Sunteți pe pagina 1din 8

C.M.RO RED.

: 03
CURRICULUM
”NOŢIUNI AVANSATE DE NEUROPSIHOLOGIE ŞI DATA: 02.09.2020

PSIHOPATOLOGIE” PAG. 1/7


F.01.O.002
Aprobat la Consiliul Profesoral al Facultăţii Științe Aprobat la şedinţa Catedrei Psihologie și
Sociale și ale Educației Științe ale Educației
proces-verbal nr. 1 din 02.09.2020 proces-verbal 1 din 02.09.2020
Preşedintele Consiliului Profesoral ___________ Șef Catedră _________
conf. univ, dr. Svetlana Rusnac lect. univ, MA Nelly Balode

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova / Ministry of Education, Culture and Research of
the Republic of Moldova
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova / Free International University of Moldova
Facultatea Științe Sociale și ale Educației / Faculty of Social and Educational Sciences

Catedra Psihologie și Științe ale Educației / Psychology and Educational Sciences Department

Curriculum

NOŢIUNI AVANSATE DE NEUROPSIHOLOGIE ŞI PSIHOPATOLOGIE

ADVANCED NOTIONS OF NEUROPSYCHOLOGY AND


PSYCHOPATHOLOGY

Autori / authors: Dr. Svetlana Rusnac

Chişinău, 2020
Date despre unitatea de curs:

Autorul programei:
Dr. Svetlana Rusnac
Titular al cursului: Dr. Svetlana Rusnac
Email: srusnac@ulim.md
Codul cursului: F.01.O.002
Categoria formativă a cursului F
(F-fundamentală, G-generală, S-de specialitate,
U-socio-umanistică, M-de orientare către masterat):

Categorie de opţionalitate a cursului O


(O- obligatorie, A- opţională, L- liberă alegere):

Credite ECTS: 5
Specialitatea/specializarea: Psihologie / programul de master Psihologie
clinică și consiliere psihologică
Ciclul: Masterat
Anul de studii: I
Semestrul: I
Numărul total de ore: 150
Numărul de ore de contact: 40
Din ele prelegeri: 20
seminarii: 20
laboratoare:
Numărul de ore pentru studiul individual: 100
Limba de predare: română și rusă
Discipline premergătoare: În cadrul ciclului I – Licență: Anatomia şi
fiziologia sistemului nervos central şi periferic;
Neuropsihologie şi psihologie cognitivă;
Psihopatologia: teorie şi cadru aplicat în
psihologie

Descrierea şi scopul unităţii de curs


Disciplina ”Noţiuni avansate de neuropsihologie şi psihopatologie” face parte din modulul
disciplinelor fundamentale, având drept scop aprofundarea de cunoștințe psiho-clinice fundamentale
de neuropsihologie și neurofiziologie cât și de psihopatologie clinică și paraclinică. Conceptele
abordate în cadrul acestui curs urmează obiectivele pregătirii studenților pentru aprofundarea mai
întâi a cunoștințelor legate de implicațiile sistemului nervos în procesele psihice și apoi, pentru
întregirea tabloului clinic și paraclinic, sunt aprofundate și elemente fundamentale de psihopatologie
și psihodiagnostic clinic, în vederea unei cunoașteri avansate și aprofundate a comportamentului
uman. Scopul cursului constă în formarea unor competențe generale și specifice, etice, științifice,
adecvate psihologiei clinice, în formarea abilităților practice în specializările neuropsihopatologie și
psihopatologie clinică și paraclinică, în conformitate cu standardele profesionale, practicate în cadrul
unor servicii specializate de psihologie clinică.

2
Finalităţi de studii
Cod Finalităţi de studii din planul de Finalităţi de studii specifice unităţii de curs
studiu
Cunoştinţe Cunoştinţe
1.1 va cunoaşte diferite modele teoretice 1.1.1. cunoașterea bazelor neurofiziologice și
de evaluare şi intervenţie în neuropsihologice ce stau la baza proceselor psihice și
domeniul psihologiei clinice, care-i comportamentale;
oferă posibilitatea identificării 1.1.2. achiziționarea de cunoștințe avansate de
particularităţilor distincte ale psihodinamică neurocerebrală, implicate în procesele
tulburărilor de sănătate mentală şi sinergice psihice umane;
psihosomatică şi stabilirii metodelor 1.1.3. cunoașterea din perspectivă ştiintifică a metodelor
de diagnostic/asistenţă/consiliere psihologice de evaluare clinică;
pentru fiecare caz concret;
1.2 va posedă cunoştinţe profunde 1.2.1. cunoașterea punctelor de convergență și divergență
privind cadrul teoretic al tulburărilor între evaluarea psihologică și evaluarea psihiatrică.
de sănătate mentală şi psihosomatică, 1.2.2. cunoașterea diferitelor semne, simptome și
etiologia acestora, modul de sindroame întâlnite în principalele boli psihice;
conceptualizare a cazurilor clinice şi 1.2.3. cunoasterea principalelor tulburări psihice;
modalităţile de identificare şi 1.2.4. cunoasterea tabloului clinic general și a
evaluare a acestora; mecanismelor etiopatogenetice;
1.3 va cunoaşte modele de asistenţă şi 1.3.1.cunoașterea modelelor de consiliere şi psihoterapie
consiliere psihologică în în sănătate şi boală;
conformitate cu teoriile 1.3.2.cunoasterea modalităților terapeutice moderne;
psihoterapeutice de bază;
Abilităţi Abilităţi
2.1 va stabili cu precizie conţinutul şi 2.1.1.argumentarea principiilor fundamentale în
obiectivele cazului clinic şi, în activitatea de diagnostic şi evaluare psihologică;
funcţie de acesta, formula ipoteze, 2.1.2.evidențierea aspectelor psihopatologice care pot
organiza şi realiza programul de surveni la nivelul unei funcții sau unui proces psihic.
evaluare, interpreta rezultatele; 2.1.3.posedarea abilităţilor de interpretare a datelor
clinice.
2.2 va defini obiective şi scopuri, ținând 2.2.1.deosebirea în plan global a normalității de suferința
cont de particularităţile cazului psihică, la examinarea unei persoane;
clinic, şi stabili un plan de intervenţie 2.2.2.identificarea principalelor cauze în
în conformitate cu acestea – de disfuncţionalitatea personalităţii umane.
prevenire, tratament, suport, 2.2.3.structurarea abilităţilor operaţionale pentru
asistenţă, consiliere, integrare etc.; formularea psihodiagnosticului și eliberarea avizului
clinic profesional (școală, industrie, justitie, etc.).
Competenţe Competenţe
3.1 va lua decizii psihoclinice în baza 3.1.1. va lua decizii psihoclinice în baza
informaţiilor medicale şi psihologice informaţiilor medicale şi psihologice disponibile, inclusiv
disponibile, inclusiv oferite de alţi oferite de alţi specialişti – neurolog, psihiatru,
specialişti; diagnostician etc.;
3.2 va promova cunoștințele și practicile 3.2.1.va promova o poziţie activă civică,
privind sănătatea publică şi profilaxia implicându-se în tratarea teoretică şi rezolvarea aplicată a
tulburărilor mentale şi problemelor cu referinţă la cele mai actuale aspecte ale
psihosomatice; vieţii cotidiene;
3.2.2.va proiecta aplicarea unor metode de
investigare în domeniul psihologiei clinice.
3.3 va respecta cadrul de competenţe şi 3.3.1.va respecta cadrul de competenţe şi limitele
limitele profesiei de psiholog angajat profesiei de psiholog angajat în domeniul clinic.
în diverse domenii ale psihologiei 3.3.2.va utiliza interdisciplinar cunoştinţe şi
clinice şi consilierii psihologice. terminologie specifică domeniul psihologiei clinice și

3
paraclinice.

Bibliografie obligatorie:
1. Chiriță A. Curs de neuropsihologie. București: UB, 2008. 65 p. http://ru.scribd.com/doc/
24142807/Curs-de-Neuropsihologie-1
2. Tudose F.; Tudose C.; Dobranici L. Tratat de psihopatologie și psihiatrie pentru psihologi.
București: Trei, 2011. 693 p.
3. Rusnac S. Suport electronic de curs Noţiuni avansate de neuropsihologie şi psihopatologie.

Bibliografie suplimentară:
1. Brânzei P., Chiriţă V., Boişteanu P., Cosmovici N., Astărăstoaie V., Chiriţă R. Elemente de
semiologie psihiatrică şi psihodiagnostic. Iaşi: Psihomnia, 1995.
2. Enachescu C. Tratat de psihopatologie. Iaşi: Polirom, 2007. 576 p.
3. Gorgos C. (red.) Dicţionar enciclopedic de psihiatrie. Bucureşti: Medicală, 1987 (4 volume).
4. Olteanu, A., Lupu, V. Neurofiziologia sistemelor senzitivo-senzoriale. Cluj-Napoca: Presa
Universitară Clujeană, 2000.
5. Olteanu, A., Lupu, V., Miu, A. Neurofiziologia comportamentului uman. Cluj-Napoca: Presa
Universitară Clujeană, 2001.
6. Petrovanu I., Zamfir M., Păduraru D., Stan C. Emisferele cerebrale, sisteme informaţionale.
Bucuresti: Intact, 1999.
7. Popescu C.D. Elemente de Neuropsihologie. Iași: Cantes, 2001.
8. Rotarescu V. Neuropsihologie. București: Credis, 2008. 76 p. In:
dunastu.files.wordpress.com/.../05-v_rotarescu.
9. Vintilă M. Compendiu de neuropsihologie. Timişoara: Editura Universităţii de Vest, 2007.
10. Зейгарник, Б.В. Патопсихология. М.: Юрайт, 2013. 368 c. ISBN: 978-5-9916-2726-9
11. Лебединский, В. В. Нарушения психического развития в детском возрасте. Учеб.
пособие для студ. психол. фак. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр
Академия, 2003. 144 с. ISBN 5-7695-1033-1 psy.khspu.ru/.../Лебединский-В.В.-
Нарушение-психического-развития
12. Руднев В.П. Характеры и расстройства личности. Патография и метапсихология. М.:
Независимая фирма "Класс", 2002. 272 с. ISBN 5-86375-045-6
http://yanko.lib.ru/books/psycho/rudnev_vadim_characters.htm

Link-uri utile:
http://psihoteca.com/2009/11/clasificari-ale-bolilor-dsm-iv-icd-10/
http://allpsych.com/disorders/dsm.html
http://www.who.int/classifications/icd/en/
http://mkb-10.com/
http://who-fic.ru/icd/
https://icd11.ru/psihicheskie-rasstroistva-mkb11/
https://www.gestalt.lv/pdf/%D0%BA%D0%BB
%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE
%D1%80-dsm-v/
https://www.findacode.com/icd-11/chapter-06.html
https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm/updates-to-dsm-5

Metode de predare şi învăţare: expunerea didactică; conversaţia; metoda demonstraţiei, lucrul cu


manuale şi sursele bibliografice; activitate în echipă, simularea de caz/situaţie, brainstorming, studiul
de caz, cercetare aplicată în grup şi individuală, lectura textelor de specialitate dirijată, întocmirea de
referate la teme, studiu de caz.

Sarcini pentru evaluare

4
Nr./ Tipul de sarcini Ponderea (%) din nota
o finală
1 Contribuția personală și participare activă la ore 10
2 Prezentarea de referate (2) 20
3 Selectarea metodelor de psihodiagnostic și întocmirea 10
portofoliului psihoclinic
4 Glosar de termeni 20
5 Examen final: test-grilă 40
Total 100

Structura unităţii de curs


Repartizar Lectură Lectură Sarcini în Sarcini
ea orelor Tematica obligatorie suplimentară grup individuale
P/S/L
8/8/0 TEMA 1. CUNOȘTINȚE AVANSATE Tudose, F. et al. Tratat Rotarescu, V. Dezbatere: Completarea
de psihopatologie și Neuropsihologie. relația dintre glosarului.
DE NEUROPSIHOLOGIE psihiatrie pentru București: Credis, creier și viața Referate:
Neuropsihologia: fundamentare teoretică psihologi. București: 2008. 76 p. psihică Completarea
și semnificație practică Trei, 2011. 693 p. Miu, A. C. & Analiză de caz portofoliului
Chiriță, A. Curs de Olteanu, A. I. Selectarea
Teoria localizării dinamice sistemice a neuropsihologie. Neuroştiinţe. De la metodelor de
funcțiilor psihice superioare București: UB, 2008. mecanisme cercetare a
65 p moleculare şi simptoamelor și
Structura și funcționalitatea creierului Golu, M., Dănăilă, L., celulare la sindroamelor
uman Tratat de comportament şi neurologice
Principiile de bază ale structurii creierului neuropsihologie vol. I, evoluţie. Dacia,
Bucureşti: Medicală, Cluj-Napoca, 2002.
Problema asimetriei și interacțiunii 2006. Olteanu, A. & Lupu,
emisferelor cerebrale Popescu,C.D., V. Neurofiziologia
Analiza neuropsihologică a tulburărilor Elemente de sistemelor senzitivo-
Neuropsihologie, Ed. senzoriale. Presa
funcțiilor psihice superioare în leziunile Cantes, Iaşi, 2001. Universitară
locale cerebrale Felicia Ștefanache și Clujeană, Cluj-
colab. Neurologie Napoca, 2000.
Tulburări senzoriale și gnostice clinică, UMF, Iași, Olteanu, A., Lupu,
kinestezice. 1997. V., & Miu, A.
Tulburări auditive senzoriale și Constantin Neurofiziologia
Enachescu,Tratat de comportamentului
gnostice psihopatologie, uman. Presa
Tulburări ale mișcărilor și Collegium, Polirom, Universitară
acțiunilor voluntare. Problema apraxiilor 2007, p.576 Clujeană, Cluj-
Napoca, 2001.
Tulburări ale reglementării Petrovanu I.,
voluntare a funcțiilor psihice superioare și a M.Zamfir,
D.Păduraru, C.Stan,
comportamentului în general Emisferele
Tulburări de vorbire în leziunile cerebrale, sisteme
cerebrale locale. Problema afaziei informaţionale,Intac
t, Bucuresti, 1999.
Tulburări de memorie în leziunile Murariu D. Cerebral
cerebrale locale. Problema amneziei bioelectricity a
Tulburări de atenție fundamental aspect
of human, the
Tulburări de gândire în leziunile volume of scientific
cerebrale locale communications to:
16-the Internațional
Analiza neuropsihologică a sferei Conference
emoțional și a tulburărilor de conștiință în INVENTICA 2012,
leziunile locale cerebrale Performantica,
Iassy, 2012, p. 311-
Seminare de referate: 316.
Lobul frontal: descrire generală, organizare
anatomică, funcții, maladii; aspecte
psihosociale si psihoterapeutice ale
bolnavilor
Lobul parietal: descrire generală, organizare
anatomică, funcții, maladii; aspecte
psihosociale si psihoterapeutice ale
bolnavilor
Lobul temporal: descrire generală,

5
organizare anatomică, funcții, maladii;
aspecte psihosociale si psihoterapeutice ale
bolnavilor
Lobul occipital: descrire generală,
organizare anatomică, funcții, maladii;
aspecte psihosociale si psihoterapeutice ale
bolnavilor
Corpul calos: descrire generală, organizare
anatomică, funcții, maladii; aspecte
psihosociale si psihoterapeutice ale
bolnavilor
Bulbul rahidian: descrire generală,
organizare anatomică, funcții, maladii;
aspecte psihosociale si psihoterapeutice ale
bolnavilor
Puntea lui Varolio: descrire generală,
organizare anatomică, funcții, maladii;
aspecte psihosociale si psihoterapeutice ale
bolnavilor
Mezencefalul: descrire generală, organizare
anatomică, funcții, maladii; aspecte
psihosociale si psihoterapeutice ale
bolnavilor
Trunciul cercebral: descrire generală,
organizare anatomică, funcții, maladii;
aspecte psihosociale si psihoterapeutice ale
bolnavilor
Tulburări ale mișcărilor și
acțiunilor voluntare. Problema apraxiilor
Tulburări ale reglementării
voluntare a funcțiilor psihice superioare și a
comportamentului în general
Tulburări de vorbire în leziunile
cerebrale locale. Problema afaziei
Tulburări de memorie în leziunile
cerebrale locale. Problema amneziei
Tulburări de atenție
Tulburări de gândire în leziunile
cerebrale locale
8/8/0 TEMA 2. CUNOȘTINȚE Chiriţă, V., Papari, A., Dafinoiu, I. Conversație, Completarea
Chiriţă, R., Personalitatea. lucru în echipe, glosarului.
AVANSATE DE PATOPSIHOLOGIE (coordonatori), Tratat Metode de abordare analiză de caz, Completarea
Patopsihologie: știință și practică de Psihiatrie vol. I și clinica. Editura lucru cu portofoliului
Tratarea diferențiată a II, Editura Fundaţiei Polirom, Iaşi, 2002. portofoliul de
„Andrei Şaguna”, teste Referat: o
noțiunilor de sănătate psihică și Constanţa, 2009 psihoclinice tulburare
tulburare psihică psihică la
alegere (3-5
Normă, normalitate, comportament Constantin Gorgos, C., (sub pag.)
normal. Enachescu,Tratat de red.) Dicţionar
Personalitatea normală versus psihopatologie, enciclopedic de
Collegium, Polirom, psihiatrie, Ed.
personalitate patologică 2007, p.576 Medicală, Bucureşti,
Conceptele de normalitate, sănătate 1987 (4 volume).
și boală în psihopatologie: criterii ne Tudose, F. et al. Tratat
de psihopatologie și Leonhard, K.,
normalitate, concepții privind normalitatea, psihiatrie pentru Personalităţi
conceptul de sănătate și boală psihică. psihologi, p. 593-641 accentuate în
literatură şi viaţă,
Boala psihică și personalitatea. Ştiinţifică şi
Nivelul psihotic și non-psihotic al Enciclopedică,
tulburărilor psihice Bucureşti, 1972
Clasificări internaționale ale
tulburărilor psihice
Sistemul ICD-11 (International

6
Statistical Classification of Diseases and
Related Health Problems - Clasificarea
Internațională Statistică a Bolilor și a
problemelor legate de sanatate).
Sistemul DSM-V (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental
Disorders - Manualul de Diagnostic
si Statistică a TulburarilorMentale).
Simptomatica patopsihologică
Tulburări patopsihologice
1. Tulburări ale dezvoltării psihice:
Tulburări ale dezvoltării
intelectuale (6A00); Tulburări de
dezvoltare a vorbirii și limbajului
(6A01); Tulburări de spectru autist
(6A02); Tulburare de
hiperactivitate cu deficit de atenție
(6A05).
2. Tulburări legate de anxietate sau
frică: Tulburare de anxietate
generalizată (6B00); Tulburare de
panică (6B01); Agorafobie (6B02);
Fobie specifică (6B03); Tulburare
de anxietate socială (6B04);
Tulburare de anxietate de separare
(6B05).
3. Tulburări obsesiv-compulsive sau
conexe
4. Tulburări asociate în mod specific
cu stresul
5. Tulburări disociative
6. Tulburări alimentare sau legate de
primirea hranei: Anorexia nervoasă
(6B80); Bulimia nervoasă (6B81);
Pica (6B84)
7. Comportament perturbator sau
tulburări disociale
8. Tulburări datorate consumului de
substanțe sau comportamente
dependente: Tulburări datorate
consumului de substanțe (6C40-
6C4Z); Tulburări datorate
comportamentelor dependente
(6C50-6C5Z)
9. Tulburări de personalitate și
trăsături conexe: Tulburare de
personalitate (6D10); Trăsături sau
modele de personalitate accentuate
(6D11)
10. Tulburări de control al pulsiunilor
11. Parafiliile
12. Tulburări neurocognitive
13. Tulburări psihice sau
comportamentale asociate cu
sarcina, nașterea sau puerperiul
Seminare de referate: Tulburările
psihice – criterii de diagnostic după ICD
și DSM
4/4/0 TEMA 3. EXAMINAREA ȘI Brânzei, P., Chiriţă, Conversație, Completarea
V., Boişteanu, P., lucru în echipe, glosarului.

7
EVALUAREA PSIHOCLINICĂ ÎN Cosmovici, N., analiză de caz, Completarea
Astărăstoaie, V., lucru cu portofoliului
NEUROPSIHOLOGIE ȘI Chiriţă, R., Elemente portofoliul de Referate:
PATOPSIHOLOGIE de semiologie teste Psihodiagnostic
psihiatrică şi psihoclinice ul clinic;
Evaluarea clinică în psihodiagnostic, Ed. Metodele
neuropsihologie Psihomnia, Iaşi, 1995; psihologice de
recuperare;
Diagnostic neuropsihologic: Consilierea și
fundamentare teoretică și metodologică, David, D. Psihologie psihoterapia în
clinică şi psihoterapie. maladiile
obiective, principii Polirom, Iaşi, 2006; psihice
Mеtodologie și metode de
cercetare neuropsihologică
Metode de cercetare în
psihologia clinică și psihodiagnosticul
clinic.
Seminar: prezentarea și
discutarea portofoliului
psihodiagnostic clinic
20/20/0 Total ore
Examen
Examen final final

02.09.2020
Conf. univ., dr. Svetlana Rusnac

S-ar putea să vă placă și