Sunteți pe pagina 1din 3

TESTE ŞI ÎNTREBĂRI PENTRU VERIFICAREA CUNOŞTIINŢELOR

Capitolul 3 – Bazele teoretice ale studierii aliajelor metalice

1) Definiți noțiunile de: compus chimic, soluţie solidă și amestec mecanic.


Compușii chimici se disting prin faptul că există un raport bine determinat
între cantitățile de atomi ai elementelor chimice componente, caracterizat printr-o
formulă chimică. Aceștia sunt formați din atomi de tip A și B aflați într-o soluție
solidă ordonată și într-o proporție bine definită exprimată de formula A xBY.
Soluţiile solide pot fi compuse din doi sau mai mulţi componenţi, care prezintă
solubilitate în stare solidă într-un interval de temperaturi şi concentraţii bine definit.
Amestecul mecanic este o soluție solidă de substituție în care atomii de același tip se
atrag mai puternic decât atomii diferiți, producându-se astfel aglomerări de
componenți.
2) Definiți liniile solidus și lichidus.
Linia solidus constituie locul geometric al punctelor de transformare reprezentând
începutul topirii la încălzire şi sfârşitul solidificării la răcire.
Linia lichidus constituie locul geometric al punctelor de transformare reprezentând
sfârşitul topirii la încălzire şi începutul solidificării la răcire.
3) Definiți legea fazelor.
Legea fazelor stabileşte varianţa unui sistem de faze, adică numărul factorilor externi
sau interni care influenţează starea sistemului şi care pot fi variaţi fără a modifica
echilibrul existent între faze (fără a modifica numărul fazelor din sistem).

4) Precizaţi care dintre procesele de mai jos sunt considerate transformări de fază:

a) polimorfismul;

b) transformările alotropice şi magnetice;

c) izotropia şi anizotropia;

d) topirea şi cristalizarea;

e) procesele de ordonare-dezordonare a reţelelor cristaline.

5) La presiune constantă, expresia matematică a legii fazelor este:

a) V = N + f – 1;

b) V = N – f + 1;

c) V = N + f + 1.
6) Partea constitutivă a unui sistem structural, caracterizată prin omogenitate, din punct
de vedere al aspectului şi compoziţiei chimice se numeşte:

a) fază;

b) constituent structural.

7) Dacă într-un aliaj binar atomii de acelaşi fel se atrag mai puternic decât atomii de tip

diferit, se obţine:

a) o soluţie solidă ordonată;

b) un amestec mecanic;

c) un constituent monofazic.

8) Într-un aliaj binar amestecul mecanic este un constituent:

a) monofazic;

b) bifazic;

c) defazat.

9) Structura care rezultă prin solidificarea unui aliaj mecanic se numeşte:

a) primară;

b) secundară;

c) monocristalină.

10) Structura unui aliaj se poate prezenta sub formă de:

a) elemente de adaos;

b) faze intermediare şi compuşi chimici definiţi;

c) soluţii solide şi amestecuri mecanice;

d) celule elementare.

11) Din punct de vedere al solubilităţii diagramele de echilibru termic se clasifică în:

a) diagrame cu puncte de tranziţie sau cu compuşi chimici definiţi;

b) diagrame secundare;

c) diagrame cu curbe de saturaţie;


d) diagrame ale aliajelor care formează soluţii solide sau amestecuri mecanice;

e) diagrame ale aliajelor cu solubilitate parţială.

12) Definiți: transformarea eutectică, eutectoidă și peritectică.

Transformarea eutectică are loc atunci când o soluţie lichidă (L) se descompune, la
temperatură constantă, în două (sau mai multe) faze solide α şi β combinate sub forma unui
amestec mecanic: L → (α+β)

Transformarea eutectoidă are loc atunci când o soluţie solidă γ se descompune, la


temperatură constantă, în două (sau mai multe) faze solide combinate sub forma unui
amestec mecanic: γ → (α+β)
Transformarea peritectică constă în reacția unei soluții β cu lichidul L din care s-a separate
anterior, rezultând o nouă soluție solidă α: β + L  α

13) Definiti:

a) sisteme de aliaje cu solubilitate totală în stare solidă;

Sistemele de aliaje cu solubilitate totală în stare solidă se formeaza atunci cand


componentele sunt solubile reciproc unele in altele in orice proportie ,formand in timpul
solidificarii o singura solutie omogena.

b) sisteme de aliaje cu insolubilitate totală în stare solidă;

Sistemele de aliaje cu insolubilitate totală în stare solidă se realizeaza in timpul solidificarii


si formeaza un amestec mecanic de doua faze, de tip eutectic.

c) sisteme de aliaje cu solubilitate limitată în stare solidă.

Sistemele de aliaje cu solubilitate limitată în stare solidă se realizeaza atunci cand cele
doua componente formeaza solutii solide numai pentru anumite concentratii, pana la
atingerea limitei de saturatie (solubiitate maxima) ; in rest se formeaza amestecuri mecanice
de tip eutectic sau peritectic.

S-ar putea să vă placă și