Sunteți pe pagina 1din 16

Proiectarea tradiţională a lecţiei de literatură română

Proiect didactic (1)

Disciplina: Limba şi literatura română


Anul şcolar: 2018-2019
Profesor: Veridiana Popa
Şcoala: Şcoala Gimnazială „Dimitrie Sturdza”, Popeşti
Clasa: a V-a A
Subiectul lecţiei: Textul descriptiv (literar şi nonliterar)
Tipul lecţiei: Lecţie mixtă

COMPETENŢE GENERALE:

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional

COMPETENŢE SPECIFICE:

1.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de detaliu, a intenţiilor de comunicare explicite şi/sau a comportamentelor care exprimă emoţii din
texte narative, monologate sau dialogate
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informaţii şi a unor idei, exprimând opinii, emoţii şi sentimente prin participarea la
discuţii pe teme familiare, de interes sau pornind de la textele ascultate/citite
1.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi multimodale
1.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse
2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de lectură, identificând aspectele care necesită îmbunătățire
4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înţelegere şi de exprimare corectă a intenţiilor comunicative

1
Obiective operaționale:
La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:
O1: să identifice descrierea ca mod de expunere dintr-un text;
O2: să identifice obiectul descrierii dintr-un text selectat;
O2: să găsească asemănări şi deosebiri între textele descriptive literare şi nonliterare;
O4: să diferenţieze textele descriptive literare de cele nonliterare;

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia, lectura, explicaţia, diagrama Venn, exerciţiul, învăţarea prin descoperire.
2. Forme de organizare a activităţii didactice: activitate frontală şi activitate individuală.
3. Resurse: capacităţile normale şi receptive ale elevilor, cunoştinţele lor anterioare, timp de lucru: 50 de minute, tabla, creta.
4. Materiale didactice: Manualul de Limba şi literatura română pentru clasa a V-a, Editura Intuitext, Bucureşti, 2017.
5. Bibliografie didactică: Emanuela Ilie, Didactica limbii şi literaturii române, Editura Polirom, Iaşi, 2014.

Scenariul didactic

Nr. Etapele lecţiei Timp Obs. Activitatea profesorului şi a elevilor Strategii didactice Forme de
crt. evaluare
Forme de Metode Mijloace
organizare
1. Moment 1’ Elevii sunt salutaţi de profesor, se notează Activitate Conversaţia Catalogul -
organizatoric absenţele în catalog. frontală
Activitate
individuală
2. Captarea atenţiei 3’ Profesorul îi invită pe elevi să urmărească Activitate Laptop Aprecieri
un videoclip, apoi îi întreabă ce au vizionat frontală Conversaţia Videoproiector verbale
şi dacă ceea ce au vizionat are legătură cu Activitate
ceea ce s-a discutat cu o zi înainte. individuală
3. Anunţarea temei 2’ Profesorul anunţă titlul lecţiei, îl scrie pe Activitate Conversaţia Tablă -
şi a obiectivelor tablă, apoi enumeră structura orei. frontală Cretă
Caietele elevilor

2
4. Actualizarea 3’ Profesorul le cere elevilor să-şi amintească Activitate Conversaţia Caietele elevilor Aprecieri
cunoştinţelor de textul citit cu o zi înainte din Hronicul frontală verbale
însuşite anterior şi cântecul vârstelor, de Lucian Blaga, şi să Activitate
spună ce elemente de conţinut relevant îşi individuală
amintesc din acel fragment.
5. Dirijarea 24’ O1 Elevii sunt invitaţi să citească textul din Activitate Fişe de lucru -
procesului de O2 manual, de la pagina 76, după care frontală Lectura Caietele elevilor
învățare O3 profesorul le adresează câteva întrebări Activitate
O4 pentru a se asigura că acesta a fost înţeles: individuală
O5 Ce cuvinte nu cunoaşteţi?
Puteţi găsi o pereche de sinonime în acest Conversaţia
text?
Puteţi identifica un câmp lexical?
În continuare, elevii vor rezolva oral
exerciţiul 2 / pag. 76.
Ei sunt întrebaţi ce au în comun cele două
texte discutate.
Răspunsul aşteptat: în ambele texte se
descrie casa lui Lucian Blaga.
Pornind de la acest răspuns, profesorul
notează pe tablă că textul descriptiv este un
text în care se prezintă obiecte, persoane, Învăţarea prin
fenomene ale naturii, locuri. descoperire
Profesorul le spune elevilor să-şi îndrepte
atenţia asupra exerciţiului 4 de la pagina
77, iar ei vor fi nevoiţi să vadă cărui text i
se potriveşte fiecare trăsătură. Nu vor face
exerciţiul sub formă de tabel, ci vor
completa o diagramă (profesorul la tablă, Diagrama Venn
iar elevii pe fişa de lucru). Mai întâi, în
mijloc vor consemna elementul de
similaritate, comun celor două texte (faptul
că se descrie casa lui Lucian Blaga), apoi
în fiecare cerc vor scrie ce trăsătură le
diferenţiază (Anexa 1).
Pornind de la exerciţiul dat, elevii vor Exerciţiul
încerca să formuleze, împreună cu Conversația
profesorul, definiţia textului descriptiv

3
literar şi a celui nonliterar: Explicația
Textul descriptiv literar conţine elemente
create de sensibilitatea şi imaginaţia
autorului, cu scopul de a impresiona
cititorul.
Textul descriptiv nonliterar conţine date
reale, folosite pentru a informa cititorul.
6. Asigurarea feed- 1’ Se realizează prin încurajarea elevilor cu Activitate pe Conversația - Aprecieri
back-ului aprecieri verbale (Foarte bine!, Bravo!, grupe verbale
Mulţumesc!) şi prin îndrumarea acestora, Activitate
atunci când este necesar. individuală

7. Evaluare 15’ O1 Se dă ca activitate independentă rezolvarea Activitate Conversația Fișe de evaluare


formativă O2 fişei de evaluare (Anexa 2). individuală
O3
O4
8. Tema pentru 1’ Primii 11 elevi la catalog vor avea de Activitate Conversaţia Caietele elevilor -
acasă rezolvat exerciţiul 5 de la pagina 77, ier frontală
ceilalţi 11 vor avea exerciţiul 6 de la
aceeaşi pagină.

P
Anexa 1

„Hronicul şi cântecul vârstelor” Casa Memorială „Lucian Blaga”

4
Anexa 2
Fișă de evaluare
Citește textul cu atenție, apoi rezolvă cerințele:
Sclipirile neîntrerupte şi orbitoare de lumină frântă ale fulgerelor
spintecau, pe linii fantastice şi nemărginit de lungi, întunecimile fioroase ale Fulgerul este un arc electric luminos rezultat în urma unui proces de
nopţii înalte... Şi, între cele patru hotare ale nesfârşitului, întinderile oarbe descărcare electrică între nori cauzat de o diferență de potențial electrostatic.
tremurau cu răstimpuri scurte de întuneric şi lumină albăstrie sub licăririle Acest fenomen meteorologic are loc în natură între nori încărcați cu sarcini
fugătoare şi iuţi ale focului ceresc... Fierbeau văzduhurile şi cerurile clocoteau electrice diferite.
sub descărcările zguduitoare ale tunetelor, şi pământul înfricoşat se cutremura Deși fulgerele sunt diferite de trăsnete în care se creează o legătură
nemernic, până în cele mai din adânc ale temeliilor sale, sub ropotul de trăsnete intensivă electric între nor și pământ (în esență), toate descărcările electrice sunt
care cădeau asurzitoare prin întuneric, ca nişte imense bombe de flăcări, şi la fel. Un canal ionizat prin care se descarcă o cantitate mai mare sau mai mică
spulberau, ca şi cum ai sufla într-un strop de ţărână, frunţile de stânci îndrăzneţe de electricitate. Dar, diferența dintre fulgere și trăsnete este că acestea au loc în
ale celor mai semeţi dintre munţii săi.. interiorul unui singur nor de furtuna sau între doi sau mai mulți nori, pe când
(Singur, de Calistrat Hogaș) trăsnetul are legătură directă cu pământul și este responsabil de moartea anuală
a multor oameni. Așadar, aici vom include doar tipurile de descărcări electrice

5
care se realizează în nor/nori între regiuni diferite încărcate electric (fulgere).
(Fulgerul, www.wikipedia.org)

6
1. Completează spaţiile punctate cu răspunsurile corecte: 1
Textul A este text .
Textul B este text .
2. Menţionează 3 argumente care să justifice că textul A este literar sau nonliterar. 3
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
3. Care este tema celor două texte? 1
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Identifică un câmp lexical existent în primul text şi precizează câteva cuvinte care fac parte din acest câmp lexical. 1
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
5. Imaginează-ţi o continuare pentru primul fragment (5-7 rânduri). 3
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

Se acordă 1 punct din oficiu.

Proiect didactic (2)

Disciplina: Limba şi literatura română


Anul şcolar: 2018-2019
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Gh. Ciobanu”, Andrieșeni
Clasa: a V-a
Profesor: Cătălin Timaru
Subiectul lecţiei: Făt-Frumos Măzărean de Mihail Sadoveanu
Tipul lecţiei: lecție de transmitere și dobândire de noi cunoștințe

COMPETENŢE GENERALE:

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional

COMPETENŢE SPECIFICE:

1.3. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de detaliu, a intenţiilor de comunicare explicite şi/sau a comportamentelor care exprimă emoţii din texte narative,
monologate sau dialogat
1.4. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informaţii şi a unor idei, exprimând opinii, emoţii şi sentimente prin participarea la discuţii pe teme
familiare, de interes sau pornind de la textele ascultate/citite
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi multimodale
2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de lectură, identificând aspectele care necesită îmbunătățire
4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înţelegere şi de exprimare corectă a intenţiilor comunicative

Obiective operaţionale:
La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili :
 Să reproducă aspecte esenţiale despre activitatea literară a lui Mihail Sadoveanu;
 Să prezinte succint conţinutul naraţiunii Făt-Frumos Măzărean;
 Să explice semnificaţiile unor secvenţe cheie din textul narativ;
 Să explice sensul cuvintelor și expresiilor noi, întâlnite în opera sadoveniană;
 Să utilizeze cuvintele noi în enunțuri.

Metode şi procedee didactice:


conversaţia euristică; lectura în lanţ; observarea; lucrul cu manualul; explozia stelară (starburst); lucrul în echipă; explicația; exercițiul
Resurse : efectivul de elevi al clasei a V-a, sala de clasă
Resurse temporale: 50 de minute

Materiale didactice:
manualul şcolar (A. Șerban, A-M. Barău, R. Ciobanu și I. Băiașu, Limba și literatura română, Manual pentru clasa a V-a, Ed. „CD Press”, București, 2017); fişe de
lucru; videoproiector; tabla
Bibliografie:
1. Programe școlare pentru clasele V-VIII. Aria curriculară limbă și comunicare, București, 2003;
2. A. Pamfil, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Ed. Paralela 45 Educaţional, Piteşti, 2006;
3. V. Axenti, M. Verșica, Metodica predării limbii și literaturii române, Univ. de stat „B. P. Haşdeu”, Cahul.

Etapele Obiectivele Activitatea de învăţare Strategii didactice Evaluare


Lecţiei urmărite și Activitatea profesorului Activitatea Metode şi Materiale Organizare
timpul alocat elevilor procedee
1. Moment 2 min Profesorul notează absenţii și - îşi pregătesc cele Conversația Frontal
organizatoric verifică pregătirea celor necesare lecţiei
necesare lecţiei.
3. Captarea 5 min Elevii vor viziona o prezentare Elevii vizionează Conversația Frontal Se evaluează
atenţiei Power-point despre viața și imaginile și Video- oral implicarea
opera scriitorului Mihail recunosc proiector activă în
O1 Sadoveanu, fiind rugați să elementele cerute. Observația Individual rezolvarea
noteze pe caiete cele mai cerințelor
importante date.
Caiete

4. Pregătirea şi 3 min Este anunțată tema lecției de Elevii notează în Conversația Caietele Frontal Se evaluează
anunţarea lecției zi. caiete titlul lecției. euristică elevilor atenția elevilor.
noi şi a obiectivelor Se notează pe tablă data și
titlul textului Făt-Frumos
Măzărean de Mihail
Sadoveanu. Profesorul îi Tabla
anunţă obiectivele:
„Pentru această lecție va trebui
să identificăm tipul de text
propus, personajele acestuia,
să explicăm cuvintele și
expresiile noi și să înțelegem
mesajul transmis.”
5. Dirijarea 27 min - Pentru a face cunoștință cu Se evaluează
învăţării propriu- textul, elevii sunt rugați să Citesc expresiv Lectura în lanţ Manual capacitatea de
zise citească expresiv, cu voce tare lecția. Conversația a citi expresiv
şi pe rând (citire în lanț), euristică Caiete Frontal textul
fragmentul din manual.
- Pentru explicarea cuvintelor Observația Se evaluează
noi, elevii vor rezolva, lucrând Lucrul în munca în
O4 în perechi cu colegul de bancă, Elevii notează în echipă echipă,
cerințele de pe fișa de lucru caiete cuvintele Exercițiul Manual În perechi colaborarea,
O5 (Anexa 1). noi. spiritul de
- După realizarea primei colegialitate și
lecturi, se prezintă întâmplările Conversația Fișe de implicarea
esențiale din text prin metoda lucru activă în
„Scaunul autorului”. Pe rând, Frontal rezolvarea
câţiva elevi sunt invitaţi în fața Urmăresc sarcinilor.
clasei pentru a prezenta prezentarea Explicația
O2 succint acțiunea textului, iar evenimentelor,
colegii vor avea posibilitatea ascultă, întreabă și
de a pune întrebări pe problematizează
marginea conţinuturilor condiția autorului.
expuse. Scaunul
Manifestă interes în autorului
rezolvarea
sarcinilor de lucru.
O3

6. Evaluarea 5 min Se va realiza prin metoda Elevii desenează Tabla


formativă “Exploziei stelare”: profesorul steaua și notează Conversația
desenează pe tablă o stea cu întrebările și Cretă Frontal
cinci colțuri, iar în vârful răspunsurile colorată
fiecărui colț va nota câte o acestora. Explicația Se evaluează
O3 întrebare care are legătură cu capacitatea
mesajul textului – Cine?; elevilor de a
Unde?; Când?; De ce?; Ce? Explozia răspunde corect
O2 (Anexa 2). stelară la întrebări.
Elevii sunt rugați să dea (Starburst)
răspunsuri întrebărilor
formulate de colegi și să le
completeze în caietele lor.
7. Asigurarea feed- 5 min Elevii vor primi o foaie Elevii completează Conversația Fișă de Frontal Profesorul
back-ului (Anexa 3, Mă evaluez singur!) fișa susținând lucru apreciază oral
pe care vor completa având în afirmațiile cu capacitatea de
vedere cunoştinţele pe care le- argumente. Individual completare a
au acumulat în oră, ceea ce le- Explicația Exercițiul fișei de lucru
a creat probleme, precum și
ceea ce nu au reușit să
asimileze.
8. Încheierea 3 min Profesorul dictează tema Notează tema în Conversația Caiete Frontal Se evaluează
lecţiei. Asigurarea pentru acasă: „Redactează o caiete. euristică oral activitatea
retenţiei şi a compunere de 10-15 rânduri colectivului de
transferului în care să propui o continuare Explicația elevi.
pentru povestea bunicii.” Catalog În catalog sunt
notați elevii
activi la oră.
ANEXA 1

Fișă de lucru
1. Alcătuiţi enunţuri în care următoarele cuvinte în care să utilizați
cuvintele:

se cuibăresc:
a potcovi:
babac:
cușmă:
pribeag:

2. Precizaţi forma literară a următoarelor cuvinte din text:

sară= părete=
alaltăsară= ș-a mers=
bălăi= ș-am ajuns=
babacă-su= acu`=
iaca= mi-i somn=
tinereță= năsip=

3. Explicați expresiile următoare:

cicorile umede ale ochilor=


sunt trudită=
zbaterile focului=
Anexa 2
Anexa 3

Mă evaluez singur!

1. Am învăţat………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2. Am întâmpinat dificultăţi la…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

3. Nu am înţeles ……………………………………………………………………………
… …………………………………………………………………………………………

S-ar putea să vă placă și