Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ARAD


LICEUL TEHNOLOGIC SĂVÎRŞIN
Săvîrşin, nr.52, jud. Arad
Tel/Fax 0257/557313
E-mail liceultehnologicsavarsin@yahoo.com
Web: www.grupscolarsavarsin.ro

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL AL II-LEA
INCEPAND CU 22 APRILIE

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare


DISCIPLINA: Limba şi literatura română Vizat director,
Profesor: Popa Ana Maria
Clasa a IX-a; Filiera Tehnologică; 3 ore/săptămână
Manual pentru clasa a IX-a, Editura Art
Nr.crt Unitatea de invățare Competențe specifice Conținuturi Nr.ore Săptămâna Observații

1. Ficţiune literară 3 S28


AVENTURA 1.1 Utilizarea adecvată a achiziţiilor Vasile Alecsandri, viata si opera,
ŞI lingvistice în receptarea diverselor texte importanta în evolutia literaturii române
1.5 Utilizarea corectă şi adecvată a formelor
CĂLĂTORIA exprimării orale şi scrise în diverse situaţii
Vasile Alecsandri, Balta - Alba
de comunicare speciei si a evolutiei acesteia, întelegerea
textului, stabilirea ideilor principale,
1.2 Identificarea elementelor specifice din povestirea fragmentului.
structura unor tipuri textuale studiate - Caracterizarea personajului principal
1.3 Exprimarea orală sau în scris a - Moduri de expunere, naratori, tipuri de
propriilor reacţii şi opinii privind textele naratori
receptate - Comicul, tipuri de comic, ironia si
1.4 Redactarea unor texte diverse autoironia
2.2 Identificarea temei textelor propuse
pentru studiu Limbă şi comunicare
2.4 Analizarea componentelor structurale şi 3 S29
Povestirea: definitie, tipuri, reguli ale
expresive ale textelor literare studiate şi
povestirii. Exercitii
discutarea rolului acestora în tratarea
Rezumatul: definitie, tipuri, reguli ale
temelor
rezumatului. Exercitii
2.6 Aplicarea conceptelor de specialitate în
Textul argumentativ
analiza şi discutarea textelor literare
studiate
3.3 Argumentarea unui punct de vedere
privind textele studiate literare sau
nonliterare
Ficţiune literară 3
1.2 Identificarea elementelor specifice din S30
structura unor tipuri textuale studiate Povestea lui Harap-Alb de Ion
1.3 Exprimarea orală sau în scris a Creangă
propriilor reacţii şi opinii privind textele - Încadrarea în opera scriitorului, în
receptate specie, rezumatul romanului
2.2 Identificarea temei textelor propuse - Întelegerea textului
pentru studiu - Caracterizarea personajelor
2.4 Analizarea componentelor structurale şi Trecerea de la vorbirea directa la vorbirea
expresive ale textelor literare studiate şi Indirecta
discutarea rolului acestora în tratarea
temelor
3.2 Identificarea elementelor dintr-un text
care confirmă sau infirmă o opinie privitoare
la textul respectiv
Recapitulare pentru lucrarea scrisa 2 S31
Lucrare scrisa semestriala 1

Literatura de frontiera S32


1. Liviu Rebreanu, Metropole - Paris - 1
definitia memorialului de calatorie,
exercitii
2. Liviu Rebreanu, Jurnal - definitia
jurnalului, exercitii 1

EVALUARE 1 S32

Limbă şi comunicare
Stilul epistolar - trasaturi 1 S33
Analiza structurala si de continut a
scrisorilor; tipuri de scrisori.

Limbă şi comunicare
Norme ortografice si de punctuatie. Test 2
S33
de ortografie

Recapitulare; Evaluare sumativa


Încheierea situaţiei la învăţătură pe semestrul al II-lea 3 S34