Sunteți pe pagina 1din 69

SUBIECTE ȘI BAREME DE

BACALAUREAT
MATEMATICĂ M_TEHNOLOGIC
PROPUSE LA EXAMENE ÎN ANUL 2013

- MODEL 2013
- SESIUNE SPECIALĂ MAI 2013
- IULIE 2013
- REZERVĂ IULIE 2013
- AUGUST 2013
- REZERVĂ AUGUST 2013
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naŃional 2013
Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Model
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. RezolvaŃi în mulŃimea numerelor reale ecuaŃia ( 3x + 2 ) = 4 .
2
5p
5p 2. DeterminaŃi numărul real m pentru care vârful parabolei asociate funcŃiei f :ℝ→ℝ,
3
f ( x ) = − x 2 + 3mx + 1 are abscisa egală cu .
2
5p 3. RezolvaŃi în mulŃimea numerelor reale ecuaŃia 32 x = 9 .
5p 4. CalculaŃi 5C42 − A52 .
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( −6,3) şi B ( 2,5) . DeterminaŃi coordonatele
mijlocului segmentului ( AB ) .
5p 6. CalculaŃi lungimea diagonalei BD a rombului ABCD în care AB = 4 şi m ( ∢ABC ) = 120 .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 −1 2 x 
1. Pentru fiecare număr real x se consideră matricea A ( x ) =  2 −1 x  şi se notează determinantul
 x x 2
 
ei cu ∆ ( x ) .
5p a) CalculaŃi ∆ (1) .

5p ( )
b) ArătaŃi că ∆ ( x ) = 6 x 2 − 1 , pentru orice număr real x .
5p c) DeterminaŃi inversa matricei A ( 0 ) .
2. În ℝ [ X ] se consideră polinomul f = X 3 − X 2 + aX + b .
5p a) CalculaŃi a + b , ştiind că f (1) = 0 .
5p b) Pentru a = −1 şi b = 1 , determinaŃi rădăcinile polinomului f .
5p c) DeterminaŃi numerele reale a şi b , ştiind că x1 = 1 şi x2 = 2 sunt rădăcini ale polinomului f .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcŃia f : ( 0, + ∞ ) → ℝ, f ( x) = x ln x .
5p a) VerificaŃi dacă f ′ ( x ) = 1 + ln x , oricare ar fi x ∈ ( 0, + ∞ ) .
1 
5p b) ArătaŃi că funcŃia f este crescătoare pe  , + ∞  .
e 
1
5p c) DemonstraŃi că f ( x ) ≥ − , oricare ar fi x ∈ ( 0, +∞ ) .
e
1 1
2. Se consideră funcŃia f : ( 0, + ∞ ) → ℝ , f ( x ) = 1 + + 2 .
x x
1
5p a) VerificaŃi dacă funcŃia F : ( 0, + ∞ ) → ℝ , F ( x ) = x − + ln x este o primitivă a funcŃiei f.
x

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Model


Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
1
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare
e

∫ x⋅ f (x ) dx .
2
5p b) CalculaŃi
1
a
 1 3
5p c) DeterminaŃi numărul real a > 1 , pentru care ∫  f ( x ) −  dx = .
1
x 2

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Model


Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
2
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naŃional 2013
Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Barem de evaluare şi de notare
Model
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Pentru orice soluŃie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracŃiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parŃiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 9 x 2 + 12 x = 0 3p
4
x = 0 sau x = − 2p
3
2. b 3m
− = 2p
2a 2
3m 3
= 2p
2 2
m =1 1p
3. 2x
3 =3 2 2p
2x = 2 ⇒ x = 1 3p
4. C42 =6 2p
A52 = 20 2p
5C42 − A52 = 10 1p
5. x A + xB y + yB
C mijlocul lui ( AB ) ⇒ xC = şi yC = A 1p
2 2
xC = −2 2p
yC = 4 2p
6. m ( ∢BAD ) = 60 2p
∆ABD este echilateral 1p
BD = 4 2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) −1 2 1 2p
∆ (1) = 2 −1 1
1 1 2
∆ (1) = 0 3p
b) ∆ ( x ) = 2 + 2 ⋅ x2 + 2 ⋅ x 2 + x 2 + x2 − 8 3p
Finalizare 2p
c) ∆ ( 0 ) = −6 2p
 2 4 0
−1 1  
( A(0)) = ⋅ 4 2 0
6   3p
 0 0 3
2.a) f (1) = 13 − 12 + a ⋅ 1 + b 3p
Probă scrisă la matematică M_tehnologic Model
Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
1
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare
a+b=0 2p
b) f = X − X − X + 1 ⇒ f = ( X − 1) ( X + 1)
3 2 2 3p
Finalizare: x1 = 1, x2 = 1, x3 = −1 2p
c) f (1) = 0 ⇒ a + b = 0 1p
f (2) = 0 ⇒ 2a + b = −4 2p
Finalizare: a = −4, b = 4 2p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) 1
f ′ ( x ) = 1 ⋅ ln x + x ⋅ pentru orice x ∈ ( 0, + ∞ ) 3p
x
Finalizare 2p
b) 1
f ′( x) = 0 ⇒ x = 2p
e
1  1 
f ′ ( x ) ≥ 0 pentru orice x ∈  , + ∞  ⇒ f crescătoare pe intervalul  , + ∞  3p
e  e 
c)  1  1
f ′ ( x ) ≤ 0 pentru orice x ∈  0,  ⇒ f descrescătoare pe intervalul  0,  3p
 e  e
1 1
Din tabelul de variaŃie al funcŃiei obŃinem f ( x ) ≥ f   = − pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) 2p
e e
′
2.a)
 1 1 1
F ' ( x ) =  x − + ln x  = 1 + 2 + 3p
 x  x x
F este derivabilă pe ( 0, + ∞ ) şi F ' = f 2p
b) e e e2

∫ x⋅ f (x ) ( )
1 1
dx = ∫ f x 2 ⋅ 2 x dx = ∫ f ( t ) dt =
2
3p
1
21 2 1
e2
1 1  1 1 
=  t − + ln t  =  e2 − 2 + 2  2p
2 t  1 2 e 
c) a a
 1  1 1
∫  f ( x ) − x  dx =  x − x  =a−
a
2p
1 1
1 3 1
a − = ⇒ a = 2 sau a = − 2p
a 2 2
1p
Finalizare: a = 2

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Varianta 3
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(
5p 1. Arătaţi că 3 2 + 2 − 3 2 = 6 .)
5p 2. Calculaţi f (−2) ⋅ f (0) pentru funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x) = x + 1 .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 x + 1 = log3 1 .
2
( )
5p 4. Preţul unui obiect este 1000 de lei. Determinaţi preţul obiectului după o ieftinire cu 10%.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele P ( 2,1) şi R ( 2,3) . Determinaţi coordonatele
mijlocului segmentului PR .
5
5p 6. Calculaţi cos B , ştiind că sin B = şi unghiul B este ascuţit.
13
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 1 
1. Se consideră matricea A =  .
1 0 
5p a) Calculaţi det A .
1 0
5p b) Determinaţi numărul real x pentru care A ⋅ A − xI 2 = A , unde I 2 =  .
0 1
m m
5p c) Determinaţi matricele M =   , ştiind că det ( M + A ) = 0 , unde m este număr real.
m 1 
2. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie asociativă dată de x ∗ y = x + y − 2 .
5p a) Calculaţi 5 ∗ ( −5 ) .
5p b) Arătaţi că legea de compoziţie „ ∗ ” este comutativă.
5p c) Calculaţi ( −3) ∗ ( −2 ) ∗ ( −1) ∗ 0 ∗ 1 ∗ 2 ∗ 3 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x) = xe x .
5p a) Arătaţi că f ' ( x ) = ( x + 1) e x , pentru orice x ∈ ℝ .
5p b) Verificaţi dacă f ''( x) + f ( x) = 2 f '( x) , pentru orice x ∈ ℝ .
5p c) Arătaţi că funcţia f are un punct de extrem.
1
2. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = .
x
5
5p a) Calculaţi ∫ xf ( x ) dx .
4
5p b) Arătaţi că funcţia F : ( 0, +∞ ) → ℝ , F ( x ) = 4 + ln x este o primitivă a funcţiei f .
5p c) Determinaţi numărul real a , a > 5 , pentru care aria suprafeţei plane delimitate de graficul funcţiei
f , axa O x şi dreptele de ecuaţie x = 5 şi x = a , este egală cu ln 3 .

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 3


Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Barem de evaluare şi de notare
Varianta 3
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(
1. 3 2 + 2 = 6 + 3 2
) 2p
6+3 2 −3 2 =6 3p
2. f ( −2 ) = −1 2p
f (0) = 1 2p
f (−2) ⋅ f (0) = −1 1p
3.x2 + 1 = 1 2p
x=0 3p
4. 10% ⋅ 1000 = 100 2p
Preţul după ieftinire este 900 de lei 3p
5. x + xR y + yR
M mijlocul lui ( PR ) ⇒ xM = P şi y M = P 1p
2 2
xM = 2 2p
yM = 2 2p
6.
sin 2 B + cos 2 B = 1 ⇒ cos B = 1 − sin 2 B 3p
12
cos B = 2p
13
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 1 1
det A = = 0 −1 = 3p
1 0
= −1 2p
b)  2 1 2− x 1  3p
A⋅ A =   ⇒ A ⋅ A − xI 2 =  
 1 1  1 1− x
A ⋅ A − xI 2 = A ⇔ x = 1 2p
c) m +1 m +1
det ( M + A ) = = −m 2 − m 3p
m +1 1
0 0  −1 −1 2p
m = −1 sau m = 0 ⇒ M =   sau M =  
0 1  −1 1 
2.a) 5 ∗ ( −5 ) = 5 + ( −5 ) − 2 3p
= −2 2p
b) x ∗ y = x + y − 2 și y ∗ x = y + x − 2 , pentru orice numere reale x şi y 3p
x ∗ y = y ∗ x , pentru orice numere reale x şi y 2p

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 3


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

c) ( −3) ∗ ( −2 ) ∗ ( −1) ∗ 0 ∗1 ∗ 2 ∗ 3 = ( ( −3) ∗ 3) ∗ ( ( −2 ) ∗ 2 ) ∗ ( ( −1) ∗1) ∗ 0 = 2p


= ( −2 ) ∗ ( −2 ) ∗ ( −2 ) ∗ 0 = −12 3p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1.a)
( )
'
f '( x) = x ' e x + x e x = e x + xe x = 3p

= ( x + 1) e x , pentru orice x ∈ ℝ 2p
b) f ''( x) = ( x + 2 ) e x , pentru orice x ∈ ℝ 2p
f ''( x) + f ( x) = ( x + 2 ) e x + xe x = 2 ( x + 1) e x = 2 f '( x) , pentru orice x ∈ ℝ 3p
c) f '( x) = 0 ⇒ x = −1 2p
f '(−1) = 0 , f '( x) < 0 pentru x ∈ ( −∞, −1) şi f '( x) > 0 pentru x ∈ ( −1, +∞ ) ⇒ funcţia f are
un punct de extrem, x = −1 3p
2.a) 5 5

∫ xf ( x ) dx = ∫1 ⋅ dx = 2p
4 4
5
=x =1 3p
4
b) 1
F ' ( x ) = ( 4 + ln x ) ' = , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) 3p
x
F ' ( x ) = f ( x) , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) ⇒ F este o primitivă a funcţiei f 2p
c) a a
1
A = ∫ f ( x ) dx = ∫ dx = 2p
5 5
x
= ln a − ln 5 = ln 3 ⇒ a = 15 3p

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 3


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Varianta 2
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(
5p 1. Arătaţi că 3 2 − 2 + 3 2 = 6 .)
5p 2. Calculaţi f (0) ⋅ f (2) pentru funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x) = x − 1 .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 x− 2 = 25 .
5p 4. Preţul unui obiect este 100 de lei. Determinaţi preţul obiectului după o scumpire cu 10%.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A (1,1) şi B (1,3) . Calculaţi distanţa de la punctul
A la punctul B .
5p 6. Calculaţi cos 45° + cos135° .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 2a 0 
1. Pentru fiecare număr real a se consideră matricea M ( a ) =  .
 0 2a 
1  1
5p a) Arătaţi că M   + M  −  = M ( 0 ) .
2  2
5p b) Determinaţi numărul real a pentru care det ( M ( a ) ) = 0 .
5p c) Determinați matricea M ( −2 ) + M ( −1) + M ( 0 ) + M (1) + M ( 2 ) .
2. Se consideră polinomul f = X 3 − 2 X 2 + 1 .
5p a) Arătaţi că f (1) = 0 .
5p b) Determinaţi câtul şi restul împărţirii polinomului f la polinomul g = X 2 − 2 X + 1 .
5p c) Calculați x12 + x22 + x32 , unde x1 , x2 , x 3 sunt rădăcinile polinomului f .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia f :[0, +∞) → ℝ , f ( x) = x − 1 .
5p a) Arătaţi că 2 x f '( x) = 1 , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) .
1
5p b) Verificaţi dacă dreapta de ecuaţie y = x este tangentă la graficul funcţiei f în punctul de
4
abscisă x0 = 4 , situat pe graficul funcției f .
5p c) Arătaţi că funcţia f este concavă pe intervalul ( 0, +∞ ) .
1
2. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = 2 x + 1 + .
x
2
 1
5p a) Calculaţi ∫  f ( x ) −  dx .
1
x
5p b) Arătaţi că funcţia F : ( 0, +∞ ) → ℝ , F ( x ) = x 2 + x + ln x este o primitivă a funcţiei f .
5p c) Calculați aria suprafeţei delimitate de graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţie x = 1 şi
x=2.

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 2


Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Barem de evaluare şi de notare
Varianta 2
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(
1. 3 2 − 2 = 6 − 3 2
) 2p
6−3 2 +3 2 =6 3p
2. f ( 0 ) = −1 2p
f ( 2) = 1 2p
f (0) ⋅ f (2) = −1 1p
3. 5 x− 2 = 52 2p
x=4 3p
4. 10% ⋅ 100 = 10 2p
Preţul după scumpire este 110 lei 3p
5.
AB = (1 − 1) + ( 3 − 1)
2 2
3p
2p
AB = 2
6. 2
cos 45° = 2p
2
2 2p
cos135° = −
2
cos 45° + cos135° = 0 1p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1.a)  1  1 0
M =  2p
 2  0 1
 1   −1 0 
M −  =  
 2   0 −1 2p
 1 0   −1 0 
 +  = M (0) 1p
 0 1   0 −1
b)
det ( M ( a ) ) =
2a 0
= 4a 2
0 2a 3p
4a 2 = 0 ⇔ a = 0 2p
c) M ( −2 ) + M ( −1) + M ( 0 ) + M (1) + M ( 2 ) = ( M ( −2 ) + M ( 2 ) ) + ( M ( −1) + M (1) ) + M ( 0 ) = 2p
0 0
= 3M ( 0 ) =   3p
0 0
2.a) f (1) = 13 − 2 ⋅ 12 + 1 = 3p
=1− 2 +1 = 0 2p
Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 2
Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

b) Câtul este X 2p
Restul este − X + 1 3p
c) x1 + x2 + x3 = 2 , x1 x2 + x2 x3 + x3 x1 = 0 2p
x12 + x22 + x32 = 4 − 2⋅0 = 4 3p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a)
( ) 1
'
f '( x) = x − 1' = , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) 3p
2 x
1
2 x f '( x) = 2 x ⋅ = 1 , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) 2p
2 x
b) y − f ( 4 ) = f ′ ( 4 )( x − 4 ) 2p
1 1
f ( 4 ) = 1 , f ′ ( 4 ) = ⇒ ecuaţia tangentei este y = x 3p
4 4
c) 1
f ′′ ( x ) = − , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) 3p
4x x
f ′′ ( x ) < 0 , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) ⇒ f este concavă pe intervalul ( 0,+∞ ) 2p
2.a) 2 2
 1
∫  f ( x ) − x  dx = ∫ ( 2 x + 1) dx = 2p
1 1

( ) 1 = ( 4 + 2 ) − (1 + 1) = 4
2
= x2 + x 3p
b)
( )1 '
F ' ( x ) = x 2 + x + ln x = 2 x + 1 + 3p
x
F ' ( x ) = f ( x) , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) ⇒ F este o primitivă a funcţiei f 2p
c) 2 2
 1
A = ∫ f ( x ) dx = ∫  2 x + 1 +  dx = 2p
1 
1
x

( ) 1 = 4 + 2 + ln 2 − 1 − 1 − ln1 = 4 + ln 2
2
= x 2 + x + ln x 3p

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 2


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Varianta 6
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

( )
5p 1. Arătaţi că 2 5 − 2 + 2 2 = 10 .

5p 2. Calculaţi f (−3) + f (3) pentru funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x) = x 2 − 9 .


5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 52 x = 25 .
5p 4. Preţul unui obiect este 100 de lei. Determinaţi preţul obiectului după o scumpire cu 20%.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A (1,1) şi B ( 3,1) . Calculaţi distanţa de la punctul
A la punctul B .
5p 6. Calculaţi cos30° + cos150° .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 1 −1 1 0  x −1
1. Se consideră matricele A =   , I2 =   şi B =   , unde x este număr real.
0 1  0 1 0 x 
5p a) Calculaţi det A .
5p b) Pentru x = 0 arătaţi că A − B = I 2 .
5p c) Determinaţi numărul real x pentru care det ( A + B ) = 0 .
2. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie asociativă dată de x y = x + y + 3 .
5p a) Calculaţi 2 ( −2 ) .
5p b) Arătaţi că e = −3 este elementul neutru al legii de compoziţie „ ”.
5p c) Determinaţi numărul real x pentru care 2013 ( −2013) = x x .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
x +1
1. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = .
x
5p a) Calculați lim f ( x ) .
x →+∞
5p b) Arătați că funcţia f este descrescătoare pe intervalul ( 0,+∞ ) .
5p c) Determinaţi ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x0 = 1 , situat pe graficul
funcției f .
2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = 3x 2 + 1 .
1
5p a) Calculați ∫ f ' ( x ) dx .
0
5p b) Arătaţi că funcţia F : ℝ → ℝ , F ( x ) = x3 + x + 1 este o primitivă a funcţiei f .
5p c) Calculați aria suprafeţei delimitate de graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţie x = 0 şi
x =1.

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 6


Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Barem de evaluare şi de notare
Varianta 6
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
( )
1. 2 5 − 2 = 10 − 2 2
2p
10 − 2 2 + 2 2 = 10 3p
2. f ( −3) = 0 2p
f ( 3) = 0 2p
f (−3) + f (3) = 0 1p
3. 52 x = 5 2 2p
x =1 3p
4. 20% ⋅ 100 = 20 2p
Preţul după scumpire este 120 de lei 3p
5.
AB = ( 3 − 1) + (1 − 1)
2 2
3p
2p
AB = 2
6. 3
cos30° = 2p
2
3 2p
cos150° = −
2
cos30° + cos150° = 0 1p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 1 −1 3p
det A = =1− 0 =
0 1
=1 2p
b)  0 −1
x =0⇒ B =  2p
0 0 
 1 −1  0 −1  1 0 
A− B = − =  = I2 3p
0 1  0 0  0 1
c)  1 + x −2 
A+ B =  ⇒ det( A + B ) = (1 + x)
2 3p
 0 1 + x 
(1 + x)2 = 0 ⇔ x = −1 2p
2.a) 2 ( −2 ) = 2 + ( −2 ) + 3 = 3p
=3 2p
b) x ( −3) = x + ( −3) + 3 = x , pentru orice număr real x 2p
( −3) x = ( −3) + x + 3 = x ⇒ x ( −3) = ( −3) x = x , pentru orice număr real x 3p

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 6


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

c)2013 ( −2013) = 3 2p
3 = x x ⇔ 3 = 2x + 3 ⇔ x = 0 3p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) x +1  1
lim = lim 1 +  = 3p
x →+∞ x x →+∞  x
=1 2p
b) 1
f ' ( x ) = − 2 , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) 2p
x
f ' ( x ) < 0 , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) ⇒ f este descrescătoare pe intervalul ( 0,+∞ ) 3p
c) y − f (1) = f ′(1) ⋅ ( x − 1) 2p
f ′(1) = −1, f (1) = 2 ⇒ ecuaţia tangentei este y = − x + 3 3p
2.a) 1
1
∫ f ' ( x ) dx = f ( x ) 0 = 3p
0
2p
= f (1) − f ( 0 ) = 3
b)
( )
'
F ' ( x ) = x3 + x + 1 = 3x 2 + 1 3p

F ' ( x ) = f ( x) , pentru orice x ∈ ℝ ⇒ F este o primitivă a funcţiei f 2p


c) 1 1
(
A = ∫ f ( x ) dx = ∫ 3 x 2 + 1 dx =) 2p
0 0

( )0=2
1
= x3 + x 3p

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 6


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Varianta 9
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

(
5p 1. Arătaţi că 3 4 − 3 + 3 3 = 12 . )
5p 2. Calculaţi f (−4) + f (4) pentru funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x) = x 2 − 16 .

5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( x − 2 ) − x 2 + 8 = 0 .


2

5p 4. Preţul unui obiect este 100 de lei. Determinaţi preţul obiectului după o ieftinire cu 30%.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( 2, 4 ) şi B ( 2,1) . Calculaţi distanţa de la punctul
A la punctul B .
1
5p 6. Calculaţi cos A , ştiind că sin A = şi unghiul A este ascuţit.
2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 2 −2  1 0 b 1
1. Se consideră matricele A =   , I2 =   şi B =   , unde b este număr real.
0 2  0 1 0 b
5p a) Calculaţi det A .
5p b) Determinaţi numărul real b pentru care A ⋅ B = 2 I 2 .
5p c) Determinaţi numărul real b pentru care det ( A + B ) = 0 .
2. Se consideră polinomul f = X 3 − 3 X 2 + 2 X .
5p a) Calculaţi f (1) .
5p b) Determinaţi câtul şi restul împărţirii polinomului f la X − 2 .
5p c) Calculați x12 + x22 + x32 , unde x1 , x2 , x 3 sunt rădăcinile polinomului f .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x) = ( x + 2)3 .


5p a) Verificaţi dacă f ′ ( x ) = 3x 2 + 12 x + 12 , pentru orice x ∈ ℝ .
5p b) Arătaţi că funcţia f este crescătoare pe ℝ .
f '( x)
5p c) Calculaţi lim .
x →+∞ x 2

2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x 2 + 1 .
x3
5p a) Verificaţi dacă funcţia F : ℝ → ℝ , F ( x ) = + x este o primitivă a funcţiei f .
3
5p b) Calculați aria suprafeţei plane delimitate de graficul funcţiei f , axa O x şi dreptele de ecuaţie
x = 0 şi x = 1 .
2
f ( x) 3
5p c) Arătaţi că ∫ x
dx =
2
+ ln 2 .
1

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 9


Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Barem de evaluare şi de notare
Varianta 9
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(
1. 3 4 − 3 = 12 − 3 3
) 2p
12 − 3 3 + 3 3 = 12 3p
2. f ( −4 ) = 0 2p
f ( 4 ) = 0 ⇒ f ( −4 ) + f ( 4 ) = 0 3p
3.
( x − 2 )2 = x 2 − 4 x + 4 2p
x=3 3p
4. 30 2p
⋅ 100 = 30
100 3p
Preţul după ieftinire este 70 de lei
5.
AB = ( 2 − 2 )2 + (1 − 4 )2 3p
AB = 3 2p
6. 3
sin 2 A + cos 2 A = 1 ⇒ cos 2 A = 3p
4
3
cos A = 2p
2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 2 −2 3p
det A = = 4−0=
0 2
=4 2p
b)  2b 2 − 2b  3p
A⋅ B =  
0 2b 
A ⋅ B = 2I2 ⇔ b = 1 2p
c)  2 + b −1 
A+ B =  ⇒ det( A + B ) = (2 + b)
2 3p
 0 2 + b 
(2 + b)2 = 0 ⇔ b = −2 2p
2.a) f (1) = 13 − 3 ⋅ 12 + 2 ⋅ 1 = 2p
=1− 3 + 2 = 0 3p
b) Câtul este X 2 − X 2p
Restul este 0 3p
c) x1 + x2 + x3 = 3 , x1 x2 + x2 x3 + x3 x1 = 2 2p
x12 + x22 + x32 = 3 − 2⋅2 = 5
2 3p

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 9


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1.a) f ′( x) = ( x3 + 6 x 2 + 12 x + 8) ' = 2p
= 3 x 2 + 12 x + 12 , pentru orice x ∈ ℝ 3p
b) f ′( x) = 3( x + 2) , pentru orice x ∈ ℝ
2 2p
f ′ ( x ) ≥ 0 , pentru orice x ∈ ℝ ⇒ f este crescătoare pe ℝ 3p
c)  12 12 
x2  3 + + 2 
3x 2 + 12 x + 12  x x 
lim = lim = 3p
x →+∞ x2 x →+∞ x2
=3 2p
′
2.a)
 x3 3p
F ′ ( x ) =  + x  = x2 + 1
 3 
 
F ' ( x ) = f ( x ) , oricare ar fi x ∈ ℝ ⇒ F este o primitivă a funcţiei f 2p
b) 1 1  x3 1
(
A = ∫ f ( x ) dx = ∫ x 2 + 1 dx =  ) + x =
 3p
0 0  3 0
4 2p
=
3
c) 2
f ( x) 2
x2 + 1 
2
1
∫ dx = ∫ dx = ∫  x +  dx = 2p
1
1
x 1
x x
 x2 2 3
= + ln x  = + ln 2 3p
 2 
 1 2

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 9


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Varianta 4
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

(
5p 1. Arătaţi că 2 2 + 3 − 2 3 = 4 . )
5p 2. Calculaţi f (4) + f (−4) pentru funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x) = x + 4 .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 7 2 x = 49 .
5p 4. Preţul unui obiect este 1000 de lei. Determinaţi preţul obiectului după o scumpire cu 10%.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( 4,3) şi B ( 4,1) . Calculaţi distanţa de la punctul
A la punctul B .
5p 6. Calculaţi sin 45° − sin135° .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 −1 2  0 0 1 m 
1. Se consideră matricele A =   , O2 =   şi B =   , unde m este număr real.
 2 1 0 0  m m + 1
5p a) Calculaţi det A .
5p b) Pentru m = −2 , arătaţi că A + B = O2 .
9 7 
5p c) Determinaţi numărul real m pentru care A ⋅ B =  .
 7 16 
2. Se consideră polinomul f = X 3 + 2 X 2 + X .
5p a) Arătaţi că f (−1) = 0 .
5p b) Determinaţi câtul şi restul împărţirii polinomului f la polinomul g = X 2 + X .
5p c) Calculaţi x12 + x22 + x32 , ştiind că x1 , x2 , x3 sunt rădăcinile polinomului f .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
11
1. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = x + 10 − .
x
x 2 + 11
5p a) Verificaţi dacă f ' ( x ) = , pentru orice x ∈ (0, +∞) .
x2
5p b) Arătaţi că funcţia f este crescătoare pe intervalul (0, +∞) .
5p c) Arătaţi că funcţia f este concavă pe intervalul (0, +∞) .
2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x 2 + 9 .
2
5p a) Calculaţi ∫ f ' ( x ) dx .
1
2
f ( x) 3
5p b) Arătaţi că ∫ x
dx =
2
+ 9ln 2 .
1
5p c) Arătaţi că volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox a graficului funcţiei
g : [ 0,1] → ℝ , g ( x ) = f ( x ) − x 2 este egal cu 81π .

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 4


Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Barem de evaluare şi de notare
Varianta 4
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(
1. 2 2 + 3 = 4 + 2 3
) 2p
4+2 3 −2 3 =4 3p
2. f ( 4) = 8 2p
f ( −4 ) = 0 2p
f ( 4 ) + f ( −4 ) = 8 1p
3. 72 x = 7 2 2p
x =1 3p
4. 10 2p
⋅ 1000 = 100
100 3p
Preţul după scumpire este 1100 de lei
5.
AB = ( 4 − 4 ) + (1 − 3)
2 2
3p
2p
AB = 2
6. 2
sin 45° = 2p
2
2 2p
sin135° =
2
sin 45° − sin135° = 0 1p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) −1 2 3p
det A = = −1 − 4 =
2 1
= −5 2p
b)  −1 2   1 −2  3p
Pentru m = −2 avem A + B =  + =
 2 1   −2 −1 
0 0
=  = O2 2p
0 0
c)  2m − 1 m + 2 
A⋅ B =   3p
 m + 2 3m + 1
 2m − 1 m + 2   9 7 
 = ⇔ m=5 2p
 m + 2 3m + 1  7 16 
2.a) f (−1) = (−1)3 + 2 ⋅ (−1) 2 + (−1) = 2p
= −1 + 2 − 1 = 0 3p

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 4


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

b) Câtul este X + 1 2p
Restul este 0 3p
c) x1 + x2 + x3 = −2 , x1 x2 + x2 x3 + x1 x3 = 1 2p
= ( −2 ) − 2 ⋅ 1 = 2
2
x12 + x22 + x32 3p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) '
 1 
 11 
f ' ( x ) = x '+ 10'−   = 1 − 11 ⋅  − 2  = 3p
 x  x 
11 x 2 + 11
=1+ = , pentru orice x ∈ (0, +∞) 2p
x2 x2
b) x ∈ (0, +∞ ) ⇒ x 2 + 11 > 0 3p
x 2 + 11
f '( x) = ⇒ f '( x) > 0 , pentru orice x ∈ (0, +∞) ⇒ f este crescătoare pe (0, +∞) 2p
x2
c) 22 2p
f ''( x) = − 3
, pentru orice x ∈ (0, +∞)
x
f ''( x) < 0 , pentru orice x ∈ (0, +∞ ) ⇒ f este concavă pe intervalul (0, +∞) 3p
2.a) 2
2
∫ f ' ( x ) dx = f ( x ) 1 = 3p
1
= f ( 2 ) − f (1) = 3 2p

b) 2
f ( x)  9
2

∫ dx = ∫  x +  dx = 2p
1
1
x x
 x2 2 3
= + 9ln x  = + 9ln 2 3p
 2 
 1 2
c) 1 1
( )
2
V = π ∫ g 2 ( x ) dx = π ∫ x 2 + 9 − x 2 dx = 2p
0 0
1
= π ⋅ 81x = 81π 3p
0

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 4


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
2
SUBIECTE ȘI BAREME DE
BACALAUREAT
MATEMATICĂ M_șt-nat PROPUSE LA
EXAMENE ÎN ANUL 2013

- MODEL 2013
- SESIUNE SPECIALĂ MAI 2013
- IULIE 2013
- REZERVĂ IULIE 2013
- AUGUST 2013
- REZERVĂ AUGUST 2013
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naŃional 2013
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinŃe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. CalculaŃi produsul primilor trei termeni ai progresiei aritmetice (an )n≥1 , ştiind că a1 = 2 şi a2 = 1 .
5p 2. DeterminaŃi valorile reale ale lui m pentru care x 2 − 2 x − m > 0 , oricare ar fi x ∈ ℝ .
5p 3. RezolvaŃi în mulŃimea numerelor reale ecuaŃia log 2 x + log 2 ( x − 1) = log 2 12 .
5p 4. CalculaŃi probabilitatea ca, alegând la întâmplare un număr natural de trei cifre, produsul cifrelor
acestuia să fie egal cu 3.
   π
5p 5. CalculaŃi a ⋅ b , ştiind că | a |= 2 , | b |= 3 şi unghiul vectorilor a şi b are măsura .
3
5p 6. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A (1,3) , B ( 0,1) şi C ( 3,1) . DeterminaŃi coordonatele
ortocentrului triunghiului ABC .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 0 0 1
 
1. Pentru n număr natural se consideră matricea A =  2n + 1 n 1 .
 2 2 
 2n + 1 n 1 
5p a) CalculaŃi suma elementelor matricei A .
5p b) DeterminaŃi numerele naturale n pentru care matricea A are determinantul diferit de zero.
5p c) În reperul cartezian xOy se consideră punctele O ( 0,0 ) şi An ( 2n + 1, n ) , n ∈ ℕ, n ≥ 2 . DeterminaŃi
valorile numărului natural n , n ≥ 2 pentru care aria triunghiului OAn An2 este egală cu n 2 − 3 .
2. Pe mulŃimea numerelor reale se consideră legea de compoziŃie x y = x + ay + 1 , unde a ∈ ℝ .
5p a) Pentru a = 1 calculaŃi 2011 2012 .
5p b) DeterminaŃi numărul real a pentru care legea de compoziŃie „ ” este asociativă.
5p c) Pentru a = −1 rezolvaŃi în mulŃimea numerelor reale ecuaŃia 4 x 2 x = 1 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcŃia f : ( 0, + ∞ ) → ℝ , f ( x) = x + ln x .
f ( x) − f (2) 3
5p a) ArătaŃi că lim = .
x →2 x−2 2
5p b) DeterminaŃi ecuaŃia tangentei la graficul funcŃiei f în punctul de abscisă x = 1 .

5p c) DemonstraŃi că funcŃia f este concavă pe ( 0, + ∞ ) .

2. Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră funcŃia f n : ℝ → ℝ , f n ( x ) = ( x + n ) e x .


1
5p a) CalculaŃi ∫ f1 ( x ) dx .
0
5p b) ArătaŃi că funcŃia f 2011 este o primitivă a funcŃiei f 2012 .
1
9n + 5
5p c) DemonstraŃi că ∫ fn ( x ) dx ≥ 6
, pentru orice număr natural nenul n , folosind eventual
0
x
inegalitatea e ≥ x + 1 , adevărată pentru orice x ∈ ℝ .

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Model


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinŃe ale naturii
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naŃional 2013
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Barem de evaluare şi de notare
Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinŃe ale naturii
• Pentru orice soluŃie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracŃiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parŃiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
• SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. a2 − a1 = r ⇒ r = −1 2p
a3 = 0 2p
Finalizare: produsul este egal cu 0 1p
2. ∆ = 4 + 4m < 0 3p
m ∈ (−∞, −1) 2p
3. x ( x − 1) = 12 ⇒ x = −3 sau x = 4 3p
x = 4 convine, x = −3 nu convine 2p
4. nr.cazuri favorabile 1p
p=
nr.cazuri posibile
Numărul numerelor abc pentru care a ⋅ b ⋅ c = 3 este egal cu 3 ⇒ 3 cazuri favorabile 2p
Numărul numerelor naturale de trei cifre este de 900 ⇒ 900 cazuri posibile 1p
1
p= 1p
300
5.   
( )
a ⋅ b = a ⋅ b ⋅ cos ∢ a, b = 2 ⋅ 3 ⋅
1
2
3p
 
a ⋅b = 3 2p
6. B ( 0,1) şi C ( 3,1) ⇒ BC Ox , deci xH = x A = 1 , unde H este ortocentrul triunghiului ABC
2p
y − 1 −2
BH ⊥ AC ⇒ mBH ⋅ mAC = −1 ⇒ H ⋅ = −1 2p
1 2
yH = 2 1p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


( )
1.a) Suma elementelor matricei A este egală cu 1 + 2n + 1 + n + 1 + 2n 2 + 1 + n 2 + 1 =
( ) 3p

= 3n 2 + 3n + 5 2p
b) det A = n 2 − n 2p
Finalizare: n ∈ ℕ \ {0,1} 3p
c) 1
A= ∆ 1p
2
n 2 + n − 6 = 0 ⇒ n = 2 sau n = −3 3p
Finalizare: n = 2 1p
2.a) 2011 2012 = 2011 + 2012 + 1 = 3p
= 4024 2p
b) ( x y ) z = x + ay + az + 2 pentru orice x, y , z ∈ ℝ 2p
x ( y z ) = x + ay + a z + a + 1 pentru orice x, y , z ∈ ℝ
2
2p
( x y ) z = x ( y z ) pentru orice x, y , z ∈ ℝ ⇒ a = 1 1p
Probă scrisă la matematică M_şt-nat Model
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinŃe ale naturii
1
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare
c) 2x = t ⇒ t 2 − t = 0 2p
Finalizare: x = 0 3p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) f ( x) − f (2)
lim = f '(2) 2p
x →2 x−2
1
f ′ ( x ) = ( x + ln x )′ = 1 + , pentru orice x ∈ (0, +∞)
2p
x 1p
Finalizare
b) y − f (1) = f ′ (1)( x − 1) 2p
f (1) = 1, f ′ (1) = 2 2p
EcuaŃia tangentei este y = 2 x − 1 1p
c) 1
f '' ( x ) = − , pentru orice x ∈ (0, +∞) 2p
x2
2p
f "( x ) < 0 , pentru orice x ∈ (0, +∞)
1p
Finalizare
2.a) 1 1 1

∫ f1 ( x ) dx = ( x + 1)e x − ∫ e x dx = 2p
0
0 0

( )0 =e
1 3p
= ( x + 1)e x − e x

(( x + 2011) e x ) ′ = e x + ( x + 2011) e x = ( x + 2012 ) e x , ∀x ∈ ℝ


b)
f 2011 derivabilă şi f 2011′ ( x ) = 3p
2p
f 2011′ = f 2012
c) ( x + n ) e x ≥ ( x + n )( x + 1) , pentru orice x ∈ [ 0, 1] şi n ∈ ℕ* 1p
1 1

∫ ( x + n) e dx ≥ ∫ ( x + n )( x + 1) dx
x
1p
0 0
1
1  x3 x2  9n + 5
∫ ( x + n )( x + 1) dx = 
 3
+ ( n + 1) + nx 

= 2p
0  2  6
0
Finalizare 1p

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinŃe ale naturii
2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2013
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 3
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Arătaţi că numărul 2 ( )
7 + 1 − 28 este natural.

5p 2. Calculaţi f (1) + f (2) + ... + f (10) pentru funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = 2 x − 1 .


5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x+1 = 16 .
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând la întâmplare un element din mulţimea A = {1, 2,3,...,15} ,
acesta să fie multiplu de 7.
5p 5. Se consideră punctele A, B şi C astfel încât AB = 2i + j şi BC = i − j . Calculați lungimea
vectorului AC .
 π 3sin x − 2cos x
5p 6. Determinaţi x ∈  0,  ştiind că =1.
 2 cos x
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 x x
1. Pentru fiecare număr real x se consideră matricea A ( x ) =  x 1 x  .
 x x 1
 
5p a) Calculaţi det ( A ( 2 ) ) .
5p b) Arătaţi că A (1) ⋅ A ( 2 ) = 5 A (1) .
5p c) Determinaţi numerele reale x pentru care det ( A ( x ) ) = 0 .
2. Se consideră polinomul f = X 3 − 2 X 2 − 2 X + m , unde m este număr real.
5p a) Pentru m = 3 , calculaţi f (1) .
5p b) Determinaţi numărul real m ştiind că restul împărţirii polinomului f la X − 2 este egal cu 2.
1 1 1
5p c) Pentru m = 4 , arătaţi că ( x1 + x2 + x3 )  + +  = 1 , unde x1 , x2 , x3 sunt rădăcinile
 x1 x2 x3 
polinomului f .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia f : ( 0, + ∞ ) → ℝ, f ( x) = x ln x .
5p a) Calculați f ′ ( x ) , x ∈ (0, +∞) .
f ( x)
5p b) Calculaţi lim .
x2
x →+∞
5p c) Demonstrați că funcția f este convexă pe intervalul (0, +∞) .
1
2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x) = .
x +1
2

1
1
5p a) Arătaţi că ∫ x f ( x ) dx = 2 ln 2 .
0
1
5p b) Calculaţi ∫ x f ' ( x ) dx .
0
5p c) Determinaţi volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox a graficului funcţiei
1
h : [ 0,1] → ℝ , h ( x ) = .
f ( x)

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 3


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Barem de evaluare şi de notare
Varianta 3
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 28 = 2 7
3p
2 7 +2−2 7 = 2 2p
2. f (1) + f ( 2 ) + ... + f (10 ) = 2 (1 + 2 + ... + 10 ) − 10 = 3p
= 100 2p
3. 4 x+1 = 42 3p
x +1 = 2 ⇒ x =1 2p
4. Multiplii lui 7 din mulţimea A sunt 7 şi 14 ⇒ 2 cazuri favorabile 2p
Numărul de elemente ale mulţimii A este 15 ⇒ 15 cazuri posibile 1p
nr. cazuri favorabile 2
p= = 2p
nr. cazuri posibile 15
5. AC = AB + BC = 3i 3p
AC = 3 2p
6. sin x = cos x 3p
π
x=
4 2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 1 2 2
det ( A ( 2 ) ) = 2 1 2 = 2p
2 2 1
3p
=5
b)  1 1 1  1 2 2 
A (1) ⋅ A ( 2 ) =  1 1 1 ⋅  2 1 2  = 2p
 1 1 1  2 2 1 
   
 5 5 5
=  5 5 5  = 5 A (1) 3p
 5 5 5
 
c) 1 x x
det ( A ( x ) ) = x 1 x = 2 x3 − 3 x 2 + 1 2p
x x 1
3p
det ( A ( x ) ) = 0 ⇔ ( 2 x + 1)( x − 1) = 0 ⇔ x = −
2 1
sau x = 1
2
2.a) f = X 3 − 2X 2 − 2X + 3 2p
f (1) = 1 − 2 − 2 + 3 = 0 3p
b) f ( 2) = 2 ⇒ 8 − 8 − 4 + m = 2 3p
m=6 2p

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 3


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

c) x1 + x2 + x3 = 2 , x1 x2 + x2 x3 + x3 x1 = −2 , x1 x2 x3 = −4 3p
1 1 1 −2
( x1 + x2 + x3 )  + +  = 2⋅ =1 2p
 x1 x2 x3  −4

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1.a) f ′ ( x ) = x '⋅ ln x + x ⋅ ( ln x ) ' = 2p
1 3p
= ln x + x ⋅ = ln x + 1
x
b) f ( x) ln x
lim = lim = 2p
x →+∞ x 2 x →+∞ x
1 3p
= lim = 0
x →+∞ x
c) 1
f '' ( x ) = , x ∈ ( 0, +∞ ) 2p
x
f '' ( x ) > 0 pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) ⇒ f convexă pe intervalul (0, +∞) 3p
2.a) 1 1
1 ( x 2 + 1) '
∫ xf ( x ) dx = 2 ∫0 x 2 + 1
dx = 3p
0
1 1 1
= ln( x 2 + 1) = ln 2 2p
2 0 2
b) 1 1

∫ xf ' ( x ) dx = xf ( x ) 0 − ∫ f ( x ) dx =
1
2p
0 0
1 1 1 π
= − arctgx = − 3p
2 0 2 4
c) 1 1
(
V = π ∫ h 2 ( x ) dx = π ∫ x 4 + 2 x 2 + 1 dx = ) 2p
0 0
 x5 2 x3  1 28π
=π  + + x = 3p
 5 
 3  0 15

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 3


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2013
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 2
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Arătaţi că numărul x = 2 (1 + i ) − 2i este real.
5p 2. Calculaţi f (1) ⋅ f ( 2 ) ⋅ ... ⋅ f ( 5 ) pentru funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x − 2 .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia x 2 + 1 = x + 1 .
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând la întâmplare un număr din mulțimea numerelor naturale de
două cifre, produsul cifrelor acestuia să fie egal cu 5.
5p 5. Se consideră punctele A, B şi C astfel încât AB = 2i + 2 j şi BC = 2i + j . Calculați lungimea
vectorului AC .
x π 
5p 6. Se consideră E ( x ) = sin x + cos , unde x este număr real. Calculați E   .
2 3
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 2
1. Se consideră matricea A =  .
3 5
5p a) Calculaţi det A .
5p b) Arătaţi că A2 − 6 A = I 2 .
5p c) Determinaţi inversa matricei B = A − 6 I 2 .
2. Pe ℝ se defineşte legea de compoziţie asociativă dată de x ∗ y = x 2 + y 2 + 4 .
5p a) Calculaţi 2 ∗ 2 .
5p b) Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia x ∗ x = 12 .
5p c) Arătaţi că numărul 1 ∗ 1 ∗ ⋯ ∗ 1 este întreg.
1 de 8 ori

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

(
1. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x) = e x x 2 − 6 x + 9 . )
( )
5p a) Arătaţi că f ' ( x ) = e x − 4 x + 3 , pentru orice x ∈ ℝ .
x 2

5p b) Verificaţi dacă f ( x ) + f '' ( x ) = 2 ( f ' ( x ) + e ) , pentru orice x ∈ ℝ .


x

5p c) Determinaţi punctele de extrem ale funcţiei f .


x
2. Se consideră funcţia f : ( −1, +∞ ) → ℝ , f ( x) = .
x +1
1
5p a) Calculaţi ∫ ( x + 1) f ( x ) dx .
0
1 1
1
∫ x f ( x ) dx + ∫ x f ( x ) dx =
2 3
5p b) Arătaţi că .
0 0
4
5p c) Determinaţi volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox a graficului funcţiei
h : [ 0,1] → ℝ , h ( x ) = f ( x ) .

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 2


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Barem de evaluare şi de notare
Varianta 2
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 2 (1 + i ) = 2 + 2i 3p
x = 2∈ℝ 2p
2. f ( 2) = 0 3p
f (1) ⋅ f ( 2 ) ⋅ ... ⋅ f ( 5 ) = 0 2p
3. x2 + 1 = x 2 + 2 x + 1 2p
Rezultă x = 0 , care verifică ecuaţia 3p
4. Numerele de două cifre având produsul cifrelor egal cu 5 sunt 15 şi 51 ⇒ 2 cazuri favorabile 2p
Numărul numerelor naturale de două cifre este 90 ⇒ 90 de cazuri posibile 1p
nr. cazuri favorabile 1
p= = 2p
nr. cazuri posibile 45
5. AC = AB + BC = 4i + 3 j 3p
AC = 42 + 32 = 5 2p
6. π  π π
E   = sin + cos 2p
 
3 3 6
3 3
= + = 3 3p
2 2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 1 2
det A = = 1⋅ 5 − 2 ⋅ 3 = 3p
3 5
= 5 − 6 = −1 2p
b)  1 2   1 2   7 12 
A2 =  ⋅ =  2p
 3 5   3 5   18 31
 7 12   6 12   1 0 
A2 − 6 A =  − =  = I2 3p
 18 31  18 30   0 1 
c)  1 2   1 0   −5 2  −5 2
B=  − 6  0 1  =  3 −1 ⇒ det B = 3 −1 = −1 2p
 3 5     
 1 2 
B −1 =   3p
3 5
2.a) 2 ∗ 2 = 22 + 22 + 4 = 2p
= 12 3p
b) x 2 + x 2 + 4 = 12 ⇔ 2 x 2 + 4 = 12 2p
x = −2 sau x = 2 3p

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 2


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

c) 1 ∗ 1 ∗ ⋯ ∗ 1 = 8 ⋅ 12 + 4 ⋅ ( 8 − 1) = 36 3p
1 de 8 ori

1 ∗1 ∗⋯ ∗1 = 6 ∈ ℤ 2p
1 de 8 ori

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1.a)
( ) (x ) ( )
' '
f '( x ) = ex 2
− 6x + 9 + e x x2 − 6x + 9 = 3p

( ) (
= e x x 2 − 6 x + 9 + e x ( 2 x − 6 ) = e x x 2 − 4 x + 3 , pentru orice x ∈ ℝ ) 2p
b)
(
f '' ( x ) = e x x 2 − 2 x − 1 ) 2p

( ) (
f ( x ) + f '' ( x ) = e x 2 x 2 − 8 x + 8 = 2 f ' ( x ) + e x , pentru orice x ∈ ℝ ) 3p

c) f ' ( x ) = 0 ⇔ x = 1 sau x = 3 2p
f ' ( x ) > 0 pentru x ∈ ( −∞,1) , f ' ( x ) < 0 pentru x ∈ (1,3) și f ' ( x ) > 0 pentru x ∈ ( 3, +∞ ) 2p
Punctele de extrem sunt x1 = 1 şi x2 = 3 1p
2.a) 1 1
x ( x + 1) 1

∫ ( x + 1) f ( x ) dx = ∫ x +1
dx = ∫ xdx = 2p
0 0 0
2
x 1 1
= = 3p
2 0 2
b) 1 1 1
x3 x4
1

∫ x f ( x ) dx + ∫ x f ( x ) dx = ∫ dx + ∫ dx =
2 3

0 0 0
x +1 0
x +1 2p
1
x3 ( x + 1) 1
x4 1 1
=∫ dx = ∫ x3dx = = 3p
0
x +1 0
4 0 4
c) 1
1 
2 1 2
 x  2
V = π ∫ h 2 ( x ) dx = π ∫   dx = π ∫ 1 − +  dx = 3p
 x + 1   x + 1 ( x + 1)2 
1 0 0 
2p
 1 1 3 
= π  x − 2ln ( x + 1) −  0 = π  − 2ln 2 
 x +1 2 

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 2


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 6
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Arătaţi că numărul 8 −2 ( )
2 − 3 este natural.

5p 2. Calculaţi ( f f )( 0 ) pentru funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = 3 x + 1 .

5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x + 1 = log 2 5 .


2
( )
5p 4. După o ieftinire cu 20% preţul unui produs scade cu 200 de lei. Calculaţi preţul produsului după
ieftinire.
5p 5. Determinaţi numărul real a pentru care vectorii u = ( a − 1) i + 4 j şi v = 2i − 4 j sunt opuşi.
5p 6. Calculaţi lungimea medianei din A în triunghiul dreptunghic ABC cu ipotenuza BC = 10 .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
x − y + 2z = a

1. Se consideră sistemul de ecuații liniare 2 x − y = 0 , unde a este un număr real.
y − z =1

5p a) Determinați numărul real a știind că ( x, y , z ) = (1, 2,1) este soluție a sistemului.
5p b) Calculați determinantul matricei sistemului.
5p c) Rezolvați sistemul pentru a = −2 .
2. Se consideră polinomul f = X 3 − X + a , unde a este număr întreg.
5p a) Pentru a = −2 , calculaţi f ( 2 ) .
5p b) Arătaţi că x12 + x22 + x32 = 2 , unde x1 , x2 , x3 sunt rădăcinile polinomului f .
5p c) Arătaţi că, dacă polinomul f are o rădăcină întreagă, atunci a este multiplu de 6.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
2
1. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x) = + ln x .
x
x−2
5p a) Arătaţi că f '( x) = , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) .
x2
5p b) Determinaţi punctele de extrem ale funcţiei f .
5p c) Arătaţi că funcţia f este convexă pe intervalul ( 0, 4 ) .
1
2. Se consideră funcţia f : (1, +∞) → ℝ , f ( x ) = .
x −1
2

4
5
5p a) Arătaţi că ∫ ( x − 1) f ( x ) dx = ln 3 .
2
3

∫(x )
− 1 f ( x ) dx .
3
5p b) Calculaţi
2
5p c) Arătaţi că aria suprafeţei delimitate de graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţie x = 2 şi
1 3
x = 3 , este egală cu ln .
2 2

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 6


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Barem de evaluare şi de notare
Varianta 6
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 8=2 2 2p
2 2 − 2 2 + 6 = 6∈ℕ 3p
2. f (0) = 1 2p
(f f )( 0 ) = f (1) = 4 3p
3. x2 + 1 = 5 3p
Rezultă x = −2 sau x = 2 , care verifică ecuaţia 2p
4. Se notează cu x preţul iniţial ⇒ 20% ⋅ x = 200 2p
x = 1000 , deci preţul după ieftinire este 800 de lei 3p
5. u = −v ⇒ a − 1 = −2 3p
a = −1 2p
6. BC
M mijlocul lui ( BC ) ⇒ AM = 3p
2
AM = 5 2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 1 − 2 + 2 ⋅ 1 = a , 2 ⋅ 1 − 2 = 0 și 2 − 1 = 1 3p
a =1 2p
b) 1 −1 2
Determinantul sistemului este 2 −1 0 =
2p
0 1 −1
=1+ 4 + 0 − 0 − 0 − 2 = 3 3p
c) x = 0 2p
y=0 2p
z = −1 1p
2.a) f = X 3 − X − 2 ⇒ f ( 2 ) = 23 − 2 − 2 = 3p
=4 2p
b) x1 + x2 + x3 = 0 , x1 x2 + x1 x3 + x2 x3 = −1 2p
x12 + x22 + x32 = ( x1 + x2 + x3 ) − 2 ( x1 x2 + x1 x3 + x2 x3 ) = 2
2
3p
c) k ∈ ℤ este rădăcină a lui f ⇒ k 3 − k + a = 0 2p
a = − ( k − 1) ⋅ k ⋅ ( k + 1) ⇒ a este număr întreg multiplu de 6, deoarece este divizibil cu trei
numere întregi consecutive 3p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) ' '
2  1 1
f ′ ( x ) =  + ln x  = 2   + = 2p
x   x x
2 1 x−2
= − 2 + = 2 , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) 3p
x x x

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 6


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

b) f '( x ) = 0 ⇔ x = 2 2p
f ' ( x ) < 0 , pentru x ∈ ( 0, 2 ) şi f ' ( x ) > 0 , pentru x ∈ ( 2, +∞ ) 2p
Punctul de extrem este x = 2 1p
c)  x − 2  1⋅ x − ( x − 2) ⋅ 2 x 4 − x
' 2
f '' ( x ) =  2  = = 3 3p
 x  x4 x
x ∈ ( 0, 4 ) ⇒ 4 − x > 0 ⇒ f '' ( x ) > 0 ⇒ f este convexă pe intervalul ( 0, 4 ) 2p
2.a) 4 4
1
∫ ( x − 1) f ( x ) dx = ∫ x + 1
dx = 2p
2 2
4 5 3p
= ln( x + 1) = ln
2 3
b) 3 3

∫( ) x2 − 1
1 x2 + x + 1
x3 − 1 dx = ∫ dx = 2p
2 2
x + 1
3

3
1   x2  5 4
= ∫ x +  dx =  + ln ( x + 1)  = + ln 3p
x +1  
2  2 2 2 3
c) 3 3
1
A = ∫ f ( x ) dx = ∫ dx =
2 2 x −1
2
2p
3
1  x −1  1 3
= ln   = ln 3p
2  x +1 2 2 2

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 6


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2013
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 9
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Arătaţi că numărul a = 3 ( 2 + 5i ) − 5 (1 + 3i ) este real.
5p 2. Determinaţi coordonatele punctului de intersecţie cu axa Ox a graficului funcţiei f : ℝ → ℝ ,
f ( x ) = x 2 + 10 x + 25 .

(
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia log5 x 2 + x + 1 = log5 ( x + 2) . )
5p 4. După o ieftinire cu 10% preţul unui produs este 90 de lei. Calculaţi preţul produsului înainte de
ieftinire.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră dreapta h de ecuație y = x − 1 şi punctul A ( 2, 2 ) .
Determinaţi ecuaţia dreptei d care trece prin A şi este paralelă cu h .
5p 6. Calculaţi cosinusul unghiului A al triunghiului ABC în care AB = 5 , AC = 6 şi BC = 7 .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 1 0
 
1. Pentru fiecare număr real x se consideră matricea A ( x ) =  x 1 1  .
 1 −1 1 
 
5p a) Arătaţi că A ( 2 ) + A ( 6 ) = 2 A ( 4 ) .
5p b) Determinaţi numărul real x pentru care det ( A ( x ) ) = 0 .
5p c) Determinați inversa matricei A ( 2 ) .
2. Se consideră x1 , x2 și x3 rădăcinile complexe ale polinomului f = X 3 + X 2 + mX + m , unde m
este un număr real.
5p a) Arătați că f este divizibil cu X + 1 , pentru orice număr real m .
5p b) Determinați numărul real m pentru care x12 + x22 + x32 = 11 .
5p c) Determinați valorile reale ale lui m știind că x1 = x2 = x3 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x) = x − ln x .
5p a) Calculați f ' ( x ) , x ∈ ( 0, +∞ ) .
5p b) Determinaţi ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x0 = 1 , situat pe graficul
funcției f .
5p c) Demonstraţi că x ≥ ln x + 1 , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) .
2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x( x + 1)( x − 1) .
3
f ( x) 7
5p a) Arătaţi că ∫ x( x − 1) dx = 2 .
2
5p b) Determinaţi primitiva F : ℝ → ℝ a funcţiei f ştiind că F (1) = −1 .
e
f ( x ) ln x e2
5p c) Arătaţi că ∫ x2 − 1
dx =
4
− 2ln 2 + 1 .
2

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 9


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Barem de evaluare şi de notare
Varianta 9
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 3 ( 2 + 5i ) = 6 + 15i 2p
5 (1 + 3i ) = 5 + 15i 2p
a = 1∈ ℝ 1p
2. f ( x ) = 0 ⇒ ( x + 5) = 0
2
2p
x = −5 şi y = 0 3p
3. x2 + x + 1 = x + 2 3p
Rezultă x = −1 sau x = 1 , care verifică ecuaţia 2p
4. 10 3p
Se notează cu x preţul înainte de ieftinire ⇒ x − ⋅ x = 90 2p
100
x = 100
5. d h ⇒ md = mh = 1 3p
d : y − 2 = 1 ⋅ ( x − 2 ) , deci d : y = x 2p
6. AB 2 + AC 2 − BC 2 25 + 36 − 49
cos A = = = 3p
2 ⋅ AB ⋅ AC 2⋅5⋅6
1
= 2p
5
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a)  1 1 0  1 1 0  2 2 0
     
A ( 2) + A( 6) =  2 1 1  +  6 1 1  =  8 2 2  =
 1 −1 1   1 −1 1   2 −2 2  3p
     
= 2 A( 4) 2p
b) 1 1 0
det ( A ( x ) ) = x 1 1 = 3− x 3p
1 −1 1
3− x = 0⇒ x = 3 2p
c) det ( A ( 2 ) ) = 1
2p
 2 −1 1 
( A ( 2) ) =  −1 1 −1
−1
3p
 −3 2 −1
 
2.a) f ( −1) = −1 + 1 − m + m = 0 2p
Rezultă X + 1 divide polinomul f 3p
b) x1 + x2 + x3 = −1, x1 x2 + x1 x3 + x2 x3 = m 2p
x12 + x22 + x32 = 1 − 2m 2p
1 − 2m = 11 ⇒ m = −5 1p
Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 9
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

c) x1 = −1 ⇒ x2 = x3 = 1 2p
x1 x2 x3 = − m 1p
m = 1 ⇒ m = −1 sau m = 1 ; ambele valori verifică cerința 2p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) f ′ ( x ) = x '− ( ln x ) ' = 2p
1
=1− , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) 3p
x
b) y − f (1) = f ′ (1)( x − 1) 2p
f (1) = 1 , f ′ (1) = 0 ⇒ ecuaţia tangentei este y = 1 3p
c) f ' (1) = 0 , f ' ( x ) < 0 , pentru x ∈ ( 0,1) şi f ' ( x ) > 0 , pentru x ∈ (1, +∞ ) 3p
f ( x) ≥ f (1) ⇒ x ≥ ln x + 1 , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) 2p
2.a) 3
f ( x) 3 x 2 3
∫ x( x − 1) dx = ∫ ( x + 1) dx =  + x =
 3p
2 2  2 2
15 7 2p
= −4=
2 2
b) 1 4 1 2
f ( x ) = x3 − x ⇒ primitiva F a funcției f este F ( x) = x − x + c , unde c ∈ ℝ 3p
4 2
3 1 1 3 2p
F (1) = −1 ⇒ c = − ⇒ F ( x) = x 4 − x 2 −
4 4 2 4
c) e
f ( x ) ln x e

∫ x2 − 1
dx = ∫ x ln xdx = 2p
2 2
e
 x2  1
e
e2
=  ln x  − ∫ xdx = − 2ln 2 + 1 3p
 2 
 2 22 4

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 9


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Varianta 4
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

5p 1. Arătaţi că numărul x = 3 (1 − i ) + 3i este real.


5p 2. Calculaţi distanţa dintre punctele de intersecţie a graficului funcţiei f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x 2 − 3 x + 2
cu axa Ox .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x+3 = 8 .
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând la întâmplare un element din mulţimea A = {1,2,3,..., 20} ,
acesta să fie divizibil cu 4.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(−2,3), B(3,0) şi C (2,5) . Calculaţi lungimea
medianei din B a triunghiului ABC .
π π
5p 6. Determinaţi lungimea laturii AC a triunghiului ABC , ştiind că BC = 4, B = şi C =
6 3
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 x 1− x 
1. Pentru fiecare număr real x se consideră matricea M ( x ) =  .
1 − x x 
5p a) Calculați det ( M ( 2 ) ) .
5p b) Verificaţi dacă M ( x ) ⋅ M ( y ) = M ( 2 xy − x − y + 1) , pentru orice numere reale x şi y .
5p c) Determinaţi numărul real a astfel încât M ( a ) ⋅ M ( x ) = M ( a ) , pentru orice număr real x .
2. Pe ℝ se defineşte legea de compoziţie asociativă dată de x y = xy + 2 x + 2 y + 2 .
5p a) Calculaţi 0 ( −2 ) .
5p b) Arătaţi că x y = ( x + 2)( y + 2) − 2 , pentru orice numere reale x şi y .
5p c) Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia x x x = 6 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

x2 − 2 x + 2
1. Se consideră funcţia f : (1, + ∞ ) → ℝ , f ( x) = .
x −1
x ( x − 2)
5p a) Arătaţi că f ' ( x ) = , pentru orice x ∈ (1, +∞ ) .
( x − 1)2
5p b) Determinaţi punctele de extrem ale funcţiei f .
5p c) Determinaţi ecuaţia asimptotei oblice spre +∞ la graficul funcţiei f .
2. Se consideră funcţia f : ( 0, + ∞ ) → ℝ , f ( x ) = x x .
2
f ( x)
5p a) Calculaţi ∫ x
dx .
1
2 2
5p b) Arătaţi că funcţia F : ( 0, + ∞ ) → ℝ , F ( x) =
x x este o primitivă a funcţiei f .
5
5p c) Calculaţi aria suprafeţei plane delimitate de graficul funcţiei f , axa O x şi dreptele de ecuaţie
x = 1 şi x = 4 .

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 4


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Barem de evaluare şi de notare
Varianta 4
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 3 (1 − i ) = 3 − 3i 3p
x = 3∈ ℝ 2p
2. f ( x ) = 0 ⇒ x = 1 sau x = 2 3p
Distanţa este egală cu 1 2p
3. 2 x + 3 = 3 3p
x=0 2p
4. Numerele din mulţimea A divizibile cu 4 sunt 4, 8, 12, 16 şi 20 ⇒ 5 cazuri favorabile 2p
Numărul de elemente ale mulţimii A este 20 ⇒ 20 de cazuri posibile 1p
nr. cazuri favorabile 1
p= =
nr. cazuri posibile 4 2p
5. Mijlocul segmentului ( AC ) este M (0, 4)
2p
BM = ( −3) 2
+4 =5
2 3p
6. π
A= 2p
2
1
AC = ⋅ BC = 2 3p
2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 2 −1
det ( M ( 2 ) ) = = 2p
−1 2
= 4 −1 = 3 3p
b)  xy + (1 − x )(1 − y ) x (1 − y ) + (1 − x ) y 
M ( x) ⋅ M ( y) =  =
 (1 − x ) y + x (1 − y ) (1 − x )(1 − y ) + xy  3p
 2 xy − x − y + 1 1 − ( 2 xy − x − y + 1) 
=  = M ( 2 xy − x − y + 1) , pentru orice numere reale
1 − ( 2 xy − x − y + 1) 2 xy − x − y + 1  2p
x şi y
c) M ( a ) ⋅ M ( x ) = M ( a ) ⇔ M ( 2ax − a − x + 1) = M ( a ) , pentru orice număr real x 1p
2ax − a − x + 1 = a , pentru orice număr real x 2p
1
a= 2p
2
2.a) 0 ( −2 ) = 0 ⋅ ( −2 ) + 2 ⋅ 0 + 2 ⋅ ( −2 ) + 2 = 3p
= −2 2p
b) x y = xy + 2 x + 2 y + 2 = x ( y + 2 ) + 2 ( y + 2 ) − 2 = 3p
= ( x + 2)( y + 2) − 2 , pentru orice numere reale x şi y 2p
c) x x x = ( x + 2) − 2
3
3p
( x + 2) 3
−2=6⇒ x=0 2p

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 4


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1.a)
f '( x ) =
(
( 2 x − 2 )( x − 1) − x 2 − 2 x + 2
=
)
3p
( x − 1)2
x2 − 2 x x ( x − 2)
= = , pentru orice x ∈ (1, +∞ )
( x − 1)2 ( x − 1)2 2p

b) f '( x) = 0 ⇒ x ( x − 2 ) = 0 ⇒ x = 2 , deoarece x ∈ (1, +∞ ) 2p


f '(2) = 0 ; f '( x) < 0 , pentru x ∈ (1,2 ) şi f '( x) > 0 , pentru x ∈ ( 2, +∞ ) 2p
Punctul de extrem este x = 2 1p
c) f ( x)
lim =1 2p
x →+∞ x
lim ( f ( x ) − x ) = −1 2p
x →+∞
Ecuaţia asimptotei oblice spre +∞ la graficul funcţiei f este y = x − 1 1p
2.a) 2
f ( x) 2

∫ x
dx = ∫ xdx = 2p
1 1
2
x 2 3
= = 3p
2 1 2
b) 2 5
' 3
F ′ ( x ) =  ⋅ x  = x = x x , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ )
2 2 3p
5 
 
F ′ ( x ) = f ( x ) , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) ⇒ F este o primitivă a funcţiei f 2p
c) 4 4
A = ∫ f ( x ) dx = ∫ x xdx = 2p
1 1
2 2 4 62 3p
= ⋅x x =
5 1 5

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 4


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
2
SUBIECTE ȘI BAREME DE
BACALAUREAT
MATEMATICĂ M_ pedagogic PROPUSE
LA EXAMENE ÎN ANUL 2013

- MODEL 2013
- IULIE 2013
- AUGUST 2013
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naŃional 2013


Proba E. c)
Matematică M_pedagogic
Model
Filiera vocaŃională, profilul pedagogic, specializarea învăŃător-educatoare
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1 1 1 13
5p 1. DeterminaŃi valoarea de adevăr a propoziŃiei ,, − + = “.
3 18 12 36
2 x + 3 y = 1
5p 2. RezolvaŃi sistemul de ecuaŃii  , x, y ∈ ℝ .
3 x + 2 y = −1
5p 3. RezolvaŃi în mulŃimea numerelor reale inecuaŃia x 2 + 2 x − 3 < 0 .
5p 4. DeterminaŃi domeniul maxim de definiŃie D al funcŃiei f : D → ℝ, f ( x) = log 2 (3 − x).
 1 
5p 5. Se consideră pătratul ABCD de centru O. ArătaŃi că AO = −CD + BD .
2
5p 6. ArătaŃi că triunghiul care are laturile de 5 2, 5 şi 5 este dreptunghic isoscel.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

(
Pe mulŃimea numerelor reale se defineşte legea de compoziŃie asociativă x y = log 3 3x + 3 y + 1 . )
5p 1. ArătaŃi că 0 0 = 1 .
5p 2. DemonstraŃi că legea de compoziŃie „ ” este comutativă pe ℝ .
5p 3. DeterminaŃi numărul real x pentru care x 0 = x + 1 .
5p 4. ArătaŃi că x y > 0 , pentru orice x, y ∈ ℝ .
5p 5. VerificaŃi dacă legea de compoziŃie „ ” admite element neutru.
5p ( )
6. ArătaŃi că ( x x ) x = log 3 2 + 3x +1 , pentru orice x ∈ ℝ .

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


m 1 2  mx + y + 2 z = 1
  
Se consideră matricea A =  2 −1 m  şi sistemul (S) 2 x − y + mz = 2 , unde m ∈ ℝ .
1 1 1   x + y + z = −1
 
5p 1. Pentru m = 1 , arătaŃi că det A = 3 .
5p 2. CalculaŃi determinantul matricei A.
5p 3. DeterminaŃi numărul real pozitiv m pentru care det ( 2 A) = −16 .
7 8 4
5p 4. Pentru m = 3 , verificaŃi dacă tripletul  , − , −  este soluŃie a sistemului (S).
5 5 5
5p 5. Pentru m = 1 , rezolvaŃi sistemul (S).
5p 6. Pentru m = 2 , arătaŃi că sistemul (S) nu are soluŃii.

Probă scrisă la matematică M_pedagogic Model


Filiera vocaŃională, profilul pedagogic, specializarea învăŃător-educatoare
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naŃional 2013
Proba E. c)
Matematică M_pedagogic
Barem de evaluare şi de notare
Model
Filiera vocaŃională, profilul pedagogic, specializarea învăŃător-educatoare
• Pentru orice soluŃie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracŃiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parŃiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 1 1 1 12 2 3
− + = − + 3p
3 18 12 36 36 36
PropoziŃia este adevărată 2p
2. x = −1 2p
y = 1 ⇒ soluŃia sistemului este (−1,1) 3p
3. x 2 + 2 x − 3 = 0 ⇒ x = 1, x = −3 3p
1 2
Finalizare: x ∈ ( −3,1) 2p
4. 3 − x > 0 2p
x < 3 ⇒ D = ( −∞,3) 3p
 
5. AO = AB + BO 2p
  1 
AB = −CD , BO = BD 2p
2 1p
Finalizare
6. Triunghiul este isoscel 1p
(5 2 )
2 2 2
=5 +5 2p
Din reciproca teoremei lui Pitagora triunghiul este dreptunghic 2p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1.
(
0 0 = log 3 30 + 30 + 1 = ) 2p

= log 3 3 = 2p
=1 1p
2.
( )
x y = log 3 3x + 3 y + 1 , pentru orice x, y ∈ ℝ 2p

y x = log 3 ( 3 y + 3x + 1) , pentru orice x, y ∈ ℝ 2p

Finalizare 1p
3.
(
x 0 = x + 1 ⇒ log 3 2 + 3x = x + 1 ) 2p
2 + 3x = 3x +1 ⇒ 3x = 1 2p
x=0 1p
4. x y
3 > 0, 3 > 0 pentru orice x, y ∈ ℝ 2p
x y
( x y
)
3 + 3 + 1 > 1 ⇒ log3 3 + 3 + 1 > 0 ⇒ x y > 0 , pentru orice x, y ∈ ℝ 3p
5. Dacă e ∈ ℝ astfel încât x e = x ⇒ log 3x + 3e + 1 = x
3 ( ) 2p

3e = −1 1p
Probă scrisă la matematică M_pedagogic Model
Barem de evaluare şi de notare
Filiera vocaŃională, profilul pedagogic, specializarea învăŃător-educatoare
1
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare
Finalizare: legea nu admite element neutru 2p
6.
( x
x x = log3 2 ⋅ 3 + 1 ) 2p
( x x ) x = log3 ( 2 ⋅ 3x + 1 + 3x + 1) = 2p

( )
= log 3 2 + 3x+1 , pentru orice x ∈ ℝ 1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1.  1 1 2
  3p
m = 1 ⇒ A =  2 −1 1 
1 1 1
 
det A = 3 2p
2. det A = − m + 4 + m + 2 − m 2 − 2 = 3p
2
= −m + 4 2p
3. det ( 2 A) = −16 ⇒ 23 ⋅ ( 2 − m )( 2 + m ) = −16 2p
1p
4 − m2 = −2 ⇒ m2 = 6
2p
m=± 6⇒m= 6
4. 3 x + y + 2 z = 1
 2p
m = 3 ⇒ 2 x − y + 3z = 2
 x + y + z = −1

7 8 4 3p
Verificare:  , − , −  este soluŃie
5 5 5
5. x + y + 2z = 1

m = 1 ⇒ 2 x − y + z = 2
2p
 x + y + z = −1

x = −1, y = −2, z = 2 3p
6. 2 x + y + 2 z = 1
 2p
m = 2 ⇒ 2 x − y + 2 z = 2
 x + y + z = −1

1 1p
Scăzând primele 2 ecuaŃii ⇒ y = −
2
 3
2 x + 2 z = 2
Înlocuind în prima şi a treia ecuaŃie ⇒  , imposibil, deci sistemul nu are soluŃie 2p
 x+ z =−1
 2

Probă scrisă la matematică M_pedagogic Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera vocaŃională, profilul pedagogic, specializarea învăŃător-educatoare
2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_pedagogic
Varianta 2
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

( )
5p 1. Arătaţi că 3 1 + 2 − 18 = 3 .
5p 2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x) = x − 3 . Arătaţi că f (3) + f (−3) = −6 .

(
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 x + 1 = log 3 5 .
2
)
5p 4. După o scumpire cu 10% preţul unui produs creşte cu 70 de lei. Calculaţi preţul produsului după
scumpire.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele P ( 2, 7 ) şi R ( 2,9 ) . Determinaţi coordonatele
mijlocului segmentului PR .
5p 6. Determinaţi lungimea laturii BC a triunghiului ABC dreptunghic în A , ştiind că AC = 40 şi
2
sin B = .
5
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie asociativă dată de x ∗ y = xy + x + y .
5p 1. Calculaţi ( −1) ∗ 3 .
5p 2. Arătaţi că x ∗ y = ( x + 1)( y + 1) − 1 , pentru orice numere reale x şi y.
5p 3. Verificaţi dacă e = 0 este elementul neutru al legii „ ∗ ”.
5p 4. Determinaţi numerele reale x pentru care x ∗ x = x .
5p 5. Arătaţi că ( −1) ∗ x = −1 , pentru orice număr real x .
5p 6. Calculaţi ( −1) ∗ 0 ∗ 1 ∗ ... ∗ 2012 ∗ 2013 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
m 1 1
 
Pentru fiecare număr real m se consideră matricea A ( m ) =  1 m 1 .
1 1 1

5p 1. Arătaţi că det ( A (1) ) = 0 .
5p 2. Calculaţi A (1) ⋅ A ( 0 ) .
5p 3. Arătaţi că det ( A ( m ) ) = m 2 − 2m + 1 , pentru orice număr real m.
 −1 0 1 
 
5p 4. Verificaţi dacă matricea B =  0 −1 1  este inversa matricei A ( 0 ) .
 1 1 −1
 
5p 5. Determina ţi numă rul real m pentru care suma elementelor matricei A ( m ) este egală cu 2013.
mx + y + z = 1

5p 6. Pentru m = 0 , rezolvaţi sistemul  x + my + z = 1 .
x + y + z = 3

Probă scrisă la matematică M_pedagogic Varianta 2


Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_pedagogic
Barem de evaluare şi de notare
Varianta 2
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 18 = 3 2 2p
3+3 2 −3 2 = 3 3p
2. f ( 3) = 0 2p
f ( −3) = −6 ⇒ f ( −3) + f ( 3) = −6 3p
3. x2 + 1 = 5 3p
x = −2 sau x = 2 2p
4. Se notează cu x preţul iniţial ⇒ 10% ⋅ x = 70 2p
x = 700 2p
Preţul după scumpire este 770 de lei 1p
5. x + xR y + yR
M mijlocul lui ( PR ) ⇒ xM = P şi y M = P 1p
2 2
xM = 2 2p
yM = 8 2p
6. AC
sin B = 2p
BC
BC = 100 3p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. ( −1) ∗ 3 = ( −1) ⋅ 3 + ( −1) + 3 = 3p
= −1 2p
2. x ∗ y = xy + x + y = xy + x + y + 1 − 1 3p
= ( x + 1)( y + 1) − 1 , pentru orice numere reale x şi y 2p
3. x ∗ 0 = x ⋅ 0 + x + 0 = x , pentru orice număr real x 2p
0 ∗ x = 0 ⋅ x + 0 + x = x , pentru orice număr real x 2p
Finalizare 1p
4. x ∗ x = x ⇔ x2 + 2 x = x 3p
x = −1 sau x = 0 2p
5. ( −1) ∗ x = ( −1 + 1)( x + 1) − 1 = 2p
= −1 , pentru orice număr real x 3p
6. ( −1) ∗ 0 ∗1 ∗ ... ∗ 2012 ∗ 2013 = ( −1) ∗ ( 0 ∗1 ∗ ... ∗ 2012 ∗ 2013) = 3p
2p
= −1

Probă scrisă la matematică M_pedagogic Varianta 2


Barem de evaluare şi de notare
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1.  1 1 1
 
A (1) =  1 1 1
1 1 1 2p
 
1 1 1
det ( A (1) ) = 1 1 1 = 0 3p
1 1 1
2. 1 1 1  0 1 1
   
A (1) ⋅ A ( 0 ) =  1 1 1  ⋅  1 0 1  = 2p
1 1 1  1 1 1
   
 2 2 3
 
=  2 2 3 3p
 2 2 3
 
3. m 1 1
det ( A ( m ) ) = 1 m 1 = m 2 + 2 − 2m − 1 = 3p
1 1 1
2p
= m 2 − 2m + 1 , pentru orice număr real m
4.  0 1 1  −1 0 1   1 0 0 
     
A ( 0 ) ⋅ B =  1 0 1 ⋅  0 −1 1  =  0 1 0  = I 3 2p
 1 1 1  1 1 −1  0 0 1 
     
 −1 0 1   0 1 1  1 0 0 
     
B ⋅ A ( 0 ) =  0 −1 1  ⋅  1 0 1 =  0 1 0  = I3 ⇒ matricea B este inversa matricei A ( 0 )
 1 1 −1  1 1 1  0 0 1  3p
     
5. Suma elementelor lui A ( m ) este 2m + 7 2p
2m + 7 = 2013 ⇔ m = 1003 3p
6.  y + z =1
 2p
Pentru m = 0 sistemul devine  x + z = 1
x + y + z = 3

x = 2, y = 2, z = −1 3p

Probă scrisă la matematică M_pedagogic Varianta 2


Barem de evaluare şi de notare
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_pedagogic
Varianta 9
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

( )
5p 1. Arătaţi că 3 1 + 3 − 27 = 3 .
5p 2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x) = x + 3 . Arătaţi că f (−3) + f (3) = 6 .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( x + 3) − x 2 − 15 = 0
2

5p 4. După o scumpire cu 10% preţul unui produs este 220 de lei. Calculaţi preţul produsului înainte de
scumpire.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele P ( 2,3) şi R ( 4,3) . Determinaţi coordonatele
mijlocului segmentului PR .
5p 6. Determinaţi lungimea laturii AB a triunghiului ABC dreptunghic în A , ştiind că BC = 20 şi
2
cos B = .
5
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie asociativă x y = xy + 2 x + 2 y + 2 .
5p 1. Calculaţi 3 ( −2 ) .
5p 2. Verificaţi dacă legea de compoziţie „ ” este comutativă.
5p 3. Arătaţi că x y = ( x + 2 )( y + 2 ) − 2 , pentru orice numere reale x şi y.
5p 4. Determinaţi numerele reale x pentru care x x = x .
5p 5. Verificaţi dacă x ( −2 ) = −2 , pentru orice număr real x.
5p 6. Calculaţi ( −2013 ) ( −2012 ) ... ( −2 ) .

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


 1 2 1
 
Pentru fiecare număr real m se consideră matricea A ( m ) =  −1 3 1  .
 2 1 m
 
5p 1. Calculaţi det ( A ( 0 ) ) .
5p 2. Arătaţi că det ( A ( m ) ) = 5m − 4 , pentru orice număr real m .
5p 3. Determinaţi numerele reale m pentru care det ( A ( m ) ) = m2 .
5p 4. Arătaţi că A ( m ) + A ( − m ) = 2 A ( 0 ) pentru orice număr real m .
 −1 1 −1  1 0 0
   
5p 5. Verificaţi dacă A ( 0 ) ⋅  2 −2 −2  = −4 I3 , unde I 3 =  0 1 0  .
 −7 3 5  0 0 1
   
x + 2 y + z = 2

5p 6. Pentru m = 0 , rezolvaţi sistemul − x + 3 y + z = 3 .
2 x + y + mz = 1

Probă scrisă la matematică M_pedagogic Varianta 9


Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_pedagogic
Barem de evaluare şi de notare
Varianta 9
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1. 27 = 3 3 2p
3+3 3 −3 3 = 3 3p
2. f ( −3) = 0 2p
f ( 3) = 6 ⇒ f ( −3) + f ( 3) = 6 3p
3.
( x + 3)2 = x 2 + 6 x + 9 2p
x =1 3p
4. 10
x+ x = 220 , unde x reprezintă preţul înainte de scumpire 2p
100
Preţul înainte de scumpire este 200 de lei 3p
5. x + xR y + yR
M mijlocul lui ( PR ) ⇒ xM = P şi y M = P 1p
2 2
xM = 3 2p
yM = 3 2p
6. AB
cos B = 2p
BC
AB = 8 3p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1. 3 ( −2 ) = −6 + 6 + ( −4 ) + 2 = 3p
= −2 2p
2. x y = xy + 2 x + 2 y + 2 și y x = yx + 2 y + 2 x + 2 , pentru orice numere reale x şi y 3p
x y = y x , pentru orice numere reale x şi y 2p
3. x y = xy + 2 x + 2 y + 4 − 2 = 2p
= ( x + 2 )( y + 2 ) − 2 , pentru orice numere reale x şi y 3p
4. x x = ( x + 2) − 2
2
2p
( x + 2 ) − 2 = x ⇔ x = −2 sau
2
x = −1 3p
5. x ( −2 ) = ( x + 2 )( −2 + 2 ) − 2 3p
= −2 , pentru orice număr real x 2p
6. ( −2013) ( −2012 ) ... ( −2 ) = ( ( −2013) ( −2012 ) ... ( −3) ) ( −2 ) = 3p
= −2 2p

Probă scrisă la matematică M_pedagogic Varianta 9


Barem de evaluare şi de notare
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1.  1 2 1
 
A ( 0 ) =  −1 3 1  2p
 2 1 0
 
1 2 1
det ( A ( 0 ) ) = −1 3 1 = −4
3p
2 1 0
2. 1 2 1
3p
det ( A ( m ) ) = −1 3 1 = 3m − 1 + 4 − 6 + 2m − 1 =
2 1 m
= 5m − 4 2p
3. det ( A ( m ) ) = m 2 ⇔ m 2 − 5m + 4 = 0 3p
m = 1 sau m = 4 2p
4.  1 2 1  1 2 1 
   
A ( m ) + A ( −m ) =  −1 3 1  +  −1 3 1  = 2p
 2 1 m   2 1 −m 
   
 2 4 2
 
=  −2 6 2  = 2 A ( 0 ) 3p
 4 2 0
 
5.  −1 1 −1   1 2 1   −1 1 −1 
     
A ( 0 ) ⋅  2 −2 −2  =  −1 3 1  ⋅  2 −2 −2  =
 −7 3 5   2 1 0   −7 3 5  2p
     
 −4 0 0 
 
=  0 −4 0  = −4 I 3 3p
 0 0 −4 
 
6. x + 2 y + z = 2
 2p
− x + 3 y + z = 3
2 x + y = 1

x = 0, y = 1, z = 0 3p

Probă scrisă la matematică M_pedagogic Varianta 9


Barem de evaluare şi de notare
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
2
SUBIECTE ȘI BAREME DE
BACALAUREAT
MATEMATICĂ M_mate-info
PROPUSE LA EXAMENE ÎN ANUL 2013

- MODEL 2013
- SESIUNE SPECIALĂ MAI 2013
- IULIE 2013
- REZERVĂ IULIE 2013
- AUGUST 2013
- REZERVĂ AUGUST 2013
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naŃional 2013
Proba E. c)
Matematică M_mate-info
Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaŃională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
( )
2
5p 1. ArătaŃi că numărul n = 5 − 1 + 2 5 este natural.

5p 2. DeterminaŃi valorile reale ale lui m pentru care graficul funcŃiei f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x 2 + mx + 4


intersectează axa Ox în două puncte distincte.
5p 3. RezolvaŃi în mulŃimea numerelor reale ecuaŃia log 2 ( 2 − x 2 ) = log 2 x .
5p 4. CalculaŃi probabilitatea ca, alegând la întâmplare una dintre submulŃimile mulŃimii A = {1, 2,3, 4,5,6,7} ,
aceasta să aibă cel mult un element.
   
5p 5. Se consideră punctele A, B şi C astfel încât AB = i + 6 j şi BC = 4i + 6 j . DeterminaŃi lungimea
segmentului [ AC ] .
π
5p 6. Se consideră numerele reale a şi b astfel încât a + b = . ArătaŃi că 2cos b = cos a + 3 sin a .
3
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 x 1 2
1. Se notează cu D( x, y ) determinantul matricei A ( x, y ) =  2 x 1  ∈ M 3( ℝ ) .
1 y x
 
5p a) CalculaŃi D(−1, 2) .
5p b) DeterminaŃi numărul real q pentru care matricea A(2, q ) are rangul egal cu 2.
5p c) ArătaŃi că există cel puŃin o pereche ( x, y ) de numere reale, cu x ≠ y , pentru care D( x, y ) = D( y , x) .
2. Se notează cu x1 , x2 , x3 rădăcinile din ℂ ale polinomului f = X 3 + X − m , unde m este un număr real.
5p a) DeterminaŃi m astfel încât restul împărŃirii polinomului f ( X ) la X − 1 să fie egal cu 8.

5p b) ArătaŃi că numărul x12 + x22 + x32 este întreg, pentru orice m ∈ ℝ .


5p c) În cazul m = 2 determinaŃi patru numere întregi a, b, c, d , cu a > 0 , astfel încât polinomul
1 1 1
g = aX 3 + bX 2 + cX + d să aibă rădăcinile , , .
x1 x2 x3
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
x
1. Se consideră funcŃia f : ℝ → ℝ , f ( x) = e − x .
5p a) CalculaŃi f '(0) .
5p b) ArătaŃi că, pentru fiecare număr natural n ≥ 2 , ecuaŃia f ( x) = n are exact o soluŃie în intervalul ( 0,+∞ ) .
5p c) Fie xn unica soluŃie din intervalul ( 0,+∞ ) a ecuaŃiei f ( x) = n , unde n este număr natural, n ≥ 2 .
ArătaŃi că lim xn = +∞ .
n→+∞
2. Se consideră funcŃia f : ℝ → ℝ, f ( x) = cos x şi se notează cu S suprafaŃa plană delimitată de graficul
π
funcŃiei f, axa Ox şi dreptele de ecuaŃii x = 0 şi x = .
2
5p a) CalculaŃi aria suprafeŃei S.
5p b) CalculaŃi volumul corpului obŃinut prin rotaŃia suprafeŃei S în jurul axei Ox.
2π 2π
5p c) DemonstraŃi că ∫ f n (kx) dx = ∫ f n ( x) dx , pentru orice numere naturale n, k ≥ 1 .
0 0

Probă scrisă la matematică M_mate-info Model


Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaŃională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naŃional 2013
Proba E. c)
Matematică M_mate-info
Barem de evaluare şi de notare
Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaŃională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Pentru orice soluŃie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracŃiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parŃiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
(
1. ( 5 − 1)2 + 2 5 = 5 − 2 5 + 1 + 2 5 =
) 3p
= 6∈ℕ 2p
2. f ( x ) = 0 are două soluŃii reale distincte 2p
2
∆ = m − 16 > 0 1p
m ∈ ( −∞, −4 ) ∪ ( 4, +∞ ) 2p
3. 2 − x2 = x 1p
x1 = 1, x2 = −2 2p
x1 convine şi x2 nu convine 2p
4. nr. cazuri favorabile 1p
p=
nr. cazuri posibile
Numărul submulŃimilor cu cel mult un element este egal cu C70 + C71 = 8 ⇒ 8 cazuri favorabile 2p
7
Numărul submulŃimilor mulŃimii A este 2 = 128 ⇒ 128 de cazuri posibile 1p
1
p= 1p
16
  
5. AC = AB + BC = 5i + 12 j 3p

AC = 52 + 122 = 13 2p
6. π π  2p
b= − a ⇒ cos b = cos  − a  =
3  3 
1 3
= cos a + sin a , de unde concluzia 3p
2 2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) −1 1 2
D (−1, 2) = 2 −1 1
1 2 −1 1p
D (−1, 2) = −1 + 1 + 8 + 2 + 2 + 2 3p
D (−1, 2) = 14 1p
b)  2 1 2
A(2, q ) =  2 2 1  1p
1 q 2
 
Există minorul d = 2 1 = 2 ≠ 0 ⇒ rang A(2, q ) ≥ 2 1p
2 2
rang A(2, q ) = 2 ⇒ D (2, q ) = 0 1p
1 2p
q=−
2

Probă scrisă la matematică M_mate-info Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaŃională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
1
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare
c) D ( x, y ) = x3 + 4 y − 4 x − xy + 1 1p
3
D ( y, x) = y + 4 x − 4 y − yx + 1 1p
D ( x, y ) = D( y, x) ⇒ ( x − y )( x 2 + xy + y 2 − 8) = 0 ⇒ x 2 + xy + y 2 − 8 = 0 2p
Finalizare: de exemplu ( x, y ) = (0, 2 2) 1p
2.a) f (1) = 2 − m 2p
f (1) = 8 2p
Finalizare: m = −6 1p
b) x1 + x2 + x3 = 0 şi x1 x2 + x2 x3 + x3 x1 = 1 2p
x12 + x22 + x32 = ( x1 + x2 + x3 ) − 2 ( x1 x2 + x2 x3 + x3 x1 ) = −2 ∈ ℤ
2
3p

c) x1 , x2 , x3 rădăcinile polinomului f = X 3 + X − 2 ⇒ polinomul −2 X 3 + X 2 + 1 are rădăcinile


1 1 1
, , 2p
x1 x2 x3
1 1 1 2p
a, b, c, d ∈ ℤ cu a > 0 ⇒ g = 2 X 3 − X 2 + 0 ⋅ X − 1 are rădăcinile , ,
x1 x2 x3
un exemplu este a = 2, b = −1, c = 0, d = −1 1p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) f '( x) = e x − 1 , pentru orice x ∈ ℝ 3p

f '(0) = 0 2p
b) f (0) = 1 , lim f ( x) = +∞ şi f este continuă pe [ 0,+∞ ) , deci ecuaŃia dată are cel puŃin o soluŃie 3p
x →+∞
f '( x) > 0 pentru orice x > 0 ⇒ f este strict crescătoare pe [ 0, +∞ ) ⇒ f este injectivă pe [ 0,+∞ ) ,
deci soluŃia este unică 2p
c)
f ( xn ) = n ⇒ e xn = n + xn ⇒ e xn > n pentru că xn > 0 , oricare ar fi n ≥ 2 2p

xn > ln n ⇒ lim xn = +∞ 3p
n→+∞
2.a) π π
2 2
A = ∫ | f ( x) | dx = ∫ cos x dx = 2p
0 0
π
2 3p
= sin x =1
0
b) π π
2 2 1p
V = π ∫ f 2 ( x) dx = π ∫ cos 2 x dx =
0 0
π
 π π 
π 2
π 1 =π
2

∫ (1 + cos 2 x) dx =  x
2 2
= + sin 2 x 4p
2 2  2  4
0
 0 0 
c) 2π 2k π
1
t = kx ⇒ ∫ f n (kx) dx =
k ∫ cos n t dt 2p
0 0
2k π 2π 4π 2kπ

∫ ∫ cos t dt + ∫ cos t dt + ... + ∫


n n n
cos t dt = cos n t dt = 2p
0 0 2π 2( k −1) π

Probă scrisă la matematică M_mate-info Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaŃională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
2
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

∫ cos
n
=k t dt , deoarece g n : ℝ → ℝ, g n ( x) = cos n x este periodică de perioadă 2π , de unde
1p
0
concluzia

Probă scrisă la matematică M_mate-info Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaŃională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
3
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_mate-info
Varianta 3
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Determinaţi numărul real x pentru care numerele 1 , 2 x + 2 şi 7 sunt termeni consecutivi ai unei
progresii aritmetice.
5p 2. Calculaţi distanţa dintre punctele de intersecţie cu axa Ox a graficului funcţiei f : ℝ → ℝ ,
f ( x) = x 2 − 4 x + 3 .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia x2 + 4 = x + 2 .
5p 4. Determinaţi câte numere naturale impare ab se pot forma, ştiind că a, b ∈ {2,3, 4,5} și a ≠ b .
5p 5. În dreptunghiul ABCD , cu AB = 8 şi BC = 6 , se consideră vectorul v = AB + AO + AD , unde
{O} = AC ∩ BD . Calculaţi lungimea vectorului v .
3
5p 6. Calculaţi sinusul unghiului A al triunghiului ABC în care AB = 6, BC = 10 şi sin C = .
5
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
a 1 1
1. Pentru fiecare număr real a se consideră matricea A ( a ) =  1 a 1  .
1 1 a
 
5p a) Calculați det ( A ( 0 ) ) .
5p b) Determinaţi valorile reale ale lui a pentru care 5 A ( a ) − ( A ( a ) ) = 4 I3 .
2

5p c) Determinaţi inversa matricei A ( 2 ) .


2. Se consideră polinomul f = X 3 − mX 2 + 3 X − 1 , unde m este număr real.
5p a) Calculați f ( 2 ) − f ( −2 ) .
5p b) Determinaţi restul împărţirii lui f la X + 2 , ştiind că restul împărţirii polinomului f la X − 2
este egal cu 9.
5p c) Determinaţi numerele reale m pentru care x13 + x23 + x33 = 3 , unde x1 , x2 , x3 sunt rădăcinile
polinomului f .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1− x
1. Se consideră funcţia f : ( −1,1) → ℝ , f ( x) = ln .
1+ x
5p a) Calculați f ′ ( x ) , x ∈ (−1,1) .
5p b) Verificaţi dacă funcţia f este descrescătoare pe intervalul ( −1,1) .
5p c) Determinaţi punctele de inflexiune a funcţiei f .
2
2. Pentru fiecare număr natural n se consideră numărul I n = ∫ x n e x dx .
1
5p a) Calculaţi I 0 .
5p b) Arătaţi că I1 = e2 .
5p c) Demonstraţi că I n+1 + ( n + 1) I n = 2n+1 e2 − e , pentru orice număr natural n .

Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 3


Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_mate-info
Barem de evaluare şi de notare
Varianta 3
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 1+ 7
2x + 2 = 3p
2
x =1 2p
2. f ( x ) = 0 ⇒ x = 1 sau x = 3 3p
Distanţa este egală cu 2 2p
3. x 2 + 4 = x 2 + 4 x + 4 3p
Rezultă x = 0 , care verifică ecuaţia 2p
4. b impar ⇒ b ∈ {3,5} ⇒ sunt două variante de alegere a lui b 2p
Pentru fiecare b impar sunt trei variante de alegere a lui a 2p
Se pot forma 2 ⋅ 3 = 6 numere 1p
5. v = AC + AO = 3 AO 3p
v = 15 2p
6. AB BC
= 2p
sin C sin A
sin A = 1 3p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 0 1 1 0 1 1
A ( 0 ) =  1 0 1  ⇒ det ( A ( 0 ) ) = 1 0 1 = 2p
 1 1 0 1 1 0
 
= 0 +1+1− 0 − 0 − 0 = 2 3p
b)  a 2 + 2 2a + 1 2a + 1 
 
( A ( a ) ) 2 =  2a + 1 a 2 + 2 2a + 1  2p
 2a + 1 2a + 1 a 2 + 2 
 
 5a − a 2 − 2 4 − 2a 4 − 2a 
 
5 A( a ) − ( A( a ))
2
=  4 − 2a 5a − a 2 − 2 4 − 2a  1p
 4 − 2a 4 − 2a 5a − a 2 − 2 
 
5 A ( a ) − ( A ( a ) ) = 4 I 3 ⇒ 5a − a 2 − 2 = 4 ș i 4 − 2 a = 0 ⇒ a = 2
2
2p
c) A ( 2 ) ⋅ ( 5 I 3 − A ( 2 ) ) = 4 I 3 şi ( 5 I 3 − A ( 2 ) ) ⋅ A ( 2 ) = 4 I 3 2p
3 −1 −1
1 
Matricea A ( 2 ) este inversabilă şi inversa ei este B =
1
4
( 5I 3 − A ( 2 ) ) = −1 3 −1
4  −1 −1 3 
3p
 

Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 3


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2.a) f ( 2 ) = 8 − 4m + 6 − 1 = −4m + 13 2p
f ( −2 ) = −8 − 4m − 6 − 1 = −4m − 15 ⇒ f ( 2 ) − f ( −2 ) = 28 3p
b) Restul împărţirii lui f la X − 2 este f (2) ⇒ f (2) = 9 2p
Restul împărţirii lui f la X + 2 este f (−2) ⇒ f (−2) = −19 3p
c) x + x + x = m , x x + x x + x x = 3 ⇒ x 2 + x 2 + x 2 = m 2 − 6 2p
1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3

( )
x13 + x23 + x33 = m x12 + x22 + x32 − 3 ( x1 + x2 + x3 ) + 3 = m3 − 9m + 3 2p

x13 + x23 + x33 = 3 ⇔ m3 − 9m = 0 ⇔ m = −3 sau m = 0 sau m = 3 1p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1.a) 1+ x 1− x 
'
f ′( x) = ⋅ =
1 − x  1 + x 
3p

2 2
=− = 2 , pentru orice x ∈ (−1,1) 2p
1− x 2
x −1
b) x 2 − 1 < 0 , pentru orice x ∈ (−1,1) 2p
f ′ ( x ) < 0 , pentru orice x ∈ (−1,1) ⇒ f este descrescătoare pe ( −1,1) 3p
c) 4x
f '' ( x ) = − , pentru orice x ∈ (−1,1) 2p
( x − 1)2
2

f '' ( x ) = 0 ⇔ x = 0 1p
f '' ( x ) ≥ 0 , pentru orice x ∈ ( −1,0] , f '' ( x ) ≤ 0 , pentru orice x ∈ [ 0,1) , deci punctul de
2p
inflexiune este x = 0
2.a) 2
I 0 = ∫ e x dx = 2p
1
2 2 3p
= ex =e −e
1
b) 2
2
2
I1 = ∫ xe dx = xe − ∫ e x dx =
x x 3p
1
1 1
2p
=e 2

c)
( )
2 2
n +1 x
I n+1 = ∫ x e dx = ∫ x n+1 e x ' dx = 2p
1 1

− ( n + 1) I n ⇒ I n+1 + ( n + 1) I n = 2n +1 e 2 − e
2
= x n+1e x 3p
1

Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 3


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_mate-info
Varianta 2
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Arătaţi că numărul a = 3 ( 3 − 2i ) + 2 ( 5 + 3i ) este real.
5p 2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = 4 x − 1 . Calculaţi f (1) + f ( 2 ) + ... + f (10 ) .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 ( 2 x ) = log 2 (1 + x) .
5p 4. După o scumpire cu 10% preţul unui produs este 2200 de lei. Calculaţi preţul produsului înainte de
scumpire.
5p 5. Determinaţi numărul real a pentru care vectorii u = i + 4 j şi v = 2i + ( a + 1) j sunt coliniari.
 π 3sin x + cos x
5p 6. Determinaţi x ∈  0,  , ştiind că =4.
 2 sin x
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 1 1
1. Se consideră determinantul D ( a, b ) = a a 2 1 , unde a şi b sunt numere reale.
b b2 1
5p a) Arătaţi că D ( 2,3) = 2 .
5p b) Verificaţi dacă D ( a, b ) = ( a − 1)( b − 1)( b − a ) , pentru orice numere reale a şi b .

( )
5p c) În reperul cartezian xOy se consideră punctele Pn n, n 2 , unde n este un număr natural nenul.
Determinaţi numărul natural n , n ≥ 3 , pentru care aria triunghiului P1 P2 Pn este egală cu 1.
2. Se consideră x1 , x2 , x3 rădăcinile complexe ale polinomului f = X 3 − 4 X 2 + 3 X − m , unde m este
număr real.
5p a) Pentru m = 4 , arătaţi că f ( 4 ) = 8 .
5p b) Determinaţi numărul real m pentru care rădăcinile polinomului f verifică relaţia x1 + x2 = x3 .
5p c) Dacă x13 + x23 + x33 = 7( x1 + x2 + x3 ) , arătaţi că f se divide cu X − 3 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
x2
1. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x) = cos x + .
2
5p a) Calculați f ′ ( x ) , x ∈ ℝ .
5p b) Determinaţi ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x0 = 0 , situat pe graficul
funcției f .
5p c) Demonstraţi că f ( x) ≥ 1 , pentru orice x ∈ ℝ .
1
2. Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră numărul I n = ∫ x n e x dx .
0
5p a) Calculaţi I1 .
5p b) Arătaţi că I n+1 + ( n + 1) I n = e , pentru orice număr natural nenul n .
5p c) Arătaţi că 1 ≤ ( n + 1) I n ≤ e , pentru orice număr natural nenul n .

Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 2


Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_mate-info
Barem de evaluare şi de notare
Varianta 2
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 3 ( 3 − 2i ) = 9 − 6i 2p
2 ( 5 + 3i ) = 10 + 6i 2p
a = 19 ∈ ℝ 1p
2. f (1) + f ( 2 ) + ... + f (10 ) = 4 ⋅ (1 + 2 + ... + 10 ) − 10 = 3p
= 210 2p
3. 2x = 1 + x 3p
Rezultă x = 1 , care verifică ecuaţia 2p
4. Se notează cu x preţul iniţial x + 10% ⋅ x = 2200 2p
Preţul înainte de scumpire este 2000 de lei 3p
5. 2 a +1
= 3p
1 4
a=7 2p
6. 3sin x + cos x = 4sin x ⇒ sin x = cos x 3p
π
x= 2p
4
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 1 1 1
D ( 2,3) = 2 4 1 = 2p
3 9 1
=2 3p
b) 0 0 1
D ( a, b ) = a − 1 a − 1 1 =
2
2p
b − 1 b2 − 1 1
1 a +1
= ( a − 1)( b − 1) = 2p
1 b +1
= ( a − 1)( b − 1)( b − a ) , pentru orice numere reale a şi b 1p
c) 1 1 1
1
A∆P1P2 Pn = ⋅ ∆ , unde ∆ = 2 22 1 = ( n − 1)( n − 2 ) 2p
2
n n2 1
A∆P1P2 Pn = 1 ⇔ ( n − 1)( n − 2 ) = 2 ⇔ n = 3 3p
2.a) f = X 3 − 4 X 2 + 3X − 4 2p
f (4) = 43 − 4 ⋅ 42 + 3 ⋅ 4 − 4 = 8 3p
b) x1 + x2 + x3 = 4 1p
x1 + x2 = x3 ⇒ x3 = 2 2p
f (2) = 0 ⇔ m = −2 2p
Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 2
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

c) x13 + x23 + x33 = 3m + 28 2p


x13 + x23 + x33 = 7( x1 + x2 + x3 ) ⇒ m = 0 1p
Dacă m = 0 , atunci f (3) = 0 , deci f se divide cu X − 3 2p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a)
 ′  x 2 ′
x2 
f ′ ( x ) =  cos x +  = ( cos x )′ +   = 2p
 2   2 
  
x
= − sin x + 2 ⋅ = x − sin x , pentru orice x ∈ ℝ 3p
2
b) y − f ( 0 ) = f ′ ( 0 )( x − 0 ) 2p
f ( 0) = 1 , f ′ ( 0) = 0 2p
Ecuaţia tangentei este y = 1 1p
c) f '' ( x ) = − cos x + 1 ≥ 0 , pentru orice x ∈ ℝ ⇒ f ' este crescătoare pe ℝ 2p
f '( x) ≤ 0 , pentru x ∈ ( −∞,0] şi f '( x) ≥ 0 , pentru x ∈ [ 0, +∞ ) 2p
f ( x ) ≥ f (0) ⇒ f ( x) ≥ 1 , pentru orice x ∈ ℝ 1p
2.a) 1 1 1
I1 = ∫ xe x dx = xe x − ∫ e x dx = 3p
0
0 0
1
= e − ex =1 2p
0
b) 1 1
n +1 x 1
I n+1 = ∫ x n +1 x
e dx = x e − ( n + 1) ∫ x n e x dx = 3p
0
0 0
= e − ( n + 1) I n ⇒ I n +1 + ( n + 1) I n = e 2p
c) Pentru orice n ∈ ℕ* şi x ∈ [ 0 ,1] , avem 1 ≤ e x ≤ e şi x n ≥ 0 ⇒ x n ≤ x n e x ≤ x n e 2p
1 1 1

∫ x dx ≤ ∫ x e dx ≤ e∫ x dx ⇒ 1 ≤ ( n + 1) I n ≤ e
n n x n
3p
0 0 0

Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 2


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2013
Proba E. c)
Matematică M_mate-info
Varianta 6
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

( )
2
5p 1. Arătaţi că numărul n = 3 − 1 + 2 3 este natural.
5p 2. Determinaţi coordonatele punctului de intersecţie a graficelor funcţiilor f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x + 1 şi
g : ℝ → ℝ , g ( x) = 2x −1 .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 26− x = 2 x .
2

5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând la întâmplare un număr din mulțimea numerelor naturale de trei
cifre, suma cifrelor acestuia să fie egală cu 2.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(1,3) şi B (3,1) . Determinaţi ecuaţia mediatoarei
segmentului AB .
5p 6. Calculaţi raza cercului circumscris triunghiului ABC dreptunghic în A, ştiind că BC = 8 .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 1 x 1
 
1. Pentru fiecare număr real x se consideră matricea A ( x ) =  1 −1 1 .
 x −1 1
 
5p a) Calculați A ( 0 ) ⋅ A (1) .
5p b) Arătaţi că det ( A ( x ) ) = x 2 − 1 , pentru orice număr real x .
5p c) Determinaţi numerele întregi x pentru care inversa matricei A ( x ) are elementele numere întregi.
2. Pe mulţimea numerelor reale se definește legea de compoziţie asociativă dată de
x y = x2 y 2 + x2 + y 2 .
5p a) Calculaţi 2 3 .
5p b) Arătaţi că x y = ( x + 1)( y + 1) − 1 , pentru orice x şi y numere reale.
2 2

5p c) Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia x x x = x .


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţiile f : ℝ → ℝ , f ( x) = e x
şi g : ℝ → ℝ , g ( x) = x + 2 x + 2 .
2

5p a) Calculaţi g ' ( 2 ) .
2 f ( x) − g ( x) 1
5p b) Arătaţi că lim 3
= .
x →0
2x 6
5p c) Demonstraţi că 2 f ( x ) ≥ g ( x ) , pentru orice x ∈ [ 0, +∞ ) .
1
2. Se consideră funcţiile f : ( −2, +∞) → ℝ , f ( x ) = x + 2 + și F : ( −2, + ∞ ) → ℝ ,
x+2
x2
F ( x) = + 2 x + ln( x + 2) .
2
1
5p a) Calculați ∫ ( x + 2 ) f ( x ) dx .
0
5p b) Verificaţi dacă funcția F este o primitivă a funcţiei f .
0
5p c) Calculaţi ∫ F ( x) f ( x)dx .
−1
Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 6
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_mate-info
Barem de evaluare şi de notare
Varianta 6
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.
( )
2
3 −1 = 4 − 2 3 3p
n = 4∈ℕ 2p
2. f ( x) = g ( x ) ⇔ x + 1 = 2x −1 2p
x =2⇒ y =3 3p
3. 6 − x2 = x ⇒ x2 + x − 6 = 0 3p
x = −3 sau x = 2 2p
4. Numerele abc cu a + b + c = 2 sunt 101, 110 şi 200 ⇒ 3 cazuri favorabile 2p
Numărul numerelor de 3 cifre este 900 ⇒ 900 de cazuri posibile 1p
nr. cazuri favorabile 1
p= = 2p
nr. cazuri posibile 300
5. Mijlocul segmentului AB este punctul M ( 2, 2 ) 2p
yB − y A
m AB = = −1 ⇒ panta mediatoarei segmentului AB este egală cu 1 2p
xB − x A
Ecuaţia mediatoarei segmentului AB este y = x 1p
6. BC 3p
∆ABC dreptunghic în A ⇒ R =
2
R=4 2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a)  1 0 1  1 1 1
A ( 0 ) ⋅ A(1) =  1 −1 1 ⋅ 1 −1 1 = 2p
 0 −1 1 1 −1 1
   
 2 0 2
= 1 1 1 3p
0 0 0
 
b) 1 x 1
det ( A( x) ) = 1 −1 1 = −1 − 1 + x 2 + x − x + 1 = 3p
x −1 1
= x2 − 1 2p
c)
( A( x))
−1
este inversa lui A ( x ) ⇒ A ( x ) ⋅ ( A ( x ) )
−1
= I3 ⇒ det ( A ( x ) ) ⋅ det (( A( x )) ) = 1
−1
1p

x ∈ ℤ ⇒ det ( A ( x ) ) ∈ ℤ 1p

( A ( x ) ) are elementele numere întregi ⇒ det ( ( A ( x ) )−1 ) ∈ ℤ


−1
1p

det ( A ( x ) ) = ±1 ⇒ x = 0 care verifică cerința 2p


Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 6
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2.a) 2 3 = 4⋅9 + 4 + 9 = 3p
=7 2p
b)
( ) ( ) ( )
x y = x 2 y 2 + 1 + y 2 = x2 y 2 + 1 + y 2 + 1 − 1 = 2p

= ( x + 1)( y + 1) − 1 , pentru orice x, y ∈ ℝ


2 2
3p

x x x = ( x + 1) − 1
c) 2
3
2p

( x + 1) − 1 = x ⇒ x = 0 , care verifică ecuaţia


3
2 3p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) g '( x) = 2 x + 2 , pentru orice x ∈ ℝ 3p
g '(2) = 6 2p
b) 2e x − x 2 − 2 x − 2 2e x − 2 x − 2
lim = lim = 2p
x →0 2 x3 x →0 6x2
ex −1 1
= lim = 3p
x →0 6 x 6
c) h : [ 0, +∞ ) → ℝ , h ( x ) = 2 f ( x ) − g ( x ) ⇒ h ' ( x ) = 2e x − 2 x − 2 și h '' ( x ) = 2e x − 2 ≥ 0 , pentru 2p
orice x ∈ [ 0, +∞ )
h ' crescătoare ⇒ h ' ( x ) ≥ h ' ( 0 ) = 0 , pentru orice x ∈ [ 0, +∞ ) 1p

h crescătoare ⇒ h ( x ) ≥ h ( 0 ) = 0 , pentru orice x ∈ [ 0, +∞ ) 2p


2.a) ( x + 2) f ( x ) = x2 + 4 x + 5
1p
1  x3 1
∫ x (2
+ 4 x + 5 )
dx =  + 2 x + 5 x  =
2
2p
0  3 0
22 2p
=
3
′
b)
 x2 1
F ′( x) =  + 2 x + ln( x + 2)  = x + 2 + , pentru orice x ∈ (−2, +∞) 3p
 2  x+2
 
F ' ( x ) = f ( x ) , pentru orice x ∈ (−2, +∞) ⇒ F este o primitivă a funcţiei f 2p
c) 0 0

∫ F ( x) ⋅ f ( x)dx = ∫ F ( x) ⋅ F ′( x)dx = 2p
−1 −1
F 2 ( x) 0 F 2 (0) − F 2 (−1) 1  2 9
= = =  ln 2 −  3p
2 −1 2 2 4

Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 6


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2013
Proba E. c)
Matematică M_mate-info
Varianta 9
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Determinaţi raţia progresiei geometrice ( bn ) cu termeni reali, ştiind că b1 = 1 şi b4 = 27 .
n≥1
5p 2. Determinaţi coordonatele vârfului parabolei asociate funcţiei f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x 2 − 6 x + 8 .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x + 2 = 91− x .
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând la întâmplare un număr din mulțimea numerelor naturale de
două cifre, acesta să fie pătrat perfect.
5p 5. Se consideră punctele A, B şi C astfel încât AB = 4i − 3 j şi BC = 2i − 5 j . Determinaţi lungimea
vectorului AC .
4
5p 6. Calculaţi sinusul unghiului A al triunghiului ABC în care AB = 4, BC = 5 şi sin C = .
5
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 1 1
1. Pentru fiecare număr real m se consideră matricea A ( m ) =  m 0 0  .
m 0 m
 
5p a) Calculaţi det ( A (1) ) .
 −1 1 0 
 
5p b) Determinaţi numerele reale m știind că A(m) ⋅ A(−m) =  1 1 1  .
 0 1 0
 
5p c) Arătaţi că det ( A (1) + A ( 2 ) + ... + A (101) ) = −51 ⋅ 101 .
2 3

2. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie asociativă dată de


x y = xy − 4 x − 4 y + 20 .
5p a) Calculaţi 3 4 .
5p b) Arătaţi că x y = ( x − 4 )( y − 4 ) + 4 , pentru orice numere reale x şi y .
5p c) Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia x x ... x = 5 .
x de 2013 ori
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
x
e
1. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x) = .
x + ex

f '( x) =
( x − 1) e x
, pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) .
5p a) Arătaţi că
( )
2
x + ex
5p b) Determinaţi ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f .
e
5p c) Demonstrați că f ( x) ≥ , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) .
e +1
1
2. Pentru fiecare număr natural n se consideră numărul I n = ∫ xe− nx dx .
2

0
5p a) Calculați I 0 .
5p b) Arătaţi că I n+1 ≤ I n , pentru orice număr natural n .
1  1 
5p c) Demonstraţi că I n =  1− n  , pentru orice număr natural nenul n .
2n  e 
Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 9
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_mate-info
Barem de evaluare şi de notare
Varianta 9
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. b = b q3 ⇒ q 3 = 27
4 1 3p
q=3 2p
2. xV = 3 2p
yV = −1 3p
3. 3x + 2 = 32(1− x ) ⇒ x + 2 = 2 − 2 x 3p
x=0 2p
4. Numerele de două cifre, pătrate perfecte, sunt 16, 25, 36, 49, 64 şi 81 ⇒ 6 cazuri favorabile 2p
Numărul de numere naturale de două cifre este 90 ⇒ 90 de cazuri posibile 1p
nr. cazuri favorabile 1
p= =
nr. cazuri posibile 15 2p
5. AC = AB + BC = 6i − 8 j 3p
AC = 62 + ( −8 ) = 10
2
2p
6. AB BC
= 2p
sin C sin A
sin A = 1 3p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 1 1 1  1 1 1
 
A (1) = 1 0 0  ⇒ det ( A (1) ) = 1 0 0 =
1 0 1  2p
  1 0 1
= −1 3p
b)  1 − 2m 1 1 − m 
 
A(m) ⋅ A(−m) =  m m m  3p
 2
m − m m m − m 
2

 1 − 2m 1 1 − m   −1 1 0 
   
 m m m  =  1 1 1 ⇒ m =1 2p
 2   0 1 0
m − m m m − m  
2

c) 1 1 1   1 1 1   1 1 1   101 101 101 
       
A (1) + A ( 2 ) + ... + A (101) =  1 0 0  +  2 0 0  + ... + 101 0 0  = 101 ⋅ 51 0 0  3p
1 0 1   2 0 2     
    101 0 101 101 ⋅ 51 0 101 ⋅ 51
101 101 101
det ( A (1) + A ( 2 ) + ... + A (101) ) = 101 ⋅ 51 0 0 = −512 ⋅ 1013 2p
101 ⋅ 51 0 101 ⋅ 51
Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 9
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2.a) 3 4 = 3 ⋅ 4 − 4 ⋅ 3 − 4 ⋅ 4 + 20 = 3p
=4 2p
b) x y = x ( y − 4) − 4 ( y − 4) + 4 = 3p
= ( x − 4 )( y − 4 ) + 4 , pentru orice numere reale x şi y 2p
c) x x = ( x − 4) + 4
2
1p
x x ... x = ( x − 4 )
2013
+4 2p
x de 2013 ori

( x − 4 )2013 + 4 = 5 ⇒ x = 5 2p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a)
f '( x) =
(
ex x + ex − ex 1 + ex
=
) ( )
3p
x+e x 2
( )
=
( x − 1) e x , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ )
( )
2 2p
x + ex
b) ex
lim f ( x ) = lim =1 3p
x →+∞ x + ex x →+∞
Ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f este y = 1 2p
c) f '(1) = 0 ; f '( x) ≤ 0 , pentru x ∈ ( 0,1] și f '( x) ≥ 0 , pentru x ∈ [1, +∞ ) 3p
e
f ( x) ≥ f (1) ⇒ f ( x) ≥ , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) 2p
e +1
2.a) 1
x2 1
I 0 = ∫ xdx = = 3p
0
2 0
1
= 2p
2

( )
b) 1
I n+1 − I n = ∫ xe − nx e − x − 1 dx
2 2
2p
0

Pentru orice n ∈ ℕ şi x ∈ [ 0 ,1] avem e− nx > 0 şi e− x − 1 ≤ 0 ⇒ I n+1 ≤ I n


2 2
3p
c) 1
1
1
Pentru orice n ∈ ℕ* avem I n = ∫ xe− nx dx = − (e− nx ) ' dx =
2 2

2n 0
3p
0
1 2 1 1  1 
= − e − nx = 1 − n  2p
2n 0 2n  e 

Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 9


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2013
Proba E. c)
Matematică M_mate-info
Varianta 4
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Calculaţi suma primilor trei termeni ai progresiei aritmetice ( an )n≥1 , dacă a1 = 2 şi a3 = 8 .

5p 2. Determinaţi coordonatele vârfului parabolei asociate funcţiei f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x 2 − 4 x + 2 .


5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 x = log3 (4 − x) .
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând la întâmplare un număr din mulțimea numerelor naturale de
două cifre, produsul cifrelor acestuia să fie egal cu 4.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A(1,1) şi B (4,1) . Determinaţi coordonatele
1
punctului M ştiind că AM = AB .
3
π π
5p 6. Arătaţi că 4sin cos =1.
12 12
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 2 2 m + 1
1. Pentru fiecare număr real m se consideră matricea A ( m ) =  2 m +1 2 .
 m +1 2 2 

5p a) Calculați det ( A ( −1) ) .
5p b) Verificaţi dacă A ( 0 ) ⋅ A (1) = 5 A (1) .
5p c) Determinaţi numerele reale m pentru care det ( A ( m ) ) = 0 .
2. Pe ℝ se defineşte legea de compoziţie asociativă dată de x y = xy − 2 x − 2 y + 6 .
5p a) Verificaţi dacă x y = ( x − 2)( y − 2) + 2 , pentru orice numere reale x şi y .
5p b) Arătaţi că x 2 = 2 x = 2 , pentru orice număr real x .
5p c) Calculaţi 1 2 3 ... 2012 2013 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
x3 − 1
1. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x) = .
x2 + 1
x 4 + 3x 2 + 2 x
5p a) Arătaţi că f '( x) = , pentru orice x ∈ ℝ .
( )
2
x2 + 1
f ( x) − f (0)
5p b) Calculați lim .
x →0 x
f ( x)
 x +1
5p c) Calculaţi lim   .
x →+∞  x − 1 
1
2. Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră numărul I n = ∫ x n e− x dx .
0
e−2
5p a) Arătaţi că I1 = .
e
1
5p b) Verificaţi dacă I n+1 = ( n + 1) I n − , pentru orice număr natural nenul n .
e
1
5p c) Arătaţi că 0 ≤ I n ≤ , pentru orice număr natural nenul n .
n +1
Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 4
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2013


Proba E. c)
Matematică M_mate-info
Barem de evaluare şi de notare
Varianta 4
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. ( a1 + a3 ) ⋅ 3 ( 2 + 8) ⋅ 3 3p
S3 = = =
2 2
= 15 2p
2. xV = 2 2p
yV = −2 3p
3. x = 4 − x 3p
Rezultă x = 2 , care verifică ecuaţia 2p
4. Numerele de două cifre care au produsul cifrelor egal cu 4 sunt 14, 22 şi 41 ⇒ 3 cazuri
favorabile 2p
Numărul de numere naturale de două cifre este 90 ⇒ 90 de cazuri posibile 1p
nr. cazuri favorabile 1
p= = 2p
nr. cazuri posibile 30
5. AB = 3i şi AM = ( x − 1) i + ( y − 1) j
M M 2p
1 x = 2
AM = AB ⇒  M
 yM = 1
3 3p
6. π π π
4sin cos = 2sin = 3p
12 12 6
1
= 2⋅ =1 2p
2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 2 2 0 2 2 0
A ( −1) = 2 0 2 ⇒ det ( A ( −1) ) = 2 0 2 =
 
2p
0 2 2 0 2 2
 
= 0 + 0 + 0 − 0 − 8 − 8 = −16 3p
b)  2 2 1  2 2 2
A ( 0 ) ⋅ A (1) =  2 1 2  ⋅  2 2 2  = 2p
 1 2 2  2 2 2
   
 10 10 10 
=  10 10 10  = 5 A (1) 3p
 10 10 10 
 
c) 2 2 m +1
det ( A ( m ) ) = 2 2 = − ( m + 5 )( m − 1)
2
m +1 3p
m +1 2 2
det ( A ( m ) ) = 0 ⇔ m = −5 sau m = 1 2p

Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 4


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2.a) xy − 2 x − 2 y + 6 = x ( y − 2 ) − 2 ( y − 2 ) + 2 = 3p
= ( x − 2 )( y − 2 ) + 2 , pentru orice numere reale x şi y 2p
b) x 2 = ( x − 2)(2 − 2) + 2 = 2 , pentru orice număr real x 2p
2 x = (2 − 2)( x − 2) + 2 = 2 ⇒ x 2 = 2 x = 2 , pentru orice număr real x 3p
c) 1 2 3 ... 2012 2013 = (1 2 ) 3 ... 2012 2013 = 3p
=2 (3 ... 2012 2013) = 2 2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1.a) ( x3 − 1) ' ( x 2 + 1) − ( x3 − 1)( x 2 + 1) '
f '( x) = = 2p
( x 2 + 1)2

=
( )
3x 2 x 2 + 1 − 2 x x3 − 1 ( ) = x4 + 3x2 + 2 x , pentru orice x ∈ ℝ
3p
( ) ( x2 + 1)
2 2
x2 + 1
b) f ( x) − f (0)
lim = f '(0) = 3p
x →0 x
=0 2p
c) x +1
lim =1 1p
x →+∞ x − 1
2 x3 −1
 x −1  x −1⋅ x 2 +1
f ( x)
 x +1   2 
= lim   1 +
2 2p
lim     =
x →+∞  x − 1  x →+∞   x −1  
 
= e2 2p
2.a) 1 1
−x −x 1
I1 = ∫ xe dx = − xe + ∫ e − x dx = 3p
0
0 0
1 1 e−2
= − − e− x = 2p
e 0 e
b) 1 1
n +1 − x 1
I n+1 = ∫ x n +1 − x
e dx = − x e + ( n + 1) ∫ x n e− x dx = 3p
0
0 0
1
= − + ( n + 1) I n 2p
e
c) Pentru orice n ∈ ℕ* şi pentru orice x ∈ [ 0 ,1] avem 0 < e− x ≤ 1 ⇒ 0 ≤ x n e− x ≤ x n 2p
1 1
1
0 ≤ ∫ x n e− x dx ≤ ∫ x n dx ⇒ 0 ≤ I n ≤ 3p
0 0
n +1

Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 4


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
2