Sunteți pe pagina 1din 30

Universitatea din Craiova

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor


Programul de studii: Management

RAPORT DE PRACTICĂ

Centrul de practică: Fundaţia Orizont


Tutore: Oprescu Ersilia
Coordonator: Conf. Univ. Dr. Radu Ogarcă
Student: Măruntu Mirela-Alexandra

Craiova, 2017
Cuprins

1. Prezentarea de ansamblu a Fundației Orizont.....................................................................3

2. Principalele activități ale organizației...................................................................................4

2.1. F.E.S.T.I.N.A.-Firmă de exerciţiu, startul tău în antreprenoriat.............................4

2.2. P.E.S.A.S.-Promovarea economiei sociale prin noi afaceri de succes...............5

2.3. „Antreprenoriatul – O carieră de succes”.................................................................6

3. Abordarea tematicii de specialiate prevăzută în programa analitică.................................9

3.1. Managementul resurselor umane.......................................................................................9

3.1.1. Procesul de recrutare, selecție și angajare a personalului.....................................9

3.1.2. Sistemul de salarizare.............................................................................................10

3.1.3. Regulament de Ordine Interioară (ROI)..............................................................11

3.1.4. Contract de muncă.................................................................................................13

3.1.5. Fişă de post – Asistent Manager............................................................................16

3.2. Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.................................................................17

3.2.1. Funcţii şi responsabilităţi.......................................................................................18

3.2.2. Proceduri.................................................................................................................21

3.3. Tehnici şi metode de management...................................................................................22

3.4. Sistemul informațional al Fundației Orizont....................................................................23

4. Tendinţe şi perspective în evoluţia organizaţiei.................................................................24

4.1. "Politici Publice în Economie Socială" - P.P.E.S............................................................24

4.2. Start Antreprenoriat.........................................................................................................27

4.3. Practic Smart şi Edu Smart..............................................................................................28

5. Concluzii...............................................................................................................................29

2
Denumire: Fundația Orizont
CUI: 10003730
Adresă: Calea Unirii, nr. 26, Craiova, Dolj
Nr. tel: 0351401692

1. Prezentarea de ansamblu a Fundației Orizont


Fundaţia Orizont este o organizație română, nonprofit, având un caracter
democratic, civic şi educativ înfiinţată în 1996, reconfirmată conform OG 26/2000 și
OG 37/2003.
Scopul Fundaţiei este „susţinerea valorilor societăţii globale şi comunităţii
europene extinse, exprimate la nivelul proceselor de reformă educaţională, socială şi
culturală”.
Unul din obiective vizează „ creşterea competitivităţii capitalului uman de
educaţie şi pregătire profesională, restructurarea sistemului de formare profesională
continuă şi dezvoltarea oportunităţilor de carieră”.
Activitatea se bazează pe o echipă de profesionişti (cadre didactice universitare,
ingineri, economişti, filologi şi alte categorii profesionale) cu înaltă calificare şi
experienţă în managementul de proiect, marketing, specialişti în comunicare şi relaţii
publice, formatori.
Pe parcursul anilor 2008-2014, Fundaţia a implementat, în cadrul proiectelor
strategice şi de grant POSDRU dezvoltate, programe de formare autorizate ANC sau
acreditate MEN, unele în sistem blended-learning, în Competenţe antreprenoriale;
Competenţe informatice, Management educaţional în sistem descentralizat;
Comunicare instituţională; Leadership şi management educaţional în sistem
descentralizat; Formator; Expert achiziții publice. Formatorii şi lectorii au fost cadre
didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar, membri ai Fundaţiei sau
colaboratori.
În parteneriat cu unităţi de învăţământ preuniversitar sau cu universitatea din
Craiova, reprezentanţi ai Patronatelor, Fundaţia a iniţiat şi desfăşurat programe privind
dezvoltarea IMM-urilor şi antreprenoriatului.
Fundaţia Orizont a fost beneficiara finanţării europene în cadrul Programului
Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. A.P.3..
D.M.3.1. POS DRU/92/3.1/S/63785, pentru proiectul ”Antreprenoriatul – o carieră de
succes !” , finalizat.
Fundaţia Orizont a avut calitatea de partener în cadrul proiectelor:
1. POSDRU/57/1.3/S/34825, 2007-2013. A.P.1. D.M.1.3. Beneficiar:
M.E.C.T.S ”Medierea – modalitate de soluţionare a conflictelor apărute în mediul
şcolar”, finalizat.
2. POS DRU/ 1 / 1.1 / S / 2/4037, 2007-2013. A.P.1. D.M.1.1. “Profesionişti în
managementul educaţional preuniversitar”, 2008. Beneficiar: M.E.C.T.S., finalizat.
3. POS DRU/19/1.3/G/ 21201, 2007-2013. A.P.1. D.M. 1.3.. “Formarea
cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar”,
2009. Beneficiar : C.C.D.Dolj - finalizat.
Fundaţia Orizont are experienţă în implementarea Long Life Programmes
(LLP) prin participarea la programul Tineret în Acţiune (Youth in Action ) în cadrul
proiectului ”Leadership and Strategy” – Training Courses, în parteneriat cu DHKEX
Municipality of Xylokastro, Grecia, aprilie 2011.
În cadrul programului LLP-ACŢIUNEA CHEIE 1.1. o persoană a participat în
2012 la Vizita de studiu cu numărul de referinta 11-VS-R2-275-DJ desfăşurată în
Spania.

3
2. Principalele activități ale organizației
2.1. F.E.S.T.I.N.A.-Firmă de exerciţiu, startul tău în antreprenoriat
Dată începere: 11 februarie 2015
Dată finalizare: 10 decembrie 2015
Valoare totală proiect: 5,402,028.80 lei
Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană
Obiective
Obiectivul general al proiectului vizează sprijinirea unui număr de 780 elevi
din ciclul liceal din regiunile BucurestiIlfov și Sud Vest Oltenia în procesul de
dezvoltare a aptitudinilor de muncă și a unor competențe antreprenoriale prin metode
inovative de învățare precum firmă de exercițiu, care să le faciliteze trecerea de la
școală la viața activă și îmbunătățirea inserției pe piața muncii după finalizarea
studiilor.
OS1 Orientarea și consilierea profesională a 780 elevi din învățământul liceal și
învățământul profesional ISCED 3 din cele două regiuni de dezvoltare (SV Oltenia si
Bucuresti-Ilfov) prin instrumente potrivite pentru creșterea adaptabilității la economia
de piață a acestora cu accent pe definirea profilului sociopsiho profesional propriu și a
opțiunilor de carieră.
OS2 Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a competențelor acționale ale
grupului țintă prin simularea proceselor interne dintro firmă reală în cadrul a 78 firme
de exercițiu înființate și organizate în cadrul proiectului în vederea facilitării tranziției
de la scoală la viața activă și asigurării unui cadru favorizant înființării de noi afaceri
cu potențial crescut de reușită în rândul tinerilor.
OS3 Crearea unui mediu favorizant tranziției de la scoală la viața activă a 780
de elevi din ciclul liceal prin transferul de cunoștinte și competențe specifice mediului
profesional și prin susținerea creării de 50 parteneriate de colaborare între unitățile de
învăţământ și mediul de afaceri.
Grupul țintă
Grupul țintă a fost format din 780 elevi înmatriculaţi în sistemul național de
învățământ secundarISCED 3, atât din învățământul liceal tehnic și din liceele cu profil
teoretic și economic, cât și din învățământul profesional, din licee din regiunile
BucureștiIlfov și Sud Vest Oltenia, care vor fi cooptate în proiect prin acorduri de
colaborare, anterior procesului de contractare.
Rezultate
Activitatea 1 Coordonare și management
A1.1 Managementul proiectului
A1.2 Achiziții
Activitatea 2 Informare şi publicitate
A2.1 Conferinţa de lansarea a proiectului
A2.2 Acţiuni de informare şi promovare a proiectului şi a activităţilor
acestuia
A 2.3 Conferinţa de închidere a proiectului
Activitatea 3 Orientare şi consiliere profesională
A3.1 Seminarii de informare – identificarea grupului ţintă
A3.2 Dezvoltarea de instrumente specifice
Activitatea 4 Înfiinţare şi derulare firme de exerciţiu
A4.1 Înfiinţare Centre de Resurse Festina
A4.2 Derularea activităţii Firmelor de exerciţiu
A4.3 Concurs Firme de exerciţiu

4
Activitatea 5 Tranziţia de la scoală la o viată activă
A5.1 Ateliere de lucru
A5.2 Sesiuni de comunicare
A5.3 Protocoale de colaborare încheiate între firme din mediul de afaceri
şi unitaţile de învăţământ implicate în proiect, în funcţie de specificul FE

2.2. P.E.S.A.S.-Promovarea economiei sociale prin noi afaceri de


succes
Dată începere: 29 decembrie 2014
Dată finalizare: 28 decembrie 2015
Valoare totală proiect: 2,155,151.00 lei
Entitate finanțatoare: Uniunea Europeană
Obiective
Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea structurilor economiei
sociale în vederea îmbunătățirii accesului egal la ocupare și participare pe piața muncii
pentru grupuri vulnerabile din regiunea Sud Vest Oltenia prin activități generatoare de
profit și crearea de noi locuri de muncă.
OS1. Creșterea interesului pentru dezvoltarea economiei sociale și a şanselor de
ocupare inovative și flexibile pentru un grup țintă de 120 persoane aparținând
grupurilor vulnerabile, din regiunea de implementare, atât din mediul rural cât și urban
(20 femei-în situație de risc, 40 persoane care trăiesc din venitul minim garantat, 30
familii care au mai mult de 2 copii și 30 familii monoparentale), prin participarea la
activități de informare și consiliere prin instrumente inovative de sprijin de tipul Punct
de informare pentru dezvoltarea profesională în domeniul economiei sociale.
OS2. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și cunoștinţelor de economie
socială prin furnizarea de cursuri de perfecționare pentru un număr de 28 persoane din
grupuri vulnerabile pentru creșterea stimei de sine și facilitarea accesului la o carieră
profesională în domeniul economiei sociale.
OS3. Înființarea, asistarea și operaţionalizarea a 3 structuri ale economiei
sociale ce vor oferi noi oportunități de integrare și angajare pe piața muncii a 13
persoane din grupul țintă din regiunea Sud Vest Oltenia: un centru de servicii care va
desfășura activități integrate de consultanța, contabilitate și asistență în domeniul fiscal
și al fondurilor europene (în mediul rural), o firmă de servicii de transport sanitar
neasistat pentru bolnavii care au nevoie de dializă (în mediul rural) și o cofetărie cu
laborator propriu (în mediul urban).
Grupul țintă
Grupul țintă a fost format din 138 persoane aparținând grupurilor vulnerabile,
din regiunea de implementare, atât din mediul rural cât și urban (29 femei-în situație
de risc, 44 persoane care trăiesc din venitul minim garantat, 30 familii care au mai mult
de 2 copii și 35 familii monoparentale), din județul Dolj.
Activități
A1.Coordonare și management presupune:
A) Managementul tehnic și financiar al proiectului
B) Realizare de achiziții.
A.2. Campania de promovare și informare pentru creșterea conștientizării
oportunităților de dezvoltare a economiei sociale concepută pe doua paliere de acțiune:
A) Vizibilitatea proiectului: acțiuni de informare și promovare a
proiectului și a activităților acestuia.
B) Punctul de informare creat la sediul Solicitantului

5
A.3.Identificarea și înscrierea grupului țintă.
A4. Consiliere și orientare profesională.
A.5. Cursuri de formare profesională pentru dezvoltarea de competențe
antreprenoriale și economie socială.
A.6. Crearea și dezvoltarea structurilor de economie sociale.
6.1.1 Înființarea din punct de vedere juridic a 3 structuri ale economiei sociale
 SES1: 1 cofetărie cu laborator propriu (în mediul urban) amenajată și
dotată cu echipamente, mobilier și mijloc de transport specifice (conform buget SES)
în vederea operaționalizării la capacitate maximă, cu 6 angajați (din care 5 din randul
persoanelor vulnerabile – grup țintă)
 SES2: 1 firmă furnizoare de servicii de transport sanitar neasistat (în
mediul rural) dotată cu mijloace de transport specifice cu echipamente medicale,
conform Ordinului 1092/2006 (conform buget SES) în vederea operaționalizării la
capacitate maximă, cu 8 angajați (din care 5 din rândul persoanelor vulnerabile – grup
țintă).
 SES3: 1 firmă furnizoare de Servicii Contabilitate, Consultanță și
Asistență Personalizată în Economia Socială (în mediul rural) cu sediu construit în
mediul rural, dotată cu echipamente, software și mobilier specifice, precum și mijloc
de transport în vederea operaționalizării la capacitate maximă, cu 5 angajați (din care 3
din randul persoanelor vulnerabile – grup țintă).

2.3. „Antreprenoriatul – O carieră de succes”

Dată începere: 03/01/2011


Dată finalizare: 31/12/2013
Valoare totală proiect: 11,841,978.00 lei
Rambursare efectivă: 11,841,978.00 lei
Obiective
Promovarea culturii antreprenoriale şi a antreprenoriatului în trei noi domenii
de ocupare, prin activităţi integrate cuprinzând formare profesională, informare,
consiliere şi asistenţă personalizată în vederea creşterii şanselor întreprinzătorilor şi
persoanelor care doresc să iniţieze o activitate independentă de a materializa idei de
afaceri în acţiuni concrete şi de a susţine pe termen lung iniţiativele de afaceri.
Au fost atinse obiectivele specifice:
 Identificarea oportunităţilor de dezvoltare a antreprenoriatului în 3 noi
domenii de ocupare (mediu, servicii personale/individualizate şi turism durabil) şi a
competenţelor necesare unui antreprenor de succes pentru iniţierea şi consolidarea
afacerilor competitive în raport cu dinamica economiei locale;
 Dezvoltarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale necesare a 300
de întreprinzători şi persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă prin
participarea acestora la un program de formare profesională “Antreprenoriatul-opţiune
de carieră durabilă” ;
 Încurajarea şi susţinerea pe termen lung a iniţiativelor antreprenoriale ale
persoanelor din grupul ţintă prin implementarea unui program de informare, consiliere
şi asistenţă personalizată “Antreprenoriatul – între eşec şi succes”;
 Promovarea culturii antreprenoriale prin încurajarea dialogului,
diseminarea de experienţe şi exemple de bună practică în mediu digital, între
întreprinzători de succes recunoscuţi în noi domenii de antreprenoriat, consilieri în
managementul afacerii şi grupul ţintă;

6
 Promovarea inovaţiei şi parteneriatului transnaţional în rândul persoanelor
din grupul ţintă prin organizarea unui Concurs Interregional de proiecte de afaceri
inovative în cele 3 noi domenii de ocupare şi antreprenoriat şi a unui schimb de
experienţă.
Rezultate
Au fost obţinute următoarele rezultate:
 179 cursanţi pregătiţi pentru iniţierea unei afaceri;
 301 persoane care au beneficiat de acţiuni pentru dezvoltarea culturii
antreprenoriale şi pentru iniţierea afacerilor;
 314 persoane care au participat la acţiuni de dezvoltare a competenţelor
manageriale şi la formare profesională continuă (competenţe informatice);
 51 persoane care au demarat o activitate independentă;
 1 Partener transnaţional implicat în proiect;
 o analiză pentru identificarea competenţelor necesare şi definirea profilului
ideal al antreprenorului de succes în cele 3 noi domenii de ocupare pe baza a 2
instrumente elaborate;
 o platformă informatică www.antreprenoriatul.ro şi un ghid de utilizare cu
o parte destinată administratorilor, formatorilor şi experţilor consilieri în cariera
antreprenorială şi o parte destinată grupului ţintă;
 6 seminarii de informare la nivelul celor două regiuni de dezvoltare cu
titlul ”Dezvoltarea antreprenoriatului în Regiunile de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia şi
Sud Muntenia – oportunitaăţi de formare”;
 2 programe ”Competenţe antreprenoriale” şi Competenţe informatice
certificate CNFPA, câte 12 grupe de formare;
 1 set de proceduri pentru asigurarea calităţii;
 10 seminarii de simulare a iniţierii şi dezvoltării unei afaceri;
 1 plan de implementare a programului de consiliere şi asistenţă denumit
„Antreprenoriat – între eşec şi succes”;
 1 pachet materiale digitale:
 un mediul românesc de afaceri în context european;
 oportunităţi de finanţare existente;
 elaborarea unui plan de afaceri;
 legislaţie specifică.
 un concurs interregional de proiecte de afaceri inovative în cele 3 noi
domenii la care au fost depuse 75 proiecte de afaceri, un schimb de experienţă
transnaţional la care au participat 12 persoane din grupul ţintă, materiale de promovare
şi informare, comunicate de presă si articole.
Grupul ţintă
Grupul ţintă a fost format din 314 persoane : întreprinzători şi persoane care
doresc să iniţieze din regiunile SV Oltenia (judeţele Dolj, Olt,Vâlcea, Mehedinţi şi
Gorj) şi Sud Muntenia ( Jud. Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Ialomiţa, Călăraşi,
Teleorman şi Giurgiu), din care 157 participanţi FSE – femei care au beneficiat de
activităţi integrate cuprinzând informare, consiliere şi asistenţă personalizată
„Antreprenoriatul–între eşec şi succes”, în sprijinul iniţierii şi consolidării afacerilor şi
a ocupării pe cont propriu, precum şi de formare continuă.

7
Analiza S.W.O.T. (Strenghts, Weaknesses, Opportunities & Threats)

Puncte tari (strenghts) Puncte slabe (weaknesses)

• pregătire profesională; • incoerența legislației în domeniul,


• experiență în elaborarea și fapt ce nu asigură o funcționalitate
implementarea documentelor eficientă;
• legislative și normative necesare în • birocrația;
cadrul proiectelor; • insuficienta promovare a regiunii
• echipă tânără, dinamică și creativă; Sud-Vest Oltenia și a potențialului
• atragerea de noi voluntari; investițional
• finanțarea proiectelor; • lipsa unor eforturi de cooperare
• deschiderea pentru stabilirea de noi sistematice a regiunii Sud Vest
• parteneriate şi colaborări; Oltenia pentru parteneriate
• specializarea continuă a membrilor antreprenoriate;
Fundației. • rata înalta a șomajului și gradul
ridicat de sărăcie.
Oportunități (opportunities) Ameninţări (threats)

• deschidere din partea instituțiilor de • activitatea organizației este


învățământ; îngreunată pe diverse sectoare;
• cerințele pieței sunt în dezvoltare în • în cazul în care nu se păstrează o
domeniul vizat; bună informare și o actualizare
• un management eficient și crearea permanentă a aspectelor organizației
unei echipe în adevăratul sens al și acțiunilor desfășurate cu siguranță
cuvântului; beneficiariii își vor schimba
• potențiali finanțatori și politicile opțiunile sau vor întâmpina
acestora sunt din ce în ce mai dificultății în reintagrarea lor;
deschise ca și viziune și potențial, • instabilitate politică și desele
favorabile stabilirii unor relații • modificarile legislative în domeniu;
benefice comunității, relații de • scăderea în continuare a nivelului de
colaborare de lungă durată; trai a populației în regiune;
• existența programelor de sprijin • întârzieri în finanțarea proiectelor.
• financiar acordate de către
organismele și organizațiile de
onoare internaționale.

Analiza SWOT este o metodă folosită în cadrul Fundaţiei Orizont, pentru a ajuta
la proiectarea unei viziuni de ansamblu asupra organizaţiei sau asupra unor proiecte sau
programe ce urmează a fi desfăşurate. Ea funcționează ca o radiografie a organizaţiei
sau a ideii de proiect și evaluează în același timp factorii de influență interni și externi ai
unei organizații, precum și poziția acesteia pe piață cu scopul de a pune în lumină
punctele tari și slabe ale unei organizaţii, în relație cu oportunitățile și amenințările
existente la un moment dat pe piață.

8
3. Abordarea tematicii de specialiate prevăzută în programa analitică

3.1. Managementul resurselor umane

3.1.1. Procesul de recrutare, selecție și angajare a personalului


Fundația Orizont își poate acoperi posturile disponibile apelând fie la recrutarea
de candidați din interiorul firmei, fie la atragerea candidaților din exterior. Este o
decizie majoră a procesului de recrutare. O altă decizie importantă se referă la metodele
alese pentru recrutare.
Recrutarea
Recrutarea din interior poate fi eficientă dacă organizația a desfășurat în
perioadele precedente un proces de recrutare de personal calificat și cu un bun potențial.
În mod uzual, recrutarea din interior ia forma promovării sau a transferului în cadrul
organizației, astfel poate constitui un bun factor de motivare a angajaților.
Recrutarea din exteriorul organizației poate oferi mai multe avantaje. Candidații
din exterior pot veni cu idei inovatoare la locul de munca, cu noi perspective în ceea ce
privește politica firmei. În plus, poate fi mai ușor și mai puțin costisitor să se angajeze
un profesionist sau un manager bine pregătit din exterior, decât să dezvolte sau să
perfecționeze personalul din interior.
Există mai multe metode de recrutare din exterior, fiecare dintre ele prezentând
anumite atuuri și satisfăcând în mod diferit nevoile organizației:
 anunțurile publicitare;
  instituțiile de învățământ;
 persoanele care vin în contact cu firma;
 referințele oferite de angajații firmei privind persoanele ce pot fi
recrutate;
  agențiile de forță de muncă.
Selecția personalului
Selecția reprezintă alegerea, potrivit anumitor criterii, a celui mai potrivit
candidat pentru ocuparea unui anumit post în cadrul organizaţiei.
La baza selecției stau pregătirea, aptitudinile și capacitatea de muncă ale
candidaților, acestea sunt, de fapt, criteriile de alegere a persoanelor ale căror calități
corespund cel mai bine cerințelor postului.
Metode de selecție și derularea procesului de selecție:
 scrisoare de intenție și un curriculum vitae;
 interviul de angajare;

 testele de selecție;

 centrele de selecție.

Pasul final în procesul de selecție este alegerea unui individ care să ocupe postul
vacant. Ca urmare, este necesar să se facă o evaluare a tuturor informațiilor obținute
anterior, în procesul de selecție, pentru a alege persoana cea mai potrivită
Integrarea noilor angajați

9
Integrarea este procesul de acomodare la condițiile specifice activității
organizației, în vederea satisfacerii unor nevoi presante ale acesteia, concomitent cu
asigurarea satisfacțiilor urmărite de persoana nou angajată.

Etapele de integrare pentru noii angajați:


 primirea în organizație;
 angajatul este condus la locul de muncă și prezentat membriilor organizației cu
care va lucra;
  prezentarea detaliată a sarcinilor, condițiilor de lucru, program, alte cerințe.

3.1.2. Sistemul de salarizare

Sistemul de salarizare al Fundației Orizont este sistemul tarifar. Sistemul tarifar


de remunerare a muncii reprezintă un ansamblu de normative cu ajutorul cărora se
înfăptuieşte diferenţierea nivelului salariului pe diferite grupe şi categorii de salarizare
în funcţie de nivelul de calificare, condiţiile de muncă, intensitatea proiectelor realizate.
Formele sistemului tarifar:
 Acordul – retribuirea muncii după serviciile prestate.
 Regia – retribuirea muncii în funcţie de timpul efectiv lucrat.
 Mixtă – îmbină elemente din acord şi regie. Salariul tarifar de bază se calculează
după timpul lucrării, salariul tarifar suplimentar – în funcţie de îndeplinirea
normei de producţie şi altor indicatori caracteristici pentru acord.
În cadrul Fundației Orizont se utilizează forma sistemului tarifar în regie.
Salarizarea după timpul lucrat este cea mai simplă şi cea mai veche formă de salarizare,
aceasta se aplică pentru remunerarea personalului de conducere, specialiştilor şi
funcţionarilor.
În afară de cele menţionate productivitatea muncii nu poate fi măsurată cu
exactitate; munca nu poate fi normată pentru a se stabili exact timpul necesar
desfășurării proiectelor; evidenţa muncii pe fiecare angajat este dificil de controlat sau
ar fi prea costisitoare.
Regia poate avea următoarele variante:
Regia simplă presupune retribuirea muncii în funcţie de timpul efectiv lucrat şi
salariul tarifar pe o unitate de timp corespunzătoare categoriei tarifare respective:

Slun=Fef*Storă
Unde: Slun – salariul lunar;
Fef – fondul efectiv de timp;
Storă – salariul tarifar pe oră.
Regia cu prime – partea de bază a salariului se calculează conform regiei simple,
iar partea suplimentară - conform cotei primei, care poate fi diferenţiată în funcţie de
criteriile alese.
Slun= St (regia simplă) + Prime
St – salariul tarifar.
Variantele formelor de remunerare a muncii pot fi îmbinate în dependenţă de
obiectivele şi strategia firmei, reprezentând tehnici de calcul al salariului pentru diferite
categorii de personal şi diferite condiţii de desfăşurare a procesului de relizare a
proiecetelor.

10
O nouă formă de remunerare este remunerarea în bază de contract. Această
formă de remunerare include atât partea constantă, cât şi partea variabilă dependentă de
nivelul anumitor indicatori.

3.1.3. Regulament de Ordine Interioară (ROI)

Dispoziții generale
Art.1 Regulamentul de ordine interioară, se aplică tuturor salariaţilor indiferent
de durata contractului individual de muncă, persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe
baza de contract de colaborare sau prestări servicii în baza unor convenţii civile,
elevilor, studenţilor aflaţi în practică în cadrul Fundației Orizont.
Art.2 Salariaţii Fundației Orizont au obligaţia să păstreze secretul profesional.
Nici un salariat nu are dreptul de a folosi sau dezvălui nici în timpul activităţii, nici după
încetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dăuna intereselor ori
prestigiului organizației.
Art.3 Salariaţii Fundației Orizont nu pot uza, în folos personal, de informaţiile de
serviciu pe care le deţin sau de care au luat la cunoştinţă în orice mod.
Art.4 Salariaţii societăţii au obligaţia că în exercitarea atribuţiilor ce le revin să se
abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice.
Organizarea muncii
Art.5 Conform legislaţiei în vigoare, durata timpului de muncă al fiecărui salariat
este de 8 ore efectiv pe zi, respectiv de 40 de ore săptămânal şi se realizează prin
săptămâna de lucru de 5 zile.
Art.6 Rămânerea în cadrul societăţii peste programul normal de lucru, se face
numai cu aprobarea conducerii acesteia. Pentru orele lucrate peste durata normală a
timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare salariaţii
au dreptul la recuperare cu timp liber corespunzător în următoarele 30 zile sau cu plata
unui spor de 75% la salariul de bază.
Art.7 Înainte de începerea programului de lucru, precum şi la sfârşitul orelor de
program, salariaţii sunt obligaţi să semneze condica de prezenţă de la compartimentul
sau locul de muncă unde sunt încadraţi.
Art.8 Salariaţii au dreptul, în condiţiile legii, la concediu de odihnă, la concedii
medicale şi la alte concedii.
Art.9 Concediul de odihnă se efectuează, de regulă, integral sau se poate acorda
fracţionat dacă interesele serviciului o cer sau la solicitarea salariatului dacă nu este
afectată desfăşurarea activităţii, cu condiţia ca una dintre fracţiuni să nu fie mai mică de
15 zile lucrătoare.
Art.10 Personalul are dreptul la concedii fără plată în condiţiile legii.
Evidenţa concediilor fără plată se va ţine de către compartimentul de resurse umane,
care va urmări implicaţiile acestora în vechimea în muncă.
Igiena şi securitatea
Art.11 Fumatul în incinta societăţii în alt loc decât cel stabilit cu aceasta
destinaţie este cu desăvârşire interzis ca şi introducerea sau consumarea băuturilor
alcoolice.

11
Art.12 În prezenţa semnelor evidente de comportament anormal al unei persoane
datorită căreia aceasta ar putea să nu mai poată executa sarcinile de serviciu şi care
poate determina crearea unei situaţii periculoase, conducerea compartimentului va
dispune un consult medical al salariatului respectiv.
Art.13 Salariaţii beneficiază de grupuri sanitare curate şi dotate cu materiale de
strictă necesitate, în vederea creării unui confort necesar respectării intimităţii fiecăruia,
precum şi pentru preîntâmpinarea îmbolnăvirilor.
Utilizarea echipamentelor de protecţie şi de lucru din dotare
Art.14 Fiecare persoană este obligată să-şi utilizeze echipamentul tehnic de
protecţie şi de lucru conform cerinţelor, fiind interzisă utilizarea acestuia în scopuri
personale.
Art.15 Sunt considerate echipamente tehnice : echipamente de calcul, birotică,
autovehicule, aparate, în general, toate materialele încredinţate salariatului în vederea
executării atribuţiilor sale de serviciu.
Art.16 Este interzisă intervenţia din proprie iniţiativă asupra echipamentului
tehnic sau de protecţie, dacă întreţinerea acestuia este încredinţată unui specialist,
salariatul fiind obligat să apeleze la serviciile acestuia.
Reguli de disciplină
Art.17 Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţi, indiferent de funcţia pe care o
ocupă, a obligaţiilor de serviciu, inclusiv a regulilor de comportare prevăzute în
prezentul regulament, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit
legislaţiei în vigoare.
Sunt abateri disciplinare:
 intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;
 atitudinile ireverenţioase în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu;
 solicitarea sau primirea de cadouri în scopul furnizării unor informaţii sau facilitări
unor servicii care să dăuneze activităţii organizaţiei;
 nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest
caracter;
 exprimarea sau desfăşurarea, în calitate de salariat ori în timpul programului de
lucru, a unor opinii sau activităţi publice cu caracter politic;
 părăsirea serviciului fără motiv întemeiat şi fără a avea în prealabil aprobarea
şefului ierarhic;
 întârzierea sistematică în efectuarea documentelor;
 întârzierea în mod repetat de la ora de începere a programului de lucru;
 absenţe nemotivate de la serviciu;
 refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile prevăzute în fişa postului;
 introducerea, distribuirea, facilitarea introducerii sau distribuirii în unitate a
băuturilor alcoolice, pentru a fi consumate la locul de muncă;
 încălcarea prevederilor legale referitoare la concurenţa neloială;
 neglijenţa repetată în rezolvarea documentelor;
 manifestări care aduc atingere prestigiului societăţii;
 desfăşurarea unei activităţi personale sau private în timpul orelor de program;
 intrarea şi rămânerea în societate sub influenţa băuturilor alcoolice;
 desfăşurarea activităţilor politice de orice fel;
 introducerea, posedarea, consumarea, distribuirea sau vinderea de substanţe /
medicamente al căror efect pot produce dereglări comportamentale;

12
 întruniri de orice fel care nu privesc activitatea profesională;
 orice alte fapte interzise de lege.

3.1.4. Contract de muncă


FUNDAŢIA ORIZONT
CUI 10003730
Nr. inreg. 65/01.04.2017
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
încheiat şi înregistrat sub nr. 79 /02.05.2017 în registrul general de evidenţă a
salariaţilor
A. Părţile contractului
Angajator - Persoana juridică ONG FUNDAŢIA ORIZONT, cu
sediul/domiciliul în loc. Craiova, str. Unirii, nr. 26, jud. Dolj, înregistrată la registrul
comerţului/autorităţile administraţiei publice din Craiova, sub numărul j16/609/1991,
cod fiscal10003730 , telefon 0351401692, reprezentată legal prin Oprescu Ersilia, în
calitate de administrator, şi salariata – doamna MĂRUNTU MIRELA-
ALEXANDRA, domiciliată în Comuna Breasta, Aleea 1 Dealului, nr. 34, judeţul Dolj,
posesoare a cărţii de identitate seria DX , nr. 061781, eliberată de SPCLEP CRAIOVA
la data de 11.02.2015, CNP 2970119160075.
B. Obiectul contractului: prestarea muncii si plata salariului.
C. Durata contractului:
a) nedeterminată, salariatul/salariata MĂRUNTU MIRELA-ALEXANDRA
urmând să înceapă activitatea la data de 02.05.2017.
D. Locul de muncă
1. Activitatea se desfăşoară la CRAIOVA, STR. CALEA UNIRII, NR. 26.
E. Felul muncii
Funcţia/meseria ASISTENT MANAGER- 242403 conform Clasificării
Ocupaţiilor din România
F. Atribuţiile postului
Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului.
F1. Criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului:
- Îndeplinirea la termen şi de calitate a sarcinilor de serviciu;
- Consecvenţa şi calitatea raportărilor;
- Prezenţa în cadrul proiectului conform programului orar;
- Participarea proactiva la activităţile proiectului;
- Asigurarea unui management de calitate;
G. Condiţii de muncă:
1. Activitatea se desfăşoară în condiţii grele, vătămătoare sau periculoase, potrivit
Legii nr. 31/1991.
2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de
muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
modificările şi completările ulterioare.
H. Durata muncii:
1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de ....8...... ore/zi ……40…..
ore/săptămână.
a). Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează ……8... ore zi;

13
b). Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului
intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.

I. Concediul
Durata concediului anual de odihnă este de ...21....... zile lucrătoare, în raport cu
durata muncii (normă întreagă, fracţiune de normă).
J. Salarizare:
1. Salariul de bază lunar brut: 4003 lei;
2. Alte elemente constitutive:
a). sporuri ............................………………;
b). indemnizaţii …………………………..…;
b1). Prestații suplimentare in bani ………………… .
b2). Modalitatea prestațiilor suplimentare in natura …………………….. .
c). alte adaosuri…………………………….;
3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele
în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere
plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă
aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
4. Data la care se plăteşte salariul este 20 ale lunii urmatoare cu conditia ca pana
la aceasta data sa se incasaze banii aferenti proiectului;
K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind sănătatea şi securitatea în
muncă:
a). echipament individual de protecţie .......................................;
b). echipament individual de lucru .............................................;
c). materiale igienico-sanitare ................................................…;
d). alimentaţie de protecţie .....................................…;
e). alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă ........... .
L. Alte clauze:
a). perioada de proba este de …………20………....zile calendaristice;
b). perioada de preaviz în cazul concedierii este de ……15………zile lucrătoare,
conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;
c). perioada de preaviz în cazul demisiei este de ………15….…zile lucrătoare,
conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare
sau Contractului colectiv de muncă aplicabil;
d). în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate,
informaţiile prevăzute la art.18 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor
regăsi şi în contractul individual de muncă;
e). alte clauze.
M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor:
1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
f) dreptul la acces la formare profesională.
2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi
revin conform fişei postului;

14
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare,
potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.
d) sa stabilească obiectivele de performanta individuala a salariatului;
4. Angajatorului în revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior
începerii activitatii;
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea
normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc
desfăşurarea relaţiilor de muncă;
d) să elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului,
respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in
munca, in meserie si specialitate;
e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
N. Dispoziţii finale
Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu
dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii şi ale contractului colectiv de muncă
aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional,
înregistrat sub nr. …65..../…01.04.2017.... la Inspectoratul Teritorial de Munca a
judeţului/municipiului……Dolj…….…
privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de
muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale, cu
excepția situațiilor in care o asemenea modificare este prevăzuta in mod expres de lege.
Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.
O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea
sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de către instanţa
judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.

Angajator, Salariat,
FUNDAŢIA ORIZONT MĂRUNTU
Semnătura: MIRELA-ALEXANDRA
Reprezentant legal,
OPRESCU ERSILIA Data:……

Pe data …01.04.201... prezentul contract încetează în temeiul art. ….…18 …....


din Legea nr. 53-2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare în
urma îndeplinirii procedurii legale.
Angajator,
………………………………
Am primit un exemplar,
Nume și prenume MĂRUNTU MIRELA-ALEXANDRA

15
Semnatura……………… Data …………………….

3.1.5. Fişă de post – Asistent Manager

1. Denumirea compartimentului:
ADMINISTRATIV
2. Denumirea postului:
ASISTENT MANAGER
3. Numele şi prenumele salariatului:
MĂRUNTU MIRELA - ALEXANDRA
4. Se subordonează:
MANAGERULUI
5. Subordonează:
Numai dacă este cazul
6. Relaţii funcţionale:
- cu toate entităţile din unitate, cel puţin nivelul reprezentanţilor acestora
7. Pregatirea şi experienţa:
- diplomă de calificare în domeniu;
- experienţă de minim 1 an ca asistent manager;
- cunoştinţe medii de limbă engleză;
- atitudine pozitivă şi conciliantă în relaţiile cu clienţii şi colegii.
8. Autoritate şi libertate organizatorică:
Dacă este cazul.
9. Responsabilităţi şi sarcini:
-cunoştinţe bune operare PC MSOffice : WORD, EXCEL, navigare internet ;
- limbă engleză scris/vorbit ;
- capacitate de organizare a timpului, sarcinilor şi locului de muncă ;
- capacitate de a respecta termene limită ;
- plăcere şi abilitate de a învăţa lucruri noi ;
- responsabilitate, ordine, atenţie către detalii, corectitudine şi seriozitate;
- preluarea şi direcţionarea apelurilor telefonice;
- primirea vizitatorilor şi anunţarea persoanelor de contact din societate;
- asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor, în conformitate cu cerinţele zilnice;
- preluarea, înregistrarea, distribuirea la compartimentele implicate, îndosariere şi
arhivarea corespondenţei şi a mesajelor primite din partea partenerilor, clienţilor şi a
celorlalţi angajaţi;
- redactarea corespondenţei de afaceri necesară desfăşurării activităţii zilnice;
- asigurarea transmiterii documentelor prin postă, fax, e-mail;
- actualizarea bazei de date documente;
- rezervări hotel parteneri externi, etc.;
- elaborarea şi redactarea documentelor şi situaţiilor cerute de management;
- asigurarea suportului administrativ pentru toate departamentele firmei.
10. Sancţiuni pentru nerespectarea fişei postului sau a anexelor acestora:
Dacă este cazul.

APROBAT, TITULAR DE POST,


ADMINISTRATOR MĂRUNTU
OPRESCU ERSILIA MIRELA - ALEXANDRA

Data semnării: Data semnării:

16
3.2. Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
Structura organizatorică a Fundației Orizont este de tip ierarhic-funcţional și
cuprinde, conform organigramei, următoarele elemente componente structurale:
a) Organismele participative de management:
 Consiliul Director;
 Echipa executivă;
b) Compartimentele funcţionale:
 Departament Programe și Proiecte;
 Departament Financiar - Contabilitate ;
 Departament Resurse Umane.
c) Relaţiile organizatorice: în structura organizatorică propusă se regăsesc,
practic, toate categoriile de relaţii specifice, după cum urmează:
• de autoritate;
• de colaborare;
• de reprezentare;
• de control.

Consiliul
Director

Departament Departament Departament


Financiar Resurse Programe
Contabil Umane Proiecte

Fig. 1.1. Organigrama Fundației Orizont


Fundația Orizont își propune să se concentreze pe rolul şi misiunile sale
esenţiale şi pe eficacitate şi mai apoi pe metode sau pe eficienţă. Fundația Orizont are
următoarele principii de structurare organizatorică :
1. Prevalenţa interesului general , comunitar;
2. Supremaţia obiectivelor - fiecare subdiviziune organizatorică trebuie să
servească atingerii unor obiective bine stabilite;
3. Apropierea conducerii de execuţie - urmărește reducerea numărului de nivele
ierarhice la strictul necesar;
4. Concordanţa cerinţelor fiecărui post cu caracteristicile titularului acestuia, se
asigură corespondenţa dintre volumul, natura și complexitatea sarcinilor, inclusiv a
competenţelor și responsabilităţilor postului, cu aptitudinile, deprinderile, cunoștinţele,
calităţile și experienţa în activitate a ocupantului (titularului) acestuia.
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) este explicitarea acestor
principii în vederea aplicării lor.

17
3.2.1. Funcţii şi responsabilităţi
Organisme de conducere:
 Consiliul Director are ca principale atribuţii, următoarele:
a elaborarea și adoptarea Regulamentului de Organizare și Funcţionare a
Fundației Orizont , inclusiv a structurii organizatorice și a schemei anuale de încadrare
cu personal, în cadrul limitelor prevăzute de statutul propriu de funcţionare;
b. asigurarea realizării scopului și obiectivelor Fundației Orizont așa cum sunt
stipulate în articolul Statutului;
c. analizarea și aprobarea rapoartelor, precum și a rapoartelor anuale de
activitate elaborate de personalul executiv al Fundației Orizont;
d. adoptarea hotărârii de modificare a statului Fundației Orizont;
e. evaluarea programelor derulate;
f. aprobarea repartizării finanţărilor necesare proiectelor Fundației Orizont și a
bugetului anual;
g. stabilirea condiţiilor de angajare a salariaţilor Fundației Orizont, precum și a
limitelor de remunerare a acestora și a colaboratorilor;
h. soluţionarea, în limitele competenţelor conferite de statutul Fundației Orizont
și de prevederile legale în vigoare, a oricăror conflicte de interese care pot cauza
prejudicii atingerii scopurilor și/sau obiectivelor Fundației Orizont;
i. participarea directă sau indirectă la procesul de atragere de fonduri destinate
programelor Fundației;
j. recrutarea şi pregătirea noilor membrii ai Consililui şi autoevaluarea
activităţii proprii;
k. adoptarea hotărârilor aferente oricăror alte probleme privind activitatea
Fundației Orizont;
l. sprijinirea personalului şi evaluarea activităţii acestuia;
m. asigurarea integrităţii morale şi a spiritului de răspundere în organizaţie.
Consiliul Director va fi alcătuit din persoane care nu au interese materiale
(financiare) faţă de programele iniţiate, promovate și/sau sprijinite de Fundația
Orizont.
Toţi membrii Consiliului Director au obligaţia de a declara eventualele
conflicte de interes existente și/sau apărute în legătură cu finanţarea, promovarea,
dezvoltarea și/sau sprijinirea anumitor activităţi ale Fundației Orizont.
Nici un membru al Consiliului Director nu are dreptul ca, în nume propriu, să ia
decizii aferente activităţii Fundației Orizont.
Consiliul Director al Fundației Orizont se întrunește în ședinţe ordinare
trimestriale, convocarea acestora fiind asigurată de către Președinte, cu cel puţin două
săptămâni înaintea datei fixate pentru ședinţă. În aceleași condiţii se comunică și
ordinea de zi a ședinţei și documentele care vor fi dezbătute.
Ședinţele extraordinare se convoacă ori de câte ori este necesar, convocarea
făcându-se de către Președinte cu o notificare prealabilă de 48 de ore (care poate fi și
telefonică), din proprie iniţiativă sau la cererea motivată a cel puţin 3 membri ai
Consiliului Director.
 Președintele
Președintele este ales conform statutului și poate fi revocat din funcţie de către
Consiliul Director în condiţiile motivării și probării săvârșirii cu intenţie a unor fapte
de natură a prejudicia Fundația sau a neîndeplinirii, din vina sa, a criteriilor de
performanţă prevăzute pentru Fundație.
Președintele poate renunţa la funcţia sa numai cu un preaviz (scris) de 90 de
zile calendaristice adresat Consiliului Director.

18
Principalele atribuţii, sarcini, responsabilităţi și drepturi ale Președintelui
Fundației Orizont constau în următoarele:
a. reprezintă Fundația Orizont în relaţiile cu terţi, încheind acte juridice de
conservare, administrare și dispoziţie, în numele și pe seama acesteia, în limitele
stabilite de Statut și de hotărârile Consiliului Director;
b. planifică ședinţele ordinare și extraordinare ale Consiliului Director și
propune agenda acestora;
c. coordonează elaborarea și implementarea strategiei și a politicilor Fundației
Orizont, respectând hotărârile Consiliului Director;
d. propune organigrama Consiliului Director
e. răspunde de respectarea și actualizarea ROF;
f. semnează deciziile adoptate de Consiliul Director al Fundației Orizont;
g. este garantul întregii activităţi a Fundației Orizont și al imaginii acesteia faţă
de opinia publică;
h. asigură o bună comunicare în cadrul Consiliului, având un rol de animator şi
de catalizator al acestuia.
 Vicepreşedinţii responsabili de programe şi proiecte
În funcţie de numărul şi gradul de importanţă al programelor, Consiliul
Director stabileşte un număr de vicepreşedinţi responsabili de programe:
a. contribuie la elaborarea şi implementarea strategiei şi a politicilor Fundației
respectând hotărârile Consiliului Director ;
b. îndrumă şi sprijină Coordonatorii de programe din domeniul lor de
responsabilitate;
c. reprezintă Fundația atât politic cât şi operaţional faţă de partenerii
instituţionali, colectivităţi locale sau organizaţii în cadrul proiectelor din domeniul lor
de responsabilitate ;
d. promovează programele Fundației şi atrag noi parteneri în scopul atingerii
obiectivelor acestor programe.
 Personalul responsabil cu activitatea în cadrul proiectelor Fundației
Orizont
Personalul din cadrul Departamentului Programe şi Proiecte - Cordonatorii de
programe şi proiecte- vor avea ca atribuţii principale, managementul de program,
conceperea și/sau administrarea proiectelor în domeniile în care Fundația Orizont își
desfășoară activitatea. Ei vor furniza analize si propuneri – proiecte finalizate - care să
ducă la îndeplinirea misiunilor şi obiectivelor Fundației Orizont. Nivelul de iniţiativă
este de tipul: „recomand, aplic şi raportez”. Asfel principalele atribuţii ale
Coordonatorilor de programe sunt:
a. Participare la conceperea și elaborarea programelor și proiectelor:
-analiza oportunităţii programului (studiu de fezabilitate); colaborare cu
experţii în domeniu;
-elaborarea descrierii clare a programului (obiective, calendar, buget,
modalitatea de decizie);
-obţinerea aprobărilor necesare;
-furnizarea informaţiilor legate de programă.
b. Implmentarea programelor şi proiectelor:
-informarea grupului ţintă;
-selectarea proiectelor, conform procedurilor;
-pregătirea documentelor necesare pentru plată;
-monitorizarea proiectelor finanţate (de la birou și pe teren);
-evaluarea rapoartelor intermediare și finale ale proiectelor;

19
c. Evaluarea și urmărirea programelor Fundației Orizont:
-furnizarea de rapoarte periodice către Președintele Fundației;
-furnizarea rapoartelor intermediare către Președintele Fundației şi
vicepreşedinţii responsabili de domeniu;
-participare la dezvoltarea instrumentelor necesare pentru măsurarea
impactului;
-diseminarea rezultatelor;
d. Derularea de activităţi specifice de strângere de fonduri
 Personalul responsabil cu activitatea Financiar – Contabil
În cadrul Fundației Orizont se desfășoară atât activităţi cu caracter financiar
(utilizarea pârghiilor economico-financiare, analize economice etc.), cât și cu caracter
contabil (calcul primar, evidenţe curente și operative etc.).
Personalul responsabil cu activitatea Financiar – Conabilă are, printre
principalele atribuţii, sarcini și responsabilităţi, următoarele:
a. are drept de semnătură pe toate documentele financiar-contabile utilizate de
Fundația Orizont în relaţiile acesteia cu terţii sau cu instituţiile şi organismele
financiar-bancare;
b. răspunde de fundamentarea și elaborarea indicatorilor financiari ai activităţii
Fundației Orizont, precum și de încadrarea nivelului acestora în limitele bugetului
alocat;
c. asigură, prin intermediul bugetelor, defalcarea acestor indicatori (obiective)
financiari pe subdiviziunile componente ale structurii organizatorice funcţionale și
operative ale Fundației Orizont;
d. răspunde de aplicarea coerentă și eficientă, la nivelul Fundației Orizont, a
legislaţiei în vigoare;
e. asigură controlul operativ al tuturor aspectelor financiare aferente
programelor aflate în derulare prin intermediul Fundației Orizont, precum și
modalităţile de desfășurare a operaţiunilor specifice de decontare;
f. asigură plata, la termenele prevăzute sau scadente, a sumelor încredinţate de
personalul Fundației Orizont;
g. coordonează și asigură planificarea, fundamentarea, urmărirea și analiza
tuturor cheltuielilor aferente activităţilor Fundației Orizont, atât fiecare subdiviziune
organizatorică a acesteia, cât și pe fiecare program aflat în derulare;
h. întocmește contractele de muncă, convenţiile civile de prestări servicii și alte
documente de personal; asigură înregistrarea acestora în termen legal, conduce
evidenţa înregistrărilor și gestiunea carnetelor de muncă ale salariaţilor;
i. asigură elaborarea documentaţiei de plată a salariilor personalului și plata
sumelor cuvenite terţilor, inclusiv efectuarea operaţiunilor de decontare aferente;
j. asigură redactarea notelor contabile ale Fundației Orizont; în vederea
înregistrării acestora în jurnale;
k. coordonează activitatea de redactare a jurnalelor conturilor din contabilitatea
Fundației Orizont;
l. asigură organizarea și derularea normală a contabilităţii patrimoniale a
Fundației Orizont;
m. asigură respectarea integrităţii patrimoniului Fundației Orizont și, în cazurile
diminuării acestuia, adoptă măsurile de rigoare necesare întregirii sale;
n. elaborează atât bilanţul contabil anual, trimestrial și lunar, cât și situaţii
statistice referitoare la principalii indicatori economico-financiari ai activităţii
Fundației Orizont;

20
o. concepe și asigură funcţionarea eficientă a sistemului informaţional al
Fundației Orizont în domeniul financiar-contabil;
p. îndeplinește orice alte activităţi, atribuţii, sarcini și responsabilităţi stabilite
de către personalul specializat.
3.2.2. Proceduri
Iniţierea, selectarea şi realizarea proiectelor
Sursa ideilor generatoare de proiecte poate fi în interiorul Fundației Orizont
(membri sau angajaţi), în interiorul cooperării (parteneri francezi sau români,
colaboratori, beneficiari etc) sau externă.
Pornind de la principiile de acţiune, de la obiectivele şi strategia de realizare a
acestora, Fundația Orizont va proceda după cum urmează:
- Receptionează ideea şi verifică prin echipa executivă încadrarea în scop,
obiective, principii de acţiune;
- Președintele prezintă Consiliului director avizul tehnic însoţit de o sumară
argumentare;
- Avizul tehnic poate necesita consultarea unor parteneri instituţionali sau poate
fi pregătit doar de Coordonatorii de programe, Președintele şi Vicepresedinţii cu
responsabilităţi în domeniu;
- Atunci când propunerea de proiect vine de la o instituţie, Consiliul Director va
decide un răspuns oficial, care poate fi: un acord, un dezacord argumentat sau o
scrisoare către instituţia respectivă cu invitaţie la dialog în vederea recadrării
proiectului.
Regimul stagiarilor şi al voluntarilor
Fundația Orizont are posibilitatea de a utililiza, pe langă personal, o serie de
colaboratori externi care pot fi stagiari sau voluntari, români sau străini.
Politica în privinţa stagiarilor se subordonează scopului şi obiectivelor precum
şi strategiilor definite pentru principalele proiecte ale Fundației Orizont.
 Stagiarii
Stagiarii care vor activa în Fundația Orizont vor avea o fişă a postului şi vor
îndeplini misiuni precise în cadrul proiectelor cărora le-au fost alocaţi.
Stagiarii încadraţi de Fundația Orizont pot fi:
o solicitaţi în cadrul unor proiect;
o acceptaţi la cererea unor structuri;
o acceptaţi la cererea personală a acestora.
Solicitarea de stagiari se va face în scris de către Coordonatorii de programe şi
va fi avizată de Consiliul Director. Solicitarea va specifica proiectul pentru care este
necesar stagiarul, perioada de stagiu, precum şi profilul acestuia (vârstă, pregătire,
calităţi personale).
Acceptarea de stagiari se va face de către Consiliul Director în urma consultării
cu Coordonatorii de programe. Oportunitatea acceptării unei candidaturi de stagiu este
analizată atat prin prisma necesităţii tehnice cât şi prin cea a culturii organizaţiei.
 Voluntarii
Voluntarii Fundației Orizont sunt în general liceeni sau studenți dispuşi să se
implice în proiectele organizației, de la 18 ani în sus, fără limită superioară de vârstă,
comunicativi, implicați și dornici să învețe lucruri noi.
Nu este necesară experiența anterioră în domeniu. Înainte de a participa la
activități, voluntarii merg la traininguri la care învață tot ce trebuie să știe pentru
interacțiunea cu oamenii.

21
3.3. Tehnici şi metode de management
Managementul prin proiecte este metoda de management folosită în cadrul
Fundaţiei Orizont. Această metodă integrează, într-o formă specifică, un ansamblu de
cunoştinţe şi competenţe proprii şi împrumutate destinate generării unei configuraţii
structurale şi procesuale adecvate formulării, cercetării şi implementării unei soluţii la
o problemă complexă, unică, nouă, având caracter inovativ şi implicând riscuri.
Aplicarea managementului prin proiecte necesită parcurgerea mai multor etape
preliminare (Fig.1.2.). Aceste etape nu implică managerul şi echipa de proiect.

Elaborează o viziune comună


Implementează un sistem de
Alcătuiește recompense
Organizează și moderează reuniunile Randament
echipa de superior
proiectului
proiect
Proiectează managementul luării
decizilor
Dezamorsează si rezolvă conflictele

Fig. 1.2. Etapele preliminare ale managementului prin proiecte


Managerul de proiect joacă un rol esenţial în dezvoltarea echipelor
performante. Managerul alege membrii, prezidează reuniunile, stabileşte identitatea
echipei sale, creează o motivaţie sau o viziune comună, administrează un sistem de
recompense care încurajează lucrul în grup, orchestrează luarea deciziilor, rezolvă
conflictele care izbucnesc în cadrul echipei şi o revigorează atunci când energia începe
să o părăsească. Alcătuirea echipei de proiect este o componentă a planului de
management al echipelor de proiect. Punctele-cheie ale planului de management al
echipelor de proiect, abordate de managerul de proiect, sunt sintetizate în figura 1.3.

Definirea generală a proiectului

Stabilirea subdiviziunilor
organizatorice participante la
realizarea proiectului

Identificarea zonelor ”delicate” în


realizarea proiectului

Formularea criteriilor de apreciere a


rezultatelor (calitate, costuri, timp)

Alegerea variantei de structură de


management

Desemnarea managerului de proiect

Fig. 1.3. Puncte-cheie ale planului de management al echipelor de proiect

22
Managerul de proiect şi echipa de proiect elaborează documentul “Alte metode
şi tehnici de management” şi realizează proiectul în toate etapele sale (definire,
planificare, execuţie şi control, încheiere).

3.4. Sistemul informațional al Fundației Orizont


Sistemul informaţional reprezintă ansamblul organizat şi integrat al modelelor,
procedurilor, resurselor umane şi mijloacelor tehnice de culegere, înregistrare,
prelucrare, transmitere şi stocare a datelor şi informaţiilor cu privire la activitatea şi
mediul în care funcţionează sistemului de management.
Experții tind să acrediteze ideea că, în prezent, ne aflăm în stadiul de plină
dezvoltare. Nivelul de organizare socială și gradul de agregare al informației,
condiționează exactitatea și viteza de reacție a subsistemelor sociale, precum și a
componentelor lor organizaționale la schimbările rapide de stare ale Fundației Orizont.
Ca urmare, preocupările pentru optimizarea continuă a comunicării constituie un
obiectiv principal al proceselor de conducere macro şi microeconomică. Fundaţia
Orizont este privită ca un sistem dinamic și complex, se caracterizează prin trei
componente:
• un sistem conducător, care este orientat către luarea deciziilor și repartiția
resurselor necesare pentru îndeplinirea, la un nivel de performanţă așteptat, a
obiectivelor organizaţiei;
• un sistem informațional, care are ca principală atribuție, dirijarea fluxului
de informație, în conformitate cu nevoile procesului de conducere; el se mai numește și
sistem informațional pentru conducere;
• un sistem de execuție sau sistem condus, care este subordonat primului
sistem și își subsumează eforturile sale cerințelor sistemului conducător.
Corespunzător etapelor unui ciclu al conducerii, se disting următoarele faze (în
succesiune):
 culegerea informației de stare;
 analiza;
 elaborarea informației de comandă;
 acțiunea.
Aceasta pune în evidență faptul că esența conducerii o constituie însuși
procesul de transformare a informației de stare în informație de comandă și
transmiterea acesteia între nivelul conducător și cel condus.
Importanţa strategică a informaţiilor, a prelucrării acestora în procesul
decizional obligă întreprinderile să pună la punct un management al informaţiei
(proceduri ce permit colectarea şi prelucrarea permanentă a informaţiilor necesare
decidenţilor). Uneori, în cadrul organizării întreprinderii, apare o funcţiune
informaţională.
Orice sistem informaţional trebuie să-şi dovedească utilitatea înaintea, pe
parcursul şi după luarea unei decizii. Sistemul informaţional este util în pregătirea
deciziei, deoarece prilejuieşte stimularea opţiunilor de decizie şi comunicarea între
decidenţi şi, în cele din urmă, intermediază transmiterea deciziei către executanţi. În
aceste condiţii, managerii trebuie să fie extrem de atenţi cu elaborarea sistemelor
informaţionale.

23
4. Tendinţe şi perspective în evoluţia organizaţiei
Proiectele viitoare ale Fundaţiei Orizont:
 "Politici Publice în Economie Socială" - P.P.E.S.;
 Start Antreprenoriat;
 Edu Smart;
 Practic Smart.
4.1. "Politici Publice în Economie Socială" - P.P.E.S.
Proiectul „Politici publice în economia socială” va acţiona complementar cu
una din iniţiativele anterioare a Fundaţiei, proiectul POSDRU, ID:147440
„Promovarea economiei sociale prin noi afaceri de succes”, al cărui OG, acela de a
„dezvolta structurile economiei sociale în vederea îmbunătaţirii accesului egal la
ocupare şi participare pe piaţa muncii pentru grupuri vulnerabile” dar şi OS „creşterea
interesului pentru dezvoltarea economiei sociale şi a şanselor de ocupare inovative şi
flexibile” vor fi extinse prin proiectul propus de noi. Propunerea de politică publică ce
va fi formulată va contribui la îmbunătăţirea cadrului legislativ, a vizibilităţii
structurilor create prin proiectul anterior, creând astfel posibilitatea de creştere a
capacităţii acestora şi a ONG Solicitant de a se implica în formularea de alternative la
politicile publice existente în domeniu.
Proiectul va acţiona complementar şi cu iniţiativele Fundației de a organiza, în
calitate de partener, dezbateri cu reprezentanţi ai societăţii civile şi de a iniţia
propuneri publice alternative în diverse domenii în proiectul iniţiat de Asociaţia Euro-
Agora Craiova: “Pericolul nuclear de la Kozloduy” şi cel iniţiat de Asociația Pro
Democrația: ”AGORA 2016–Un primar pentru viitorul oraşului Craiova”, ambele
finanţate din fonduri private. Activităţile proiectului vor realiza o poziţionare obiectivă
a Fundaţiei pe o scară valorică din perspectiva calităţii serviciilor oferite comunităţii
căreia îi aparţin pentru a susţine şi promova reforma administraţiei publice.
Grupul ţintă
Grupul țintă va fi format din persoane care fac parte din cele trei categorii
eligibile în cadrul prezentului apel de proiecte:
 angajații proprii ai Fundatiei Orizont/ONG Solicitant – 20 persoane;
 reprezentanți ai altor ONG-uri și ai partenerilor sociali – 90 persoane;
 personal din autoritățile și instituțiile publice – 90 persoane.
În total 200 persoane grup țintă.
Structura grupului țintă a fost stabilită ca urmare a concluziilor cercetării
proprii realizate în regiunea S-V Oltenia de către solicitant. Pornind de la problemele
identificate de Fundația Orizont, respectiv lipsa vizibilității cu care se confruntă actorii
implicați în economia socială, cadrul legislativ precar, lipsa unei abordări unitare în
ceea ce privește legislația europeană în materie și lipsa unui cadru instituțional suport
în domeniu, solicitantul a realizat o analiză pentru a stabili componența și dimensiunea
grupului țintă care va beneficia direct de finanțarea nerambursabilă prin activitățile și
rezultatele acestuia.
Proiectul și/sau rezultatele obținute în urma implementării acestuia vor putea fi
multiplicate la diferite niveluri (local, regional, sectorial, național): studiul și analiza
vor fi postate pe site sau puse la dispoziția stakeholderilor în format electronic,
persoanele GT formate/instruite vor fi resursă pentru organizarea altor instruiri în
politici publice, la diferite niveluri; documentele elaborate și biblioteca electronică de
materiale, documente programatice naționale și europene vor fi valorizate în alte
proiecte cu finanțare europeană.

24
Proiectul „Politici publice în economia socială”- PPES dorește să rezolve pe cât
posibil problemele identificate anterior, prin activitățile propuse, urmărind să contribuie
semnificativ la realizarea rezultatelor și indicatorilor de program POCA aferenți.
Pentru o cercetare amănunțită, proiectul își propune să realizeze, în cadrul unei
vizite de studiu, o analiză care să evidențieze particularitățile procesului politicilor
publice în Spania, țara cu tradiție în ES și AS. Analiza comparativă cu politicile publice
spaniole în vederea armonizării legislației naționale cu cea europeană, va contribui la
rezolvarea nevoii legate de legislația unitară în domeniul economiei sociale și
antreprenoriatului social.

GRAFIC GANTT
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15
Activitati iul aug sept oct nov dec ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
A.1.

A.1.1.
A.1.2.

A.2.

A.2.1.

A.2.2.

A.3.

A.3.1.

A.3.2.

A.3.3

A.4.

A.4.1.

A.4.2.

A.5.

A.5.1.

A.5.2.

A.6.

A.6.1.

A.6.2.

A.7.

A.7.1.

Activități proiect

25
A.1.Managementul proiectului
A.1.1. Managementul integrat la proiectului
A.1.2. Monitorizarea și evaluarea internă a proiectului.
A.2. Selecția și monitorizarea grupului țintă
A.2.1 Informarea publicului în vederea identificării grupului țintă și selecția
grupului țintă
A.2.2. Monitorizarea grupului țintă
A.3. Realizarea unui studiu privind politici publice inițiate de Guvern în
domeniul economiei sociale și antreprenoriatului social în scopul consolidării
capacității ONG-urilor și partenerilor sociali cu atribuții relevante pentru susținerea
unei economii moderne și competitive
A.3.1. Vizita de studiu pentru elaborarea unei analize privind particularități ale
procesului politicilor publice în domeniul economiei sociale și antreprenoriatului social
în Spania
A.3.2. Elaborarea analizei “Particularități ale procesului politicilor publice în
domeniul economiei sociale și antreprenoriatului social în Spania”
A.3.3. Elaborarea studiului “Politici Publice inițiate de Guvern în domeniul
economiei sociale și antreprenoriatului social
A.4. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților grupului țintă în formularea de
propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul economiei
sociale și antreprenoriatului social
A.4.1. Formarea grupului țintă, personal al ONG Solicitant, în ” Politici
publice ”
A.4.2. Instruirea grupului țintă din proiect, membri ai altor ONG-uri,
reprezentanți ai SES, persoane din cadrul partenerilor sociali, precum și personal din
autoritățile și instituțiile publice, în „Politici publice inițiate de Guvern în domeniul
economiei sociale și antreprenoriatului social”
A.5. Formularea unui set de propuneri alternative la politicile publice inițiate de
Guvern în domeniul economiei sociale și antreprenoriatului social pentru susținerea
unei economii moderne și competitive
A.5.1. Ateliere de lucru regionale în vederea formulării de propuneri alternative
la politici publice inițiate de Guvern în domeniul economiei sociale și
antreprenoriatului social
A.5.2. Formularea unui set de propuneri alternative la Politici Publice inițiate
de Guvern în domeniul economiei sociale și antreprenoriatului social
A.6. Promovarea setului de propuneri alternative la politicile publice inițiate de
Guvern în domeniul economiei sociale și antreprenoriatului social
A.6.1. Constituirea Rețelei naţionale a specialștilor în economie socială
(RNSES) pentru armonizarea legislației naționale din domeniul economiei sociale și
antreprenoriatului social cu legislația Uniunii Europene și implementarea politicilor
publice.
A.6.2. Promovarea propunerilor alternative.
A.7. Activități de informare, comunicare și publicitate a proiectului
A.7.1. Informare, comunicare și publicitate a proiectului

4.2. Start Antreprenoriat


Axa Prioritară : Locuri de muncă pentru toți

26
Obiective proiect
Dezvoltarea antreprenoriatului și creșterea ocupării în jud. Dolj, Olt, Gorj,
Vâlcea și Mehedinți, prin aplicarea unui pachet de măsuri – educație antreprenorială,
asistență personalizată și mentorat asupra GT din proiect care va putea materializa
propriile idei de afaceri în acțiuni concrete, crează locuri de muncă durabile și de
calitate și susține pe termen lung inițiativele de afaceri nonagricole în mediul urban din
regiunea SV Oltenia.
Proiectul se adresează unui GT de 326 persoane (indicator 4S11) din regiunea.
SVO: 326 de persoane - 170 șomeri și persoane inactive și 156 persoane care au un loc
de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă. Efectul
pozitiv pe termen lung asupra GT: dezvoltarea competenţelor antreprenoriale prin FP
și consultanță în managementul afacerii; îmbunătățirea unor aptitudini practice prin
stagii de practică; stimularea de tip brainstorming/dezvoltarea de idei de afaceri
inovative în cadrul concursului de planuri de afaceri; crearea și funcționarea a 36
întreprinderi nonagricole în mediul urban (indicator 4S10, PI.8.iii si OS 3.7), minim
2/județ din regiunea. SVO; creșterea gradului de ocupare a forței de muncă-minim 72
locuri de muncă (indicator 4S9 - minim 2 locuri/IMM menținute minim 6 luni după
terminarea proiectului).
Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor AP3, sprijină dezvoltarea de
activități independente, antreprenoriat și înființarea de întreprinderi inovatoare în zona
urbană, promovează locuri de munca durabile şi de calitate (OT 8). Proiectul
contribuie la OG POCU, dezv. capitalului uman (FP, consiliere şi mentorat) printr-o
schemă de antreprenoriat care asigură oportunităţi în vederea creării de noi locuri de
muncă.
Grup țintă
Proiectul se adresează unui grup ţintă de 326 persoane din reg. SVO: 170
someri/pers. inactive si 156 persoane care au un loc de muncă şi doresc să dezvolte
competenţe antreprenoriale în scopul înfiinţării unei afaceri şi creării de noi locuri de
muncă. GT va fi selectat cu respectarea conceptelor egalitate de şanse şi gen, indiferent
de religie, orientare sexuală, rasă, naţionalitate, etnie, limbă, convingeri, handicap.
Metodologia de selecţie a GT se concretizează în doua etape:
1. Identificare şi înscriere grup ţintă prin: Lansarea activităţii (postarea
anunţului de înscriere pe site-ul proiectului/fiecărui partener, pe reţeaua de socializare,
în mass-media, în spaţii din cadrul instituţiilor care sunt frecventate de membri ai
grupului ţintă); Realizarea bazei de date (organizarea a 10 seminarii de informare,
identificare şi înscriere a GT, vizite de identificare a GT la stakeholderi, diseminarea
materialelor tipărite la evenimente publice/prin canale electronice/mass media/ prin
contacte cu beneficiari/factori interesati etc.); Realizarea dosarului GT.
2.Selectarea persoanelor grup ţintă pe baza criteriilor de selecţie obiective şi
transparente: să fie persoane cu vârsta între 18 şi 64 de ani; să aibă domiciliul/reşedinţa
în regiunea SV Oltenia; să fie şomeri, persoane inactive sau care au un loc de munca şi
înfiinţează o afacere non agricolă în mediul urban în scopul creării de noi locuri de
muncă; au absolvit minim ciclul inferior al liceului.
Nu au voie să participe la cursurile de formare angajaţii liderului de proiect şi ai
partenerilor acestuia, precum şi sotul/soţia sau o rudă ori un afin, până la gradul 2
inclusiv. Metodologia de selectare a grupului ţintă este prezentată pe larg în cadrul
activităţii ţintă şi analiza/interpretarea chestionarului.

Analiza a vizat urmatoarele aspecte: caracterizarea socio-economică a regiunii


SV Oltenia, definirea antreprenoriatului şi factorii care influenţează activitatea
antreprenorului, oportunităţi antreprenoriale, analiza SWOT a potenţialului de

27
dezvoltare a antreprenoriatului în regiunea SV Oltenia, recomandări privind
exploatarea oportunităţilor de dezvoltare a antreprenoriatului. Scopul aplicării
chestionarului precum şi tematica întrebărilor a fost de a identifica nevoia de instruire a
respondenţilor în domeniul antreprenoriatului şi disponibilitatea acestora de a înfiinţa
microîntreprinderi.
Grupul ţintă va fi format din 326 de persoane (170 şomeri şi persoane inactive
şi 156 persoane care au un loc de muncă şi înfiinţează o afacere în scopul creării de noi
locuri de muncă) din Regiunea Sud-Vest Oltenia.

4.3. Practic Smart şi Edu Smart


Grupul ţintă al proiectelor va fi format din persoane care fac parte din cele trei
categorii eligibile în cadrul prezentului apel de proiecte:
- angajaţii proprii ai Fundaţiei Orizont/ONG Solicitant – 20 persoane;
- reprezentanţi ai altor ONG-uri şi ai partenerilor sociali – 90 persoane;
- personal din autorităţile şi instituţiile publice – 90 persoane,
în total 200 persoane grup ţintă.
Structura grupului ţintă a fost stabilită ca urmare a concluziilor cercetării
proprii realizate în regiunea S-V Oltenia de către solicitant. Pornind de la problemele
identificate de Fundaţia Orizont, respectiv lipsa vizibilităţii cu care se confruntă actorii
implicaţi în economia socială, cadrul legislativ precar, lipsa unei abordări unitare în
ceea ce priveşte legislaţia europeană în materie şi lipsa unui cadru instituţional suport
în domeniu, solicitantul a realizat o analiză pentru a stabili componenţa şi dimensiunea
grupului ţintă care va beneficia direct de finanţarea nerambursabilă prin activităţile şi
rezultatele acestuia.
Prin analiză s-au conturat următoarele concluzii/nevoi ale grupului ţintă: marea
majoritate a persoanelor chestionate nu au avut nici un fel de implicare în ceea ce
priveşte procesul de elaborare a unei politici publice, nu au participat niciodată la
monitorizarea cadrului legislativ în domeniu, cunosc destul de puţine detalii despre
economie socială şi antreprenoriat social şi au fost implicaţi într-o foarte mică măsură
în dezvoltarea şi implementarea conceptelor. Toţi respondenţii însă şi-au manifestat
interesul în ceea ce priveşte implicarea pe viitor în procesul de formulare a unei politici
publice alternative în domeniul economiei sociale, dorinţa de a dobândi abilităţi şi
cunoştinţe despre acest domeniu sau disponibilitatea de a participa activ în cadrul unei
reţele naţionale a specialiştilor în economie socială.
Distribuţia persoanelor din grupul ţintă a fost făcută tinând cont de intenţia de a
aduce împreună atât specialişti în economie socială din mediul ONG-urilor şi
partenerilor sociali, cât şi experţi, personal care lucrează în domeniul reglementării
economiei sociale şi antreprenoriatului social, încercând să se păstreze un echilibru
între cele două categorii.
Prima categorie de grup ţintă căreia i se adresează proiectul este formată din 20
persoane, personal propriu al Fundaţiei. Această categorie de grup ţintă este eligibilă şi
relevantă pentru activităţile proiectului şi pentru obiectivele P.O.C.A. deoarece
participarea la activitatea de formare pe tema politicilor publice şi economiei sociale
va conduce la dobandirea de cunoştinţe de specialitate în domeniu, fapt deosebit de util
în faza de participare la conturarea celei mai bune alternative din propunerile de
politici publice care vor rezulta în urma analizei realizată în cadrul activităţii A.3.2.

Elaborarea analizei “Particularităţi ale procesului politicilor publice în


domeniul economiei sociale şi antreprenoriatului social în Spania” şi a Studiului în
domeniu realizat în cadrul activităţii A3: „Realizarea unui studiu privind Politici
Publice iniţiate de Guvern în domeniul economiei sociale şi antreprenoriatului social în

28
scopul consolidării capacităţii ONG-urilor şi partenerilor sociali cu atribuții relevante
în scopul susţinerii unei economii moderne şi competitive”. Persoanele grup ţintă
selectate îşi vor dezvolta competenţe şi abilităţi în special în domeniul formulării de
alternative la politicile publice, a promovării (lobby si advocacy) şi monitorizării
politicilor publice.
În acest fel, capacitatea Fundaţiei/ONG Solicitant de a formula politici publice
în domeniul economiei sociale şi antreprenoriatului social şi de monitorizare a aplicării
politicilor publice va fi îmbunătăţită considerabil. Totodată, va crește numărul
specialiştilor implicaţi în acest domeniu, contribuţia lor la îmbunătăţirea cadrului
legislativ fiind astfel una extrem de importantă.

5. Concluzii

Practica s-a efectuat în perioada planificată de Facultatea de Economie și


Administrarea Afacerilor, începând cu data de 15.05.2017 până la data de 30.05.2017
în cadrul Fundației Orizont, de luni până vineri, între orele 09:30-15.30.

29
Obiectivul general al stagiului de practică este aprofundarea practică a
cunoștințelor dobândite la disciplinele de specialitate din cadrul programului de studiu
Management, în vederea integrării cât mai rapidă pe piața muncii.
Competențele acumulate în cadrul stagiului de practică sunt :
 identificarea, selectarea și utilizarea modalităților de previzionare,
organizare, coordonare, antrenare și control-evaluare;
 recunoașterea funcțiilor manageriale (previzionare, organizare,
coordonare, antrenare și control-evaluare);
 interpretarea fenomenelor, situațiilor și proceselor organizaționale din
perspectiva funcțiilor manageriale;
 identificarea și cunoașterea principiilor și metodelor de bază pentru
previzionare, organizare, coordonare, antrenare și control-evaluare în
organizații;
 evaluarea aplicării modalitățiilor de previzionare, organizare,
coordonare, antrenare și control-evaluare;
 identificarea oportunităților de finanțare prin accesarea fondurilor
europene, oferirea de consultanță specifică și valorificarea eficientă a
resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare;
 executarea de lucrări curente specifice activității centrului de practică.
Încă din prima zi am avut ocazia să observ atribuțiile, sarcinile și rolul
fiecăruia dintre membrii Fundației Orizont, centrul în care am desfășurat activitatea de
practică.
Am avut ocazia să întâlnesc persoane specializate și foarte bine pregătite
privind accesarea fondurilor europene, să le ascult și să le adresez întrebări pentru a mă
lămuri cu privire la eventualele curiozități, fapte sau activități administrative ce îmi
erau neclare sau necunoscute. De asemenea, a reprezentat un moment în care anumite
concepții sau păreri fie mi s-au creionat diferit , fie mi s-au schimbat radical o dată cu
analiza mai atentă și cu modalitatea de informare direct de la sursă.
Am avut ocazia să îmi exprim părerea în legatură cu situația firmei și a
serviciilor oferite de aceasta, mi s-au oferit explicații și răspunsuri, au avut loc și mici
dezbateri referitoare la problemele întâmpinate de firmă.Pentru mine această practică
realizată a reprezentat o oportunitate de pregătire pentru intrarea pe piața muncii, prin
familiarizarea cu viața economică reală, prin participarea efectivă la activitățile din
cadrul Fundației Orizont.
În concluzie, stagiul de practică efectuat în cadrul Fundației Orizont a constituit
la consolidarea competențelor profesionale dobândite pe parcursul studiilor
(cunoștințele economice generale și cunoștințele economice de specializate) și
îmbinarea lor cu abilități practice formate prin activitatea concretă desfășurată la sediul
firmei. Astfel că perioada de practică a devenit un bun prilej de inițiere în atmosfera și
operațiunile curente din cadrul Fundației și asocierea acestora cu noțiuni, concepte
teoretice asimilate în timpul facultății.
.

30

S-ar putea să vă placă și