Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR:
ŞCOALA:
DATA:
CLASA: a XI-a G
OBIECTUL: Limba şi literatura română
SUBIECTUL: În vreme de război, de I.L.Caragiale – nuvelă psihologică
TIPUL LECŢIEI: de fixare şi de sistematizare
MANUAL: A. Costache, F. Ioniţă, M.N. Lascăr, A. Săvoiu, Limba şi literatura română pentru
clasa a XI-a, Ed. Art, Bucureşti

COMPETENŢE:
 Generale:
 Comprehensiunea şi interpretarea textelor;
 Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.
 Specifice:
 Folosirea adecvată a strategiilor de comunicare orală în monolog şi dialog, în vederea
înţelegerii şi interpretării personalizate;
 Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii adecvate a textelor studiate;
 Interpretarea textelor studiate prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de
lectură.

VALORI ŞI ATITUDINI:
 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul
literaturii;
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu mesajele receptate;
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de
comunicare.

OBIECTIVE: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:


O1- să cunoască elementele de structură şi compoziţie (explicarea titlului, perspectiva narativă,
conflictele, tehnici narative ş.a.);
O2- să analizeze modul de realizare a analizei psihologice;
O3- să recunoască motivele alienaţiei personajului principal;
O4- să argumenteze faptul că nuvela În vreme de război este psihologică.

1
STRATEGIA DIDACTICĂ:

METODE ŞI PROCEDEE: Conversaţia, lucrul cu textul, explozia stelară, învăţarea prin


descoperire, problematizarea.

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMǺNT: Textele - suport, fişe de lucru, flipchart, tabloul.

FORME DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂRII: activitate frontală, combinată cu cea


individuală.

METODE DE EVALUARE: observarea curentă a elevilor, chestionare frontală, eseul de 5 min.

RESURSE: cunoştinţele anterioare ale elevilor, capacităţile normale de receptare.

BIBLIOGRAFIE:
I.L.Caragiale, Nuvele, Ed. Cartex, Bucureşti, 2006
Constantin Parfene, Literatura în şcoală, Ed. Universităţii Al.I.Cuza, Iaşi, 1997

SCENARIUL DIDACTIC:

Etapele lecţiei Timp Conţinuturile Activitatea Metode şi Forme de Evaluare


învăţării elevilor procedee organizare
Moment 2min Notarea Pregătesc - - -
organizatoric absenţelor materialele
necesare
desfăşurării
lecţiei.
Captarea 3min Se proiectează Precizează ce Conversaţia Activitate -
atenţiei tabloul Strigătul, emoţii le frontală frontală
creaţia lui trezeşte acest
E. Munch tablou.
Evocarea 7min Se Citesc, prin Conversaţia Activitate Observarea
cunoştinţelor reactualizează sondaj, tema frontală frontală elevilor
acumulate cunoştinţele realizată Chestionare
anterior privind elemente acasă. frontală
de structură şi Răspund
compoziţie, întrebărilor
precum şi profesorului.
realismul
nuvelei studiate.
Anunţarea 2min Se scrie pe tablă Notează titlul - - -
2
temei şi a titlul lecţiei. Se în caiete.
obiectivelor enumeră
obiectivele
operaţionale.
Conducerea 23 Pentru Răspund Problemati- Activitate Aprecieri
învăţării min descoperirea întrebărilor zarea frontală verbale
trăsăturilor formulate de Explozia
nuvelei profesor. stelară
psihologice, Învăţarea prin
discuţia vizează Notează în descoperire
întrebări caiete schema
problematizante: realizată la
Cine...? Când...? tablă.
Care…?
Cum…?
De ce…?
(Anexa 1)
Se realizează
schema lecţiei la
tablă/flip-chart.
(Anexa 2)
Asigurarea 10 Se solicită Redactează Redactarea Activitate Eseul de 5
feed-back-ului min scrierea unui textul în unei individuală min
text în care caiete. compuneri
elevii să-şi
imagineze un alt
final al nuvelei.
Asigurarea 3min Anunţarea temei Notează tema - - -
retenţiei şi a pentru acasă: pentru acasă.
transferului eseu de 150-300
de cuvinte, în
care să se
argumenteze
faptul că În
vreme de război
este o nuvelă
psihologică.

3
ANEXA 1

Cine este protagonistul nuvelei?


Când are loc acţiunea? Care este legătura dintre titlul operei şi conţinutul acesteia? Putem
identifica două sensuri ale sintagmei În vreme de război?
Cum este prezentată acţiunea (subiect, tehnici narative, perspectivă narativă)?
Ce cauze stau la baza alienaţiei lui Stavrache? Dar la baza halucinaţiilor?
De ce finalul poate fi considerat ambiguu?

Cine ?

De ce ? Când ?

Ce ? Cum ?

ANEXA 2

4
SCHEMA LECŢIEI

 Subiectul restrânge la maximum epicul, acesta fiind redus la elementele revelatorii, iar
momentele subiectului sunt relativizate; incipitul este de tip ex abrupto.
 Omniscienţa naratorului este limitată. Există o dublă perspectivă: a naratorului (în plan
real) şi a personajului (în plan psihologic).
 Problematica vizează investigarea lumii interioare a personajului; acesta nu este
portretizat, ci analizat ca un caz de conştiinţă.
 Principalul conflict este de ordin interior.
 Predomină monologul ca mod de expunere şi stilul indirect liber.
 Titlul este simbolic, evidenţiind posibilul nelimitat într-o situaţie de criză.
 Deznodământul este tragic şi ilustrează eşecul personajului, căderea lui morală şi
socială.

Concluzie:
Nuvela în care eroul este surprins într-o situaţie-limită, fiind urmărite cauzele şi evoluţia
ei în conştiinţă se numeşte nuvelă psihologică.

S-ar putea să vă placă și