Sunteți pe pagina 1din 69

-Audit de regularitate/conformitate-

,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”

ROMÂNIA,
JUDEŢUL ARGEŞ
COMUNA...............
C.I.F.: ...................
STR. ........................................., COD POSTAL:......................
TEL/FAX: ............................
NR. ..................................

Compartiment Audit

AVIZAT,
PRIMAR

RAPORT DE AUDIT PUBLIC INTERN

Audit de regularitate/conformitate

,,EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL PROIECTAT


LA NIVELUL PRIMĂRIEI COMUNEI X”

U.A.T. X
Decembrie 2019

1
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”

Cuprins

I. INTRODUCERE.................................................................................................................................................................2
I.1. Baza legală a misiunii de audit de regularitate................................................................................................................2
I.2. Ordinul de serviciu..........................................................................................................................................................2
I.3. Echipa de audit ...............................................................................................................................................................2
I.4. Structurile auditate..........................................................................................................................................................2
I.5. Durata acțiunii de auditare..............................................................................................................................................2
I.6. Tipul auditului.................................................................................................................................................................2
I.7. Scopul și obiectivele misiunii.........................................................................................................................................2
I.8. Sfera de cuprindere a misiunii.........................................................................................................................................4
I.9. Perioada supusă auditării.................................................................................................................................................4
I.10. Metodologia utilizată în realizarea misiunii de audit intern..........................................................................................2
II. METODOLOGIA DE DESFĂȘURARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN..............................................................2
II.1. Tehnici de audit intern utilizate.....................................................................................................................................2
II.2. Instrumentele de control intern utilizate........................................................................................................................2
II.3. Documente și materiale examinate în cadrul structurilor auditate............................……..............................................5
II.4. Documente și materiale întocmite pe perioada auditării................................................................................................2
II.5. Caracterizarea generală a structurilor auditate..............................................................................................................2
III. CONSTATĂRI ŞI RECOMANDĂRI............................................................................................................................11
IV. PUNCTUL DE VEDERE AL STRUCTURILOR AUDITATE..................................................................................28
V. CONCLUZII....................................................................................................................................................................28

ANEXA nr. 1 Situație privind stadiul de implementare a standardelor de control intern managerial (conform
O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice).......................33

ANEXA nr. 2 Situația documentelor proiectate (draft) cu privire la implementarea cerințelor standardelor de control
intern managerial care trebuie analizate/modificate/actualizate de comisia de monitorizare SCIM..............................56

ANEXA nr. 3 Situaţia constatărilor şi recomandărilor .................................................................................................74

2
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”

I. INTRODUCERE
I.1. Baza legală a misiunii de audit de regularitate:

 art. 13, litera (c) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
 punctul 1.4.3.3. din cadrul Normelor generale privind exercitarea activității de audit public
intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013;
 planul anual de audit intern al Compartimentului Audit din cadrul Primăriei Comunei X aferent
anului 2019 –actualizat;
 Carta auditului public intern nr. ………………./31.03.2017, aprobată de ordonatorul principal
de credite;
 O.M.F.P. nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern.
I.2. Ordinul de serviciu
Misiunea de audit public intern s-a efectuat în baza s-a efectuat în baza Ordinului de serviciu
nr. .................../....................2019.
I.3. Echipa de audit intern a fost formată din: Dna ...........................-auditor în cadrul
Compartimentului Audit. Activitatea de supervizare este asigurată la nivelul compartimentului
de………………….- auditor, funcție publică.
I.4. Entitatea/structurile auditate: U.A.T. X-Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și
îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
constituită conform prevederilor O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru perioda 01.01.2019-31.12.2019 și după
caz, structuri funcționale din cadrul Primăriei Comunei X, implicate în proiectarea și implementarea
prevederilor standardelor de control intern managerial;

I.5. Durata acțiunii de auditare: 02.12.2019-31.12.2019.

I.6. Tipul auditului


Echipa de auditori interni a efectuat un audit de regularitate/conformitate privind respectarea
principiilor, regulilor procedurale și metodologice aplicabile activității auditate.

I.7. Scopul și obiectivele misiunii


Scopul misiunii de audit intern îl reprezintă examinarea responsabilităților asumate de către
conducerea structurii auditate și personalul de execuție, precum și de către Comisia pentru
monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de
control intern managerial, cu privire la organizarea și realizarea activităților și îndeplinirea obligațiilor
în mod eficient și eficace, de a adăuga valoare prin formularea de recomandări pentru îmbunătăţirea
activităţii.

3
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
De asemenea, scopul misiunii de audit intern îl reprezintă furnizarea unei asigurări independente
conducerii în ceea ce privește organizarea, implementarea și menținerea sistemului de control intern
managerial și informarea acesteia în legătură cu potențiale riscuri la care poate fi expusă entitatea.

Obiectivele generale ale misiunii de audit intern, stabilite prin Planul anual al activității de audit
intern-actualizat -2019 și prin Ordinul de serviciu este:
1. Organizarea procesului privind implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern
managerial;
2. Evaluarea modului de implementare/dezvoltare a cerințelor standardelor de control intern
managerial și funcționalitatea acestuia;
3. Întocmirea raportărilor cu privire la implementarea sistemului de control intern managerial;
În contextul acestor obiective s-a efectuat evaluarea stadiului implementării sistemului de control
intern managerial la nivelul primăriei Comunei X, pentru asigurarea realizării activităților de
organizare, monitorizare, coordonare și îndrumare în vederea implementării și dezvoltării sistemului
de control intern managerial.
I.8. Sfera de cuprindere a misiunii: Sistemul de control intern managerial la nivelul primăriei
Comunei X.
I.9. Perioada supusă auditării: 01.01.2019-31.12.2019
I.10. Metodologia utilizată în realizarea misiunii de audit intern
Misiunea de audit intern de regularitate/conformitate s-a desfășurat în conformitate cu prevederile
H.G. nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public
intern.

II. METODOLOGIA DE DESFĂȘURARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN

II.1. Tehnici de audit intern utilizate


Verificarea se realizează în vederea asigurării validării, confirmării, acurateţei înregistrărilor,
documentelor, declaraţiilor, concordanţei cu legile şi regulamentele, precum şi a eficacității
controalelor interne, cu ajutorul următoarelor tehnici de verificare:
 Comparația: pentru confirmarea identității unor informații, după obținerea lor din două sau
mai multe surse diferite;
 Examinarea: constă în obținerea informațiilor din texte ori din alte surse materiale în vederea
detectării erorilor sau a iregularităților;
 Punerea de acord: pentru realizarea procesului de potrivire a două categorii diferite de
înregistrări;

4
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
 Confirmarea: pentru solicitarea informațiilor din mai multe surse independente cu scopul
validării acestora;
 Urmărirea: verificarea modului în care au fost respectate procedurile de la documentele
justificative până la înregistrarea efectivă a acestora.
Observarea fizică: constă în examinarea înregistrărilor, documentelor și a activelor prin
observarea la fața locului sau inventarieri prin sondaj;
Analiza: constă în descompunerea unei activități în elemente componente, examinând fiecare
element în parte.

II.2. Instrumentele de control intern utilizate


Chestionarul de luare la cunoștință - CLC: pentru obținerea unor informații referitoare la contextul
socio-economic, organizarea internă, funcționarea structurii auditate;
Chestionarul de control intern – CCI: pentru ghidarea auditorilor interni în activitatea de
identificare obiectivă a funcționării controalelor interne, disfuncțiilor și cauzelor reale ale acestora; este
utilizat pentru revizia controalelor interne;
Chestionarul - listă de verificare este utilizat pentru stabilirea şi evaluarea condiţiilor pe care trebuie
să le îndeplinească fiecare domeniu auditabil.

II.3. Documente și materiale examinate în cadrul structurilor auditate - activitățile desfășurate pe


perioada etapei „Intervenția la fața locului” au vizat documentația aferentă perioadei auditate,
cuprinzând următoarele:
 Legile aplicabile;
 Statutul U.A.T. X;
 Organigrama;
 State de funcții/de personal;
 Regulamentul de Organizare și Funcționare în vigoare;
 Regulamentul intern al aparatului de specialitate al primarului în vigoare;
 Fișele posturilor pentru unii salariați;
 Dispoziții emise pentru reglementarea activității de organizare, monitorizare, coordonare și
îndrumare în vederea implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, în
vigoare pe perioada auditată și până în prezent;
 Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare a SCIM;
 Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial din cadrul aparatului de
specialitate al primarului Comunei X;

5
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
 Materiale cu privire la activitatea desfășurată de Comisia de monitorizare a SCIM (Convocări,
Procese-verbale, corespondență);
 Planuri anuale de perfecționare profesională pentru funcționarii publici și personalul contractual
pe perioada auditată;
 Rapoarte privind activitatea de formare profesională a salariaților;
 Nomenclatorul arhivistic al documentelor create la nivelul primăriei Comunei X, în vigoare pe
perioada auditată;
 Alte reglementări interne aplicabile în perioada auditată;
 Alte documente aferente domeniului auditat.

II.4. Documente și materiale întocmite pe perioada auditării:


 Studiu preliminar;
 Chestionar de luare la cunoștință;
 Chestionar de control intern;
 Teste;
 Minuta ședinței de deschidere și minuta ședinței de închidere;
 Proiect raport audit public intern;
 Raport audit public intern.

II.5 Caracterizarea generală a structurii auditate


Legislația aplicabilă domeniului control intern managerial în perioada auditată:
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările și
completările ulterioare;
- O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
- O.S.G.G. nr. 1.054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea şi
supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării şi dezvoltării
sistemului de control intern managerial la entităţile publice
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările şi completările ulterioare;
- H. G. nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a
seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a
surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei,
a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public;

6
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
- Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din
alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;
- Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul nr. 679/27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora (Regulamentul General privind
Protecția Datelor G.D.P.R.);
- Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale; etc.

Informații generale cu privire la Primăria Comunei X

Comunaul X se întinde pe o suprafață de aproximativ 6 mii Ha, este situat in partea central - sudica
a judetului Arges, fiind învecinat spre S-V cu municipiul Pitești, spre N - V si N cu comunaY și
Comuna Z, spre E cu comuna M, spre S cu comunele Q si W, așa cum se constată din harta Comunei
X, județ Argeș (parte integrantă din Statutul Comunei aprobat în anul 2004).
Conform Legii nr. 83/2004 pentru declararea ca oraşe a unor comune, Comuna X este formată din
localitatea componentă X (sat), și din satele A, B, C, D, E și F. Pe raza U.A.T. X, conform ultimelor
date furnizate, au domiciliul un număr de 15.947 persoane.
U.A.T. Comuna X este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și
patrimoniu propriu, potrivit legii.
U.A.T. Comuna X este organizată și funcționează potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ și prevederilor Regulamentului intern de organizare și funcționare a aparatului
propriu al Primarului Comunei X, județul Argeș aprobat de autoritatea deliberativă prin H.C.L.
nr. ............../..........................
Autoritățile administrației publice la nivel local sunt: Consiliul Local în calitate de autoritate
deliberativă și Primarul în calitate de autoritate executivă. Potrivit legii, în relaţiile dintre consiliul
local şi primar, nu există raporturi de subordonare, în relaţiile dintre acestea trebuie să existe raporturi
de colaborare. Conform O.U.G. nr. 57/2019, administraţia publică locală din unităţile administrativ-
teritoriale trebuie să se organizeze şi să funcţioneze în temeiul principiilor generale ale administraţiei
publice. Dintre cele mai importante în legătură cu tematica prezentei misiuni de audit amintim
principiile prevăzute la art. 6, 8 și 10 din O.U.G. nr. 57/2019, respectiv „Principiul legalității”,
„Principiul transparenței” și „Principiul satisfacerii interesului public”.
Pentru desfășurarea activităţilor, în regim de putere publică, de organizare a executării şi de
executare în concret a legii şi de prestare de servicii publice, în scopul satisfacerii interesului public
local, primarul, în calitate de autoritate executivă are la dispoziție un aparat de specialitate format din
totalitatea compartimentelor funcţionale, fără personalitate juridică, de la nivelul unităţii/subdiviziunii

7
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
administrativ-teritoriale, precum şi secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
Consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia nu fac parte din aparatul de
specialitate
La nivelul Primăriei Comunei X, structura organizatorică valabilă la începutul perioadei supusă
auditului a fost aprobată de autoritatea deliberativă prin H.C.L. nr. ............, aceasta suferind unele
modificări în perioada auditată, prin H.C.L. nr. ........... când a fost stabilită funcția publică de consilier
achiziții publice prin redenumirea funcțiilor publice existente cu atribuții în domeniul achizițiilor
publice și stabilirea funcției publice de secretar general al unității administrativ-teritoriale prin
transformarea funcției publice generale de secretar al unității administrativ teritoriale. Statutul
Comunei X, județ Argeș este aprobat din ..........., Regulamentul de Organizare și Funcționare al
Aparatului Propriu al Primarului Comunei X în vigoare la data desfășurării misiunii de audit public
intern, a fost aprobat prin H.C.L. nr. ........../.......08.2016, iar Regulamentul de ordine interioară al
aparatului de specialitate al primarului Comunei X a fost aprobat prin H.C.L. nr. ............./....12.2017.

În ultimele decenii, managementul tuturor entităţilor a realizat nevoia existenţei unui cadru de
control de bază, care să constituie suportul pentru construirea sistemelor proprii de control intern și a
devenit, tot mai preocupat de modul de organizare şi funcţionare a controlului intern, căutând în
permanenţă soluţii practice.
Controlul intern managerial trebuie proiectat astfel încât să fie în măsură a răspunde, la un nivel
calitativ acceptabil pentru realizarea obiectivelor strategice și specifice ale unei entități.

Scopul sistemului de control intern managerial este de a preveni erorile și neregulile, de a înlătura
preventiv cauzele care le determină și de a perfecționa activitățile controlate.
Astfel, prin obiectivele și procedurile sale, controlul intern managerial urmărește:
-să asigure o bună folosire a resurselor (financiare, umane) și corelarea acestora cu obiectivele
entității publice;
-îmbunătățirea fluxului informațional;
-creșterea inteligibilității, gestionarea riscurilor, prevenirea și depistarea fraudelor și calitatea
documentelor.

Prin publicarea O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar
preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a început reglementarea controlului
intern la nivelul entităților publice din țara noastră. Începând cu anul 2005, odată cu intrarea în vigoare
a O.M.F.P. nr. 946/2005, implementarea standardelor de control intern managerial la nivelul entităţilor
publice din România a devenit obligatorie. Astfel, în anul 2005, au fost stabilite „25 standarde de
management” aplicabile entităților publice, iar ulterior, în anul 2015 a apărut, sub inițiativa

8
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
Secretariatului General al Guvernului prin Direcția Control Intern Managerial și Relații
Interinstituționale, O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităţilor publice, prin care s-au stabilit 16 standarde de control intern managerial, în conformitate cu
directivele europene. O.S.G.G. nr. 400/2015 a fost modificat și completat începând cu data de
12.04.2016 prin apariția O.S.G.G. 200/2016. Atât O.S.G.G. nr. 400/2015 cât și O.S.G.G. nr. 200/2016
au fost abrogate în data de 07.05.2018, prin intrarea în vigoare a O.S.G.G. nr. 600/2018 privind
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice. Prin O.S.G.G. 600/2018, se
dorește o înțelegere clară și unitară în ceea ce privește aplicarea noțiunilor și instrumentelor
necesare implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, la nivelul unei
entități. Controlul intern managerial nu este doar o noțiune generală, o doctrină sau o multitudine
de rapoarte şi tabele de completat ci un ansamblu de instrumente eficiente prin care poate fi
condusă o entitate publică.
Prin O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar preventiv,
republicată și ulterior prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018, controlul intern
managerial este definit ca reprezentând „ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității
publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu
reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic,
eficient și eficace”.

Pentru o mai bună înțelegere, prezentăm modelul celor „trei linii de apărare”,conform căruia se
consideră că managementul riscului și controlul intern managerial pot funcționa într-un mod eficace în
cadrul unei entități publice.

9
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”

Autoritatea deliberativă

Autoritatea executivă

A doua linie de A treia linie de

eme
ntar

anis
regl

Org
Audi
exte
rn

de
m
e
tul
Prima linie de apărare apărare apărare

Control financiar
Auditul intern
Controlul preventiv
Control de legalitate
managementului
d.p.v. juridic
Comisia SCIM
Managementul riscului

Prima linie de apărare

Figura nr. 1. Modelul celor „trei linii de apărare” pentru funcționarea eficace a managementului
riscului și a controlului intern managerial

Astfel, o entitate își organizează propriul sistem de control intern managerial adaptat la specificul
și dimensiunea acesteia, în funcție de particularităţile cadrului legal de organizare şi de funcţionare,
precum şi de cerințele standardelor de control intern managerial, stabilește măsurile necesare pentru
implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv pentru actualizarea
registrelor de riscuri şi a procedurilor pe procese sau activităţi. Construirea și buna funcționare a
acestui proces, care este unul de durată, presupune eforturi colective dar și individuale, astfel încât să
poată fi adaptat cât mai bine specificului și dimensiunii entității, dar cu respectarea prevederilor legale
și principiilor generale ale controlui intern managerial. Conducerea entității publice trebuie să
proiecteze sistemul de control intern managerial astfel încât să fie eficace și să se reducă riscurile la un
nivel acceptabil.
Implementarea sistemului de control intern managerial prin intermediul resurselor umane proprii,
implică asigurarea perfecționării profesionale continue a factorului uman implicat.

10
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
Din moment ce fiecare instrument de control intern, presupune atât anumite costuri de
implementare, cât şi efecte aşteptate, conducerea se află în situaţia de a analiza, din perspectiva
eficienţei, dacă implementarea instrumentarului de control intern, în ansamblul său, este justificată sau
nu. Faptul că resursele de care poate dispune o entitate publică sunt întotdeauna limitate, obligă
entitatea la efectuarea unei comparaţii între costurile suplimentare generate de noul sistem de control
intern şi avantajele aduse, înainte ca acesta să fie implementat și dezvoltat.
Astfel, costurile controlului intern trebuie să fie inferioare beneficiului realizat, acesta măsurându-
se prin gradul de reducere al riscurilor în realizarea obiectivelor.

III. CONSTATĂRI ŞI RECOMANDĂRI


În continuare se vor prezenta principalele constatări formulate atât în perioada colectării și
prelucrării informațiilor din etapa Pregătirea misiunii, cât și în timpul Intervenţiei la faţa locului,
consemnate în documentele de lucru, în vederea corectării disfuncţionalităţilor semnalate sau a celor
care pot să survină, în scopul diminuării riscurilor existente şi îmbunătăţirii sistemelor de management
şi control intern ale activităţii auditate, pentru facilitarea atingerii obiectivelor stabilite de către
managementul general.

Menționăm că auditorul intern evaluează, în cadrul fiecărei misiuni de audit intern, stadiul
implementării standardelor de control intern managerial prin prisma domeniului ce face obiectul
auditării, iar recomandările formulate pentru remedierea problemelor constatate în cadrul fiecărei
misiuni vizează inclusiv asigurarea respectării tuturor cerințelor standardelor aplicabile.

Obiectiv 1. Organizarea procesului privind implementarea/dezvoltarea sistemului de control intern


managerial

Problemă:
Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei de monitorizare în domeniul
controlului intern managerial pentru implementarea și dezvoltarea sistemului propriu de control
intern managerial, nu cuprinde toate atribuțiile ce revin președintelui comisiei de monitorizare,
membrilor comisiei de monitorizare, secretariatului tehnic al comisiei de monitorizare și
reprezentanților/conducătorilor structurilor funcționale ale entității, în conformitate cu prevederile
O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

Constatări:
La nivelul Primăriei Comunei X, în perioada auditată (01.01.2019-31.12.2019) a funcționat
Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control
intern managerial constituită prin Dispoziția nr. ................./............12.2018 și Echipa de gestionare a
riscurilor în cadrul implementării sistemului de control intern managerial la nivelul U.A.T. X, județ
Argeș constituită prin Dispoziția nr. ........../.............., dispoziții care au fost fundamentate prin
prevederile O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităţilor publice. În urma analizării acestora s-au constatat unele neconformități cu prevederile
actului normativ invocat, la nivelul comisiei fiind stabilit un vicepreședinte precum și un coordonator
de implementare, termeni ce nu se regăsesc în actul normativ care reglementează controlul intern

11
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
managerial, în vigoare la data emiterii dispoziției. De asemenea, anexat Dispoziției nr. .........../............
a fost aprobat un Regulament de organizare și funcționare al comisiei constituite. O parte din
responsabilitățile comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării
sistemului de control intern managerial stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare anexat
dispoziției nr. ........../................. nu au respectat prevederile O.S.G.G. nr. 600/2018 cu privire la
atribuțiile ce revin comisiei de monitorizare, secretariatului tehnic al acesteia, precum și
responsabililor cu riscurile de la nivelul structurilor funcționale ale instituției. Anterior emiterii acestor
dispoziții, inițial, la nivelul primăriei Comunei X a fost numită o „Comisie de monitorizare a
Primăriei Comunei X” prin Dispoziția nr. ........./................ precum și o „Echipă de gestiune a
riscului” prin Dispoziția nr. ........../...........2017, dispoziții fundamentate prin prevederile O.S.G.G. nr.
400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice. Acestea nu au
fost abrogate printr-o dispoziție ulterioară, abrogarea tuturor dispozițiilor menționate mai sus fiind
efectuată prin Dispoziția nr. ........./...............2019, prin care au fost remediate neconformitățile
menționate, fiind constituită o nouă Comisie pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea
metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial și au fost
desemnați responsabilii cu riscurile la nivelul structurilor funcționale din cadrul aparatului de
specialitate al primarului. Președintele acestei comisii nu a stabilit un regulament de organizare și
funcționare al comisiei deși în dispoziție era prevăzută elaborarea unui regulament în termen de 60 de
zile de la emiterea dispoziției.
La solicitarea președintei Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea
metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, constituită prin
Dispoziția nr. ......./.............2019, formulată prin referatul nr. ............/19.11.2019 aprobat de către
primar, a fost actualizată prin Dispoziția nr. .........../............11.2019, componența comisiei prin
numirea unui nou președinte având funcția de secretar general al unității administrativ-teritoriale,
precum și prin includerea unor noi membrii-personal din cadrul structurilor din aparatul de specialitate
al primarului. Prin Dispoziția nr. .........../...........11.2019 a fost aprobat Regulamentul privind
organizarea și funcționarea Comisiei de monitorizare în domeniul controlului intern managerial
pentru implementarea și dezvoltarea sistemului propriu de control intern managerial, elaborat de
președintele comisiei. Regulamentul a fost înaintat membrilor comisiei, inițial pentru studiu, sub formă
de draft în ședința din data de .............11.2019, fiind agreat de către cei 15 membri prezenți, în ședința
din data de ...........11.2019 și adoptat în cadrul comisiei prin Hotărârea nr. ......../.................2019.
Din analiza Regulamentului de organizare și funcționare, anexă la Dispoziția
nr. ............../.............2019, s-au constatat că nu au fost avute în vedere toate atribuțiile președintelui
Comisieie de monitorizare, Comisiei de monitorizare, precum și ale secretariatului tehnic al comisiei,
așa cum derivă din prevederile O.S.G.G. nr. 600/2018, astfel:
 La capitolul II „Structura organizatorică a Comisiei de monitorizare” este necesară
prezentarea în detaliu a modalității de asigurare a conducerii comisiei de monitorizare,
în lipsa președintelui de către cine este asigurată (aspect prezentat la capitolul V, art. 9
alin. (7) și ce se întâmplă dacă și înlocuitorul lipsește din unitate (exemplu: se
reprogramează ședința în termen de…);

 La capitolul III, art. 6 alin. (6) este necesar să se stabilească cele 5 zile lucrătoare
pentru redactarea procesului-verbal de ședință și aducerea la cunoștința membrilor, ca
termen maxim;

 La capitolul IV art. 8 alin. (1) este necesar să se precizeze faptul că la elaborarea


programului se vor avea în vedere „cel puțin cerințele” minimale conținute de
standardele de control intern managerial, având în vedere că la cap. II, pct. 7 din anexa
nr. 1 „Codul controlului intern managerial al entităţilor publice” la O.S.G.G. nr.
600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice,

12
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
este precizat: „Proiectarea, implementarea şi dezvoltarea continuă a unui sistem de
control intern viabil sunt posibile numai cu condiţia ca sistemul să respecte
următoarele cerinţe: (…) f) să fie guvernat de cerinţele generale minimale de
management cuprinse în standardele de control intern managerial”, iar la cap. III, pct.
1 este precizat: „Standardele de control intern managerial definesc un minimum de
cerinţe generale de management pe care toate entităţile publice trebuie să le urmeze”;

 În ceea ce privește atribuțiile Președintelui Comisiei de monitorizare, prevăzute la cap.


V din Regulament, este necesar ca acestea să fie primele atribuții care se stabilesc în
cadrul structurii regulamentului și să se precizeze atribuții stabilite expres prin
prevederile O.S.G.G. nr. 600/2018, după cum urmează:
- atribuții cu privire la faptul că solicită secretariatului tehnic realizarea de lucrări, în
limita competențelor stabilite prin actul normativ;
- atribuția cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control
intern managerial, respectiv cu privire la aprobarea R.O.F-ului Comisiei de
monitorizare este necesar să se revizuiască. Programul este elaborat de către comisia de
monitorizare și președinte, este redactat de către secretariatul tehnic al comisiei de
monitorizare și este aprobat de conducătorul instituției (primar), respectiv regulamentul
Comisiei de monitorizare este stabilit de către președintele acesteia și aprobat de către
primar;
- atribuții cu privire la procesul de management al riscurilor, așa cum este prevăzut la
art. 5 alin. (1), conform căruia „Procesul de management al riscurilor se află în
responsabilitatea preşedintelui Comisiei de monitorizare şi se organizează în funcţie
de dimensiunea, complexitatea şi mediul specific al entităţii publice.”;
- atribuții cu privire la aprobarea anexei nr. 3 și nr. 4.2 la O.S.G.G. nr. 600/20018;
- atribuții cu privire la avizarea procedurilor documentate, așa cum este prevăzut la art.
6 alin. (4), conform căruia „Procedurile documentate se semnează la întocmire de
către responsabili de activităţile procedurale, la verificare de către conducătorul
compartimentului, la avizare de către preşedintele Comisiei de monitorizare şi se
aprobă de către conducătorul entităţii publice sau, după caz, conform procedurii
proprii stabilite la nivelul entităţii publice.”
- atribuții cu privire la aprobarea informării cu privire la desfăşurarea procesului de
gestionare a riscurilor şi monitorizarea performanţelor la nivelul entităţii (analiză a
riscurilor identificate şi gestionate la nivelul compartimentelor, respectiv monitorizarea
obiectivelor şi activităţilor prin intermediul indicatorilor de performanţă la nivelul
entităţii publice), elaborate de către secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare,
așa cum este prevăzut la art. 5 alin. (9), conform căruia „Secretariatul tehnic al
Comisiei de monitorizare elaborează, pe baza raportărilor anuale, ale conducătorilor
compartimentelor de la primul nivel de conducere, privind desfăşurarea procesului de
gestionare a riscurilor şi monitorizarea performanţelor o informare către
conducătorul entităţii publice, aprobată de preşedintele Comisiei de monitorizare,
privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor şi monitorizarea
performanţelor la nivelul entităţii.”;
 În ceea ce privește atribuțiile comisiei de monitorizare (CM), prevăzute la cap. IV din
regulament este necesar să se precizeze atribuții stabilite expres prin prevederile
O.S.G.G. nr. 600/2018, după cum urmează:
- atribuții stabilite conform art. 3 alin. (6): „Comisia de monitorizare coordonează
procesul de actualizare a obiectivelor generale şi specifice, a activităţilor procedurale,
a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanţelor,
a situaţiei procedurilor şi a sistemului de monitorizare şi de raportare, respectiv

13
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
informare către conducătorul entităţii publice.”. Astfel, este necesar să se reformuleze
responsabilitatea prevăzută la art. 8 alin (6) având în vedere că evaluarea realizării
obiectivelor specifice este în sarcina conducătorilor compartimentelor (denumire
generică) de la primul nivel de conducere, așa cum reiese din prevederile art. 5 alin.
(9), conform cărora „Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare elaborează, pe
baza raportărilor anuale, ale conducătorilor compartimentelor de la primul nivel de
conducere, privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor şi monitorizarea
performanţelor o informare către conducătorul entităţii publice, aprobată de
preşedintele Comisiei de monitorizare, privind desfăşurarea procesului de gestionare
a riscurilor şi monitorizarea performanţelor la nivelul entităţii.”
- atribuții cu privire la analiza și prioritizarea riscurilor, așa cum este prevăzut la art. 5
alin. (5), conform căruia „Comisia de monitorizare analizează şi prioritizează riscurile
semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor entităţii publice, prin stabilirea
profilului de risc şi a limitei de toleranţă la risc, anual, aprobate de către conducerea
entităţii.”;
- atribuții cu privire la analiza şi avizarea profilului de risc şi limitei de toleranţă la
risc, așa cum este prevăzut la art. 5 alin (6), conform căruia „Secretariatul tehnic al
Comisiei de monitorizare pe baza Registrului de riscuri de la nivelul entităţii propune
profilul de risc şi limita de toleranţă la risc care sunt analizate şi avizate în şedinţa
comisiei şi aprobate de către conducătorul entităţii publice.”;
- atribuții cu privire la analiza planului de implementare a măsurilor de control pentru
riscurile semnificative la nivelul entității publice, elaborate de secretariatul tehnic al
comisiei, așa cum este prevăzut la art. 5 alin (7), conform căruia „Conducătorul
compartimentului transmite măsurile de control pentru riscurile semnificative
secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare, care elaborează anual Planul de
implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul entităţii
publice; planul este analizat de Comisia de monitorizare şi aprobat de către
conducătorul entităţii publice.”
- atribuții cu privire la centralizarea în Registrul de riscuri al primăriei, a riscurilor
semnificative selectate dintre riscurile identificate la nivelul fiecărei structuri
funcționale de către responsabilul cu riscurile, așa cum este prevăzut la art. 5 alin (4),
conform căruia „Riscurile aferente obiectivelor şi/sau activităţilor se identifică şi se
evaluează la nivelul fiecărui compartiment, în conformitate cu elementele minimale
din Registrul de riscuri; riscurile semnificative se centralizează la nivelul Comisiei de
monitorizare în Registrul de riscuri al entităţii publice.”;
- conform prevederilor art. 6 alin. (4) din O.S.G.G. nr. 600/2018 „Procedurile
documentate se semnează la întocmire de către responsabili de activităţile
procedurale, la verificare de către conducătorul compartimentului, la avizare de către
preşedintele Comisiei de monitorizare şi se aprobă de către conducătorul entităţii
publice sau, după caz, conform procedurii proprii stabilite la nivelul entităţii
publice.”, Astfel, este necesar să se revizuiască în conformitate cu prevederile
menționate, atribuția stabilită la art. 8 alin (8) din regulament;
- atribuții cu privire la coordonarea și organizarea activității de autoevaluare,
dezbaterea acestora în şedinţa Comisiei de monitorizare de începere a operaţiunii de
autoevaluare a sistemului de control intern managerial, așa cum este prevăzut în anexa
nr. 4
la cod „Instrucţiuni privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului asupra
sistemului de control intern/managerial”;

14
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
 În ceea ce privește atribuțiile Secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare
prevăzute la cap. VI din Regulament, este necesar să se precizeze atribuții stabilite
expres prin prevederile O.S.G.G. nr. 600/2018, după cum urmează:
- atribuții cu privire la operaţiunea de autoevaluare a sistemului de control intern
managerial al entităţii, prevăzute în anexa nr. 4 la cod „Instrucţiuni privind
întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului asupra sistemului de control
intern/managerial”, conform cărora „Operaţiunea de autoevaluare a sistemului de
control intern managerial al entităţii se realizează prin programarea şi efectuarea
următoarelor acţiuni: (…) c) întocmirea de către secretariatul tehnic al Comisiei de
monitorizare a Situaţiei sintetice a rezultatelor autoevaluării, prevăzută în anexa nr.
4.2, prin centralizarea informaţiilor din chestionarele de autoevaluare, semnate şi
transmise de conducătorii de compartimente; d) elaborarea de către secretariatul
tehnic al Comisiei de monitorizare a cap. II din Situaţia centralizatoare privind stadiul
implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial (anexa nr. 3 la
Cod)”;
- atribuții cu privire la elaborarea, anual, a Planului de implementare a măsurilor de
control pentru riscurile semnificative la nivelul entităţii publice și transmiterea
acestuia, după aprobare către compartimentele din cadrul entității, așa cum este
prevăzut la art. 5 alin (7) și (8) din O.S.G.G. nr. 600/2016, conform căruia
„Conducătorul compartimentului transmite măsurile de control pentru riscurile
semnificative secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare, care elaborează
anual Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la
nivelul entităţii publice; planul este analizat de Comisia de monitorizare şi aprobat de
către conducătorul entităţii publice. Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare
transmite Planul de măsuri aprobat compartimentelor responsabile cu gestionarea
riscurilor semnificative, în vederea implementării.”;
- atribuții cu privire la stabilirea profilului de risc și limitei de toleranță la risc și
elaborarea anuală a Planului de implementare a măsurilor de control pentru riscurile
semnificative la nivelul entităţii publice, așa cum este prevăzut la art. 5 alin.(6), (7) și
(8), conform cărora „Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare pe baza
Registrului de riscuri de la nivelul entităţii propune profilul de risc şi limita de
toleranţă la risc care sunt analizate şi avizate în şedinţa comisiei şi aprobate de către
conducătorul entităţii publice. Conducătorul compartimentului transmite măsurile de
control pentru riscurile semnificative secretariatului tehnic al Comisiei de
monitorizare, care elaborează anual Planul de implementare a măsurilor de control
pentru riscurile semnificative la nivelul entităţii publice; planul este analizat de
Comisia de monitorizare şi aprobat de către conducătorul entităţii publice.
Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare transmite Planul de măsuri aprobat
compartimentelor responsabile cu gestionarea riscurilor semnificative, în vederea
implementării.”;
- atribuții cu privire la analizarea procedurilor documentate elaborate la nivelul
entității, așa cum este prevăzut la art. 6 alin. (3), conform căruia „Secretariatul tehnic
al Comisiei de monitorizare analizează procedura din punctul de vedere al respectării
conformităţii cu structura minimală prevăzută în Procedura documentată”. În acest
sens este necesară reformularea atribuției stabilite la art. 10 alin. (12) din regulament;

15
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
- atribuții cu privire la elaborarea, pe baza datelor transmise de către structurile din
cadrul enetității, a unei informări anuale cu privire la procesul de gestionare a riscurilor
şi monitorizarea performanţelor (analiză a riscurilor identificate şi gestionate la nivelul
compartimentelor, respectiv monitorizarea obiectivelor şi activităţilor prin intermediul
indicatorilor de performanţă la nivelul entităţii publice), așa cum este prevăzut la art. 5
alin. (9) și (10), conform cărora „Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare
elaborează, pe baza raportărilor anuale, ale conducătorilor compartimentelor de la
primul nivel de conducere, privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor
şi monitorizarea performanţelor o informare către conducătorul entităţii publice,
aprobată de preşedintele Comisiei de monitorizare, privind desfăşurarea procesului de
gestionare a riscurilor şi monitorizarea performanţelor la nivelul entităţii. Informarea
cuprinde o analiză a riscurilor identificate şi gestionate la nivelul compartimentelor,
respectiv monitorizarea obiectivelor şi activităţilor prin intermediul indicatorilor de
performanţă la nivelul entităţii publice.”;
- atribuții care derivă din definiția secretariatului tehnic și anume atribuții cu privire la
managementul documentelor ce sunt în atribuția comisiei de monitorizare „Secretariat
tehnic al Comisiei de monitorizare - persoană/ persoane desemnată/desemnate de
către preşedintele Comisiei de monitorizare sau compartiment având ca sarcină
principală managementul documentelor ce sunt în atribuţia comisiei, în funcţie de
complexitatea structurii organizatorice a entităţii publice”;
- De asemenea, este necesară reformularea atribuțiilor stabilite la art. 10 alin. (4) și
(9) din regulamentul Comisiei de monitorizare, având în vedere că secrteariatul tehnic
nu este întotdeauna cel care duce la îndeplinire dispozițiile președintelui comisiei ci cel
care monitorizează ducerea la îndeplinire a dispozițiilor președintelui comisiei și nu
elaborează etapele privind respectarea și îndeplinirea termenelor din programul de
dezvoltare a sistemului de control intern managerial ci doar redactează programul de
dezvoltare.
 În ceea ce privește atribuțiile conducătorilor de structuri funcționale prevăzute la cap.
VII din Regulament, este necesar să se precizeze atribuții stabilite expres prin prevederile
O.S.G.G. nr. 600/2018, după cum urmează:
- este necesară revizuirea atribuției prevăzută la art. 11 lit. (a) din regulament, având
în vedere că obiectivele generale sunt stabilite de către comisia de monitorizare;
- atribuții cu privire la transmiterea măsurilor de control pentru riscurile semnificative
secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare, implementarea Planul de măsuri
aprobat, transmis de către secretariatul tehnic, elaborarea și transmiterea către
secretariatul tehnic a raportărilor anuale cu privire la desfăşurarea procesului de
gestionare a riscurilor şi monitorizarea performanţelor, așa cum este prevăzut la art. 5
alin. (7), (8), (9) și (10), conform cărora „Conducătorul compartimentului transmite
măsurile de control pentru riscurile semnificative secretariatului tehnic al Comisiei de
monitorizare, care elaborează anual Planul de implementare a măsurilor de control
pentru riscurile semnificative la nivelul entităţii publice; planul este analizat de
Comisia de monitorizare şi aprobat de către conducătorul entităţii publice.
Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare transmite Planul de măsuri aprobat
compartimentelor responsabile cu gestionarea riscurilor semnificative, în vederea
implementării. Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare elaborează, pe baza

16
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
raportărilor anuale, ale conducătorilor compartimentelor de la primul nivel de
conducere, privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor şi
monitorizarea performanţelor o informare către conducătorul entităţii publice,
aprobată de preşedintele Comisiei de monitorizare, privind desfăşurarea procesului
de gestionare a riscurilor şi monitorizarea performanţelor la nivelul entităţii.
Informarea cuprinde o analiză a riscurilor identificate şi gestionate la nivelul
compartimentelor, respectiv monitorizarea obiectivelor şi activităţilor prin
intermediul indicatorilor de performanţă la nivelul entităţii publice.”;
- atribuții cu privire la elaborarea de proceduri documentate (de regulă cele
operaționale), în coordonarea Comisiei de monitorizare, așa cum este prevăzut la art.
6 alin. (1) și (2) din O.S.G.G. nr. 600/2018, conform cărora „Conducerea entităţii
asigură procesul de elaborare a procedurilor documentate, respectiv a procedurilor
de sistem şi a procedurilor operaţionale, pentru procesele şi activităţile derulate în
cadrul entităţii şi aducerea la cunoştinţă personalului acesteia. În vederea îndeplinirii
în condiţii de regularitate, eficacitate economicitate şi eficienţă a obiectivelor
entităţilor publice, compartimentele elaborează proceduri documentate, în
coordonarea Comisiei de monitorizare.”;
- atribuții cu privire la semnarea și verificarea procedurilor documentate elaborate, așa
cum este prevăzut la art. 6 alin. (4), conform căruia „Procedurile documentate se
semnează la întocmire de către responsabili de activităţile procedurale, la verificare
de către conducătorul compartimentului, la avizare de către preşedintele Comisiei de
monitorizare şi se aprobă de către conducătorul entităţii publice sau, după caz,
conform procedurii proprii stabilite la nivelul entităţii publice”.

Cauză:
Personalul entității, aflat în componența comisiei de monitorizare SCIM constituită nu este instruit
cu privire la prevederile O.S.G.G. nr. 600/2018;

Consecință:
Posibilitatea nerespectării de către comisia de monitorizare SCIM constituită a prevederilor
O.S.G.G. nr. 600/2018;

Pentru remedierea aspectelor constatate, auditorul intern formulează următoarea recomandare:


1. Revizuirea, de către președintele comisiei de monitorizare, Regulamentului privind
organizarea și funcționarea Comisiei de monitorizare în domeniul controlului intern managerial
pentru implementarea și dezvoltarea sistemului propriu de control intern managerial, prin
cuprinderea în cadrul acestuia a tuturor atribuțiilor ce revin președintelui comisiei de
monitorizare, membrilor comisiei de monitorizare, secretariatului tehnic al comisiei de
monitorizare și reprezentanților/conducătorilor structurilor funcționale ale entității, în
conformitate cu prevederile O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului
intern managerial al entităţilor publice, așa cum au fost expuse în constatările prezentate
anterior.

Nivel de prioritate: Ridicat

Obiectiv 2. Evaluarea modului de implementare/dezvoltare a cerințelor standardelor de control


intern managerial și funcționalitatea acestuia

17
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
Conform cadrului normativ aplicabil, Standardele de control intern sunt grupate în cinci
componente, respectiv:
 Mediul de control - etică și integritate; atribuții, funcții, sarcini; competență și performanță;
structura organizatorică;
„MEDIUL DE CONTROL” stabilește direcția unei organizații și determină gradul de sensibilizare a
personalului la nevoia dezvoltării controlului intern, reprezintă baza pentru celelalte componente,
impunând disciplină și organizare. Factorii principali care determină calitatea Mediului de control
sunt: Integritatea, etica și competența personalului; stilul de conducere; politica delegării de
responsabilități; organizarea entității; formarea personalului; interesul și capacitatea conducerii de a
stabili și defini obiectivele entității.
 Performanțe și managementul riscurilor - obiective; planificare; monitorizarea performanțelor;
managementul riscului;
Conform descrierii Standardului 5 – Obiective din O.S.G.G. nr. 600/2018, „conducerea entităţii
publice defineşte obiectivele generale, legate de scopurile entităţii, de fiabilitatea informaţiilor,
conformitatea cu legile, regulamentele şi politicile interne, precum şi obiectivele specifice şi le
comunică, după caz, tuturor salariaţilor şi terţilor interesaţi. Obiectivele entităţii publice trebuie
formulate clar, de o manieră care să permită monitorizarea îndeplinirii lor şi să fie actualizate ori de
câte ori este necesar”.
Conform prevederilor standardului de control intern managerial nr. 8 – Managementul riscurilor,
„Conducătorul entităţii publice organizează şi implementează un proces de management al riscurilor
care să faciliteze realizarea obiectivelor acesteia în condiţii de economicitate, eficienţă şi eficacitate”.

 Activități de control - proceduri; supraveghere; continuitatea activității;


 Informarea și comunicarea – informarea și comunicarea, gestionarea documentelor; raportarea
contabilă și financiară;
Crearea unui sistem informaţional adecvat şi a unui sistem de rapoarte privind execuţia planului de
management, a utilizării resurselor, precum şi a gestionării documentelor la nivelul aparatului de
specialitate al primarului se realizează prin implementarea standardului 12 - Informarea și
Comunicarea, care dezvoltă un sistem eficient de comunicare internă şi externă, astfel încât
conducerea şi salariaţii să îşi poată îndeplini în mod eficace şi eficient sarcinile, iar informaţiile să
ajungă complete şi la timp la utilizatori, și a standardului 13-Gestionarea documentelor, care prevede
organizarea şi gestionarea procesului de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, identificare şi
arhivare a documentelor interne şi a celor provenite din exteriorul entităţii, oferind control asupra
ciclului complet de viaţă al acestora şi accesibilitate conducerii şi salariaţilor entităţii, precum şi terţilor
abilitaţi.
În procesul de implementare a cerințelor generale ale:

18
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
- standardului de control intern managerial nr. 12 „Informarea și Comunicarea”, cu precădere cele ale
pct. 12.2.8., se menționează: „Sistemele IT sprijină managementul adecvat al datelor, inclusiv
administrarea bazelor de date şi asigurarea calităţii datelor. Sistemele de management al datelor şi
procedurile de operare sunt în conformitate cu politica IT a entităţii, măsurile obligatorii de securitate
şi regulile privind protecţia datelor personale”,
- standardului 13 „Gestionarea documentelor”, cu precădere cele de la pct. 13.2.3., se menționează:
„În entitatea publică sunt implementate măsuri de securitate pentru protejarea documentelor
împotriva distrugerii, furtului, pierderii, incendiului etc., precum şi măsuri de respectare a
reglementărilor privind protecţia datelor cu caracter personal.”.

 Evaluare și audit - evaluarea sistemului de control intern managerial; auditul intern.

Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul unei entităţi trebuie
să aibă în vedere realizarea a trei tipuri de obiective generale:
1) Obiective operaționale - obiective legate de scopurile entităţii publice, cu privire la eficacitatea şi
eficienţa funcţionării acesteia, respectiv de utilizare în condiţii de economicitate, eficacitate şi eficienţă
a resurselor, incluzând şi obiectivele privind protejarea resurselor entităţii publice, de utilizare
inadecvată sau cu pierderi;
2) Obiective de raportare - obiective cu privire la fiabilitatea informaţiilor externe şi interne,
respectiv legate de ţinerea unei contabilităţi adecvate, de calitatea informaţiilor utilizate în entitatea
publică sau difuzate către terţi, precum şi de protejarea documentelor împotriva a două categorii de
fraude: disimularea fraudei şi distorsionarea rezultatelor;
3) Obiective de conformitate - obiective privind conformitatea cu legile, regulamentele şi politicile
interne, respectiv legate de asigurarea că activităţile entităţii se desfăşoară în conformitate cu
obligaţiile impuse de legi şi regulamente, precum şi cu respectarea politicilor interne.
În acest sens, există o legătură directă între obiectivele sistemului de control intern, componentele
acestuia și structura organizatorică a entității publice, cunoscută și sub denumirea de cubul COSO,
prin care cele trei categorii de obiective ale sistemului de control intern managerial, se aplica celor
cinci componente, la toate nivelele organizatorice ale entității publice: departamente, direcții, servicii,
birouri inclusiv posturi de lucru.

19
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”

Figura 2. Cubul COSO

Problemă:
Sistemul de control intern managerial la nivelul aparatului de specialitate al primarului este
neconform cu prevederile standardelor de control intern managerial.

Constatări:
În vederea consolidării unui sistem de control intern managerial, Comisia de monitorizare,
coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial
constituită prin Dispoziția nr. .................2018 a elaborat Programul de dezvoltare a sistemului de
control intern managerial la nivelul primăriei Comunei X, Județul Argeș, aprobat de primar și
înregistrat sub nr. ............/..................2019. Acesta a avut prevăzută ca perioadă de aplicare „începând
cu data aprobării sale și până la data de ...................2019” (eroare materială, probabil până la data de
15.03.2020). În cadrul acestuia a fost stabilit un plan de 9 (nouă) acțiuni, majoritatea având ca termen
limită, data de ..................2019. Cu excepția acțiunii cu privire la identificarea nevoilor de pregătire
profesională a personalului, celelalte acțiuni nu au fost realizate, comisia constituită nejustificând prin
documente de ședință (convocări, procese-verbale, hotărâri), desfășurarea unor activități cu scopul de a
monitoriza realizarea măsurilor stabilite prin prohgramul elaborat.
În data de .....................2018, anterior desemnării comisiei de monitorizare, au fost elaborate o
serie de proceduri de sistem (22 proceduri de sistem) și operaționale, o parte dintre procedurile de
sistem fiind aprobate de către conducătorul instituției (primar). Acestea nu au au fost aduse la
cunoștința personalului implicat în vederea aplicării în activitate și nu au avut la bază un format
standard de procedură documentată, elaborate în conformitate cu cerințele minimale stabilite prin
prevederile standardului de control intern managerial nr. 9-Proceduri prevăzut de O.S.G.G. nr.
600/2018, conform cărora „9.2.2. Pentru ca procedurile să devină instrumente eficace de control
intern, acestea trebuie: să fie precizate în documente scrise (proceduri documentate); să se refere la
toate procesele şi activităţile importante; să asigure o separare corectă a funcţiilor de iniţiere,
verificare, avizare şi aprobare a operaţiunilor; să fie simple, complete, precise şi adaptate proceselor
şi activităţii procedurale; să fie actualizate în permanenţă; să fie aduse la cunoştinţă personalului
implicat. 9.2.3. Procedurile documentate elaborate trebuie să fie în conformitate cu structura
prevăzută în anexa nr. 2 şi/sau cu o procedură de sistem privind elaborarea procedurilor la nivelul

20
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
entităţii publice. 9.2.4. Procedurile trebuie să asigure o separare a funcţiilor de iniţiere, realizare,
verificare, avizare şi aprobare a operaţiunilor, astfel încât acestea să fie încredinţate unor persoane
diferite. În acest mod se reduce considerabil riscul de apariţie a erorilor, fraudelor, încălcării
legislaţiei, precum şi riscul de nedetectare a problemelor pe fluxul unui proces sau al unei activităţi.”
Având în vedere actualizarea componenței comisiei prin Dispoziția nr. ............./..................,
Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și
dezvoltării sistemului de control intern managerial, nou constituită, nu a elaborat un program de
implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial, așa cum era prevăzut în
dispoziție și nu a desfășurat activitate.
Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și
dezvoltării sistemului de control intern managerial, constituită prin Dispoziția nr. .............../............. a
adoptat prin Hotărârea nr. ............../.............., în urma dezbaterii în cadrul ședinței comisiei de
monitorizare din data de ............, respectiv din data de ................, Programul de dezvoltare a
sistemului de control intern managerial din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei
X. Acesta conține o serie de 18 etape de realizat, având ca termen data de ................... Având în vedere
perioada scurtă de la desemnarea noii comisii de monitorizare, respectiv de la aprobarea programului
de dezvoltare, se poate constata că termenele stabilite nu sunt realiste în raport cu activitățile necesare
a se desfășura în vederea atingerii rezultatelor așteptate.
De asemenea, prin Dispoziția nr. .............../................. a fost aprobată misiunea, viziunea,
politicile în domeniul controlului intern managerial, eticii și integrității și managementului riscurilor și
Lista obiectivelor generale ale Primăriei Comunei X. În baza acestora este necesar să se definească la
nivelul fiecărei structuri funcționale, obiectivele specifice, activitățile și indicatorii de performanță.
Pentru a sprijini activitatea comisiei de monitorizare la nivelul primăriei Comunei X a fost
încheiat contractul nr. ................ prin care s-au achiziționat servicii de consultanță în elaborarea
documentației necesare proiectării, implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
la nivelul primăriei, precum și punerea la dispoziție a unei platforme pentru încărcarea documentelor
elaborate, în sistem centralizat.
În prezent, există proiectate o serie de documente cu privire la implementarea cerințelor
standardelor de control intern managerial, acestea fiind în formă de draft și necesitând analiză,
revizuire (după caz), verificare, avizare și aprobare. Documentele proiectate sunt prezentate în anexa
nr. 2 la prezenta.
În urma analizei situației existente la nivelul primăriei Comunei X cu privire la cerințele
minimale ale standardelor de control intern managerial raportat la stadiul actual al implementării
acestora/elaborarea, aprobarea și aplicarea documentelor necesare, solicitate prin cerințele standardelor
de control intern managerial, s-au constatat aspecte prezentate în situația, anexă nr. 1 la prezenta. În
urma constatărilor reiese că, în prezent, sistemul propriu de control intern managerial al primăriei
Comunei X cu standardele de control intern managerial, în raport cu numărul de standarde
implementate, este neconform, având 6 (șase) standarde de control intern (Standardul nr. 1 - Etica şi
integritatea, nr. 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini, nr. 3- Competenţă, performanţă, nr. 6 – Planificarea, nr.
12 – Informarea și comunicarea, nr. 13- Gestionarea documentelor) parțial implementate.

Cauze:
Necunoașterea de către comisia de monitorizare SCIM a tuturor prevederilor legale aplicabile;
Încărcarea membrilor comisiei de monitorizare SCIM cu sarcinile specifice realizării activităților de
bază ale postului, astfel că activitatea comisiei se desfășoară cu dificultate.

Consecințe:
La nivelul aparatului de specialitate al primarului Comunei X nu există formalizate și nu
funcționează pârghiile de control intern necesare care să ajute la prevenirea și diminuarea riscurilor în
activitatea desfășurată, la monitorizarea și realizarea în condiții de eficiență, eficacitate și
economicitate a acesteia.

21
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
În vederea remedierii aspectelor constatate, auditorul intern formulează următoarele recomandări:
1. Comisia pentru monitorizarea controlului intern managerial constituită la nivelul primăriei
Comunei X va efectua în prima lună a anului 2020, actualizarea Programului de dezvoltare a
sistemului de control intern managerial din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Comunei X sub forma unui Program pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control
intern managerial din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei X care va cuprinde
obiectivele entităţii în domeniul controlului intern managerial, în funcţie de stadiul
implementării şi dezvoltării acestuia (se va efectua o analiză în acest sens în cadrul unei ședințe a
comisiei de monitorizare), iar pentru fiecare standard de control intern managerial se vor stabili
activităţile necesare (inclusiv acţiuni de perfecţionare profesională în domeniul sistemului de
control intern managerial, atât pentru persoanele cu funcţii de conducere, cât şi pentru cele cu
funcţii de execuţie), pentru implementarea cerințelor prevăzute, responsabilii, precum şi termene
realiste în corelare cu cerințele celorlalte acte normative specific, aplicabile domeniului.
Programul se va actualiza anual sau ori de câte ori intervin modificări în structura
organizatorică și în legislația în vigoare;
2. Comisia pentru monitorizarea controlului intern managerial constituită la nivelul primăriei
Comunei X va efectua o analiză a tuturor documentelor (draft) proiectate la nivelul aparatului
de specialitate al primarului în corelare cu cerințele fiecărui standard de control intern
managerial și cu acțiunile stabilite prin Programul pentru implementarea și dezvoltarea sistemului
de control intern managerial din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei X. În
urma analizei va stabili documentele necesare a se revizui, documentele care sunt necesare a se
elabora și se va efectua repartizarea acestora pentru verificare către fiecare
structură/responsabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului și pentru finalizare. Se
va acorda o importanță deosebită procedurii privind elaborarea reglementărilor interne
(inclusiv procedurii cadru de realizare a procedurilor documentate) la nivelul entității, care
trebuie să respecte cel puțin prevederile O.S.G.G. nr. 600/2018, iar elaborarea reglementărilor
interne la nivelul entității să aibă în vedere respectarea întocmai a acestei proceduri
documentate/a cerințelor din O.S.G.G. nr. 600/2018;
3. Comisia pentru monitorizarea controlului intern managerial constituită la nivelul primăriei
Comunei X va efectua, cel puțin lunar o analiză a stadiului de
elaborare/verificare/avizare/aprobare a documentelor/îndeplinire a activităților necesare
implementării cerințelor standardelor de control intern managerial de către structurile
responsabile din cadrul aparatului de specialitate al primarului și în funcție de caz va stabili
termene și noi acțiuni necesar a se realiza până la implementarea tuturor cerințelor standardelor
decontrol intern managerial;
4. Comisia pentru monitorizarea controlului intern managerial constituită la nivelul primăriei
Comunei X va efectua, inițial, toate demersurile necesare în vederea actualizării/elaborării și
aprobării la nivelul unității administrativ-teritoriale a următoarelor documente de bază:
- statutul unităţii administrativ-teritoriale care se va aproba prin hotărârea consiliului
local și care va cuprinde date şi elemente specifice prin care unitatea administrativ-teritorială se
distinge în raport cu alte unităţi similare, precum şi prevederi stabilite la art.104 alin.(1) și (2)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- documentele de organizare a aparatului de specialitate al primarului:
 regulament de organizare și funcționare care se va aproba prin hotărârea
consiliului local și care va fi actualizat/elaborat de Grupul de lucru constituit astfel
încât să reflecte fidel structura organizatorică în vigoare la data la care se supune
aprobării și să cuprindă într-o manieră integrală, reglementări generale, rolul şi
funcţiile entităţii, atribuţiile principale, relaţiile funcţionale, competenţe şi
atribuţii ale compartimentelor (noțiune generică) conform tuturor prevederilor
legislației aplicabile domeniului în care se încadrează; regulamentul se publică pe
pagina de internet a entităţii publice și se va aduce la cunoștința tuturor

22
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
salariaților sub semnătură; După aprobarea regulamentului de organizare și
funcționare se va proceda la actualizarea corespunzătoare, acolo unde este cazul, a
fișelor de post ale salariaților astfel încât acestea să reflecte toate responsabilitățile
ce derivă din atribuțiile stabilite structurii din care face parte, în conformitate cu
prevederile legislației care se aplică domeniului de activitate al acelei structuri,
precum și aspecte generale care derivă din conformitatea cu legislația de protecția
muncii și control intern managerial;
 regulament intern care se va aproba prin dispoziția primarului și care va fi
actualizat/elaborat de Grupul de lucru constituit astfel încât acesta să stabilească
dispoziții referitoare la organizarea și disciplina muncii în baza Codului muncii,
aplicabile întregului personal al instituției, indiferent de funcția deținută sau de
data angajării. Regulamentul intern va respecta cel puțin structura prevăzută la
art. 242 din Legea 53/2003-Codul Muncii, republicat, cu modificările și
completările ulterioare, se va posta pe pagina oficială de internet a instituției dar și
pe site-ul intern, se va aduce la cunoştinţa salariaţilor, sub semnătură, şi îşi va
produce efectele faţă de salariaţi din momentul luării la cunoștință a prevederilor.

Nivel de prioritate: Ridicat

Obiectiv 3. Întocmirea raportărilor cu privire la implementarea sistemului de control intern


managerial

Problemă:
La nivelul primăriei Comunei X nu s-a efectuat autoevaluarea stadiului de implementare a
standardelor de control intern managerial, proiectat la nivelul anului 2018.

Constatare:

În perioada auditată, la nivelul primăriei Comunei X nu s-a efectuat autoevaluarea stadiului de


implementare a standardelor de control intern managerial, proiectat la nivelul anului 2018, respectiv nu
a fost demarată procedura de autoevaluare pentru anul 2019. Astfel, pentru anul 2018 nu a fost elaborat
Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 018.

Cauză:
Insuficienta preocupare a comisiei de monitorizare pentru cunoașterea stadiului de conformitate
a controlului intern managerial.

Consecință:
Posibilitatea primirii unor amenzi din partea unor instituții ale statului;
Necunoașterea gradului de conformitate a sistemului de control intern managerial la nivelul
entității.

Pentru remedierea aspectelor constatate, auditorul intern formulează următoarele


recomandări:
1. Efectuarea de către președintele comisiei de monitorizare, a demersurilor necesare în vederea
dispunerii de către ordonatorul principal de credite, a acțiunii de efectuare de către conducătorii
compartimentelor din aparatul propriu al primarului a operaţiunii de autoevaluare a sistemului
de control intern managerial. Aducerea la cunoștința instituțiilor subordonate-ordonatori
terțiari de credite a obligației raportării stadiului de implementare și dezvoltare a sistemului de
control intern managerial la nivelul instituției proprii prin transmiterea către comisia de

23
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
monitorizare de la nivelul ordonatorului principal de credite a Raportului asupra sistemului de
control intern managerial la data de 31 decembrie 2019 însoțit de Anexa 4.2 Situaţia sintetică a
rezultatelor autoevaluării și Anexa 3 Situaţia centralizatoare privind stadiul implementării şi
dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie .... capitolul I-Informații
generale;
2. Demararea și realizarea de către comisia de monitorizare a operaţiunilor de autoevaluare a
sistemului de control intern managerial al entităţii prin programarea şi efectuarea următoarelor
acţiuni: dezbaterea în şedinţa Comisiei de monitorizare de începere a operaţiunii de
autoevaluare a sistemului de control intern managerial; dispunerea completării de către fiecare
compartiment din organigrama entităţii a „Chestionarului de autoevaluare a stadiului de
implementare a standardelor de control intern/managerial“, prevăzut în anexa nr. 4.1. la O.S.G.G.
nr. 600/2018, şi asumarea de către conducătorul de compartiment a realităţii datelor,
informaţiilor şi constatărilor înscrise în acesta pe baza principiului responsabilităţii
manageriale; întocmirea de către secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare a Situaţiei
sintetice a rezultatelor autoevaluării, prevăzută în anexa nr. 4.2, prin centralizarea informaţiilor
din chestionarele de autoevaluare, semnate şi transmise de conducătorii de compartimente;
elaborarea de către secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare a cap. II din Situaţia
centralizatoare privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern
managerial (anexa nr. 3 la Cod); aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de
control intern managerial cu standardele de control intern managerial, în raport cu numărul de
standarde implementate; elaborarea de către ordonatorul principal de credite a Raportului
asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2019.

Nivel de prioritate: Ridicat

Notă: Cu privire la recomandarea nr. 1, prin Dispoziția nr. .................. s-a dispus de către
conducător efectuarea operațiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial de către
fiecare structură funcțională din cadrul entității, prin completarea și transmiterea chestionarului de
autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial-anexă 4.1 până la
data de 15 ianuarie 2020. În acest sens, în data de 15.01.2020 au fost convocați toți membrii comisiei
de monitorizare SCIM pentru îndrumare în vederea completării chestionarului. Până la data raportului,
nu s-a efectuat centralizarea datelor din chestionarele completate și nu s-a elaborat raportul
conducătorului. De asemenea, nu s-au solicitat instituțiilor subordonate-ordonatori terțiari de
credite, transmiterea datelor necesare (Raportul asupra sistemului de control intern managerial la
data de 31 decembrie 2019 însoțit de Anexa 4.2 Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării și
Anexa 3 Situaţia centralizatoare privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control
intern managerial la data de 31 decembrie .... capitolul I-Informații generale) în vederea
cuprinderii în cadrul raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31
decembrie 2019.

Nivelul de prioritate pentru recomandările formulate este definit astfel:

Nivel de
Explicația
prioritate
Recomandări a căror implementare ar trebui începută într-un termen de maxim 90
Redus
de zile după data raportului de audit.
Recomandări a căror implementare ar trebui începută într-un termen de maxim 60
Mediu
de zile după data raportului de audit.
Ridicat Recomandări a căror implementare ar trebui începută într-un termen de maxim 30

24
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
de zile după data raportului de audit.

Conform Art. 13 lit. g) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, precum și la pct. 7.3 din H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea
Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, se prevede că „Atribuţiile
compartimentului de audit public intern sunt: (...) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile
prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate”,
„7.3. Auditorii interni trebuie sã raporteze imediat, pe linie ierarhicã, orice indicii de fraudã sau
iregularitate semnificativã constatatã cu ocazia misiunii de audit, nefiind în sarcina auditorilor interni
sã investigheze frauda sau sã efectueze cercetãri administrative în vederea recuperãrii unor prejudicii
sau stabilirii persoanelor vinovate”. deci auditul intern nu este control, nu investighează o fraudă și nu
stabilește vinovați.
În concluzie, auditul intern consiliază managementul: auditorii interni au rolul de a consilia,
recomanda, furniza opinii de audit managerilor de pe toate nivelele ierarhice în cadrul misiunilor
de audit desfășurate; aceștia nu se substituie managementului unei entități, nu iau decizii, decizia
aparține celor consiliați sau celor care au primit recomandările, auditul intern fiind doar mijlocul
prin care conducătorii sunt asigurați de buna funcționare și eficacitatea controlului intern care
intră în responsabilitatea lor. Este important evitarea prejudicierii independenței și obiectivității
auditorului intern, deoarece implicarea acestuia în activități pe care în mod potențial le vor audita ar
conduce la nerespectarea de către auditorul intern și conducerea entității a cadrului legal și normativ
menționat mai sus și la afectarea eficacității și rigorii muncii de audit intern.

Constatările formulate s-au întemeiat exclusiv pe documentele puse la dispoziție de structurile


auditate. Menționez faptul că structurile auditate sunt responsabile pentru datele și informațiile
furnizate auditorului intern pe parcursul derulării misiunii, iar auditorul intern este responsabil pentru
exprimarea unei opinii doar în legătură cu documentele și informațiile analizate.
Toate constatările au fost discutate cu structurile auditate, fiind analizate cauzele care au contribuit
la neconformitățile identificate, iar recomandările formulate au fost agreate cu acestea. Totodată,
implementarea/neimplementarea recomandărilor reprezintă responsabilitatea managementului
structurilor auditate, inclusiv a Președintelui Comisiei de monitorizare.

IV. PUNCTUL DE VEDERE AL STRUCTURILOR AUDITATE


Proiectul raportului de audit intern înregistrat cu nr. ...................... a fost înaintat către structurile
auditate, însoțit de adresa de înaintare în care s-a menționat că, la constatările și recomandările înscrise
în Proiect se pot formula eventuale puncte de vedere.

25
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
Dintre structurile auditate, doar Șeful biroului Financiar-Contabil a transmis adresa
nr. .................... prin care a menționat că nu formulează puncte de vedere la proiectul de raport.
Celelalte structuri auditate nu au transmis adresă către structura de audit prin care să formuleze
obiecțiuni la constatările și recomandările cuprinse în Proiectul raportului de audit public intern. Prin
urmare, Proiectul raportului de audit public intern a devenit Raport de audit public intern, conform
prevederilor H.G. nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de
audit public intern și ale cadrului normativ intern.

V. CONCLUZII
Auditorul intern, în baza analizelor şi evaluărilor efectuate, a constatărilor din etapa de pregătire a
misiunii de audit intern şi din timpul intervenţiei la faţa locului, apreciază organizarea şi desfăşurarea
activităţii de monitorizare, coordonare, îndrumare metodologică a implementării sistemului de control
intern managerial de la nivelul aparatului de specialitate al primarului, astfel:
 În ceea ce priveşte evaluarea gradului de conformitate cu cadrul legal şi procedural,
concluziile auditorului intern se prezintă astfel:
OBIECTIVE SPECIFICE Diagnosticul gradului de conformitate
cu cadrul legal şi procedural
1. Organizarea procesului privind implementarea/ Grad de conformitate scăzut
dezvoltarea sistemului de control intern managerial

2. Evaluarea modului de implementare/dezvoltare a


cerințelor standardelor de control intern managerial și Grad de conformitate scăzut
funcționalitatea acestuia
3. Întocmirea raportărilor cu privire la implementarea Grad de conformitate scăzut
sistemului de control intern managerial

Legendă:

Grad de conformitate ridicat Sunt respectate prevederile legale, procedurale şi de bună


practică existente
Grad de conformitate mediu Prevederile legale, procedurale şi de bună practică sunt
aplicate şi/sau nu sunt elaborate integral procedurile
necesare desfăşurării eficiente a activităţii structurii auditate
Grad de conformitate scăzut Nu se aplică prevederile legale/ procedurale/de bună
practică şi/sau nu sunt elaborate procedurile necesare
desfăşurării eficiente a activităţii structurii auditate

 În ceea ce priveşte evaluarea sistemului de control intern, concluziile auditorului intern se


prezintă astfel:
OBIECTIVE SPECIFICE Diagnosticul sistemului de control
1. Organizarea procesului privind implementarea/ Sistem de control intern cu lipsuri grave

26
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
dezvoltarea sistemului de control intern managerial

2. Evaluarea modului de implementare/dezvoltare a Sistem de control intern cu lipsuri grave


cerințelor standardelor de control intern managerial și
funcționalitatea acestuia
3. Întocmirea raportărilor cu privire la implementarea Sistem de control intern cu lipsuri grave
sistemului de control intern managerial

Legenda:
Sistem de control intern corespunzător/funcţional
Sistem de control intern mediu/care necesită îmbunătăţiri
Sistem de control intern cu lipsuri grave

Sistem de control intern -conducerea şi personalul demonstrează o atitudine


constructivă, existând preocuparea de a anticipa şi înlătura
corespunzător/funcţional
problemele;
- auditurile anterioare şi analiza preliminară nu au identificat
probleme semnificative;
- analiza arată faptul că sunt implementate tehnici de control
eficiente;
- procedurile sunt bine susţinute de documente.
Sistem de control intern - conducerea şi personalul demonstrează o atitudine
cooperantă cu privire la conformitate şi păstrarea dosarelor;
mediu/care necesită
- auditurile anterioare sau analiza preliminară au descoperit
îmbunătăţiri anumite probleme, dar conducerea a luat măsuri de
remediere şi a răspuns satisfăcător la recomandările
auditului;
- analiza arată că sunt în funcţiune tehnici de control
insuficiente.
Sistem de control intern cu - conducerea şi/sau personalul demonstrează o atitudine
necooperantă şi nepăsătoare cu privire la conformitate şi
lipsuri grave
păstrarea documentelor;
- auditurile anterioare sau analiza preliminară au descoperit
probleme deosebite, iar conducerea nu a luat măsuri de
remediere şi nu a răspuns satisfăcător la recomandările
auditului;
- analiza dezvăluie că nu sunt în funcţiune tehnici de control
adecvate şi suficiente;
- procedurile de control intern lipsesc sau nu sunt utilizate.

Gradul de asigurare finală oferit de auditorul intern a fost determinat în baza corelaţiei dintre
gradul de conformitate şi evaluarea sistemului de control intern. În acest sens, auditorul intern
consideră:
Grad de Grad de Grad de Fără
OBIECTIVE SPECIFICE asigurare asigurare asigurare posibilitatea
rezonabil mediu/ redus de a emite
parţial grad de
asigurare

27
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
1. Organizarea procesului privind X
implementarea/ dezvoltarea sistemului de
control intern managerial

2. Evaluarea modului de X
implementare/dezvoltare a cerințelor
standardelor de control intern managerial
și funcționalitatea acestuia
3. Întocmirea raportărilor cu privire la X
implementarea sistemului de control
intern managerial

Grafic, această corelaţie se prezintă astfel:


S C Ă Z U cT o n f o r m i t a t e
G rad u l d e

REDUS REDUS FĂRĂ ASIGURARE


R ID IC A T M E D IU

MEDIU MEDIU REDUS

REZONABIL MEDIU REDUS

CORESPUNZĂTOR MEDIU CU LIPSURI Evaluarea


GRAVE controlului
intern

Legenda :

Grad de îndeplinire corespunzător – asigurări rezonabile


Grad de îndeplinire parţial – asigurări medii (procese care necesită
îmbunătăţiri)

Grad de îndeplinire redus


Grad de îndeplinire necorespunzător – nu se pot furniza asigurări (procese
care necesită a fi implementate/dezvoltate)
Pentru asigurarea funcționalității controlului intern managerial la nivelul aparatului de specialitate
al primarului, este necesar ca acesta să se bazeze pe:
- atitudine cooperantă a personalului de conducere şi de execuţie, acesta având obligaţia să
răspundă în orice moment solicitărilor conducerii şi să sprijine efectiv controlul intern managerial;
- asigurarea integrităţii şi competenţei personalului de conducere şi de execuţie, a cunoaşterii şi
înţelegerii de către acesta a importanţei şi rolului controlului intern managerial;

28
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
- elemente implementate de către responsabili de la toate nivelurile care să asigure controlul
asupra funcţionării activităţilor primăriei, în raport cu obiectivele stabilite.

Astfel, se poate afirma:


- controlul intern este un proces, un mijloc pentru a atinge un obiectiv;
- controlul intern este efectuat de oameni, ceea ce înseamnă pe lângă manuale, politici, instrucţiuni,
documente s.a. şi oameni implicați la fiecare nivel al aparatului de specialitate;
- controlul intern furnizează o asigurare rezonabilă conducerii entităţii cu privire la faptul că
obiectivele entităţii vor fi îndeplinite;
- controlul intern contribuie şi asigură îndeplinirea obiectivelor entităţii.
Potrivit pct. 9, cap. II. Consideraţii generale privind conceptul de control intern managerial din
Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, reprezentând Anexa la O.S.G.G. nr.
600/2018: „Construirea unui sistem de control intern managerial solid este un proces de durată
care necesită eforturi importante din partea întregului personal al entităţii şi, în mod deosebit, din
partea personalului cu funcţii de conducere”.
Prin implementarea recomandărilor formulate de către auditor, în cadrul entității s-ar putea crea un
climat managerial corespunzător, cu un control intern adecvat, care ar putea fi funcțional și aplicat în
desfășurarea activităților curente ale entității publice.

Auditor, Avizat,
..............................

29
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”

Anexa nr. 1

SITUAȚIE PRIVIND STADIUL DE IMPLEMENTARE A STANDARDELOR DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL (conform


O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice)
Descrierea Cerințe generale Criterii generale de Acțiuni minim necesare și documentație Documentație existentă cu
standardului evaluare a stadiului minim necesară (conform cerințelor aplicabilitate pe perioada pentru
implementării minimale ale O.S.G.G. nr. 600/2018) care se realizează autoevaluarea
standardului (conform (2019)
cerințelor minimale ale (în cazul completării chestionarului
O.S.G.G. nr. 600/2018) de autoevaluare la nivelul fiecărei
structuri funcționale din cadrul
aparatului de specialitate al
primarului, fiecare structură
funcțională va menționa în
chestionarul de autoevaluare doar
documentele care se întocmesc/aplică
la nivelul fiecărei structuri
funcționale)
I – MEDIUL DE CONTROL
STANDARD 1- ETICA ŞI INTEGRITATEA
Conducerea şi salariaţii Conducerea entităţii publice sprijină şi A fost comunicat personalului -Elaborarea unui Cod de conduită etică în cadrul -„Codul etic și de integritate al
entităţii publice cunosc şi promovează, prin deciziile sale şi prin puterea un cod de conduită sau primăriei, pentru personalul contractual și functionarilor publici din cadrul Primariei
susţin valorile etice şi exemplului personal, valorile etice, integritatea legislația în domeniu, care funcționarii publici, aprobat de ordonatorul principal Comunei X, judelul Argeș” aprobat prin
valorile entităţii, respectă personală şi profesională a salariaţilor. stabileşte reguli de de credite; Dispoziția nr..............;
şi aplică reglementările    comportament etic în -Promovarea/difuzarea acestuia personalului pentru -„Codul etic și de integritate al personalului
cu privire la etică, Conducerea entităţii publice adoptă un cod de realizarea atribuţiilor de luarea la cunoștință (inclusiv la angajare sau cu contractual din cadrul primăriei Comunei
integritate, evitarea conduită, dezvoltă şi implementează politici şi serviciu, aplicabil atât ocazia fiecărei modificări) și prelucrarea prevederilor X, judelul Argeș, al personalului
conflictelor de interese, proceduri privind integritatea, valorile etice, personalului de conducere, cât codului etic cu personalul; contractual din ........ precum și al
prevenirea şi raportarea evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi şi celui de execuţie? -Existența unui regulament intern care să facă referire Serviciului fără personalitate juridică .........
fraudelor, actelor de raportarea fraudelor, actelor de corupţie şi la prevederile codurilor de conduită etică aprobate; X” aprobat prin Dispoziția nr. .............;
corupţie şi semnalarea semnalarea neregulilor.  -Constituirea Comisiilor de disciplină (funcționari -Tabele nominale de luare la cunoștință de
neregulilor. publici și personal contractual) la nivelul aparatului către salariați cu privire la conținutul
Există un sistem de de specialitate al primarului, stabilirea și aprobarea reglementărilor aplicabile referitoare la
monitorizare a respectării unor regulamente de organizare și funcționare pentru conduita etică și profesională;
normelor de conduită acestea; -Declarații de avere și interese;
-Elaborarea unei proceduri de sistem care să descrie -Dovada depunerii declarației de avere și
modul de asigurare, desfășurare și monitorizare a interese, emisă de structura responsabilă;
activității de consiliere etică la nivelul primăriei
Comunei X și aspecte concrete referitoare la Documentație specifică anumitor
instruirea personalului cu privire la normele de structuri funcționale:
conduită etică/profesională pe care au obligația să le -Codul privind conduita etică a auditorului

30
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
respecte. intern, aprobat prin O.M.F.P. nr. 252/2004;
Conducerea entităţii publice înlesneşte -Elaborarea unei reglementări interne/politici -Carta auditului intern din cadrul aparatului
comunicarea deschisă de către salariaţi a /proceduri privind integritatea, prevenirea și de specialitate al primarului aprobată sub
preocupărilor acestora în materie de etică şi raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea nr. ........................... .
integritate, prin desemnarea unui consilier de şi tratamentul neregulilor;
etică care să monitorizeze respectarea -Depunerea, publicarea și actualizarea declarațiilor
normelor de conduită la nivelul entităţii. de avere și de interese;
-Existența unui Registru de evidență a declarațiilor de
avere și interese;

-Desemnarea unui consilier etic la nivelul primăriei; -Dispoziția nr. ................. privind numirea
-Completarea Fișei postului consilierului de etică cu consilierului etic;
responsabilitățile ce-i revin în materie de etică; -Dispoziția nr. .................... de constituire a
-Desfășurarea de către consilierul etic a unor activități comisiei de disciplină pentru funcționarii
de consiliere etică/formare în materie de publici și Regulament privind organizarea
etică/evaluare cu privire la înțelegerea prevederilor și funcționarea acesteia;
referitoare la etică, a personalului din cadrul -Registrul de evidenţă al comisiei de
structurilor funcționale ale primăriei Comunei X disciplină;
-Aplicarea periodică de către consilierul etic a un -Completarea Fișei postului consilierului de
În cazul semnalării unor unui Chestionar privind respectarea normelor de etică cu responsabilitățile ce-i revin în
nereguli, conducătorul de conduită etică și profesională; materie de etică;
compartiment a întreprins -Comunicarea și prelucrarea în întreaga instituție a
cercetări adecvate în scopul cazurilor de încălcare a codului etic și a măsurilor
elucidării acestora? întreprinse (acțiunilor disciplinare) pentru corectare:
 Reprezintă o acțiune menită să pregătească
personalul cu privire la prevederile codului
etic dar și să descurajeze eventuale tendințe
de încălcare a acestuia;
- Raportarea periodică a activității de consiliere etică
(respectarea/nerespectarea prevederilor Codului de
conduită etică și profesională);
-Fișele/Raportul de evaluare anuală a performanțelor
profesionale individuale să reflecte întocmai aspecte
cu privire la respectarea de către personalul de
conducere/execuție funcții publice/personal
contractual a prevederilor codului de conduită etică și
profesională.

-Stabilirea în cadrul primăriei a faptelor și aspectelor


Acţiunea de semnalare de către salariaţi a considerate nereguli;
neregulilor trebuie să aibă un caracter -Elaborarea/actualizarea unei reglementări interne/ -Dispoziția nr. …………. privind
transparent pentru eliminarea suspiciunii de proceduri de sistem privind semnalarea neregulilor. desemnarea responsabilului cu
delaţiune şi trebuie privită ca exercitarea unei Procedura trebuie să abordeze, cel puțin următoarele implementarea măsurilor pentru punerea în
îndatoriri profesionale. aspecte: aplicare a Strategiei Anticorupție a

31
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
 definirea tipurilor de nereguli; Comunei X și a unităților
Salariaţii care semnalează nereguli de care,  menționarea mijloacelor de semnalare a subordonate/coordonate pentru perioada
direct sau indirect, au cunoştinţă sunt protejaţi neregulilor; 2016-2020 precum și a Planului de
împotriva oricăror discriminări, iar  acțiunile ce trebuie întreprinse de persoana integritate;
conducătorii au obligaţia de a întreprinde care descoperă o neregulă; -Dispoziția nr. ……………. pentru
cercetările adecvate, în scopul elucidării celor  stabilirea elementelor pentru asigurarea stabilirea componenței grupului de lucru cu
semnalate şi de a lua, dacă este cazul, măsurile confidențialității și protejarea identității responsabilități în identificarea riscurilor și
ce se impun. persoanei care a semnalat nereguli; vulnerabilităților la corupție.
 responsabilitățile privind efectuarea -Dispoziția nr. …………… privind
Conducerea şi salariaţii entităţii publice au o cercetărilor; aprobarea următoarelor documente:
abordare constructivă faţă de controlul intern  acțiunile ce trebuie întreprinse de către comisia „Strategia Anticorupție a Comunei X și a
managerial, a cărui funcţionare o sprijină în de cercetare; unităților subordonate/coordonate pentru
mod permanent. perioada 2016-2020” înregistrată sub nr.
 stabilirea și aplicarea măsurilor corective, dacă
…………. și „Planul de integritate al
este cazul;
Declararea averilor, intereselor şi bunurilor primăriei Comunei X”, înregistrat sub nr.
 comunicarea rezultatelor către angajatul care a
primite cu titlu gratuit se realizează de către ……………………..;
semnalat neregulile.
toţi factorii vizaţi, în conformitate cu -
-Aducerea la cunoștința personalului a prevederilor
prevederile legale.
procedurii cu privire la semnalarea neregulilor și a
faptului că sunt protejați în cazul semnalării oricăror
nereguli;
-Existența unui responsabil cu implementarea
măsurilor și punerea în aplicare a prevederilor
Strategiei Anticorupție a Comunei X și a unităților
subordonate/coordonate pentru perioada 2016-2020
înregistrată sub nr. ………………. precum și a
Planului de integritate înregistrat sub nr. …………..;
-Punerea în aplicare a prevederilor Strategiei
Anticorupție a Comunei X și a unităților
subordonate/coordonate pentru perioada 2016-2020
înregistrată sub nr. ............ precum și a Planului de
integritate înregistrat sub nr. .......................;
STANDARDUL 2 - ATRIBUŢII, FUNCŢII, SARCINI

Conducerea entităţii Regulamentul de organizare şi funcţionare al Personalului îi sunt aduse la -Prezentarea, postarea, aducerea la cunoștință a -Dispoziția nr. ............ privind desemnare
publice asigură entităţii publice cuprinde într-o manieră cunoştinţă documentele actului normativ de organizare și funcționare a grup de lucru pentru actualizare R.O.F. și
întocmirea şi actualizarea integrală, după caz, reglementări generale, specifice privind misiunea, U.A.T. Comuna X- existența unui Statut al Comunei R.I.
documentului privind rolul şi funcţiile entităţii, atribuţiile funcțiile, atribuțiile entităţii, X actualizat Adresa nr. ....... prin care s-a solicitat
misiunea entităţii publice, principale, structura organizatorică, relaţiile regulamentele interne şi fişele - Existența unei strategii de dezvoltare locală tuturor structurilor funcționale din cadrul
a regulamentelor interne funcţionale, competenţe şi atribuţii ale posturilor? aprobată; aparatului de specialitate al primarului,
şi a fişelor posturilor, pe compartimentelor; regulamentul se publică pe -Existența unui Regulament de organizare și transmiterea atribuțiilor principale și
care le comunică pagina de internet a entităţii publice, după funcționare al aparatului de specialitate al primarului competențelor fiecărei structuri, către
salariaţilor. posibilităţi. și instituțiilor fără personalitate juridică subordonate grupul de lucru ptr. R.O.F.;
Fiecare salariat trebuie să cunoască misiunea actualizat, aprobat prin hotărâre a autorității
şi viziunea entităţii, obiectivele generale şi deliberative;
specifice ale entităţii publice şi ale -Existența unui regulament intern actualizat aprobat

32
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
compartimentului din care face parte, rolul prin dispoziția autorității executive;
său în cadrul compartimentului, stabilit prin -Stabilirea și aprobarea de către ordonatorul principal -Dispoziția nr. .............. prin care s-au
fişa postului, precum şi atribuţiile postului pe de credite a obiectivelor generale ale entității în aprobat misiunea, viziunea, politicile în
care îl ocupă. concordanță cu strategia și misiunea aentității domeniul controlului intern managerial,
publice. eticii și integrității și managementului
Conducătorii compartimentelor entităţii -Stabilirea atribuțiilor, funcțiilor și sarcinilor riscurilor și Lista obiectivelor generale ale
publice au obligaţia de a întocmi şi de a necesare îndeplinirii misiunii și obiectivelor entității; Primăriei Comunei X.
actualiza, ori de câte ori este cazul, fişele -Actualizarea periodică a ROF și RI.
posturilor pentru personalul din subordine. -Publicarea pe site-ul intern a ROF și RI în vederea
luării la cunoștință de către angajaţi;
Sarcinile/Atribuţiile postului trebuie să fie -Publicarea pe pagina de internet a instituției a
clar formulate şi strâns relaţionate cu Statutului, ROF și RI;
obiectivele specifice şi atribuţiile -Existența unei proceduri de sistem privind
compartimentului. elaborarea ROF și RI;
-Existența unei Proceduri operaționale privind
Conducătorii compartimentelor entităţii „Elaborarea fișelor de post în cadrul aparatului de
publice trebuie să identifice sarcinile noi specialitate al primarului Comunei X”;
şi/sau cu un grad de complexitate ridicat ce Tabele nominale de luare la cunoștință de către
revin salariaţilor şi să le acorde sprijin în salariați cu privire la conținutul ROF, RI;
realizarea acestora, oferindu-le o viziune
concretă de lucru. -Inventarierea tuturor activităților și operațiunilor
desfășurate de angajați și elaborarea/actualizarea
periodică a fişelor de post;
-Fișele posturilor, actualizate, inclusiv anexa privind
Obiectivele individuale;
-La orice nivel ierarhic, managementul va monitoriza
rezultatele obținute de angajați cu privire la
executarea sarcinilor alocate.

Conducătorul entităţii publice dispune Au fost identificate şi -Desemnarea responsabilului cu identificarea și


identificarea funcţiilor sensibile pe baza unor inventariate funcţiile gestionarea funcțiilor sensibile;
factori de risc, centralizarea acestora la sensibile? -Elaborarea unei proceduri de sistem privind
nivelul entităţii publice şi stabilirea unei funcțiile sensibile, care să cuprindă:
politici adecvate de gestionare a acestora prin a) Inventarul funcțiilor
elaborarea unor măsuri, astfel încât efectele sensibile;
negative asupra activităţilor desfăşurate în b) Registrul cu salariații care ocupă funcții
cadrul entităţii publice să fie minime. sensibile;
c) Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor
asociate funcțiilor sensibile;
- Existența unei Liste a funcțiilor sensibile la nivelul
entității și a compartimentului;
-Existență Registrul salariaților care ocupă funcții
Au fost luate măsuri de sensibile la nivelul entității;
control pentru asigurarea
diminuării riscurilor asociate - Existență Plan pentru asigurarea diminuării Dispoziția nr. ............... privind desemnarea
funcțiilor sensibile? riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul responsabilului cu identificarea și

33
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
entității; gestionarea funcțiilor sensibile
-Raportare anuală asupra eficienței măsurilor de
control implementate.
STANDARDUL 3 - COMPETENŢA, PERFORMANŢA

Conducerea entităţii Conducerea entităţii publice şi salariaţii Au fost analizate şi stabilite -Elaborarea cadrului procedural privind -Statul de funcții aprobat;
publice asigură ocuparea dispun de cunoştinţele, abilităţile şi experienţa cunoştinţele şi aptitudinile managementul resurselor umane: angajarea
posturilor de către care fac posibilă îndeplinirea eficientă şi necesare în vederea personalului, mobilitatea, promovarea în carieră, -Planul de perfecționare profesională a
persoane competente, efectivă a sarcinilor/atribuţiilor, precum şi îndeplinirii pregătirea profesională, evaluarea performanțelor, funcționarilor publici și personalului
cărora le încredinţează buna înţelegere şi îndeplinire a sarcinilor/atribuţiilor asociate etc.; contractual;
sarcini potrivit responsabilităţilor legate de controlul intern fiecărui post? -Analizarea și stabilirea de către conducere a
competenţelor, şi asigură managerial. cunoștințelor și aptitudinilor/deprinderilor necesare -Evaluări la angajare și periodice.
condiţii pentru Competenţa salariaţilor şi sarcinile pentru îndeplinirea sarcinilor/atribuțiilor asociate
îmbunătăţirea pregătirii încredinţate trebuie să se afle în echilibru fiecărui post:
profesionale a salariaţilor. permanent, pentru asigurarea căruia  Cunoștințele și aptitudinile necesare pentru
  Performanţele conducerea entităţii publice acţionează prin: îndeplinirea sarcinilor asociate fiecărui loc de
profesionale ale   - definirea cunoştinţelor şi deprinderilor muncă se menționează în fișa postului;
salariaţilor sunt evaluate necesare pentru fiecare loc de muncă; -Stabilirea și aplicarea unei reglementări
anual în raport cu   – conducerea interviurilor de recrutare, interne/proceduri de sistem pentru
obiectivele postului pe baza unui document de evaluare recrutarea/angajarea/promovarea personalului și
prestabilit; gestionarea dosarelor de personal:
  – identificarea nevoilor de pregătire  Angajarea personalului trebuie să aibă la bază
profesională şi stabilirea cerinţelor de formare obiectivele entității publice și posturile
profesională în contextul evaluării anuale a stabilite pentru îndeplinirea lor;
salariaţilor, precum şi urmărirea evoluţiei -Promovarea personalului trebuie să aibă la bază
carierei acestora; nevoile de pregătire principiul „meritocrației”, prin luarea în considerare a
identificate sunt corelate cu rezultatele din performanțelor acestuia;
rapoartele/fişele de evaluare a performanţelor Procedura operațională privind „Evaluarea
profesionale individuale. performanțelor profesionale ale salariaților din cadrul
  aparatului de specialitate al primarului Comunei X”;
Performanţele profesionale ale salariaţilor se -Adresă solicitare declanșare proces de evaluare a
evaluează cel puţin o dată pe an în raport cu performanțelor profesionale;
obiectivele anuale individuale şi sunt -Raport de evaluare a performanțelor profesionale
discutate cu aceştia de către evaluator. individuale;
Raport final privind rezultatele evaluării
performanțelor profesionale;

-Identificarea nevoilor de pregătire profesională a


Conducătorii entităţilor publice asigură Sunt identificate nevoile de personalului;
fiecărui salariat participarea la cursuri de perfecţionare a pregătirii -Stabilirea standardelor de performanță pentru
pregătire profesională în domeniul său de profesionale a personalului și personalul entității publice;
competenţă, conform legislaţiei în domeniu. concretizate printr-un raport - Elaborarea și aplicarea unei Proceduri operaționale
privind necesarul acestora? privind „Formarea profesională a salariaților
-personal contractual și funcționari publici”;
-Adrese de solicitare a necesarului de instruire

34
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
profesională internă/externă;

-Elaborarea, actualizarea și realizarea Planului de


formare profesională în conformitate cu nevoile de
Cursurile de perfecționare perfecționare ale angajaților;
profesională sunt realizate
conform planului anual de
perfecționare profesională
aprobat de conducătorul
entității publice?

STANDARDUL 4 - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Conducătorul entităţii Structura organizatorică trebuie stabilită în Structura organizatorică -Elaborarea și aprobarea structurii organizatorice în Organigrama aprobată;
publice defineşte concordanţă cu misiunea şi cu scopul entităţii, asigură funcţionarea concordanță cu misiunea, obiectivele și atribuțiile Analize periodice ale structurii
structura organizatorică, astfel încât să sprijine procesul decizional circuitelor şi fluxurilor primăriei (Organigramă): organizatorice;
competenţele, printr-o delegare adecvată a informaţionale necesare  Se analizează gradul de actualitate sau de
responsabilităţile, responsabilităţilor şi să servească realizării în supravegherii şi realizării adecvare al acesteia în raport cu misiunea,
sarcinile, relaţiile condiţii de eficienţă, eficacitate şi activităţilor proprii? atribuțiile, legislația și obiectivele stabilite. În
organizatorice şi economicitate a obiectivelor stabilite. cazul modificării semnificative a volumului
comunică salariaţilor În temeiul actului normativ privind activității, a legislației aplicabile, structura
documentele specifice ale organizarea şi funcţionarea entităţii publice, organizatorică trebuie adaptată în consecință;
structurii organizatorice. conducătorul entităţii publice aprobă structura Sunt efectuate -Urmărirea ca structura organizatorică să asigure
organizatorică: departamente, direcţii evaluări/analize privind stabilirea clară a responsabilităților în primărie pentru
Conducătorul entităţii generale, direcţii, servicii, birouri, gradul de adecvare a structurii realizarea obiectivelor, atribuțiilor și sarcinilor:
publice stabileşte, în compartimente. organizatorice în raport cu  Presupune efectuarea unor analize cu privire la
scris, limitele Încadrarea cu personal de conducere şi obiectivele și modificările următoarele aspecte:
competenţelor şi personal de execuţie a compartimentelor se intervenite în interiorul și/sau - identificarea eventualelor disfuncționalități în
responsabilităţilor pe care regăseşte în statul de funcţii al entităţii şi se exteriorul entității publice? fixarea sarcinilor de lucru individuale prin
le deleagă, în realizează cu respectarea concordanţei dintre fișele posturilor și în stabilirea atribuțiilor
conformitate cu cerinţele natura posturilor şi competenţele profesionale compartimentului;
legale. şi manageriale necesare îndeplinirii sarcinilor - asigurarea unui echilibru între personalul de
salariaţilor. conducere și cel de execuție;
Competenţa, responsabilitatea, sarcina şi - existența unui număr optim de angajați și a
obligaţia de a raporta sunt atribute asociate faptului că aceștia au timpul necesar pentru
postului; acestea trebuie să fie bine definite, îndeplinirea sarcinilor;
clare, coerente şi să reflecte elementele avute - existența de suprapuneri între atribuțiile
în vedere pentru realizarea obiectivelor diferitelor componente organizaționale (o
entităţii publice. atribuție/sarcină este în responsabilitatea a
Conducerea entităţii publice analizează două compartimente diferite în același timp);
periodic gradul de adaptabilitate a structurii -asigurarea de către structura organizatorică a
organizatorice la modificările intervenite în funcționării circuitelor și fluxurilor
interiorul şi/sau exteriorul entităţii publice. informaționale necesare supravegherii și
realizării activităților proprii.
-Evaluare periodică a gradului de adecvare a

35
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
structurii organizatorice în relație cu obiectivele și
schimbările apărute;
În fiecare entitate publică, delegarea
atribuţiilor se poate realiza prin regulamentul -Elaborarea și aplicarea unei (unor) politici sau
de organizare şi funcţionare, fişele posturilor proceduri operaționale privind
şi prin ordine/decizii exprese de a îndeplini delegările/subdelegările de competență:
anumite operaţiuni şi responsabilităţi.  Stabilirea modalității de realizare a delegărilor
Delegarea este condiţionată în principal de și subdelegărilor, responsabilități, praguri
potenţialul şi gradul de încărcare cu sarcini a valorice, limite, transferul de autoritate în
conducerii entităţii şi a salariaţilor implicaţi. cazul unor absențe ale persoanelor delegate,
  Actul de delegare a atribuţiilor şi sarcini care nu pot fi delegate, precum și alte
competenţelor este conform atunci când: elemente necesare pentru aprobare și
  - respectă raportul dintre complexitatea executare;
sarcinilor/atribuţiilor delegate şi cunoştinţele, -Stabilirea în cadrul actelor de delegare a limitelor de
experienţa şi capacitatea necesară efectuării competenţă şi a responsabilităţilor delegate;
actului de autoritate încredinţat; - Comunicarea actelor de delegare persoanalului din
Actele de delegare respectă
  – sunt precizate în cuprinsul acestuia primărie;
prevederile legale sau
termenele-limită de realizare şi criteriile -Persoanele cu responsabilități în cadrul activităților
cerinţele procedurale
specifice pentru îndeplinirea cu succes a care fac obiectul delegării trebuie să ia la cunoștință
aprobate?
sarcinilor/atribuţiilor delegate; pe bază de semnătură de conținutul actelor de
  – sunt furnizate de către conducător toate delegare.
informaţiile asupra responsabilităţii ce va fi -Monitorizarea de către management a rezultatelor
încredinţată; obținute de persoanele împuternicite ca urmare a
  – este confirmat, prin semnătură, de către delegărilor competențelor și responsabilităților către
salariatul căruia i s-au delegat sarcinile/ acestea.
atribuţiile. -Existența unui capitol în ROF privind delegările de
Salariatul delegat răspunde integral de autoritate ierarhică și funcțională;
realizarea sarcinii, iar conducătorul care a -Existența unor dispoziții privind delegarea de
delegat îşi menţine în faţa superiorilor competențe și responsabilități;
responsabilitatea finală pentru realizarea -Lista persoanelor care certifică în privința realității,
acesteia. regularității și legalității;
-Lista persoanelor care acordă viza CFP;

II – PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI

STANDARDUL 5 – OBIECTIVE

Conducerea entităţii Conducerea entităţii publice stabileşte Sunt stabilite obiectivele -Elaborarea și aplicarea unei reglementări
publice defineşte obiectivele generale astfel încât acestea să fie specifice la nivelul interne/proceduri de sistem privind stabilirea și
obiectivele generale, corelate cu misiunea şi scopurile entităţii compartimentului? monitorizarea obiectivelor la nivelul primăriei
legate de scopurile publice şi cu respectarea principiilor de Comunei X;
entităţii, de fiabilitatea economicitate, eficienţă şi eficacitate. -Definirea obiectivelor generale și strategice ale -Dispoziția nr. ............ prin care s-au
informaţiilor, Conducerea entităţii publice transpune primăriei Comunei X și a obiectivelor specifice aprobat misiunea, viziunea, politicile în
conformitatea cu legile, obiectivele generale în obiective specifice şi fiecărei structuri funcționale; domeniul controlului intern managerial,
regulamentele şi politicile în rezultate aşteptate pentru fiecare activitate Obiectivele sunt astfel -Definirea rezultatelor așteptate/indicatorilor de eticii și integrității și managementului

36
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
interne, precum şi şi le comunică salariaţilor. stabilite încât să răspundă performanță pentru fiecare obiectiv specific stabilit; riscurilor și Lista obiectivelor generale ale
obiectivele specifice şi le Obiectivele specifice trebuie astfel definite pachetului de cerinţe -Analizarea obiectivelor stabilite pentru a corespunde Primăriei Comunei X.
comunică, după caz, încât să răspundă pachetului de cerinţe SMART? (specifice; pachetului de cerințe S.M.A.R.T.;
tuturor salariaţilor şi „SMART“ (specifice, măsurabile, adecvate, măsurabile; acceptate; -Comunicarea obiectivelor stabilite și a rezultatelor
terţilor interesaţi. realiste, cu termen de realizare). realiste; cu termen de așteptate/indicatorilor de performanță pentru fiecare
  Obiectivele entităţii Stabilirea obiectivelor este în competenţa realizare) activitate tuturor salariaților, cu scopul de a implica
publice trebuie formulate conducerii entităţii publice, iar personalul în îndeplinirea obiectivelor specifice;
clar, de o manieră care să responsabilitatea realizării acestora este atât a -Repartizarea sarcinilor de către conducere, corelând
permită monitorizarea conducerii, cât şi a salariaţilor. obiectivele cu pregătirea și abilitățile personalului din
îndeplinirii lor şi să fie Stabilirea obiectivelor are la bază formularea subordine (Fișe de post; Raportări periodice pe
actualizate ori de câte ori de ipoteze/premise, corelată cu prevederile domenii de activitate; Rapoarte anuale de activitate);
este necesar. actului normativ de organizare şi funcţionare -Definirea obiectivelor individuale derivând din
a entităţii publice. Obiectivelor specifice şi obiectivele specifice, ca anexă la fișa postului fiecărui
activităţilor li se ataşează indicatori de salariat;
performanţă şi se comunică salariaţilor de - Luarea la cunoștință de către ocupantul postului,
către fiecare conducător. prin semnătură pe anexa la fișa postului, cu privire la
obiectivele individuale.

Conducerea entităţii publice -Formularea ipotezelor care stau la baza obiectivelor Documente de planificare, însoțite de
Sunt reevaluate/actualizate
actualizează/reevaluează obiectivele ori de trebuie să fie menționate în planuri sau alte fundamentarea planurilor;
obiectivele specifice atunci
câte ori constată modificarea ipotezelor/ documente de planificare (alocarea unui nivel de Bugetul de venituri și cheltuieli
când se constată modificări
premiselor care au stat la baza fixării acestora resurse financiare, materiale, umane, cursul estimat aprobat/rectificat;
ale ipotezelor/premiselor care
sau pentru a ţine cont de schimbările leu/euro, etc.);
au stat la baza fixării
semnificative în activitate, bugetul alocat şi -Comunicarea către salariați a ipotezelor (premiselor)
acestora?
priorităţi. care stau la baza obiectivelor stabilite este de natură
să sprijine angajamentul acestora în obținerea
rezultatelor dorite;
-Reevaluarea obiectivelor atunci când se constată
modificări ale ipotezelor/premiselor care au stat la
baza fixării acestora;
-Existența unei Proceduri operaționale privind
stabilirea și evaluarea/reevaluarea obiectivelor
specifice, precum și a unei Proceduri operaționale
privind Bugetarea și controlul bugetar;

STANDARDUL 6 – PLANIFICAREA

Conducerea entităţii Conducerea entităţii publice elaborează, după Există o planificare a -Existența unei strategii de dezvoltare locală;
publice întocmeşte caz, o strategie, plan strategic etc., în care se activităților în concordanță cu  Aceasta trebuie să prevadă misiunea și
planuri sau alte stabilesc obiectivele generale ale entităţii, obiectivele specifice? viziunea pe termen lung, direcții de acțiune și
documente de planificare priorităţile şi activităţile ce trebuie îndeplinite obiective strategice măsurabile;
prin care se pun în pe termen mediu şi lung, precum şi un plan -Întocmirea și aprobarea de planuri anuale care să
concordanţă activităţile anual de management sau orice alt document realizeze corelația obiective-activități necesare pentru
necesare pentru atingerea de planificare specific entităţii în vederea îndeplinire – resurse alocate:
tuturor obiectivelor stabilirii obiectivelor specifice, activităţilor  Planurile anuale trebuie să fie în concordanță
stabilite cu resursele necesare îndeplinirii lor şi resurselor necesare.

37
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
maxim posibil de alocat, cu planul strategic și să sprijine realizarea
se stabilesc termene de obiectivelor strategice. Aceste planuri trebuie
realizare şi persoane să includă obiective și indicatori de
responsabile, astfel încât performanță prin care se monitorizează gradul
riscurile susceptibile să de îndeplinire;
afecteze realizarea -Elaborarea și aplicarea unei Proceduri de sistem
obiectivelor entităţii să privind planificarea
fie minime. Repartizarea resurselor necesită decizii şi Sunt repartizate resurse astfel
analize fundamentate cu privire la cel mai bun încât să se realizeze -Întocmirea și aprobarea Bugetul de venituri și -Program/Lista de investiții publice, Plan de
mod de alocare, dat fiind caracterul limitat al activitățile corespunzătoare cheltuieli (BVC), Programul anual al achizițiilor perfecționare profesională a funcționarilor
resurselor. obiectivelor specifice publice (PAAP), Program de investiții publice, Plan publici și personalului contractua
compartimentului? de perfecționare profesională a funcționarilor publici -Bugetul de venituri și cheltuieli
Schimbarea obiectivelor, resurselor sau a altor și personalului contractual, etc. pentru realizarea aprobat/rectificat;
elemente ale procesului de fundamentare obiectivelor și activităților planificate;
impune actualizarea documentului de Referate de fundamentare/justificare a
planificare. Planurilor/programelor anuale ale structurilor
funcționale;
-Comunicarea planurilor/programelor elaborate,
personalului responsabil pentru îndeplinirea lor;

-Detalierea activităților din plan în sarcini alocate


angajaților, ce vor fi repartizate angajaților prin fișele
postului;
-Modificarea resurselor trebuie să determine ajustarea
corespunzătoare a obiectivelor sau rezultatelor
așteptate și invers.
Pentru realizarea obiectivelor, conducătorul Sunt adoptate măsuri de
entităţii publice asigură coordonarea deciziilor coordonare a deciziilor si -Identificarea deciziilor și activităților necesar a fi
şi acţiunilor compartimentelor şi organizează activităţilor compartimentului coordonate;
consultări prealabile atât în cadrul cu cele ale altor -Stabilirea măsurilor de coordonare a deciziilor și
compartimentelor, cât şi între acestea. compartimente, în scopul activităților compartimentului cu cele ale altor
asigurării convergenţei şi compartimente;
coerenţei acestora? -Realizarea în cadrul compartimentului a
consultărilor prealabile în vederea coordonării
activităților;
-Stabilirea unei structuri coordonatoare privind
elaborarea şi actualizarea planurilor/programelor
anuale.

STANDARDUL 7 - MONITORIZAREA PERFORMANŢELOR

Conducătorul entităţii Conducătorii compartimentelor Este stabilit un sistem de -Existența unei Strategii de dezvoltare locală (SDL)
publice dispune monitorizează performanţele activităţilor monitorizare şi raportare a sau alt document de management organizațional
monitorizarea aflate în coordonare, prin elaborarea unui performanţelor, pe baza asumat care să includă obiectivele entității,
performanţelor pentru sistem adaptat dimensiunii şi specificului indicatorilor asociaţi activitățile, indicatorii de performanță.
obiectivele şi/sau activităţii compartimentului. Monitorizarea

38
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
activităţile performanţelor activităţilor desfăşurate se obiectivelor specifice? - Definirea, pentru fiecare obiectiv specific, a unor
compartimentelor, prin realizează la nivelul fiecărui compartiment în indicatori cantitativi și/sau calitativi relevanți de
intermediul unor vederea informării conducerii entităţii publice Există o evaluare a
performanțelor pe baza monitorizare a performanțelor și comunicarea
indicatori cantitativi privind realizarea obiectivelor propuse. indicatorilor de performanță stabiliți, către întreg
şi/sau calitativi, inclusiv Conducătorii compartimentelor se asigură că indicatorilor de performanță
stabiliți? personalul structurilor funcționale pentru
cu privire la este stabilit cel puţin un indicator de
economicitate, eficienţă performanţă pentru obiectivele stabilite şi familiarizarea acestuia cu instrumentele de evaluare a
şi eficacitate. activităţile prevăzute în plan şi/sau performanțelor entității (Proces verbal de luare la
desfăşurate, cu ajutorul căruia se cunoștință; Minută ședință de lucru comisie de
monitorizează şi se raportează realizările. Pe monitorizare)
baza indicatorilor stabiliţi, conducătorul - Monitorizarea stadiului realizării obiectivelor,
compartimentului elaborează anual o
indicatorilor de performanță și utilizării resurselor, pe
raportare privind monitorizarea
performanţelor, care poate fi inclusă într-un baza unor criterii (Exemple de criterii ptr. indicatorii
În cazul în care se constată o de performanță: claritate: indicatorii trebuie să fie
raport mai amplu, precum un raport de
eventuală abatere de la simpli, bine definiți și ușor de înțeles de cei care-i
activitate sau alt document de raportare al
obiective, se iau măsurile
entităţii publice. utilizează; relevanță: indicatorii trebuie să acopere
preventive și corective ce se
Pe baza raportărilor anuale pentru toate aspectele importante ale activităților și
impun?
monitorizarea performanţelor primite de la proceselor derulate.)
compartimente se întocmeşte o informare
privind monitorizarea performanţelor la
-Stabilirea unui sistem de monitorizare a obiectivelor
nivelul entităţii publice către conducătorului
acesteia. și activităților asociate
Structura şi complexitatea sistemului de -Întocmirea Rapoartelor anuale de evaluare a
monitorizare a performanţelor sunt performanţelor profesionale individuale;
condiţionate de mărimea şi specificul -Întocmirea rapoartelor anuale privind
activităţii entităţii publice, de modificarea monitorizarea performanțelor compartimentelor
obiectivelor sau/şi indicatorilor, de modul de (Rapoarte anuale privind monitorizarea
acces al salariaţilor la informaţii. performanțelor compartimentelor);
Conducerea entităţii publice dispune - Realizarea unei informări sintetice, pe baza
evaluarea periodică a performanţelor, rapoartelor centralizate la nivelul entității, privind
constată eventualele abateri de la obiective şi
monitorizarea performanțelor (Informare privind
ia măsurile preventive şi corective ce se
impun. monitorizarea performanţelor la nivelul entităţii,
realizată de Secretariatul tehnic al Comisiei de
Monitorizare);
-Analiza informării privind monitorizarea
performanţelor la nivelul entităţii, de către Comisia
de monitorizare, aprobarea de către Președintele
Comisiei de Monitorizare și înaintarea acesteia
conducătorului entității publice (Informare privind
monitorizarea performanţelor la nivelul entităţii);

- Actualizarea, ori de câteori este necesar a


obiectivelor și realocarea resurselor în vederea

39
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
remedierii eventualelor disfuncționalități, abateri
constatate sau schimbări survenite în cadrul entității.
-Evaluarea periodică a performanțelor obținute, iar în
cazul existenței unor abateri de la obiective să se
dispună măsurile corective care se impun;
-Analizarea impactului măsurilor corective asupra
performanțelor și, dacă este cazul, luarea deciziei de
ajustare a obiectivelor;
-Analizarea periodică a relevanței indicatorilor de
monitorizare a performanțelor, în cazul în care se
constată că un indicator nu este relevant pentru
măsurarea obiectivului fiind necesară efectuarea de
corecții în acest sens.
-Elaborarea și aplicarea unei reglementări interne
privind identificarea indicatorilor de performanță
asociați obiectivelor și monitorizarea performanței;

STANDARDUL 8 - MANAGEMENTUL RISCULUI

Conducătorul entităţii Entităţile publice îşi definesc propriul proces Există identificate și evaluate -Elaborarea și aplicarea unei proceduri de sistem -Dispoziția nr. .................... privind
publice organizează şi de management al riscurilor adaptat riscurile aferente obiectivelor/ privind managementul riscurilor (cu anexe: formular desemnarea responsabililor cu riscurile la
implementează un proces dimensiunii, complexităţii şi mediului activităților? de alertă la risc, fișa de calcul a expunerii la risc, fişă nivelul fiecărei structuri funcționale și de
de management al specific, în vederea identificării tuturor de urmărire a riscului, proces verbal al ședinței de constituire a Comisiei pentru
riscurilor care să surselor posibile de risc şi pentru diminuarea analiză a riscurilor); monitorizarea, coordonarea și
faciliteze realizarea sau eliminarea probabilităţii şi impactului -Stabilirea prin fișele posturilor de responsabilități
îndrumarea metodologică a
obiectivelor acesteia în riscurilor. Conducerea entităţii publice precise privind procesul de management al riscului:
implementării și dezvoltării sistemului
condiţii de economicitate, stabileşte vulnerabilităţile şi ameninţările  Toți salariații din cadrul primăriei au
eficienţă şi eficacitate. aferente obiectivelor şi activităţilor, care pot responsabilități cu privire la managementul de control intern managerial;
afecta atingerea acestora. riscului și anume: identificarea riscurilor,
Conducătorul entităţii publice are obligaţia evaluarea acestora și implementarea măsurilor
organizării şi implementării unui proces de control aprobate în planul de măsuri
eficient de management al riscurilor, în transmis de către secretariatul tehnic al
principal, prin: comisiei SCIM, etc.
  a) identificarea riscurilor în strânsă -Identificarea și evaluarea riscurilor asociate
legătură cu activităţile din cadrul obiectivelor obiectivelor specifice/activităților realizate în cadrul
specifice a căror realizare ar putea fi afectată primăriei, conform cadrului procedural;
de materializarea riscurilor; identificarea -Prioritizarea riscurilor evaluate:
ameninţărilor/ vulnerabilităţilor prezente în  Se compară expunerea la risc cu apetitul la risc
cadrul activităţilor curente ale entităţii care ar și se stabilește o ordine de gestionare a
putea conduce la nerealizarea obiectivelor riscurilor. Dacă nivelul expunerii la risc se
propuse şi la săvârşirea unor fapte de corupţie situează sub cel al apetitului la risc, atunci
şi fraude; riscul nu va fi tratat/gestionat. Există o
  b) evaluarea riscurilor, prin estimarea legătură directă între nivelul resurselor alocate
probabilităţii de materializare, a impactului și apetitul la risc, întrucât orice măsură de
asupra activităţilor din cadrul obiectivelor în Sunt stabilite și monitorizate gestionare a riscului implică costuri;
cazul în care acestea se materializează; măsurile de control aferente -Elaborarea, actualizarea registrului riscurilor la

40
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
ierarhizarea şi prioritizarea riscurilor în riscurilor semnificative? nivelul fiecărei structuri funcționale și la nivel de
funcţie de toleranţa la risc; entitate;
  c) stabilirea strategiei de gestionare a
riscurilor (răspunsului la risc) prin -Elaborarea anuală a Planului de implementare a
identificarea celor mai adecvate modalităţi de măsurilor de control pentru riscurile semnificative la
tratare a riscurilor, inclusiv măsuri de control; nivelul entităţii publice care va fi analizat de Comisia
analiza şi gestionarea riscurilor în funcţie de de monitorizare şi aprobat de către conducătorul
limita de toleranţă la risc aprobată de către entităţii publice; Măsurile de control sunt obligatorii
conducerea entităţii; pentru gestionarea riscurilor semnificative de la
  d) monitorizarea implementării măsurilor Există o analiză a riscurilor nivelul compartimentelor şi se actualizează ori de
de control şi revizuirea acestora în funcţie de identificate și gestionate, câte ori este nevoie.
eficacitatea rezultatelor acestora; concretizate printr-o raportare -Monitorizarea procesului de management al riscului
  e) raportarea periodică a situaţiei anuală cu privire la procesul presupune urmărirea următoarelor aspecte:
riscurilor se realizează ori de câte ori este de management al riscurilor?  Evaluarea periodică a eficacității măsurilor
nevoie sau cel puţin o dată pe an, respectiv de control a riscurilor, respectiv dacă aceste
dacă riscurile persistă, în funcţie de apariţia de măsuri asigură cantonarea expunerii la risc
riscuri noi, eficienţa măsurilor de control sub nivelul toleranței la risc;
adoptate, reevaluarea riscurilor existente etc.  Modificarea expunerii la riscuri;
Conducătorii compartimentelor cuprinse în  Întocmirea de rapoarte periodice privind
primul nivel de conducere din structura managementul riscurilor;
organizatorică a entităţii publice -Evaluari ale auditului intern, în cadrul misiunilor de
nominalizează responsabili cu riscurile şi audit intern.
asigură cadrul organizaţional şi procedural
pentru identificarea şi evaluarea riscurilor, -Elaborarea unui Raport anual privind desfăşurarea
stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor, procesului de gestionare a riscurilor de către
monitorizarea implementării măsurilor de conducătorii/reprezentanții compartimentelor din
control, revizuirea şi raportarea periodică a primul nivel de conducere, care cuprinde în principal
acestora. numărul total de riscuri gestionate la nivelul
Toate activităţile şi acţiunile iniţiate şi puse în compartimentelor, numărul de riscuri tratate şi
aplicare în cadrul procesului de management nesoluţionate până la sfârşitul anului, stadiul
al riscurilor sunt riguros documentate, iar implementării măsurilor de control şi eventualele
sinteza datelor, informaţiilor şi deciziilor luate revizuiri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitei
în acest proces este cuprinsă în Registrul de de toleranţă la risc aprobate de conducerea entităţii
riscuri, prevăzut în anexa nr. 1, document care publice.
atestă că în cadrul entităţii publice există un -Pe baza raportărilor anuale primite de la
proces de management al riscurilor şi că compartimente se elaborează de către secretartiatul
acesta funcţionează; Registrul de riscuri pe tehnic al comisiei SCIM o informare care va fi
entitate include numai riscurile semnificative. aprobată de preşedintele Comisiei de monitorizare,
Responsabilii cu riscurile din cadrul privind desfăşurarea procesului de gestionare a
compartimentelor colectează riscurile aferente riscurilor şi monitorizarea performanţelor la nivelul
activităţilor, identifică strategia de risc, entităţii care va cuprinde o analiză a riscurilor
elaborează Registrul de riscuri la nivelul identificate şi gestionate la nivelul compartimentelor,
compartimentelor din primul nivel de respectiv monitorizarea obiectivelor şi activităţilor
conducere, propun măsuri de control şi prin intermediul indicatorilor de performanţă la
monitorizează implementarea acestora, după nivelul entităţii publice; informarea este prezentată
ce în prealabil acestea au fost aprobate de conducătorului entităţii publice.

41
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
către conducătorul compartimentului
Riscurile sunt actualizate la nivelul
compartimentelor ori de câte ori se impune
acest lucru, dar obligatoriu anual, prin
completarea modificărilor survenite în
Registrul de riscuri. Fiecare entitate publică,
conform unei proceduri interne şi experienţei
acumulate în managementul riscurilor, poate
utiliza o serie de instrumente specifice
identificării şi urmăririi riscurilor, precum
formular de alertă la risc, fişă de urmărire a
riscului etc., fără ca acestea să aibă un caracter
obligatoriu.
Măsurile de control stabilite de
compartimente se centralizează la nivelul
entităţii publice şi sunt aprobate de
conducătorul entităţii publice. Măsurile de
control sunt obligatorii pentru gestionarea
riscurilor semnificative de la nivelul
compartimentelor şi se actualizează ori de câte
ori este nevoie.
Conducătorii compartimentelor din primul
nivel de conducere raportează anual
desfăşurarea procesului de gestionare a
riscurilor, care cuprinde în principal numărul
total de riscuri gestionate la nivelul
compartimentelor, numărul de riscuri tratate şi
nesoluţionate până la sfârşitul anului, stadiul
implementării măsurilor de control şi
eventualele revizuiri ale evaluării riscurilor,
cu respectarea limitei de toleranţă la risc
aprobate de conducerea entităţii publice.
Pe baza raportărilor anuale primite de la
compartimente se elaborează o informare
privind desfăşurarea procesului de gestionare
a riscurilor la nivelul entităţii; informarea este
analizată şi aprobată în Comisia de
monitorizare, ulterior aceasta fiind prezentată
conducătorului entităţii publice.

III – ACTIVITĂȚI DE CONTROL

42
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
STANDARDUL 9 - PROCEDURI

Conducerea entităţii Conducerea entităţii publice se asigură că Pentru activităţile procedurale -Elaborarea și aplicarea unei proceduri de sistem
publice asigură pentru procesele şi activităţile, declarate au fost elaborate și/sau privind elaborarea reglementărilor
elaborarea procedurilor procedurale, există o documentaţie adecvată şi actualizate proceduri interne/procedurilor documentate; La elaborarea
documentate într-un mod că operaţiunile sunt consemnate în proceduri documentate? procedurilor se va avea în vedere obligatoriu ca
unitar pentru procesele documentate. funcțiile de inițiere, verificare și aprobare a
majore sau activităţile Pentru ca procedurile să devină instrumente operațiunilor procedurate să fie separate și exercitate
semnificative desfăşurate eficace de control intern, acestea trebuie: de persoane diferite (SEPARAREA
în cadrul entităţii şi le   - să fie precizate în documente scrise ATRIBUȚIILOR);
aduce la cunoştinţă (proceduri documentate); -Precizarea în ROF și în fișele de post ale salariaților
personalului implicat.   – să se refere la toate procesele şi a responsabilităților privind elaborarea procedurilor
activităţile importante; pentru domeniul de activitate de care răspund;
  – să asigure o separare corectă a -Identificarea (inventarierea) proceselor și
funcţiilor de iniţiere, verificare, avizare şi activităților primăriei;
aprobare a operaţiunilor; -Stabilirea activităților primăriei/structurilor
  – să fie simple, complete, precise şi funcșionale din cadrul acesteia, ce vor fi procedurate,
adaptate proceselor şi activităţii procedurale; pe baza Listei activităților procedurale și
  – să fie actualizate în permanenţă; neprocedurale;
  – să fie aduse la cunoştinţă personalului
implicat. Procedurile elaborate respectă -Elaborarea tuturor procedurilor operaționale și de
Procedurile documentate elaborate trebuie să cerințele minimale prevăzute sistem, verificate de superiorul ierarhic, de
fie în conformitate cu structura prevăzută în de standard, pentru a fi un secretariatul tehnic pentru condițiile de formă, avizate
anexa nr. 2 şi/sau cu o procedură de sistem instrument eficace de control? de președintele structurii cu atribuții în monitorizarea,
privind elaborarea procedurilor la nivelul coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării
entităţii publice sistemului de control intern managerial și aprobate de
Procedurile trebuie să asigure o separare a primar;
funcţiilor de iniţiere, realizare, verificare, -Comisia de monitorizare SCIM să efectueze
avizare şi aprobare a operaţiunilor, astfel încât comunicarea și prelucrarea periodică cu personalul a
acestea să fie încredinţate unor persoane procedurilor elaborate;
diferite. În acest mod se reduce considerabil -Comisia de monitorizare SCIM și superiorii ierarhici
riscul de apariţie a erorilor, fraudelor, să monitorizeze aplicarea procedurilor (să verifice
încălcării legislaţiei, precum şi riscul de implementarea și respectarea prevederilor
nedetectare a problemelor pe fluxul unui procedurilor documentate elaborate și aprobate);
proces sau al unei activităţi. -Comisia de monitorizare SCIM și superiorii ierarhici
să monitorizeze actualizarea periodică a procedurilor;
Conducătorii entităţilor publice în care, din -Aducerea la cunoștința angajaților a procedurilor de
cauza numărului mic de salariaţi, se limitează sistem existente la nivelul entității publice;
posibilitatea de aplicare a separării atribuţiilor -Aducerea la cunoștința angajaților a procedurilor
şi responsabilităţilor trebuie să fie conştienţi operaționale existente la nivelul compartimentului.
de apariţia riscurilor menţionate anterior şi să -Revizuirea procedurilor de sistem și operaționale ori
compenseze această limitare prin măsuri de de câte ori se impune acest lucru.
control suplimentare implementate pe fluxul
proceselor sau activităţilor procedurale. Procedurile elaborate respectă -Elaborarea unei reglementări interne/proceduri de
În entităţile publice, accesul la resurse, structura unitară stabilită la sistem privind documentarea, analizarea și
precum şi protejarea şi folosirea corectă a nivelul entității? gestionarea abaterilor de la politicile sau procedurile

43
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
acestora se reglementează prin acte stabilite, cuprinzând documentele standard privind
administrative, care se aduc la cunoştinţa gestionarea abaterilor de la proceduri;
salariaţilor. Restrângerea accesului la resurse -Raportarea abaterilor de la proceduri, în vederea
reduce riscul utilizării inadecvate a acestora. aprobării de către management (dacă este cazul);
Conducerea entităţii publice se asigură că, -Monitorizarea aplicării măsurilor corective;
pentru toate situaţiile în care din cauza unor -Efectuarea unor analize de risc în cazul în care nu se
circumstanţe deosebite apar abateri faţă de poate realiza separarea atribuțiilor și stabilirea unor
politicile sau procedurile stabilite, se controale suplimentare pentru a compensa această
întocmesc documente adecvate, aprobate la un limitare, cum ar fi verificări încrucișate, etc...
nivel corespunzător, înainte de efectuarea
operaţiunilor. Circumstanţele şi modul de
gestionare a situaţiilor de abatere de la
politicile şi procedurile existente se analizează
periodic, în vederea desprinderii unor
concluzii de bună practică pentru viitor, ce
urmează a fi formalizate.

STANDARDUL 10 - SUPRAVEGHEREA

Conducerea entităţii Conducerea entităţii publice trebuie să Conducătorul monitorizează -Stabilirea de responsabilități pe linie de
publice iniţiază, aplică şi monitorizeze modul de aplicare a şi supervizează activităţile supraveghere și supervizare în ROF și fișa postului,
dezvoltă instrumente instrumentelor de control, pentru a se asigura care intră în responsabilitatea coroborate cu cele din reglementările
adecvate de supervizare că procedurile sunt respectate de către salariaţi lui directă? interne/proceduri documentate;
şi control al proceselor şi în mod efectiv şi continuu. -Activitate desfăşurată de personalul cu atribuţii de
activităţilor specifice Activităţile de supraveghere implică revizuiri control financiar preventiv;
compartimentului, în ale activităţii realizate de salariaţi, testări prin -Activitate desfășurată de personalul cu atribuţii de
scopul realizării acestora sondaje sau orice alte modalităţi care confirmă avizare pentru legalitate din punct de vedere juridic a
în condiţii de respectarea procedurilor. documentelor;
economicitate, eficienţă, Conducătorii compartimentelor verifică şi
eficacitate, siguranţă şi aprobă activităţile salariaţilor, dau Conducătorul acordă asistență -Stabilirea și formalizarea unor metode adecvate de
legalitate. instrucţiunile necesare pentru a asigura salariaților necesară pentru supraveghere a activităților/operațiunilor realizate de
minimizarea erorilor şi pierderilor, eliminarea realizarea sarcinilor trasate? salariați, cu precădere a celor care au un grad ridicat
neregulilor şi fraudei, respectarea legislaţiei şi Conducătorul verifică de expunere la risc;
corecta înţelegere şi aplicare a instrucţiunilor. activitatea salariaților cu -Responsabilități (funcții de conducere) formulate în
Supravegherea activităţilor este adecvată, în privire la realizarea sarcinilor reglementările interne;
măsura în care: trasate? -Asigurarea, de către conducerea primăriei, a
  - fiecărui salariat i se comunică supervizării sau implementării altor forme de control
atribuţiile, responsabilităţile şi limitele de cu privire la aplicarea procedurilor și direcțiilor de
competenţă atribuite; acțiune stabilite.
  – se evaluează sistematic activitatea
fiecărui salariat; Sunt instituite controale -Existența unor reglementări interne/proceduri
  – se aprobă rezultatele activităţii în suficiente şi adecvate de specifice activităţilor care implică un grad ridicat de
diverse etape de realizare a acesteia. supraveghere pentru expunere la risc;
activităţile care implică un -Aplicarea unor metode de control cu privire la
grad ridicat de expunere la îndeplinirea obiectivelor primăriei și la gestionarea
risc? riscurilor asociate acestora (observarea, compararea,

44
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
aprobarea, raportarea, coordonarea, verificarea,
analiza, autorizarea, supervizarea, examinarea,
monitorizarea, etc.);
-Activitate desfășurată de personalul cu atribuţii de
avizare pentru legalitate din punct de vedere juridic a
documentelor;
-Activitate desfăşurată de personalul cu atribuţii de
control financiar preventiv;
-Activitate desfăşurată de auditorul intern.
STANDARDUL 11 - CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII

Conducerea entităţii Entitatea publică este o organizaţie a cărei Sunt inventariate situaţiile -Inventarierea situațiilor/evenimentelor care pot
publice identifică activitate trebuie să se deruleze continuu prin generatoare de întreruperi în genera întreruperi în derularea activităților esențiale
principalele ameninţări compartimentele componente. Eventuala derularea principalelor ale primăriei și a consecințelor/impactului acestora
întrerupere a activităţii acesteia afectează activităţi? (pensionări, vacantări de posturi, concedii medicale,
cu privire la
atingerea obiectivelor stabilite. lipsa resurselor materiale necesare desfășurării
continuitatea derulării  Conducătorii compartimentelor activității, erori în programele/aplicațiile informatice
proceselor şi inventariază situaţiile generatoare care pot utilizate și în funcţionarea echipamentelor din dotare,
activităţilor şi asigură conduce la discontinuităţi în activitate şi management defectuos, fraude, distrugerea sau
măsurile întocmesc un plan de continuitate a pierderea documentelor, disfuncţionalităţi produse de
corespunzătoare pentru activităţilor, care are la bază identificarea şi unii prestatori de servicii, schimbări de proceduri,
ca activitatea acesteia evaluarea cauzelor care pot afecta instabilitate politică şi/sau legislativă) și stabilirea
să poată continua în continuitatea operaţională. măsurilor necesare pentru asigurarea continuității
orice moment, în toate   Situaţii curente generatoare de activității chiar și în aceste situații;
discontinuităţi: fluctuaţia personalului; lipsa -Elaborarea și aplicarea de proceduri documentate
împrejurările şi în toate Sunt stabilite măsuri
de coordonare; management defectuos; pentru administrarea situaţiilor care pot afecta
planurile, indiferent fraude; distrugerea sau pierderea (preventive sau corective, continuitatea proceselor şi activităţilor;
care ar fi natura documentelor; dificultăţi şi/sau după caz) pentru asigurarea -Asigurarea pregătirii profesionale continue a
ameninţării. disfuncţionalităţi în funcţionarea continuităţii activităţii, în personalului existent și nou angajat;
echipamentelor din dotare; disfuncţionalităţi cazul apariţiei unor situaţii -Utilizarea delegării atribuțiilor, în cazul absenţei
produse de unii prestatori de servicii; generatoare de întreruperi? temporare (concedii, plecări în misiune etc.);
schimbări de proceduri, instabilitate politică -Angajarea de personal în locul celor pensionaţi sau
şi/sau legislativă etc. plecaţi din entitatea publică din alte considerente;
Planul de continuitate a activităţii trebuie să -Efectuarea de achiziţii pentru înlocuirea unor
fie cunoscut, accesibil şi aplicat în practică de echipamente necorespunzătoare din dotare;
salariaţii care au stabilite sarcini şi -Asigurarea de service pentru întreţinerea
responsabilităţi în implementarea acestuia. echipamentelor din dotare;
Conducerea entităţii publice acţionează în
vederea asigurării continuităţii activităţii prin -Elaborarea și aplicarea unei proceduri de sistem
măsuri care să prevină apariţia situaţiilor de privind Managementul riscului în primărie;
discontinuitate, spre exemplu: -Monitorizarea și actualizarea permanentă a
  - proceduri documentate pentru Registrului riscurilor la nivel de primărie;
administrarea situaţiilor care pot afecta
continuitatea proceselor şi activităţilor; Sunt monitorizate și aduse la -Elaborarea de planuri de continuitate a
  – delegarea, în cazul absenţei temporare cunoștința salariaților operațiunilor pentru asigurarea desfășurării
(concedii, plecări în misiune etc.); implicați, măsurile propuse? activităților esențiale în cazul manifestării

45
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
  – angajarea de personal în locul celor evenimentelor generatoare de întreruperi, cu
pensionaţi sau plecaţi din entitatea publică din stabilirea de responsabilități ce se exercită în cazul
alte considerente; manifestării evenimentului generator de întreruperi,
  – achiziţii pentru înlocuirea unor locații alternative pentru continuitatea activităților,
echipamente necorespunzătoare din dotare; comunicarea cu celelalte entități, precum și resursele
  – service pentru întreţinerea necesare;
echipamentelor din dotare. -Instruirea personalului și testarea periodică a
planurilor de continuitate a operațiunilor cu privire la
punerea în practică;
Conducătorii compartimentelor asigură -Actualizarea periodică a planurilor de continuitate a
revizuirea continuă a planului de continuitate activităților/operațiunilor;
a activităţilor, astfel încât acesta să reflecte -Raportări/Informări privind aplicarea măsurilor
întotdeauna toate schimbările ce intervin în pentru asigurarea continuităţii activităţii, în cazul
compartiment. apariţiei unor situaţii generatoare de întreruperi;

IV – INFORMAREA ȘI COMUNICAREA

STANDARDUL 12 - INFORMAREA ŞI COMUNICAREA

În entitatea publică Calitatea informaţiilor şi comunicarea Au fost stabilite tipurile de -Elaborarea și implementarea/aplicarea unei
trebuie stabilite tipurile eficientă sprijină conducerea şi salariaţii informaţii, conţinutul, proceduri privind informarea și comunicarea;
de informaţii, conţinutul, entităţii în îndeplinirea sarcinilor, frecvenţa, sursele şi -Identificarea și stabilirea tipurilor de informații,
calitatea, frecvenţa, responsabilităţilor şi în atingerea obiectivelor, destinatarii acestora, astfel conținutului, calității, frecvenței, surselor și
sursele, destinatarii inclusiv a scopului privind controlul intern încât personalul de conducere destinatarilor acestora; vizează informațiile necesare
acestora şi se dezvoltă un managerial.   Informaţia trebuie să fie şi cel de execuţie, prin personalului de conducere și execuție pentru
sistem eficient de corectă, credibilă, clară, completă, oportună, primirea şi transmiterea îndeplinirea sarcinilor; în această etapă sunt
comunicare internă şi utilă, uşor de înţeles şi receptat. informaţiilor, să îşi poată identificate toate componentele informaționale;
externă, astfel încât Informaţia trebuie să beneficieze de o îndeplini sarcinile de -Stabilirea tipurilor de informaţii/documente
conducerea şi salariaţii să circulaţie rapidă, în toate sensurile, inclusiv în serviciu? create/intrate în entitate, conţinutul, frecvenţa, sursele
îşi poată îndeplini în mod şi din exterior, să necesite cheltuieli reduse, şi destinatarii acestora-stabilirea circuitului
eficace şi eficient prin evitarea paralelismelor, adică a circulaţiei documentelor în primărie.
sarcinile, iar informaţiile simultane a aceloraşi informaţii pe canale
să ajungă complete şi la diferite sau de mai multe ori pe acelaşi canal. Sunt stabilite fluxurile -Implementarea/evaluarea/îmbunătățirea sistemului - Prin Dispoziția nr. ............. a fost aprobat
timp la utilizatori. Conducerea entităţii publice stabileşte fluxuri informaționale și căile de informațional cu privire la colectarea, prelucrarea și un Regulament intern privind activitatea de
şi canale de comunicare care să asigure comunicare specifice centralizarea informațiilor (managementul soluționare a petițiilor și a fost desemnat
transmiterea eficace a datelor, informaţiilor şi compartimentului? informațiilor și documentelor); un salariat (personal contractual),
deciziilor necesare desfăşurării proceselor -Asigurarea accesului la informații pentru responsabil cu activitatea de soluționare a
entităţii. angajați/cetățeni; petițiilor asistat în activitatea sa de
Sistemul de comunicare trebuie să fie flexibil -Registrul de intrare-ieșire corespondență; personalul Compartimentului Relații cu
şi rapid, atât în interiorul entităţii publice, cât -Registre secundare organizate la nivelul structurilor publicul.
şi între aceasta şi mediul extern, şi să funcționale în funcție de cerințele legislative;
servească scopurilor utilizatorilor. -Elaborarea și aplicarea unei proceduri de -Aplicația site-ul intern, Site oficial
Comunicarea cu părţile externe trebuie să se sistem/operaționale privind comunicarea cu cetățenii primărie; adrese e-mail;Rețea informatică
realizeze prin canale de comunicare stabilite şi şi alte tipuri de public, înregistrarea, analiza şi proprie; fax, telefon.
aprobate, cu respectarea limitelor de gestionarea sugestiilor şi reclamaţiilor/petițiilor

46
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
responsabilitate şi a delegărilor de autoritate, acestora;
stabilite de conducător -Elaborarea și aplicarea unei proceduri operaţionale
Conducerea entităţii publice reevaluează privind soluţionarea solicitărilor în baza Legii
sistematic şi periodic cerinţele de informaţii şi 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
stabileşte natura, dimensiunea şi sursele de interes public şi a altor situaţii de comunicare cu
informaţii şi date care corespund satisfacerii diverse tipuri de public/cetățeni;
nevoilor de informare a entităţii.
Sunt stabilite canale adecvate
Sistemele IT sprijină managementul adecvat -Identificarea sistemelor de comunicare existente în
de comunicare între
al datelor, inclusiv administrarea bazelor de cadrul primăriei: intern și extern.
compartimentele entității cât
date şi asigurarea calităţii datelor. Sistemele -Asigurarea accesului facil al salariaților/cetățenilor
și cu partea externă.
de management al datelor şi procedurile de la informații prin site-ul oficial al primăriei/sistem
operare sunt în conformitate cu politica IT a intern de comunicare etc.
entităţii, măsurile obligatorii de securitate şi -Analizarea eficacității sistemelor de comunicare în
regulile privind protecţia datelor personale. vederea îmbunătățirii sau implementării unor noi
sisteme de comunicare; se urmăresc aspecte cum ar
fi:
 sistemul servește scopurilor utilizatorilor;
 informația nu este întârziată;
 informația este precisă;
 circuitele informaționale permit o difuzare
rapidă, fluentă și precisă a informațiilor la
utilizatori;
 factori perturbatori (blocaje, filtrare/modificare a
informațiilor etc.);
 bariere de comunicare (limbaj, de percepție);
 dacă sunt stabilite canale adecvate de comunicare
prin care managerii și personalul de execuție din
cadrul unei structuri să fie informați cu privire la
proiectele de dispoziții/hotărâri sau inițiative
adoptate la nivelul altor compartimente, care le-
ar afecta sarcinile și responsabilitățile;
 dacă există canale de comunicare între vârful
primăriei și bază și invers;
 stabilirea de canale de comunicare astfel încât
angajații/cetățenii să raporteze/sesizeze
neregulile/sesizări/petiții.
-Elaborarea și aplicarea unei proceduri de sistem
privind utilizarea resurselor informatice, securitatea
mediilor de stocare şi managementul parolelor în
cadrul primăriei.

STANDARDUL 13 - GESTIONAREA DOCUMENTELOR

Conducătorul entităţii În fiecare entitate publică sunt definite reguli Sunt aplicate proceduri pentru -Elaborarea şi implementarea unor proceduri privind -Existența unui salariat desemnat cu
publice organizează şi clare şi sunt stabilite proceduri cu privire la înregistrarea, expedierea, primirea/expedierea, înregistrarea şi arhivarea arhivarea documentelor;

47
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
gestionează procesul de înregistrarea, expedierea, redactarea, redactarea, clasificarea, corespondenţei; -Existența unui Nomenclator arhivistic al
creare, revizuire, clasificarea, îndosarierea, protejarea şi îndosarierea, protejarea şi -Stabilirea în ROF și în fișele de post a documentelor create la nivelul primăriei
organizare, stocare, păstrarea documentelor. arhivarea documentelor responsabilităților privind arhivarea documentelor; Comunei X;
utilizare, identificare şi Conducătorul entităţii publice organizează şi interne şi externe, după caz? -Înființarea unui compartiment de arhivă/stabilirea -Fișe de post care conțin responsabilități cu
arhivare a documentelor monitorizează procesul de primire, unui responsabil în cadrul primăriei cu arhivarea privire la arhivarea/gestionarea
interne şi a celor înregistrare şi expediere a documentelor, iar la documentelor; documentelor create/utilizate;
provenite din exteriorul nivelul fiecărui compartiment se ţine, în mod -Existența unui Nomenclator arhivistic al -Există desemnat un responsabil cu
entităţii, oferind control obligatoriu, o evidenţă a documentelor primite documentelor create la nivelul primăriei Comunei X; protecția datelor cu caracter personal în
asupra ciclului complet şi expediate. cadrul Primăriei Comunei X, județul Argeș
de viaţă al acestora şi
accesibilitate conducerii -Implementarea în cadrul primăriei a unui sistem de
şi salariaţilor entităţii, În entitatea publică sunt implementate măsuri Sunt implementate măsuri de management al documentelor, care să asigure
precum şi terţilor de securitate pentru protejarea documentelor securitate pentru protejarea protecția fizică a acestora (spații adecvate pentru
abilitaţi. împotriva distrugerii, furtului, pierderii, documentelor împotriva arhivă, rafturi/dulapuri metalice, dotări împotriva
incendiului etc., precum şi măsuri de distrugerii, furtului, pierderii, incendiilor/furtului);
respectare a reglementărilor privind protecţia incendiului etc.? -Implementarea de măsuri pentru respectarea
datelor cu caracter personal. reglementărilor privind protecţia datelor cu caracter
personal.

-Elaborarea și aplicarea unei reglementări interne cu


Conducerea entităţii publice asigură condiţiile Reglementările legale în privire autorizarea accesului la informații clasificate
necesare cunoaşterii şi respectării de către vigoare cu privire la și la manipularea și depozitarea acestora, atunci când
salariaţi a reglementărilor legale privind manipularea şi depozitarea este cazul;
accesul la documentele clasificate şi modul de informaţiilor clasificate sunt -Atunci când este cazul, la nivelul primăriei să se
gestionare a acestora. cunoscute şi aplicate în instituie o evidență a autorizațiilor de acces la
În entitatea publică este creat un sistem de practică? informații clasificate acordate personalului.
păstrare/arhivare a documentelor, potrivit unei
proceduri, în vederea asigurării conservării lor
în bune condiţii şi pentru a fi accesibile
personalului competent în a le utiliza.
STANDARDUL 14 - RAPORTAREA CONTABILĂ ŞI FINANCIARĂ – APLICABIL EXCLUSIV DOMENIULUI FINANCIAR-CONTABIL

Conducătorul entităţii Conducătorul entităţii publice este responsabil Procedurile contabile sunt -Stabilirea în ROF și în fișele de post a -Desemnare salariați responsabili cu
publice asigură buna de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii elaborate/actualizate în responsabilităților specifice domeniului financiar- acordarea vizei de control financiar
desfăşurare a proceselor şi de prezentarea la termen a situaţiilor concordanţă cu prevederile contabil; preventiv propriu;
şi exercitarea formelor de financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat normative aplicabile -Elaborarea şi implementarea unor reglementări -Raportări trimestriale/semestriale/anuale
control intern adecvate, în administrarea sa, precum şi a execuţiei domeniului financiar- interne/politici contabile/proceduri operaționale, financiar-contabile;
care garantează că datele bugetare, în vederea asigurării exactităţii contabil? decizii, circulare, instrucțiuni de lucru privind
şi informaţiile aferente tuturor informaţiilor contabile aflate sub activitatea financiar-contabilă și raportarea financiar-
utilizate pentru controlul său. contabilă.
întocmirea situaţiilor Conducătorul compartimentului financiar-
contabile anuale şi a contabil asigură calitatea informaţiilor şi
rapoartelor financiare datelor contabile utilizate la realizarea Există controale pentru a -Activitate desfăşurată de personalul cu atribuţii de
sunt corecte, complete şi situaţiilor contabile, care reflectă în mod real asigura corecta aplicare a control financiar preventiv;
furnizate la timp. activele şi pasivele entităţii publice. politicilor, normelor şi -Activitate desfăşurată de auditorul intern.

48
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
Situaţiile financiare anuale sunt însoţite de procedurilor contabile,
rapoarte anuale de performanţă în care se precum şi a prevederilor
prezintă pentru fiecare program obiectivele, normative aplicabile
rezultatele preconizate şi cele obţinute, domeniului financiar-
indicatorii şi costurile asociate. contabil?
În entitatea publică sunt elaborate proceduri şi
controale contabile documentate în mod -Elaborarea și implementarea unor planuri de
Este monitorizată remedierea
corespunzător vizând corecta aplicare a acțiune/măsuri pentru ducerea la îndeplinire a
deficiențelor constatate de
actelor normative din domeniul financiar- măsurilor/recomandărilor în vederea remedierii
organele cu competentă în
contabil şi al controlului intern. deficiențelor constatate de organele cu competentă în
domeniu?
domeniu

V – EVALUARE ȘI AUDIT
STANDARDUL 15 - EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

Conducătorul entităţii
Conducătorul entităţii publice asigură Conducătorul -Elaborarea și implementarea unei proceduri de Dispoziția nr. .................... privind
publice atribuie
verificarea şi evaluarea în mod continuu a compartimentului realizează, sistem privind evaluarea sistemului de control intern desemnarea responsabililor cu riscurile la
responsabilităţi de
funcţionării sistemului de control intern anual, operaţiunea de managerial; nivelul fiecărei structuri funcționale și de
evaluare a controlului
managerial şi a componentelor sale, pentru a autoevaluare a sistemului de -Realizarea anuală de către comisia de monitorizare constituire a Comisiei pentru
intern managerial
identifica la timp punctele slabe, respectiv control intern managerial? SCIM, a procesului de autoevaluare a sistemului de monitorizarea, coordonarea și
conducătorilor deficienţele controlului intern şi pentru a lua control intern managerial, conform reglementărilor
îndrumarea metodologică a
compartimentelor, măsuri de corectare şi/sau eliminare în timp interne;
elaborând în acest scop
util a acestora.
implementării și dezvoltării sistemului
politici, planuri şi
Conducerea entităţii publice efectuează, cel Răspunsurile din chestionarul -Completarea de către reprezentanții fiecărei structuri de control intern managerial;
programe. puţin o dată pe an, o verificare şi autoevaluare de autoevaluare sunt probate funcționale din organigramă a chestionarului de
  Conducătorul a propriului sistem de control intern cu documente justificative autoevaluare cu răspunsuri probate de documente -
entităţii publice dispune
managerial, pentru a stabili gradul de corespunzătoare? justificative și stabilirea gradului de implementare a
şi monitorizează
conformitate a acestuia cu standardele de standardelor de control intern managerial la nivelul
evaluarea controlului
control intern managerial. fiecărei structuri funcționale a primăriei Comunei X;
intern managerial prin
Conducătorii compartimentelor din cadrul
intermediul entităţii publice iau măsuri adecvate şi
compartimentelor, în
prompte pentru remedierea punctelor slabe, -Identificarea deficiențelor/slăbiciunilor privind
respectiv a deficienţelor identificate în Conducătorul
conformitate cu anexele controlul intern managerial, în vederea implementării
nr. 3 şi 4. procesul de autoevaluare a sistemului de compartimentului propune măsurilor de remediere acestora, precum și pentru
  Conducătorul control intern managerial; aceste măsuri se măsuri pentru îmbunătățirea prevenirea apariției ulterioare a acestora.
entităţii transpun anual într-un program de dezvoltare sistemului de control intern
publice
elaborează, anual, prin
a sistemului de control intern managerial. managerial în cadrul -Elaborarea de către ordonatorul principal de credite a
Conducătorul entităţii publice elaborează chestionarului
asumarea responsabilităţii de „Raportului anual asupra sistemului de control intern
anual un raport asupra sistemului de control autoevaluare?
manageriale, un raport managerial”, ca bază pentru un plan de acţiune care
asupra propriului sistem
intern managerial, ca bază pentru un plan de să conţină zonele vulnerabile identificate,
de control intern
acţiune care să conţină zonele vulnerabile instrumentele de control necesar a fi implementate,
managerial identificate, instrumentele de control necesar măsuri şi direcţii de acţiune pentru creşterea
a fi implementate, măsuri şi direcţii de acţiune capacităţii controlului intern managerial în realizarea
pentru creşterea capacităţii controlului intern obiectivelor entităţii;
managerial în realizarea obiectivelor entităţii.
STANDARDUL 16 - AUDITUL INTERN - APLICABIL EXCLUSIV DOMENIULUI AUDIT INTERN

49
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
Entitatea publică Auditul intern asigură evaluarea independentă Compartimentul de audit -Asigurarea unei organizări și independențe adecvate -Este constituită o structură de audit intern
înfiinţează un şi obiectivă a activităţilor desfăşurate în cadrul public intern desfășoară, în structurii de audit intern: cu un singur post de auditor, ocupat;
compartiment de audit entităţilor publice pentru îndeplinirea afara activităților de asigurare  organizare adecvată presupune ca structura de -Se realizează misiuni de audit public intern
public intern (sau are obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea şi activități de consiliere în audit să fie capabilă să-și îndeplinească și se formulează recomandări pentru
acces la o capacitate de sistemului de control intern managerial. scopul dezvoltării sistemului activitățile conform cadrului de reglementare îmbunătățirea controlului intern managerial
audit competentă), Domeniul activităţii de audit intern trebuie să de control intern? național și Standardelor internaționale de audit al entității.
organizat cu scopul permită obţinerea unei asigurări cu privire la intern; -Se elaborează anual un plan de audit pe
îmbunătăţirii eficienţa şi eficacitatea managementului baza analizei riscurilor, care să asigure
managementului entităţii riscului, controlului şi proceselor de Compartimentul de audit -Dimensionarea structurii organizatorice în raport cu orientarea resurselor limitate de audit către
publice prin activităţi de guvernanţă. public intern este prevederile legale (cel puțin 2 auditori) și cu mărimea zonele cele mai riscante din primărie.
asigurare şi consiliere. Compartimentul de audit public intern este dimensionat, ca număr de și complexitatea entității publice; -A fost elaborată și aprobată Carta auditului
dimensionat pe baza volumului de activitate şi auditori, pe baza volumului de -Furnizarea de asigurări și consiliere conducătorului intern din cadrul primăriei Comunei X;
a mărimii riscurilor asociate, astfel încât să activitate şi a mărimii entității publice (ordonatorul principal de credite) -Se elaborează rapoarte anuale privind
asigure auditarea activităţilor cuprinse în sfera riscurilor asociate, astfel încât prin efectuarea de misiuni de audit intern în baza activitatea de audit public intern.
auditului public intern. să asigure auditarea unei planificări bazate pe riscuri:
Conducătorul compartimentului de audit activităţilor cuprinse în sfera  Se elaborează un plan de audit pe baza analizei
public intern este responsabil pentru auditului public intern? riscurilor, care să asigure orientarea resurselor
organizarea şi desfăşurarea activităţilor de limitate de audit către zonele cele mai riscante
audit. din primărie.
Auditorii interni trebuie să îşi îndeplinească Compartimentul de audit - Aprobarea de către conducător a Cartei auditului
atribuţiile în mod obiectiv şi independent, cu public intern întocmeşte intern din cadrul primăriei Comunei X;
profesionalism şi integritate, conform rapoarte periodice cu privire -Elaborarea Rapoartelor misiunilor de audit intern de
reglementărilor legislative, normelor şi la acţiunile/activităţile regularitate/conformitate și după caz, de consiliere;
procedurilor specifice activităţii de audit desfăşurate? -Elaborarea de informări periodice privind
public intern. implementarea recomandărilor formulate în cadrul
Auditorii interni trebuie să îşi îmbunătăţească misiunilor de audit intern;
cunoştinţele, abilităţile şi valorile în cadrul
formării profesionale continue şi să asigure -Elaborarea Raportului anual privind activitatea de
compatibilitatea pregătirii cu tipul şi natura audit intern;
misiunilor de audit intern care trebuie
realizate.
Auditorul intern finalizează acţiunile sale prin
rapoarte de audit intern, în care reflectă cadrul
general, obiectivele, constatările, concluziile
şi recomandările.
Conducătorul entităţii publice dispune
măsurile necesare, având în vedere
recomandările prezentate în rapoartele de
audit intern.

50
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
NOTĂ
1)
Pe lângă criteriile generale de evaluare a stadiului implementării standardului, Comisia de monitorizare poate defini şi include în Chestionarul de autoevaluare şi criterii
specifice proprii.
2)
Fiecare răspuns din coloana 1 la “Criterii generale de evaluare a stadiului implementării standardului” se motivează în coloana 3 "Explicaţie asociată răspunsului" şi se
probează cu documente justificative corespunzătoare.
3)
Un standard aplicabil la nivelul compartimentului se consideră a fi:
 implementat (I), atunci când, la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a răspuns cu "Da";
 parţial implementat (PI), atunci când la cel puţin unul dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a răspuns cu "Nu";
 neimplementat (NI), atunci când la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a răspuns cu "Nu".
4)
În cazul criteriilor generale de evaluare aferente standardelor neaplicabile unui anumit compartiment, în coloana 2 se precizează "neaplicabil" în dreptul fiecărui criteriu
general de evaluare al acelui standard, prin acronimul "NA", şi se motivează în coloana 3 "Explicaţie asociată răspunsului". La nivelul unui compartiment pot fi considerate
neaplicabile numai standardele: 14 "Raportarea contabilă şi financiară" şi 16 "Auditul intern", cu respectarea condiţiei ca la nivelul entităţii toate standardele să fie aplicabile.
5)
Subordonatele entităților publice locale și primăriile de comune vor evalua stadiul de implementare a standardelor de control intern managerial, aplicând numai prima cerință
din Chestionarul de autoevaluare, iar modul de implementare al standardului fiind următorul:
Un standard aplicabil la nivelul compartimentului se consideră a fi:
 implementat (I), atunci când, la criteriul general de evaluare aferent standardului s-a răspuns cu "Da";
 neimplementat (NI), atunci când la criteriul general de evaluare aferent standardului s-a răspuns cu "Nu".
Aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern managerial cu standardele de control intern managerial, în raport cu numărul de standarde implementate,
se realizează conform acelComunai precizări din „Instrucţiuni privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial”.
ACŢIUNI NECESARE PRIVIND AUTOEVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
a) dispunerea de către conducătorul entităţii publice a efectuării de către reprezentanții fiecărei structuri funcționale din organigramă a operaţiunii de autoevaluare a sistemului de
control intern managerial;
b) convocarea unei reuniuni a structurii cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică privind sistemul propriu de control intern managerial, constituită prin
act de decizie internă a conducătorului entităţii publice, având ca obiect dezbaterea în şedinţa Comisiei de monitorizare a măsurilor de organizare şi realizare a operaţiunii de
autoevaluare a sistemului de control intern managerial;
c) completarea de către fiecare structură funcțională din organigrama entităţii publice a "Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control
intern/managerial", prevăzut în anexa nr. 4.1, şi asumarea de către reprezentanții fiecărei structuri funcționale din organigramă, a realităţii datelor, informaţiilor şi constatărilor
înscrise în acesta pe baza principiului responsabilităţii manageriale;
d) întocmirea de către secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare a Situaţiei sintetice a rezultatelor autoevaluării, prevăzută în anexa nr. 4.2, prin centralizarea informaţiilor din
chestionarele de autoevaluare, semnate şi transmise de c
ătre reprezentanții fiecărei structuri funcționale din organigramă;
e) elaborarea de către secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare a cap. II din Situaţia centralizatoare privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern
managerial (anexa nr. 3 la Cod);
f) aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern/managerial cu standardele de control intern/managerial, în raport cu numărul de standarde
implementate, astfel:
- sistemul este conform dacă sunt implementate toate cele 16 standarde;
- sistemul este parţial conform dacă sunt implementate între 13 şi 15 standarde;
- sistemul este parţial conform limitat dacă sunt implementate între 9 şi 12 standarde;
- sistemul este neconform dacă sunt implementate mai puţin de 9 standarde.

51
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
g) întocmirea de către conducător a Raportului anual asupra sistemului de control intern managerial care se aprobă prin semnarea acestuia de către titularul de drept al competenţei
de ordonator principal de credite, în conformitate cu principiul responsabilităţii manageriale, după ce a fost analizat în Comisia de monitorizare
În urma constatărilor reiese că, în prezent, sistemul propriu de control intern managerial al primăriei Comunei X cu standardele de control intern managerial, în raport cu numărul
de standarde implementate, este neconform, având 6 (șase) standarde de control intern (Standardul nr. 1 - Etica şi integritatea, nr. 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini, nr. 3- Competenţă,
performanţă, nr. 6 – Planificarea, nr. 12 – Informarea și comunicarea, nr. 13- Gestionarea documentelor) parțial implementate.

Entitatea publică are obligaţia să elaboreze şi să păstreze pe o perioadă de cel puţin 5 ani documentaţia relevantă cu privire la organizarea şi funcţionarea sistemului de control
intern managerial propriu şi pe cea referitoare la operaţiunea de autoevaluare a acestuia.

52
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
Anexa nr. 2

Situația documentelor proiectate (draft) cu privire la implementarea cerințelor standardelor de


control intern managerial care trebuie analizate/modificate/actualizate de comisia de
monitorizare SCIM

Coduri de conduita

1 C-01 Norme de conduita generale.docx X

2 C-02 Cod de Etica auditor intem.docx X

3 C-03 Cod de Etica achiziții publ.docx X

4 C-04 Cod norme profesionale CFPP.docx X

5 C-05 Cod deontologic cons. jurid.docx X

Fișe standarde

1 Fisa standard 01 - Etică și integritate.docx X

2 Fisa standard 02 - Atribuții, funcții, sarcini.docx X

3 Fisa standard 03 - Competența, performanța.docx X

4 Fisa standard 04 - Structura organizatorică.docx X

5 Fisa standard 05 - Obiective.docx X

6 Fisa standard 06 - Planificarea.docx X

7 Fisa standard 07 - Monitorizarea performanței.docx X

8 Fisa standard 08 - Managementul riscului.docx X

9 Fisa standard 09 Proceduri.docx X

10 Fisa standard 10 - Supravegherea, docx X

11 Fisa standard 11 - Continuarea activității.docx X

12 Fisa standard 12 - Informarea și comunicarea.docx X

13 Fisa standard 13 - Gestionarea documentelor.docx X

14 Fisa standard 14 - Raportarea contabilă și financiară.docx X

15 Fisa standard 15 - Evaluarea sistemului de control intem.docx X

16 Fisa standard 16 - Auditul intem.docx X

Obiective
Achiziții publice

1 Definire obiective SMART - Achiziții publice, docx X

2 Lista obiectivelor, activităților, indicatorilor si riscurilor - Achiziții publice, docx X

Administrarea patrimoniului

1 Definire obiective SMART - Administrarea patrimoniului.docx X

53
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
2 Lista obiectivelor, activităților, indicatorilor si riscurilor Administrare patrimoniu.docx X

Registrul de risc Secretar general.docx X


2
SSM

1 Planul de implementare a masurilor SSM.docx X

2 Registrul de risc SSM.docx X

Stare civilă

1 Planul de implementare a masurilor Stare civila.docx X

2 Registrul de risc Stare civila.docx X

SU

1 Planul de implementare a masurilor-SU.docx X

2 Registrul de risc SU.docx X

Taxe si impozite

1 Planul de implementare a masurilor Taxe si impozite, docx X

2 Registrul de risc Taxe si impozite, docx X

Transport elevi

1 Planul de implementare a masurilor Transport elevi.docx X

2 Registrul de risc Transport elevi.docx X

1 Planul de implementare a masurilor-Urbanism.docx X

2 Registrul de risc Urbanism. docx X

Proceduri

Proceduri de Sistem

1 PS 01 Elaborarea procedurilor.docx X

2 PS 02 Elaborarea, actualizare ROF.docx X

3 PS 03 întocmirea sau actualizarea fiselor de post.docx X

4 PS 04 Monitorizarea performantelor.docx X

5 PS 05 Managementul riscurilor.docx X

6 PS 06 Delegarea competentelor si responsabilitatilor.docx X

7 PS 07 Funcțiile sensibile.docx X

8 PS 08 Gestionarea abaterilor.docx X

9 PS 09 Semnalarea neregulilor.docx X

PS 10 Consiliere etica si raportare.docx X


10

11 PS 11 Protecția datelor cu caracter personal.docx X

54
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”

12 PS 12 Continuitatea activității.docx X

13 PS 13 Gestionarea petitiilor.docx X

14 PS 14 Activitatea de registratura.docx X

15 PS 15 Arhivarea documentelor.docx X

16 PS 16 Declararea averilor, intereselor si cadourilor.docx X

17 PS 17 Evaluarea performantelor individuale.docx X

18 PS 18 Inventărierea.docx X

19 PS 19 Analiza efectuată de management.docx X

20 PS 20 Coordonarea.docx X

21 PS 21 Comunicarea.docx X

22 PS 22 Pregătirea profesională.docx X

23 PS 23 Protecția avertizorilor de interes public.docx X

24 PS 24 Modul de întocmire si redactare a documentelor.docx X

25 PS 25 Raportarea SNA.docx X

26 PS 26 Comunicarea din oficiu a inf de interes public si transparenta decizionala.docx X


Lista codificări PO

1 Lista codificări PO.docx X

Proceduri Operaționale

Secretar general

1 PO 01.01 Arenda.docx X

2 PO 01.02 Coordonarea activitătilor.docx X

3 PO 01.03 Declararea conflictelor de interese.docx X

4 PO 01.04 Interpelări.docx X

5 PO 01.05 Ofițer de stare civila.docx X

6 PO 01.06 Publicitate vanz-cump de terenuri.docx X

7 PO 01.07 Relația Primărie Cons Local.docx X

Urbanism

1 PO 02.01 Activitatea de proiectare.docx X

PO 02.02 Activitățile de cadastru edilitar imobiliar.docx X


2

3 PO 02.03 Activitățile de Nomenclatura urbana.docx X

4 PO 02.04 Sit cadastrala a imob sit pe raza terit administr a ...docx X

Consilieri juridici

1 PO 03.04 Citatii.docx X

55
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”

2 PO 03.01 Acordare consiliere juridică.docx X

3 PO 03.02 Avizarea favorab a proiect dispoziții sau decizii.docx X

4 PO 03.03 Avizarea si contrasemnarea actelor cu caracter juridic.docx X

5 PO 03.05 Elaborarea actului administrativ.docx X

6 PO 03.06 Formularea apararii.docx X

7 PO 03.07 Reprezentarea in instanta.docx X

8 PO 03.08 Soluționarea plângerii prealabile.docx X

Fonduri externe

1 PO 04.01 Elab strategiei de dezvoltare durabila locala.docx X

2 PO 04.02 Manag programelor, proiectelor int si intemationale.docx X

3 PO 04.03 Proiecte cu parteneriate ONG.docx X

Comp. Silvic

Registrul agricol

1 PO 06.01 Adeverințe APIA.docx X

2 PO 06.02 Arenda.docx X

3 PO 06.03 Atrib teren in folos gratuit LG15-2003.docx X

4 PO 06.04 Completare RA.docx X

5 PO 06.05 Documentație emitere titlu de proprietate .docx X

6 PO 06.06 Elib atestat de prod si carnet de corn a prod agricol.docx X

7 PO 06.07 înscrierea in RA a deținătorilor de teren animale.docx X

8 PO 06.08 Pub pentru vanzarea terenurilor extravilan.docx X

9 PO 06.09 Rec drept de propr asupra teren arabile și forest.docx X

Topometrie

1 PO 07.01 Măsurători cadastrale.docx X

Resurse umane

1 PO 08.01 Cercetare disciplinară funcții publice.docx X

PO 08.02 Cercetare disciplinară prealabilă.docx X


2

3 PO 08.03 Contractul individual de muncă.docx X

4 PO 08.04 Dosar de personal contractual.docx X

5 PO 08.05 Dosar profesional FP.docx X

6 PO 08.06 încadrare, promovare, incetare contractuali.docx X

7 PO 08.07 Modificarea, suspendarea, încetarea raport de serviciu funcționari.docx X

8 PO 08.08 Org concurs-exam promov grad FP.docx X

56
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
9 PO 08.09 Organiz exam promov clasa FP.docx X

10 PO 08.10 Organiz exam-concurs ocup funcție publica vacanta-temp vac.docx X

11 PO 08.11 REVISAL.docx X

Protecția muncii _ SSM

1 PO 09.01 Securitate sanatate in muncă.docx X

Relații cu publicul

1 PO 10.01 Comunicarea cu cetățenii si organizare audiente.docx X

2 PO 10.02 Comunicarea cu publicul si mass-media.docx X

3 PO 10.03 Modalitati de aplicare LG 544-200l.docx X

4 PO 10.04 Transparenta decizionala.docx X

Secretariat, relații interne și internaționale

1 PO 11.01 Convocarea CL si asigurarea secretariatului.docx X

2 PO 11.02 Imagine, relații intemationale.docx X

3 PO 11.03 Promovare imagine.docx X

Mediu

1 PO 12.01 Identificarea aspectelor de mediu.docx X

2 PO 12.02 Monitorizare si măsurare mediu.docx X

Gospodărire și mediu în teritoriu

Stare civilă

1 PO 14.01 Atribuirea, inscrierea si gestionarea CNP.docx X

2 PO 14.02 Desfacerea căsătoriei pe cale administrativa.docx X

3 PO 14.03 Eliberarea certificatelor de stare civila.docx X

4 PO 14.04 înscriere mențiuni din străin in actele de stare civila.docx X

5 PO 14.05 înscrierea in registre a datelor de stare civila.docx X

PO 14.06 întocmire acte stare civila cetateni aflati in strain.docx X


6

14 PO 17.01.14 Munca în folosul comunității.docx X

15 PO 17.01.15 Venitul minim garantat.docx X

Autoritate tutelară

1 PO 17.02.01 Asistenta persoane varstnice.docx X

2 PO 17.02.02 Informare cetateni.docx X

3 PO 17.02.03 Monitorizare copii cu părinți plecați in străinătate la munca.docx X

4 PO 17.02.04 Ocrotire minor.docx X

57
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
Financiar - contabil

1 PO 18.01.01 Activitati contabile -Cheltuieli.docx X

2 PO 18.01.02 Administrarea patrimoniului.docx X

3 PO 18.01.03 ALOP.docx X

4 PO 18.01.04 Buget de venituri si cheltuieli.docx X

5 PO 18.01.05 Bunuri domeniu public si privat.docx X

6 PO 18.01.06 Calcul salarii, stat de plata declarații adev.docx X

7 PO 18.01.07 Casierie.docx X

8 PO 18.01.08 CFPP.docx X

9 PO 18.01.09 Circuit documente ALOP.docx X

10 PO 18.01.10 Contabilitate Active fixe.docx X

11 PO 18.01.11 Contabilitatea creanțelor si datoriilor.docx X

12 PO 18.01.12 Contabilitatea mijloacelor fixe mater obinv.docx X

13 PO 18.01.13 Contabilitatea Trezoreriei.docx X

14 PO 18.01.14 Contabilitatea veniturilor.docx X

15 PO 18.01.15 Contabilizarea facturilor de la fumizori.docx X

16 PO 18.01.16 Datoria publica locala.docx X

17 PO 18.01.17 Evid ctb materiale, ob inventar.docx X

18 PO 18.01.18 Evid ctb mij fixe.docx X

19 PO 18.01.19 Evidenta contabilă a deplasarilor.docx X

20 PO 18.01.20 Evidenta contabila a veniturilor.docx X

21 PO 18.01.21 Execuția bugetara.docx X

22 PO 18.01.22 Fundamentare, elaborare, rectificare buget.docx X

23 PO 18.01.23 Garanții materiale gestionari.docx X

24 PO 18.01.24 Inreg si evidenta banca.docx X

25 PO 18.01.25 Întocmire situații financiare.docx X

26 PO 18.01.26 Întocmirea notei contabile.docx X

27 PO 18.01.27 Întocmirea si înregistrarea în cont a ordinului de plata.docx X

28 PO 18.01.28 întocmirea si utilizarea CEC-ului de numerar.docx X

29 PO 18.01.29 Ordonantarea cheltuielilor.docx X

30 PO 18.01.30 Organizarea si conducerea contabilitatii.docx X

31 PO 18.01.31 Procedura de recuperare a creanțelor fiscale.docx X

32 PO 18.01.32 Scoaterea din fet, declas, casare.docx X

58
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
Taxe și impozite

1 PO 18.02.01 Asistenta contribuabili.docx X

2 PO 18.02.02 Comunicarea actelor administrative fiscale.docx X

3 PO 18.02.03 Controlul fiscal al impozitelor si taxelor locale.docx X

4 PO 18.02.04 Deschidere, rectificare rol fiscal.docx X

5 PO 18.02.05 Eliberare certificat atestare fiscala.docx X

6 PO 18.02.06 Eșalonarea la plata.docx X

7 PO 18.02.07 Executare silita prin poprire.docx X

8 PO 18.02.08 Executare silita prin sechestru bunuri imobile.docx X

9 PO 18.02.09 Executare silita prin sechestru bunuri mobile.docx X

10 PO 18.02.10 Inventarierea materiei impozabile.docx X

11 PO 18.02.11 Scăderea din evid a amenzii PF PJ.docx X

12 PO 18.02.12 Sistemul electronic de încasare a impozitelor și taxelor.docx X

13 PO 18.02.13 Soluționarea contestațiilor la executare silita.docx X

14 PO 18.02.14 Soluționarea contestațiilor la acte administrative.docx X

15 PO 18.02.15 Stabilire impozite si taxe locale.docx X

16 PO 18.02.16 Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită.docx X

17 PO 18.02.17 Transformarea amenzilor in munca in folosul comunitatii.docx X

Urbanism

1 PO 19.01 Activitățile direcției de urbanism si amenajarea teritoriului.docx X

PO 19.02 Elib cerlif nomenclatura stradala.docx X


2

3 PO 19.03 Emiterea avizului.docx X

4 PO 19.04 Intocm elib autoriz amplas constr provizorii si reclame.docx X

5 PO 19.05 Intocm elib autoriz desf cstr provizorii.docx X

6 PO 19.06 întocmire si eliberare autorizații construire imobile noi supraetajari.docx X

7 PO 19.07 întocmirea si eliberarea autorizaț de desființare construcții existente.docx X

8 PO 19.08 întocmirea si eliberarea certificatului de urbanism.docx X

9 PO 19.09 Relații cu publicul si cu toate compartimentele de specialitate.docx X

Investiții

1 PO 19.01.01 Derulare contracte.docx X

2 PO 19.01.02 Investiții.docx X

3 PO 19.01.03 Recepție Investiții.docx X

4 PO 19.01.04 Urmărirea derulării contractelor.docx X

59
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
Achiziții publice

1 PO 19.02.01 Achiziția directa.docx X

2 PO 19.02.02 Atrib contr pentru serv cu coduri CPV in Anexa 2.docx X

3 PO 19.02.03 Concurs de solutii.docx X

4 PO 19.02.04 Dialog competitiv.docx X

5 PO 19.02.05 Licitație deschisa.docx X

6 PO 19.02.06 Licitație restransă.docx X

Informatică

1 PO 19.04.01 Activitati informatice, docx X

2 PO 19.04.02 întreținere pagina WEB - Actualiz, monitoriz, informații site.docx X

3 PO 19.04.03 Strategia de securitate a retelei.docx X

Audit

1 Manualul de audit.docx X

2 PO 21.01 Arhivarea documentelor de audit. docx X

3 PO 21.02 Avizarea normelor metodologice specifice de audit intern .docx X

5 PO 21.04 Evaluarea calitatii activitatii de Audit Public Intern.docx X

PO 21.05 Misiune ad-hoc.docx X


6
7 PO 21.06 Planificarea strategica si anuala a activitatii de audit intern.docx X

8 PO 21.07 Procesul de audit intern - misiuni de asigurare.docx X

Protecție civilă

1 PO 22.01 Gestionarea situațiilor de urgenta.docx X

A.D.P.
1 PO 29.01 Deszăpezire, intretinere drumuri.docx X
2 PO 29.02 Gestionare deseuri.docx X
3 PO 29.03 Gestionarea câinilor fara stapan.docx X
4 PO 29.04 Gestiune directa intretinere si amenajare spatiilor verzi si mob stradal.docx X
5 PO 29.05 Igienizare.docx . X
6 PO 29.06 întocmire ordin prefect.docx X
7 PO 29.07 întreținere si reparatii.docx X
8 PO 29.08 Organizarea si funcționarea parcului auto.docx X
9 PO 29.09 Repartizarea locuitelor.docx X
10 PO 29.10 Salubrizare.docx X
Administație publică
1 PO 30.01 Elaborare raport de' activitate OUG 109 din 2011.docx X
Alegeri electorale
1 PO 31.01 Gestionarea listelor electorale permanente.docx X
2 PO 31.02 înființarea secțiilor de votare.docx X
•>
3 PO 31.03 Intocm si actualiz BD cu alegatorii.docx X
Rapoarte de monitorizare performante
1 Raport de monitorizare a performantelor Fond Funciar, Registrul agricol.docx X

60
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
2 Raport de monitorizare a performantelor întreținere mobilier urban si strazi.docx X
3 Raport de monitorizare a performantelor Investitii.docx X
4 Raport de monitorizare a performantelor Juridic.docx X
5 Raport de monitorizare a performantelor Paza.docx X
6 Raport de monitorizare a performantelor Protecția mediului.docx X
18 Raport de monitorizare a performantelor Urbanism.docx X
19 Raport de monitorizare a performanțelor Achiziții publice.docx X
20 Raport de monitorizare a performanțelor Administrare patrimoniului.docx X
21 Raport de monitorizare a performanțelor Administrare spatii verzi.docx X
22 Raport de monitorizare a performanțelor Administrație publica.docx X
23 Raport de monitorizare a performanțelor Administrativ.docx X
24 Raport de monitorizare a performanțelor Alegeri electorale.docx X
25 Raport de monitorizare a performanțelor Arhiva.docx X
26 Raport de monitorizare a performanțelor Asistenta sociala.docx X
27 Raport de monitorizare a performanțelor Audit.docx X
28 Raport de monitorizare a performanțelor Autoritate tutelara.docx X
29 Raport de monitorizare a performanțelor Biblioteca.docx X
35 Raport de monitorizare a performanțelor Evidenta persoanelor.docx X
36 Raport de monitorizare a performanțelor Fond locativ.docx X
37 Raport de monitorizare a performanțelor Gestionare câini fara stapan.docx X
38 Raport de monitorizare a performanțelor Gospodărire locala spatii verzi.docx X
39 Raport de monitorizare a performanțelor Igienizare.docx X
40 Raport de monitorizare a performanțelor Informare turistica.docx X
41 Raport de monitorizare a performanțelor Informatica, docx X
Rapoarte privind gestionarea riscurilor
1 Raport gestionare a riscurilor Achiziții publice.docx X
2 Raport gestionare a riscurilor Administrare spatii verzi.docx X
3 Raport gestionare a riscurilor Administrarea patrimoniului.docx X
4 Raport gestionare a riscurilor Administrație publica, docx X
5 Raport gestionare a riscurilor Administrativ, docx X
27 Raport gestionare a riscurilor Juridic, docx X
28 Raport gestionare a riscurilor Paza.docx X
29 Raport gestionare a riscurilor Protecția mediului.docx X
30 Raport gestionare a riscurilor PSLdocx X
31 Raport gestionare a riscurilor Relații cu publicul.docx X
32 Raport gestionare a riscurilor Relații cu romii.docx X
33 Raport gestionare a riscurilor Resurse umane.docx X
34 Raport gestionare a riscurilor Salubrizare.docx X
35 Raport gestionare a riscurilor Secretar general.docx X
36 Raport gestionare a riscurilor SSM.docx X
37 Raport gestionare a riscurilor Stare civila.docx X
38 Raport gestionare a riscurilor SU.docx X
39 Raport gestionare a riscurilor Taxe si impozite.docx X
40 Raport gestionare a riscurilor Transport elevi.docx X

61
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
Anexa nr. 3

Situaţia constatărilor şi recomandărilor

Nivel
Probleme
Cauze Consecințe Recomandări de
constatate
prioritate
Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării
sistemului de control intern managerial
Regulamentul -Personalul -Posibilitatea 1. Revizuirea, de către președintele Ridicat
privind entității, aflat în nerespectării de comisiei de monitorizare,
organizarea și componența către comisia de Regulamentului privind
comisiei de monitorizare
funcționarea organizarea și funcționarea
monitorizare SCIM constituită
Comisiei de SCIM a prevederilor Comisiei de monitorizare în
monitorizare în constituită nu O.S.G.G. nr. domeniul controlului intern
domeniul este instruit cu 600/2018; managerial pentru implementarea și
controlului intern privire la dezvoltarea sistemului propriu de
managerial prevederile control intern managerial, prin
pentru O.S.G.G. nr. cuprinderea în cadrul acestuia a
600/2018;
implementarea și tuturor atribuțiilor ce revin
dezvoltarea președintelui comisiei de
sistemului monitorizare, membrilor comisiei
propriu de de monitorizare, secretariatului
control intern tehnic al comisiei de monitorizare
managerial, nu și reprezentanților/conducătorilor
cuprinde toate structurilor funcționale ale
atribuțiile ce revin entității, în conformitate cu
președintelui prevederile O.S.G.G. nr. 600/2018
comisiei de privind aprobarea Codului
monitorizare, controlului intern managerial al
membrilor entităţilor publice, așa cum au fost
comisiei de expuse în constatările prezentate
monitorizare, anterior.
secretariatului
tehnic al comisiei
de monitorizare și
reprezentanților/c
onducătorilor
structurilor
funcționale ale
entității, în

62
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
conformitate cu
prevederile
O.S.G.G. nr.
600/2018 privind
aprobarea
Codului
controlului intern
managerial al
entităţilor publice
Sistemul de -Necunoașterea -La nivelul 1. Comisia pentru monitorizarea Ridicat
control intern de către comisia aparatului de controlului intern managerial
managerial la de monitorizare specialitate al constituită la nivelul primăriei
nivelul aparatului SCIM a tuturor Comunei X va efectua în prima
primarului
de specialitate al prevederilor lună a anului 2020, actualizarea
primarului este legale Comunei X nu Programului de dezvoltare a
neconform cu aplicabile; există formalizate sistemului de control intern
prevederile -Încărcarea și nu funcționează managerial din cadrul aparatului de
standardelor de membrilor pârghiile de specialitate al primarului Comunei
control intern comisiei de control intern X sub forma unui Program pentru
managerial. monitorizare necesare care să implementarea și dezvoltarea
SCIM cu sistemului de control intern
ajute la
sarcinile managerial din cadrul aparatului de
specifice prevenirea și specialitate al primarului Comunei
realizării diminuarea X care va cuprinde obiectivele
activităților de riscurilor în entităţii în domeniul controlului
bază ale activitatea intern managerial, în funcţie de
postului, astfel desfășurată, la stadiul implementării şi dezvoltării
că activitatea monitorizarea și acestuia (se va efectua o analiză în
comisiei se acest sens în cadrul unei ședințe a
realizarea în
desfășoară cu comisiei de monitorizare), iar pentru
dificultate. condiții de fiecare standard de control intern
eficiență, managerial se vor stabili activităţile
eficacitate și necesare (inclusiv acţiuni de
economicitate a perfecţionare profesională în
acesteia. domeniul sistemului de control
intern managerial, atât pentru
persoanele cu funcţii de conducere,
cât şi pentru cele cu funcţii de
execuţie), pentru implementarea
cerințelor prevăzute, responsabilii,
precum şi termene realiste în
corelare cu cerințele celorlalte acte
normative specific, aplicabile
domeniului. Programul se va
actualiza anual sau ori de câte ori
intervin modificări în structura
organizatorică și în legislația în
vigoare;
2. Comisia pentru monitorizarea
controlului intern managerial

63
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
constituită la nivelul primăriei
Comunei X va efectua o analiză a
tuturor documentelor (draft)
proiectate la nivelul aparatului de
specialitate al primarului în
corelare cu cerințele fiecărui
standard de control intern
managerial și cu acțiunile stabilite
prin Programul pentru
implementarea și dezvoltarea
sistemului de control intern
managerial din cadrul aparatului de
specialitate al primarului Comunei
X. În urma analizei va stabili
documentele necesare a se revizui,
documentele care sunt necesare a se
elabora și se va efectua
repartizarea acestora pentru
verificare către fiecare
structură/responsabil din cadrul
aparatului de specialitate al
primarului și pentru finalizare. Se
va acorda o importanță deosebită
procedurii privind elaborarea
reglementărilor interne (inclusiv
procedurii cadru de realizare a
procedurilor documentate) la
nivelul entității, care trebuie să
respecte cel puțin prevederile
O.S.G.G. nr. 600/2018, iar
elaborarea reglementărilor interne
la nivelul entității să aibă în vedere
respectarea întocmai a acestei
proceduri documentate/a cerințelor
din O.S.G.G. nr. 600/2018;
3. Comisia pentru monitorizarea
controlului intern managerial
constituită la nivelul primăriei
Comunei X va efectua, cel puțin
lunar o analiză a stadiului de
elaborare/verificare/avizare/aproba
re a documentelor/îndeplinire a
activităților necesare implementării
cerințelor standardelor de control
intern managerial de către
structurile responsabile din cadrul
aparatului de specialitate al
primarului și în funcție de caz va
stabili termene și noi acțiuni
necesar a se realiza până la
implementarea tuturor cerințelor
standardelor decontrol intern

64
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
managerial;
4. Comisia pentru monitorizarea
controlului intern managerial
constituită la nivelul primăriei
Comunei X va efectua, inițial, toate
demersurile necesare în vederea
actualizării/elaborării și aprobării
la nivelul unității administrativ-
teritoriale a următoarelor
documente de bază:
- statutul unităţii
administrativ - teritoriale care se va
aproba prin hotărârea consiliului
local și care va cuprinde date şi
elemente specifice prin care
unitatea administrativ-teritorială se
distinge în raport cu alte unităţi
similare, precum şi prevederi
stabilite la art.104 alin.(1) și (2) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
- documentele de
organizare a aparatului de
specialitate al primarului:
 regulament de organizare
și funcționare care se va
aproba prin hotărârea
consiliului local și care va
fi actualizat/elaborat de
Grupul de lucru constituit
prin Dispoziția
nr. ................ astfel încât
să reflecte fidel structura
organizatorică în vigoare
la data la care se supune
aprobării și să cuprindă
într-o manieră integrală,
reglementări generale,
rolul şi funcţiile entităţii,
atribuţiile principale,
relaţiile funcţionale,
competenţe şi atribuţii ale
compartimentelor
(noțiune generică)
conform tuturor
prevederilor legislației
aplicabile domeniului în

65
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
care se încadrează;
regulamentul se publică
pe pagina de internet a
entităţii publice și se va
aduce la cunoștința
tuturor salariaților sub
semnătură; După
aprobarea regulamentului
de organizare și
funcționare se va proceda
la actualizarea
corespunzătoare, acolo
unde este cazul, a fișelor
de post ale salariaților
astfel încât acestea să
reflecte toate
responsabilitățile ce
derivă din atribuțiile
stabilite structurii din
care face parte, în
conformitate cu
prevederile legislației care
se aplică domeniului de
activitate al acelei
structuri, precum și
aspecte generale care
derivă din conformitatea
cu legislația de protecția
muncii și control intern
managerial;
 regulament intern care se
va aproba prin dispoziția
primarului și care va fi
actualizat/elaborat de
Grupul de lucru constituit
prin Dispoziția
nr. .............. astfel încât
acesta să stabilească
dispoziții referitoare la
organizarea și disciplina
muncii în baza Codului
muncii, aplicabile
întregului personal al
instituției, indiferent de
funcția deținută sau de

66
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
data angajării.
Regulamentul intern va
respecta cel puțin
structura prevăzută la
art. 242 din Legea
53/2003-Codul Muncii,
republicat, cu
modificările și
completările ulterioare, se
va posta pe pagina oficială
de internet a instituției
dar și pe site-ul intern, se
va aduce la cunoştinţa
salariaţilor, sub
semnătură, şi îşi va
produce efectele faţă de
salariaţi din momentul
luării la cunoștință a
prevederilor.

La nivelul Insuficie -Posibilitatea 1. Efectuarea de către președintele Ridicat


primăriei nta preocupare primirii unor comisiei de monitorizare, a
Comunei X nu s-a a comisiei de amenzi din partea demersurilor necesare în vederea
efectuat monitorizare unor instituții ale dispunerii de către ordonatorul
autoevaluarea pentru statului; principal de credite, a acțiunii de
stadiului de cunoașterea -Necunoașterea efectuare de către conducătorii
implementare a stadiului de gradului de compartimentelor din aparatul
standardelor de conformitate a conformitate a propriu al primarului a operaţiunii
control intern controlului sistemului de de autoevaluare a sistemului de
managerial, intern control intern control intern managerial.
proiectat la managerial. managerial la Aducerea la cunoștința instituțiilor
nivelul anului nivelul entității. subordonate-ordonatori terțiari de
2018. credite a obligației raportării
stadiului de implementare și
dezvoltare a sistemului de control
intern managerial la nivelul
instituției proprii prin transmiterea
către comisia de monitorizare de la
nivelul ordonatorului principal de
credite a Raportului asupra
sistemului de control intern
managerial la data de 31 decembrie
2019 însoțit de Anexa 4.2 Situaţia
sintetică a rezultatelor autoevaluării
și Anexa 3 Situaţia centralizatoare
privind stadiul implementării şi
dezvoltării sistemului de control
intern managerial la data de 31
decembrie .... capitolul I-Informații

67
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
generale;
2. Demararea și realizarea de către
comisia de monitorizare a
operaţiunilor de autoevaluare a
sistemului de control intern
managerial al entităţii prin
programarea şi efectuarea
următoarelor acţiuni: dezbaterea în
şedinţa Comisiei de monitorizare
de începere a operaţiunii de
autoevaluare a sistemului de
control intern managerial;
dispunerea completării de către
fiecare compartiment din
organigrama entităţii a
„Chestionarului de autoevaluare a
stadiului de implementare a
standardelor de control
intern/managerial“, prevăzut în
anexa nr. 4.1. la O.S.G.G. nr.
600/2018, şi asumarea de către
conducătorul de compartiment a
realităţii datelor, informaţiilor şi
constatărilor înscrise în acesta pe
baza principiului responsabilităţii
manageriale; întocmirea de către
secretariatul tehnic al Comisiei de
monitorizare a Situaţiei sintetice a
rezultatelor autoevaluării,
prevăzută în anexa nr. 4.2, prin
centralizarea informaţiilor din
chestionarele de autoevaluare,
semnate şi transmise de
conducătorii de compartimente;
elaborarea de către secretariatul
tehnic al Comisiei de monitorizare
a cap. II din Situaţia
centralizatoare privind stadiul
implementării şi dezvoltării
sistemului de control intern
managerial (anexa nr. 3 la Cod);
aprecierea gradului de
conformitate a sistemului propriu
de control intern managerial cu
standardele de control intern
managerial, în raport cu numărul
de standarde implementate;
elaborarea de către ordonatorul
principal de credite a Raportului
asupra sistemului de control intern
managerial la data de 31 decembrie

68
Auditor:
………………….
-Audit de regularitate/conformitate-
,,Evaluarea sistemului de control intern managerial proiectat la nivelul primăriei comunei X”
2019.

69
Auditor:
………………….

S-ar putea să vă placă și