Sunteți pe pagina 1din 17

Universitatea „Valahia” din Târgoviște

Facultatea de Științe Economice


Specializarea Finanțe-Bănci

PROIECT DE PRACTICĂ
la întreprinderea „ S.A. Orhei-Vit”

Studentă: Babcinețchi Tatiana


An II, Grupa 1

- 2009 -
CUPRINS:

1. Prezentarea generală a întreprinderii S.A. „Orhei-Vit”.


2. Structura organizatorică a întreprinderii.
3. Analiza echilibrului financiar al întreprinderii pe baza bilanțului și situației
fluxurilor de trezorerie.
4. Analiza rezultatelor financiare pe baza contului de profit și pierdere.
4.1. Tabloul soldurilor intermediare de gestiune.
4.2. Capacitatea de autofinanțare.
4.3. Principalele rate de rentabilitate și de structură a capitalurilor.
5. Reglementări legale privind așezarea și perceperea impozitelor, taxelor și
contribuțiilor datorate de întreprindere și a modului de stabilire și plată a acestora.
6. Nivelul și structura obligațiilor fiscale și asigurărilor sociale ale întreprinderii.
1. Prezentarea generală a întreprinderii S.A. „Orhei-Vit”.
Întreprinderea a fost fondată în anul 1945 având ca obiect de activitate producerea şi
comercializarea conservelor din fructe şi legume, precum și prestarea de servicii de prelucrare a fructelor
și legumelor. Este situată pe o suprafață de 15,1 ha, în centrul Moldovei, într-o zonă pitorească a orașului
Orhei, un centru administrativ, turistic și cultural important.
Întreprinderea oferă o gamă largă de produse finite și semifabricate, care sunt naturale, fără
arome, coloranți și aditivi sintetici (sucuri din fructe și legume: mere, mere-coacăză, mere-vișine,
piersici, mere-caise, mere-struguri, vișine-cireșe, mere-pere ș.a., nectare, conserve din legume, pireuri
etc.).
În 1977 a fost dată în exploatare prima linie a fabricii noi de conserve. În 1980 a fost dată în
exploatare a doua linie şi secţia aseptică. Între anii 1989 – 1997 au fost achiziţionate şi instalate o serie
de utilaje de productivitate înaltă şi anume:
- prese „Buher”, „Andritt” şi „Flottweg” cu o productivitate totală de 40t/oră,
- 2 staţii de concentrare a sucului de mere „Unipectin” cu o productivitate de 40t/oră,
- linie italiană de producere şi ambalare (de tip „Twist-off”) cu o productivitate de 6000 mii
borcane/oră,
- 2 linii de ambalare a sucurilor în pachete de tip „Tetra-Pack” cu o productivitate de 3600
pachete/oră.
În anul 1994 întreprinderea a fost privatizată, fiind reorganizată în societate pe acţiuni,
majoritatea acţiunilor 46,2% sunt răscumpărate de mebrii colectivului de muncă (Tabelul 1). Compania
s-a aflat printre liderii procesului de restructurare în economia naţională, orientându-se activ spre noi
pieţe de desfacere, creând noi produse calitative.

STRUCTURA CAPITALULUI SOCIAL Tabelul 1


Capital
Nr. Proprietarii Acţiuni %
- lei -
1 Personalul companiei 13 984 995 932 333 46,2%
2 Furnizori de materie primă 9 935 130 662 342 32,9%
3 Fonduri de investiţii 5 071 065 338 071 16,8%
4 Individuali 1 233 960 82 264 4,1%
5 Statul 15 885 1 059 0,1%
TOTAL 30 241 035 2 016 069 100%
În anul 2001, în secţia de bază au fost instalate: linia tehnologică de turnare a sucurilor în pachete
Tetra Pak TBA8 1000ml, linia tehnologică de turnare a sucurilor în sticle cu cantitatea de 200, 300,
1000ml a firmei italiene FBL, cu o capacitate de producere 6000, 5000, 3600 sticle/oră. În anul 2005 a
fost montată linia TP A3/Flex TBA 2000ml, VCK 1000ml, cu capac torsionat, de o productivitate
respectiv 5000 şi 7000 tetrapachete pe oră. Astfel întreprinderea produce anual 30mln pachete precum şi
15mln sticle de diverse sucuri şi nectare.
Astăzi S.A. „Orhei-Vit” este o întreprindere modernă, care ocupă un loc de frunte printre
producătorii din aceeaşi ramură din Republica Moldova, având o cifră de afaceri de circa 1 milion $
SUA și o capacitate anuală de producere de 68 mii tone de fructe și legume. Societatea produce 15-20%
din volumul global de producere a conservelor de fructe și legume din Republica Moldova.
Întreprinderea dispune de certificate internaționale a sistemului de management al calității ISO-9001 și
HACCP și de numeroase diplome de aur și argint de la diferite expoziții naționale și internaționale
(„Trofeul de aur”, „Mărul de aur” ș.a.).

2. Structura organizatorică a întreprinderii.


Numărul personalului a S.A. „Orhei-Vit” s-a diminuat în ultimii 4 ani cu 10% și este de
aproximativ 500 de angajați. În 1997 s-a observat o creştere a numărului personalului, condiţionată de
necesitatea lărgirii departamentului de desfacere şi departamentului de marketing.
Societatea pe acţiuni este condusă de următoarele organe de management:
 Adunarea Generală a Acţionarilor care cuprinde totalitatea acţionarilor şi se

întruneşte în şedinţe ordinare cel puţin o dată pe an şi în şedinţe extraordinare,


ori de câte ori este nevoie. Deciziile adoptate de Adunarea Generală a
Acţionarilor vizează modificarea bilanţului, creşterea capitalului social,
schimbarea obiectului de activitate, modificarea formei juridice a societăţii,
schimbarea sediului, fuziunea cu alte societăţi, modificarea contractului de
societate sau statutului, etc.;
 Consiliul de Administraţie care cuprinde 4 administratori (director de
producție, director tehnic, director economic și director comercial) şi are ca
preşedinte directorul general al societăţii;
 Directorii executivi care asigură conducerea operativă a întreprinderii.

Structura organizatorică a întreprinderii este una de tip ierarhic-funcțională, societatea având atât
compartimente operaționale cât și funcționale, iar executanții primesc ordine și răspund decât față de
șeful ierarhic. Între posturile situate pe același nivel ierarhic, ce aparțin unor compartimente diferite sau
acelorași compartimente se manifestă relații de cooperare (ex.: secția de bază – departament
aprovizionare, departament financiar – departament contabilitate ș.a.), iar între compartimente diferite se
manifestă relații ierarhice (ex.: director general – director economic, director producție – secția de bază).
3. Analiza echilibrului financiar al întreprinderii pe baza bilanțului și
situației fluxurilor de trezorerie.
În cadrul întreprinderii analizate, la fel ca în oricare altă întreprindere, se pot delimita trei cicluri
de bază:
 ciclul de exploatare (activitatea operațională),
 ciclul de investire (activitatea de investiții),
 ciclul de finanțare (activitatea financiară).
Se poate observa cu ușurință, din RAPORTUL PRIVIND FLUXUL MIJLOACELOR BĂNEȘTI
pe anul 2006, că ciclul de exploatare prezintă un flux de trezorerie negativ (- 9 226 067 lei). Acesta se
datorează în primul rând ritmului producției, care este mai însemnat în trimestrul 4 al anului, ca urmare a
activității de bază a întreprinderii – prelucrarea fructelor și legumelor. Deci, societatea efectuează plăți în
perioada curentă și realizează producție, de pe urma căreia nu încasează neapărat mijloace bănești în
același exercițiu financiar. Un alt factor care determină un flux de numerar din exploatare negativ este
politica comercială a întreprinderii. Perioada pentru care sunt acordate credite clienților depășește
perioada pentru care furnizorii acordă credite întreprinderii și drept urmare aceasta efectuează plăți, dar
încasează mai târziu.
Soldul acestui flux de trezorerie din activitatea operațională este excedentul de trezorerie din
exploatare (ETE) – egal cu diferența dintre încasările din exploatare și plățile pentru exploatare.
Fluxul mijloacelor bănești din activitatea de investiții este de asemenea negativ (- 2 901 287 lei).
Investiția va permite ulterior realizarea unui excedent de trezorerie din exploatare superior. Diferența
dintre ETE și plățile pentru investiții este de – 5 772 767 lei și corespunde fluxului de trezorerie
disponibil înaintea impozitării. Acesta fiind negativ apare astfel un deficit căruia întreprinderea îi va face
față datorită ciclului său de finanțare, prin capitaluri proprii și resurse împrumutate.
Fluxul din activitatea financiară este pozitiv, egal cu 3 871 991 lei. Fluxul net total (variația
trezoreriei) este negativ, - 8 255 363 lei.
La sfârșitul perioadei de gestiune societatea înregistrează un sold al mijloacelor bănești de
4326350 lei, deoarece la începutul anului avea în soldul mijloacelor bănești 12505200 lei și mai câștigă
din diferențe de curs favorabile 76513 lei (vezi RAPORTUL PRIVIND FLUXUL MIJLOACELOR
BĂNEȘTI).
4. Analiza rezultatelor financiare pe baza contului de profit și pierdere.
În RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE (și anexele acestuia) veniturile și
cheltuielile sunt prezentate în funcție de utilizarea lor în ciclul de exploatare, ciclul de investiții și ciclul
de finanțare, după cum rezultă din tabelul de mai jos:

RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE


- lei -
Cod. Perioada de gestiune
Indicatori
rd. 2005 2006 2007
Venituri din vânzări (611) 010 175 943 004 159 835 871 214 127 330
Costul vânzărilor (711) 020 116 315 159 111 990 992 151 102 794
Profitul brut (pierdere globală) (rd.010-rd.020) 030 59 627 845 47 844 879 63 024 536
Alte venituri operaționale (612) 040 2 237 559 7 388 915 28 824 972
Cheltuieli comerciale (712) 050 14 283 874 17 577 211 17 020 538
Cheltuieli generale și administrative (713) 060 10 265 512 13 935 053 7 949 290
Alte cheltuieli operaționale (714) 070 11 672 844 12 299 574 19 410 252
Rezultatul din activitatea operațională: profit
080 25 643 174 11 421 956 47 469 428
(pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)
Rezultatul din activitatea de investiții: profit
090 438 272 515 114 383 857
(pierdere) (621-721)
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)
100 3 428 189 (10 306 108) (4 872 503)
(622-722)
Rezultatul din activitatea economico-financiară:
110 29 509 635 1 630 962 42 980782
profit (pierdere) (±rd.080±rd.090±rd.100)
Rezultatul excepțional: profit (pierdere) (623-723) 120 − − −
Profitul (pierderea) perioadei de gestiune până la
130 29 509 635 1 630 962 42 980 782
impozitare (±rd.110±rd.120)
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit
140 5 352 556 233 568 −
(731)
Profit net (pierdere netă) (±rd.130±rd.140) 150 24 157 079 1 397 394 42 980 782

DINAMICA REZULTATELOR FINANCIARE

Perioada de gestiune
Indice
Indicatori (lei)
%
2005 2006
Venituri din vânzări (611) 175 943 004 159 835 871 90,84
Profitul brut (pierdere globală) (rd.010-rd.020) 59 627 845 47 844 879 80,23
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)
25 643 174 11 421 956 44,54
(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)
Rezultatul din activitatea de investiții: profit (pierdere)
438 272 515 114 117,53
(621-721)
Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)
3 428 189 (10 306 108) -300,62
(622-722)
Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit
29 509 635 1 630 962 5,5
(pierdere) (±rd.080±rd.090±rd.100)
Rezultatul excepțional: profit (pierdere) (623-723) − − −
Profit net (pierdere netă) (±rd.130±rd.140) 24 157 079 1 397 394 5,78

Din acest tabel se poate observa că numai rezultatul din activitatea de investiții a crescut în 2006
față de 2005 cu 17,53%, dar celelalte rezultate au scăzut :
− profitul brut s-a diminuat cu 19,77%,
− rezultatul din activitatea operațională – cu 55,46%,
− rezultatul din activitatea financiară – cu - 400,62%, din cauza diferențelor nefavorabile de curs
valutar,
− rezultatul din activitatea economico-financiară – cu 94,5%
− rezultatul net este pozitiv, dar înregistrează o scădere de 94,22%.

Contul de profit și pierdere la data de 31 decembrie 2006


- lei -

Exercițiul financiar
Denumirea indicatorilor
2005 2006
Cifra de afaceri 175 943 004 159 835 871
Producția vândută 157 659 056 152 337 190
Venituri din vânzarea mărfurilor 11 837 108 1 325 776
Venituri din prestarea serviciilor 6 446 840 6 172 905
Alte venituri din exploatare* 6 038 009 12 652 257
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL 181 981 013 172 488 128
Cheltuieli privind produsele finite vândute
102 161 848 107 104 180
(consumuri de la terți)
Cheltuieli privind mărfurile 10 947 574 1 440 770
Cheltuieli privind serviciile prestate 3 205 737 3 446 042
Cheltuieli cu salariile 5 033 532 6 690 627
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială 511 092 452 797
Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
1 130 399 1 291 808
– cheltuieli
Alte cheltuieli de exploatare 32 913 381 40 807 009
din care: 1. Cheltuieli privind prestațiile externe 7 470 856 8 575 715
2. Cheltuieli privind alte impozite, taxe și
879 871 1 884 857
vărsăminte asimilate
3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și
3 809 453 5 835 361
active cedate**
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 155 903 563 161 233 233
REZULTAT DIN EXPLOATARE 26 077 450 11 254 895
Venituri din diferențe de curs valutar 7 328 039 8 676 213
Alte venituri financiare 3996 682 437
VENITURI FINANCIARE – TOTAL 7 332 035 9 358 650
Cheltuieli privind diferențele de curs valutar 3 899 850 16 702 217
Alte cheltuieli financiare − 2 280 366
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL 3 899 850 18 982 583
REZULTAT FINANCIAR – TOTAL 3 432 185 - 9 623 933
PROFIT CURENT 29 509 635 1 630 962
VENITURI TOTALE 189 313 048 181 846 778
CHELTUIELI TOTALE 159 803 413 180 215 816
PROFIT BRUT 29 509 635 1 630 962
Impozit pe profit 5 352 556 233 568
REZULTAT NET AL EXERCIȚIULUI 24 157 079 1 397 394

* Venituri din vânzarea activelor imobilizate: 3 800 450 lei – în anul 2005, 5 263 342 lei – în anul 2006.
** Din care, cheltuieli privind activele imobilizate cedate: 3 366 174 lei – în anul 2005 și 5 430 403 lei –
în anul 2006.

Valori în lei
Explicații
2005 2006
Activ total 228 681 364 264 207 650
Capitaluri proprii 122 402 238 123 514 029

4.1. Tabloul soldurilor intermediare de gestiune.


TABLOUL SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE
- lei -
Exercițiul financiar
Denumirea indicatorilor
2005 2006
1. Venituri din vânzarea mărfurilor 11 837 108 1 325 776
2. Cheltuieli privind mărfurile 10 947 574 1 440 770
3. MARJA COMERCIALĂ = 1 – 2 889 534 - 114 994
4. Producția vândută 157 659 056 152 337 190
5. Venituri din prestarea serviciilor 6 446 840 6 172 905
6. PRODUCȚIA EXERCIȚIULUI = 4 + 5 164 105 896 158 510 095
7. Consumuri provenind de la terți 112 838 441 119 125 937
8. VALOAREA ADĂUGATĂ = 3 + 6 – 7 52 156 989 39 269 164
9. Cheltuieli cu personalul 5 544 624 7 143 424
10. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte
879 871 1 884 857
asimilate
11. EXCEDENTUL BRUT DIN EXPLOATARE =
45 732 494 30 240 883
8 – 9 – 10
12. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
1 130 399 1 291 808
imobilizărilor corporale și necorporale
13. Alte venituri din exploatare, cu excepția veniturilor
2 237 559 7 388 915
din vânzarea activelor imobilizate
14. Alte cheltuieli de exploatare, cu excepția
21 196 480 24 916 034
cheltuielilor privind activele cedate
15. REZULTAT DIN EXPLOATARE = 11 – 12 +
25 643 174 11 421 956
13 – 14
16. Venituri financiare 7 332 035 9 358 650
17. Cheltuieli financiare 3 899 850 18 982 583
18. REZULTAT CURENT ÎNAINTE DE
29 075 359 1 798 023
IMPOZITARE = 15 +16 – 17
19. Venituri din vânzarea activelor imobilizate 3 800 450 5 263 342
20. Cheltuieli privind activele cedate 3 366 174 5 430 403
21. Impozit pe profit 5 352 556 233 568
22. REZULTAT NET AL EXERCIȚIULUI = 18
24 157 079 1 397 394
+19 – 20 – 21
Soldurile intermediare de gestiune au avut următoarea dinamică:
Dinamica soldurilor intermediare de gestiune
2005 2006 Indice
Indicatorul
(lei) (lei) %
MARJA COMERCIALĂ 889 534 - 114 994 - 12,92
VALOAREA ADĂUGATĂ 52 156 989 39 269 164 61,86
EXCEDENTUL BRUT DIN EXPLOATARE 45 732 494 30 240 883 66,12
REZULTAT DIN EXPLOATARE 25 643 174 11 421 956 44,54
REZULTAT CURENT ÎNAINTE DE
29 075 359 1 798 023 6,18
IMPOZITARE
REZULTAT NET AL EXERCIȚIULUI 24 157 079 1 397 394 5,78

Se poate remarca o scădere foarte mare a tuturor indicatorilor. Marja comercială a înregistrat o
scădere semnificativă, dar nu prezintă o importanță prea mare pentru întreprindere, deoarece aceasta nu
are ca obiect de activitate comerțul. Dar, rezultatul net a scăzut cu 94,22%.

4.2. Capacitatea de autofinanțare.


Capacitatea de autofinanțare calculată prin metoda deductivă:
Exercițiul financiar
Denumirea indicatorilor
2005 2006
Excedentul brut din exploatare 45 732 494 30 240 883
+ Alte venituri din exploatare încasabile, cu excepția
2 237 559 7 388 915
veniturilor din vânzarea activelor imobilizate
– Alte cheltuieli de exploatare plătibile, fără cheltuielile
21 196 480 24 916 034
privind activele imobilizate cedate
+ Venituri financiare încasabile 7 332 035 9 358 650
– Cheltuieli financiare plătibile 3 899 850 18 982 583
– Impozit pe profit 5 352 556 233 568
= Capacitatea de autofinanțare 24 853 202 2 856 263

Capacitatea de autofinanțare reflectă capacitatea întreprinderii de a finanța creșterea. În cazul


S.A. „Orhei-Vit” se constată o diminuare a capacității de autofinanțare cu 88,51%.
4.3. Principalele rate de rentabilitate și de structură a capitalurilor.
Cu ajutorul datelor de care dispun se pot calcula următoarele rate:
Exercițiul financiar
Rata Relația de calcul
2005 2006

Rata marjei comerciale

Rata marjei nete

Rata de rotație a
activelor
Rata rentabilității
capitalurilor investite
Rata rentabilității
financiare

5. Reglementări legale privind așezarea și perceperea impozitelor, taxelor


și contribuțiilor datorate de întreprindere și a modului de stabilire și
plată a acestora.
În Republica Moldova se percep impozite şi taxe generale de stat şi locale. Sistemul impozitelor
şi taxelor generale de stat include:
a) impozitul pe venit;
b) taxa pe valoarea adăugată;
c) accizele;
d) impozitul privat;
e) taxa vamală;
f) taxele rutiere.
Sistemul impozitelor şi taxelor locale include:
a) impozitul pe bunurile imobiliare;
b) taxele pentru resursele naturale;
c) taxa pentru amenajarea teritoriului;
d) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;
e) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);
f) taxa de aplicare a simbolicii locale;
g) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială;
h) taxa de piaţă;
i) taxa pentru cazare;
j) taxa balneară;
k) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele municipale, orăşeneşti
şi săteşti (comunale);
l) taxa pentru parcare;
m) taxa de la posesorii de cîini;
n) taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de
trecere a frontierei vamale.
Dintre acestea întreprinderea plătește impozit pe venit, TVA, accize, impozit pe bunurile
imobiliare, taxă apă, taxă de aplicarea a simbolicii locale, taxă pentru unitățile comerciale și/sau de
prestări servicii de deservire socială, taxă de amplasare a publicității, taxă pentru amenajarea teritoriului,
taxe rutiere.
IMPOZITUL PE VENIT

Tranşa de Cotele stabilite Tranșa de Cotele stabilite


venit venit
2005 2006 2007 2008 2009
impozabil impozabil
anual anual anual anual anual anual anual
până la până la
16200 lei 10% 8% 7% 25200 lei 7% 7%
inclusiv inclusiv
Pentru de la 1620 lei + 1296 lei + 1134 lei +
persoane 16200 lei 14% din 13% din 10% din
fizice până la ceea ce ceea ce ceea ce
21000 lei depășește depășește depăşeşte
inclusiv 16200 lei 16200 lei 16200 lei
2292 lei + 1920 lei + 1614 lei +
mai mult 20% din 20% din 20% din mai mult
de 21000 ceea ce ceea ce ceea ce de 25200 18% 18%
lei depășește depășește depăşeşte lei
21000 lei 21000 lei 21000 lei
Pentru
persoane − 15% 15% 15% − 0% 0%
juridice

Drept surse de venit impozabile, care se includ în venitul brut, constituie:


1) Venitul provenit din activitatea de întreprinzător, din activitatea profesională sau din alte activităţi
similare;
2) Venitul de la activitatea societăţilor, obţinut de către membrii societăţilor şi venitul obţinut de către
acţionarii fondurilor de investiţii;
3) Plăţile pentru munca efectuată şi serviciile prestate (inclusiv salariile), facilităţile acordate de patron,
onorariile, comisioanele, primele şi alte retribuţii similare;
4) Venitul din chirie (arendă);
5) Creşterea de capital;
6) Creşterea de capital peste pierderile de capital, neluată în consideraţie în alte tipuri de venit;
7) Venitul obţinut sub formă de dobândă;
8) Royalty (redevenţe);
9) Anuităţile, inclusiv primite în baza tratatelor internaţionale la care RM este parte; sumele şi
despăgubirile de asigurare şi coasigurare, cu excepţia celor primite sub forma prestaţiilor de asigurări
sociale şi a prestaţiilor (indemnizaţiilor) , inclusiv primite în baza acordurilor (convenţiilor ) interstatale;
sumele şi despăgubirile de asigurare şi coasigurare, exclusiv primite în cazul înlocuirii forţate a
proprietăţii;
10) Venitul rezultat din neachitarea datoriei de către agentul economic, cu excepţia cazurilor când
formarea acestei datorii este o urmare a insolvabilităţii contribuabilului;
11) Dotaţiile de stat, primele şi premiile care nu sunt specificate ca neimpozabile în legile prin care se
stabilesc aceste plăţi;
12) Sumele obţinute în urma acordului de neangajare în activitatea de concurenţă;
13) Dividendele obţinute de la un agent economic (cu excepţia dividendelor obţinute de către persoanele
fizice rezidente, care nu practică activitate de întreprinzător, de la agenţi economici rezidenţi);
14) Veniturile obţinute, conform legislaţiei, ca urmare a aplicării clauzei penale, în formă de despăgubire
pentru venitul ratat, precum şi ca urmare a reţinerii arvunei sau restituirii arvunei;
15) Alte venituri care nu au fost specificate mai sus.
Reforma fiscală din Republica Moldova a modificat esenţial modul de impozitare al persoanelor
fizice. Astfel, în categoria de venituri impozabile sunt incluse practic toate veniturile obţinute de salariat
la locul de muncă.

În categoria veniturilor obţinute de către angajat se includ:

1) Salariile;
2) Sporurile la salariu;
3) Prime (inclusiv cu ocazia sărbătorilor, etc.);
4) Recompense ;
5) Indemnizaţii;
6) Ajutoare materiale;
7) Onorarii;
8) Comisioane;
9) Anuităţi, care reprezintă plăţi regulate ale sumelor de asigurare, ale pensiilor sau indemnizaţiilor;
10) Dotaţiile de stat, primele şi premiile care nu sunt specificate ca neimpozabile;
11) Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă primite din bugetul asigurărilor sociale de
stat;
12) Facilităţile acordate de către patron;
13) Alte achitări în folosul angajatului, cu excepţia celor specificate ca neimpozabile.
Contribuabilul este obligat să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit la Serviciul
Fiscal de Stat nu mai târziu de 31 martie a anului următor anului fiscal de gestiune și achită impozitul pe
venit nu mai târziu de termenul stabilit pentru prezentarea declaraţiei.
Modul, forma şi locul achitării impozitului sunt reglementate de Inspectoratul Fiscal Principal de
Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor prin regulamente, ordine şi instrucţiuni.
Fiecare patron care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate) este
obligat să calculeze, ţinând cont de scutirile solicitate de angajat, şi să reţină impozitul pe venit,
determinat conform modului stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul
Finanţelor.
T.V.A
Cota-standard a T.V.A din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor
efectuate pe teritoriul Republicii Moldova este în mărime de 20%. Data obligaţiei fiscale privind T.V.A.
este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor/prestării serviciilor. Dacă factura
fiscală este eliberată sau plata este primită până la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră
data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii, în dependenţă de ce are loc mai înainte. Perioada
fiscală privind T.V.A. constituie o lună calendaristică, începând cu prima zi a lunii. Fiecare subiect
impozabil, este obligat să prezinte declaraţia privind T.V.A. pentru fiecare perioadă fiscală. Declaraţia se
întocmeşte pe un formular oficial, care este prezentat la Serviciul Fiscal de Stat nu mai târziu de ultima
zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale.

IMPOZITUL PE BUNURILE IMOBILIARE


Cota maximă a impozitului constituie 0,25% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.
Cota concretă a impozitului pe bunurile imobiliare se stabileşte anual de către autoritatea
reprezentativă a administraţiei publice locale şi nu poate fi mai joasă de 0,02% din baza impozabilă a
bunurilor imobiliare. În cazul în care suprafaţa totală a bunului imobiliar (locuinţă, construcţie principală
- construcţie înregistrată cu drept de proprietate a persoanei fizice, care are destinaţia de locuinţă şi nu
este antrenată în activitatea de întreprinzător) depăşeşte 100 m2 inclusiv, cota concretă a impozitului pe
bunurile imobiliare se majorează după cum urmează:
- de la 100 m2 la 200 m2 - de 3 ori
- peste 200 m2 - de 28 de ori

TAXELE LOCALE
Cota concretă a taxelor locale se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale în
funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii.
Cota maximă şi termenele de plată a taxelor locale, de prezentare a dărilor de seamă fiscale
privind taxele locale :
− Taxă pentru amenajarea teritoriului: 40 lei anual pentru fiecare salariat;
− taxă de amplasare a publicității: 5% din venitul realizat din vânzarea serviciilor de
publicitate, sau 500 lei la amplasarea panourilor publicitare;
− taxă de aplicare a simbolicii locale: 0,1% din venitul din vânzarea producției fabricate
căreia i se aplică simbolica locală;
− taxă apă: 0,50 lei /m3, ș.a.
Toate taxele locale se achită trimestrial.

CONTRIBUȚIILE LA BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT


Tariful contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat pe care îl suportă angajatorul pentru
persoanele angajate prin contract de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau
prestării de servicii, este de 26% și se aplică la fondul de salarii și la alte recompense. Contribuţia se
distribuie, după cum urmează:
- în fondul de pensii – 23,0%;
- în fondul de protecţie a familiilor cu copii – 0,6%;
- în fondul de asigurare împotriva accidentelor de muncă şi bolilor profesionale – 0,1%;
- în fondul de indemnizaţii – 1,1%;
- în fondul de şomaj – 0,3%;
- în fondul de recuperare a sănătăţii – 0,9%.
Contribuţiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii sunt stabilite pentru anul 2006 în
mărime de 3% din salariu şi din alte forme de retribuire a muncii a angajaţilor.
Contribuabilii sunt obligaţi să prezinte dările de seamă privind calcularea, utilizarea şi
transferarea contribuţiilor de asigurări sociale trimestrial, până la data de 15 a lunii imediat următoare
trimestrului de gestiune.

6. Nivelul și structura obligațiilor fiscale și asigurărilor sociale ale


întreprinderii.
Nivelul obligațiilor fiscale și asigurărilor sociale este prezentat în Nota informativă privind
datoriile și creanțele aferente decontărilor cu bugetul de stat și bugetele unităților administrativ-
teritoriale, Nota informativă privind datoriile și creanțele aferente decontărilor cu bugetul asigurărilor
sociale de stat și Nota informativă privind datoriile și creanțele aferente decontărilor cu fondurile
asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Din acestea se poate observa că datoriile față de bugetul
de stat și bugetele locale pentru anul 2006 au constituit 423 957 lei, datoriile față de bugetul asigurărilor
sociale − 97 677 lei și datoriile față de fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală au fost
57 508 lei.

BIBLIOGRAFIE:
1) „Finanțele întreprinderii”, Editura Cartea Studențească, 2009 – de M. Teodorescu

și L. Badea;
2) Legislația fiscală a Republicii Moldova;
3) Informații și date de la întreprinderea unde s-a efectuat practica.