Sunteți pe pagina 1din 13

Colegiul de Agricultură şi Silvicultură, Timişoara

Profesor: Preda Sanda Mihaela

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

Filiera:Tehnologică
Profil:Tehnic
Specializarea: Mecanică
Clasa :a X-a/Nr.ore-3ore/săptămână
Disciplina :Matematică(M2)-Geometrie
Unitatea de învăţare :Geometrie.Ecuaţia dreptei în plan.
Tema lecţiei :Condiţii de paralelism, condiţii de perpendicularitate a două drepte în plan
Tipul lecţiei :Lecţie de dobândire de noi cunoştinţe şi formare de priceperi şi deprinderi
Durata : 50 minute
Locul desfaşurării : sala de clasă
Scop: să cunoască condiţiile de paralelism şi perpendicularitate a două drepte în plan şi să le
aplice în probleme diverse.

COMPETENŢE GENERALE:
CG1.Identificarea relaţiilor între noţiunile matematice studiate;
CG2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri
matematice;
CG3.Utilizarea algoritmilor pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete;
CG4.Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete;
CG5.Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă;
CG6. Modelarea matematică prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii.

COMPETENŢE SPECIFICE :
CS1.Descrierea unor configuraţii geometrice analitic sau utilizând vectori;
CS2.Descrierea analitică, sintetică sau vectorială a relaţiilor de paralelism şi perpendicularitate;
CS3.Exprimarea analitică, sintetică sau vectorială a caracteristicilor matematice ale unei
configuraţii geometrice;
CS4.Interpretarea perpendicularităţii în relaţie cu paralelismul şi minimul distanţei;
CS5.Modelarea unor configuratii geometrice analitic, sintetic sau vectorial;

COMPETENŢE DERIVATE:
La sfârşitul activitătii didactice, elevii vor fi capabili :
1.Să îşi însuşească corect condiţiile de paralelism a două drepte în plan ;
2.Să îşi însuşească corect condiţiile de perpendicularitate a două drepte în plan;
4.Să aplice corect formulele în situaţii practice.
VALORI ŞI ATITUDINI:
1. Dezvoltarea unei gândiri deschise, creative, a independenţei în gândire si acţiune;
2. Manifestarea iniţiativei, a disponibilităţii de a aborda sarcini variate, a tenacităţii, a
perseverenţei şi a capacităţii de concentrare;
3. Dezvoltarea simţului estetic si critic, a capacităţii de a aprecia rigoarea, ordinea si eleganţa în
arhitectura rezolvării unei probleme sau a construirii unei teorii;
4. Formarea obişnuinţei de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea unor
situaţii cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme practice;
5. Formarea motivaţiei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viaţa socială şi
profesională.

STRATEGII DIDACTICE :
Principii didactice :
- Principiul participării şi învăţării active
- Principiul explicativ-demonstrativ(conversaţia, exerciţiul)
-Principiul conexiunii inverse (feed-back)
- Principiul accesibilităţii

Metode de învăţământ/instruire : conversaţia,conversaţia euristică, explicaţia,


descoperirea dirijată, exerciţiul, exemplificarea,problematizarea,expunerea,
munca independentă, analogia, algoritmizarea, metode diferenţiate.
Mijloace şi materiale didactice: manual, culegere, fişă de lucru, fişă de lucru pe
grupe pentru asigurare feed-back,fişă cu suport teoretic,reprezentare intuitivă, tabla,
caiet, creta,manual, culegere, instrumente geometrice, prezentare POWER POINT
Forme de organizarea clasei: frontală, individuală,pe grupe diferenţiate.
Forme de evaluare : observaţia ,observarea sistematică, aprecierea verbală,conversaţia
examinatoare, evaluare scrisă,evaluare formativă,evaluare iniţială, chestionare orală, analiza şi
compararea răspunsurilor, tema de casă.

Resurse psihologice :
 elevii manifestă interes pentru lectie
 elevii posedă cunoştinţe din geometria sintetică, vectorială şi analitică
 motivaţia invăţării : elevilor le este explicat faptul că noţiunile din această lecţie au
numeroase aplicaţii practice
Surse informaţionale: Manual Matematică cls.a X-a (M2)
M. Burtea, G. Burtea ,Ed.Carminis
Culegere Matematică cls.a X-a (M2)
M. Burtea, G. Burtea ,Ed. Campion
Culegere Matematică Bacalaureat(M2) 2012, Ed.Gil
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Evenimentele Conţinut Resurse Evaluare
lecţiei
1.Moment - prezenţa,verificarea condiţiilor de lucru. FO:frontal -observaţia
organizatoric - se stabileşte liniştea şi atmosfera propice invăţării. Metode -tema pentru acasă
(1 min) -conversaţia -chestionarea orală
-explicaţia -apreciere verbală
-se verifică tema calitativ si cantitativ, caietele de temă prin
2.Verificarea si -exerciţiul -conversaţia
sondaj; se discută la tablă eventualele exerciţii care au ridicat
discutarea temei Mijloace examinatoare
dificultăţi elevilor.
(2 min) -caiet notiţe,table,cretă
-manual,culegere
3.Verificarea - Reactualizarea cunoştinţelor despre diversele modalităţi de FO:frontal,individuală -observarea
scriere a ecuaţiei unei drepte în plan.
cunoştinţelor din Metode sistematică
- Se pun următoarele întrebări :
lecţiei anterioare -conversaţia euristică -apreciere verbală
1. Care este ecuaţia generală a dreptei ?
(3 min) -explicaţia -chestionare orală
d: ax+by+c=0, a,b,c∊R, a≠0 sau b≠0
-expunerea -conversaţia
2. Care este ecuaţia carteziană explicită a dreptei ?
m-panta, n-ordonata la origine examinatoare
d: y= mx+n, m, n ∊ R
3. Ce reprezintă panta sau coeficientul unghiular al unei drepte ?
Panta (m) reprezintă tangenta unghiului format de dreaptă cu
sensul pozitiv al axei Ox.
4.Cum se determină panta?
Mijloace -analiza şi compararea
−a y B− y A -tabla răspunsurilor
Cu ajutorul formulelor: m= sau m= xB≠ xA
b x B− x A -caiet -evaluare formativă
4.Care este ecuaţia dreptei determinată de un punct şi -manual -evaluare iniţială
pantă(direcţie dată) ?
Ecuaţia dreptei determinată de punctul A(xA,yA) şi panta m este.
d: y-yA=m(x-xA)
5.Care este ecuaţia unei drepte determinată de două puncte
distincte A(xA,yA) şi B(xB,yB) ?
x−x A y−yA
d: = ,xB≠ xA sau yB≠yA
x B−x A y B − y A
4.Trezirea - Se cere elevilor să prezinte diverse modalităţi de stabilire a FO:frontal,individuală -observarea
poziţiei relative a două drepte în plan:
interesului Metode răspunsurilor elevilor
1. Elevii au ca sarcină de lucru să reprezinte prin desen poziţia
pentru noua relativă a două drepte în plan din punct de vedere al geometriei -problematizarea si a activităţii acestora
sintetice:
temă şi -conversaţia euristică -chestionare orală
 drepte paralele : AB//CD dacă AB∩CD=∅
anunţarea,intro- A -descoperirea dirijată -conversaţia
B
ducerea noii C -exemplificarea examinatoare
D
teme si a -analogia -apreciere verbală
 drepte concurente : AB∩CD ={P}
obiectivelor -expunerea
A D
acesteia. Mijloace
(8 min) P B -tabla, caiet,
C
- reprezentare intuitivă,
drepte perpendiculare : AB⊥ CD dacă m(≮AB,CD)=900
A
-instrumente geometrice
-prezentare Power Point
C D

B A B
 drepte confundate (coincidente): AB=CD
C D
2. Se prezintă poziţia relativă a două drepte prin studiul
ax+by + c=0
sistemelor de forma: { a1 x+b 1 y +c 1=0
, sistem format din
ecuaţiile generale ale celor două drepte:
 dreptele d1 şi d2 sunt concurente, dacă sistemul format cu
ecuaţiile dreptelor este compatibil determinat (sistemul
are o soluţie unică). FO:frontal,individuală
-observarea
 dreptele d1 şi d2 sunt paralele ( d1// d2) , dacă sistemul Metode
format cu ecuaţiile dreptelor este incompatibil (sistemul răspunsurilor elevilor
nu are soluţii). -problematizarea
si a activităţii acestora
 dreptele d1 şi d2 sunt confundate (d1= d2), dacă sistemul -conversaţia euristică
format cu ecuaţiile dreptelor este compatibil nedeterminat -chestionare orală
(sistemul are o infinitate de soluţii). -descoperirea dirijată
-conversaţia
3. Se solicită elevilor , împărţiţi în trei grupe eterogene,îndrumaţi -exemplificarea
de către profesor, să rezolve următoarea aplicaţie şi să observe examinatoare
poziţionarea perechilor de drepte, precum şi relaţia existentă -analogia
-apreciere verbală
dintre pantele lor. -expunerea
-analiza şi
Aplicaţie Determinaţi pantele şi reprezentaţi în acelaşi sistem -exercitiul
compararea
cartezian de axe xOy următoarele perechi de drepte: Mijloace
d1: x-2y+1=0 şi d2: 2x-4y =0; răspunsurilor
1 1 -tabla, caiet,
Rezolvare a) m1= , m2= -reprezentare intuitivă,
2 2
y -instrumente geometrice,
-fişă cu suport teoretic
x -prezentare Power Point
o
d1 d2
-Se observă că dreptele sunt paralele şi au pantele egale
FO:frontal
Din punct de vedere analitic, avem o altă modalitate de studiere a Metode
poziţiei relative a două drepte în plan de unde derivă si titlul
lecţiei de astăzi: -conversaţia euristică
-expunerea

Condiţii de paralelism, condiţii de perpendicularitate Mijloace


a două drepte în plan .
-tabla, caiet,
-se anunţă obiectivele şi importanţa temei studiate; -reprezentare intuitivă,
-fişă cu suport teoretic
-se menţioneaza faptul că aceste condiţii de stabilire a poziţiei
relative a două drepte în plan sunt utile deoarece ilustrează
informaţiile oferite de o configuraţie geometrică pentru deducerea unor
proprietăţi ale acesteia.

-se distribuie elevilor fişă cu suport teoretic şi fişă de lucru (F1).


5.Introducerea -pornind de la exemplul menţionat şi de la cele discutate anterior FO:frontală -observarea
suportului se cere elevilor să intuiască noţiunea de condiţie de paralelism. Metode răspunsurilor elevilor
noţional -se va prezenta un mod de lucru sistematic în determinarea -conversaţia euristică si a activităţii acestora
(3 min) condiţiilor de paralelism şi a condiţiilor de perpendicularitate a -descoperirea dirijată -chestionare orală
două drepte în plan date prin ecuaţii generale şi ecuaţii explicite . -analogia, explicaţia -conversaţia
Teorema1 Fie dreptele date sub forma generală: -exemplificarea examinatoare
-problematizarea -apreciere verbală
d1 : a1 x  b1 y  c1  0
-expunerea
d 2 : a2 x  b2 y  c2  0 a1,b1,c1,a2,b2,c2∊R, a12+ b12≠0, a22+ b22≠0
-exerciţiul
a1 b1 c1
a) Dreptele sunt paralele dacă şi numai dacă = ≠ , Mijloace: tabla, caiet,
a2 b2 c2
a2, b2 ,c2≠ 0 -manual,cretă
-manual
b) Dreptele sunt perpendiculare dacă şi numai dacă a1a2+b1b2=0
-fişa cu suport teoretic
c) Dreptele sunt confundate dacă şi numai dacă
-reprezentare intuitivă
a1 b1 c1
= = ,a2, b2 ,c2≠ 0 -instrumente geometrice
a2 b2 c2
6.Formarea
noilor FO:frontal,individuală -observarea
-elevii rezolvă exerciţiul la tablă şi pe caiete, urmărindu-se
deprinderi si Metode răspunsurilor elevilor
completarea răspunsurilor primite şi reţinerea noţiunilor
consolidarea -conversaţia euristică si a activităţii acestora
fundamentale însuşite anterior de către elevi necesare în
celor anterioare -descoperirea dirijată -chestionare orală
rezolvarea exerciţiilor.
(6min) -analogia -conversaţia
Exemplul.1 Stabiliţi dacă următoarele perechi de drepte sunt
-explicaţia examinatoare
paralele: d1:4 x- 2y+3=0 şi d2: 2x-y-5=0
-expunerea -apreciere verbal
4 −2 3 3
Efectuarea unor Rezolvare: = ≠ ⇒ 2=2≠ (A)⇒d1//d2 -exerciţiul -analiza şi compararea
2 −1 −5 −5
exerciţii de bază -se cere elevilor să stabilească perpendicularitatea dreptelor prin - exemplificarea răspunsurilor
pentru verificare condiţia însuşită anterior cu eventuale completări . Mijloace -evaluare formativă
a condiţiilor Exemplul.2 Stabiliţi dacă următoarele perechi de drepte sunt -tabla, caiet,cretă prin raportare la tablă
însuşite perpendiculare: d1: x+2y+3=0 şi d2:2x- y-1=0 -fişa cu suport teoretic
Rezolvare: 1∙2+2∙(-1)=0⇒ d1⊥d2 -manual
- se cere elevilor să stabilească dacă două drepte sunt confundate -reprezentare intuitivă
prin condiţia însuşită anterior cu eventuale completări . -culegere
Exemplul.3 Stabiliţi dacă următoarele perechi de drepte sunt -instrumente geometrice
confundate : d1: 2x+4y-1=0 şi d2:4x+8y-2=0
2 4 −1 1
Rezolvare: = = = (A)⇒ dreptele sunt confundate
7.Introducerea 4 8 −2 2 FO:frontal,individuală -observarea
suportului Metode răspunsurilor elevilor
noţional -conversaţia euristică si a activităţii acestora
Teorema2 Fie dreptele date sub forma explicită:
(3 min) -descoperirea dirijată -chestionare orală
d1: y=m1 x +n1 d2: y=m 2 x +n2
-Reactualizarea si -analogia -conversaţia
evaluarea m1,n1,m2,n2∊R -explicaţia examinatoare
deprinderilor a) Dreptele sunt paralele dacă şi numai dacă au aceeaşi -expunerea -apreciere verbală
dobândite in pantă:m1=m2, n1≠n2 -problematizarea -evaluare formativă
b) Dreptele sunt perpendiculare dacă şi numai dacă produsul
lecţiile anterioare pantelor lor este egal cu -1: m1∙m2= -1 -exerciţiul,exemplificare prin raportare la tablă
pentru c) Dreptele sunt confundate sau coincidente dacă Mijloace
m n
determinarea şinumai dacă 1 = 1 , m2,n2 ≠0 -tabla, caiet,cretă
m2 n 2
pantei unei drepte -fişă cu suport teoretic
-se cere elevilor să stabilească paralelismul dreptelor prin -manual,culegere
calcularea pantelor şi verificarea egalităţii acestora .
8.Formarea -reprezentare intuitivă
Exemplul.4 Stabiliţi dacă următoarele perechi de drepte sunt
noilor paralele: d1: y=3x-2 d2: y=3x+5 -instrumente geometrice
deprinderi si Rezolvare: m1=3, m2=3⇒m1=m2=3, -2≠5⇒ d1//d2
consolidarea -se cere elevilor să stabilească perpendicularitatea dreptelor prin
celor anterioare calcularea pantelor şi verificarea faptului că produsul acestora
este -1.
(5min)
Exemplul.5 Stabiliţi dacă următoarele perechi de drepte sunt
perpendiculare: d1: y= -x-4 şi d2:y=x+2
-Efectuarea unor
Rezolvare: m1=-1, m2=1⇒-1∙1=-1⇒ d1⊥d2
exerciţii de bază FO:frontal,individuală -observarea
- se cere elevilor să stabilească dacă două drepte sunt confundate
prin verificarea condiţiei anterioare Metode răspunsurilor elevilor
Exemplul 6 Stabiliţi dacă următoarele perechi de drepte sunt
-conversaţia euristică si a activităţii acestora
confundate: d1: y=2x-1 şi d2: y=6x-3
9.Formarea -descoperirea dirijată -chestionare orală
2 −1 1
noilor Rezolvare: = = (A)⇒ dreptele sunt confundate -analogia -conversaţia
6 −3 3
deprinderi si -explicaţia examinatoare
consolidarea -expunerea -apreciere verbală
celor anterioare Se rezolvă la tablă exerciţii de pe fişa de lucru F1, propunându-se -exerciţiul -evaluare formativă
(10 min) determinarea unui parametru în anumite condiţii impuse de -algoritmizarea prin raportare la tablă
paralelism. -exemplificarea -analiza şi
Exerc.6 (F1) Determinaţi parametrul real m astfel încât dreptele Mijloace compararea
d1: (m+1)x+y-3=0 şi d2: 3x+(m+3)y+5=0 să fie paralele.
Rezolvare: Se impune condiţia m+3≠0⇒m∊R/{-3} -tabla, caiet,cretă răspunsurilor
Efectuarea unor m+1 1 -fişă cu suport teoretic
= ⇒ (m+1)(m+3)=3⇒ m2+3m+m+3=3⇒ m 2+4m=0
3 m+3
exerciţii de -fişa de lucru 1
⇒ ⇒m(m+4)=0⇒ S={0,-4}
consolidare şi -în continuare, se solicită elevilor determinarea ecuaţiei unei -manual
drepte în anumite condiţii impuse de perpendicularitate.
aprofundare -reprezentare intuitivă
Exerc.9(F1) Să se scrie ecuaţia dreptei care trece prin punctul
M (1,4) şi este perpendiculară pe dreapta de ecuaţie 2x+5y-1=0. -instrumente geometrice

Rezolvare: Desen y M

o x
d2
d1
−2
Se determină panta dreptei date m1=
5
5
Din condiţia de perpendicularitate m1∙m2= -1 ⇒ m2= FO:frontal,individuală -observarea
2
Metode răspunsurilor elevilor
Se scrie ecuaţia dreptei determinată de punctul M (1,4) şi panta
-conversaţia euristică si a activităţii acestora
-Reactualizarea si 5 -descoperirea dirijată -chestionare orala
m2 = : y-yM= m2(x-xM). Prin înlocuire se obţine ecuaţia
2
evaluarea -analogia -conversaţia
generală a dreptei d2: 5x-2y+3=0
deprinderilor -explicaţia examinatoare
dobândite in -exerciţiul -apreciere verbală
-Se rezolvă Pb. 12, de pe fişa 1, dacă timpul permite, solicitând
lecţiile anterioare -algoritmizarea -evaluare formativă
elevilor analizarea şi aplicarea noţiunilor însuşite în descrierea
pentru Mijloace prin raportare la tablă
unei configuraţii geometrice.
determinarea -tabla, caiet,cretă analiza şi compararea
Pb.12(F1) Se consideră un triunghi cu vârfurile:
pantei unei drepte A(2,3), B(-1,-2), C(3,-1).Să se determine: -fişă cu suport teoretic răspunsurilor
şi a ecuaţiei unei a) Ecuaţia înălţimii din vârful A. -fişă de lucru F1
b) Ecuaţia dreptei ce trece prin vârful B şi este paralelă cu AC;
drepte -reprezentare intuitivă
c) Ecuaţia mediatoarei laturii AC;
determinată de d) Ecuaţiile liniilor mijlocii ale triunghiului ABC; -instrumente geometrice
punct şi pantă e) Natura triunghiului ABC.
Rezolvare:Fie AD⊥BC
y

A
d M d1
o x
C
B P
y C− y B 1 FO:frontal,individuală -observarea
a)Se calculează panta mBC= = ⇒mAD=-4
x C −x B 4 Metode răspunsurilor elevilor
Se scrie ecuaţia dreptei determinată de punct şi pantă
y-yA=mAD(x-xA)⇒y-3=-4(x-2)⇒AD:4x+y-11=0 -conversaţia euristică si a activităţii acestora
y C− y A -descoperirea dirijată -chestionare orală
b) Se calculează panta mAC= =−4⇒ md=-
x C −x A
-explicaţia -conversaţia
4⇒AD=AC⇒D=C -algoritmizarea examinatoare
Se scrie ecuaţia dreptei determinată de punct şi pantă -exerciţiul -apreciere verbală
y-yB=md(x-xB)⇒ d: y+2=-4(x+1)⇒d:4x+y+6=0 Mijloace -evaluare formativă
y C− y A 1 -tabla, caiet,cretă prin raportare la tablă
c) mAC= =−4⇒ md1=
x C −x A 4
-instrumente geometrice analiza şi compararea
5
Fie M mijlocul lui [AC], M∊(AC), atunci M( ,1) -fişa cu suport teoretic răspunsurilor
2
-fişa de lucru F1
Se scrie ecuaţia dreptei determinată de punct şi pantă
-reprezentare intuitivă
1 5
d1: y-yM=md1(x-xM)⇒ d1: y-1= ¿ )⇒d1:2x-8y+3=0
4 2
d) Determinam ecuaţia liniei mijlocii MP, unde M este mijlocul

5
lui [AC] şi P mijlocul lui [BC], M∊(AC), P∊(BC)atunci M( ,1)si
2
3
P(1, - )
2
Se scrie ecuaţia determinată de două puncte distincte
5
x− y −1
x−x M y− y M 2
MP: = ⇒ = −3 . După efectuarea
x P−x M y P− y M 5 −1
1− 2
2
calculelor se obţine ecuaţia MP:10x-6y-19=0

-se discută cu elevii încă o modalitate de rezolvare a subpunctelor


c) şi d).
e)Deoarece mBC∙ mAC= - 1⇒BC⊥AC⇒∆ABC este dreptunghic în C
-se sugerează elevilor să calculeze acasă lungimile laturilor
pentru a observa dacă triunghiul ABC este dreptunghic isoscel.
-se recapitulează cu elevii , urmărindu-se completarea
răspunsurilor primite şi reţinerea noţiunilor fundamentale însuşite
anterior de către elevi necesare în rezolvarea exerciţiilor.
10.Asigurarea -elevii rezolvă independent sarcini de lucru diferenţiate FO:individual,pe grupe -observarea activităţii
feed-back - discutarea exc.de pe fişa de lucru2 (dacă timpul permite,dacă diferenţiate elevului
Aprecieri si nu, corectarea fişei ora următoare). Metode:-exerciţiul -evaluare scrisă
eventuale notări -conversaţia euristică -verificarea
(7 min) -chestionarea elevilor asupra celor studiate -munca independentă caietelor prin sondaj
-metode diferenţiate -chestionare orală
-notarea elevilor care s-au evidenţiat pe parcursul lecţiei Mijloace:tabla, caiet analiza şi compararea
-manual,fişa de lucru F2 rezultatelor
11.Intensificarea -se recapituleaza frontal, noţiunile teoretice învăţate – Condiţii de FO:individual,frontal -apreciere verbală
paralelism şi condiţii de perpendicularitate a două drepte în
retenţiei Metode: -chestionare orală
plan, având în vedere modul în care au rezolvat elevii fişa 2.
(3 min) -se subliniază importanţa temei pentru propunerea unor noi -explicaţia -observaţia sistematică
modalităţi de calculare a distanţelor în plan, de determinare a -conversaţia euristica -analiza şi compararea
ecuaţiilor unor linii importante în figurile geometrice studiate, -metode diferenţiate răspunsurilor
precum şi a ariilor acestora. Mijloace:tabla, caiet
-fişa2,prezentare Power
Point
12.Anunţarea Tema: Exerc.1,5,7,10 - fişa de lucru 1 FO:frontal - se trag concluzii, se
temei (1 min) Metode:explicaţia,conver apreciază elevii
saţia,conversaţia euristică
Mijloace: caiet,
-fişa de lucru 1, manual

S-ar putea să vă placă și