Sunteți pe pagina 1din 7

INSTRUCŢIUNE DE SECURITATE A MUNCII PENTRU LUCRĂRI DE COLECTARE

MANUALĂ ŞI MECANIZATĂ A LEMNULUI

1. SCOP

Prezenta instrucţiune are drept scop eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare
existente în cadrul acestei activităţi, proprii celor patru componente ale sistemului de muncă (executant -
sarcină de muncă - mijloace de producţie - mediu de muncă) pentru asigurarea securităţii lucrătorilor.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta instrucţiune se aplică la............................... în sectorul de exploatare forestieră.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

- Normele metodologice de aplicare – HG 1425/2006,modif.si compl. cu HG 955/2010.

- Hotarârea de Guvern nr. 971/26.07.2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de


securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă

- HG nr. 1146/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă
de către lucrători a echipamentelor de muncă
- HG nr. 1091/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă.

4. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

4.1. Definiţii
Accident de muncă- accident prin care se produce vătămarea violentă a organismului precum şi
intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor
de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea şi care
provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin trei zile, invaliditate sau deces.

Boală profesională- afecţiune care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau unei profesiuni,
cauzate de factorii nocivi, fizici, chimici sau biologici, caracterisici locului de munca, precum şi de
suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul muncii.
Echipament individual de protecţie- totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la
procesul de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională.

Echipament tehnic- maşinile, utilajele, instalaţiile, aparatura, dispozitivele, uneltele şi alte mijloace
asemănătoare necesare în procesul muncii.
Factor de risc – factor propriu elementelor componente ale sistemului de muncă executant – sarcină de
muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă şi care, în condiţiile unei situaţii periculoase,
determină probabilitatea sau gravitatea producerii unei leziuni sau afectări a sănătăţii.
Funcţii de protecţie – funcţii ale unui echipament de muncă sau ale unui mijloc de protecţie prin care,
fie se elimină sau se reduce riscul, fie se semnalizează prezenţa unui pericol.
Indicator de protecţie - mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei forme geometrice
cu o culoare de protecţie şi cu un simbol, furnizează o informaţie referitoare la protecţia muncii.
Instruire de securitate a muncii- modalitatea de instruire în domeniul securităţii muncii care se
desfăşoară la nivelul unităţilor şi care are ca scop însuşirea de către salariaţi a cunoştinţelor şi formarea
deprinderilor impuse de securitate a muncii, specifice activităţii pe care o realizează sau urmează a o
realiza.
Instrucţiuni specifice de securitate a muncii- componente ale sistemului de reglementări în domeniul
securităţii muncii ale căror prevederi sunt valabile numai pentru activităţile desfăşurate în cadrul unei
unităţi: elaborarea lor de către unităţi (prin efort propriu sau în colaboare cu institute specializate) este
obligatoriu atunci când legislaţia de securitate şi sănătate în muncă nu acoperă totalitatea activităţilor
desfăşurate în unitate, sau voluntară, atunci când patronul consideră necesar pentru îmbunătăţirea
securităţii muncii detalierea şi completarea legislaţiei cu unele prevederi specifice unităţii.
Mijloace individuale de protecţie- mijloc de protecţie (protector) destinat pentru protecţia unui singur
executant şi care se aplică asupra acestuia.
Nocivitate – proprietate a unei noxe de a produce efect dăunător asupra organismului.
Noxa (sinonim- factor nociv)- agent fizic, chimic sau biologic cu acţiune dăunatoare asupra
organismului, în mediul luat în considerare.
Pericol - a) sursa unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii.
b) Proprietate inerentă a unei substanţe, agent, surse de energie sau situaţie cu potenţia de a cauza
evenimente nedorite (accidente de muncă sau boli profesionale).
Persoană autorizată – o persoană competentă împuternicită în scris (de către organe de specialitate
abilitate şi/sau de către patron) să îndeplinească anumite activităţi.
Prevenire- ansamblul proceselor şi măsurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru, pentru
evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
Protecţie – ansamblu de măsuri care constau în utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijloace de
protecţie, cu scopul protejării executanţilor faţă de pericolele care nu au fost suficient evitate sau
limitate.
Proces de muncă – succesiunea în timp şi spaţiu a acţiunilor conjugate ale executantului şi mijloacelor
de producţie în sistemul de muncă.
Risc - probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii, într-o situaţie
periculoasă.

4.2. Prescurtări

EIP - echipament individual de protecţie


SSM – securitate şi sănătate în muncă

5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

5.1. OBLIGAŢII GENERALE

Conducerea agenţilor economici din activităţile de exploatare forestieră vor asigura amplasarea
corectă şi amenajarea corespunzătoare a căilor de colectare, precum şi dotarea parchetului cu mijloacele
necesare, prevăzute în proiectul de execuţie a lucrărilor.
Lucrările de joncţiune între două sau mai multe mijloace de colectare trebuie să se
desfăşoare sub îndrumarea şi supravegherea conducătorului locului de muncă, ce va stabili
succesiunea fazelor de lucru.
Se interzice corhănirea manuală şi colectarea lemnului în condiţii meteorologice
nefavorabile.
Corhănirea manuală a lemnului cu tapina se va executa în formaţie de minimum doi angajaţi.
Poştaşii de pe traseu îi vor avertiza sonor pe ceilalţi membri ai formaţiei de lucru asupra
pericolului existent.
Corhănirea manuală a lemnului se va face numai pe distanţe scurte (sub 100 m) şi pe terenuri
cu pante mari.
Echipele de angajaţi care lucrează la corhănirea lemnului cu ţapina se vor dispune în parchet la
distanţe şi în condiţii corespunzătoare, astfel încat să nu se creeze pericole pentru angajaţii care
execută alte lucrări.
Angajaţii din aceeaşi echipă sau echipele care lucrează la corhănit se vor afla tot timpul pe
acceaşi curbă de nivel, fiind interzis să se lucreze suprapus, pe linia de cea mai mare pantă.

5.2. CORHĂNITUL LEMNULUI CU ŢAPINA

Corhănirea lemnului va începe numai după ce conducătorul locului de muncă a constatat ca


au fost îndeplinite următoarele măsuri;
 stabilirea zonei de lucru şi a celor periculoase, precum şi asigurarea că în aceste zone nu se găsesc
angajaţi sau alte persoane;
 curăţarea terenului de crăci, buturugi, bolovani, acoperirea gropilor şi înlăturarea altor pericole;
 închiderea circulaţiei pe drumurile auto forestiere sau pe liniile CFF în zona unde se corhăneste
lemnul şi interzicerea accesului persoanelor străine în această zonă prin semnalizarea sau
montarea indicatoarelor de avertizare şi interdicţie corespunzătoare .
La corhănitul lemnului cu ţapina se vor respecta următoarele;
 lemnul destinat corhănirii se va toaleta corespunzător prin înlăturarea crăcilor, cioturilor, prin
olărire la capătul gros al buşteanului, astfel încât să se asigure rostogolirea şi se va evita prezenţa
angajaţilor în dreptul mişcării acestuia ;
 voltarea lemnului se face numai cu ajutorul ţapinelor şi pârghiilor, acţionându-se sincronizat şi
numai la comandă;
 lemnul care urmează a fi corhănit se va orienta astfel încât axa lui longitudinală să fie paralelă
cu direcţia de înclinare de cea mai mare pantă;
 angajaţii vor acţiona numai din poziţia laterală şi din urma lemnului corhănit .

5.3. ADUNATUL LEMNULUI MĂRUNT CU BRAŢELE

Recoltarea prin adunatul crăcilor, vârfurilor sau al arborilor mici cu braţele şi ţapina pentru
formarea sarcinilor se va face prin purtarea directă, târâre sau semitârâre. Angajaţii vor acţiona
organizat astfel încât să nu se stânjenească reciproc, păstrând între ei o distanţă minimă de 4 m.

5.4. COLECTAREA LEMNULUI CU ATELAJE

La operaţiunea de colectare a lemnului cu atelaje, conducătorul de atelaj are obligaţia de a


verifica dacă hamurile şi jugurile sunt în stare corespunzătoare. Fiecare atelaj va fi încredinţat numai
acelor persoane care cunosc modul de conducere al acestuia, au experienţa corespunzătoare şi sunt bine
instruiţi din punct de vedere al securităţii muncii .
Se interzice folosirea atelajelor la colectare pe timp de viscol, de furtună sau de ploaie cu
descărcări electrice, precum şi a animalelor aflate în stare de sănătate necorespunzătoare, a celor
neobişnuite la ham sau la jug şi nepotcovite. Este interzisă încredinţarea atelajelor, chiar şi temporară,
persoanelor care nu cunosc modul de conducere şi nu au fost informate asupra comportamentului
animalelor.
Se interzice tragerea cu atelajele :
 pe drumuri în stare necorespunzătoare sau neamenajate, precum şi în zone periculoase;
 prin vad, când apa are peste 0,5 m adâncime sau trecerea pe gheaţă, prin locuri neverificate şi
neautorizate de către agentul economic de exploatare .
Căile de colectare pentru atelaje trebuie amenajate corespunzător prin degajarea terenului de
obstacole şi înlăturarea eventualelor pericole de-a lungul traseelor. Acestea vor fi date în exploatare
numai dacă oferă toate condiţiile de siguranţă pentru scos –apropiatul lemnului şi în mod special,
dacă se asigură înscrierea în curbe a celor mai lungi buşteni.
Pantele periculoase trebuie să fie identificate şi semnalizate prin indicatoare de avertizare. Pe
drumurile alunecoase sau cu pante accentuate se vor lua măsuri pentru frânarea buştenilor şi se vor
imprăştia materiale antiderapante, pe timp de iarnă .
Podurile şi podeţele de trecere vor fi prevăzute cu parapeţi bine consolidaţi pe ambele părţi, iar
zonele construite în rambleu vor fi prevăzute, de asemenea, cu parapeţi pentru evitarea rostogolirii
buştenilor.
Se interzice folosirea atelajelor dacă nu au dotare completă şi nu sunt în stare corespunzătoare :
 proţapul va fi executat din lemn de esenţe rezistente şi elastice, cu lungimea de cel puţin 2,5 m şi
cu grosimea de 10 – 12 cm ;
 cioflangul va fi executat din oţel, cu lungimea de 20-30 cm, din zale bine sudate, cu lungime şi
grosime corespunzătoare ;
 pana de prindere a buşteanului va fi executată din oţel, cu lungimea de 10-15 cm;
 lanţuri pentru prinderea buştenilor şi a celor de rezervă pentru frânare ;
 ţapina pentru mişcarea lemnului ;
 ciocan pentru baterea penelor .
La colectarea lemnului cu animale de tracţiune conducătorii de atelaje trebuie să respecte
următoarele :
 legarea sarcinilor se va face stând lateral şi în amonte faţă de acestea, iar prinderea lor cu lanţuri
sau cioflange se va face astfel încât să nu se desfacă pe timpul transportului;
 comanda de prindere a atelajului va fi dată numai după asigurarea că în apropiere nu se află
persoane care ar putea fi în pericol.
La coborârea pantelor, este interzis ca persoanele să meargă înaintea atelajului. Atunci cand
atelajele sunt expuse pericolului de răsturnare este interzis a se sprijini materialele lemnoase cu
diverse părţi ale corpului.
Desprinderea sarcinii se va face numai după ce s-a oprit atelajul şi după asigurarea acesteia
împotriva deplasărilor neprevăzute .

5.5. COLECTAREA LEMNULUI CU TRACTOARELE

Înainte de plecarea în cursă, conducătorul tractorului va verifica starea tehnică de funcţionare a


acestuia şi în mod special a următoarelor :
 comenzile troliului;
 gradul de uzură al cablurilor;
 funcţionarea corectă a sapei de sprijin;
 rolele dispozitivului de semisuspendare .
În timpul efectuării lucrărilor de intreţinere şi reparaţii tractorul trebuie staţionat pe un teren
orizontal. Sapa de sprijin sau lama utilajului vor fi coborâte la sol şi roţile vor fi asigurate cu pene
de lemn.

Colectarea lemnului cu tractoarele se va face numai pe traseele stabilite dinainte, cu respectarea


pantelor maxime admise care vor fi de 40% pentru tractoarele forestiere articulate şi 25 % pentru
tractoarele universale.

Distanţa de la frontul de lucru al echipei de recoltare până la punctul unde se formează sarcina
pentru tractor trebuie să fie de minimum 70 m. În cazul când frontul de lucru al echipei de recoltare
se află pe panta maximă, distanţa se măsoară de la baza pantei.

La punctul de formare a sarcinii, tractoristul va orienta tractorul cu spatele în direcţia buştenilor pe


care urmează să-i colecteze, astfel încât tragerea cu cablul să nu se facă sub un unghi mai mare de 15 0
faţă de axa longitudinală a tractorului. Când unghiul este mai mare de 15 0 se vor folosi role de direcţie
ori de unghi.

La tractoarele forestiere articulate, înainte de începerea tragerii cu troliul, sa va coborâ sapa de


sprijin până la fixare pe sol, fără însă ca roţile din spate să piardă contactul cu solul. La celelalte
tractoare se va coborâ lama din faţă şi se va acţiona frâna de mână, iar la nevoie şi frâna de
serviciu.

Manevrarea troliului se va face numai de către conducătorul utilajului.

Pentru colectarea buştenilor cu troliul, legarea acestora se va face la o distanţă de minimum 50 cm


de capătul acestora.

Se interzice :
 deplasarea utilajului sau tragerea cablului în timpul legării şi dezlegării sarcinii;
 tragerea sau dezlegarea sarcinii atunci cand utilajul are cabul răsucit sau oblic faţă de cârlig.
După legarea sarcinii tractoristul va astepta semnalul convenit din partea legătorului de sarcină şi se
va convinge personal că angajaţii s-au retras din raza de acţiune a utilajului şi numai după aceea va
începe tragerea sarcinii.

Semnalizarea se va face după codul de semnale stabilit şi cunoscut de ceilalţi angajaţi aflaţi în jurul
utilajului.

Se interzice staţionarea legătorului de sarcină şi a oricărei alte persoane în apropierea cablului de


tracţiune, în timpul deplasării sarcinii .

Conducătorul tractorului, pe perioada tragerii sarcinii, va respecta semnalele date de personalul


însărcinat cu supravegherea tractării acesteia.

Operaţiunile de înlăturare a înţepenirii sarcinii sau de schimbare a direcţiei de mişcare a acesteia se


vor face numai după oprirea troliului şi slabirea cablului de către tractorist. Legătorul de sarcină va
sta tot timpul în amonte de sarcină.

Atunci când roţile de direcţie tind să piardă contactul cu solul, tractoristul va opri utilajul. Acestea
va slăbi cablurile, se va deplasa fără sarcină până la punctul de unde va putea reîncepe tragerea sarcinii
cu troliul în siguranţă şi numai după aceea va putea continua colectarea .

La colectarea pe pante a lemnului cu tractorul se interzice:

 utilizarea tractorului neechipat cu cabina de rezistenţă;


 staţionarea angajaţilor în aval de sarcina în mişcare;
 să se tragă cu troliul dacă condiţiile de vizibilitate nu permit conducătorului de utilaj să urmărească
mişcarea sarcinii sau să recepţioneze semnalele legătorului;
 să se prindă cârligele la cabluri prin înnodarea acestora, precum şi utlizarea de cabluri înnodate .
Spaţiul destinat dezlegării sarcinii trebuie să fie plan, nealunecos şi să permită efectuarea
corespunzătoare a manevrelor tractoarelor şi ale altor mijloace de transport .

Dezlegarea sarcinilor se face numai după coborârea acestora la sol, după slăbirea cablurilor şi
după asigurarea stabilităţii sarcinii .

Se interzice depozitarea ori stivuirea materialului lemnos pe diverse materiale cum ar fi cioate,
arbori căzuţi sau aninaţi.

6. RESPONSABILITĂŢI

6.1 ADMINISTRATOR
Asigură resursele necesare pentru ca activităţile din prezenta instrucţiune să se desfăşoare în
bune condiţii.
Verifică şi aprobă prezenta instrucţiune şi modificările acesteia.
Instruieşte permanent personalul din subordine pentru cunoaşterea şi respectarea cerinţelor prezentei
instrucţiuni, respectând legislaţia de securitate şi sănătate în muncă în vigoare.
Coordonează întreaga activitate definită prin prezenta instrucţiune şi răspunde de respectarea ei în
ceea ce priveşte modul de lucru cât şi ţinerea la zi a înregistrărilor.
Răspunde de păstrarea instrucţiunii şi de disponibilitatea ei ori de câte ori este nevoie.

PERSONALUL MUNCITOR

Aplică şi respectă întocmai prevederile prezentei instrucţiuni.