Sunteți pe pagina 1din 13

INSTRUCŢIUNI PROPRII

PRIVIND

INSTRUIREA LUCRĂTORILOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN


MUNCĂ ŞI ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Conform Legii 319/ 2006 – Cap. III, Sectiunea IV, Art. 13, litera e) :

« În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea


accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii trebuie :

e) să elaboreze instrucţiuni proprii, în spiritul prezentei legi, pentru completarea şi/ sau aplicarea
reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale
locurilor de muncă aflate în responsabilitatea sa ; »

Conform H.G. 955/ 2010 – Art. 15, punctul 3, 9 :

- elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/ sau aplicarea reglementărilor de securitate şi
sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi
ale locurilor de muncă/ posturilor de lucru ;
- asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art.
101-107 (…).

0.0 SCOP

Prezenta instrucţiune are drept scop descrierea modului de efectuare a instruirii lucratorilor in domeniile
securitatii si sanatatii in munca si situatiilor de urgenta în cadrul  S.C. MINTIM S.R.L.şi se adresează
lucrătorului desemnat, administratorului,conducătorilor direcţia ai locurilor de muncă sau serviciului
extern de prevenire şi protecţie care face instruirea lucrătorilor.

01.DOMENIUL DE APLICARE

Instrucţiunile se aplică conducătorilor locurilor de muncă din cadrul  S.C. ................S.R.L.

02.RESPONSABILITATI
● Pentru aplicare: Toate departamentele
● Pentru definirea şi actualizarea documentului: Serviciul extern- Sanatate, Securitate in Munca

2.0.DOCUMENTE DE REFERINTA
STANDARDE SI NORME EXTERNE
1. Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca
2. Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/ 2006 aprobată prin HG 955/ 2010
3. Legea nr. 307/ 2006 privind apararea impotriva incendiilor
4. Ordin al ministrului administratiei si internelor nr. 712/ 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale privind instruirea lucrătorilor în domeniul situaţiilor de urgenţă cu modificarile
ulterioare.
5. Legea 481/2004 privind protectia civila

3.0. DEFINITII SI PRESCURTARI

3.1.DEFINITII

1. lucrător-persoană angajată de către un angajator, potrivit legii, inclusiv studenţii, elevii în perioada
efectuării stagiului de practică, precum şi ucenicii şi alţi participanţi la procesul de muncă, cu
excepţia persoanelor care prestează activităţi casnice
2. angajator-persoană fizică sau juridică ce se află în raporturi de muncă ori de serviciu cu lucrătorul
respectiv şi care are responsabilitatea întreprinderii şi/sau unităţii
3. securitate şi sănătate în muncă-ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea
celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi
psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă
4. situaţie de urgenţă-eveniment excepţional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare şi intensitate
ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile materiale şi culturale
importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri şi acţiuni
urgente, alocarea de resurse suplimentare şi managementul unitar al forţelor şi mijloacelor
implicate
3.2.PRESCURTARI
Prescurtari Text

CIM Contract Individual de Munca

RSSM Responsabil-Sănătate, Securitate

SE Suport electronic

SH Suport hartie

SSM Securitate şi Sănătate în Muncă

SU Situaţii de Urgenţă

TD Toate departamentele

4.0.INSTRUCTIUNI

4.1.INSTRUIREA INTRODUCTIV GENERAL


Scopul acestei instruiri este acela de a prezenta lucrătorilor nou angajaţi in unitate materialele cu
caracter general din domeniul SSM.-SU.
4.1.1 Instruirea introductiv general se efectueaza:

a) la angajarea lucrătorilor, indiferent de durata sau de forma contractului de muncă;

b) lucrătorilor transferaţi sau detaşaţi în societate;

c) lucrătorilor delegaţi aflati in societate;

d) lucrătorilor sezonieri, temporari sau zilieri;

e) studenţilor şi elevilor din şcoli şi licee aflaţi în practică de specialitate.

4.1.2 Instruirea introductiv generală se efectueaza in cadrul unei sali de instruire stabilita de conducerea
societatii.

4.1.3 Durata instruirii introductiv generale este de minim 8 ore atat pentru securitate si sanatate in munca
cât si pentru domeniul situatiilor de urgenta.

4.1.4 Materialele si continutul pentru instruirea introductiv generală vor fi intocmite de catre Serviciul
extern de prevenire şi protecţie respectiv Cadru Tehnic PSI si vor cuprinde:

a) legislaţia de securitate şi sănătate în muncă;

b) consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de securitate şi sănătate în


muncă;

c) riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice societatii;

d) măsuri la nivelul societatii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea
lucrătorilor;

e) conţinutul actelor normative care reglementează managementul situaţiilor de urgenţă şi


activitatea de apărare împotriva incendiilor, precum şi actele normative specifice societatii;

f) managementul situaţiilor de urgenţă şi modul de organizare a activităţii de apărare împotriva


incendiilor la nivelul societatii;

g) mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor cu care sunt echipate construcţiile,


instalaţiile, amenajările şi modul de utilizare a acestora, precum şi mijloacele tehnice existente şi
planificarea resurselor pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă;

h) formele şi metodele specifice de prevenire şi stingere a incendiilor;

i) modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă şi în cazul observării şi anunţării
unui incendiu;

j) acţiunile ce trebuie întreprinse pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă.

4.1.5 Pentru fiecare categorie de lucrători participanţi se stabileşte un nivel minim de cunoştinţe necesare,
iar la terminarea instruirii introductiv generale lucrătorii instruiţi vor fi verificaţi pe bază de teste scrise
asupra cunoştinţelor de securitate a muncii si in domeniul situatiilor de urgenta acumulate.
4.1.6 Rezultatele examinarii se vor concretiza prin semnatura celui care a verificat cunostintele in fisele
de instruire, iar lucrătorii care nu şi-au însuşit nivelul minim de cunoştinţe stabilit pentru instruirea
introductiv generală nu vor fi admişi la locurile de muncă/ nu vor fi angajaţi.

4.2. INSTRUIREUL LA LOCUL DE MUNCA


Scopul acestui instruiri este acela de prezentare a riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă,
precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru
şi/sau fiecărei funcţii exercitate.

4.2.1 Instruirea la locul de munca se efectueaza dupa instruirea introductive generală si se face tuturor
lucrătorilor nou angajaţi, precum si lucrătorilor transferaţi de la un loc de munca la altul in cadrul
societatii.

4.2.2 Instruirea la locul de munca se fac de catre conducatorul direct al locului de munca, respectiv sefii
de compartimente/directorii coordonatori ai activitatilor in conformitate cu fisa postului.

4.2.3 Durata instruirii la locul de munca va fi de minim 8 ore repartizate in timpul perioadei de proba.

4.2.4 Instruirea la locul de munca pentru securitatea si sanatatea in munca va cuprinde informatii
privind:

a) riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă şi/sau postului


de lucru;

b) prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă şi/ sau postul de lucru;

c) măsuri la nivelul locului de muncă şi/ sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor;

d) prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice ale
locului de muncă şi/ sau postului de lucru;

e) instruirea la locul de muncă va include în mod obligatoriu demonstraţii practice privind


activitatea pe care lucrătorul respectivă o va desfăşura şi exerciţii practice privind utilizarea
echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor de alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim
ajutor.

4.2.5 Instruirea la locul de munca in domeniul situatiilor de urgenta va cuprinde informatii privind:

a) caracteristicile fizico-chimice ale substanţelor, materialelor şi produselor utilizate la locul de


muncă;

b) condiţiile care determină ori favorizează producerea accidentelor şi avariilor tehnologice şi


cauzele potenţiale de incendiu şi/sau de explozie specifice locului de muncă, măsurile de prevenire
a acestora;

c) descrierea, funcţionarea, monitorizarea şi modul de intervenţie la instalaţiile şi sistemele de


siguranţă ale maşinilor şi utilajelor de la locurile de muncă, inclusiv cele de prevenire a avariilor
tehnologice;
d) descrierea, funcţionarea, amplasarea şi modul de acţionare a instalaţiilor, utilajelor, aparatelor,
dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor;

e) concepţia de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă şi conţinutul documentelor


operative de răspuns;

f) sarcini specifice pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă şi realizarea măsurilor de protecţie


civilă.

4.2.6 Instruirea la locul de munca include obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care o
desfasoara sau o va desfasura lucrătorul respectiv.

4.2.7 Admiterea definitiva la lucru a lucrătorului instruit se va face numai după verificarea insusirii
cunoştinţelor de securitate a muncii si in domeniul situatiilor de urgenta de catre seful ierarhic superior
celui care a efectuat instruireul, respectiv Directorii coordonatori ai activitatilor pentru lucratori/ lucrătorii
TESA si managerul, directorul general sau administratorul pentru lucrătorii de conducere a activitatilor.

4.3.INSTRUIREA PERIODICĂ

Scop -improspatarea, completarea si detalierea cunostintelor dobandite prin instruirea introductiv


generală si prin instruirea specifică locului de munca.

4.3.1 Instruirea periodică se face tuturor lucrătorilor şi are drept scop reîmprospătarea, actualizarea,
completarea şi detalierea cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă si in domeniul
situatiilor de urgenta.

4.3.2 Instruirile periodice se efectueaza de catre conducatorul direct al locului de munca, respectiv sefii de
compartimente/lucrători coordonatori ai activitatilor in conformitate cu fisa postului.

4.3.3 Instruirea periodică se execută pe baza tematicilor anuale şi a graficelor de instruire, aprobate de
angajator.

4.3.4 Tematica orientativă anuală de instruire, adaptată fiecărei categorii de lucrători, se structurează de
regulă astfel:

a) actele normative care reglementează securitatea şi sănătatea în muncă, managementul situaţiilor


de urgenţă, activitatea de apărare împotriva incendiilor şi activitatea de protecţie civilă;

b) obligaţiile generale şi specifice ce revin fiecărei categorii de lucrători pe linia securităţii muncii;

c) condiţiile care determină ori favorizează producerea accidentelor şi avariilor tehnologice şi


cauzele potenţiale (riscurile) de incendiu şi/ sau explozie specifice, normele, regulile şi măsurile
de prevenire a acestora şi a oricărui alt risc;

d) descrierea, funcţionarea, întreţinerea şi modul de utilizare a mijloacelor de muncă, a instalaţiilor


şi sistemelor de protecţie destinate prevenirii avariilor tehnologice şi incendiilor;

e) modul de acţiune a lucrătorilor în cazul unei situaţii de pericol grav şi iminent precum şi modul
de acţiune a acestora pentru realizarea intervenţiei operative şi pentru limitarea şi înlăturarea
urmărilor situaţiilor periculoase pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor.
4.3.5 Tematica orientativă se adaptează şi se completează pe parcursul anului, dacă este cazul, de către cei
care execută instruirea, cu concluziile şi învăţămintele rezultate din:

a) controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale şi îndeplinirea sarcinilor stabilite;

b) natura, frecvenţa şi amploarea accidentelor de muncă, riscurilor iminente, incendiilor,


exploziilor şi altor situaţii produse pe raza teritorială a societăţii sau în sectoare de activitate
similare;

c) modificări ale legislaţiei specifice.

4.3.6 Intervalul dintre doua instruiri periodice va fi de 1 luna pentru lucrătorii direct productivi din cadrul
societăţii, si de 3 luni pentru conducătorii direcţi a locurilor de muncă.

4.3.7 Instruirea periodica se execută in prima decada a luni / trimestrului (1-10), in functie de programul
de lucru, volumul activităţilor planificate si a condiţiilor concrete si va avea durata de minim 2 ore.

4.3.8 Instruirea periodica in domeniul securitatii şi sănătatii în muncă si in domeniul situatiilor de urgenta
se face suplimentar celei programate în următoarele cazuri:

a) când un lucrător a lipsit peste 30 de zile calendaristice;

b) când au apărut modificări ale prevederilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi
specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru sau ale instrucţiunilor proprii, inclusiv
datorită evoluţiei riscurilor sau apariţiei de noi riscuri în societate;

c) la reluarea activităţii după producerea unui accident de muncă/ incendiu, explozie sau situaţie
de urgenţă;

d) la executarea unor lucrări speciale;

e) la introducerea unui echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;

f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;

g) la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.

4.3.9 Durata instruirilor periodice suplimentare va fi de minim 8 ore.

4.3.10 Instruirea specială pentru lucrări periculoase se execută înainte de începerea unor lucrări în
timpul cărora pot apărea situaţii generatoarede accidente de muncă, de incendii din cauza manifestării
unor surse specifice de aprindere sau a creării unor atmosfere potenţial explozive ori se poate favoriza
producerea unor situaţii de urgenţă.

4.3.11 Lucrările care fac obiectul unui astfel de instruiri se referă în principal la:

a) executarea unor operaţiuni de manevră ori de comandă a unor instalaţii sau utilaje tehnologice
de importanţă ori intervenţia asupra acestora, a căror operare greşită poate determina sau favoriza
producerea unor incendii de amploare, explozii, calamităţi naturale ori a altor situaţii de urgenţă;

b) lucrări de reparaţii sau de întreţinere, distrugerea unor deşeuri sau reziduuri periculoase pentru
viaţa oamenilor sau pentru mediu;

c) prelevarea de probe din recipiente sau instalaţii care conţin substanţe periculoase;
d) lucrări de sudare;

e) lucrări de tăiere sau lipire cu flacără;

f) lucrări care pot provoca scântei mecanice;

g) lucrări care pot provoca scântei şi arcuri electrice sau scurtcircuite;

h) lucrări de topire a bitumului sau asfaltului;

i) lucrări de curăţare prin ardere a unor utilaje, aparate, conducte tehnologice sau conductoare
electrice;

j) lucrări la care se utilizează foc deschis (dezgheţări, decongelări, aprinderea cuptoarelor


tehnologice, cazanelor etc.);

k) punerea ori repunerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice care prezintă risc
foarte mare de incendiu sau oprirea acestora;

l) aplicarea unor materiale de protecţie din care se pot degaja cu uşurinţă vapori şi gaze
inflamabile şi/sau explozive;

m) curăţarea interioară a unor vase, rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare în care au fost
stocate, prelucrate ori vehiculate produse combustibile etc.;

n) depozitarea, manipularea şi transportul de substanţe/ materiale periculoase;

o) spectacole cu foc deschis/jocuri de artificii.

4.3.12 Instruirea specială pentru lucrări periculoase se efectuează astfel:

a) privind tehnologia de execuţie, de către conducătorul formaţiei de lucru;

b) privind condiţiile tehnologice, de către conducătorul direct a locului de muncă.

4.3.13 Efectuarea instruirilor speciale pentru lucrări periculoase se consemnează, după caz, în autorizaţia
de execuţie a lucrării, registrul de tură sau în fişele individuale de instruire a lucrătorului.

4.3.14 Verificarea instruirii periodice se face de către şeful ierarhic al celui care efectuează instruirea şi
prin sondaj de către Serviciul extern de prevenire şi protecţie,, care vor semna fişele de instruire ale
lucrătorilor, confirmând astfel că instruirea a fost făcută corespunzător.

4.3.15 Instruirea periodică se va completa în mod obligatoriu şi cu demonstraţii practice.

4.3.16 Verificarea lucrătorilor instruiţi privind cunoştinţele însuşite şi deprinderile formate în timpul
instruirilor priodice se face prin sondaj, insistându-se de fiecare dată pentru clarificarea problemelor şi
eliminarea deficienţelor constatate.

4.3.17 Anual se efectuează o verificare de fond pe bază de teste tip chestionar asupra nivelului de însuşire
şi cunoaştere a problematicii care a făcut obiectul instruirilor periodice, rezultatele consemnându-se în
fişa individuală de instruire.

4.4.INSTRUIREUL LUCRĂTORILOR DIN AFARA SOCIETATII


4.4.1 Instruirea pentru lucrătorii din afara societatii se desfăşoară cu lucrătorii care execută temporar
activităţi în incinta societatii, unde sunt prezenţi factori de risc potenţial generatori de accidente, după
cum urmează:

a) lucrătorii societăţilor comerciale de construcţii-montaj şi instalaţii;

b) lucrătorii societăţilor comerciale de reparaţii, revizii, întreţinere şi de service;

c) lucrătorii care efectuează transport de materiale periculoase;

d) lucrătorii de pază aparţinând altor societăţi comerciale sau firme specializate;

e) vizitatori în grup de minimum 5 persoane.

4.4.2 Instruirea pentru lucrătorii care se află pentru o durată determinată în incinta societatii în scopul
îndeplinirii unor activităţi solicitate de conducerea societatii, se efectuează de către conducătorul direct al
locului de muncă respectiv sau de către Serviciul extern de prevenire şi protecţie pentru vizitatori.

4.4.3 Problematica instruirii pentru lucrătorii din afara societatii constă în:

a) prezentarea procedurilor specifice instruirii introductiv generale pentru lucrătorii societăţilor


comerciale de construcţii-montaj şi instalaţii si lucrătorii societăţilor comerciale de reparaţii,
revizii, întreţinere şi de service;

b) prezentarea procedurilor din cadrul instruirii specifice locului de muncă pentru lucrătorii care
efectuează transport de materiale periculoase si lucrătorii de pază aparţinând altor societăţi
comerciale sau firme specializate;

c) prezentarea unei proceduri special întocmite pentru vizitatori, prin care aceştia sunt instruiţi
sumar (în maximum 15 minute) asupra principalelor reguli de prevenire pe care trebuie să le
respecte şi sunt atenţionate asupra pericolelor existente în anumite locuri de pe traseul parcurs în
incinta operatorului economic sau a societăţii.

4.4.4 Consemnarea efectuării instruirii pentru lucrătorii din afara operatorului economic sau a instituţiei
se face în fişa de instruire colectivă, care conţine problematica prezentată şi tabelele cu numele,
prenumele şi semnătura persoanelor instruite.

4.4.5 Fişa de instruire colectivă se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar se va păstra de
către angajator la lucrătorul care a efectuat instruirea şi un exemplar se păstrează de către angajatorul
lucrătorilor instruiţi sau, în cazul vizitatorilor, de către conducătorul grupului.

5.0 ORGANIZAREA ACTIVITATII DE INSTRUIRE

5.1.1.Organizarea activitatii de instruire a lucrătorului angajat in munca se va face avandu-se in vedere


urmatoarele:

a) responsabilitatea conducatorului institutiei, managerului sau patronului privind informarea si instruirea


lucrătorilor cu privire la actele normative, normele, regulile si masurile specifice institutiei sau
operatorului economic respectiv, care reglementeaza managementul SSM-Situatiilor de Urgenta, precum
si asupra sarcinilor ce le sunt stabilite potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 481/2004;
b) respectarea principiului responsabilitatii conducatorului institutiei, managerului sau patronului privind
verificarea insusirii de catre lucrători a obligatiilor ce le revin in cazul producerii accidentelor de muncă ;

c) asigurarea masurilor tehnice si organizatorice necesare pentru instruirea eficienta a lucrătorilor

5.1.2. Sistemul de masuri tehnice si organizatorice vizeaza in principal:

a) desemnarea lucrătorului care executa instruirile si verifica insusirea cunostintelor;

b) stabilirea categoriilor de instruire si de lucrători, a duratei instruirilor in functie de specificul


activitatii operatorului economic sau a institutiei si de periodicitatea instruirilor;

c) intocmirea sau procurarea documentelor si materialelor pentru planificarea, organizarea, desfasurarea


si verificarea instruirilor;

d) asigurarea resurselor materiale si documentare necesare pentru realizarea activitatii.

5.1.3. Instruirea lucrătorilor se realizeaza de catre lucrători care indeplinesc cumulativ urmatoarele
conditii:

a) sunt bine pregatiţi profesional;

b) cunosc problematica specifica domeniului managementului

c) poseda calitati psihopedagogice si atestatele prevazute de lege.

5.1.4. Pot fi desemnate sa execute instruirea urmatoarele categorii de lucrători:

a) lucrători cu atributii de conducere in cadrul unitatii, al departamentului, compartimentului sau al


sectorului de activitate conducători direcţi ai locurilor de munca in care este prevazut un asemenea
instruire;

b) lucrătorii de specialitate in domeniul securităţii muncii şi situaţiilor de urgenţă;

c) servicii externe de prevenire şi protecţie;

d) cadrele tehnice cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor sau lucrătorii atestaţi ca
specialisti, verificatori si experti in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.

5.1.5. In activitatea de instruire se pot utiliza urmatoarele mijloace:

a) vizuale: afise, brosuri, pliante, fotomontaje, panouri, inscriptii si indicatoare de securitate, grafice,
machete, fotografii etc.;

b) audiovizuale: filme de scurt metraj, inregistrari video, proiectii comentate de diafilme sau la epidiascop
si altele;

c) auditive: instruire, conferinte, expuneri, consultatii, dezbateri, concursuri, casete audio etc.;

d) practic-aplicative: exercitii, aplicatii, demonstratii si antrenamente executate la locul de munca sau in


poligoane amenajate.

5.1.6.Instruirile se fac pe baza unor materiale scrise (proceduri) intocmite de serviciul extern de
prevenire şi protecţie si aprobate de conducatorul societăţii, de manager, administrator sau de patron.
5.2.0. Baza materiala si documentara necesara in vederea desfasurarii si verificarii instruireelor cuprinde:

a) legislatia specifica in vigoare SSM – PSI-protecţie civilă;

b) manuale, cursuri de specialitate,ghiduri;

c) standarde;

d) carti, brosuri, cataloage, pliante, reviste;

e) filme, diapozitive;

f) afise, panouri grafice, fotomontaje;

g) machete, mostre de diapozitive si instalatii;

h) teste de verificare.

6.INREGISTRAREA INSTRUIRILOR
6.0-COMPLETAREA FIŞELOR INDIVIDUALE DE INSTRUIRE IN DOMENIUL SECURITATII ŞI
SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCCĂ
1. Fiecare lucrător va avea o singură fişă individuală instruire in domeniul securitatii muncii , care
trebuie să însoţească lucrătorul in cazul mutării la un nou loc de muncă, in cadrul aceleiaşi unităţi,
pentru a nu fi necesară întocmirea unei noi fişe.
2. La sosirea (angajarea) unui nou lucrător este obligatorie întocmirea unei fişe proprii (individuale),
de către lucrătorul desemnat sau Serviciul extern de Prevenire si Protectie, fiind interzisă
preluarea unei fişe a altui lucrător plecat din unitate.
3. Fişele noi (in continuare) se vor completa la toate rubricile privind instruirea la angajare, prin
copierea integrală din fişele originale, cu formula „Conform cu originalul„, semnătura olografă
(în original) a angajatului, ştampila şi semnătura angajatorului.
4. In situaţia in care fişele originale nu se mai găsesc, iar datele originale privind instruirea s-au
pierdut, se va efectua o nouă instruire (introductiv general şi la locul de muncă), cu consemnarea
corespunzătoare, pe baza Tematicilor actuale (cu legislaţia in vigoare) deoarece, in mod evident,
nu se mai justifică reinstruirea dintr-o legislaţie abrogată.
5. In cazul in care, rubricile noilor fişe nu sunt suficiente pentru completarea integrală a materialelor
predate la instruirea la angajare, acesta se va consemna pe primele poziţii prevăzute pentru
„instruirea periodică„.
6. Tematica orientativă anuală de instruire se intocmeste de către lucrătorul desemnat sau Serviciul
extern de Prevenire si Protectie si se aproba de catre angajator.
7. Instruireele în domeniul sanatatii si securitatii in munca si in domeniul situaţiilor de urgenţă se
certifică prin înscrisuri realizate, după caz, în fişele individuale de instruire, în autorizaţia de lucru/
permisul de lucru cu foc sau în fişa de instruire colectivă.
8. Fişele individuale de instruire se întocmesc pentru toţi lucrătorii angajaţi.
9. După efectuarea instruirilor este obligatorie completarea fişelor individuale de instruire, înscrisul
efectuându-se cu pastă sau cu cerneală.
10. După completare, fişele individuale de instruire se semnează de lucrătorul instruit şi de către
lucrătorii sau serviciul extern care au efectuat şi au verificat instruirea.
11. Prin semnătură lucrătorul instruit demonstrează participarea la instruire, iar lucrătorul care a
verificat instruirea confirmă, pe baza examinării persoanei instruite, că aceasta şi-a însuşit
cunoştinţele.
12. Conducătorii direcţi a locurilor de muncă răspund de păstrarea fişelor individuale de instruire
pentru lucrătorii din subordine.
6.1-TEMATICILE ORIENTATIVE PENTRU INSTRUIREA LA LOCUL DE MUNCA
1.Tematicile de instruire trebuie întocmite pe meserii (funcţii) sau grupe de meserii, ale căror activitate se
desfâşoară in condiţii similare iar lucrătorii sunt supuşi aceloraşi factori de risc.

2. Instruirea periodica prevazuta la art. 98 din HG 955/2010 se va efectua pe baza tematicilor intocmite de
catre angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca/lucratorul
desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciul extern de prevenire si protectie si aprobate de
catre angajator, care vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea.

3. Materialele din tematici se vor repartiza uniform şi judicios pe teme înlănţuite logic, astfel încât, pe
parcursul unui ciclu de instruire (de exemplu un an) să fie cuprinse toate materialele.

Temele astfel întocmite se vor afişa in sălile de instruire.

4. Tematicile vor conţine prevederi (articole) referitoare la:

- prevederi cu caracter general pe care trebuie sa la cunoască toţi lucrătorii, indiferent de meserie;

- prevederi specifice meseriei (funcţiei,sarcinii de munca);

- prevederi specifice mijloacelor de muncă deservite de către lucrător;

- prevederi specifice locului de muncă in ansamblu(mediului de munca).

6.1.1. Prevederile specifice locului de muncă

se referă la:

- legi, ordonanţe, norme metodologice, ordine ale ministerelor, etc.

- dotarea şi utilizarea corectă a EIP, sculelor, mijloacelor şi dispozitivelor de protecţie.

- acordarea primului ajutor in caz de accidentare.

- circulaţia pe drumurile publice, utilizarea căilor de acces, transport intern, etc.;

- acordarea mijloacelor igienico-sanitare si alimentaţiei de protecţie

- reguli minime privind electrosecuritatea , lucrul la înălţime(transportul si depozitarea materialelor,


utilizarea materialelor periculoase, explozive, inflamabile

- instrucţiunile proprii locului de muncă -respectiv cu toţi factorii de risc existenţi şi modul de evitare a
acestora;

- schiţa cu căile de acces şi deplasare la locurile de muncă:

- locurile unde sunt amplasate posturile de prim ajutor;

- situaţia locurilor de muncă periculoase, gabarit redus, gaze sau produse periculoase, etc.;

- reglementări comune (convenţii) privind executarea de lucrări cu terţi, investiţii, etc.;

- materiale educative, studii de caz ale unor accidente, etc.


6.1.2. Prevederile specifice meseriei

se referă la:

- desfâşurarea procesului de muncă pe fazele tehnologicei;

- sarcini de muncă,/ atribuţii,/ responsabilităţi conform fişei postului, deciziei de conducător direct a
locului de muncă, autorizarea pentru meseria respectivă dacă legislaţia în vigoare o cere, etc;

- norme sau decizii interne (decizia-fumatul/lucrarile cu foc deschis/colectarea si depozitarea deseurilor)


pentru locurile de muncă, activitatăţile sau meseriile respective.

- instrucţiunile proprii locului de muncă -respectiv cu toţi factorii de risc existenţi şi modul de evitare a
acestora;

- schiţa cu căile de acces şi deplasare la locurile de muncă:

- locurile unde sunt amplasate posturile de prim ajutor;

- situaţia locurilor de muncă periculoase, gabarit redus, gaze sau produse periculoase, etc.;

- reglementări comune (convenţii) privind executarea de lucrări cu terţi, investiţii, etc.;

- materiale educative, studii de caz ale unor accidente, etc.

C.Prevederile specifice mijloacelor de muncă deservite

se referă la:

- Instrucţiunile de utilizare, exploatare, sănătate şi securitate în muncă, PSI, intervenţiile in caz de avarie
pentru echipamentul respectiv (echipament tehnic, utilaje speciale, etc), care trebuie să conţină factorii
de risc existenţi, tensiunea de lucru.etc.;

- Mijloacele de protecţie, dispozitivele de protecţie şi de semnalizare necesare.

7.0 TEMATICA DE INSTRUIRE A LUCRĂTORILOR DIN AFARA SOCIETATII


1. Instruirea pentru lucrătorii din afara societatii se desfăşoară cu persoanele care execută temporar
activităţi în incinta societatii, unde sunt prezenţi factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă,
după cum urmează:

a) lucrătorii societăţilor comerciale de construcţii-montaj şi instalaţii;

b) lucrătorii societăţilor comerciale de reparaţii, revizii, întreţinere şi de service;

c) lucrătorii care efectuează transport de materiale periculoase;

d) lucrătorii de pază aparţinând altor societăţi comerciale sau firme specializate;

e) vizitatori în grup de minimum 5 persoane.


2. -Prezentare activitati  S.C. MINTIM S.R.L..-inventarierea factorilor de risc de accidentare din societate
 Factorii de risc determinaţi de mediul de muncă;
 -Factori de risc, determinaţi de natura mijloacelor de producţie, care pot avea o acţiune semnificativă
asupra vizitatorilor:
 deplasări ale mijloacelor de producţie;
 locuri de munca cu pericol deosebit;
 suprafeţe cu contururi periculoase (înţepătoare, tăioase, alunecoase, etc);
 recipienţi sub presiune;
 electrocutare prin atingere directă a elementelor instalaţiilor sau aparatajului
aflate sub tensiune;
 electrocutare prin atingere indirectă a părţilor metalice care, în mod normal nu
sunt sub tensiune electrică însă, pot fi puse sub tensiune în mod accidental,
printr-o defecţiune a izolaţiei, conturarea spaţiilor izolante, etc.
 traversarea şi deplasarea printre utilaje şi instalaţii şi în lungul acestora cu
pericol de surprindere şi lovire de către părţile mobile aflate în mişcare ;
3. -Măsuri de prevenire generale pentru evitarea şi contracararea factorilor de risc de accidentare
4. -Semnalizarea de securitate
5. -Obligatii si responsabilitati
6. -Măsuri necesare la începerea lucrărilor
7. -Masuri privind acordarea primului ajutor stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor