Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE INTERPRETARE MUZICALĂ

METODOLOGIA
DE

ADMITERE
la

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

2020 - 2021

1
Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere
în învăţământul universitar 2020-2021

CICLUL I - STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ


Concursul de admitere la Facultatea de Interpretare muzicală, pentru anul
universitar 2020/2021, se va desfăşura în conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei
naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1071 din 30 decembrie 2016, și cu modificările din Ordinul M.E.C. nr. 5618 din
20 decembrie 2019 şi a Art. 142 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, precum și cu
modificările din Ordinul M.E.C. 4205 din 06.05.2020 și legislaţia în vigoare, pe domeniul de
licenţă Muzică, pentru specializările:

 Interpretare muzicală – INSTRUMENTE (Pian; Clavecin; Orgă; Vioară; Violă;


Violoncel; Contrabas; Chitară; Harpă; Flaut; Oboi; Clarinet; Saxofon; Fagot;
Corn; Trompetă; Trombon; Tubă; Percuţie; Nai; Acordeon clasic)
 Interpretare muzicală – CANTO.

Admiterea la studii universitare de licență în sesiunea septembrie


2020 se va desfășura exclusiv online.
Probele de specialitate vor fi susținute prin intermediul unor
înregistrări video. Fiecare lucrare va fi filmată continuu, fără
întreruperi, dintr-un unghi care poate oferi o perspectivă clară asupra
candidatului. Nu se acceptă variante editate. Înregistrările vor conține
repertoriul specificat în Broșura de admitere şi vor fi trimise unlisted
pe YouTube. Link-ul va fi transmis odată cu dosarul de înscriere,
pentru a fi accesat de membrii comisiei.
Proba de Teoria muzicii, solfegiu și dictat se va desfășura online, pe
platforma ZOOM.
I. CALENDAR
a) CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE sesiunea I

1. Înscrierea candidaţilor: Dosarele electronice de înscriere la concursul de


admitere pentru studii de licență se vor trimite între 20 august și 31 august
2020 (până la orele 13);
2. Probele vocaţionale pe specializări se vor desfășura între 1 septembrie și 11
septembrie 2020;

b) CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE sesiunea a II-a se


va anunța doar în cazul în care vor rămâne locuri neocupate după
prima sesiune.

2
II. DISPOZIȚII GENERALE

1) Pot participa la concursul de admitere:

a) Cetăţenii români cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta), sau cu


adeverință care atestă că au promovat examenul de bacalaureat - pentru absolvenții
de liceu din anul curent.

b) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetățenii Spațiului Economic


European și cetățenii Confederației Elvețiene, absolvenţi de liceu, cu diplomă de
bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta), în aceleași condiții prevăzute de lege
pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

c) Românii de pretutindeni, cetățenii din state terțe, conform prevederilor legale în


vigoare, acordurilor bilaterale și ofertelor unilaterale ale României și metodologiilor
special elaborate pentru aceștia, de către Ministerul Educației și Cercetării.

2) Candidații care au efectuat studiile în afara României au obligația de a prezenta la


înscrierea la concurs diploma de bacalaureat/echivalentul acesteia, însoțită atestatul de
recunoaștere a acestor studii, eliberat de către CNRED din cadrul Ministerul Educației și
Cercetării.

3) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii


Uniunii Europene şi din state terţe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române,
conform metodologiilor de şcolarizare în România a acestora, după caz.

4) În cazul în care, la înscriere, se prezintă candidaţi cu nevoi speciale, probate prin acte
medicale doveditoare, Consiliul FIM va aproba condiţiile speciale de desfăşurare a
examenului de admitere, adaptate nevoilor celor înscrişi. La înscriere, candidaţii aflaţi în
această situaţie vor anunţa secretariatul privind necesitatea adaptării condiţiilor de
desfăşurare a examenului de admitere şi vor prezenta actele medicale doveditoare.

5) Laureații olimpiadelor școlare vor susține concurs de admitere alături de ceilalți candidați.

6) Depăşirea termenului de înscriere nu este admisă şi ea atrage după sine pierderea


dreptului de participare la concursul de admitere.

7) Probele concursului de admitere la studii universitare de licenţă sunt eliminatorii, nota cea
mai mică admisă la o probă este 5 (cinci), iar media finală este 5 (cinci).

8) La probele orale şi/sau practice desfășurate online prin platforma ZOOM, subiectele vor
fi transmise candidatului prin share-screen, și nu vor putea fi schimbate.

9) Candidaţii înscrişi la mai multe specializări care au prevăzute probe comune vor fi
examinaţi (la proba comună) o singură dată şi notaţi pe cataloage corespunzătoare
(aceeaşi notă valabilă pentru fiecare din specializările respective).

10) Rezultatele fiecărei probe vor fi comunicate pe site-ul UNMB după audierea tuturor
candidaților de la proba respectivă în termen de 24 de ore de la finalul jurizării.
Rezultatele finale ale concursului de admitere în învăţământul universitar de licență,

3
verificate de Comisia de admitere, se aduc la cunoştinţa publicului prin comunicarea lor
pe site-ul UNMB (www.unmb.ro), la secțiunea rezervată concursului de admitere și vor
rămâne afişate timp de 45 de zile.

11) Admiterea în facultate, distinctă pentru fiecare specializare şi ciclu universitar, se face
strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţii înscrişi la
concurs, în limita numărului de locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi cu taxă de
studii, conform legislaţiei în vigoare, respectiv a reglementărilor UNMB, în baza
autonomiei universitare.

12) Locurile cu taxă de studii sunt în număr limitat, cu respectarea capacităţii. Ele se ocupă în
ordinea descrescătoare a mediilor, după ultimul loc subvenţionat de la buget, la solicitarea
scrisă a candidatului. Candidații declarați admiși pe locuri cu taxă de studiu, vor trimite
cerere de confirmare (acceptare a locului cu taxă) în format electronic, pe adresa
secretariatfim@unmb.ro , conform anunțului postat.

13) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii
concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă.

14) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un
singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur
program de doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

15) Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare optează pentru
programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea
diplomei/atestatului de recunoaştere a diplomei/adeverinţei de bacalaureat sau a
diplomei/atestatului de recunoaştere a diplomei/adeverinţei ciclului de studii universitare
anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care doreşte să o urmeze,
respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă

16) Candidaţii declaraţi admişi la mai multe specializări, pot opta pentru locuri subvenţionate
de la bugetul de stat, numai pentru o singură specializare.

17) Dacă un candidat renunţă la calitatea de student, dobândită prin concurs, locul liber se
ocupă în ordinea mediilor generale, aplicându-se criteriile menţionate anterior.

18) La propunerea decanului, Consiliul de Administrație aprobă distribuirea/redistribuirea pe


specializări, respectiv secții ale specializărilor, a locurilor finanțate de la buget rămase
neocupate.

19) La propunerea decanului, Consiliul de Administrație stabilește calendarul sesiunilor de


admitere suplimentare, după evaluarea locurilor rămase disponibile.

20) Pentru probele orale desfășurate online și înregistrate şi pentru cele practice-interpretative
filmate nu se primesc contestaţii cu privire la aprecierea şi notarea candidaţilor, deciziile
comisiilor de concurs fiind inatacabile şi definitive. Vor fi luate în considerare numai
sesizările privind eventualele abateri de la normele organizatorice cuprinse în prezenta
metodologie. Eventualele contestaţii vor putea fi formulate online, pe adresa
secretariatfim@unmb.ro, în termen de 24 de ore de la data şi ora comunicării rezultatelor.

4
21) Candidaţii declaraţi admişi pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat au obligația
să aducă la secretariatul facultăţii, până la data de 1 octombrie 2020, diploma de
bacalaureat în original/adeverința eliberată de liceu. Adeverinţa este valabilă doar
pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului
universitar curent. Neprezentarea diplomei în original /adeverinței atrage după sine
imposibilitatea semnării contractului de studii și exmatricularea.

22) Toți candidaţii declaraţi admişi vor aduce la secretariatul facultăţii, până la data de 1
octombrie 2020, 3 fotografii pe hârtie fotografică, cu dimensiunea de 3/4 cm.

23) Candidaţii declaraţi admişi pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat vor achita taxa
de înmatriculare în termen de 48 de ore după afișarea rezultatelor finale. Taxa de
înmatriculare, în valoare de 100 lei, va fi achitată în contul Universității Naționale de
Muzică din București – RO35TREZ70120F330500XXXX, cod fiscal 4433767. La
secțiunea comentarii se va menționa „FIM – Taxă înmatriculare licență”.

24) Candidaţii declaraţi admişi, pe specializări, sunt înmatriculaţi în anul I de studii prin
decizia Rectorului Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti.

25) Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti asigură cazarea în cămine, în limita
locurilor disponibile și a reglementărilor în vigoare, conform Regulamentului de
organizare și funcționare al căminului UNMB.

26) Candidații care nu doresc să continue concursul de admitere pot trimite o cerere pe adresa
secretariatfim@unmb.ro, inclusiv pe parcursul desfășurării probelor, caz în care vor fi
eliminați din concurs.

III. PROBELE DE CONCURS

1) Probele de concurs și conținutul acestora, pe specializări, se găsesc în Broșura de


Admitere - Licență, atașată prezentei Metodologii.

2) Prezentarea integrală a conţinutului stabilit pentru fiecare probă este obligatorie


pentru toţi candidaţii (vor fi respectate repertoriile stabilite pentru înregistrările
video realizate pentru proba eliminatorie și pentru proba practică
instrumentală/vocală, precum și subiectele indicate pentru proba orală de Teoria
muzicii, solfegiu și dictat - desfășurată online)

3) La proba cu examinare individuală online (orală şi/sau practică), în cazuri de forţă


majoră, justificate cu dovezi obiective şi unde se apreciază că există posibilităţi de
reprogramare a candidatului, decanul poate aproba prezentarea acestuia la proba în
cauză, numai după examinarea tuturor candidaţilor programaţi în ziua respectivă.

5
IV. ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII

1) Înscrierea la concurs - se va face exclusiv online. Se vor trimite pe adresa


secretariatfim@unmb.ro următoarele documente :

a. Fișa de înscriere sub semnătura proprie a candidatului, scanată, format jpg sau pdf;
în cerere va fi consemnată acceptarea necondiţionată a prevederilor legale și a
reglementărilor proprii UNMB privitoare la Concursul de admitere, inclusiv cele
privitoare la contestaţii; cererea se găsește în anexa 1.

b. Link-ul de YouTube care conține înregistrările probelor specificate în broșura de


admitere.

c. Diploma de bacalaureat sau diploma/adeverința echivalentă cu aceasta, scanată, în


format jpg sau pdf. Obligatoriu, aceaste acte vor fi aduse ulterior, până la data de 1
octombrie 2020, în original - pentru candidaţii care concurează pe locurile de la
buget, și în original sau copie - pentru candidaţii care concurează pe locuri cu taxă.

d. Foia matricolă eliberată de liceu, scanată, format jpg sau pdf;

e. Diploma de licență sau adeverință de absolvent, scanate (format jpg sau pdf), pentru
absolvenții care doresc să urmeze o a doua facultate/specializare ;

f. Declarație pe proprie răspundere în care candidatul va menționa dacă este / nu este


înscris la o altă instituție de învățământ superior, precum și o declarație pe proprie
răspundere cu privire la autenticitatea filmărilor realizate, a documentelor scanate și
corespondența dintre acestea si documentele originale. Formularul cu cele două
declarații va fi semnat și scanat, și trimis în format jpg sau pdf; Formularul se găsește
în anexa 2.

g. Informare și declarație cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –


documentul va fi semnat, scanat – în format jpg sau pdf ; se găsește în anexa 3..

h. Certificat de naştere, scanat, format jpg sau pdf ;

i. Cartea de identitate/pașaportul, scanată/scanat, format jpg sau pdf ;

j. Certificat de căsătorie (dacă este cazul), scanat, format jpg sau pdf ;

k. O fotografie tip pașaport, în format electronic, de 300dpi;

l. Fișa de repertoriu, conform specializării alease, semnată și scanată, în format jpg sau
pdf. Fișa de repertoriu se găsește în anexa 4.

m. Adeverinţe medicale: O adeverință eliberată de medicul de familie cu precizarea:


« clinic sănătos » - scanată, format jpg sau pdf, şi o adeverință eliberată de un
medic specialist sau primar ORL din care să reiasă: «apt pentru înscriere facultate
cu profil muzical» - scanată, format jpg sau pdf.

6
n. Chitanţa / dovada care atestă plata taxei de înscriere pentru concursul de admitere,
scanată, format jpg sau pdf , sau acte doveditoare pentru scutirea de la plata
acesteia, conform normelor legale - scanate, format jpg sau pdf.

2) Acte suplimentare pentru candidații din statele membre ale Uniunii Europene, ai
statelor aparținând Spațiului Ecomonic European și ai Confederației Elvețiene

Candidații din statele membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului
Ecomonic European și ai Confederației Elvețiene, au obligația de a trimite pe adresa
secretariatfim@unmb.ro, în plus față de celelalte acte (specificate mai sus, la articolul IV.1),
următoarele documente:
a. atestatul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României (eliberat de direcția
de specialitate din cadrul MEC) - scanat
b. un certificat de competență lingvistică pentru limba română (eliberat de către
instituțiile abilitate) - scanat.

3) Precizări:

a) Taxa de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licență este


nerambursabilă și este în valoare de 150 de lei. Această taxă va fi achitată în contul
Universității Naționale de Muzică din București – RO35TREZ70120F330500XXXX,
cod fiscal 4433767. La secțiunea comentarii se va menționa ”FIM – Taxă admitere
Licență”.

b) Potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sunt
scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior
şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi internate. Beneficiază de aceste
prevederi şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de
învăţământ, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul
de învăţământ.

c) Candidaţii trebuie să dețină un act de identitate valabil. La intrarea în


videoconferință (proba de Teoria muzicii, solfegiu și dictat), candidatul trebuie să
prezinte comisiei actul de identitate corespunzător (carte de identitate sau paşaport)
și, în cazul în care apar probleme tehnice, să poată comunica prin telefon.

d) Pentru proba de Teoria muzici, solfegiu, dictat, candidaţii înscrişi au obligaţia de a


urmări afişarea planificărilor pe site-ul UNMB - www.unmb.ro. În vederea conectării
la platforma ZOOM, candidații trebuie să fie pregătiți cu cel puţin 30 de minute
înaintea orei programate și să poată comunica și prin telefon.

e) Neprezentarea unui candidat la ora stabilită pentru proba de concurs duce la


suspendarea dreptului de a participa la proba respectivă.

7
V. EVALUAREA
1) Calcularea mediei generale finale

Pentru instrumente și canto:

 ponderea Recitalului este de 75%, iar ponderea probei de teoria muzicii, solfegiu și dictat
este de 25%.
 media bacalaureatului are o pondere de 10% din media generală finală.

2) Promovarea fiecărei probe, presupune obţinerea mediei minime 5 (cinci).

3) Media minimă de admitere pentru locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă
nu poate fi mai mică de 5 (cinci).

4) În cazul în care există dificultăți în ceea ce privește echivalarea mediei obținute la


examenul de bacalaureat susținut în străinătate, sau în cazul în care există alte
documente echivalente cu diploma de bacalaureat, Consiliul de Administrație va
analiza și va decide modalitatea de echivalare a mediei de bacalaureat.

5) În cazul în care pe ultimul loc finanţat de la buget, sau, după caz, cu taxă s-au clasat
doi sau mai mulţi candidaţi cu medii egale, locul va fi atribuit candidatului cu media
superioară, luând în calcul următoarea ordine de departajare:

a) Proba de Recital (înregistrată)


b) Media studiilor anterioare (bacalaureatul)
c) Nota de la proba de Teoria muzicii, solfegiu și dictat.

6) Locurile rămase neocupate vor fi redistribuite de Consiliul de Administrație.

***

Relaţii privitoare la concursul de admitere se pot obţine de la Secretariatul Facultății


de Interpretare Muzicală - telefon/fax : 021/314-7490, 021/314-2610/int.156 și 0724/099-434.
Decanatul îşi rezervă dreptul de a opera eventuale modificări survenite ulterior, din
dispoziţiile Ministerului Educaţiei și Cercetării sau deciziile Senatului universitar.
Comisia centrală care coordonează desfăşurarea Concursului de Admitere este
formată din rector, prorectori, decani şi prodecani.

Urmează anexe

8
ANEXA 1
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE INTERPRETARE MUZICALĂ

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Numele candidatului ________________________________________________________

Iniţiala/inițialele prenumelui/prenumelor tatălui/mamei _____________________________

Prenumele candidatului: ______________________________________________________

Data nașterii ___________________ locul nașterii _________________________________


județul /sectorul __________________

Domiciliul stabil: localitatea _______________________ str. _______________________


nr. ___ bl. __ sc. __ et. __ ap. ___ judeţul/sectorul _____________

Telefon ________________ e-mail_________________________

Carte de identitate (Pașaport) seria ______ nr.___________ eliberat de ______________ la


data de _______________,

Cod numeric personal:

Numele și nr. telefon și al persoanei care doriți să fie contactată în caz de urgență:
_____________________________________________________________________

Doresc să mă înscriu, în vederea susţinerii examenului de admitere, la Facultatea de


Interpretare Muzicală, specializarea ________________________________________.

Subsemnatul, declar că am luat cunoştinţă şi sunt întru totul de acord - prin acceptarea
necondiţionată a prevederilor legale și a reglementărilor proprii UNMB - cu conţinutul şi
metodologia concursului de admitere pentru anul universitar 2020-2021, cu Broşura de
Admitere anexată metodologiei și cu specificațiile privitoare la contestaţii.

Declar pe propria răspundere că datele completate în prezentul formular sunt reale.


Data __________________ Semnătura ___________________

9
ANEXA 2
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE INTERPRETARE MUZICALĂ

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a)___________________________________________________, candidat(ă) la
examenul de admitere din sesiunea septembrie 2020, la Facultatea de Interpretare Muzicală,
studii universitare de (licență/master) _________________, specializarea:
___________________________________ ,

I. Referitor la documentele și înregistrările video cuprinse în dosarul de concurs, în vederea


admiterii la studii universitare în cadrul UNMB sesiunea septembrie 2020, declar că îmi
asum responsabilitatea cu privire la autenticitatea documentelor digitale filmate /
scanate și cu privire la corespondența dintre documentele digitale scanate și cele
originale.

II. Sunt de acord cu înregistrarea probei orale de Teoria muzicii, solfegiu și dictat, și cu
faptul că înregistrarea va fi folosită exclusiv pentru certificarea desfășurării probei.

III. Cu privire la parcurgerea parțială sau completă a unor programe de studii pe locuri
subvenționate de la bugetul de stat, declar pe proprie răspundere următoarele (se
bifează căsuța corespunzătoare situației):
1)
 nu sunt înscris(ă) la altă facultate pe locuri subvenționate de la buget.
 sunt înscris(ă), pe locuri subvenționate de la buget, la Facultatea:
__________________________________ , Specializarea: ________________________, în anul
______________________________
2)
 nu am frecventat cursurile altei universități pe locuri subvenţionate de la buget.
 am frecventat cursurile Universitații _____________________________________ , pe
locuri finanțate de la bugetul de stat / taxă, ________________, în perioada
________________________ .

Data: ________________________________ Semnătura:

10
ANEXA 3

INFORMARE
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul), UNIVERSITATEA
NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI (în continuare „UNMB”) cu sediul în București, str.
Stirbei Vodă nr.33, Sector 1, București, cod fiscal 4433767, este operator de date cu caracter personal.

Scopul prelucrării
Universitatea Națională de Muzică din București prelucrează date cu caracter personal în scopurile
enunțate mai jos iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai multe operațiuni de prelucrare.
Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate cu responsabilitate în următoarele scopuri care
sunt specifice activităților de învățământ, educație și cultură:
- organizarea și desfășurarea concursurilor de admitere în învățământul universitar la licență, master și
doctorat;
- îndeplinirea obligaţiilor legale specifice procesului de învățământ;
- asigurarea transparenței procesului de admitere (afișare rezultate și soluționare contestații);
- pentru candidații admiși, pentru gestionarea studiilor, transmitere comunicări și rezultate
evaluări/examene acordarea de burse, decontări/gratuități abonamente transport, administrarea
cazării în căminele UNMB, participări în tabere, proiecte sau evenimente cultural-artistice
organizate de universitate, programe de mobilitate academică și relații internaționale, împrumuturi
materiale studiu bibliotecă și mediatecă, furnizarea de servicii de asistență specială, precum și pentru
evaluarea calității procesului educațional și întocmirea statisticilor.
Temeiul juridic al prelucrării
Temeiul juridic al prelucrării datelor personale raportat la fiecare scop este reprezentat de:

- art. 6 alin. (1) lit. (b) din Regulament – pentru executarea unui contract la care persoana vizată
este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract
(înscrierea într-un program de studiu și desfășurarea acestuia pe baza unui contract cu UNMB);
- art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulament – prelucrare pentru îndeplinirea unor obligații legale care
îi revin operatorului. Obligația legală a UNMB rezultă din dispoziţiile Legii nr. 1/2011 a educației
naţionale, cu modificările și completările ulterioare, Legea 288/2004 privind organizarea studiilor
universitare, dispoziţiile ordinelor emise de Ministerul Educaţiei Naţionale, respectiv din legislația
privind învăţământul superior (Codul studentului, aprobat prin OM nr. 3666 / 2012 privind aprobarea
Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului, OM nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului
privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior, Regulamentul de organizare și
funcționare al Universității Naționale de Muzică din București), HG nr. 681/2011 privind aprobarea
Codului studiilor universitare de doctorat, modificată și completată prin HG nr.
134/2016, Ordinul 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a
studentilor; - art. 6 alin. (1) litera f) din Regulament - prelucrarea este necesară în scopul intereselor
legitime urmărite de operator. Colectarea și înregistrarea imaginilor prin intermediul sistemului de
supraveghere video cu circuit închis, în conformitate cu Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și normele de aplicare ale acesteia, precum și pentru

11
comunicarea prin e-mail, telefon, poștă în scopul transmiterii unor informații legate de procesul de
învățământ. Categorii de destinatari
În funcție de scopurile menționate mai sus, destinatarii datelor cu caracter personal pot fi, după caz
persoanele vizate, angajații UNMB cu drept de acces, Ministerul Educației și Cercetării, CASMB, alte
instituții de învățământ superior naționale sau internaționale, autorități naționale sau europene ce
finanțează proiecte în domeniul de referință la acre persoana vizată este parte. Suntem obligați,
potrivit legii, să comunicăm datele personale autorităților române competente de aplicare a legii, în
cazurile special reglementate.
În anumite situații strict determinate de participarea persoanei vizate la organizarea, desfășurarea și
participarea la proiecte și programe de mobilitate academică internaționale și relații internaționale,
UNMB poate transfera anumite categorii de date cu caracter personal, limitate la minimul necesar
pentru scopul prevăzut, către instituțiile din state terțe, partenere în program. În toate cazurile
transferul se efectueză cu respectarea prevederilor Regulamentul UE nr. 679/2016. Categoriile de date
cu caracter personal

UNMB prelucrează următoarele date cu caracter personal: date personale de identificare (numele și
prenumele candidatului, numele şi prenumele părinților, adresa/reședință, vârsta, data și locul nașterii,
sex, nr. telefon, adresă email, CNP, serie și nr act de identitate, naționalitatea, cetățenia, etnia,
semnătura olografă și imaginea/fotografia), situația familială, date cu caracter personal privind
educația și studiile absolvite (istoric educație, studii, rezultate/note obținute, calificative, calificări,
certificări), date cu caracter personal privind situația medicală (starea de sănătate, dizabilități), loc de
muncă, informații financiare, înregistrarea video/audio a creației artistice.
Perioada de stocare a datelor
UNMB păstrează datele cu caracter personal conform principiilor legalității, proporționalității și
necesității, și în orice caz numai pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost
colectate și prelucrate, iar ulterior, la expirarea obligației legale de arhivare ce revine UNMB, datele
vor fi șterse.
UNMB a implementat măsuri de securitate tehnice și organizaţionale corespunzătoare pentru a
preveni dezvăluirea neautorizată sau ilegală, accesul la, pierderea accidentală sau ilegală, distrugerea
sau alterarea, transferul neautorizat sau alte prejudicii aduse datelor dumneavoastră personale.
Drepturile persoanei vizate
Aveți posibilitatea, în condițiile prevăzute de Regulament, în calitate de persoană vizată, să vă
exercitați următoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de rectificare și de ștergere, dreptul de
restricționare a prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție și dreptul de a nu face
obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profile. Pentru astfel
de solicitări, și informații suplimentare puteți să contactați responsabilul cu protecția datelor la adresa:
protectiadatelor@unmb.ro, sau ne puteți transmite o cerere scrisă la sediul UNMB.
De asemenea, aveți dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ( http://www.dataprotection.ro ) și dreptul de a vă adresa
justiției.
Consecințele refuzului furnizării datelor personale
În măsura în care ați optat pentru înscriere la UNMB furnizarea datelor cu caracter personal constituie
o necesitate, din perspectiva cerintelor legale și/sau a relației juridice cu noi, deoarece aceste
informații sunt obligatorii din punct de vedere al legislației naționale, iar în lipsa deținerii de către

12
instituție a acestor date nu vom putea efectua înscrirea, examinarea, înmatricularea și participarea
dumneavoastră la programele de studii ale universității noastre.

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să semnaţi declaraţia prin care ați fost informat cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile menţionate prin prezenta
informare.

Conducerea Universității Naționale de Muzică din București

Subsemnatul/a………………….................................................................……………….,domiciliat(ă)
în localitatea………..……………………,județul/sectorul…………………,str.
.........................................

……………..…..……….........., nr………, Bloc…...……, scara……..…, etaj ........, ap…...…, în


calitate de candidat(ă)la concursul de admitere/student la Universitatea Națională de Muzică din
București (UNMB), declar în mod expres și neechivoc că am luat cunoștință de informarea privind
prelucrarea datelor cu caracter personal (anexă la fișă de înscriere).

Data: ....................... Semnătura candidatului: .......................................

13
ANEXA 4
UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE INTERPRETARE MUZICALĂ

FIȘĂ DE REPERTORIU

Specializarea:_____________________________________________________________

Nume: ___________________________________________________________________

Prenume:_________________________________________________________________

Repertoriu:

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

Data: _____________________ Semnătura: ____________

14

S-ar putea să vă placă și