Sunteți pe pagina 1din 14

Şcoala Gimnazială ”Dimitrie Cantemir”

Baia Mare

PROGRAMA OPŢIONAL
CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII
Anul şcolar 2021-2022
CLASA I

Înv.LODIN ELENA-CRISTINA

Page 1
Motto:,, Fiecare copil este un artist. Problema este cum să rămână un artist şi după ce
va creşte.’’

Pablo Picasso

ARGUMENT
HAIDEŢI SĂ COPILĂRIM!

Toţi suntem, cel puţin pentru o perioadă, actori pe scena copilăriei, singura scenă pe care
actorii joacă rolurile propriilor vieţi, propriilor începuturi de drum, exersând valorile adevărate şi
sentimentele pure. Mai târziu, când pe această scenă revin adulţii, ei par stingheri şi ruşinaţi, asemenea
fetelor mai mari ale împăratului din basm, care nu au reuşit să păstreze ceea ce tatăl lor le-a lăsat în grijă
înainte de a merge la război – o floare care să nu se vestejească, o pasăre care să nu se întristeze şi un
măr care să nu putrezească. Chiar dacă, prinşi în vâltoarea vieţii, e aproape imposibil să nu pierdem
puritatea şi gingăşia, ne putem totuşi salva prin exerciţii de normalitate; de pildă, întoarcerea, cu sau fără
măşti, la copilărie, retrăind-o sau provocând, preţ de un joc, copilul din noi. Iar dacă suntem încă la
vârsta începutului, să nu ni se pară puţin lucru. Numai acum lumea e atât de mică încât pare că se află la
picioarele noastre. Mai târziu, va deveni mult prea mare ca să o mai putem cuprinde cu ochii, cu sufletul,
cu visele.

Prezentarea generală a programului


MOTIVAŢIA OPORTUNITĂŢII CURSULUI:
Disciplina optională de teatru ,,MICI ACTORI PE SCENA COPILĂRIEI” este un opţional la
nivelul mai multor arii curriculare/opţional integrat şi se poate constitui ca un antrenament formativ al
capacităţii de comunicare, utilizănd şi un limbaj specific artei dramatice.
Iniţierea copiilor in procesul de creaţtie teatrală le oferă posibilitatea de a-şi manifesta
creativitatea, personalitatea, preferinţele, exprimarea liberă, pregătindu-i pentru obişnuinţa de a lua
atitudine faţă de ceea ce se intâmplă in jurul lor.
Copilul implicat intr-o astfel de activitate va reuşi mai uşor să-şi invingă inhibiţiile, emoţiile, să se
manifeste spontan şi dezinvolt, să se integreze într-un grup.

Page 2
Prin această activitate se creează cadrul favorabil exprimării libere a tuturor copiilor, este stimulat
spiritul de echipă, îi familiarizăm cu cerinţele scenei şi publicului, învățându-i să aibă o atitudine
degajată, lipsită de emoţii.
Am ales acest curs opţional, cu atât mai mult cu cât în cadrul lui putem aplica metode active de
lectură şi scriere pentru dezvoltarea gândirii critice, pe care le-am utilizat cu succes in clasa pregatitoare.
Gândirea critică este posibilă la orice vârstă şi dezvoltarea ei este un rezultat aşteptat al gândirii
educaţionale actuale.
Sensibilizează copiii faţă de artă, este un mijloc puternic de descoperire a aptitudinilor actoriceşti-
interpretative şi a celor colaterale actoriei (desen, pictură, dans, muzică, lucru manual) şi-i familiarizează
pe copii cu munca actorilor, dar şi a scenariştilor, scenografilor, operatorilor, regizorilor.
Ca să apari pe scenă în faţa publicului, trebuie, de asemenea, să ai îndrăzneală. Un actor este
nevoit să-şi corecteze jocul pentru a-l îmbunătăţi şi, de aici, să arunce o privire asupra propriei persoane,
să se repună în joc, să accepte, totodată, privirea critică a celuilalt copil. Astfel, el ajunge la o mai bună
cunoaştere de sine.
Prin intermediul unor astfel de activităţi, copilul isi pune in valoare prezenţa scenică dublată de
dicţia, mimica, siguranţa de sine, plăcerea de a spune texte.
Opţionalul presupune ca, prin intermediul poveştii, să fie parcurse mai multe etape în care este
interiorizat conţinutul acesteia şi sunt aprofundate reacţiile şi acţiunile personajelor. Practic, povestea
oferă contextul motivant şi cu deschideri spre formarea atitudinală pentru activităţi de comunicare
verbală sau nonverbală.

Page 3
OPŢIONAL INTEGRAT
TIPUL OPȚIONALULUI: la nivelul mai multor arii curriculare

- Limba si comunicare
- Arte
- Tehnologii
- Educație fizică, sport și sănătate
DURATA: un an scolar

NUMĂR DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: o oră

CLASA I

COORDONATOR: INV. Lodin Elena-Cristina

COMPETENȚE GENERALE:

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a textului literar

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare literară

3. Dezvoltarea capacităţii interpretative, imaginative şi creative

4. Dezvoltarea spiritului de echipă

Page 4
Competenţe specifice şi activităţi de învăţare

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a textului literar

Competenţe specifice ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


1.1 Înțelegerea semnificaţiei globale a mesajului - audierea/vizionarea unor piese de teatru (CD-
audiat uri, casete audio/video, direct în sala de
spectacol)

- exerciţii de sesizare a elementelor semnificative


dintr-un mesaj ascultat prin formulare de întrebări
şi răspunsuri

1.2 Stabilirea unor legături între informaţiile din - raportarea informaţiilor din text la experienţa de
textul dramatic şi fapte de viaţă viaţă;

- compararea mesajului literar dintr-o piesă de


teatru cu cel transmis prin pictură, muzică, dans;

-jocuri de rol, mimă;

1.3 Identificarea însuşirilor fizice şi morale ale - exerciţii de recunoaştere a însuşirilor fizice şi
personajelor din text psihice ale personajelor;

- jocuri de rol;

- jocuri de simulare

1.4 Participarea cu interes la dialoguri scurte, în - jocuri de exersare a unor reguli de comunicare
diverse situaţii de comunicare eficientă: vorbire pe rând, ascultarea
interlocutorului, păstrarea ideii;

- dezbatere pe diferite teme

Page 5
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare literară

Competenţe specifice ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


2.1 Identificarea informaţiilor semnificative din - exerciţii de povestire a întâmplărilor din text;
textul literar/ piesa de teatru
- exerciţii de transformare a vorbirii directe în
vorbire indirectă;

- exerciţii de separare a unităţilor logice de conţinut


din text;

2.2 Exprimarea expresivă a propriilor idei faţă de - exerciţii de interpretare a rolului, în faţa unui
situaţii prezentate în textul literar audiat/ vizionat auditoriu, exprimând propriile păreri, idei,
sentimente;

- discuţii în grup pe marginea unor spectacole


vizionate sau audiate

3. Dezvoltarea capacităţii interpretative, imaginative şi creative

Competenţe specifice ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


3.1 Redarea în manieră personală a unor întâmplări - realizarea unor dialoguri improvizate pe anumite
şi fapte prezentate în piese de teatru teme şi în situaţii determinate;

- exerciţii de creaţie literară – crearea propriilor,


poveşti, poezii, jocuri, cântece şi prezentarea
acestora;

- interpretarea unui rol în mai multe variante, în


manieră proprie

- exerciţii de povestire prin desen

3.2 Exprimarea trăirilor interioare ale personajelor - jocuri de rol;


prin gestică, mimică, timbrul vocii, volum, mişcare
scenică - jocuri de mimă;

- jocuri de simulare;

-utilizarea limbajului verbal şi nonverbal


corespunzător, în vederea asigurării/ menţinerii
atenţiei interlocutorului (contact vizual, expresie

Page 6
facială, claritate în exprimare, ton)

3.3 Realizarea unor elemente specifice teatrului - confecţionare de păpuşi, marionete, măşti,
costume, decoruri, costume;

- elaborarea unor afişe teatrale;

- iniţiere în tehnica machiajului de scenă

4. Dezvoltarea spiritului de echipă

Competenţe specifice ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


4.1 Identificarea elementelor organizatorice ale - dialog pe tema organizării activităţii;
grupului de lucru
-stabilirea de responsabilități și reguli specifice
activităţilor de grup

-amenajarea unui spațiu/ colț al „micilor actori” în


sala de clasă, cu rol informativ, expozitiv

-activităţi de analiză obiectivă a interpretării


colegilor de grup

4.2 Identificarea modalităților de promovare a - completarea unor grafice/ panouri cu titluri/


rezultatelor muncii în echipă autori/ personaje ale textelor citite, discutate,
dramatizate

-realizarea de colaje cu aspecte din activitatea


grupului de lucru

- realizarea de afișe, postere

-realizarea unui jurnal de impresii

UNITĂŢI DE CONŢINUT

Page 7
1. Elemente specifice teatrului (machiaj, costume, măşti, marionete, afişul teatral)

2. Termeni specifici teatrului (scenă, decor, actor, regizor, sufleor, scenariu, spectator, cortină,
culise, spectacol, festival, paradă)

3. Elemente de cultură teatrală:


 date despre piese de teatru: titlul, autorul, personajele pozitive/negative

 perspectiva în poveste (cine povesteşte, cine mai poate povesti, ce poate povesti)
 poezii, povestiri, poveşti
 audiţii
 jocuri de rol
 carnaval
 serbări
 mesajul poveştii: finalul moralizator
 personaje de poveste: stări sufleteşti, calităţi
 grupul micilor actori

4. Activităţi extracurriculare:
 vizionări de spectacole

VALORI ȘI ATITUDINI:

 Atitudine apreciativă pentru artă- teatru, literatură


 Atitudine motivantă pentru învăţare;
 Atitudine de respect faţă de efortul, prestația colegilor de echipă
 Altruism, toleranță, stimă de sine, spontaneitate.
 Creativitate, spirit critic, capacitate de a lucra în echipă, de a lua decizii;

Page 8
SUGESTII METODOLOGICE:

Această etapă de școlaritate reprezintă un moment important în dezvoltarea și formarea elevului.


În acest sens, în cadrul opționalului se va insista pe dezvoltarea încrederii în sine, a expresivității și
creativității, pe trezirea interesului elevilor pentru activitățile derulate.
Astfel, vor fi îmbinate exerciții- joc pentru stimularea creativității, jocuri de rol, audieri și
vizionări de povești, piese de teatru, activități practice, dramatizări.
Se urmărește asigurarea contextului pentru participarea activă, individuală și în grup, care să
permită exprimarea liberă a propriilor idei și sentimente. Prin jocuri și antrenamente amuzante ce
evidențiază caracterul ludic al activităților, elevii își dezvoltă spontaneitatea, descoperă plăcerea de a
interacționa, coopera, comunica.
Un alt aspect important vizează folosirea nonverbalului pentru exprimarea personalizată a unei
idei, întâmplări, a unui concept, sentiment. Îmbinarea verbal- nonverbal facilitează dezvoltarea
expresivității, creativității, gândirii dar și a competențelor de comunicare.
Amenajarea unui colț în sala de clasă care să fie reprezentativ pentru activitatea elevilor-actori
precum și realizarea promovării opționalului vor fi activități derulate pe echipe de lucru. Modalitățile de
realizare vor fi alese de elevi, rolul cadrului didactic va fi de asigurare a materialelor necesare, de sprijin.
Contactul direct cu scena, teatrul prin vizitarea Teatrului Dramatic Baia Mare va spori interesul
pentru toate activitățile din cadrul opționalului și cred că va rămâne o experiență unică, memorabilă,
educativă.

MODALITĂŢI DE EVALUARE

Page 9
Evaluarea va urmări progresul personal în ceea ce priveşte integrarea şcolară şi socială,
atitudinea faţă de lumea înconjurătoare, faţă de propria persoană, faţă de resurse, interesele privind
evoluţia personală şi obţinerea succesului în propria activitate.
Recomandăm utilizarea următoarelor metode de evaluare:

1. METODE TRADIŢIONALE:
 Probe orale
- sustinerea unui dialog pe o temă dată
- exercitii de dicţie , de recitare expresivă
- concursuri : „Maestrul păpușar”, „Cel mai bun recitator” , „Ghicește personajul , autorul ,
opera“ , „Improvizăm și ne distrăm”
 Probe practice
- colaje , desene
- manuirea unei marionete
- dansuri diverse
- interpretari de cantece
- jocuri de grup
- realizarea spectacolelor
2. METODE ALTERNATIVE:
a. observaţia sistematică a comportamentului elevului;
b. portofoliul
c. autoevaluarea;
d. expoziții
e. albume foto
f. postere
g. dramatizări

BIBLIOGRAFIE:

Page
10
Set de materiale auxiliare (Carduri, postere şi planşe de joc pentru activităţi)

1. Ghidurile L.S.D.G.C., Jeannie L. Steele, Kurtis S. Meredith, Charles Temple, 1998


2. „Hai să facem un spectacol!”- teatru şcolar pentru clasele I-IV, Marcela Peneş
3. „Primii artişti” – vol I, Claudia Toma

4. Curriculum Naţional – Programe şcolare pentru învăţământul primar ;


5. Cristea, Luminiţa; Miţu, Adriana , Comunicare în situaţii concrete, Ed. Aramis, Bucureşti,
2004;
6. Peneş, Marcela ,Învăţăm pe teme, activităţi transdisciplinare, Ed. Ana 2000, Bucureşti,
2007;
7. 7. Saussard, Brigitte , Scenete şi jocuri de mimă, comunicare prin teatru, Ed. CD Press,
Bucureşti, 2009.

SITOGRAFIE

8. www.dltk-teach.com
9. www.clipart.com
10. www.kidzone.ws

PLANIFICARE CALENDARISTICA

Page
11
Nr. Unităţi de Obiective Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.
învăţare de ore
crt. referinţă
Semestrul I
1 Amintiri din 1.1;1.4;  Actualizarea rolurilor 2 I- II
clasa interpretate în diferite scenete,
Pregatitoare 3.2;3.3; serbări, etc.;
 Elemente specifice teatrului –
4.1 machiaj (facepainting)
2 În lumea 1.1;1:2;  Audierea şi repovestirea unui 4 III –
minunată a text literar; VI
teatrului 1.3;1.4;  Exerciţii - joc de creativitate şi
atenţie;
2.1;2.2;
 Joc de rol pe scenariu versificat
 Vizită la Teatrul Catrabus din
,,Hai cu noi la 3.1;3.2; Braila
teatru !,, 3.3;4.1;  Elemente specifice teatrului
(costume şi măşti) – confecţionare;
4.2;4.3
3 Atelierul de 1.1;1.2;  Poveşti – audiere, repovestire, 3 VII –
creaţie creare de către copii, modificare X
1.3;1.4; final (jocuri de creaţie),
dramatizare;
2.1;2.2;  Elemente specifice teatrului
Scenete hazlii (marionete) – confecţionare şi
3.1;3.2;
mânuire;
3.3;4.1,  Jocuri de rol pe scenariu
versificat/ improvizat de copii
4.2;4.3  Sanzeana si Pepelea
 Pacala si palaria tatalui
 Pupaza din tei
4 Obiceiuri și 1.4;2.2;  Scenetă inspirată din obiceiurile 3 XI-XIII
tradiții de iarnă și tradițiile specifice zonei;
3.2;4.2;  Joc de rol;
 Elemente specifice teatrului
(decoruri, costume) –
confecţionare;
 Decorarea sălii de clasă pentru
scenetă + Serbare

Page
12
5. Sus cortina ! 1.1;1:2;  Vizionarea filmului serbării de 3 XIV-
Crăciun şi analizarea punctelor XVI
1.3;1.4; tari/slabe;
 Poveşti – audiere, repovestire,
2.1;2.2; colorare postere, modificarea
conţinutului (jocuri de creaţie);
3.1;3.2;
 Joc de rol pe scenariu versificat
3.3;4.1;  Elemente specifice teatrului
(afişul);
4.2;4.3  Elemente de cultură teatrală (autor,
titlu, personaje);
6. Recapitulare- Dramatizarea unui scurt text, la prima 1 XVII
Evaluare vedere

Semestrul al II-lea
7. Scenete hazlii 1.1;1.3;  Exercitii de memorare si recitare 2 I-II
expresiva
1.4;2.1;  Joc de rol pe scenariu diversificat
 Realizarea unor decoruri simple
2.2;3.2;

3.3;4.1;

4.2;4.3

8. Mâini 1.1;1.2;  Elemente specifice teatrului 2 III-IV


îndemânatice (scenografie - costume -
în lumea scenei 1.3;1.4; confecţionare);
 Prezentarea costumelor realizate
2.1;2.2; (rolul „manechinului”- model şi al
prezentatorului de modă);
3.1;3.2;
 Organizarea unei parade a modei;
3.3;4.1;  Poveşti – audiere, repovestire,
exerciţii-joc, dramatizare;
4.2;4.3  Joc de rol pe scenariu versificat

9. Micii păpuşari 1.1;1.2;  Elemente specifice teatrului 4 V-


(marionete, decoruri - confecţionare); VIII
1.3;1.4;  Povestiri create de copii pentru a
valorifica marionetele confecţionate;
 Poveşti – audiere, repovestire,

Page
13
2.1;2.2; exerciţii-joc, dramatizare;
 Confectionare papusi pe linguri de
3.1;3.2; lemn
4.1;4.2;

4.3
10. ,,Hai la 1.4;2.2;  Elemente specifice carnavalului 3 IX-
carnaval!’’ (măşti, costume); XI
3.2;3.3;  Elemente specifice teatrului –
elaborare de afiş, invitaţii, program-
4.1;4.2; desfăşurător;
Dansul scenic  Desfăşurarea unui carnaval
si 4.3
folosind costume, măşti, decoruri şi
antrenamentul personaje din poveştile dramatizate pe
expresiei parcursul anului şcolar;
corporale  Organizarea unei expoziţii cu
materialele realizate de învăţător şi
elevi în cadrul acestui proiect
 Participarea la concursuri de teatru
11. Lumea 1.2;1.4;  Activităţi extracurriculare derulate 3 XII-
teatrului şi a pe parcursul mai multor : XIV
poveştilor … 2.2;4.1; - ore - vizionarea unui spectacol
dincolo de sala pentru copii la Teatrul de Papusi din
4.2 Conform
de clasă Baia Mare”;
programului
-excursie didactica teatrului de
papusi
„Pe urmele paşilor lui Ion
Creanga”(excursie in Moldova-
Humulesti)
12. Recapitulare- Dramatizarea unei piese/ povești 1 XV
Evaluare
Analiza comportamentului unui
personaj

Interpretarea unui rol in cadrul unor


piese de teatru

Page
14