Sunteți pe pagina 1din 11

D-nei Mariana Martalog,

Inspector al Inspecției Judiciare

Opinia judecătorului pe marginea sesizării


depuse de Pușcaș Ruslan către Inspecția Judiciară, Președintele RM,
Procurorul General

La 8 iunie 2021 am recepționat scrisoarea prin care mi s-a solicitat opinia scrisă pe
marginea sesizării depuse de Pușcaș Ruslan în adresa Consiliului Superior al
Magistraturii, Președintelui RM, Procurorului General.
Din plângerea adresată de către Pușcaș Ruslan, administratorul SRL West Invest
Capital rezultă că, ultimul solicită atragerea mea la răspundere penală pe motiv că am
emis o hotărîre ilegală și neîntemeiată.

În fapt, circumstanțele sunt în felul următor:


La 03.12.2020 Axionov Constantin a depus cerere întroductivă cu privire la
intentarea procesului de insolvabilitate în privința SRL West Invest Capital.
La cererea întroductivă a anexat:
1)contractul de împrumut încheiat la 19.12.2016 între Axionov Constantin și
Treteacenco Valerii,
2)contractul de fidejusiune încheiat la aceiași dată 19.12.2016 între Axionov
Constantin și SRL West Invest Capital în persoana administratorului statutar Pușcaș
Ruslan, conform căruia ultimul, adică SRL West Invest Capital a garantat executarea
obligației de rambursare a împrumutului în sumă de 85500 dolari SUA de către
TReteacenco Valerii;
3) recipisa semnată la 17 ianuarie 2019 de către administratorul SRL West Invest
Capital, Pușcaș Ruslan, prin care și-a asumat obligația de a transmite bunuri imobile în
contul stingerii contractului de împrumut semnat la 19.12.2016 între Axionov Constantin
și Treteacenco Valerii.
Conform art. 20 alin. (2) al Legii insolvabilității, în redacția Legii nr.141 din
16.07.2020, în vigoare la momentul primirii cererii, la cererea introductivă a creditorului
se anexează: a) documentele ce adeveresc obligațiile debitorului fată de creditor, mărimea
datoriilor la aceste obligații, scadența obligațiilor, temeiul intentării procesului de
insolvabilitate, alte documente care justifică cererea creditorului, b) dovada notificării
prealabile a debitorului, dovada notificări SFS.
Avînd în vedere faptul că aceste exigențe prevăzute de art.20 Legea insolvabilității
au fost respectate, prin încheierea din 8 decembrie 2020 a fost primită spre examinare
cererea întroductivă depusă de Axionov Constantin împotriva SRL West Invest Capital
cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate și numită ședință de examinare a
cauzei pentru 22.02.2021 (încheierea de primire a cauzei pe rol se anexează).
Imediat după ce am primit pe rol cererea întroductivă, am recepționat de la CSM o
plîngere adresată de către administratorul Pușcaș Ruslan și la care mi s-a solicitat opinia
(anexez copia plîngerii și copia răspunsului adresat CSM).
La examinarea cererii întroductive cu privire la intentarea procesului de
insolvabilitate, instanța de insolvabilitate urmează să stabilească dacă sunt întrunite
următoarele condiții:
1) Existența unei creanțe certe și exigibile
2) Existența temeiului de intentare a procesului de insolvabilitate, care se prezumă în
cazul în care debitorul a încetat să efectueze plăți sau se află în întîrziere la
executarea obligației mai mult de 60 zile.

I Referitor la existența creanței.


1.1Conform contractului de împrumut încheiat la 19.12.2016 între Axionov
Constantin și Treteacenco Valerii, Axionov Constantin a oferit cu împrumut lui
Treteacenco Valerii suma de 85500 dolari SUA, care convertiți în lei moldovenești la
data încheieri prezentului contract, constituie suma de 1720260 lei. Împrumutul este
acordat pe un termen de 1 (un) an, pînă la 19 decembrie 2017. Conform pct.2 și 3 din
contract, prezentul contract este considerat încheiat din momentul transmiterii banilor.
Plata pentru împrumutl de mai sus se va face în mun.Chișinău sect.Centru.
Totodat, conform pct.5 din acest contract, transferul sumei specificate în clauza 1 a
prezentului contract va avea loc la momentul încheierii prezentului contract.
Contractul de împrumut a fost autentificat notarial, iar în contract Notarul Elena
Morev a confirmat că, la biroul notarului s-au adresat cu solicitarea de a încheia prezentul
contract părțile: dl Axionov Constantin și Tretiacenco Valerii, care după ce au citit textul
contractului și au luat cunoștință de conținutul și consecințele acestuia, l-au semnat în
prezența dânsei, confirmând astfel încheierea prezentului contract.
Conform pct.7, 8 din contract, părțile au semnat că conținutul art.867-874 din Codul
civil le-a fost explicat de către notar. Părțile la prezentul contract au declarat notarului că
nu sunt lipsite de capacitate de exercițiu, nu suferă de boli care pot duce la imposibilitatea
încheierii prezentului act juridic, iar documentele și informațiile prezentate de acesta sunt
autentice.
1.2 Tot în aceiași zi, la 19.12.2016, la același notar Morev Elena, între Axionov
Constantin în calitate de împrumutător și Pușcaș Ruslan, administratorul SRL West
Invest Capital, în calitate de fidejusor a fost încheiat contractul de fidejusiune.
Conform pct.1.1 din contractul de fidejusiune încheiat între Axionov Constantin și
SRL West Invest Capital, prezentul contract este încheiat cu scopul de a garanta
îndeplinirea integrală a obligațiilor asumate de Tretiacenco Valerii în temeiul contractului
de împrumut înregistrat sub nr.27312 din 19.12.2016 autentificat de notarul public Morev
Elena, la biroul notarial situat în mun.Chișinău str.Ștefan cel Mare și Sfînt 73, semnat
între Axionov Constantin și împrumutatul Tretiacenco Valerii.
Prin pct.1.2 din contract, părțile au stabilit, în conformitate cu condițiile prezentului
contract fidejusorul se angajează să răspundă în mod solidar cu împrumutatul față de
împrumutător pentru îndeplinirea integrală a obligației de rambursare a împrumutului în
sumă de 85500 dolari SUA, convertiți în lei la data încheierii contractului constituie
suma de 1720260 lei, acordat împrumutatului în baza contractului de împrumut, cu
termenul de rambursare de 1 an, adică pînă la 19.12.2017, cu plata penalităților,
cheltuielilor de judecată și a altor plăți legate de executarea prezentului contract.
Prin pct.1.3 din contract părțile au stabilit că, fidejusorul este responsabil pentru
îndeplinirea integrală a obligației împrumutatului în următoarele limite: a) valoarea
împrumutului în suma specificată în clauza 1.2 din contract, b) penalități și costuri pentru
nerambursarea împrumutului pînă la data scadenței, precum și costurile de urmărire
judiciară și costurile de executare.
Conform pct.2.1 din contractul de fidejusiune, fidejusorul SRL West Invest Capital
s-a angajat: în cazul în care împrumutatul nu rambursează împrumutătorului datoria în
termen:-să răspundă în fața împrumutătorului pentru a garanta rambursarea
împrumutului; -2.1.2 să nu încheie contracte de împrumut, contracte de credite, contract
de garanție cu alte persoane fizice sau juridice, fără acordul împrumutătorului pînă la
rambursarea integrală a împrumutului primit de împrumutatul în temeiul contractului de
împrumut sau cu acordul prealabil al împrumutătorului. -2.1.3 să fie răspunzător în mod
solidar cu împrumutatul față de împrumutător în cazul neîndeplinirii obligațiilor
prevăzute în contractul de împrumut.
1.3 La fel ca și în contractul de împrumut, în contractul de fidejusiune, notarul
Morev Elena a confirmat că la biroul notarului s-au adresat cu solicitarea de a încheia
prezentul contract părțile Axionov Constantin și Pușcaș Ruslan, administrator SRl West
Invest Capital, care după ce au citit textul contractului și au luat cunoștință de conținutul
și consecințele acestuia, l-au semnat în prezența notarului, confirmînd astfel încheierea
prezentului contract.
1.4Conform art.1146 alin.(1) Cod civil, în vigoare la data semnării contractului, prin
contract de fidejusiune, o parte se obligă față de cealaltă parte să execute integral sau
parțial, gratuit sau oneros obligația debitorului.
1.5 Conform art.1156 Cod civil, în redacția în vigoare la momentul semnării
contractului, în cazul neexecutării obligaţiei principale, fidejusorul şi debitorul sînt
obligaţi solidar în faţa creditorului dacă în contract nu este prevăzut altfel.
Părţile pot conveni ca fidejusorul să fie obligat să plătească datoria numai după urmărirea
debitorului. În acest caz, fidejusorul trebuie să indice bunurile debitorului şi să avanseze
cheltuielile pentru urmărirea acestor bunuri.
1.6 În contractul de fidejusiune pe care este întemeiată prezenta cerere întroductivă nu
este prevăzut că fidejusorul răspunde numai după urmărirea debitorului, respectiv la
scadenţa obligaţiei principale, creditorul are alegerea de a urmări fie pe debitor, fie pe
fidejusor, fără să fie obligat a respecta vreo ordine.
1.7 Prin urmare, SRL West Invest Capital, garantînd executarea obligației de rambursare
a împrumutului de către Treteacenco Valerii și semnînd contractul de fidejusiune cu
Axionov Constantin are calitatea de debitor solidar față de acesta.
1.8 Conform prevederilor art.533 Cod civil, în redacția în vigoare la momentul semnării
contractelor, creditorul poate pretinde executarea obligaţiei, la latitudinea sa, de la oricare
din debitori, în parte sau în întregime.

1.9 Prin urmare, avînd în vedere că Axionov Constantin deținînd un contract de


fidejusiune valabil, neanulat, conform căruia SRL West Invest Capital Pușcaș
Ruslan și-a asumat obligația să garanteze obligația de rambursare a împrumutului
de 85500 dolari SUA încheiat între Axionov Constantin și Treteacenco Valeriii, este
evident că SRL West Invest Capital are calitatea de debitor cu suma de 85500 dolari
SUA față de Axionov Constantin.
1.10 Țin să menționez că conform probelor anexate, chiar și după semnarea
contractelor de împrumut și fidejusiune, la 17 ianuarie 2019 Pușcaș Ruslan, în calitate
de administrator al SRl West Invest capital a semnat o recipisă, conform căreia s-a
obligat să transmită bunul imobil amplasat pe adresa mun.Chișinău or.Durlești str.Liviu
Deleanu nr.3 ap.33 în scopul stingerii împrumutului din contractul de împrumut nr.27312
din 19.12.2016(creditor) împruutător Axionov Constantin. La fel s-a obligat să transmită
2 locuri de parcare amplasate în mun.Chișinău or.Durlești str.Liviu Deleanu 3.
1.11 De asemenea, în ședința de judecată Pușcaș Ruslan a explicat că de fapt dînsul
era destinatarul împrumutului încheiat între Axionov Constantin și Treteacenco Valerii.
Astfel, a explicat că în anul 2016 avea nevoie de mijloace financiare, întrucît procurase
un teren și intenționa să ridice un bloc locativ, indicînd că genul de activitate al SRl West
Invest Capital este construcția blocurilor locative. A menționat că luase deja de la bancă
un contract la o dobîndă neavantajoasă, și atunci prietenul său Treteacenco Valerii i-a
comunicat că cunoaște o persoană, pe numele Axionov Constantin care dă cu împrumut
mijloace financiare. Totodată, i-a explicat că Axionov Constantin nu o să accepte să-i dea
cu împrumut direct lui Pușcaș Ruslan, întrucît nu-l cunoaște și nu va avea încredere în el.
Atunci au găsit o modalitate care să fie convenabilă pentru toți, și anume contractul de
împrumut privind acordarea cu împrumut a sumei de 85500 dolari SUA a fost încheiată
între Axionov Constantin în calitate de împrumutător și Treteacenco Valerii în calitate de
împrumutat, întrucît pe acesta îl cunoaște și avea încredere. Iar împrumutul a fost garantat
de destinatarul mijloacelor financiare SRL West Invest Capital în persoana
administratorului Pușcaș Ruslan.
1.12 Totodată, Pușcaș Ruslan, necătînd la faptul existenței contractului de împrumut
autentificat notarial din 19.12.2016, contractului de fidejusiune încheiat la 19.12.2016,
recipisei semnate de dînsul la 17 ianuarie 2019 conform căreia s-a obligat să transmită
bunuri imobile în scopul stingerii împrumutului din contractul de împrumut nr.27312 din
19.12.2016, în ședința de judecată nu a recunoscut obligația sa de debitor cu suma de
85500 dolari SUA față de Axionov Constantin.
1.14 Ca argumente întru negarea obligației de garantare în calitate de fidejusor a
obligației de rambursare Pușcaș Ruslan a invocat:
1) precum că contractul de fidejusiune a încetat. Indică că contractul de
fidejusiune încheiat la 19.12.2016 a fost încheiat fără termen, și respectiv conform
prevederilor art.1170 alin.(2) Cod civil, în redacția în vigoare la momentul semnării
contractului, acesta a încetat în termen de 1 an după scadența acestuia, adică la 16
decembrie 2018.
2). precum că contractul de fidejusiune, încă nu se consideră încheiat, întrucît
banii prevăzuți de contractul de împrumut nu au fost transmiși, respectiv contractul de
împrumut nu a întrat în vigoare și respectiv nu a întrat în vigoare nici contractul de
fidejuisiune.
3). că creanța este litigioasă, întrucît la 05.02.2021 a fost primită pe rol cererea de
chemare în judecată depusă de Treteacenco Valerii împotriva lui Axionov Constantin,
intervenienți accesorii Pușcaș Ruslan și West Invest Capital cu privire la declararea nulă
a contractului de împrumut și fidejusiune.
4). precum că creanța nu este certă, întrucît aceasta conform prevederilor art.20
Legea insolvabilității, prin prisma modificărilor operate la 25 ianuarie 2021 poate fi
confirmată doar prin hotărâre judecătorească.
1.15 Mai jos mă voi expune pe fiecare argument:
1).referitor la argumentul că contractul de fidejusiune a încetat.
Conform art.1170 alin.(1) Cod civil,  fidejusiunea încetează o dată cu expirarea
termenului pentru care a fost prestată. Alineatul (2) al aceluiași articol prevede că, în
cazul în care termenul nu este determinat, fidejusiunea încetează dacă creditorul, în
decursul unui an de la scadenţa obligaţiei garantate, nu a intentat nici o acţiune contra
fidejusorului.
Prin pct.3.1 din contractul de fidejusiune încheiat între Axionov Constantin și SRL
West Invest Capital, părțile au stabilit că prezentul contract întră în vigoare din momentul
semnării și este valabil pînă la îndeplinirea integrală a obligațiilor care decurg din
contractul de împrumut.
Astfel, părțile au stabilit termenul contractului pe o perioadă determinabila, și
anume" pînă la îndeplinirea integrală a obligațiilor care decurg din contractul de
împrumut".
Obligația de rambursare a împrumutului nu a fost executată.
Conform art.260 Cod civil, termenul se instituie prin: a)indicarea unei date
calendaristice, b) a unei perioade, c) prin referire la un eveniment viitor și sigur că se va
produce.
Respectiv argumentul debitorului că termenul prevăzut de contractul de fidejusiune
încheiat la 19.12.2016 este unul nedeterminat, care conform prevederilor art.1170 alin.(2)
cod civil încetează în termen de un an de la scadența obligației, adică în prezenta speță la
16 decembrie 2018 este o opinie a apărării care contravine prevederilor contractului, în
care este indicat expres perioada valabilității contractului pînă la îndeplinirea integrală a
obligației.
Curtea Supremă de Justiție, în jurisprudența sa, și anume în cauza nr.2ra-1658/14
din 28 mai 2014 a stabilit că:" prin clauzele contractelor de fidejusiune, termenul nu a
fost limitat la stabilirea unei date calendaristice, părțile au prevăzut termenul de
valabilitate și anume pînă la achitarea deplină a tuturor sumelor obligațiilor garantate.
Prin urmare, prevederile contractului de fidejusiune se referă la un termen care este
determinabil în funcție de stingerea obligațiilor garantate și astfel, prevederile art.1170
alin.(2) Cod civil nu au relevanță
2).referitor la argumentul că banii nu au fost transmiși și contractul de
împrumut nu a întrat în vigoare și respectiv nu a întrat în vigoare nici contractul de
fidejusiune.
Contractul de împrumut a fost încheiat între Axionov Constantin și Treteacenco
Valerii la 19.12.2016. Conform pct.1 din contract împrumutul de 85500 dolari SUA se
acordă pe termen de 1 an, adică pînă la 19.12.2017.
Totodat, conform pct.5, transferul sumei specificate în clauza 1 a prezentului
contract va avea loc la momentul încheierii prezentului contract.
Contractul de împrumut a fost autentificat notarial, iar în contract Notarul Elena
Morev a confirmat că, la biroul notarului s-au adresat cu solicitarea de a încheia prezentul
contract părțile: dl Axionov Constantin și Tretiacenco Valerii, care după ce au citit textul
contractului și au luat cunoștință de conținutul și consecințele acestuia, l-au semnat în
prezența dânsei, confirmând astfel încheierea prezentului contract.
Totodată, contractul de fidejusiune a fost încheiat în aceiași zi, 19.12.2016 între
Axionov Constantin și SRL West Invest Capital, în persoana administratorului statutar
Pușcaș Ruslan și autentificat de același notar Morev Elena.
Conform pct.1 și 1.2 din contractul de fidejusiune, fidejusorul SRL West invest
Capital în persoana administratorului Pușcaș Ruslan, și-a asumat obligația să răspundă
solidar pentru îndeplinirea integrală de rambursare a împrumutului în sumă de 85.500
dolari SUA. Iar, în acest sens, fidejusorul și-a mai asumat obligația să nu încheie
contracte de împrumut, fidejusiune, gaj, cesiune cu alte persoane fără acordul
împrumutătorului.
Deși, Pușcaș Ruslan, invocă că contractele nu au întrat în vigoare, întrucît nu au fost
transmiși banii, nu și-a realizat dreptul în termenul de prescripție, de 3 ani de la
semnarea acestora 19.12.2016 sau de la scadența împrumutului 19.12.2017, de
contestare a contractului de fidejusiune, ca fiind nul pe motiv că nu au fost transmiși
banii și nici nu a solicitat rezilierea acestuia.
Or, este inexplicabil comportamentul debitorului Pușcaș Ruslan, care
semnează la 19.12.2016 în fața notarului contract prin care garantează rambursarea
împrumutlui de 85500 dolari SUA și considerîndu/l nevalabil și fiind conștient că
oricînd poate fi urmărit în baza acestui contract, nu îl contestă, nu îl reziliază nici în
termenul de 3 ani de prescripție de la încheierea acestuia, nici în termenul de 3 ani
de la scadența acestuia, adică 19.12.2017.
Ba mai mult, în toată această perioada de 3 ani de curgere a termenului de
prescripție, în care poate fi urmărit, îndeplinește acțiuni de recunoaștere a obligației
de garantare a împrumutului și își asumă obligație de executare a acesteia prin
semnarea unei recipise la 17.01.2019.
Astfel, Pușcaș Ruslan pe de o parte invocă că banii prevăzuți în contractul din
19.12.2016 nu au fost transmiși, iar pe de altă parte la 17 ianuarie 2019 SRL West Invest
Capital în persoana administratorului Pușcaș Ruslan a semnat o recipisă prin care
iarăși a garantat stingerea obligației de restituire a împrumutului acordat de Axionov
Constantin, în caz contrar s-a obligat să transmită în proprietatea lui Axionov
Constantin bunul imobil amplasat în mun.Chișinău or.Durlești str.Liviu Rebreanu 3
ap.33, pre cum și 2 locuri de parcare amplasate în mun.Chișinău or.Durlești str.Liviu
rebreanu 3 în contul stingerii datoriei.
Respectiv, poziția și argumentele debitorului Pușcaș Ruslan sunt contradictorii,
ba invocă că contractul de fidejusiune deja a încetat și nu mai are obligația care a
garantat-o, ba invocă că contractul de fidejusiune nici nu a fost încheiat, întrucît nu au
fost transmiși banii, argumente care se autoexclud.
Doar că argumentul că banii nu au fost transmiși și obligația nici nu a existat
contravine prevederilor contractului de fidejusiune și recipisei semnate la 7 ianuarie 2019
peste doi ani de la semnarea contractului de fidejusiune, prin care se obligă să transmită
bunuri imobile în contul stingerii obligației de împrumut.
Este de menționat că și în contractul de fidejusiune este indicat contra semnătură că
"noi părțile ne exprimăm consimțămîntul chibzuit și confirmăm consimțămîntul nostru
pentru întocmirea și legalizarea prezentului act".
3). referitor la argumentul că creanța este litigioasă, întrucît la 05 .02.2021 a fost
primită pe rol cererea de chemare în judecată depusă de Treteacenco Valerii împotriva lui
Axionov Constantin, intervenienți accesorii Pușcaș Ruslan și West Invest Capital.
Legiuitorul prin art.28 Legea insolvabilității, a definit clar cînd creanța se consideră
litigioasă.
Astfel, conform art.28 alin.(2) Legii insolvabilității, în referinţă debitorul poate
răsturna prezumţia incapacităţii de plată prin:
1) prezentarea probelor care confirmă că el a executat obligaţiile pecuniare sau
2) că există o acţiune civilă în legătură cu această obligaţie, intentată până la
depunerea cererii introductive, ori
3)că obligaţia poate fi stinsă prin compensare cu o obligaţie într-un cuantum egal
sau mai mare. Dacă obiectează faţă de starea de insolvabilitate şi dacă obiecţiile sînt
recunoscute ulterior de instanţa de insolvabilitate ca fiind nejustificate, debitorul nu mai
are dreptul să solicite procedură de restructurare.
Respectiv legiutorul a prevăzut cînd obligația pe care se întemeiază cererea
întroductivă se consideră litigioasă, și anume atunci cînd există o acțiune civilă în
legătură cu aceasta intentată pînă la depunerea cererii întroductive.
În cazul nostru, Pușcaș Ruslan, nu a adresat acțiune civilă privind contestarea
obligației care și-a asumat-o nici în termen de 3 ani de la semnarea fidejusiunii, adică de
la 19.12.2016, nici în termen de 3 ani de la scadența acesteia adică de la 16.12.2017 și
nici pînă în prezent. Cu atît mai mult că în ședința de judecată a declarat că dînsul era
destinatarul banilor împrumutați, iar în contract a fost indicat Treteacenco doar pe motiv
că Axionov Constantin îl cunoștea și avea încredere în el.
Ba mai mult în toată această perioadă a termenului de prescripție a recunoscut
datoria semnînd noi angajamente de stingere a acesteia prin transmiterea bunurilor
imobile.
Litigiu de pe rolul judecătoriei Chișinău sediu Centru, invocat de Pușcaș Ruslan
întru argumentarea creanței litigioase a fost primit pe rol abia la 5 februarie 2021,
peste aproximativ 2 luni de la primirea pe rol a cererii întroductive cu privire la
intentarea procesului de insolvabilitate, cu scopul de a crea aparențe de creanță
litigioasă.
Deci este evident, că prin prisma art.28 alin.(2) Legea insolvabilității, depunerea
unei acțiuni în instanță peste un termen de 4 ani de cînd au semnat și le sunt cunoscute
actele prin care și-au asumat obligații și peste un termen de 2 luni de la primirea pe rol a
cererii întroductive cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate, obligația lui
Pușcaș Ruslan nu poate fi considerată una litigioasă.
Or, legiuitorul prin art.20 Legea insolvabilității în vigoare la data primirii cererii a
prevăzut că, creanța poate fi confirmată prin documentele ce adeveresc obligațiile
debitorului fată de creditor, mărimea datoriilor la aceste obligații, scadența obligațiilor, cu
condiția prevăzută la art.28 alin.(2) Legea insolvabilității că nu există o acțiune intentată
în instanța în privința acestor obligații pînă la depunerea cererii întroductive.

4). că creanța nu este certă, întrucît aceasta conform prevederilor art.20 Legea
insolvabilității, prin prisma modificărilor operate la 25 ianuarie 2021 poate fi confirmată
doar prin hotărâre judecătorească.
Articolul 20 alin.(2) Legea insolvabilității, care prevede probele pe care creditorul
urmează să le anexeze la depunerea cererii întroductive privind intentarea procesului de
insolvabilitate a fost expusă în diferite redacții la diferite perioade.
Astfel, conform art.20 alin.(2) Legea insolvabilității, în redacția Legii 149 din
29.06.2012, la cererea întroductivă se anexează:
a) documentele ce adeveresc obligaţiile debitorului faţă de creditor, mărimea
datoriilor la aceste obligaţii, temeiul intentării procesului de insolvabilitate, alte
documente care justifică cererea creditorului;
b) dovada notificării prealabile a debitorului de către creditor;
c) copia de pe hotărîrea irevocabilă a instanţei de judecată sau copia de pe
hotărîrea arbitrală irevocabilă, ori copia de pe hotărîrea judecătorească irevocabilă
privind recunoaşterea hotărîrii judecătoreşti sau a hotărîrii arbitrale străine, ori decizia
(hotărîrea) organului abilitat prin legea executorie la acel moment.”.

Chiar și în perioada în care art.20 alin.(2) Legea insolvabilității prevedea că


creditorul care depune cerere întroductivă, urmează să anexeze copia de pe hotărîrea
irevocabilă a instanţei de judecată, practica judiciară stabilită prin Hotărîrea Plenului
CSJ din 24.03.2014, a statuat altfel,
și anume citez pct.5.3 din hotărîrea plenului CSJ:
" La cererea introductivă creditorul deponent anexează documentele ce adeveresc
obligaţiile debitorului faţă de creditor şi, ca oricare alt creditor care ulterior îşi înaintează
creanţele sau se alătură la cererea introductivă, de asemenea, nu este obligat să-şi
întemeieze creanţele exclusiv pe copia de pe hotărîrea irevocabilă a instanţei de
judecată (a ordonanţei judecătoreşti), titlul executoriu etc."

Ulterior, prin Legea nr.141 din 16.07.2020, întrată în vigoare la 14.09.2020, a fost
modificată redacția art.20 alin.(2) Legea insolvabilității și exlusă norma de la lit.c) care
prevedeea că la cererea întroductivă urma să fie anexată copia de pe hotărîrea
irevocabilă a instanţei de judecată sau copia de pe hotărîrea arbitrală irevocabilă, ori
copia de pe hotărîrea judecătorească irevocabilă privind recunoaşterea hotărîrii
judecătoreşti.
Respectiv, începînd cu 14.09.2020, creditorii la depunerea cererii întroductive avea
obligația să anexeze documentele ce adeveresc obligaţiile debitorului faţă de creditor,
fără a-și întemeia creanța pe hotărîre judecătorească.
Cererea întroductivă depusă de Axionov Constantin privind intentarea procesului de
insolvabilitate în privința SRL West Invest Capital a fost depusă și primită spre
examinare la 08.12.2020, sub imperiul acestei Legi, în redacția în vigoare din
14.09.2020, cînd anexarea unei hotărîri judecătorești întru confirmarea creanței, nu
era prevăzută.

La 25 ianuarie 2021 a întrat în vigoare modificări la art.20 alin.(2) Legea


insolvabilității, operate prin Legea nr.252, întrată în vigoare la 25.01.2021, conform
cărora la cererea întroductivă urma să fie anexat hotărîre judecătorească.

Astfel, la întrarea în vigoare a modificărilor, conform cărora creditorul era obligat


să anexeze la cererea întroductivă copia hotărîrii judecătorești, cauza intentată la cererea
întroductivă depusă de Axionov Constantin era deja pe rolul instanței.

Conform art.7 Cod civil, legea civilă nu are efect retroactiv și respectiv cauza
urmează a fi examinată conform normelor în vigoare la data depunerii cererii și nu
conform modificărilor operate la 25.01.2021.

Chiar și normele cu caracter procedural, nu au efect retroactiv, dacă întroduc


obligații noi.
Astfel, conform art.3 alin.(3) Codul de procedură civilă, Legea procedurală civilă
care impune obligaţii noi anulează sau reduce drepturile procedurale ale participanţilor
la proces, limitează exercitarea unor drepturi ori stabileşte sancţiuni procedurale noi sau
suplimentare nu are putere retroactivă.

Respectiv, modificarea operată la 25 ianuarie 2021 la art.20 alin.(2) Legea


insolvabilității, conform căreia creditorul este obligat să anexeze la cererea întroductivă și
copia de pe hotărâre judecătorească pe lângă celelalte acte, impune obligații noi pentru
creditor, și respectiv conform prevederilor art.3 alin.(3) Codul de procedură civilă
nu are efect retroactiv, asupra cererilor primite la 8 decembrie 2020 anterior
modificărilor.
1.20 Astfel, faptul că de la semnarea contractului fidejusiune din 19.12.2016 în care
este prevăzută mărimea obligației, acestea timp de 4 ani nu au fost contestat, nu au fost
reziliat, ba din contra fidejusorul Pușcaș Ruslan a recunoscut existența obligației de
rambursare a împrumutului și la 17.01.2019 și-a asumat prin recipisă obligația de
transmitere în contul stingerii obligației a unor bunuri imobile, instanța de judecată a
ajuns la concluzia că creanța lui Axionov Constantin față de SRl West Invest Capital este
una certă.
Iar argumentele lui Pușcaș Ruslan, fie că obligația a încetat conform art.1170 alin.
(2) Cod civil, fie că încă contractul sau obligația nu se consideră încheiată constituie
mijloace de apărare, pe alocuri contradictorii și de eschivare de la executarea
obligației.

II Referitor la temeiul de insolvabilitate:


2.1 Conform art. 10 Legea insolvabilității, temeiul general de intentare a unui
proces de insolvabilitate constă în incapacitatea de plată a debitorului.
2.2 Conform art.2 Legea insolvabilității, situaţie financiară a debitorului
caracterizată prin incapacitatea lui de a îşi executa obligaţiile pecuniare scadente, inclusiv
obligaţiile fiscale. Incapacitatea de plată este prezumată în cazul în care debitorul este în
întârziere de plată mai mult de 60 de zile.
2.3 Prin raportul administratorului provizoriu desemnat în prezenta cauză s-a
constatat că, din informația primită de la deținătorii de registre publice și instituții
financiare SRL West Invest Capital se află în stare de insolvabilitate întrucât nu deține
mijloace financiare suficiente pentru satisfacerea creanțelor, nu deține lichidități care i-ar
permite să execute obligațiile pecuniare scadente, fiind constatat temeiul general de
intentare a procedurii de insolvabilitate, incapacitatea de plată prevăzut de art.10 alin.(2)
Legea insolvabilității.
2.4 Este de menționat că debitorul SRL West Invest Capital nu a transmis
administratorului provizoriu documentele activității economice și documentele de
evidență contabilă conform prevederilor art.27 alin.(3) Legea insolvabilității, pentru a-și
demonstra solvabilitatea, iar concluziile au fost efectuate din răspunsurile de la autorități.
2.5 Conform comunicatului informativ eliberat de BC Mobiasbancă pe conturile
SRl West Invest Capital este disponibil de mijloace financiare în cuantum de 2053 lei 37
bani.
2.6 De asemenea, conform extrasului, nu există tranzacții în cont, iar ultima
operațiune de încasare a fost efectuată la 08.09.2020, cu mai mult de 60 zile anterior
depunerii cererii întroductive.
2.7 De asemenea, conform răspunsului CNAS, întreprinderea nu are asigurați, ceea
ce denotă că nu are angajați.
2.8 Respectiv, în prezența unei creanțe scadente de 85500 dolari SUA, în prezența
lichidităților pe conturile debitorului în sumă de 2053 lei și reieșind din concluzia
administratorului provizoriu expusă în raportul privind îndeplinirea măsurilor pe perioada
provizoriu, am constatat existența temeiul de insolvabilitate prevăzut de art.10 și 2 Legea
insolvabilității.
2.9 Este de menționat că confirmarea eliberată de Serviciul Fiscal de Stat despre
veniturile lui Pușcaș Ruslan ca persoană fizică și extrasul de pe contul acestuia ca
persoană fizică, nu are relevanță pentru prezenta cauză și aceste probe nu pot fi luate în
considerație la aprecierea solvabilității persoanei juridice SRL West Invest Capital.
2.10 Or, persoana juridică SRl West invest Capital, care și-a asumat obligația de
fidejusor și persoana fizică Pușcaș Ruslan sunt subiecți diferiți, iar persoana fizică Pușcaș
Ruslan nu răspunde cu bunurile proprii pentru datoriile întreprinderii.
2.11 Nu poate constitui temei de respingere a cererii întroductive nici argumentul că
capitalul social al întreprinderii este unul impunător.
2.12 În capitalul social al întreprinderii pot fi incluse: mijloace bănești sau mijloace
fixe, terenuri, active nemateriale, mărfuri, producție, creanțe.
2.13 Totodată, debitorul pe parcursul procesului de insolvabilitate nu a prezentat
instanței, că necătînd la faptul că nu dispune de mijloace bănești pentru a stinge creanța, a
încercat să scoată la vînzare careva active pentru a stinge creanța, cu solicitarea amînării
procesului în acest sens, sau că propune creditorului în schimbul creanței un anumit bun
sau active.
2.14 Debitorul pe parcursul întregului proces a negat creanța și nu a exprimat
disponibilitate de stingere a acesteia.
2.15 Or, Legea insolvabilității nu prevede că în cazul în care a fost constatată
creanța, dar debitorul nu dispune de mijloace financiare lichide, ci doar de active pe care
nu dorește să le înstrăineze în scopul stingerii creanței, să fie respinsă cererea întroductivă
pe motiv că în capitalul social sunt active.

Consider că toate argumentele invocate de petiționarul SRL West Invest Capital nu


se încadrează în temeiurile de atragere a judecătorului la răspundere disciplinară, se
referă la modul de apreciere de către instanță a circumstanțelor cauzei și probelor din
dosar și constituie un dezacord cu hotărîrea instanței.
Reieșind din cele expuse mai sus, solicit respingerea solicitărilor adresate de către
SRL West Invest Capital, întrucît nu am încălcat nici o normă imperativă, nu am emis o
hotărîre ilegală, iarr petiționarul nu este de acord cu modul de interpretare a normelor și
de apreciere a probelor.
De asemenea, consider că multiplele adresări ale lui Pușcaș Ruslan la diferite
instituții, cum ar fi Preșidenția RM, Procuratură, mass media, Inspecția judiciară în
perioada în care dosarul se află în continuare în procedura mea spre examinare, nefiind
finalizat, denotă o încercare de presiune și intimidare a instanței la examinarea cauzei.
Avînd în vedere faptul că dosarul este unul voluminos, îmi rezerv dreptul de a veni
cu explicații suplimentare în cazul în care am omis ceva.
Anexă:
1. Copia cererii întroductive
2. copia contractului de împrumut încheiat la 19.12.2016
3. Copia contractului de fidejusiune încheiat la 19.12.2016
4. Copia recipisei semnate la 17.01.2019
5. Copia încheierii de primire a cauzei pe rol.
6. Copia încheierii din 05.02.2021 de confirmare a pretinsului litiigu aflat la
judecătoria Chișinău sediu Centru
14.06.2021 Natalia Iordachi