Sunteți pe pagina 1din 6

Dl-ui lon CEBAN,

Primar General al mun. Chiginiu

15 iunie 2021

Noti informativi

prin prezenta, vi aduc la cunogtinli ci la 09.04 .202!, prin intermediul cancelariei Primdriei
a Primiriei
Chiginiu, din partea Direcliei Generale Arhitecturi, Urbanism 9i Relalii Funciare
cu nr.
chiginiu, mi-a fost transmis spre semnare Autorizalia de desfiinlare a construcliilor
pe terenurile cu nr. cadastrale
cadastrale 0100207.225.0!,OL0O207.226,0!,OLOO207.226.02de
cel Mare;i Sfant, nr' 2
oLoozo7.225 si 0100207.226din or'. chiginau, seetorCentru, bd. $tefan
gi 4, ceea ce reprezinti complexul de cladiri al hotetului"Nalional"'

Autorizalia de desfiinlare a fost elaborati de citre Direclia Generali


Arhitectura, urbanism 9i
respective, depuse
Relalii Funciare a primiriei chiginSu, in baza cererii de desfiinlare a clidirilor
de Societatea pe Acliuni "Moldova-Tur" nr. 575AP din 26.03.202L,
in pofida faptului ci la
cererile similare din L2.r0.2020 5i 26.02.2A21., beneficiarul a
fost informat ci, avand in vedere
contribuie la identitatea
importanla arhitectural-urbanistici a hotelului "Na1ional", care
oraSului chigindu, chestiunea abordata va fi examinatS dupS
aprobarea Planului Urbanistic de
Detaliu, in modul stabilit de lege'

personal, in calitate de Viceprimar dar gi ca locuitor al oragului, consider cd este important


si
gtim foarte clar ce va fi construit in locul hotelului Nalional, av6nd in
vedere rolul acestei clidiri
le pot avea asupra imaginii
in imaginea oragului dar gi impactul pe care urmitoarele constructii
oragului gi asupra sistemului de transport din zon6'

consilierul municipal Valerii


Menlionez ci pe acest subiect am fost abordat de citeva ori de cdtre
Elena Panu$, care mi-au sugerat
Klimenko gi consilierulin cabinetul primarului general, doamna
Am refuzat repetat aceste
direct cd ar fi necesar ca eu si semnez autorizalia de desfiinlare.
a fost initiati 9i nu este
solicitiri gi am atenlionat c5 existS o proceduri de elaborare a PUD care
plan de detaliu aprobat in CMC'
corectd si fie autorizati demolarea clddirii firb a avea un

in baza Certificatului de Urbanism pentru proiectarenr.t44l2O din 19'03'2020 emis de citre


primiria municipiului chiginiu pentru SA "Moldova-Tur" a fost certificati elaborarea Planului
0100207 '226'
Urbanistic de Detaliu pentru terenurile cu nr. OLOO}OT '225 9i

al mun. chi5iniu din


Ulterior, in cadrul gedinlei consiliului urbanistic pe lSngi Arhitectul-9ef
LL.O3.2O2L, de citre beneficiar a fost prezentati o conceplie
care propunea trei variante de
hotelul. Acest document nu
solulii volumetrice pentru construcliile ce urmau s5 inlocuiasci
reprezenta un puD, aga cum a fost certificat prin certificatul
de urbanism. Beneficiarul a
va sta la baza PUD-uluiviitor'
argumentat cd aceasti schili este o consultare prealabili, care
Consiliul Urbanistic a aprobat aceastd conceplie cu formularea "se admite demolarea clSdirilor
de pe terenurile cu nr. Ot00207.225 gi 0100207.226 cu condilia organizirii unui concurs de
arhitecturi care va identifica solulia optimd pentru inlocuirea clSdirii gi amenajarea spaliului
public adiacent".

Aceasti conditie a fost vociferati de mine personal in cadrul gedinlei CU gi a fost suslinuti de
majoritatea membrilor consiliului. insi ea nu a fost reflectati in procesul-verbal al gedin!ei, care
a fost semnat ulterior de pregedintele consiliului, doamna Svetlana Dogotaru.

Prin urmare, a fost emisi dispozilia Viceprimarului mun. Chiginiu, nr. 104-d din 15.03.202i., prin
care a fost pusin sarcina PreturiisectoruluiCentru sd organizeze consultiripublice la conceplia
"Complexul multifunclional din bd. gtefan cel Mare gi Sf6nt, 2 Si 4 din contul demoldrii
imobilelor hotelului "Nalional". Conform comunicatului informativ publicat pe pagina preturii
Centru, consultdrile publice au avut loc de !7.04.202L gi au urmirit doar consultarea prealabild
a opiniei publice asupra posibilit;Iiiinlocuirii hotelului cu o alti clSdire.

Ulterior, dupd modificirile gi ajustirile necesare in urma dezbaterilor publice, urma a fi elaborat
Planul Urbanistic de Detaliu care trebuia si fie aprobat de citre Consiliul Municipal Chiginiu.
Astfel, conform cadrului legal, numai dupd aprobarea in CMC a PUD-ului, Primiria Chigindu ar
putea emite o Autorizalie de Desfiinlare a acestor imobile.

Astfel, neconformitatea Autorizaiiei de desfiinlare, pregititi giinaintati spre semnare de cdtre


Direclia Arhitecturi, Urbanism 9i Relalii Funciare este confirmati pi prin Nota informativi
prezentati gi semnati de citre colaboratorii DGAURF, Eugenia Liubomeiscaia, Nina
gubernilcaia gi Alexei Cebanenco la OL.04.202L anexatd la dosar, care constati drept
inoportuni emiterea documentaliei de desfiinlare.

Prin urmare, pe acest caz am ficut un demers la Procuratura mun. Chigindu, care a direclionat
acest demers spre examinare cdtre Centrul NalionalAnticoruplie, fapt de care am fost informat
prin scrisoarea nr O6-LLU3L6 din L2.04.202L.

La baza acestui demers a fost convingerea mea ci aceste acliuni ale colaboratorilor Direcliei
ArhitecturS, Urbanism gi Relalii Funciare reprezintd depSgiri ale atribuliilor de serviciu care pot
duce la incdlcarea legislaliei in domeniul autorizirii executirii lucririlor de construclii gi
prejudicierea patrimoniului arh itectu ral-urba n istic a I mu n. Chigini u.

Ulterior, pentru perioada 73-26 mai am avut concediu de odihni planificat, insi din cauza
infectirii cu virusul Covid-19 am fost nevoit si am6n concediul. Astfel, la 29 mai, dupd
inchiderea concediului de boalS am solicitat prelungirea concediului de odihni nefolosit, cu
revenirea la muncd pe data de 14 iunie.
La revenirea din concediu am aflat ci
la solicitarea dlui Viceprimar llie Ceban, Centrul Nalional
Anticoruplie a intors dosarul cu actele originale transmise de mine anterior iar autorizalia de
desfiintare a fost semnat5.

Prin urmare, vi informez cd sunt impotriva emiterii acestei autorizalii de desfiinfare, din
urmitoarele motive:

1. Procesul-verbal al gedintei Consiliului Urbanistic din 11.03.202i. nu reflecti conditiile


inaintate de membriiconsiliuluigianume condilionarea demoliriiclSdirii Hotelului Nalional
cu elaborarea gi aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu. Acest fapt poate fi confirmat de
membrii CU care au participat la gedintS, dar gi in procesele-verbale din gedinlele
precedente ale Consiliului.

in cadrul gedinlei Consiliului Urbanistic din 11.03.202L membrii care au votat "pentru", au
identificat varianta de schi15 Nr.3, datoritd volumetriei gi amplasSrii clSdirilor dar gi
incadririi in limitele terenurilor aflate in proprietatea beneficiarului. Acest fapt este
reflectat in procesul-verbal al gedinlei CU gi aceasti schi|6 a fost prezentati la consultirile
publice ale Concepfiei, organizate la L7 aprilie 202L.
insd in PUD-ul prezentat la consultirile publice din 12 iunie curent, este dezvoltati o alti
solu!ie, care presupune o suprafa!5 construiti mult mai mare gi o volumetrie complet
diferiti:

'.VIGRO PROIECT'S.R,L.
Licento sedo A MMll ff.055/87 din 29 iunie 2017
,P
:H
^il rr
IH
'tr
:H
!n
;F
^ "il 'F

t{i

;l- ts
r: l-r
\*l
i

--.+---.

Aceasti jonglare cu schitele de proiect induce in eroare atat municipalitatea cat ti opinia
public6, deoarece nu e clar care proiect se examineazS, cum se line cont de obiecliile gi
sugestiile generate de experfi gi societatea civilS gi ce va fi construit in final in locul
Hotelului National.

2. Proiectul de PUD prezentat la consultirile publice din 12 iunie curent, organizate la Pretura
Centru conline o serie de neconformitili giinc5lciri carc au fost sesizate de participanlii la
int6lnire, fapt reflectat in procesul-verbal al gedinfei. $i anume e vorba de dep5girea liniilor
rogii, incdlcarea regimului de inillime a zonei, amplasarea construcliilor pe terenuri
municipale cu statut de servitute, nerespectarea normativelor de parcare, incSlcarea
distanlei fali de blocuriledin vecindtate. Conform procedurii, Direcfia ArhitecturS, in
calitate de subdiviziunea-autor al proiectului, trebuia si solicite proiectanlilor remedierea
neconformitdlilor apoi si inainteze PUD-ul spre aprobare in CMC. Doar dupi aprobarea in
CMC, DGAURF era in drept si pregiteasci gi sd transmiti spre semnare viceprimarului de
ramuri autorizalia de desfiinlare.

Prin urmare, constat o lipsi de profesionalism qi responsabilitate din partea conducerii Direcliei
de Arhitecturi gi Urbanism, care permite beneficiarului sd incalce procedurile de elaborare a
documentaliei de urbanism gi si induci in eroare primarul gi viceprimarii care trebuie si semneze
actele permisive, sau o tentativi dea a justifica cu orice pre! intenlia beneficiarului de a inilia
procesul de demolare a hotelului.
Astfel, avind in vedere cele expuse, solicit suportul Dumneavoastrd in inilierea procedurii de
ancheti de serviciu asupra Arhitectului-9ef aloraguluigi gefului DGAURF, dna. Svetlana Dogotaru
9i asupra executorilor care au falsificat procesul-verbal al Consiliului Urbanistic din 1L.03.2021, gi
au admis sau au contribuit la incSlcarea procedurilor de elaborarea a PUD-ului gi incdlcarea
procedurilor de autorizare a desfiinlSrii Hotelului Nafional. in perioada efectuirii anchetei de
serviciu, solicit suspendarea din funclie a doamnei Svetlana Dogotaru, pentru prevenirea
influen!5rii asupra subalternilor gi asupra procesului de anchet5.

De asemenea, solicit stoparea procedurii emiteriiAutorizaliei de desfiinlare a Hotelului Nalional


gi suspendarea Certificatului de urbanism pentru proiectare nr t44/20 din L9.03.2020 pentru
elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenurile cu numerele cadastrale 0t00207 .225
gi 0100207.226 pinir la clarificarea situalieigiinliturarea tuturor neconformiti!ilor.

De asemenea, av6nd evolulia situafiei, imi asum si repet demersul meu citre organele de
ancheti pentru examinarea acestui caz,

Atrag atenlia dumneavoastrd asupra faptului ci acest subiect este unui de importan!5 majori
pentru dezvoltarea oragului Chiginiu, deoarece demolarea Hotelului Nalional va insemna
lichidarea unui simbol gi landmark al oragului iar autorizarea construcfiei unui complex de clSdiri
cu funclionalitate locativi 9i comerciali poate duce la supraincircarea zonei 5i la agravarea
congestioniriitraficului pe bulevardele Negruzzi gi$tefan cel Mare giSfAnt.

Nu contest dreptul beneficiarului de a demola o clSdire degradati gi nici nu sunt impotriva


dezvoltirii gi modernizdrii urbane. insi practica internalionalS de dezvoltare urband prevede c5
astfel de situalii sunt solulionate prin intermediul unor concursuri internalionale de solulii de
arhitecturS, care permit identificarea soluliei optime de valorificare a terenurilor dar 9i asigurd
transparenta gi credibilitatea procesului de dezvoltare urbanS.

Cu respect,

Victor CHIRONDA,
nsabil de urbanism
gi mobilitate urbani