Sunteți pe pagina 1din 34

SALARIZAREA PERSONALULUI

 ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Tema 5
Noţiune de salariu 

Salariu este plata pentru munca depusă 


Salariu poate fi privit sub două aspecte: nominal şi
real. 
 Salariul nominal reprezintă suma de bani pe care
angajatul o primeşte în schimbul muncii prestate. Depinde
de preţul forţei de muncă, evoluţia situaţiei
economice, politica de salarizare. 
 Salariul real reprezintă cantitatea de bunuri şi servicii 
 pe care angajaţii le pot procura cu salariul nominal 
(salariul nominal/indicele preţurilor de consum). 
Salariu constituie principala sursă de venit pentru majoritatea
covârşitoare a po p u la ţ i e i. În ţă r ile dezvoltate
p o u la ţ ia oo c u p a tă  
salariaţii constituie între 65-93% din
Principiile salarizării muncii 

 Formarea salariului este supusă mecanismelor pieţei şi


implicării agenţilor economico-sociali (raportul între cererea şi
oferta de muncă) 
 Principiul negocierii salariilor (prin contractul colectiv de muncă) 
 Principul existenţei salariului minim sau al salarizării în condiţie
de protecţie socială
 La munca egală – salariu egal (Declaraţia Universală a drepturilor 
omului)
 Principul salarizării după cantitatea şi calitatea muncii (acord şi
regie) 
 Principiul salarizării în raport cu pregătirea, calificarea şi
competenţa profesională (motivare) 
 Principiul salarizării în funcţie de condiţiile de muncă (obligaţia
 întreprinderii de a compensa prin intermediul salarizării situaţia
celor care lucrează în condiţii de muncă nocive) 
 Cdea rmacutnecrău)l .c  onfidenţial al salariului (se specifică în contractul
individual
Rolul statului în domeniul
salarizării personalului 

 – Stabilirea unei legislaţii adecvate etapei de dezvoltare a


societăţii, care să reglementeze la nivel macroeconomic
problemele salarizării personalului 
 –  Asigurarea cu salarii a angajaţilor din sfera bugetară 
 –  Asigurarea protecţiei sociale pentru unele categorii speciale
de personal (şomeri, pensionari, studenţi etc.) 
 – Indexarea salariului, ţinând seama de ritmul inflaţiei 
 – Stabilirea salariului minim pe economia naţională. Acesta
serveşte drept bază pentru calculul salariilor celorlalte categorii
şi trebuie să
 îndeplinească funcţia de protecţie socială a păturilor social
vulnerabile.
Politica salarială 
Politica salarială reprezintă atât la nivel macro cît şi
micro, instrumentul concret de reglare a cererii şi
ofertei forţei
de muncă, de îmbinare a ocupării şi folosirii eficiente a
forţei de muncă. 

Cerinţele către politica salarială sunt: 


 Să asigure o corelaţie corespunzătoare între creşterea volumului
masei
salariale şi celui al bunurilor şi serviciilor oferite pe piaţă; între creşterea
productivităţii muncii şi sporirea salariului mediu; 
 Să urmărească stabilirea mărimii salariului în funcţie de
calitate, competitivitate, performanţă etc. 
 Trebuie să fie rezultatul intereselor agenţilor economici atât sub
aspectul recompensării pentru participare la muncă, cît şi cel al
stimulării
rentabilităţii
Să reprezinteşipârghii
spoririiale
producţiei pentru reinvestire
alocării reocupării forţei de şi dezvoltare 

Sisteme de salarizare în
Republica Moldova
Sistemul de salarizare reprezintă un ansamblu de măsuri, determinat de
cererea şi oferta forţei de muncă, conceput pe baza unor principii
ecoconnsiodmericaeţie ş is simocuilatalen, preinc ucmar eş i sae
lddeigfeisrleanţiţeiai zînă vsiagloaririeele, ilnudaitvei dînuale într -o
unitate sau ramură economică. 

Conform Legii salarizării nr.847 din 14.02.2002 în RM există:  


Sistemul tarifar de remunerare a muncii   reprezintă un ansamblu de normative
cu ajutorul cărora se înfăptuieşte diferenţierea nivelului salariului pe
diferite grupe şi categorii de salarizare în funcţie de nivelul de
calificare, condiţiile de muncă, intensitatea lucrărilor executate. 

Sistemul netarifar de remunerare a muncii  presupune remunerarea muncii


 în dependenţă de performanţele individuale ale angajatului. 

Reţeaua Tarifară Unică se aplică pentru remunerarea muncii angajaţilor 


sferei bugetare.
Cerinţele către sisteme de salarizare 

 Agenţii economici trebuie să dispună de


libertatea necesară pentru elaborarea propriului
sistem de
salarizare
Sistemele de salarizare trebuie să fie bazate
pe rezultatele individuale ale angajaţilor sau
echipei 
Sistemul de salarizare adoptat trebuie să fie corect
şi
eEcshte anbeicl
it
esar ca în cadrul sistemului de salarizare să
se asocieze nivelul minim garantat al salariului şi un
nivel maxim
 Sistemul de recompensare trebuie să cuprindă, în
amfoatriăv adre rae cpoemrspoennaslueluei .băneşti, şi
alte metode de
Elementele sistemului tarifar
de remunerare a muncii
1. Indicatoarele tarifare de calificare cuprind descrieri şi
caracterizări ale lucrărilor efectuate de muncitori din
toate
meseriile proprii diferitor ramuri de producţie. 
2. Reţeaua categoriilor şi coeficienţilor tarifari   – fiecărei categorii
îi corespunde un interval al coeficientului tarifar, care arată
de câte ori nivelul salariului tarifar a muncitorului de
categoria respectivă este mai mare decât cel al
muncitorului de prima
categorie tarifară. 
3. Reţeaua salariilor tarifare pe oră reprezintă mărimea absolută
exprimată în bani ca rezultat al remunerării unor diverse
grupe şi categorii de muncitori într -o unitate de timp pentru
munca prestată.
4. Rceoţnedauucae rsea lşair siilpoer cdiael ifşutnii cînţietr e–psrien
dsetaribi iîlne sLcis ptae ndteru s ptaetres onalul de
Forme de salarizare în
Republica Moldova
Salarizarea în acord se aplică în următoarele cazuri: 
 există normarea ştiinţific fundamentată a muncii şi stabilirea tarifelor
pe
cc a te g o r ii d e l u c r ă ri  
 o rg a n iz a r e a c o r e c t ă a evidenţei rezultatelor cantitative
ale muncii 
 efectuarea unui control riguros asupra calităţii lucrărilor efectuate 
 organizarea raţională a muncii. 

Salarizarea în regie se aplică în următoarele cazuri:


 calitatea produselor prezintă mai mare importanţă decât cantitatea
acestora,
 productivitatea muncii nu poate fi măsurată cu exactitate. 
 munca nu poate fi normată pentru a se stabili exact timpul
necesar executării lucrărilor. 
 lucrările efectuate prezintă un grad înalt de risc. 
 evidenţa producţiei pe fiecare angajat este dificil de controlat sau ar fi
prea
costisitoare.
Forme de salarizare în
Republica Moldova
Forma în acord   poate avea următoarele variante: 
Acord direct – retribuirea muncii în funcţie de cantitatea de produse sau servicii obţinute într -
un
interval de timp. Tarifele în acord se calculează în felul următor:  
T un= (Storă*nore)/Npr  sau Tun=Storă*Nt,  unde
T un - tariful unitar în acord
Storă – salariul tarifar pe
oră; nore – numărul de ore pe
schimb; Nt   – norma de timp;
N pr   – norma de producţie pe schimb.
Salariul lunar de bază se calculează prin relaţia: 
S lun= St=∑Tuni*Qi,  unde
St - salariul tarifar 
i – tipul de produs;
Qi – cantitatea de producţie de tipul i.

Acord cu prime – partea de bază a salariului se calculează conform acordului direct,


partea suplimentară se stabileşte cu ajutorul cotei primei. Salariul lunar se stabileşte prin
următoarea
formulă:  Slun= St + Prime 
St   – salariul tarifar calculat conform acordului direct.
Forme de salarizare în
Republica Moldova
Acord progresiv – partea de bază a salariului se calculează conform acordului direct, partea
suplimentară – în funcţie de gradul de îndeplinire a normelor de muncă.
Salariul lunar se calculează prin următoarea relaţie: 
Slun=St+Sporul, Sporul =
(St/pin)*psn*Ci,  pin – procentul de îndeplinire al normei de
muncă; psn – procentul de supraîndeplinire a normei
de muncă; 
Ci   – coeficientul de majorare a salariului.

Acord indirect – retribuirea muncii personalului din sfera de deservire, ce creează condiţii pentru
desfăşurarea normală a procesului de producţie din activitatea de bază.
Se cfaolcrmuluelaez:  ă prin tariful indirect pentru fiecare obiect servit (flux, utilaj, echipă), aplicând
următoarele
Tind = (Storă*nore)/(Nprod i *m); Slun= Tind i *Qi  ,
unde Tind   – tariful indirect;
Storă – salariul tarifar pe
oră; nore - numărul de ore pe
schimb; 
N prod   – norma de producţie pe schimb a muncitorilor direct productivi; 
mi- t i–p unrui mdeă rpurlo deu
oseb;iecte servite; Qi – cantitatea de
producţie de tipul i. 
Forme de salarizare în
Republica Moldova
 Acord global – retribuirea muncii pentru un volum stabilit cu termen de executare fixat,
care
prevede prime conform cotelor procentuale în cazul îndeplinirii lucrărilor în termen
redus. Salariul stabilit prin contract se plăteşte integral după realizarea sau
recepţionarea lucrărilor 
sau produselor contractate. Se aplică prioritar în construcţii, agricultură.
 Acord regresiv – salarizarea constă în faptul că la depăşirea normei de muncă salariul creşte
 în proporţii mai mici faţă de cantitatea de produse confecţionate suplimentar. O
variantă a salarizării în acord regresiv o reprezintă sistemul Towne-Halsey, care se
calculează după
formula: S  * P  T  Tc 
S  l   S  o *

o

Tn- de produs
tim
 în care: pul
Sl – salariu nor
mat
lunar So – salariu orar de pe
bază  unit
ate
100 Tc 
Tc - timpul efectiv consumat pe unitate de produs

P – recompensa suplimentară stabilită în procente. 


Forme de salarizare în
Republica Moldova

Acord diferenţial – salarizarea constă în faptul că muncitorii care


îndeplinesc
s a u c h ia r d e p ă ş e s c s a r ci n a n o r m ată s
  în c a d ra re m a j o ra t , î n ti m p c e c e i c re
u n t re m u n era ţi c u u n sa la i u d e
n u î n d ep l in sc s a r c in a n or m a t ă sunt
remuneraţi pe baza unui salariu de încadrare redus/micşorat. Conform
sistemului Harlington-Emerson, formula de calcul a salariului este
următoarea: 

S   S   (1  ) *T 
 L 0
p c
o

 în care:
Sl – salariu
lunar So – salariu pe oră 

Po – coeficientul premiului de eficienţă Tc –


timpul efectiv lucrat (în ore).
Forme de salarizare în
Republica Moldova
Forma în regie poate avea următoarele variante: 
Regia simplă presupune retribuirea muncii în funcţie de timpul efectiv

l u c r t ş i s a l a ri u l t a r  ifar pe o unitate de timp


t a ri fa r e rr e s p e c t i v e :
corespunzătoare categoriei
Slun=Fef*Storă, unde
Slun – salariul lunar;
Fef   – fondul efectiv de
timp; Storă – salariul tarifar
pe oră. 

Regia cu prime – partea de bază a salariului se calculează


conform regiei simple, iar partea suplimentară - conform cotei
primei, care poate fi diferenţiată în funcţie de criteriile
alese. 
Slun= St (regia simplă) + Prime, unde
St   – salariul tarifar.
Stabilirea salariului de funcţie pentru
conducători şi specialişti 

Salariul de funcţie al conducătorilor, specialiştilor


şi funcţionarilor se specifică în Lista de state a
 întreprinderii.
Este de menţionat faptul că salariile de funcţie
se stabilesc în dependenţă de calificarea
specialistului, nivelul de pregătire profesională şi
competenţă, responsabilitatea şi complexitatea
lucrărilor 
 îndeplinite.
 În Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.743
in 11.06.2002  este prezentat nivelul minimal
garantat al salariilor de funcţie pentru unele
categorii de
apnrogfaejsaioţi nîna lcăo şrie csopmunpdeeteren ţcau a
ncievsetlourl ad.e  pregătire
Salarizarea echipelor de muncă 
Se calculează câştigul echipei pentru un interval de timp, de regulă, o lună prin tariful
complex al
echipei.
Tariful complex se calculează sau prin norma de timp sau prin norma de producţie prin
relaţiile: 
T=Stmed oră*Nt comp sau T=(Stmed oră*n
ore)/Nprod Nt comp=∑ Nti; Stmed oră=Ctmed*Storă (I),
unde
St med oră – salariul tarifar mediu ponderat pe
oră; Ctmed – coeficientul tarifar mediu ponderat al
echipei; Storă (I) – salariul tarifar pe oră al primei
categorii tarifare; Ntcomp – norma de timp complexă; 
Nti – norma de timp pe o operaţie; 
n ore – numărul de ore; 
N prod – norma de producţie pe echipă 

Câştigul echipei (salariu pentru distribuirea membrilor echipei) se va calcula în modul


următor: Qe = T*qef,  unde
Qe - câştigul echipei; T –
tariful complex;
qef    – cantitatea efectivă de producţie fabricată de o echipă. 
Structura fondului de salarii
Fondul de remunerare al oricărei întreprinderi constă din 2 părţi:  
 Garantată – fondul de salarii introdus în costul de producţie 

 Negarantată – se plăteşte din profitul rămas la dispoziţia întreprinderii. 


Salariul lunar al angajaţilor indiferent de categoria tarifară constă din: 
 Salariu tarifar – retribuirea muncii angajaţilor în dependenţă de cantitatea efectiv
produsă pentru forma în acord şi timpul efectiv lucrat în regie. 
 Salariu de bază=salariu tarifar+partea variabilă. Proporţia raţională dintre salariu
tarifar şi partea variabilă poate fi 50/50, 60/40, 70/30. 
 Salariu suplimentar – retribuirea personalului pentru timpul nelucrat şi include
plata pentru concedii, orele pentru îndeplinirea misiunilor de stat, orele de lucru
remunerate
ale adolescenţilor, mamelor cu copii până la 3 ani, compensaţiile unice sau
periodice, care au drept scop protecţia socială a personalului şi nu depind de
mărimea salariului tarifar.
 Salariu total=salariu de bază+salariu suplimentar. 
Organizarea remunerării muncii
  Alegerea şi argumentarea bazei normative ce serveşte la
calcularea elementelor sistemului tarifar 
  Alegerea şi argumentarea formei şi variantei de
remunerare a muncii în cadrul sistemului tarifar pentru
diferite categorii de personal în funcţie de tipul
procesului de producţie 
 Motivarea supratarifară a salariaţilor, care poate avea
expresie valorică şi naturală (prime, bonusuri, etc.). 

Salariul lunar se calculează în baza următoarelor documente: 


 Tabelul de pontaj;
 Raportul de fabricare al producţiei; 
  Actul pentru lucrări în acord; 

Documente contabile etc.
Reţinerile din salariu în Republica
Moldova
Salariul net spre deosebire de cel brut nu include
impozitele şi reţinerile din salariu. 
Reţinerile din salariu în RM sunt următoarele (cotele
anului 2011):
 – Contribuţiile pentru asigurări sociale – 6%
 – Contribuţiile pentru asigurări medicale – 3,5%
 – Im pVoeznitiutul lpp aen uvaeln pitâ:nă la 25200 lei -7%

 Venitul anual peste 25200 lei -18%


 Scutiri: personală/suplimentară – 8100 lei anual, pentru persoană
 întreţinută – 1800 lei anual.
 – Cota sindicală (1%).

S-ar putea să vă placă și