Sunteți pe pagina 1din 14

Bun venit la Scoala Comerciala si de Servicii!

Vă mulţumim pentru utilizarea şi a serviciilor noastre.

Serviciile sunt oferite de Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii cu sediul în Bacau,


str. Maramures, nr.2

Prin utilizarea Serviciilor noastre, sunteţi de acord cu prezenţii Termeni şi condiţii. Vă


rugăm să îi citiţi cu atenţie.

Când folosiț i serviciile Scoala Comerciala si de Servicii, ne încredinț aț i informaț iile


dvs. Scopul acestei Politici de confidenț ialitate este să vă explice ce date culegem, de ce
le culegem ș i ce facem cu ele. Aceste informaț ii sunt importante. Sperăm că le veț i citi
cu atenț ie. Nu uitaț i că în Contul meu puteț i găsi opț iuni pentru gestionarea
informaț iilor ș i pentru protecț ia confidenț ialităț ii ș i a securităț ii.

Politica noastră de confidenţialitate explică:

• ce informaţii colectăm şi de ce le colectăm;

• cum utilizăm respectivele informaţii;

TERMENE si CONDITII

Serviciile noastre sunt variate şi, prin urmare, este posibil ca uneori să se aplice Termeni
şi condiţii suplimentare sau cerinţe suplimentare pentru produse (inclusiv cerinţe
referitoare la vârstă). În cazul anumitor Servicii, există Termeni şi condiţii suplimentare,
iar, dacă utilizaţi acele Servicii.

Utilizarea Serviciilor noastre

Trebuie să respectaţi toate politicile puse la dispoziţie în cadrul Serviciilor.

Utilizarea Serviciilor nu vă oferă niciun drept de proprietate intelectuală asupra acestora


sau asupra conţinutului pe care îl accesaţi.

Nu aveţi dreptul să utilizaţi conţinutul din cadrul Serviciilor noastre, cu excepţia cazului
în care obţineţi permisiunea din partea proprietarului conţinutului sau dacă acest lucru
vi se permite prin lege.

Prezenţii Termeni şi condiţii nu vă acordă dreptul de a utiliza nicio marcă sau siglă din
cadrul Serviciilor.

Nu eliminaţi, nu ascundeţi şi nu modificaţi nicio menţiune legală afişată în cadrul sau


împreună cu Serviciile.

Serviciile noastre afişează un anumit conţinut care nu aparţine Scoala Comerciala si de


Servicii. Responsabilitatea pentru acest conţinut revine exclusiv entităţii care îl pune la
dispoziţie., respective continut publicitar, postari ale tertilor pe paginile noastre de
Facebook, Instagram – sau orice domeniu care este reafisat pe siteul www.scsbacau.ro/

Utilizatorul/Clientul/Modelul declară că ia la cunoș tinț ă ș i acceptă expres că prin


furnizarea Serviciilor ori Livrabilului nu are loc niciun transfer al niciunui drept de
proprietate intelectuală sau industrială cu privire la ideile, denumirile, design-ul,
mărcile, conceptele, know-how-ul, metodele, soluț iile, tehnicile, scripturi-le, codurile,
procesele, aptitudinile ș i adaptările conț inute în acestea. Toate drepturile de autor
asupra Serviciilor furnizate aparț in Scoala Comerciala si de Servicii .
Utilizatorului/Clientului/Modelul nu îi este permisă copierea, publicarea, distribuirea,
transferul către terț e părț i, modificarea în orice mod, utilizarea, expunerea, includerea
oricărui conț inut în orice alt context decât cel original intenț ionat de pe www.
scsbacau.ro, includerea oricărui conț inut în afara celor intenț ionate, îndepărtarea
însemnelor care semnifică dreptul de autor al www. scsbacau.ro asupra Serviciilor
prestate ș i participarea la transferul, vânzarea, distribuț ia unor materiale realizate prin
reproducerea, modificarea sau afiș area Livrabilelor, www. scsbacau.ro rezervându-ș i
dreptul de a recupera orice fel de prejudiciu direct, indirect, prezent ș i viitor cauzat.

Anumite Servicii vă permit să încărcaț i, să trimiteț i, să stocaț i sau să primiț i conț inu,
cum ar fi, dar fara a se limita la lucrari referate si alte material. Vă păstraț i toate
drepturile de proprietate intelectuală deț inute asupra conț inutului respectiv. Pe scurt,
tot ceea ce vă aparț ine rămâne în proprietatea dvs.

Răspunderea pentru Serviciile noastre

În măsura permisă de lege, Scoala Comerciala si de Servicii, furnizorii şi distribuitorii


Scoala Comerciala si de Servicii nu vor fi răspunzători pentru pierderile de profituri,
venituri sau date, pentru pierderile financiare sau pentru daunele indirecte, speciale,
subsecvente, exemplare sau punitive.

Scoala Comerciala si de Servicii, furnizorii şi distribuitorii săi nu vor fi în niciun caz


responsabili pentru nicio pierdere sau pagubă care nu poate fi prevăzută în mod
rezonabil. Prestatorul nu este ț inut să răspundă pentru niciun prejudiciu cauzat de
orice disfuncț ionalităț i tehnice ale site-ului/plaformei.

Despre prezenţii Termeni şi condiţii

Putem să modificăm prezenţii Termeni şi condiţii şi Termenii şi condiţiile suplimentare


care se aplică unui Serviciu, de exemplu, pentru a corespunde schimbărilor survenite la
nivelul legislaţiei sau al Serviciilor noastre. Consultaţi periodic Termenii şi condiţiile. Pe
această pagină vom posta notificările privind modificările prezenţilor Termeni şi condiţii.

Prezenţii Termeni şi condiţii reglementează relaţia dintre Scoala Comerciala si de Servicii


şi dvs. Aceştia nu creează niciun fel de drepturi pentru terţi beneficiari.

Dacă nu respectaţi prezenţii Termeni şi condiţii şi nu luăm măsuri imediate, nu


înseamnă că renunţăm la drepturile pe care le avem (de exemplu, dreptul de a lua
măsuri pe viitor).

Dacă anumiţi termeni şi anumite condiţii se dovedesc a fi inaplicabili, aceasta nu va


afecta restul Termenilor şi condiţiilor.

Pentru informaţii despre modul în care puteţi să contactaţi Scoala Comerciala si de


Servicii.

Prevenirea tentativelor de fraudă

De-a lungul timpului, ne-au fost semnalate tentative de fraudă prin e-mail, mesaje
scrise, scrisori, apeluri telefonice, social media sau prin alte mijloace de comunicare.
Uneori, acestea pot părea iniț iate de Scoala Comerciala si de Servicii, dar, în realitate,
sunt efectuate de persoane care nu reprezintă Scoala Comerciala si de Servicii ș i au
scopul de a obț ine câș tiguri nejustificate.

Încercările de fraudă pot fi identificate după următoarele indicii:

2
§Îț i sunt solicitate informaț ii confidenț iale

§Se impune trimiterea unui răspuns urgent

§ În mesajele e-mail sunt incluse adrese web similare celor deț inute de diverse

organizaț ii legale, dar având denumirile uș or modificate

§ În mesajele e-mail sunt incluse linkuri către pagini similare unor organizaț ii legale,

dar având adresa web uș or modificată

§ Ț i se solicită să tastezi pe telefon coduri, să confirmi datele de autentificare din contul

tău Scoala Comerciala si de Servicii sau să te autentifici în contul tău Scoala Comerciala
si de Servicii pe o pagina web falsă pentru a primi diverse premii în urma unor tombole
sau concursuri care nu sunt reale, pentru a beneficia de reduceri sau de activarea unor
noi servicii

§ Aceste solicitări pot veni inclusiv din partea unor conturi false de Facebook cu numele
Scoala Comerciala si de Servicii, care comentează în pagina noastră oficială dar care nu
sunt autentice

§ Ț i se solicită să transferi o sumă de bani, printr-un serviciu specializat sau prin bancă,
pentru a rezolva o situaț ie urgentă, de care ai fost informat în cadrul apelului respectiv

Scoala Comerciala si de Servicii nu solicită clienț ilor săi prin e-mail, mesaje scrise,
scrisori, apeluri telefonice sau prin oricare alte modalităț i informaț ii referitoare la
conturi bancare, parole personale sau coduri de reîncărcare. Aceste informaț ii sunt
strict confidenț iale ș i nu trebuie comunicate. În caz contrar îț i asumi întreaga
responsabilitate.

Dacă identifici o tentativă de fraudă, te rugăm să ne contactezi cât mai repede la adresa
de e- mail scsbacau@yahoo.com

Cum te poti proteja?

§ Cea mai sigura masura de prevenire a unei posibile fraude este sa nu dai curs
solicitarilor dintr-un mesaj suspect.

§ Nu furniza informaţii confidentiale unor persoane necunoscute, indiferent de


modalitatea de comunicare: apel, sms, whatsapp, e-mail, retele de socializare, etc.

§ Inainte de a intreprinde orice actiune sugerata de un necunoscut (de exemplu:


furnizare date personale, transfer de bani, reincarcare cartele pre-platite) verifica
informatia cu cineva de incredere.

● In cazul in care ai comunicat unor persoane necunoscute parole sau coduri de


identificare iti recomandam sa le schimbi imediat si sa blochezi conturile
respective.
§ Nu da curs niciunei solicitari de a divulga codul PIN, parola, numarul de card.
In cazul in care ai dezvaluit informatii despre un cont sau un card bancar iti
recomandam sa anunti imediat banca.
§Verifica cu atentie expeditorul, continutul mesajelor, link-urile si fisierele primite
prin e-mail.

3
POLITICA DE UTILIZARE A SERVICIILOR

Frauda Clientului:

orice actiune sau inactiune a Clientului (i) care constituie o încalcare sau o tentativa de
încalcare a obligatiilor sale contractuale sau legale, cu intentia de a produce fie
companiei Scoala Comerciala si de Servicii, fie unui tert, un prejudiciu de orice natura
sau de a obtine un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul sau (ii) care are drept
consecinta producerea unui asemenea prejudiciu sau obtinerea unui asemenea avantaj.

Scoala Comerciala si de Servicii poate suspenda sau restrictiona accesul Clientului la


Servicii imediat, fara preaviz sau alta formalitate si fara drept la despagubiri, în caz de
Frauda sau tentativa de Frauda a Clientului.

1. Informatii personale

Sunteti de acord ca furnizarea serviciilor si/sau a va incepe imediat dupa indeplinirea


tuturor formalitatilor de inregistrare cerute.Informatiile furnizate trebuie sa fie corecte.
Optand pentru inregistrare, intelegeti sa ne furnizati corect numele, adresa si alte
informatii necesare in vederea operarii comenzilor plasate.

Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate
actiunile care decurg din folosirea acesteia. Scoala Comerciala si de Servicii nu poate fi
facuta responsabila pentru erorile/incidentele survenite in urma neglijentei utilizatorului
privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale pentru conturile folosite
in vederea transmiterii informatiilor.

Scoala Comerciala si de Servicii îș i rezervă dreptul de a nu onora prestarea serviciilor în


scopuri ilicite ș i imorale, informând utilizatorul despre refuzul de a presta serviciile
solicitate ș i returnând contravaloarea acestora (în cazul în care utilizatorul le-a achitat
sau a prezentat Scoala Comerciale si de Servicii dovada plăț ii. Scoala Comerciala si de
Servicii îș i rezervă dreptul de a refuza prestarea serviciilor ș i în cazul în care
utilizatorul nu urmează instrucț iunile Scolii Comerciale si de Servicii detaliate pe
platforma online cu privire la transmiterea datelor in vederea inscrierii / cereri de oferta
etc.

Prin înregistrarea unei comenzi ș i utilizarea/accesul platformei online, utilizatorul


acceptă şi este de acord cu forma de comunicare la distanţă (telefonic, sms sau e-mail)
prin care Scoala Comerciala si de Sevicii îș i derulează operaț iunile.

2. Securitatea datelor personale


Datele dumneavoastra personale vor fi utilizate de catre Scoala Comerciala si de
Servicii Romania pentru confirmarea incrieriloe, informarea prin e-mail, mesaje
scrise (SMS), posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare si
realizarea de rapoarte statistice.
Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii
gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru.
Scoala Comerciala si de Servicii Romania informeaza Clientul ca dispune de
drepturile prevazute de legea 679 , respectiv dreptul la informare, dreptul de
acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, pe care le poate
exercita printr-o cerere scrisa adresata catre Scoala Comerciala si de Servicii
Romania.:
Drepturile persoanelor vizate conform Regulamentului UE 679/2016 sunt
următoarele:

4
– Dreptul de retragere a consimț ământului

– Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale

– Dreptul de acces asupra datelor

– Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete

– Dreptul de ș tergere (dreptul de a fi uitat)

– Dreptul la restricț ionarea prelucrării

– Dreptul de a transmite datele către alt operator

– Dreptul la opoziț ia prelucrării datelor

– Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea


automată, inclusiv crearea de profiluri

– Dreptul de a se adresa justiț iei

– Dreptul de a se adresa Autorităț ii de Supraveghere (ANSPDCP).

In cazul platilor efectuate cu cardul, produsele de pe acest site web sunt comercializate
prin intermediul solutiilor de plata online oferite de Eu platesc.

In vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia si/sau sa fie


folosite abuziv de catre terte persoane, Eu platesc garanteaza securitatea sistemelor
informatice.

Informatiile privind datele cardului bancar (numar de card, data expirarii etc.) nu vor fi
transferate sau stocate pe serverele Scoala Comerciala si de Servicii Romania SA sau pe
serverele Eu platesc.

In cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele
legate de cardul dumneavoastra sunt introduse direct in sistemele Visa sau MasterCard,
iar in cazul in care cardul dumneavoastra a fost emis de catre o banca certificata in
sistemul 3D Secure, autorizarea tranzactiei se face doar dupa autentificarea
dumneavoastra in acest sistem – introducerea unui cod/parola secreta stiuta numai de
dumneavoastra, similar codului PIN la tranzactiile de la ATM.

ORICE INCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU


DE A MODIFICA CONTINUTUL SITE-ULUI www.scsbacau.ro SAU DE A AFECTA
PERFORMANTELE SERVERULUI PE CARE RULEAZA SITE-UL VA FI CONSIDERATA O
TENTATIVA DE FRAUDARE A SITE-ULUI SI VA PUNE IN MISCARE CERCETAREA
PENALA IMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) INCERCAT ACEST FAPT.

3. Copyright

Intregul continut al site-ului www.scsbacau.ro/magazin-online – imagini, texte, grafice,


simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe si alte date – este proprietatea
Scoala Comerciala si de Servicii Romania si a furnizorilor sai si este aparat de Legea
pentru protectia drepturilor de autor si de legile privind proprietatea intelectuala si
industriala. Folosirea fara acordul Scoala Comerciala si de Servicii a oricaror elemente
enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare.

4. Accesul la site

5
Scoala Comerciala si de Servicii Romania garanteaza utilizatorului acces limitat, in
interes personal, pe acest site si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica
partial sau integral site-ul, de a reproduce partial sau integral site-ul, de a copia, de a
vinde/revinde sau de a exploata site-ul in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau
contrare intereselor companiei Scoala Comerciala si de Servicii fara acordul prealabil
scris al acesteia.

5. Preturi

Produsele cumparate prin intermediul acestui site nu pot fi revandute sau distribuite in
scopuri comerciale. Scoala Comerciala si de Servicii Romania. isi rezerva dreptul sa
limiteze achizitionarea la maximum 3 servicii simultan.

Termenul de valabilitate al preturilor si ofertei este cel mentionat pe site-ul oficial Scoala
Comerciala si de Servicii.

6. Plata serviciilor

Plata serviciilor conform acestor Termeni si Conditii se poate efectua in avans sau la
livrarea sau online, prin intermediul cardului bancar.

Scoala Comerciala si de Servicii Romania isi rezerva dreptul ca in anumite cazuri sa


solicite plata in avans.

Plata in avans se poate realiza prin mandat postal sau ordin de plata; dovada platii
trebuie trimisa catre Scoala Comerciala si de Servicii Romania la adresa de e-

mail scsbacau@yahoo.com sau prin fax, la numarul 0234 520545 Livrarea va fi


efectuata numai dupa intrarea banilor in contul Scoala Comerciala si de Servicii
Romania. In cazul in care plata se face online, prin intermediul cardului de credit/debit,
este necesar sa completati un formular corespunzator. Daca tranzactia prin card este
reusita, urmatorul ecran va ofera informatiile relevante pentru comanda.

In cazul in care suma achitata in avans este mai mare decat valoarea comandate, se va
restitui clientului diferenta de bani.

In cazul in care suma achitata in avans este mai mica decat valoarea comandate,
clientul va trebui sa achite diferenta de bani in momentul livrarii serviciilor.

7. Livrarea serviciilor

Scoala Comerciala si de Servicii isi rezerva dreptul sa efectueze validarea comenzilor


inainte de onorarea lor, prin contactarea telefonica a clientilor.

Scoala Comerciala si de Servicii Romania isi rezerva dreptul sa intarzie sau sa anuleze
livrari ale comandate daca acestea nu pot fi onorate din motive independente de Scoala
Comerciala si de Servicii Romania. care includ: actiuni guvernamentale, impedimente de
forta majora, razboaie, acte de terorism, proteste, rascoale, tulburari civile, incendii,
explozii, inundatii, epidemii, greve.

Continutul site-ului (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini,


simboluri) a fost alcatuit in colaborare stransa cu reprezentantii marcilor respective in
Romania.

8. Dreptul de retragere

6
Datele transmise catre Scoala Comerciala si de Servicii in vederea inscrierii la cursuri,
sunt folosite pana in momentul inceperii cursului pentru contactarea si stabilirea
intalnirilor.

Ulterior, intra in regulamentul de mai sus, privind politica de protectie a datelor,


termenii si conditiile precum si modul in care folosim datele, chiar daca pe parcursul
cursului, din orice motiv, cursantul abandoneaza, se retrage sau renunta.

9. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MODELELOR:

Modele/Cursanti care participa in calitate de model sunt obligate sa semnaze una dintre
urmatoarele declaratii:

Fisa CLIENT

Datele de mai jos sunt protejate de catre Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii –
Bacau, aceasta fiind operator de date cu caracter personal, inregistrata sub nr. 16460.

Datele sunt necesare atat din punct de vedere legal cat si din punct de vedere al relatiei
client – stilist Gene False.

Numele Prenumele _________________________________________________________ .

Email: __________________________________________________________________ .

Telefon: _________________________________________________________________ .

Tip piele: • Normala • Uscata • Grasa • Alt tip

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Am luat la cunostinta faptul ca exista posibilitatea declansarii unei alergii la substanta


activa a adezivului ( acrilat). Alergia se manifesta preponderent in cazul imunitatii
scazute si dupa 48 de ore de la aplicarea extensiilor. Simptomele alergiei sunt umflarea
pleopelor si mancarimi in zona genelor. Imediat ce apar simptomele, recomandam
picaturile TOBRADEX si evitarea atingerii zonei, mai ales cu mainile murdare. In cazul
in care simptomele NU cedeaza timp de 12 ore de la aplicarea picaturilor, recomandam
un control de specialitate.

Am luat la cunostinta ca 30-40% din extensii vor cadea impreuna cu genele naturale.
Este absolut normal. In mod obisnuit, lunar cad 18 – 22 % din genele naturale. Genele
SE REGENEREAZA in maximum 6 saptamani din momentul in care au cazut.

Imi asum raspunderea daca sufar de probleme ale ochilor (conjunctivita, ,blefarita si ale
probleme ale ochilor) , urmez un tratament facial ce ar putea provoca caderea genelor,
sufar de alergii sau urmez un tratament pentru alergii sau unul facial ce ar putea duce
la caderea genelor.

Confirm ca informatiile pe care le-am furnizat mai sus sunt corecte si ca am inteles si
sunt de acord cu informatiile prezentate mai sus. Prin prezenta inscriere, ma angajez sa
nu emit nici o pretentie fata de lector, Scoala Comerciala si angajatii sai, precum si fata
de producatorii materialelor.

7
Sunt de acord cu tot ce este scris mai sus.

Data: Semnatura:

Fisa CLIENT

Datele de mai jos sunt protejate de catre Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii –
Bacau, aceasta fiind operator de date cu caracter personal, inregistrata sub nr. 16460.

Datele sunt necesare atat din punct de vedere legal cat si din punct de vedere al relatiei
client – stilist MicroBlading

Numele____________________________Prenumele _________________________________.

Email: ________________________________________________________________________ .

Telefon: ______________________________________________________________________ .

Tip piele: • Normala • Uscata • Grasa • Alt tip

Cunoasteti ca aveti probleme de sanatate sau una dintre situatiile:

● epilepsie • boli de inima • diabet • cancer de piele • afectiuni dermatologice


● SIDA • afectiuni ale ficatului • sarcina • tratamente pentru fluidizarea sangelui
● alaptare • alergie la metal • sistem imunitar scazut • boli de pliele • lupus

In prezent, urmati un tratament facial?

● DA daca da,ce tip? _________________________________________________________ .


● NU

Suferiti de alergii?

● DA daca da, ce tip? _________________________________________________________ .


● NU

Luati un tratament?

● DA daca da, ce tip? _________________________________________________________ .


● NU

8
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Un machiaj semipermanent presupune implantarea in piele la nivelul stratului


superficial a unui pigment ce persista in timp,dar nu definitiv. Prin metabolismul
corpului se elimina treptat aceste particule de pigment ( aproximativ 10-12 luni), pana la
disparitia completa.

Procedeul se efectueaza in conditii de igiena maxima. Ustensilele sunt sterile iar


celelalte consumabile sunt de unica folosinta. Pigmentii folositi sunt naturali, nu contin
oxid de fier si sunt testate dermatologic. Tehnica este fara efecte secundare si fara a
afecta firele de par existente.

Contraindicatii: epilepsie, boli de inima, diabet, cancer de piele, afectiuni


dermatologice,SIDA, afectiuni ale ficatului, sarcina, tratamente pentru fluidizarea
sangelui.

Am luat la cunostinta faptul ca pe o piele inchisa culorile nu vor parea atat de vii ca pe o
piele deschisa, pigmentul va fi mai inchis la culoare cu aproximativ 40-50% decat dupa
7 zile de la procedura.

Imi asum raspunderea daca pielea mea respinge pigmentul.

Am luat la cunostinta si am primit sfaturile in vederea ingrijirii post tratament.

In cazul in care nu am spus adevarul in aceasta declaratie si nu respect sfaturile de


ingrijire sunt direct responsabila ,operatorul fiind absolvit de orice raspundere penala
sau civila.

Declar pe proprie raspundere ca materialele folosite au fost desfacute in fata mea .

Confirm ca informatiile pe care le-am furnizat mai sus sunt corecte si ca am inteles si
sunt de acord cu informatiile prezentate mai sus. Prin prezenta inscriere, ma angajez sa
nu emit nici o pretentie fata de lector, Scoala Comerciala si angajatii sai, precum si fata
de producatorii materialelor.

Sunt de acord cu tot ce este scris mai sus.

Data: Semnatura:

Fisa CLIENT

Datele de mai jos sunt protejate de catre Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii –
Bacau, aceasta fiind operator de date cu caracter personal, inregistrata sub nr. 16460.

9
Datele sunt necesare atat din punct de vedere legal cat si din punct de vedere al relatiei
client – cosmetician.

Numele Prenumele _________________________________________________________ .

Email: __________________________________________________________________ .

Telefon: _________________________________________________________________ .

Tip piele: • Normala • Uscata • Grasa • Alt tip

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Am luat la cunostinta faptul ca exista posibilitatea declansarii unei alergii la substanta


activa din produsele cosmetice. Există două tipuri de reacț ii cutanate care pot apǎ rea
din cauza produselor de ȋ nfrumuseț are. Prima este dermatita de contact iritantǎ care
produce mȃ ncarime, produce o senzaț ie de arsurǎ , iar zona de piele afectatǎ se
ȋ nroș eș te.

Al doilea tip de reacț ie implică sistemul imunitar ș i se numeș te dermatita de contact


alergică. Acesta este caracterizatǎ prin apariț ia unor simptome precum: roș eaț ă,
umflături, mâncărimi, urticarie. Reacț ia alergicǎ poate apǎ rea pe orice parte a corpului,
deș i de cele mai multe ori apare la nivelul feț ei, buzelor, al ochilor, al urechii sau al
gâtului.

Contraindicatii: epilepsie , boli de inima, diabet, cancer de piele, afectiuni dermatologice,


SIDA, afectiuni ale ficatului, sarcina, tratamente pentru fluidizarea sangelui.

Tratamentul alergiilor cosmetice

Cele mai frecvente boli pot fi : Cel mai sigur mod de a trata alergia este ȋ ntreruperea
utilizǎ rii produsului, iar spre deosebire de alte alergii, ȋ n acest caz pacientul nu poate
urma un tratament de desensibilizare care sǎ permitǎ contactul cu substanț a deoarece
simptomele vor apǎ rea de fiecare datǎ .Cel mai sigur mod de a evita astfel de episoade
este excluderea totalǎ a produsului sau a ingredientului care a produs reacț ia alergicǎ .

Imi asum raspunderea daca sufar de probleme ale pielii, sufar de alergii sau
urmez un tratament pentru alergii sau unul facial .

Confirm ca informatiile pe care le-am furnizat mai sus sunt corecte si ca am inteles si
sunt de acord cu informatiile prezentate mai sus. Prin prezenta inscriere, ma angajez sa
nu emit nici o pretentie fata de lector, Scoala Comerciala si angajatii sai, precum si fata
de producatorii materialelor.

Sunt de acord cu tot ce este scris mai sus.

10
Data: Semnatura:

10. Produsele folosite si alergeni Modele inteleg prin semnarea fizica a acordurilor de
mai sus ca anumite subsante pot cauza reactii alergice. Conform declaratiilor
personale semnate clientii in calitte de modele inteleg ca nu se pot intoarce
impotriva scolii dupa semnarea acordurilor.
11. Litigii Orice litigiu aparut in legatura cu utilizare acestui serviciu va fi rezolvat
pe cale amiabila. In cazul in care nu s-a reusit stingerea conflictului pe cale
amiabila, competenta revine instantelor de judecata romane. Fiind de acord cu
acesti Termeni si Conditii, clientul isi asuma in totalitate aceste riscuri.
Produsele sunt oferite dupa cum sunt prezentate si in limita stocului disponibil.
Scoala Comerciala si de Servicii Romania S.A. nu ofera nici o garantie, in mod
expres nici implicit, in ceea ce priveste inclusiv dar fara limitare la, functionarea
acestui site, informatia, continutul, materialele sau produsele de pe site precum
si potrivirea lor pentru un anumit scop. Vizitatorii sunt de acord in mod expres ca
folosirea acestui site si cumpararea se face pe propriul risc.

BUN VENIT LA POLITICA DE CONFIDENȚ IALITATE SCOALA COMERCIALA SI DE


SERVICII

GDPR Reg UE 679/2016

Această politică de confidenţialitate se aplică pentru vizitatorii site-ului www.scsbacau.ro


şi explică modul în care Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau foloseşte şi protejează
informaţiile tale personale.

Aceasta acoperă toate serviciile oferite de Scoala Comerciala si de Servicii.

Această politică de confidenţialitate nu se aplică terţilor, site-urilor pe care apar link-uri


către site-ul nostru sau care fac publicitate pe site-ul nostru. Aceste site-uri terţe părţi
îşi desfăşoară politica de confidenţialitate proprie, pe care îţi recomandăm să le citeşti.

Datele furnizate de tine în cursul navigării acestui website pot fi folosite de Scoala
Comerciala si de Servicii şi sunt prelucrate în scopul promovării şi îmbunătăţirii
serviciilor sale.

Prin acordul tău exprimat prin accesarea şi utilizarea www.scsbacau.ro, datele tale cu
caracter personal şi orice alte informaţii furnizate de tine pot fi prelucrate şi utilizate de
Scoala Comerciala si de Servicii în orice activităţi şi scopuri legate de marketing,
telecomunicaţii, cât şi în scopul realizării unui interes legitim al Scoala Comerciala si de
Servicii, pentru constituire de baze de date şi utilizarea acestora, oricare ar fi ele.

Datele cu caracter personal furnizate de tine constau în informaţiile referitoare la o


persoană fizicã identificată sau identificabilă.

Asemenea informaţii cu caracter personal sunt numele, adresa, codul numeric personal,
numărul de telefon, sexul, vârsta, orice informaţie privind folosirea serviciilor Scoala

11
Comerciala si de Servicii, cât şi orice informaţie furnizată de tine care este prelucrată şi
introdusă în baza noastră de date.

Dacă intri pe site în secţiuni unde se derulează aplicaţii speciale (de exemplu inscrieri
sau înainte de a le folosi, te rugăm să citeşti cu atenţie termenii şi condiţiile speciale de
utilizare a acestora.

Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor legale.


Scoala Comerciala si de Servicii îţi aduce la cunoştinţă că beneficiezi de drepturile
prevăzute de

la prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru orice nelămurire cu privire la


utilizarea site-ului www.scsbacau.ro cât şi la

prelucrarea datelor tale cu caracter personal la mail gdpr@scsbacau.ro

Vă vom cere acordul înainte de a utiliza informaţiile în alte scopuri decât cele descrise în
prezenta Politică de confidenţialitate.

Accesarea şi actualizarea informaţiilor dvs. cu caracter personal

Ori de câte ori folosiț i serviciile, scopul nostru este de a vă oferi acces la informaț iile
dvs. personale. Dacă informaț iile respective sunt greș ite, ne străduim să vă oferim
modalităț i de a le actualiza rapid sau de a le ș terge, exceptând cazurile în care trebuie
să păstrăm informaț iile în scopuri legitime de afaceri sau juridice.

Scopul nostru este să furnizăm serviciile într-un mod în care informaţiile sunt protejate
împotriva distrugerii accidentale sau rău intenţionate. De aceea, după ce ştergeţi
informaţii din cadrul serviciilor, este posibil să nu ştergem imediat copiile reziduale de pe
serverele noastre active şi să nu eliminăm informaţiile din sistemele noastre de rezervă.

Modificările

Politica noastră de confidenţialitate se poate modifica cu o periodicitate de revizuire de 6


luni de zile,

POLITICA CONFIDENTIALITETE – OPERAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Nota de informare

Operatorul SCS prelucrează datele cu caracter personal pentru următoarele categorii de


persoane vizate: clienț ii/ cursantii ș i utilizatorii site-ului, etc.

Operatorul SCS poate prelucra următoarele categorii de date personale:

● Informaț ii personale: nume, prenume, CNP si datele aferente, cetăț enie, statut
marital, datele cărț ii/buletinului de identitate, certificat de nastere, de casatorie,
preferinț e pentru anumite servicii, cursuri, semnătura, sesizari/reclamatii;
● Date de contact: domiciliul, reș edinț a, adresa de e-mail (personală ș i de
serviciu), numărul de telefon (personal ș i de serviciu), IP
● Informaț ii despre educaț ie ș i experienț a profesională: calificări, certificate de
atestare, studiile efectuate, acte studii, diplome.

Scopul prelucrării – Operatorul colectează datele cu caracter personal în scopuri


determinate ș i care includ, dar nu se limitează la, următoarele:

12
1. a) încheierea ș i executarea unui contract; b) îndeplinirea unei obligaț ii legale;
2. c) îmbunătăț irea calităț ii serviciilor ș i produselor oferite; d) furnizarea de
informaț ii potenț ialilor clienț i ș i soluț ionarea reclamaț iilor; e) plata
sumelor datorate (drepturi salariale, plăț i furnizori); g) implementarea
mecanismelor de prevenț ie a fraudelor ș i a unor sisteme de securitate;
3. h) constatarea unui drept în instanț ă.

Temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal

– încheierea sau executarea unui contract;

– îndeplinirii unei obligaț ii legale;

– interesul legitim al operatorului, însă numai în situaț ia în care interesul


primează asupra drepturilor ș i intereselor persoanei vizate. Durata prelucrării

Operatorul datele cu caracter personal proporț ional cu scopul pentru care se


prelucrează datele, pentru durate diferite, în funcț ie de temeiul prelucrării, categoriile
de date ș i persoane vizate, după cum urmează:

– cursanti: conform obligaț iei legale reprezentata de legea____, 50 de ani;

– clienț i, reprezentanț i legali ai partenerilor contractuali: conform obligaț iei legale,


între 5 ș i 10 ani pentru documentele fiscale;

– constatarea, apărarea, revendicarea unui drept în instanț ă: 3 ani, termenul general de


prescripț ie.

După încheierea perioadei de stocare, datele cu caracter personal prelucrate In format


electronic vor fi ș terse complet din sistemele informatice, iar datele prelucrate în format
fizic, pe suport durabil vor distruse prin inserare în tocător.

Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate

Operatorul poate dezvălui datele cu caracter personal prelucrate, respectând legea


aplicabilă, parchetului, poliț iei, instanț elor judecătoreș ti ș i altor instituț ii abilitate ale
statului abilitate de lege să solicite aceste informaț ii, la cererea expresă a acestora,
precum ș i operatorilor asociaț i ori persoanelor împuternicite cărora operatorul le-a
externalizat servicii precum IT, audit contabil, telecomunicaț ii, consultanț ă în afaceri
etc.

Drepturile persoanelor vizate conform Regulamentului UE 679/2016 sunt următoarele:

– Dreptul de retragere a consimț ământului

– Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale

– Dreptul de acces asupra datelor

– Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete

– Dreptul de ș tergere (dreptul de a fi uitat)

– Dreptul la restricț ionarea prelucrării

– Dreptul de a transmite datele către alt operator

– Dreptul la opoziț ia prelucrării datelor

13
– Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea
automată, inclusiv crearea de profiluri

– Dreptul de a se adresa justiț iei

– Dreptul de a se adresa Autorităț ii de Supraveghere (ANSPDCP).

Pentru exercitarea drepturilor menț ionate mai sus persoana vizată trebuie să transmită,
prin intermediul poș tei electronice, o cerere întocmită în formă scrisă, datată ș i
semnată la adresa de e-mail gdpr@scsbacau.ro

De asemenea, potrivit Regulamentului UE 679/2016, persoana vizată are dreptul de a


depune o plângere la Autoritatea Naț ională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector
1, Bucureș ti, cod poș tal 0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro sau de a se
adresa instanț ei judecătoreș ti competente

14