Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educafiei, Culturii gi Cercetlrii al Republicii Moldova

Universitatea Tehnici a Moldovei


Facultatea Urbanism gi Arhitecturl

COORDONAT APROBAT
Ministrul lturii qi $edin{a Senatului UTM
Cercetdrii al dova proces - verbal nr. 9 din 27.04.2021
Prof. univ

nr. de inregii

PLAN DE INVATAMANT
pentru studii superioare integrate (nivelul T conform ISCED)

Domeniul general de studiu: 073 Arhitecturd Si construclii


Domeniul de formare profesionald: 0731 Arhitecturd gi dezvoltare teritoriald
Programul de studii: 073LI Arhitecturd

Numdr totul de credite de studii: 360 ECTS


Titlul conferit: arhitect
Baza qdmiterii: diplomd de bacalaureat sau un act echivalent
de studii, diploma de studii profesionale,
diploma de studii superioare
Limba de instruire: romdnd, rusd
Forma de organiTore o
cufrecvenld
invftdmhilului:

Chiginiu,2021

-44 ry
LEGENDA:
Disciplinele/modulele sunt codificate conform sistemului unic al universitilii. Codul disciplinei include categoria
formativd, gradul de obligativitate 9i eligibilitate, numf,rul de ordine. Numerotarea disciplinelor este realizatf,
pentru fiecare categorie separat. Disciplinele de domeniu sunt discipline de specialitate, identificate la nivel de
domeniu de formare profesionald.

Notarea Categoria formativi/G rad ul de obligativitate gi eligibilitate

F Disciplinl fundamentalS
D Disciplind de domeniu profesional
G Disciplind de formare a competentelor generale
U Disciolin[ de orientare socio-umand
S Disciplin[ de specialitate, inclusiv stagiile de practicd

o Discipl ind obl igatorie


A Disciplind opJionald
L Disciplind la Iibera alegere

I. CALENDARUL UNIVERSITAR

Termene gi durata

Activitifi didactice Sesiuni de examene Vacanfe


Anul de studii
Stagii de
practicl
Sem. I Sem. Il Sem. I Sem. ll larna Primlvara Vara

0l .09 - 0l 02 - | 5decembrie l8 mai - februarie - mai


lecembr l5 iunie -
14.12 23.05 -25 ianuarie l4 iunie tanuane 30 august

II 01.09 - 0l.02 - l5decembrie l8 mai -


lebruarie - mai
Jecembrie - l 5 iunie -
t4 t2 23.05 -25 ianuarie | 4 iunie ranuane 30 august
Vacanta pentru
Itl 0l .09 - 01.02 - l5decembrie l8 mai -
lebruarie - mai
lecembrie - sdrbdtorile de
l5 iunie -
t4 l2 23 05 -25 ianuarie l4 iunie ranuane 30 august
Pagti (conform
IV
0l .09 - 0l,02 - l5decembrie l8 mai -
februarie - mai
lecembrie - calendarului
l5 iunie -
14.12 21.03 -25 ianuarie I 4 iunie ranuane 30 august
creEtin)
V
01.09 - 0l .02 - l5decembrie l8 mai - septembrie - lecembrie - | 5 iunie -
t4.12 23.05 -25 ianuarie I 4 iunie decembrie lanuane 30 august

VI
01.09 - 0t 02 - | 5decembrie I iunie - septembrie - lecembrie -
t4 t2 21 .03 -25 ianuarie l4 iunie decembrie lanuane

Totalgrr. de
90 sdpt. 90 sipt. 24 sdpt. 22 sirpt. | 8 s6pt. l2 s6pt. 6 sdpt. 55 sdpt.
slptimAni
/ ANI D
NUL PROC ESULU DE INSTRUIRE PE SEMESTRE
Numtrr total de ore Pe tiPuri L U)
Numtrr de ore activit[{i Q
de za
o
Cod Denumirea disciplinei / modulului
!! !? L o
F
EL =>
AE Q
E
L z
a f
I

Anul l

Semestrt rl I
E* )*
GO00l
30130 30
30 30 30 Tr 0
GO003 60 E 4
.imba strarna I
t20 60 60
c.o.007 30 30 E 4
\latemallca
t20 60 60
F.O 001 30 30 E 4
t20 60 60
FO003 ieometria descriPtivi l5 E 3
90 45 45 30
G O,010 t20 E.PA 8
arhitectura I 240 t20 120
s,o 001 :tolectarea Oe
E 3
90 45 45 45
D.O 003 60 4
120 60 60
FO008
450 450 135 30 210 t5 0 7E+PA 30
Total semestrul I 900

ul Il
co002 30 30 T* 0
30
GO004 iducalia fizicd tl 60 E 4
t20 60 60
G 0.008 -imba straina Il 60 30 30 E 4
120 60
FO002 45 45 l) 30 E 3
90
FO004 45 45 30 :) E J
90
co01l 240 120 t20 r20 E.PA 8
)roiectarea de arnltectur 1
s.o.002 30 30 E
60 30
F,o 015 storia arhitecturii anttce
30 30 E )
60 30 .,
F.O.009 30 E
60 30 30
DO00l
420 135 0 240 45 0 tE+Pt 28
II 840 420
Total semestrul
E )
60 60
S.O.0 I 7 lPractica topografica
l6E+2P
870 210 30 510 60 0 60
Total anul I r 800 930

Numtrr total de ore Pe tiPuri L a


Numdr de ore (J
de activittrti za
L
Cod Denumirea disciplinei / modulului $a )cq

6!? L F
3
EL
=> I )6 L z
a
J ,t
Anul

Semestru I III
30 30 30 T 0
GO005 30 30 E )
60 30
001 u.o 60 60 30 30 E 4
120
FO006 45 45 30 l5 E J
90
DO002 165 r65 E.PA
330 165
so003 30 30 E )
60 30
F.O 016 tstorl E 6
r80 90 90 90
F O.010 30 30 E 2
60 30
s.o.0l2
450 150 0 285 15 0 7E+PA 30
Total semestrul llI 900 450

r-16- 30 30 Tx' 0
)
c.o 006
60 30 30 l) l5 E
FO007 150 150 EPA 10
300 150
s.o.004 E 7
60 30 30 30
F O 017 90 E 6
80 90 90
FO0ll 60 30 30 30 E
s o 013 60 60 30 30 E. LA 4
20
FO005 6B+pA
390 105 0 285 0 0 26
780 390 +LA
Total semestrul lV
E 4
t20 120
s o,018 Practica de crealte
1E+2PA
255 0 570 15 0 60
II 1800 840 960 LA
Total anul
Numllr total de ore pe tipuri (t)
Numdr de ore ()
de activittrfi
za
Cod Denumirea disciplinei / modulului )G
69 L o
L
=>E
(|) (J
)€q
L z
o
Fl

Anul III
Semestrul V
UUUUY lomunicare sl scnere academlca 90 45 4) 30 l5 D 3

D O,006 lonstructii din ziddrie si beton armat 90 45 45 30 l5 E J

s.o 00s Proiectarea de arhitectura V 300 150 150 r50 E,PA l0


60 30 30 30 E 2
F.O0r8 lstoria arhitecturii moderne
180 90 90 90 E 6
FO0r2 leprezentari si tehnici de modelare I
)04 u r-volutia asezdrilor umane I Istoria urbasnimului I 60 30 30 30 E
)
D.O 009 lonstructiile clddirilor .l 60 30 30 l5 l5 E

D.O.015 :izica constructiilor I 60 30 30 30 E

Total semestrul V 900 450 450 165 t5 270 0 0 8E+PA 30

semestru IVI
lonstructii din lemn 60 30 30 l5 l5 E )
DO007
so006 Proiectarea de arhitectur[ VI 300 150 150 t50 E.PA t0
60 30 30 30 E
FO019 lstoria arhitecturi i contemporane
60 E 4
FO0ll Renrezentdri si tehnici de modelare II 120 60 60
)
OO5 UC ivolutia asezf,rilor umane [l
lstoria urbanismului ll 60 30 30 30 E

lonstructiile clldirilor Il 60 30 30 t5 l5 F )
DO0l0
30 30 l5 l5 D )
DO016 Fizica constructiilor I 60

Total semestrul VI 120 360 360 105 0 255 0 0 7E+PA 24

Practica de proiectare I 180 180 E 6


s.o 019

(t( l6E+2
Total anul III 1800 810 990 210 t5 0 0
PA
60

Numtrr total de ore pe tipuri (h


Numlr de ore O
de activititi z
(t

Cod Denumirea disciplinei / modulului


E
.! l, L

=> I L L
L
z
a
l ,l
Anul IV

Semestrul VII
45 45 45 E 3
FO0l4 iecuritatea si sanatatea in munca 90
DO027 lconomia intreorinderi i/Antreprenoriat 20 60 60 30 30 E 4

lonstructii din metal 90 45 45 30 l) E J


D.O.008
nstalatii si echipamente inginereSti 60 30 30 t5 l) E
D O.004
Proiectarea de arhitecturd VII 240 r20 120 120 E.PA 8
so007
30 30 30 D
FO020 storia arhitecturii in Moldova 60
l5 l5 F )
DO01l lonstructiile clddirilor III 60 30 30
.,
30 30 l5 t5 F
DO0l7 Fizica constructiilor III 60
F
Bazele oroiectdrii urbane I 120 60 60 30 30 4
D.O 024
9E+P
Total semestrul VII 900 4s0 450 210 30 210 0 0 A
30

Semestrul Vll I

1nt ll rpist-;iii in cdstruaii- Bazele statului si dreptului 90 45 45 30 l: E 3


.,
30 30 E
D.O 020 eqia arhitecturii gi gdndirii critice 60 30
)roiectarea de arhitecturi VIII 240 t20 t20 1,20 E.PA 8
s.o 008
/etodolosia oroiectdrii 90 45 45 30 t5 E 3
D.O 023
lonstructiile clddirilor lV 60 30 30 l5 t5 E )
D.O,0l2
DO025 Bazele oroiectdrii urbane ll t20 60 60 30 l0 E 4
6E+P )1
Total semestrul VIII 660 330 330 r35 t5 r80 0 0
A

240 240 L 8
s.o 020 Practica de proiectare II
t6!,+i
Total anul IV | 800 780 102( 345 45 390 0 0 60
PA
Anul V

Semestrul lX
ilffi^r...-lo-hilentrrrtIY 240 t20 r20 t20 E.PA 8
s.o 009 )
arhitecturalI I 60 30 30 30 L
s o.016
60 30 30 30 E )
s.o 014
E 4
n^^-:^.,-h^^x T t20 60 60 30 30
irp^r,,ral4 Arhilectura ca lllosolla llDer 30 30 30 E )
003 u( 60
E )
60 30 30 30
s o.015
-nncfrrrntiile nlldirilor V 60 30 30 l5 t5 E )
D.O 013 7E+P
660 J30 330 165 0 165 0 0 ))
Total semestrul IX A

240 240 E 8
s o 021 Practica de releveu

Semestrul X
l:^.^*^+:-^.ad r/adr^ol4 60 30 30 l) t5 E )
^a
240 r20 120 t20 E.PC 8
s o 010
s A.003 t20 60 60 30 30 E,PA 4

SA1O3
SAOO2 \rhitectura peisagera II t20 60 60 JU 30 E 4

S A IO2 )toiectarea spatt tlor verzl


n0 60 60 30 30 E 4
p o,019 r-nria,rrhon4 TI

r20 60 60 30 30 E 4
rrrhanism .,
D.O 021 E
Vl 60 30 30 l5 t5
DO014 Constructiile cladirilor
s.A 001 60 30 30 l5 l5 E
s A.r0l
E+ I PC+
450 165 0 285 0 0 30
Total semestrul VIII 900 4s0
6tr+tPCl
800 780 1020 330 0 450 0 0 60
Total anul V | 2PA

Anul I /l

Semestrt rl xI
36 r80 I8t) l8t) F PA t2
s o.011 D 4
120 60 60 30 30
D 0.022 feoria cercetdrii
s.A 004 )reanizarea proiectirii t20 60 60 30 30 tr 4
SAIO4
s.o 022
; 240 E 8
30 l) l5 F 2
60 30
D.O 026 5E+P
900 330 570 /f, 45 210 0 0 30
Total semestrul XI A

XII
- Semestrul
4n 420 420 E.PA 28
so023 -s44ol 30 E
60 30 30
so024 2E+P
Total semestrul XII -[ 900 4s0 450 0 450 A
30

1020 /3 495 0 tE+2Pl 60


Total anul Vl r800 780
85E+tZl
4920 5880 1545 58s 0 ATIPCJ 360
Total program de studii 10800 ll

LA A ST
FORMA DE BVALUARE FINALA
i9
Forma de evaluare finaltr a studiilor
Termene de organizare EZ
Nr. crt. =U)
lunle 2
lustinerea proiectului de finalizare a st
AGII DE
Durata ia
Tipul stagiului de Practictr {nul de studii Semestrul (nr, strpt, / Perioada desl?igurlrii EZ(t)
Nr crt,
nr, ore) z=
/60 februarie-mai 7
Practica toPografica I II l
I
2 Practica de creatie il IV 2/120 februarie-mai 4

3 Practica de proiectare I UI VI 3/r80 februarie-mai 6

4 )ractica de proiectare II N VIII 4/240 februarie-mai 8

5
)ractica de releveu x 4/240 septembrie-decembrie 8

o
)ractica de cbrcetare VI XI 4t240 seotembrie-decembrie 8

r8/ 1080 36
Total

5. DISCPLINE / MODULE LA LIBERA ALEGERE


Numtrr total de ore Pe tiPuri
NumIr de ore
de activittrti
0
I
zo
.-Q
Cod Denumirea disciplinei / modulului F5 L6 K
KL
LO
=> Q o L
0 .:c L
z
U
ffi
Anul l/Semestrul ll
S.L.00l lMachetare 60130130 r0 l I I E| 2

Anul II / Semestrul III


c L.002 lLimba str[ind I]l I60130 3ol I l3ol I I E| 2

Anul II / Semestrul IV
imhq rfriint TV 60 30 30 30 E )
c,L.003 )
60 30 30 30 E
DLOO4 Finisaie si materiale
Anul III / Semestrul v
cturA 3o-l-lo-I3oI I | | | EI 2

Anul III / Semestrul vl


ffits* 9014514s l5l l3ol | | E| 3

Anul IV / Semestrul VII


S.L.007 lMetal 5i sticla in arhilecturd I ou I ru I ru 30-r-T l | |E|2
Anul IV / Semestrul Vlll
l5 IJ F )
ffitructie 60 30
30
30
30 l5 l5 E
s L.009 fehnoloeia habitatului sustenabil 60
Anul V t/ Semestrul
4sl30l l15 E 3
AnulV/SemestrulX .,
30 30 E
Sl'0l I IStructuri parametrice in proiectare 60 30

Total discipline / module la libtrrl alegere 720 360 360 r65 0 195 0 0 tlE 24
6. PLAN MODUL PSIHOPEDAGOGIC

Numtrr total de ore pe tipuri a


Numtrr de ore Q
de activittrfi
za
Cod Denumirea disciplinei / modulului
F? L ,i .9 L6
a=
=>
AF Q 9rO z
ct) .aF

o nol lgogle 240 120 t20 60 60 B 8


lgle 180 90 90 45 45 E 6
F.O.002
F O,003 Itica si deontolop,ia profes ionald 90 45 45 30 l5 E 3

Manasementul educational 90 45 45 30 15 E 3
FO004
Didactica disciDlinelor tehnice t50 75 7 30 45 E 5
so 001
'75 45 5
so00? nvatarea axata De rezolvarea de probleme t50 75 30 E
)ractica pedagogictr | 300 300 E t0
Practica pedagogicd ll 540 540 E r8
s.o 004
Examen de finahzare a modulului 60 60 E )
s.o 005
0

Total modul psihopedagogic | 800 450 1350 ))< 135 90 0 0 9E 60

8. DISCIPLINE CU CRBDITE RECUNOSCUTE


acumulate de absolvenfii institufiilor de invtrfdmant postsecundar qi postsecundar nontertiar
din domeniul de formare profesionall:

Numdr total de ore pe tipuri


Numlr de ore a
(,
de activitdti
z(h
Cod Denumirea disciplinei / modulului L o
o
F =>
AE O o z
a
a) I

90 45 45 30 E J
F O.004 )esen tehnic
90 +) 45 30 t5 E J
GO0r0 ehnologi i informalionale .,
30 30 E
uo00r Itica si integiltate academicd 60 30
a
60 30 30 30 E
DO00l fopografia
iecuritatea si sanatatea in muncA 90 45 45 45 E 3
F O.014
so00l )roiectarea de arhitecturl I 240 t20 120 120 E 8

s 0.002 Proiectarea de arhitecturd II 240 120 120 t20 E 8

Total discipline cu credite recunoscute 870 435 435 r50 0 270 l5 0 1E 29

S. BEJAN n FUA'
univ. dr.

$ef depa rtament ARHITECTURA'


conf. univ. dr.arh.