Sunteți pe pagina 1din 1

OFERTĂ REALĂ DE PLATĂ NR_____/____________

Catre_________________________________________, cu domiciliul/sediul în
_________________, str. __________________________ nr. ___, Bl.___, Sc. __, Et. __, Apt. ___,
Sector/Judeţ ____________, CNP/CUI______________________, in calitate de creditor

Subsemnatul(a)/Subscrisa _________________________________________, cu
domiciliul/sediul în _________________, str. __________________________ nr. ___, Bl.___,
Sc. __, Et. __, Apt. ___, Sector/Judeţ ____________, CNP/CUI______________________,
Telefon: _______________, Fax: _______________, e-mail: __________________________,
reprezentat(ă) legal/conventional de ________________________________________
conform______________________________________ în calitate de debitor, prin prezenta

VĂ SOMĂM

ca, la data de __________________, orele _________, să va prezentaţi la sediul Biroului


Executorului Judecatoresc Violeta Parvan, situat in Bucuresti, Bd. C. Coposu, nr.5, bl.103,
sc.3, et.2, ap.54, sector 3, pentru a vă achita suma de _____________________, pe care o
datorez cu titlu de ____________________________________________________________
in temeiul ___________________________________________________________________

În caz de neprezentare la data, ora şi locul susmenţionate, suma datorată va fi


consemnată pe seama şi la dispoziţia dumneavoastră, recipisa urmând a fi depusă la
executorul judecătoresc.

Prin comunicarea prezentei oferte reale şi depunerea recipisei voi fi liberat de


obligatia de plată, în sensul legii.

Eventualele obiecţiuni privind oferta de plată le veţi face în faţa executorului


judecătoresc la data convocării sau prin acţiune în anularea ofertei.

Data: Semnătura/ştampila

S-ar putea să vă placă și