Sunteți pe pagina 1din 17

MISSOURI DEPARTMENT OF HEALTH AND SENIOR SERVICES

(DEPARTAMENTUL DIN MISSOURI AL SERVICIULUI PENTRU SĂNĂTATE ŞI PERSOANE ÎNVÂRSTE)

Planificarea pentru situaţii de urgenţă:


Trei paşi de pregătit
Ghid de siguranţa familiei
Locuinţa dumneavoastră este
echipată cu un detector de fum?

Maşina dumneavoastră
are roată de rezervă?

Există o cutie cu
bandaje în dulapul
dumneavoastră medical?

Dacă aţi răspuns cu „da”, aveţi experienţă în pregătirea


pentru o situaţie de urgenţă. Acestea par lucruri mărunte,
dar lucrurile mărunte pot salva vieţi.
Situaţiile de urgenţă apar PREGĂTIT ÎN 3:
oricând. Acestea pot fi o TREI PAŞI DE PREGĂTIT
tornadă, un incendiu de
locuinţă, un atac terorist. PENTRU O SITUAŢIE DE
Nimeni nu vrea să se gândească URGENŢĂ
la accidente sau dezastre.
Dar dacă sunteţi pregătit
pentru o situaţie de urgenţă
vă puteţi proteja familia.
Întreaga problemă a unei
A genţiile locale, judeţene şi
statale dispun de planuri de
protecţie publică. Dumneavoastră
pregătiri pentru situaţii de sunteţi responsabil pentru propria
urgenţă este aceea de a face siguranţă, chiar şi într-o situaţie de
cât mai mult înainte ca situaţia urgenţă. Această broşură se axează
de urgenţă să apară. De aceea, pe pregătirea dumneavoastră şi a
am creat această broşură. familiei dumneavoastră.
Este o modalitate de a educa
persoanele rezidente din Acasă, la şcoală, la serviciu şi chiar
Missouri în privinţa pregătirii în maşină, trebuie să cunoaştem
pentru situaţiile de urgenţă şi de ce avem de făcut într-o situaţie de
a vă încuraja să desfăşuraţi acest urgenţă şi unde anume să mergem.
proces de pregătire. Dorim să Missouri Department of Health and
împărtăşiţi aceste informaţii Senior Services (Departamentul
cu familia, prietenii şi vecinii din Missouri al Serviciului pentru
dumneavoastră. Lucrând Sănătate şi Persoane Învârstă) a
împreună, putem fi pregătiţi şi elaborat un program numit Ready
putem salva vieţi. in 3 (Pregătit în 3). Este un mod
uşor de a învăţa cum să ne pregătim
Cel mai important lucru pe pentru o situaţie de urgenţă.
care trebuie să vi-l amintiţi
este să vă păstraţi calmul. Programul Ready in 3 include trei paşi.
Dacă se întâmplă ceva,  Creaţi un plan pentru
încercaţi să obţineţi cât mai dumneavoastră, familie
multe informaţii despre acea şi serviciu.
situaţie. Majoritatea dintre  Pregătiţi un set de urgenţă
noi ne informăm de la TV, pentru acasă, maşină şi serviciu.
radio sau de pe internet. Însă  Ascultaţi cu atenţie informaţiile
unele situaţii de urgenţă pot cu privire la ceea ce aveţi
întrerupe alimentarea electrică, de făcut şi unde să mergeţi
de aceea este important să avem în timpul unei situaţii de
la îndemână un aparat radio urgenţă reale.
cu baterii.
­ REGĂTIT ÎN 3:
P E­ laboraţi un plan pentru două
CREAŢI UN PLAN situaţii – rămâneţi acasă sau
părăsiţi locuinţa.
Trebuie să fiţi pregătit să

E laboraţi un plan de urgenţă


pentru dumneavoastră şi
familia dumneavoastră. Familia
rămâneţi într-un singur
loc (cum ar fi locuinţa
dumneavoastră) sau să părăsiţi
dumneavoastră poate să nu fie locuinţa. Decizia de a rămâne
împreună atunci când are loc sau a părăsi locuinţa depinde
o situaţie de urgenţă. De aceea, de natura situaţiei de urgenţă.
este important să aveţi deja Oficialităţile vă pot spune ce
stabilit un plan. Întreaga trebuie să faceţi.
familie trebuie să cunoască
şi să înţeleagă planul. În unele cazuri, din cauza
limitării accesului la comunicaţii
Discutaţi despre cum să vă şi informaţii, trebuie să decideţi
întâlniţi unul cu celălalt în dumneavoastră ce este mai bine
diverse situaţii. Vă puteţi gândi pentru dumneavoastră şi familia
la mai multe planuri diferite. dumneavoastră.
Planificarea pentru o situaţie de
producere a unei tornade poate  Urmăriţi televizorul sau
fi diferită de cea a unui atac ascultaţi radioul pentru
terorist care implică substanţe a obţine cât mai multe
chimice otrăvitoare. informaţii.
 Bazaţi-vă pe simţul realităţii.
Luaţi în calcul şi contactarea  Încercaţi să rămâneţi calm
telefonică sau prin e-mail a şi să păstraţi calmul în
aceluiaşi prieten sau membru cadrul familiei.
al familiei. Gândiţi-vă şi la
posibilitatea de a contacta
un prieten sau un membru
al familiei din afara oraşului.
În cazul unei situaţii de
urgenţă poate fi mai uşor să
sunaţi interurban decât să
faceţi un apel telefonic local.
Poate fi şi mai uşor pentru o
persoană din afara oraşului să
pună în legătură membri unei
familii separate.
Pregătiţi un adăpost în cadrul locuinţei. T­ rebuie să ştiţi unde să mergeţi dacă
Înaintea unei situaţii de urgenţă, trebuie să părăsiţi locuinţa.
decideţi care este cea mai În unele cazuri nu prezintă
sigură cameră din locuinţa siguranţă dacă rămâneţi
dumneavoastră dacă trebuie să acasă. Stabiliţi locul în care se
rămâneţi. Camera trebuie să fie pot întâlni membri familiei.
în interiorul locuinţei. Alegeţi o Trebuie să ştiţi unde veţi merge
cameră cu câteva ferestre şi uşi. şi cum veţi ajunge acolo.
Sunt câteva lucruri de reţinut,
printre care:  Stabiliţi câteva trasee
diferite în direcţii diferite.
 trebuie să existe suficient  Dacă şofaţi, închideţi
spaţiu în cameră pentru toţi geamurile şi fantele de
membri familiei şi animalele aerisire şi opriţi aerul
de casă; condiţionat şi sistemul
 uşile exterioare ale locuinţei de încălzire.
trebuie blocate.  Luaţi cu dumneavoastră
o trusă de rezervă în caz
În situaţiile de urgenţă cu de urgenţă.
substanţe otrăvitoare în aer, va  Dacă este posibil, luaţi
trebui să etanşaţi camera cât şi animalele de casă.
mai bine. Aceasta înseamnă: Cu toate acestea, numeroase
adăposturi publice nu
 închiderea ferestrelor, gurilor permit accesul animalelor
de aerisire şi hornurilor; de casă. Faceţi un plan
 oprirea aerului condiţionat, pentru animalele de casă
a sistemelor de încălzire cu în cazul în care nu le puteţi
tiraj forţat, a ventilatoarelor lua cu dumneavoastră.
de evacuare şi a uscătoarelor
de haine;
 dacă sunteţi sfătuit, etanşaţi
uşile şi gurile de aerisire
cu folii de material plastic
rezistente şi bandă rezistentă;
 păstraţi rezervele pentru
cazuri de urgenţă în
această cameră;
 urmăriţi televizorul sau
ascultaţi informaţiile la
radioul cu baterii.
PREGĂTIT ÎN 3: R­ ezervele de bază
PREGĂTIŢI O TRUSĂ DE  Aparat de radio cu baterii
 Lanternă
REZERVĂ PENTRU SITUAŢII  Baterii de rezervă pentru
DE URGENŢĂ radio şi lanternă
 Medicamentele prescrise
 Trusă medicală de

D acă apare o situaţie de


urgenţă, nu veţi putea lua
alimente şi apă pe multe zile sau
prim ajutor

Rezervele din maşină


săptămâni, iar curentul electric Păstraţi tot timpul o trusă de
se poate întrerupe. rezervă portabilă pentru cazuri
de urgenţă în maşină. În plus,
Încercaţi să aveţi alimente şi apă trebuie să includeţi şi o trusă
proaspătă pe trei zile pentru de rezervă personală conţinând:
fiecare persoană din planul
dumneavoastră. Trebuie să aveţi  Un galon de apă
un galon de apă pentru fiecare  Câteva conserve cu
persoană pe zi. Dacă dispuneţi alimente şi un deschizător
de spaţiu, trebuie să stocaţi apă de conserve manual
de băut pentru trei săptămâni  Un sac de dormit sau o
pentru fiecare persoană. pătură suplimentară
 Bani suplimentari
Dar alimentele şi apa nu  Rezerve pentru trusa
sunt singurele lucruri pe care medicală de prim ajutor
trebuie să le aveţi la îndemână.
Următoarele articole trebuie să
facă parte din trusa de rezervă
pentru cazuri de urgenţă.
Trusa de rezervă trebuie păstrată
într-un recipient care poate
fi uşor transportat în cazul în
care trebuie să părăsiţi locuinţa.
Puteţi folosi o sacoşă mare,
un recipient de plastic sau un
coş cu capac. Găsiţi o listă mai
detaliată a trusei de urgenţă la
sfârşitul acestei broşuri.
PREGĂTIT ÎN 3: Este important să întrebaţi
ASCULTAŢI CU ATENŢIE profesorul copilului
dumneavoastră sau directorul,
INFORMAŢIILE cum vor contacta persoanele
responsabile părinţii în cazul
unei situaţii de urgenţă.
E ste important să vă păstraţi
calmul în situaţiile de
urgenţă. Obţineţi cât mai multe
De asemenea, trebuie să ştiţi
ce acţiuni vor fi întreprinse
pentru protecţia copiilor.
informaţii posibile referitoare la Printre întrebările pe care le
situaţie. Majoritatea dintre noi puteţi pune se numără:
ne informăm de la TV, radio
sau de pe internet. Însă unele  Cum mă veţi contacta dacă
situaţii de urgenţă pot întrerupe apare o situaţie de urgenţă?
alimentarea electrică.  Faceţi cu regularitate
Asiguraţi-vă că aveţi un aparat exerciţii de protecţie pentru
de radio cu baterii, dar şi baterii cazuri de incendii, cutremur,
de rezervă. tornadă şi atacuri teroriste?
Oficialităţile oraşului, judeţului  Există suficientă apă şi
şi statului au elaborat planuri de alimente depozitate la
urgenţă. În timpul unei situaţii şcoală pentru toţi copiii?
de urgenţă este important să  Ce rezerve medicale
urmaţi instrucţiunile şi sfaturile pentru primul ajutor
acestora. Acestea vă vor ţine la există la şcoală?
curent cu ultimele informaţii.  Sunt pregătiţi profesorii
şi administratorii pentru
PLANIFICAREA SITUAŢIILOR SPECIALE improvizarea imediată
Planificarea pentru situaţii de urgenţă a unui adăpost?
dacă aveţi un copil la şcoală  Aveţi un plan pentru
Multe unităţi şcolare au propriile separarea acelor elevi care
planuri pentru situaţii de au fost expuşi substanţelor
urgenţă. Oficialităţile de la şcoala chimice, bacteriilor sau
copilului dumneavoastră trebuie virusurilor de ceilalţi elevi?
să deţină informaţiile de contact  Unde vor fi duşi elevii dacă
actualizate ale dumneavoastră şcoala trebuie evacuată?
şi ale altui membru al familiei.
Asiguraţi-vă că acestea deţin
numerele de telefon actualizate
de la serviciu, de acasă şi
numărul de telefon mobil.
Oferiţi-le adresa dumneavoastră
de e-mail, dacă aveţi una.
Planificarea pentru situaţii de P­ regătirea pentru situaţii de urgenţă a
urgenţă la serviciu: animalelor de casă:
Angajatorul dumneavoastră Asiguraţi-vă că animalele de
poate avea un plan de evacuare casă au etichete de identificare şi
a clădirii. Unele companii sunt vaccinate la zi. Dacă trebuie
practică cu regularitate să părăsiţi locuinţa, luaţi cu
exerciţii de evacuare în caz dumneavoastră animalul de casă,
de urgenţă. Trebuie să existe dacă este posibil. Puteţi planifica
un loc în afara clădirii în care acest lucru făcând o trusă de
toată lumea să se adune. rezervă pentru animalul de casă
care să conţină alimente, apă şi
Nu vă bazaţi exclusiv pe medicamente suplimentare. Poate fi
angajator. Păstraţi propriile important să aveţi şi o cuşcă de
transport şi o lesă. În cazul pisicilor,
rezerve de apă proaspătă şi
nu uitaţi să includeţi şi un aşternut
alimente conservate la birou suplimentar.
sau în dulapul dumneavoastră.
O lanternă şi un aparat radio Planificarea pentru situaţii de urgenţă
cu baterii pot fi, de asemenea, în cazul persoanelor cu nevoi de acces și/
utile. Toată lumea trebuie sau motorii:
să aibă un rând de haine de Persoanele care trăiesc în centre de
schimb la serviciu. Trebuie îngrijire trebuie să consulte planurile
inclusă şi o pereche de pantofi pentru cazuri de urgenţă ale clădirii.
comozi sau de cizme. Trebuie să ştiţi locul unde se află
medicamentele dumneavoastră
şi echipamentul medical în cazul
în care trebuie ca cineva să le ia
în timpul unei evacuări asistate.
Echipamentele, cum ar fi scaunele cu
rotile, bastoanele sau mergătoarele,
trebuie etichetate cu numele
dumneavoastră.
Persoanele care locuiesc acasă
cu nevoi de acces și/sau motorii
trebuie să identifice persoanele
care pot să-i ajute în caz de
urgenţă. Asiguraţi-vă că aceste
persoane cunosc locul în care vă
păstraţi rezervele pentru situaţii
de urgenţă. Daţi cuiva o cheie
de la casa sau apartamentul
dumneavoastră, pentru a avea
acces rapid în cazul unei urgențe.
Purtați etichete sau brăţări de FIŢI MÂNDRU DE
alertă medicală ce vor ajuta DUMNEAVOASTRĂ —
la identificarea nevoilor dvs.
speciale în cazul în care aveţi ŞI FIŢI ATENT
nevoie de îngrijire medicală.
Dacă aveţi nevoie de dializă sau
de alt tip de tratament medical
vital, trebuie să cunoaşteţi locul A ţi discutat cu familia şi
prietenii dumneavoastră.
Planul dumneavoastră
mai multor centre medicale de
tratament, unde ați putea primi este stabilit. Rezervele
îngrijiri medicale. O trusă de dumneavoastră pentru situaţii
rezervă pentru persoanele cu de urgenţă sunt la locul lor şi
nevoi de acces și/sau motorii pregătite. Fiţi mândru de faptul
trebuie să conţină următoarele că aţi luat măsurile corecte
articole suplimentare: pentru ca dumneavoastră şi
familia dumneavoastră să fiţi în
siguranţă cât mai mult posibil.
 o listă cu medicamentele
prescrise şi neprescrise,
inclusiv cantităţile; Ultimul pas este să rămâneţi
 o listă cu alergii; vigilent. Consultaţi cu regularitate
 ochelari de rezervă şi baterii planul dumneavoastră. Verificaţi
suplimentare pentru aparatul ca alimentele, apa şi rezervele
auditiv, dacă este cazul; medicale să rămână proaspete.
 baterii suplimentare pentru
echipamentul de asistență, Nu uitaţi – situaţiile de
dacă este cazul; urgenţă pot afecta pe oricine.
 o listă cu marca/modelul Dar prin programul Ready
şi numerele de serie ale in 3, aţi luat decizia de a avea
aparatelor medicale; un rol activ privind siguranţa
 copii după asigurarea de dumneavoastră şi a celor
sănătate şi cardurile de pe care îi îndrăgiţi.
îngrijire medicală;
 o listă cu numerele de contact
pentru urgență ale medicilor;
 o listă cu persoane de contact
şi membri familiei pentru
cazurile de urgenţă;
 numerele de telefon ale
vecinilor apropiaţi care vă pot
ajuta.
Lista articolelor R­ ezerve de bază
din trusa de rezervă  Îmbrăcăminte curată şi
pantofi rezistenţi pentru
pentru situaţii de fiecare persoană
urgenţă  Îmbrăcăminte de ploaie
 Paltoane, căciuli şi mănuşi
 Saci de dormit sau pături
Apă  Un card de credit suplimentar
Un galon de apă pentru fiecare şi bani suplimentari
persoană pe zi, pentru cel  Un set suplimentar de chei
puţin trei zile. Dacă dispuneţi de la maşină şi locuinţă
de spaţiu, trebuie să stocaţi apă  Aparat de radio cu baterii
de băut pentru trei săptămâni  Lanternă
pentru fiecare persoană.  Baterii de rezervă pentru
Nu uitaţi să schimbaţi rezerva radio şi lanternă
de apă la fiecare şase luni.  Tacâmuri de rezervă, cum
ar fi farfurii de carton,
Alimente conservate sau furculiţe şi linguri de plastic
deshidratate şi şerveţele
Include alimente conservate  Cort
sau deshidratate care nu se  Bandă rezistentă
strică. Nu uitaţi să împachetaţi (bandă de conductă, bandă
un deschizător de conserve pentru izolare electrică)
care nu are nevoie de  Foarfecă
alimentare electrică.  Saci de gunoi rezistenţi sau
 Carne, fructe, legume în folii de plastic
conservă, care pot fi  Chibrituri păstrate într-o
mâncate fără a fi gătite cutie rezistentă la apă
 Batoane proteice sau  Hârtie şi creion
de fructe  Ace şi aţă
 Cereale uscate sau batoane  Hârtie igienică,
de cereale şerveţele umede
 Unt de arahide  Detergent lichid
 Fructe deshidratate  Săpun/deodorant/pastă
 Nuci de dinţi
 Biscuiţi  Saci de plastic cu şnur
 Sucuri conservate pentru gunoi
 Lapte pasteurizat, neperisabil  Înălbitor cu clor de uz casnic
 Vitamine  Găleată de plastic cu capac etanş
 Alimente „de confort”  Dezinfectant
precum ciocolată şi  Cartelă telefonică preplătită
bomboane pentru apeluri interurbane
 Un fluier pentru a cere ajutor
A­ rticole speciale T­ rusă medicală de prim ajutor
 Medicamente prescrise  Bandaje adezive de
 Rezerve pentru copii, diferite dimensiuni
cum ar fi scutece,  Ace de siguranţă
formulă de lapte, sticluţe  Săpun
 Rezerve pentru igiena  Unguent cu antibiotice
feminină  Mănuşi de latex
 Ochelari suplimentari  Prosoape
sau lentile de contact,  Cremă de protecţie solară
inclusiv rezervele  Câteva tampoane de tifon
 Rezerve pentru igiena sterile de 2 inchi şi 4 inchi
dinţilor  Câteva bandaje
 Articole de divertisment, triunghiulare (3)
cum ar fi cărţi de citit, cărţi  Bandaje sul sterile
de joc şi jocuri de tip tablă de 2 inchi (3 suluri)
 Documente importante  Bandaje sul sterile
ale familiei păstrate într-o de 3 inchi (3 suluri)
cutie etanşă la apă, care să  Foarfecă
conţină cărţile de identitate,  Pensete
informaţiile de asigurare,  Ac
numerele conturilor bancare  Şerveţele umede
şi certificatele de naştere  Antiseptic
 Rezerve pentru animalul  Termometru
de casă, cum ar fi alimente,  Parafină
apă şi acte de identificare  Medicamente de durere
cu sau fără aspirină
 Medicamente antidiareice
 Tablete împotriva
acidului gastric
 Laxative
R­ ezerve din maşină
 Hărţi rutiere
 Set de reparaţie anvelopă
şi pompă
 Cabluri de legătură
 Semnalizatoare luminoase
 Lanternă
 Aparat de radio cu baterii
 Baterii de rezervă pentru
lanternă şi radio
 Stingător de incendiu
 Un galon de apă
 Câteva conserve cu
alimente şi un deschizător
de conserve manual
 Un sac de dormit sau o
pătură suplimentară
 Bani suplimentari
 Rezerve pentru trusa
medicală de prim ajutor
Despre Missouri Department of Health and Senior
Services (Departamentul din Missouri al Serviciului
pentru Sănătate şi Persoane Învârste)
Missouri Department of Health and Senior Services (Departamentul din Missouri al
Serviciului pentru Sănătate şi Persoane Învârstă) protejează şi promovează calitatea
vieţii şi sănătăţii tuturor locuitorilor din Missouri prin dezvoltarea şi implementarea
programelor şi sistemelor care oferă:
Informaţii şi educaţie
Reglementare şi supraveghere efectivă
Servicii de calitate
Supravegherea bolilor şi a stării de sănătate

Missouri Department of Health and Senior Services


P.O. Box 570
Jefferson City, MO 65102-0570

health.mo.gov
Pentru a raporta o urgenţă de sănătate publică, apelaţi 1-800-392-0272.
Acest număr de telefon gratuit este deservit 24 de ore pe zi,
şapte zile pe săptămână.
Forme alternative ale acestei publicaţii pentru persoane cu dizabilităţi pot fi obţinute contactând biroul menţionat mai sus.
Telefon pentru cetăţeni cu deficienţe de auz 1-800-735-2966.

ANGAJATOR DE ŞANSE EGALE/ACŢIUNI POZITIVE


Serviciile oferite sunt nediscriminatorii R03-13

    Aprobat de:

www.homelandsecurity.mo.gov www.redcross.org

State Emergency Management Agency (Agenţia de Administrare a Situaţiilor de Urgenţă Statală)


www.sema.dps.mo.gov
Planul familial
Reşedinţa principală a familiei
Adresa____________________________________________________________________
Nr. telefon pompieri/serviciu medical de urgenţă________________________ Telefon________________
Informaţii despre familie
Nume
Data naşterii
Număr de securitate socială
(Cod numeric personal)
Locul obişnuit a unei zile
de lucru
Medic
Informaţii medicale speciale
Informaţii privind asigurarea
medicală

Locul de muncă al_____ Locul de muncă al_________Locul de muncă al____________


Adresa___________________ Adresa____________________ Adresa_____________________
Telefon__________________ Telefon____________________ Telefon_____________________
Şcoala____________________ Şcoala_______________ Şcoala____________________
Adresa_______________________Adresa_________________ Adresa_____________________
Telefon______________________Telefon________________ Telefon_____________________
Ruda cea mai apropiată
Name____________________________________________________________________
Adresa___________________________________________ Telefon_____________________
Planificaţimodulîncarepăstraţicontactulcufamiliaîncazuluneidespărţiricauzatădeundezastru.
Alegeţi două locuri de întâlnire:
Loc de întâlnire (la o distanţă sigură de locuinţa dumneavoastră) Loc alternativ (un loc în afara zonelor învecinate)
Nume loc_____________________________ Nume loc______________________________
Adresa_______________________________ Adresa_______________________________
Telefon______________________________ Telefon_______________________________
Alegeţiunprietendinafaraoraşuluisauunmembrualfamiliei,capersoanădecontactprintelefon
pentru oricine.
Nume____________________________________________________________________
Adresa____________________________________________________________________
Telefon domiciliu_______________________________Telefon serviciu_______________________
Număr telefon mobil____________________________________________________________
Alegeţi o cameră din locuinţă în care să puteţi sta la nevoie mai multe zile.
Camera________________________________________ (Păstraţi în această cameră trusa pentru situaţii de urgenţă.)
Alegeţi un loc în care familia dumneavoastră va putea să stea câteva zile în caz de evacuare.
Nume loc__________________________________________________________________
Adresa___________________________________________Telefon_____________________
Lista articolelor din trusa pentru
situaţiile de urgenţă
Următoarelearticoletrebuiesăfacăpartedintrusapentrusituaţiideurgenţăşitrebuiepăstrate
într-un recipient uşor de transportat.

Apă îmbuteliată (Un galon de apă pe persoană pe zi, 
Medicamentele prescrise
suficientă pentru trei zile.)

Haine curate şi încălţăminte rezistentă

Alimente conservate sau deshidratate 
Card de credit de rezervă
(O rezervă pentru trei zile de alimente neperisabile pentru fiecare
persoană. Nu uitaţi de deschizătorul manual de conserve.) 
Bani suplimentari

Un aparat radio cu baterii 
Saci de gunoi rezistenţi

Lanternă 
Formulă de lapte şi hrană pentru copii mici

Baterii de rezervă pentru radio şi lanternă dacă aveţi un copil mic în familie

Trusă medicală de prim ajutor

Ascultaţi cu atenţie informaţiile


Ascultaţi cu atenţie informaţiile cu privire la ceea ce aveţi de făcut şi unde să mergeţi în timpul unei
situaţii de urgenţă. Oficialităţile oraşului, judeţului şi statului au elaborat planuri de urgenţă.
În timpul unei situaţii de urgenţă este important să urmaţi instrucţiunile şi sfaturile acestora.

Alte lucruri de luat în considerare:Trebuie să cunoaşteţi planurile de urgenţă şi evacuare ale locului de muncă. (Păstraţi o rezervă de apă şi de hrană conservată,
o lanternă, un aparat radio cu baterii, schimburi de haine şi o pereche de încălţăminte la birou sau în dulapul dumneavoastră.)


Consultaţi planurile de urgenţă şi evacuare ale clădirii dacă sunteţi o persoană vârstnică sau una cu handicap în
cadrul unui centru special de îngrijire.

Identificaţi persoanele care vă pot ajuta în timpul unei situaţii de urgenţă în cazul în care sunteţi o persoană cu
handicap şi locuiţi acasă sau dacă aveţi nevoie de servicii medicale speciale.

Aflaţi mai multe despre planurile de urgenţă la şcoala copilului dumneavoastră sau la centrul de îngrijire de zi.
(Asiguraţi-vă ca aceştia deţin informaţiile de contact actualizate ale dumneavoastră şi ale celorlalţi membri ai familiei dumneavoastră.)


Păstraţi tot timpul o trusă de rezervă portabilă pentru cazuri de urgenţă în maşină. (Includeţi un galon de apă, câteva conserve
cu alimente şi un deschizător manual de conserve, un sac de dormit sau o pătură suplimentară, bani de rezervă şi articole consumabile pentru primul ajutor.)


Luaţi în calcul şi animalul de casă atunci când vă pregătiţi pentru o situaţie de urgenţă.

Împărtăşiţi aceste informaţii cu întreaga familie.


Pentru a afla mai multe despre pregătirea pentru o situaţie de urgenţă,
vizitaţi health.mo.gov sau contactaţi departamentul de sănătate publică locală.
_______________________________________________________________________
Missouri Department of Health and Senior Services
(Departamentul din Missouri al Serviciului pentru
Sănătate şi Persoane Învârste)
Center for Emergency Response and Terrorism
(Centrul pentru Răspuns de Urgenţă şi Terorism)
P.O. Box 570
Jefferson City, MO 65102-0570
573.526.4768
Romanian - R04-05