Sunteți pe pagina 1din 20

SECUR

ITATE
A LA
INCEN
DIU
SECURITATEA LA INCENDIU

Un incendiu reprezintă procesul de ardere autoîntreţinută, care se desfăşoară fără control în


timp şi spaţiu, produce pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi necesită o
intervenţie organizată în scopul întreruperii procesului de ardere.
Cauza unui incendiu este suma factorilor care concură la iniţierea incendiului, care constă,
de regulă, în sursa de aprindere, mijlocul care a produs aprinderea, primul material care sa
aprins, precum şi împrejurările determinante care au dus la izbucnirea acestuia.

1. Caracteristicile constructive ale șantierelor


Șantierele sunt teritoriile care cuprind lucrări complexe, ale căror mărime și importanță
depind, în mare măsură, de natura obiectivului care se construiește.
Ele cuprind două sectoare de activitate, și anume:
- lucrările de organizare de șantier, care sunt lucrări provizorii, cu o durată maximă de 5 ani,
având rolul de deservire a activității de execuție a lucrărilor de bază, după care vor fi
demolate;
- lucrările definitive, care au caracter permanent (se mai numesc și lucrări de bază) și se pot
afla în mai multe stadii: urmează a fi executate, sunt în curs de execuție sau au fost executate.
Conform Normativului C300/1994 - Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe
durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, acestea se definesc
altfel:
Organizarea de șantier - însumează obiectele și lucrările cu caracter provizoriu, necesare
realizării lucrărilor de bază; amplasarea se poate face în afară sau în incinta obiectivului
care se realizează sau în incinta unui obiectiv aflat în exploatare.
Execuția lucrărilor de bază – totalitatea lucrărilor de execuție realizate la obiecte
definitive, deservite de organizarea de șantier și respective bazele de producție.

Lucrările de organizare de șantier se caracterizează, din punct de vedere constructiv, prin


aceea că majoritatea obiectivelor care le compun au întrebuințări din cele mai diferite, sunt de
tip baracament, realizate din materiale combustibile (panouri fabricate din scândură, din stufit
sau p.f.l.), unele protejate, parțial, prin tencuieli din mortar de var, numai în interiorul
compartimentarilor (birouri, cantine, magazii, dormitoare etc.).
Specific acestor lucrări mai sunt:
- prezența unor depozite de materiale de diverse tipuri, cu proprietăți fizico-chimice diferite,
cu caracteristici de ardere si comportare la foc variate, dispuse în aer liber sau adăpostite în
spații acoperite, deschise sau închise, în care se găsesc : vopseluri, carbid, butelii cu gaze
comprimate, uleiuri, lacuri, carton asfaltat, binale, lichide combustibile etc.;
- existența diferitelor ateliere de deservire, care dispun de instalatii de iluminat și încălzire cu
caracter de provizorat si, deci, cu un mare pericol de incendiu;
- prezența unui numeros parc de mașini (autocamioane, autobasculante, tractoare,
cimentrucuri, etc), a căror garare, întreținere și alimentare nu se pot face în condițiile
garajelor permanente.
Datorită amplasării lor, în majoritatea situațiilor, în afara localităților, uneori chiar la mari
distanțe de acestea, lucrările de organizare de șantier au o alimentare cu apă pentru incendiu
de tip provizoriu, reprezentată prin bazine, conducte subterane sau chiar suspendate și, în
mod excepțional, prin surse naturale de apă amenajate pentru a fi folosite în caz de incendiu
(cu rampe de alimentare, diguri pentru păstrarea unor cantități mai mari de apă, consolidarea
malurilor și amenajarea căilor de acces, etc).
Căile de acces spre aceste lucrări au, inițial, caracter de provizorat și, de cele mai multe ori,
datorită deplasării a numeroase mijloace de transport, devin greu circulabile sau chiar
impracticabile si, de aceea, inaccesibile mașinilor de luptă.
Lucrările definitive, în special cele aflate în faza de execuție, se caracterizează prin:
- prezența în interiorul și la exteriorul acestora a cofrajelor combustibile, a schelelor,
eșafodajelor, canalelor si a jghiaburilor folosite temporar în construcții, care, în majoritatea
lor, sunt confecționate din materiale combustibile;
- existența unor elemente de construcții care încă nu au rezistența corespunzătoare (scările
interioare, planșeele, pereții etc), întrucât nu au fost finisate;
- transformarea multor încăperi finisate, situate la caturile inferioare ale construcției, în
magazii și depozite cu însemnate cantități de materiale, multe combustibile, sau în încăperi de
serviciu și ateliere, unde se desfășoară activități specifice, care măresc considerabil atât
pericolul de incendiu, cât și posibilitățile de propagare a acestuia;
- folosirea unor instalații provizorii de iluminat, de forta și, mai ales, de încălzit, în sezonul
rece, pentru asigurarea condițiilor normale de lucru, precum și a altor agregate acționate
electric (macarale, perforatoare, ascensoare, etc), care pot genera incendii;
- căi de acces greu practicabile, intersectate de diferite lucrări de instalații subterane (șanțuri,
canale) ori blocate cu materiale necesare lucrului, fapt ce îngreunează mult intervenția
mașinilor de luptă în caz de incendiu.
2. Caracteristicile incendiilor izbucnite pe șantiere

Din studiul statisticii incendiilor izbucnite pe șantiere rezultă că majoritatea acestora au


avut loc în sectorul lucrărilor de organizare de șantier.
a) Incendiile izbucnite în acest sector au aceleași caracteristici și se propagă asemenea celor
izbucnite în depozitele de mărfuri. În mod deosebit, propagarea incendiilor în sectorul
organizare de șantier este favorizată de concentrarea unor mari cantități de materiale
combustibile, de cele mai multe ori în condiții neregulamentare (mai multe tipuri de materiale
în aceleași încăperi, cu intervale și distanțe micșorate și măsuri de prevenirea și stingerea
incendiilor reduse).
b) Incendiile izbucnite în sectorul lucrărilor de organizare de șantier sunt mai periculoase,
întrucât se pot propaga cu repeziciune la construcțiile vecine, amplasate de regulă la distanțe
mici unele de altele și în care se pot afla, de asemenea, mari cantități de materiale
combusibile.
c) Pe timpul incendiului, în acest sector se poate crea pericolul producerii de explozii ale
buteliilor cu gaze lichefiate, ale butoaielor și cutiilor cu carbid, lacuri, vopsele și alte lichide
inflamabile și foarte combustibile, care pot contribui în mod deosebit la propagarea
incendiilor.
În sectorul lucrărilor de bază, pot izbucni incendii în urmatoarele puncte:
- la schelele combustibile folosite pentru ridicarea zidurilor constructiilor, cu posibilitatea
propagării acestora la materialele depozitate în încăperile clădirilor, precum și la construcțiile
improvizate și depozitele de materiale combustibile din exterior;
- în interiorul clădirii, în faza de șantier, la cofrajele combustibile, schelele interioare sau la
depozitele improvizate din încăperile construcției.
Incendiul izbucnit se propagă cu repeziciune, favorizat fiind atât de existența marilor
cantități de materiale combustibile, cât și de accesul nestingherit al oxigenului în zona
incendiată, prin numeroasele deschideri existente la clădirile fără uși și ferestre.
Pe timpul incendiilor se degajă temperaturi până la 800°, iar în cazul arderii lichidelor
combustibile sau inflamabile, acestea pot depăși 1000°.
Arderile sunt incomplete și însoțite de degajări mari de fum dens și gaze toxice, cum sunt
oxidul și bioxidul de carbon, datorită prezenței în depozitele improvizate a materialelor
chimice folosite în construcții, substanțe cu proprietăți fizico-chimice și comportări la foc
diferite.
În sectorul de bază, deosebit de periculoase sunt incendiile izbucnite la elementele de
susținere ale planșeelor și zidăriilor, a caror distrugere prin ardere duce la prăbusirea acestora.
Acțiunea servanților pentru localizarea și lichidarea incendiilor din aceste sectoare este mai
periculoasă ca în alte situații, din cauza existenței numeroaselor goluri neprotejate și
insuficient consolidate, practicate în planșee sau casele scărilor, prin care se pot prăbuși și
accidenta oameni.
3. LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea
împotriva incendiilor

Conform Capitolului II - Obligații privind apărarea împotriva incendiilor/Legea 307/2006:

Secțiunea a 6-a: Obligațiile administratorului, conducătorului instituției,


utilizatorului și salariatului:
Articolul 10
Administratorul sau conducătorul instituției, după caz, are următoarele obligații principale:
a) să stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile și modul de organizare pentru
apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări
și să le aducă la cunoștință salariaților, utilizatorilor și oricăror persoane interesate;
b) să asigure identificarea, evaluarea și implementarea măsurilor de apărare împotriva
incendiilor conform criteriilor stabilite;
c) să solicite și să obțină avizele și autorizațiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, și
să asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;
d) să permită, în condițiile legii, executarea controalelor și a inspecțiilor de prevenire
împotriva incendiilor, să prezinte documentele și informațiile solicitate și să nu îngreuneze
sau să obstrucționeze în niciun fel efectuarea acestora;
e) să permită alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenție în situații de urgență;

f) să întocmească, să actualizeze permanent și să transmită inspectoratului lista cu substanțele


periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu mențiuni
privind: proprietățile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă
pentru sănătate și mediu, mijloacele de protecție recomandate, metodele de intervenție și prim
ajutor, substanțele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
g) să elaboreze instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor și să stabilească atribuțiile ce
revin salariaților la locurile de muncă;
h) să verifice dacă salariații cunosc și respectă instrucțiunile necesare privind măsurile de
apărare împotriva incendiilor și să verifice respectarea acestor măsuri semnalate
corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în
unitatea sa;
i) să asigure constituirea, cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgență privat, precum și
funcționarea acestuia conform reglementărilor în vigoare ori să încheie contract cu un alt
serviciu de urgență voluntar sau privat, capabil să intervină operativ și eficace pentru
stingerea incendiilor;
j) să solicite și să obțină avizele de înființare și pentru sectoarele de competență ale
serviciului privat pentru situații de urgență și să asigure respectarea condițiilor care au stat la
baza eliberării acestora;
k) să asigure întocmirea și actualizarea planurilor de intervenție și condițiile pentru aplicarea
acestora în orice moment;
l) să permită, la solicitare, accesul forțelor inspectoratului în unitatea sa în scop de
recunoaștere, instruire sau de antrenament și să participe la exercițiile și aplicațiile tactice de
intervenție organizate de acesta;
m) să asigure utilizarea, verificarea, întreținerea și repararea mijloacelor de apărare împotriva
incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizate de proiectant;
n) să asigure pregătirea și antrenarea serviciului de urgență privat pentru intervenție;

o) să asigure și să pună în mod gratuit la dispoziție forțelor chemate în ajutor mijloacele
tehnice pentru apărare împotriva incendiilor și echipamentele de protecție specifice riscurilor
care decurg din existența și funcționarea unității sale, precum și antidotul și medicamentele
pentru acordarea primului ajutor;
p) să stabilească și să transmită către transportatorii, distribuitorii și utilizatorii produselor
sale regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu
riscurile la utilizarea, manipularea, transportul și depozitarea produselor respective;
q) să informeze de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea și stingerea cu
forțe și mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare să completeze și
să trimită acestuia raportul de intervenție;
r) să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor,
certificate conform legii;
s) să îndeplinească orice alte atribuții prevăzute de lege privind apărarea împotriva
incendiilor
Articolul 20
Persoanele fizice, asociațiile familiale sau persoanele juridice care dețin părți din același
imobil trebuie să colaboreze pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin din prezenta lege, în
vederea asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru întregul imobil.
Articolul 21
Utilizatorul are următoarele obligații principale:
a) să cunoască și să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de
administrator, conducătorul instituției, proprietar, producător sau importator, după caz;
b) să întrețină și să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea
împotriva incendiilor, puse la dispoziție de administrator, conducătorul instituției, proprietar,
producător sau importator;
c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le
organizează sau le desfășoară;
d) să aducă la cunoștința administratorului, conducătorului instituției sau proprietarului, după
caz, orice defecțiune tehnică ori altă situație care constituie pericol de incendiu.
Articolul 22
Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligații principale:
a) să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoștință, sub
orice formă, de administrator sau de conducătorul instituției, după caz;
b) să utilizeze substanțele periculoase, instalațiile, utilajele, mașinile, aparatura și
echipamentele, potrivit instrucțiunilor tehnice, precum și celor date de administrator sau de
conducătorul instituției, după caz;
c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor și
instalațiilor de apărare împotriva incendiilor;
d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a
normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situații stabilite de acesta ca fiind un
pericol de incendiu, precum și orice defecțiune sesizată la sistemele și instalațiile de apărare
împotriva incendiilor;
e) să coopereze cu salariații desemnați de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic
specializat, care are atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării
măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
f) să acționeze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariției
oricărui pericol iminent de incendiu;
g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are cunoștință,
referitoare la producerea incendiilor.

Secţiunea a 7-a Obligațiile proiectanților și executanților


Articolul 23
Proiectanții de construcții și amenajări, de echipamente, utilaje și instalații sunt obligați:
a) să elaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de construcții, instalații și
amenajări stabilite pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General și să evalueze riscurile
de incendiu, pe baza metodologiei emise de Inspectoratul General și publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I;
b) să cuprindă în documentațiile pe care le întocmesc măsurile de apărare împotriva
incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le conțin obiectele proiectate;
c) să prevadă în documentațiile tehnice de proiectare, potrivit reglementărilor specifice,
mijloacele tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor și echipamentele de protecție
specifice;
d) să includă în proiecte și să predea beneficiarilor schemele și instrucțiunile de funcționare a
mijloacelor de apărare împotriva incendiilor pe care le-au prevăzut în documentații, precum
și regulile necesare de verificare și întreținere în exploatare a acestora, întocmite de
producători;
e) să asigure asistența tehnică necesară realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor,
cuprinse în documentații, până la punerea în funcțiune.
Articolul 24
Executanții lucrărilor de construcții și de montaj de echipamente și instalații sunt obligați:
a) să realizeze integral și la timp măsurile de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în
proiecte, cu respectarea prevederilor legale aplicabile acestora;
b) să asigure luarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul executării lucrărilor,
precum și la organizările de șantier;
c) să asigure funcționarea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor prevăzute în
documentațiile de execuție la parametrii proiectați, înainte de punerea în funcțiune.
Articolul 25
Proiectanților și executanților le sunt aplicabile, după caz, și dispozițiile prevăzute la art. 19-
22.

4. Normativul de prevenire și stingere a incendiilor pe


durata executării lucrărilor de construcții și instalații
aferente acestora – C300/1994

Conform Cap.2. - Obligații și răspunderi:


2.1.1. Unitătile de execuţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii au următoarele
responsabilităţi principale:
a) sa ia toate masurile necesare pentru protecţia contra incendiilor la organizarea şantierelor si
pe parcursul executării lucrărilor de baza;
b) sa realizeze în funcţie de tipurile de lucrări ce se executa integral si la timp în buna stare de
funcţionare toate lucrările si masurile de prevenire si stingerea incendiilor prevăzute în
documentaţia tehnico-economica a investiţiei si sa aducă la cunoştinţa investitorului soluţiile
necorespunzatoare, omisiunile sau incalcarile normelor, pe care le constata, solicitând
rezolvarea acestora;
c) sa asigure cunoaşterea si respectarea de către întregul personal din subordine, a normelor si
masurilor de prevenire si stingere specifice activităţii, precum si a celor specifice unităţilor
sau locurilor de munca în care executa astfel de lucrări;
d) sa stabilească împreuna cu beneficiarii si proiectantul în cazul lucrărilor ce le executa în
incinta obiectivelor în exploatare, masurile de prevenire si stingere a incendiilor si de dotare
cu mijloace de intervenţie, precum si modul de realizare a acestora;
e) sa primească pentru execuţie numai documentaţii (proiecte) în care sunt evidenţiaţi
factorii de risc pe faze de execuţie, masurile pentru prevenirea si stingerea incendiilor precucs
si dotarea cu mijloace de protecţie necesare;
f) sa nu execute lucrări pentru care proiectele de execuţie nu respecta normele de prevenire si
stingere a incendiilor, sau nu sunt verificate - conform legii - de verificatori atestaţi;
g) sa solicite proiectantului instrucţiuni de funcţionare, întreţinere, revizii si reparaţii a
instalaţiilor, utilajelor, aparatelor, si dispozitivelor de prevenire si stingere a incendiilor
prevăzute la organizarea de şantier, inclusiv pentru cele din import, pe care le completează
daca este cazul, instruieşte personalul de deservire si întreţinere a acestor mijloace de
protecţie împotriva incendiilor;
h) sa asigure efectuarea probelor de punere în funcţiune a lucrărilor executate a rodajului
precum si a altor probe mecanice care îi revin, în condiţii de deplina securitate împotriva
incendiilor;
i) sa aducă la cunoştinţa unităţilor teritoriale de pompieri, cu 30 de zile înainte, despre
începerea lucrărilor noi de construcţii si instalaţii, precum si cu cel puţin 3 zile înainte despre
darea în exploatare a lucrărilor executate (în întregime, parţiala, provizorie sau definitive).

2.3. Obligațiile și răspunderile maiștrilor și conducătorilor punctelor de lucru


Maiștrii și ceilalți conducători ai punctelor de lucru au obligația să organizeze desfășurarea
activității în deplină siguranță pe locurile de muncă pe care le conduc, fiind răspunzători
pentru respectarea regulilor de prevenire și stingere a incendiilor având în acest scop
următoarele obligații principale:
a) să mențină în stare operative, organizarea activității de prevenire și stingerea incendiilor pe
locurile de muncă și să asigure instruirea personalului din subordine;
b) să controleze remedierea problemelor de prevenire și stingere a incendiilor survenite,
luând măsuri de rezolvare complete și operative a acestora în cazul unor nerealizări;
c) să asigure prezența personalului stabilit și să acționeze în caz de incendiu, luând măsuri de
înlocuire a celui lipsă și de instruire a acestuia asupra sarcinilor ce îi revin;
d) să verifice existența și starea sistemelor, dispozitivelor și mijloacelor de protecție
împotriva incendiilor, din dotarea locurilor de muncă, luând măsuri pentru completarea,
repararea sau înlocuirea celor necorespunzătoare;
f) să execute nemijlocit următoarele categorii de instructaj de prevenire și stingere a
incendiilor: -instructajul special pe locul de muncă;
-instructajul periodic;
-instructajul pe schimb;
-instructajul pentru executarea unor operațiuni periculoase.

g) să asigure supravegherea permanentă a respectării normelor de prevenire și stingere a


incendiilor pe timpul executării unor lucrări cu foc deschis sau a altor operațiuni periculoase;
să interzică folosirea focului deschis, fumatul sau executarea unor operațiuni periculoase, în
locuri cu pericol de incenciu sau atunci când nu se respect în totalitate prevederile normelor
de prevenire și stingere a incendiilor sau măsurile stabilite în acest scop;

h) să controleze la sfârșitul programului de lucru dacă s-au luat toate măsurile de prevenire și
stingere a incendiilor specific locului de muncă respective;
i) să asigure menținerea permanentă în stare de utilizare a căilor de evacuare și de acces în
caz de incendiu;
j) să interzică folosirea în alte scopuri a mijloacelor de protecție împotriva incendiilor;
k) să asigure, potrivit organizării activității, anunțarea incendiilor, alarmarea personalului și
conducerea operațiunilor de lucru și de stingere, precum și de evacuare a personalului și a
bunurilor.

2.4. Obligațiile și răspunderile șefilor formațiunilor de lucru


2.4.1. Şeful de echipa precum si locţiitorul acestuia, răspund de respectarea masurilor de
prevenire si stingere a incendiilor, pe timpul lucrărilor ce le executa, având în acest scop
următoarele obligaţii principale:
a) sa execute lucrările încredinţate în conformitate cu prevederile prezentelor norme şi ale
documentaţiei de execuţie, în ceea ce priveşte masurile de prevenire si stingere a incendiilor,
modul de organizare si tehnologie de execuţie;
b) sa nu execute nici un fel de improvizaţii sau lucrări pentru care nu sunt stabilite masurile
de prevenire si stingere a incendiilor, ori aceste masuri sunt insuficiente;
c) sa solicite completarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor ori de cate ori
constata ca acestea sunt insuficiente si pun în pericol securitatea lucrărilor ce le executa;
d) când lucrează în incinta investitorului, este obligatorie respectarea regulilor de prevenire si
stingere a incendiilor stabilite de acesta si va solicita instruirea personalului echipei, potrivit
cu cerinţele specifice locului de munca.
2.4.2. Personalul muncitor executa lucrările ce i se încredinţează, având obligaţia sa respecte
prevederile normelor de prevenire si stingere a incendiilor astfel:
a) sa cunoască si sa respecte normele de prevenire si stingere a incendiilor, generale pentru
unitate si a celor specifice locului de munca, a regulilor prevăzute în instrucţiunile de lucru
(sau de operare) si a modului de funcţionare si utilizare a instalaţiilor, aparatelor,
dispozitivelor si a altor mijloace de protecţie împotriva incendiilor din dotarea locului de
munca, îndeplinind la termen sarcinile ce le sunt stabilite;
b) sa participe la instructajele si acţiunile instructiv-educative organizate pentru prevenirea si
stingerea incendiilor, precum si la exerciţiile si aplicaţiile de stingere a incendiilor si de
evacuare a personalului si a bunurilor;
c) sa anunţe imediat, şefii ierarhici despre existenta unor împrejurări de natura sa provoace
incendii;
d) sa respecte masurile si regulile privind fumatul, precum si a celor referitoare la executarea
unor lucrări şau folosirea unor mijloace care ar putea provoca incendii (materiale si substanţe
combustibile, foc deschis, modificări neautorizate ale instalaţiilor, utilajelor si aparatelor
tehnologice ori electrice si de încălzire, folosirea sculelor necorespunzatoare în spatii cu
pericol de incendiu etc.);
e) sa participe la întreţinerea în buna stare de utilizare a mijloacelor de prevenire si stingere a
incendiilor de pe locul de munca si sa nu le utilizeze în alte scopuri;
f) sa verifice locul de munca la începerea programului si la terminarea acestuia, în vederea
depistării si înlăturării unor eventuale pericole si riscuri de incendiu;
g) sa anunţe de îndată, şefii ierarhici si pompierii despre incendiile izbucnite si sa participe,
potrivit organizării activităţii de prevenire si stingere a incendiilor pe locul de munca, la
stingerea incendiilor, evacuarea personalului si a bunurilor, precum si la înlăturarea
consecinţelor provocate de incendiu.

Conform Cap.3 – Organizarea activității de prevenire și stingere a


incendiilor:

3.1. Prevederi generale


3.1.2. La activitatea de prevenire si stingere a incendiilor este obligat sa participe întregul
personal încadrat, acesta constituind o sarcina de serviciu.
3.1.3. Răspunderea pentru organizarea și desfășurarea unei activități permanente de prevenire
și stingere a incendiilor în unități revine potrivit competenței ce o au consiliilor de
administrație, conducătorilor punctelor și formațiilor de lucru, precum și formațiilor de lucru,
precum și personalului muncitor.

3 .1.3. Răspunderea pentru


organizarea si revine potrivit competentei ce o au consiliilor de
3.1.4. Organizarea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor într-o unitate de construcţii,
cuprinde în principal:
a) constituirea comisiei de apărare împotriva incendiilor stabilirea obligaţiilor ce revin
acesteia si a metodologiei de lucru, precum si întocmirea planului de apărare împotriva
incendiilor. In. unitatile de construcţii unde din cauza sferei reduse de activitate si a
personalului, nu este oportuna constituirea.unei comisii de apărare care sa îndrume si sa
controleze activitatea de prevenire si stingere a incendiilor, consiliul de administraţie va
desemna prin dispoziţie un responsabil, cu prevenirea si stingerea incendiilor, stabilind
atribuţiile acestuia:
b) constituirea serviciului de pompieri, încadrarea acestuia cu personal corespunzător si
dotarea cu mijloace si materiale de intervenţie, întocmirea programului de instruire si
stabilirea atribuţiilor ce revin membrilor acestuia;
c) stabilirea atribuţiilor si răspunderilor privind prevenirea si. stingerea incendiilor ce revin
personalului încadrat, serviciilor si compartimentelor funcţionale, precum si altor organisme
constituite în unitatea respectiva (consilii sau comisii tehnico-economice, de recepţie a
lucrărilor, etc);
d) organizarea activităţii instructiv-educative pentru prevenirea incendiilor în rândul
întregului personal încadrat;
e) organizarea activităţii de dotare a unităţii cu maşini, instalaţii, utilaje, aparatura,
echipament de protecţie si substanţe chimice pentru prevenirea si stingerea incendiilor si de
întreţinere în stare de funcţionare a acestor mijloace;
f) organizarea prevenirii si stingerii incendiilor pe locurile de munca si a evacuării
persoanelor si bunurilor în caz de incendiu;
g) organizarea controlului sistematic al respectării normelor, realizarea masurilor si
îndeplinirii obligaţiilor si atribuţiilor ce revin personalului privind prevenirea si stingerea
incendiilor.
3.1.5. În funcţie de mărimea, de importanta, specificul. sau complexitatea lucrărilor de
construcţii, se constituie - comisie de apărare împotriva incendiilor, sau se numeşte o
persoana pentru a îndeplini obligaţiile de îndrumare si control, conform legislaţiei în vigoare
pentru aceasta activitate.

3.2. Intruirea personalului


3.2.1. Comisia de apărare împotriva incendiilor împreuna cu şefii de compartimente,
coordonează si asigura instruirea întregului personal încadrat, asupra regulilor si masurilor
generale, precum si specifice privind prevenirea si stingerea incendiilor.
În acest scop:
a) asigură permanent instruirea personalului privind prevenirea și stingerea incendiilor și în
mod special înainte de darea în exploatare a construcțiilor și punerea în funcțiune a
instalațiilor aferente acestora;
b) stabilește acțiunile și materialele instructive-educative pentru prevenirea și stingerea
incendiilor ce se vor realiza, precum și materialele ce se vor procura;
c) întocmește tematica și graficul de instruire al întregului personal încadrat, privind
prevenirea și stingerea incendiilor;
d) verifică periodic conținutul și calitatea întregii activități de instruire a personalului;
3.2.2. Formele de instructaj vor avea un pronunţat caracter practic - aplicativ, vizând în
principal cunoaşterea reguluilor si masurilor de prevenire si înlăturare a riscurilor si
pericolelor de incendiu, precum si modul de intervenţie în caz de incendiu cu mijloacele din
dotare, fiind adaptate specificului formaţiei de lucru.
3.2.3. După efectuarea instructajului, cel care 1-a executat este obligat sa verifice gradul de
însuşire de către participanţi a cunoştinţelor teoretice si practice, iar problemele care nu se
cunosc corespunzător, se reiau până la însuşirea deplina.
3.2.4. In toate formaţiile de lucru este obligatoriu instruirea din punct de vedere al prevenirii
si stingerii incendiilor a întregului personal încadrat. Instruirea se face de către şeful formaţiei
de lucru si este interzisa admiterea la lucru a oricărei persoane căreia nu i s-a făcut în
prealabil instructajul de prevenire si stingere a incendiilor.
3.2.5. Instructajul special se executa obligatoriu înainte de începerea unor lucrări cu foc
deschis, cum sunt: sudura, taiere sau lipire cu flacăra, cele care pot provoca scântei si arcuri
electrice sau scurt circuit electric, topirea bitumului sau a asfaltului, distrugerea prin ardere a
unor reziduri si deşeuri nerecuperabile sau neutilizabile.

Conform Cap.4. – Echipare și dotare cu mijloace de semnalizare și


stingere a incendiilor:
4.1. Organizările de şantier, pe cât posibil se asigura cu alimentari cu apa prin sistemele
definitive prevăzute în documentaţii.
4.2. In cazurile în care aceasta nu este posibila, tehnic sau economic, în funcţie de criteriile de
echipare si dotare, se prevăd mijloacele necesare PSI.
4.3. Principalele criterii orientative care stau la baza stabilirii necesarului de instalaţii fixe,
mijloace mobile si dotări, precum si a componentei serviciului de pompieri sunt următoarele:
a) mărimea, importanta si vulnerabilitatea obiectelor din organizarea de şantier si a lucrărilor
executate ia obiectivul de investiţie;
b) amplasarea fata de cea mai apropiata unitate militară de pompieri;
c) posibilităţi de conlucrare cu servicii de pompieri învecinate;
d) condiţii specifice zonei în care este şantierul;
e) posibilităţile reale de alarmare si alertare în caz de"incendiu;
f) amplasarea organizării de şantier in incinte cu funcţiuni tehnologice de producţie, în care
exista reţele de apă sau izolat, în afara localităţilor sau a celor care nu au reţele de apa.

5. Autorizația de securitate la incendiu

Autorizaţie de securitate la incendiu = actul administrativ emis, în baza legii, de


inspectorate, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren şi a documentelor privind
realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei esenţiale
-securitate la incendiu -la construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări;
Obligativitatea obținerii autorizației de securitate la incendiu
Conform HGR 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la
incendiu, categoriile de construcții care se supun avizării și autorizării privind securitatea la incendiu sunt:
Documentaţiile tehnice prevăzute de prezentele norme metodologice se elaborează de către
proiectanţi, persoane fizice sau persoane juridice, autorizaţi în condiţiile legii.
Piesele scrise şi desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu şi referatele
verificatorilor de proiecte atestaţi trebuie să fie datate, semnate olograf şi ştampilate, pe
fiecare pagină şi planşă, de către respectivii specialişti, potrivit domeniului şi specialităţii
pentru care sunt atestaţi.
Scenariile de securitate la incendiu:
o se întocmesc de către proiectanţii și trebuie să fie însuşite de către verificatori de
proiecte atestaţi;
o se includ în documentaţiile tehnice ale construcţiilor şi se păstrează de către utilizatori
-investitori, proprietari, beneficiari, administratori etc. -pe toată durata de existenţă a
construcţiilor şi amenajărilor.
Măsurile în domeniul apărării împotriva incendiilor stabilite prin scenariul de securitate la
incendiu trebuie să se reflecte în piesele desenate ale documentaţiilor de proiectare/execuţie.
Piesele scrise şi desenate, inclusiv scenariul de securitate la incendiu, şi referatele
verificatorilor de proiecte atestaţi se depun în original, în două exemplare;
În situaţia în care lucrările de modificare şi/sau de schimbare a destinaţiei vizează părţi ale
unei construcţii autorizate din punctul de vedere al securităţii la incendiu, atunci
documentaţia trebuie să trateze doar spaţiile asupra cărora se intervine, în scenariu făcându-se
o analiză a modului în care aceste intervenţii influenţează cerinţa fundamentală "securitate la
incendiu" a întregii construcţii.
În situaţia în care lucrările de modificare şi/sau de schimbare a destinaţiei vizează o
construcţie/spaţiu, amenajare sau instalaţie, care nu are autorizaţie de securitatela incendiu,
documentaţia de avizare/autorizare trebuie să trateze întreagaconstrucţie/spaţiu, amenajare
sau instalaţie.
Documentaţia tehnică trebuie să respecte prevederile reglementărilor tehnice în vigoare la
data:
 realizării construcţiilor noi;
 realizării lucrărilor de modificare şi/sau de schimbare a destinaţiei construcţiilor ori de
modificare a instalaţiilor existente sau să cuprindă măsuri alternative în raport cu
respectivele cerinţe, atunci când în mod justificat tehnic unele dintre acestea nu pot fi
îndeplinite;
 depunerii cererii de emitere a autorizaţiei pentru construcţiile sau instalaţiile care au
fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu sau să cuprindă măsuri
alternative în raport cu respectivele cerinţe, atunci când în mod justificat tehnic unele
dintre acestea nu pot fi îndeplinite.

Bibliografie

 https://www.qdidactic.com/bani-cariera/constructii/instalatii/stingerea-incendiilor-pe-
santierele-de-constructii125.php
 Horărâre nr. 571 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și
amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu
( http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/180921 )
 Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
( http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73657 )
 Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și
instalații aferente acestora – C300/1994 ( http://drimand.ro/ )
 https://isubif.ro/local/wp-content/uploads/2017/10/Avizare-Autorizare.pdf
 https://www.primariacurteadearges.ro/portal/arges/cda/portalcda.nsf/AllByUNID/ED
BFF419865224E5C22583140023417A/$FILE/Reguli%20de%20comportare%20in
%20cazul%20producerii%20unei%20situatii%20de%20urgenta.pdf