Sunteți pe pagina 1din 11

DECLARAȚIE DE AVERE ȘI INTERESE PERSONALE

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SUBIECTUL DECLARĂRII


1. Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare:

Cojocaru Vladislav (*************)


2. Domiciliul şi numărul de telefon:

*********************************************************************************************
3. Funcția ocupată (organizația publică în care activează, tipul şi numărul actului de numire/angajare/eliberare):

procuror în procuratură în cadrul PROCURATURA GENERALĂ A REPUBLICII MOLDOVA, Procuratura


mun.Chișinău din data de 2020-12-17, numit(ă)/angajat(ă)/eliberat(ă) prin Ordin (1866-p din 17.12.2020)
4. Tipul declaraţiei:

Anuală
5. Numele, prenumele, patronimicul și numărul de identificare ale soțului/soției sau ale concubinului/concubinei:

***********************************
6. Numele, prenumele, patronimicul, anul de naștere și numărul de identificare ale copiilor minori:

************************************************************************
7. Numele, prenumele, patronimicul, anul de naștere și numărul de identificare ale persoanelor aflate la întreținere:

-
II. VENITURILE OBȚINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, DE MEMBRII FAMILIEI LUI ȘI DE
CONCUBINUL/CONCUBINA LUI, ATÎT ÎN ȚARĂ CÎT ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE PARCURSUL ANULUI
2020
Nr. Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul prestat/obiectul Suma venitului
crt. (numele/denumirea generator de venit
persoanei fizice/juridice)
1. Venitul obținut la locul de muncă de bază
1.1 Cojocaru Vladislav Procuratura General[ salariu 354991.36 MDL
1.2 ******************** Cabinetul Avocatului Elena onorariu 282000.00 MDL
Cojocaru
2. Venitul obținut din activitatea didactică, științifică și de creație
-
3. Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare
-
4. Venitul obținut din activitatea de reprezentant al statului în societățile comerciale
-
5. Venitul obținut din donații și moșteniri
5.1 Cojocaru Vladislav Cojocaru Polina donatie 85000.00 MDL
5.2 ******************** Morosan Veronica Gheorghe donatie 31400.00 MDL
5.3 ******************** Morosanu Vera donatie 8000.00 EUR
5.4 ************** Morosan Veronica Gheorghe donatie 1300.00 USD
5.5 ************** Morosan Veronica donatie 1300.00 USD
6. Venitul obținut din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare și a cotei-părți în capitalul social al societăților comerciale
-
II. VENITURILE OBȚINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, DE MEMBRII FAMILIEI LUI ȘI DE
CONCUBINUL/CONCUBINA LUI, ATÎT ÎN ȚARĂ CÎT ȘI ÎN STRĂINĂTATE, PE PARCURSUL ANULUI
2020
7. Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile
-
8. Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de autor, brevet, drepturi din proprietatea intelectuală
etc.)
8.1 Cojocaru Vladislav Casa Nationala de Asigurari indemnizatii CNAS 21127.98 MDL
Sociale
8.2 ************** SRL Diamax-Agro arenda 6000 MDL
2003007001317
8.3 ******************** SRL”LAIN” venituri din activitatea anuala 274860.29 MDL
8.4 ******************** Birou de avocat ”Marcel arenda imobil 12000.00 MDL
Soficiuc”
8.5 ******************** SRL GRAWE CARAT darea in arenda 4444.00 MDL
ASIGURARI 1004601000125
8.6 ************** CNAS România indemnizație 7800.00 MDL
8.7 ************** CNAS România indemnizație 7800.00 MDL

III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE


A. Terenuri
Numele ben Nr. ca Categoria Modul de Anul Supraf Cota- Actul care Valoarea Titularul Tipul Informații
eficiarului dastral dobîndire dobîndirii ața parte confirmă bunului bunului titularulu de
efectiv / locali proveniența i identificare
tatea bunului a titularului
altul decât
beneficiarul
efectiv
********** ****** Agricol Proprietate 2017 0,1778 1 contract 2153 ******** Persoană *
*********** * ha vinzare MDL ******** fizică
** ** cumparare ******* rezidentă
**/
******
******
******
******
********** ****** Agricol Proprietate 2017 1,2701 1 contract 15360 ******** Persoană *
*********** * ha vinzare MDL ******** fizică
** ** cumparare ******* rezidentă
**/
******
******
******
******
********** ****** Agricol Proprietate 2017 1,2701 0,33 contract 0 MDL ******** Persoană *
*********** * ha vinzare ******** fizică
** ** cumparare ******* rezidentă
**/
******
******
******
******
********** ****** Agricol Proprietate 2017 0,341 1 contract 4320 ******** Persoană *
*********** * ha vinzare MDL ******** fizică
** ** cumparare ******* rezidentă
**/
******
******
******
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
******
********** ****** Agricol Proprietate 2017 0,1713 1 contract 2553 ******** Persoană *
*********** * ha vinzare MDL ******** fizică
** ** cumparare ******* rezidentă
**/
******
******
******
******
********** ****** Agricol Proprietate 2017 0,1483 1 contract 1768 ******** Persoană *
*********** * ha vinzare MDL ******** fizică
** ** cumparare ******* rezidentă
**/
******
******
******
******
********** ****** Agricol Proprietate 2017 0,1479 1 contract 1764 ******** Persoană *
*********** * vinzare MDL ******** fizică
** ** cumparare ******* rezidentă
**/
******
******
******
******
********** ****** Agricol Proprietate 2017 0,2974 1 contract 3546 ******** Persoană *
*********** * ha vinzare MDL ******** fizică
** ** cumparare ******* rezidentă
**/
******
******
******
******
********** ****** Agricol Proprietate 2016 0,1479 1 contract 1763.52 ******** Persoană *
*********** * ha vinzare MDL ******** fizică
** ** cumparare ******* rezidentă
**/
******
******
******
******
********** ****** Agricol Proprietate 2016 0,1479 1 contract 1763.58 ******** Persoană *
*********** * vinzare MDL ******** fizică
** ** cumparare ******* rezidentă
**/
******
******
******
******
********** ****** Agricol Proprietate 2016 0,3495 1 contract 4428 ******** Persoană *
*********** * vinzare MDL ******** fizică
** ** cumparare ******* rezidentă
**/
******
******
******
******
********** ****** Agricol Proprietate 2016 0,341 1 contract 4320 ******** Persoană *
*********** * ha vinzare MDL ******** fizică
** ** cumparare ******* rezidentă
**/
******
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
******
******
******
********** ****** Agricol Proprietate 2015 1,00 ha 1 contract 15166 ******** Persoană *
*********** * vinzare MDL ******** fizică
** ** cumparare ******* rezidentă
**/
******
******
******
******
*
********** ****** Agricol Proprietate 2015 1,753 1 contract 26586 ******** Persoană *
*********** * ha vinzare MDL ******** fizică
** ** cumparare ******* rezidentă
**/
******
******
******
******
*
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,4285 1 contract 5110 ******** Persoană *
*********** * vinzare MDL ******** fizică
** ** cumparare ******* rezidentă
**/
******
******
******
******
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,8795 1 contract 10487 ******** Persoană *
*********** * ha vinzare MDL ******** fizică
** ** cumparare ******* rezidentă
**/
******
******
******
******
********** ****** Alte Proprietate 2013 0,961 22,5 Contract 16675.2 ******** Persoană *
*********** * categorii de ha vinzare MDL ******** fizică
** ** terenuri care cumparare ******* rezidentă
**/ se află în
****** circuitul civil
******
******
******
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,46 ha 1 contract 5827.93 ******** Persoană *
*********** * vinzare MDL ******** fizică
** ** cumparare ******* rezidentă
**/
******
******
******
******
********** ****** Extravilan Proprietate 2015 0,1727 1 contract 2188.01 ******** Persoană *
*********** * ha vinzare MDL ******** fizică
** ** cumparare ******* rezidentă
**/
******
******
******
******
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,1486 1 contract 1882.68 ******** Persoană *
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
*********** * ha vinzare MDL ******** fizică
** ** cumparare ******* rezidentă
**/
******
******
******
******
********** ****** Agricol Proprietate 2015 1,2509 1 contract 18178.79 ******** Persoană *
*********** * ha vinzare MDL ******** fizică
** ** cumparare ******* rezidentă
**/
******
******
******
******
********** ****** Intravilan Proprietate 2015 0,2963 1 mostenire 0 MDL ******** Persoană *
******** * ha ******** fizică
** ** rezidentă
**/
******
******
******
******
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,9242 1 mostenire 0 MDL ******** Persoană *
******** * ha ******** fizică
** ** rezidentă
**/
******
******
******
******
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,1712 1 mostenire 0 MDL ******** Persoană *
******** * ha ******** fizică
** ** rezidentă
**/
******
******
******
******
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,325 1 mostenire 0 MDL ******** Persoană *
********* * ha ******** fizică
** ** rezidentă
**/
******
******
******
******
********** ****** Agricol Proprietate 2015 0,1504 1 mostenire 0 MDL ******** Persoană *
*********** * ha ******** fizică
****** ** ** rezidentă
**/
******
******
******
******
********** ****** Agricol Proprietate 2011 0,1483 1 contract 1880.24 ******** Persoană *
*********** * ha vinzare MDL ******** fizică
** ** cumparare ******* rezidentă
**/
******
******
******
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
******
********** ****** Intravilan Proprietate 2011 0,0118 1 -vinzare 12238 ******** Persoană *
******** * cumparare MDL ******** fizică
** ** rezidentă
**/
******
******
******
******
********** ****** Agricol Proprietate 2018 1.0624 1/2 contract 17973 ******** Persoană
*********** *****/ vinzare MDL ******** fizică
** cumparare ******* rezidentă
********** ****** Agricol Proprietate 2018 0.0436 1/2 contract 609 MDL ******** Persoană
*********** *****/ vinzare ******** fizică
** cumparare ******* rezidentă
********** ****** Agricol Proprietate 2018 1.3363 1/2 contract 23403 ******** Persoană
*********** * vinzare MDL ******** fizică
** ** cumparare ******* rezidentă
**/
******
******
******
******
********** ****** Agricol Proprietate 2018 0.34 1/2 contract 4181 ******** Persoană
*********** * vinzare MDL ******** fizică
** ** cumparare ******* rezidentă
**/
******
******
******
******
********** ****** Agricol Proprietate 2018 0.1486 1/2 contract 1772 ******** Persoană
*********** * vinzare MDL ******** fizică
** ** cumparare ******* rezidentă
**/
******
******
******
******
********** ****** Agricol Proprietate 2018 0.1714 1/2 contract 2044 ******** Persoană
*********** * vinzare MDL ******** fizică
** ** cumparare ******* rezidentă
**/
******
******
******
******
********** ****** Agricol Proprietate 2018 0.5502 1/2 contract 6253 ******** Persoană
*********** * vinzare MDL ******** fizică
** ** cumparare ******* rezidentă
**/
******
******
******
******
********** ****** Agricol Proprietate 2018 0.1479 1/2 contract 1764 ******** Persoană
*********** * vinzare MDL ******** fizică
** ** cumparare ******* rezidentă
**/
******
******
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
******
******
********** ****** Agricol Proprietate 2018 1.1059 1/2 contract de 16896 ******** Persoană
*********** *****/ vinzare MDL ******** fizică
** cumparare ******* rezidentă
********** ****** Agricol Proprietate 2018 1.1199 1/2 contract 13333 ******** Persoană
*********** * vinzare MDL ******** fizică
** ** cumparare ******* rezidentă
**/
******
******
******
******
********** ****** Agricol Proprietate 2018 0.5501 1/2 contract 6252 ******** Persoană
*********** * vinzare MDL ******** fizică
** ** cumparare ******* rezidentă
**/
******
******
******
******
********** ****** Agricol Proprietate 2018 0.3439 1/2 contract 4741 ******** Persoană
*********** * vinzare MDL ******** fizică
** ** cumparare ******* rezidentă
**/
******
******
******
******
********** ****** Agricol Proprietate 2018 1.6699 1/2 contract 19912 ******** Persoană
*********** * vinzare MDL ******** fizică
** ** cumparare ****** rezidentă
**/
******
******
******
******
********** ****** Agricol Proprietate 2018 0.5502 1/2 contract 6253 ******** Persoană
*********** * vinzare MDL ******** fizică
** ** cumparare ******* rezidentă
**/
******
******
******
******
********** ****** Agricol Proprietate 2018 0.23 1/2 contract de 2828 ******** Persoană
*********** * vinzare MDL ******** fizică
** ** cumparare ******* rezidentă
**/
******
******
******
******
********** ****** Intravilan Proprietate 2019 0,0371 1/2 contract de 50000 ******** Persoană
*********** * vinzare MDL ****** fizică
** ** cumparare rezidentă
**/ din
****** 23.10.2019
******
******
******
III. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri aflate în circuitul civil.

Modul de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrală sau 2) valoarea terenului conform documentului care certifică proveniența acestuia, doar în cazul în care terenul nu a fost evaluat de
organele cadastrale

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: localitatea(fără număr cadastral); categoria bunului; modul de dobîndire; anul
dobîndirii; suprafaţa şi titularul bunului.

B. Clădiri și construcții
Numele ben Adresa/ Categoria Modul de Anul Suprafața Cota- Actul Valoarea Titular Tipul Informații
eficiarului numărul dobîndire dobîndirii parte care bunului ul titularului de
efectiv cadastral confirmă bunulu identificare
provenien i a titularului
ța altul decât
bunului beneficiarul
efectiv
********** ****/ Altă avere Proprietat 2015 126,7 40,7% Titlu de 0 MDL ****** Persoană
**** *********** imobilă e m.p. proprietat ****** fizică
*** e ****** rezidentă
*****
********** ****/ Altă avere Proprietat 2011 117.50 1 Moștenire 111731 ****** Persoană
******** *********** imobilă e m.p MDL ****** fizică
*** ****** rezidentă
********** **/ Apartame Proprietat 2016 118,50 1 Contract 807172 ****** Persoană
******** *********** nt e m.p de vânzare MDL ****** fizică
******* -cumpărar ****** rezidentă
e
********** ***/ Casă de Proprietat 2015 0,29630 1 Moștenire 0 MDL ****** Persoană **********
******** *********** locuit e ha ****** fizică ***
*** ****** rezidentă
******
******
*

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spațiu comercial sau de producție; (5) garaj; (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate.

Modul de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abitație; (6) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrală sau 2) valoarea bunului conform documentului care certifică proveniența acestuia, doar dacă bunul nu a fost evaluat de organele
cadastrale

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: adresa(fără număr cadastral); categoria bunului; modul de dobîndire; anul dobîndirii;
suprafaţa şi titularul bunului.
IV. BUNURI MOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE
A. Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, maşini agricole, mijloace de transport naval/aerian, alte
mijloace de transport supuse înmatriculării
Numele ben Tipul/ Anul de Locul Anul Modul de Valoarea Titularul Tipul Informații
eficiarului modelul fabricație înregistrării/ dobîndirii dobîndire bunului bunului titularului de
efectiv număr de conform doc identificare
înmatriculare umentului a titularului
care îi altul decât
certifică beneficiarul
proveniența efectiv
********** Autoturism/S 2017 s. 2017 Posesie 0 MDL ******** Persoană **********
*** koda Superb Cotiuj ******** fizică ***
eni/****** *** rezidentă

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Modul de dobîndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

Titularul: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

B. Bunuri sub formă de metale şi/sau pietre preţioase, obiecte de artă și de cult, obiecte ce fac parte din patrimoniul
cultural naţional sau universal, a căror valoare unitară depășește suma a 15 salarii medii pe economie

C. Colecții de artă, de numismatică, de filatelie, de arme sau alte bunuri, a căror valoare depăşeşte suma a 20 de salarii
medii pe economie

D. Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei, concubin/concubină, unor
persoane fizice sau juridice în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma a 10 salarii medii pe
economie
Nr. Descrierea bunului Modul de transmitere Data transmiterii Persoana căreia i-a Valoarea bunului Titularul bunului
crt. transmis fost transmis transmis
-

Titularul bunului transmis: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

E. Alte bunuri mobile a căror valoare unitară depășește suma a 10 salarii medii pe economie
Nr. Numele Descrierea Modul de Data dobîndirii Valoarea Titularul Tipul Informații
crt. beneficiarului bunului dobîndire estimată a bunului titularului de
efectiv bunului identificare
a titularului
altul decât
beneficiarul
efectiv
-

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

V. ACTIVE FINANCIARE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE


A. Conturi bancare, plasamente în fonduri de investiții și/sau în alte forme echivalente de economisire și investire în țară
și/sau în străinătate
Nr. Numele be Denumirea Numărul Categoria Suma și Dobîndă/ Titularul Tipul Informații de
crt. neficiarulu instituției care contului valuta dividende bunului titularului identificare a
i efectiv administrează bancar/ date titularului altul
contul bancar, despre fondul decât
a fondului de de beneficiarul
investiții investiții/alte efectiv
etc./adresa forme
echivalente de
economisire
-

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menționînd tipul acestuia); (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investiții sau forme
echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

B. Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută
străină
Nr. Numele ben Emitentul Categoria Numărul de Dobînda Titularul Tipul Informații de
crt. eficiarului titlului/societatea la titluri/cota-parte bunului titularului identificare a
efectiv care persoana este titularului altul
acționar, fondator sau decât
asociat/beneficiar de beneficiarul
împrumut efectiv
-

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Categoria: (1) hîrtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4) certificate de împrumut; (5) alte forme de investiții directe.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă bunul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

C. Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie și care nu
face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale

VI. COTE-PĂRȚI/ACȚIUNI ÎN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT ECONOMIC


Numele Denumirea Sediul, adresa Tipul de Valoarea de Cota de Titularul Tipul Informații de
beneficiarului agentului juridică activitate cumpărare participare bunului titularului identificare a
efectiv economic titularului altul
decât
beneficiarul
efectiv
************* SRL" Corina" or.Soroca comerț/chirie 2700 MDL 1/2 ********** Persoană *
***** str.Gr.Vieru 5 ******** fizică
rezidentă
********* SA" Succes" or.Soroca, str.Vasile comerț/chirie 80 MDL 8 acțiuni ********** Persoană *
Alecsandri 2 ********* fizică
rezidentă
************* SRL"Lain" or.Soroca,str. comerț 100000 1/2 ********** Persoană *
********** D.Cantemir 17 ap.18 MDL **** fizică
rezidentă

Numele beneficiarului efectiv: numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Titularul bunului: numele persoanei fizice sau juridice care posedă numerarul

Tipul titularului: (1) persoană fizică rezidentă; (2) persoană fizică nerezidentă; (3) persoană juridică rezidentă; (4) persoană juridică nerezidentă. Acest cîmp se completează
doar în cazul în care titularul este altul decît beneficiarul efectiv.

Informații de identificare a titularului altul decît beneficiarul efectiv: în cazul persoanei fizice rezidente în Republica Moldova se indică numărul de identificare personal.
În cazul persoanei fizice nerezidente se indică țara de reședință și numărul de identificare național (dacă numărul de identificare nu este aplicabil, se indică numărul de
identificare fiscal). În cazul persoanei juridice rezidente se indică codul de identificare. În cazul persoanei juridice nerezidente se indică țara sau jurisdicția în care este
înregistrată persoana juridică și numărul de înregistrare în registrul comerțului din țara/jurisdicția respectivă.

VII. DATORII
Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipoteci, garanții emise în beneficiul unor terți, împrumuturi și credite

Creditor Anul contractării Scadent la Rata dobînzii Suma inițială Valuta Debitor
-

VIII. INTERESE PERSONALE


A. Calitatea de asociat, de acționar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de
administrare, de revizie sau de control în cadrul unor organizaţii necomerciale sau societăți comerciale ori de membru în
cadrul unor organizații necomerciale sau internaționale
Denumirea și adresa organizației/societății Calitatea deținută Documentul care certifică calitatea
respectivă
Asociația Procurorilor din Republica Moldova / membru Cerere de aderare
mun.Chișinău, str.Bănulescu Bodoni 26
SRL" Corina" / or.Soroca str.Gr.Vieru 5 Fondator Extras
SA" Succes" / or.Soroca, str. V.Alecsandri 2 acționar Extras

B. Contracte, încheiate sau aflate în derulare de către subiectul declarării, soțul/soția sau concubinul/concubina acestuia,
inclusiv persoanele juridice în care aceștia sînt beneficiari efectivi, care sînt finanțate de la bugetul de stat, din bugetul
local și/sau din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat
Nr. Beneficiarul contractului Instituția/ Tipul contractului Data încheierii Durata Valoarea totală a
crt. organizația contractului contractului
Subiectul declarării
-
Soțul/soția sau concubinul/concubina subiectului declarării
-
Persoanele juridice în care declarantul sau soțul/soția ori concubinul/concubina acestuia sînt beneficiari efectivi
-

Prezenta declaraţie este un act public şi răspund potrivit legii pentru caracterul inexact sau incomplet al datelor
prezentate.

Data completării 08 04 2021 Semnătura Cojocaru Vladislav


semnat digital

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)