Sunteți pe pagina 1din 7

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2021
Chișinău

Privind redistribuirea unor alocații aprobate


prin Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020
------------------------------------------------------------

În temeiul art. 60 alin. (1) lit. a) din Legea finanţelor publice şi


responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 519), cu modificările ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂȘTE:

1. Volumele alocaţiilor aprobate în anexa nr. 3 la Legea bugetului de stat


pentru anul 2021 nr. 258/2020 se redistribuie între autorităţile publice centrale şi
între subprogramele unei autorităţi, conform anexei.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial


al Republicii Moldova.

Prim-ministru interimar AURELIU CIOCOI

C:\Users\User\Desktop\Gov.md\10397 - redactat (ro).docx


3

Anexă
la Hotărârea Guvernului nr.

Volumele alocațiilor aprobate în bugetul de stat pentru anul 2021,


care se redistribuie între autoritățile publice centrale
și între subprogramele unei autorități

Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Cancelaria de Stat 0201
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1000,0
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1000,0
e-Transformare a Guvernării 0303 1000,0
Ministerul Justiției 0204
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 -2661,4
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 977,8
Servicii de arhivă 1203 977,8
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total -3639,2
Politici și management în domeniul justiției 4001 -977,8
Sistemul penitenciar 4302 -2661,4
Ministerul Afacerilor Interne 0205
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total -6000,0
Politici și management în domeniul afacerilor interne 3501 2360,5
Ordine și siguranță publică 3502 6798,8
Trupe de carabinieri 3504 -598,9
Servicii de suport în domeniul afacerilor interne 3505 -7760,5
Managementul frontierei 3506 -5135,0
Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor 3702 -1664,9
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 6000,0
Învățământ superior 8810 6000,0
Ministerul Economiei și Infrastructurii 0218
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 -1000,0
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total -1000,0
Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii 5004 -1000,0
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 0220

C:\Users\User\Desktop\Gov.md\10397 - redactat (ro).docx


4

Suma,
Denumirea Cod
mii lei
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 235,9
Cercetări știintifice aplicate în direcția strategică ,,Patrimoniul național și
dezvoltarea societății" 0807 16,0
Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării 1907 219,9
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 871,7
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcția strategică
,,Biotehnologie" 5107 871,7
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total -1107,6
Cercetări științifice aplicate în domeniul protecției mediului 7007 -1107,6
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total -110,0
Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național 8503 -110,0
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 110,0
Învățământ profesional-tehnic secundar 8808 110,0
Consiliul Superior al Magistraturii 0301
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2661,4
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2661,4
Înfăptuirea justiției 4018 2661,4
Acțiuni generale 0799
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 12000,0
Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție 0802 25200,0
Acțiuni cu caracter general 0808 -6200,0
Datoria de stat internă 1701 -7000,0
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total -21000,0
Servicii generale în domeniul forței de muncă 5003 -20000,0
Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii 5004 -1000,0
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 9000,0
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 9009 2000,0
Compensarea pierderilor pentru depunerile bănești ale cetățenilor în
9014 7000,0
Banca de Economii

C:\Users\User\Desktop\Gov.md\10397 - redactat (ro).docx


Notă informativă
la proiectul de hotărâre a Guvernului privind
redistribuirea unor alocații aprobate în
Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr.258/2020
Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului este elaborat în temeiul prevederilor
art.60, alin.1, litera a) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale
nr.181/2014, care prevede redistribuirea, cu acordul Guvernului, a alocațiilor aprobate
prin legea anuală a bugetului de stat, între autorități publice centrale (cu excepția celor
independente) și între subprogramele unei autorități, până la 10 la sută din volumul
alocațiilor bugetare aprobate.
Astfel, conform solicitărilor parvenite, reieșind din analiza rezultatelor executării
în primele 5 luni și estimării executării bugetului până la finele anului curent, luând în
considerare efectele pandemiei COVID-19 și în scopul neadmiterii blocajelor în
activitatea autorităţilor/instituţiilor bugetare din cauza insuficienței de resurse
identificate la unele programe de cheltuieli, se propun redistribuiri de alocații atât în
cadrul unei autorități cât și între autorități publice centrale.
În cadrul unei autorități se propun redistribuiri de alocații, precum urmează:
 Ministerul Justiției – 977,8 mii lei, pentru reparația capitală a acoperișului clădirii
Agenției Naționale a Arhivelor, din contul diminuării alocațiilor destinate activității
curente ale aparatului central, care nu vor fi valorificate integral din cauza situației
epidemiologice privind infecția cu Covid-19;
 Ministerul Afacerilor Interne – 15559,3 mii lei, dintre care 6798,8 mii lei pentru
asigurarea activităților în cadrul proiectelor finanțate din surse externe, întru evitarea
riscului de periclitare a angajamentelor asumate față de partenerii externi, 2360,5
mii lei pentru achitarea drepturilor salariale a noilor angajați din cadrul aparatului
central fără a modifica volumul cheltuielilor de personal aprobat ministerului, 400,0
mii lei pentru achitarea indemnizației la încetarea acțiunii contractului de muncă, în
scopul evitării adresărilor în instanța de judecată, 6000,0 mii lei pentru crearea
condițiilor adecvate pentru instruirea continuă a efectivului unităților specializate în
menținerea ordinii publice în cadrul Academiei ,,Ștefan cel Mare” a MAI;
 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării – 1217,6 mii lei, dintre care 1107,6 mii
lei pentru asigurarea procesului de finanţare a proiectelor de cercetare, conform
Ordinului nr.72/2021 cu privire la aprobarea volumului finanțării instituţionale a
organizaţiilor de drept public din domeniile cercetării şi inovării în care Ministerul
Educației, Culturii și Cercetării exercită funcția de fondator pentru anul 2021,
precum și redistribuirea alocațiilor în mărime de 110,0 mii lei de la proiectul de
investiții capitale „Restaurarea edificiului Sălii cu Orgă, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,
nr.81, municipiul Chișinău” către proiectul de investiții capitale „Gazificarea
clădirilor Școlii Profesionale nr.2, municipiul Cahul” în vederea finalizării lucrărilor

1
de gazificare și executare integrală a contractului de antrepriză, valabilitatea căruia
expiră la 31 decembrie 2021.
În legătură cu creșterea numărului beneficiarilor (îndeosebi familii cu copii) de
compensații de la bugetul de stat în cadrul Programului de stat „Prima casă”, în scopul
evitării stopării finanțării cererilor beneficiarilor, precum și evitării riscului activării
garanțiilor de stat, respectiv, dezafectării mijloacelor bugetare, fapt care poate cauza
blocarea finanțării unor cheltuieli sociale prioritare, se propune majorarea alocațiilor
pentru Programul de stat „Prima casă” cu 2000,0 mii lei. În același scop, dar și pentru
alte necesități neprevăzute, se propune majorarea alocațiilor fondului de rezervă al
Guvernului cu 25200,0 mii lei. Pentru a nu afecta bugetele autorităților publice centrale,
majorarea se propune a fi efectuată din contul unor rezerve identificate la „Acțiuni
generale” la subprogramul de subvenționare a locurilor de muncă în mărime de 20000,0
mii lei, subprogramul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii, în sumă de 1000,0
mii lei și subprogramul de subvenţionare a dobânzilor, creat conform prevederilor
Legii privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii de întreprinzător şi
modificarea unor acte normative nr.60/2020 – în mărime de 6200,0 mii lei.
Totodată, din contul economiilor formate în urma deservirii la costuri mai mici a
valorilor mobiliare de stat convertite în anul curent se propune redistribuirea de la
serviciul datoriei de stat interne a alocațiilor în sumă de 7000,0 mii lei pentru plata
sumelor indexate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.24/2021 privind
aprobarea categoriilor de vârstă ale deponenţilor Băncii de Economii pentru plata sumei
indexate în anul 2021, cu scopul de a evita stoparea achitării acestor plăți. Insuficiența
respectivă este determinată de creșterea numărului adresărilor beneficiarilor de
indexare și estimarea achitării plăților până la finele anului, luând în considerare că pe
parcursul a 5 luni curente, astfel de cheltuieli au fost executate în sumă de 52,0 mil.lei,
ce constituie 74,3% din alocațiile prevăzute pe an.
Între autorități publice centrale se propune diminuarea bugetului Ministerului
Justiției cu 2661,4 mii lei, din contul alocațiilor bugetare prevăzute sistemului
penitenciar în vederea achitării serviciilor de furnizare a energiei electrice și majorarea
cu suma respectivă a bugetului Consiliului Superior al Magistraturii pentru efectuarea
lucrărilor de reparație capitală a clădirii sediului Ciocana al Judecătoriei Chișinău, dat
fiind faptul că, sediul instanței se află într-o stare dezastruoasă, creând dificultăți,
incomodități și obstacole în realizarea sarcinilor și atribuțiilor judecătorilor și
angajaților.
De asemenea, se redistribuie 1000,0 mii lei de la Ministerul Economiei şi
Infrastructurii către Cancelaria de Stat, fondator al Instituţiei Publice „Agenţia de
Guvernare Electronică” întru îndeplinirea prevederilor Hotărârii Guvernului
nr.913/2020 pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului, pentru administrarea şi
dezvoltarea Sistemului informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor
permisive.
2
Totodată, la Ministerul Finanțelor în cadrul proiectului finanțat din surse externe
„Modernizarea administrării fiscale (TAMP)” se redistribuie suma de 794,9 mii lei de
la alocațiile pentru procurarea mașinilor și utilajelor către cheltuieli de investiții
capitale, întru finalizarea proiectului „Crearea noului site web al Serviciului Fiscal de
Stat”.
Redistribuirile de alocații, propuse pentru anexa nr.3 „Bugetele autorităților
finanțate de la bugetul de stat” la Legea bugetului de stat pentru anul 2021 sunt
prezentate în anexă la proiectul de hotărâre a Guvernului.
Totodată, redistribuirile în cauză implică modificări în anexele nr.1 „Indicatorii
generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat”, nr.4 „Cheltuielile bugetului de
stat conform clasificaţiei funcţionale” și nr.6 „Investiţii capitale pe autorităţi publice
centrale”, majorând cu 794,9 mii lei volumul alocațiilor pentru investiții capitale,
precum și modificări în textul Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr.258/2020.
Pentru transparență, bugetele autorităților publice centrale, la care se propun
modificări la alocațiile aprobate, sunt prezentate în tabelul la prezenta Notă informativă.
În contextul celor relatate mai sus, analizând proiectul de hotărâre în cauză prin
prisma Hotărârii Curții Constituționale nr.7 din 4 martie 2021 pentru controlul
constituționalității unor prevederi din Legea cu privire la Guvern nr.136/2017,
considerăm că acest proiect de act normativ poate fi aprobat de un Guvern al cărui
mandat a încetat, din următoarele considerente.
Proiectul cade sub incidența alin. (1) a art.15 din Legea nr.136/2017 cu privire la
Guvern, conform căruia Guvernul al cărui mandat a încetat îndeplinește numai atribuții
de administrare a treburilor publice, inclusiv și prin prisma analizei de către Curtea
Constituțională a noțiunii de „administrare a treburilor publice”. Astfel, acest proiect
de hotărâre poate fi atribuit la „treburile în curs, care au fost inițiate de Guvernul
plenipotențiar și trebuie finalizate” și se referă la principiul necesității administrării
treburilor publice, identificat de către Curtea Constituțională, ca unul egal cu principiul
legitimității politice a Guvernului.
Suplimentar, Curtea Constituțională explică „criteriul necesității”, de care ar
trebui să se conducă acest Guvern la determinarea naturii măsurilor care pot fi adoptate,
ca măsuri care urmăresc soluționarea a 3 categorii de probleme: i) treburi cotidiene care
îi permit statului să funcționeze; ii) treburile în curs, care au fost inițiate de Guvernul
cu puteri depline și care trebuie finalizate; iii) treburile urgente care trebuie soluționate
în mod imperativ pentru a evita pericole foarte grave pentru stat și cetățeni, pentru viața
economică și socială.
În opinia noastră, proiectul de act normativ în cauză poate fi referit la problema
ii) treburile în curs, care au fost inițiate de Guvernul cu puteri depline și care trebuie
finalizate.

3
În contextul celor relatate mai sus, aprobarea proiectului în cauză de către
Guvernul mandat al căruia a expirat nu încalcă echilibrul între principiul legitimității
politice a Guvernului al cărui mandat a expirat și principiul necesității, descrise în
Hotărârea Curții Constituționale nr.7 din 4 martie 2021.
Proiectul de hotărâre în cauză a fost plasat pe pagina web a Ministerului
Finanțelor pentru consultare publică și remis autorităților publice centrale pentru
avizare. În urma avizării, proiectul de hotărîre a Guvernului a fost definitivat, incluzând
și propuneri noi de redistribuire a unor alocații bugetare la Ministerul Justiției,
Ministerul Afacerilor Interne și la „Acțiuni generale”, conform Sintezei obiecțiilor și
propunerilor recepționate.

Secretar de Stat Tatiana IVANICICHINA