Sunteți pe pagina 1din 10

ANEXE (Bunăiașu, 2010)

Anexa nr. 1: Model structural al protocolului de observare

PROTOCOL DE OBSERVARE
A ACTIVITĂŢII DIDACTICE

Data:
Clasa:
Profesor:
Aria curriculară:
Disciplina:
Conţinutul învăţării:
Competențe specifice:

Obiective operaţionale:

Tipul lecţiei:
Strategii didactice:
a) Metode de instruire:

b) Mijloace de învăţământ:.

c) Forme de organizare a activității:

Modalități de evaluare:

Etapele Acţiunile cadrului Acţiunile Observaţii


lecţiei didactic elevilor
Anexa nr. 2: Modele structurale ale proiectelor de activitate didactică

2.1. Planificarea calendaristică a instruirii


Aria curriculară:
Disciplina / modulul:
Clasa:
Varianta de curriculum :
Nr.ore / săpt. alocate în schema orară:

Competențe- Competențe Unităţi Unităţi Nr.


generale specifice de învăţare de conţinut ore Perioada Observaţii

2.2. Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea Competențe Unităţi Nr. Pe- Strategii de instruire Metode şi Observaţii.


de specifice de ore rioa- Metode Mijloa- Forme instrumente
învăţare conţinut da şi proce ce de de orga te de evalua
dee înv. nizare re

1.3. Proiectul de lecţie

 Disciplina/ modulul:
 Aria sau ariile curriculare:
 Unitatea de învăţare:
 Conţinutul învăţării:
 Competențe specifice:
 Condiţii iniţiale de realizare:
 Obiective operaţionale:
 Conţinuturi esenţializate:
 Tipul lecţiei:
 Varianta :
 Strategia sau strategiile de instruire:
a) Metode şi procedee:
b) Mijloace de învăţământ:
c) Forme de organizare:
 Metode şi instrumente de evaluare:

Etapele Competențe Obiective Conţinut Demersuri ale Modalităţi de


lecţiei specifice operaţionale esenţializat profesorului şi evaluare şi
elevilor autoevaluare
FIŞA DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ A
ELEVULUI

I. Date personale:
1. Numele şi prenumele:
2. Locul şi data naşterii
3. Domiciliul:

II. Date familiale:


1. Ocupaţia şi locul de muncă al părinţilor:
tata:
mama:
2. Structura şi componenţa familiei.
a) Tipul familiei:

normală părinţi despărţiţi

tatăl (mama) decedat(ă) părinţi vitregi

b) Fraţi/surori mai mici/mari:

3. Atmosfera şi climatul educativ


Raporturi armonioase, de înţelegere între părinţi şi copii

Raporturi punctate de conflicte mici şi trecătoare

Dezacorduri puternice în familie, conflicte frecvente

Familie destrămată sau pe cale de destrămare

4. Condiţii de viaţă şi de muncă ale elevului:


Foarte precare Bune

La limită Foarte bune

Accesibile

III. Dezvoltarea fizică şi starea sănătăţii:


1. Caracteristici ale dezvoltării fizice:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. Îmbolnăviri:
a) anterioare intrării în şcoală:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
b) pe parcursul şcolarizării:
……………………………………………………………………………………..
3. Deficienţe, handicapuri (senzitive, motorii):
…………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………..

IV. Rezultate obţinute de elev:


1. Rezultate la învăţătură- calificativul anual(pe discipline şi clase):
Clasa I Clasa II Clasa III Clasa IV

2. Cercuri frecventate de elev:

Clasa Cercul Rezultate

3. Activitatea independentă a elevului:


Citeşte suplimentar texte cu conţinut informativ

Citeşte cărţi din literatura beletristică

Rezolvă probleme în plus

Alte ocupaţii (plastice, muzicale, sportive, coregrafice)


V. Procesele cognitive şi stilul de muncă intelectual:
1. Caracteristici ale funcţiei senzorio-perceptive:
Predomină mobilitatea vizuală de recepţie a informaţiei

Predomină mobilitatea auditivă de recepţie a informaţiei

Percepţie difuză, superficială a materialului de învăţare

Percepţie complexă, spirit de observaţie

2. Nivelul de inteligenţă:
Inteligenţă foarte Inteligenţă bună Inteligenţă medie Inteligenţă Inteligenţă foarte
bună scăzută scăzută

3. Memoria:
Foarte bună Bună Medie Scăzută Foarte scăzută

4. Imaginaţia:
Săracă Bogată

Reproductivă pentru activ. tehnică Reproductiv-creativă pt.


activ. literar artistice

5. Limbajul:
Vocabular bogat, Exprimare uşoară şi Vocabular redus, Vocabular foarte
exprimare frumoasă şi corectă exprimare greoaie greoi, exprimare
corectă incorectă

6. Stilul de muncă:
Sistematic, ritmic, organizat

Inegal, cu fluctuaţii, în salturi

Neglijent, copiază temele de la alţii

Aşteaptă să i le facă părinţii

Mari lacune în cunoştinţe, rămâneri în urmă la învăţătură

7. Sârguinţa:
Foarte sârguincios Sârguincios Puţin sârguincios Nesârguincios
de obicei

VI. Conduita elevului la lecţii şi în clasă:


1. Conduita la lecţie:
Atent, participă la lecţie

Atenţia şi interesul inegale, fluctuante

Pasiv, aşteaptă să fie solicitat

Prezent fizic

2. Purtarea în general
Exemplară, ireproşabilă

Corectă, cuviincioasă, bună

Cu abateri de comportament frecvente, dar nu grave

Abateri comportamentale grave

VII. Conduita în grup, integrarea socială a elevului:


1. Participă la viaţa de grupuri:
Mai mult retras, rezervat, izolat, puţin comunicativ

Participă la activităţi de grup numai dacă este solicitat

Este în contact cu grupul, se integrează, dar preferă sarcinile executive

Caută contactul cu grupul, sociabil, comunicativ, stabil, relaţii, vine cu idei şi propuneri

Activ, sociabil, comunicativ, cu iniţiativă, bun organizator şi animator al grupului

2. Cum este văzut de colegi:


Bun coleg, serviabil, te înţelegi şi te împrieteneşti uşor cu el

Bun coleg săritor la nevoie, te poţi bizui pe el

Preocupat mai mult de sine, individualist, egoist


3. Colegii îl apreciază pentru:
Rezultatele la învăţătură

Performanţele extraşcolare

Pentru că este prietenos, apropiat

VIII. Trăsături de personalitate:


1. Temperamentul:
Puternic exteriorizat, impulsiv, nestăpânit, inegal, iritabil, uneori agresiv, activ,
rezistent la solicitări, cu tendinţe de dominare a altora
Exteriorizat, energic, vioi, mobil, echilibrat, uşor adaptabil, vorbăreţ, guraliv,
nestatornic
Calm, controlat, reţinut, lent, uneori nepăsător, mai greu adaptabil, rezervat la
solicitările repetate
Hipersensibil, interiorizat, retras, nesigur, anxios

Tip combinat

2. Emotivitate:
Foarte emotiv, excesiv de timid, emoţiile îi perturbă activitatea

Emotiv, fără reacţii dezadaptive

Neemotiv, îndrăzneţ

3. Dispoziţie afectivă predominantă:


Vesel, optimist

Mai mult trist, deprimat


4. Însuşiri aptitudinale:

Lucrează repede, rezolvă uşor şi corect sarcinile de învăţătură

Rezolvă corect, dar consumă mai mult timp şi investeşte mai multă energie

Lucrează greoi, cu erori, nu se încadrează în timp


IX. Trăsături de caracter în devenire:
a) Atitudini faţă de muncă:
Pozitive

Negative

b) Atitudini faţă alţii:


Pozitive

Negative

c) Atitudini faţă de sine:


Pozitive

Negative

IX. Recomandări de ordin pedagogic:

S-ar putea să vă placă și