Sunteți pe pagina 1din 6

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „VOINICEL”

DIRECTOR

Nr. 140 /28.04.2020

FIȘA POSTULUI - CADRU DIDACTIC ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

EDUCATOARE/PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

In temeiul
Legii educatiei nationalenr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul contractului individual de munca
inregistrat in Registrul general de evidenta a salariatilor cu numarul ........, se incheie astazi, 28 aprilie 2020 ,prezenta fisa
a postului:

Numelesiprenumele:
Specialitatea:
Denumireapostului: .............................
Poziţia COR:………………………
Deciziade numire:
Incadrarea: titular/suplinitor/cadru didactic asociat
Numarde ore sarcini de serviciu:
Numar ore de predare:
Profesorla grupa:
Cerinte:
- studii:
- studii specific postului ......................................................
- vechime ........................................................................
- grad didactic ..................................................................
Relatiiprofesionale:
- ierarhice de subordonare: director; responsabilcomisiemetodica;
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalulunitatii de invatamant;
- de reprezentare a grădiniței la activitatile la care participa ca delegat.

I. ATRIBUTII SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVITATII - ELEMENTE DE COMPETENTA


1.1. Analizarea curriculumului pentru educația timpurie.
 Analizarea curriculumului pentru educația timpurie in vigoare in vederea elaborarii documentelor de planificare și
proiectare didactica;
 Identificarea aspectelor intradisciplinare și transdisciplinare ale conținuturilor;
 Selectarea si utilizarea auxiliarelor curriculare în funcție de posibilităţile de înţelegere ale preșcolarilor;
 Corelarea continuturilor si a activitatilor de invatare cu competențele specifice.
1.2. Fundamentarea proiectarii didactice pe achizitiile anterioare ale preșcolarilor.
 Selectarea informatiei în funcție de particularitatile grupului de preșcolari, de achizitiile anterioare ale copiilor si de
gradul de interes al acestora;
 Dirijarea învățării conform proiectului de activitate si monitorizarea permanentă a activitatii preșcolarilor.
1.3. Stabilirea strategiilor didactice optime.
 Selectarea şi îmbinarea armonioasă a metodelor și materialelor didactice, în funcţie de: specificul activităţii,
obiectivele operaţionale identificate, gradul de motivare a preșcolarilor, nivelul pregătirii lor, materialele şi
mijloacele didactice disponibile.
 Utilizarea metodelor interactive şi a strategiilor didactice centrate pe preșcolar, în vederea obţinerii calităţii în
educaţie;
 Colectarea informațiilor necesare accesului și participării elevilor la activitatea de predare-învățare-evaluare
desfășurată on-line;
1.4. Elaborarea documentelor de proiectare.
 Respectarea metodologiilor de elaborare adocumentelor de planificare/proiectare didactica.
 Asigurarea parcurgerii complete a continuturilor prevăzute de curriculumul pentru educația timpurie.
1.5. Proiectarea activitatilor/experientelor de invatare care presupun utilizarea resurselor TIC.
 Utilizarea noilor tehnologii in activitatea de proiectare didactică.
 Crearea unor situații de învățare cu integrarea noilor tehnologii, care să facă învățarea mai motivantă și mai eficientă.
 Proiectarea activității-suport pentru învățarea on-line din perspectiva principiilor didactice și a celor privind învățarea
on-line;
 Elaborarea, adaptarea, selectarea resurselor educaționale deschise, sesiuni de învățare pe platforme educaționale,
aplicații, precum și alte categorii de resurse și mijloace care pot fi utilizate în procesul de învățare on-line;
1.6. Actualizarea documentelor de proiectaredidactica.
 Analiza sistematică a realizarii planificarii și adaptarea acesteia la situatia reala existentă.
1.7. Proiectarea activitatii extracurriculare.
 Proiectarea unor activitati extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile si interesele copiilor si
înscrierea acestora în Planul anual al activităţilor extracurriculare;
 Implicarea in activitatea echipelor de organizare a activităților extracurriculare/extrașcolare.

2. REALIZAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE CURRICULARE


2.1. Organizareasidirijareaactivitatilor de predare-invatare.
 Încadrarea noilor cunoştinţe în sistemul cunoştinţelor anterioare.
 Utilizarea tuturor mijloacelelor de comunicare: text, imagine, sunet
 Adaptarea la nivelul grupei şi la stilul de învăţare al fiecărui preșcolar.
 Constituirea echipelor de lucru și alocarea responsabilităţilor/rolurilor.
 Desfășurarea activității didactice în sistem on-line și sunt responsabile de asigurarea calității actului educațional;
2.2. Utilizarea materialelor didactice adecvate.
 Construirea situatiilor de invatare în funcție de contextul material al instruirii (materiale şi mijloace didactice
adecvate/disponibile);
 Selectarea şi îmbinarea armonioasă a metodelor și materialelor didactice, în funcţie de specificul activităţii.
2.3. Integrarea si utilizarea TIC.
 Integrarea/utilizarea noilor tehnologii trebuie respecte principiile didactice generale și să amelioreze învățarea
prevăzută de programele școlare.
2.4. Identificareasivalorificareaposibilitatilor de invatare ale preșcolarilor.
 Privilegierea în procesul de preadre-învăţare a strategiilor de predare care corespund stilurilor individuale de învăţare
ale preșcolarilor.
2.5. Asigurareaformariicompetentelor specificedisciplinei.
 Alegerea unităților de conținut care să favorizeze formarea şi atingerea competenţelor specifice.
 Construirea procesului de predare-învățare în jurul efortului de formare şi atingere a competenţelor specifice ale
disciplinei predate, cu un accent deosebit pe construirea unor situaţii de învăţare care să ducă la performare.
2.6. Elaborareapropunerilorsi a continuturilorcurriculumului la deciziascolii (CDS).
 Propunerea unor discipline opţionale care vor fi ofertate la nivelul unităţii de învăţământ, în funcţie de solicitările
părinților, resursele şi politica grădiniței.

3. REALIZAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE


3.1. Eficientizarearelatieiprofesor-familie.
 Planificarea unei comunicări sistematice cu familia.
 Comunicarea de informatii relevante pentru familie, in vederea ameliorărării procesului instructiv-educativ;
 Sesizarea SPAS/DGASPC privind situaţiile de abuz sau de neglijare a unui copil.
3.2. Organizarea, coordonareasau/siimplementareaactivitatilorextracurriculare.
 Organizarea unor activităţi extracurriculare la nivelul unității de învățământ.
 Participarea la unele activităţi extracurriculare organizate la nivelul unității de învățământ.
3.3. Implicareaparteneriloreducationali-realizarea de parteneriate.
 Redactarea unor proiecte educaţionale.
 Participarea la derularea parteneriatelor unității de învățământ.
 Participarea la organizarea/desfășurarea unor activităţi de voluntariat.

4. EVALUAREA REZULTATELOR INVATARII


4.1. Elaborareainstrumentelor de evaluare.
 Formularea itemilor în concordanţă cu obiectivele evaluării, conţinuturile evaluării şi standardele de performanţă.
 Promovarea autoevaluării şi interevaluării.
 Elaborarea instrumentelor de evaluare aplicabile on-line, pentru înregistrarea progresului preșcolarilor;
4.2. Administrareainstrumentelor de evaluare.
 Prezentarea obiectivelor evaluării.
 Aplicarea evaluării iniţiale, formative şi sumative.
 Stabilirea timpului de lucru în concordanță cu gradul de dificultate al probei de evaluare.
4.3. Apreciereacantitativasicalitativa a rezultatelor.
 Interpretarea rezultatelor evaluarii preșcolarilor.
4.4. Notarea, interpretareasicomunicarearezultatelorevaluarii.
 Comunicarea rezultatelor evaluării către părinți.
 Asigurarea feedback-ului constructiv permanent fiecărui părinte, în urma participării la activitățile desfășurate și a
rezolvării sarcinilor de lucru;
 Comunicarea catre parinti a progresului/regresului şcolar al preșcolarilor.
 Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali.
4.5. Coordonareasicompletareaportofoliiloreducationale.
 Utilizarea unor instrumente diverse de evaluare.
 Monitorizarea şi intervenţia pentru realizarea corespunzătoare a portofoliilor educațioinale.

5. MANAGEMENTUL GRUPEI DE PREȘCOLARI


5.1. Organizarea, coordonareasimonitorizareacolectivelor de preșcolari.
 Organizarea colectivului de copii de către profesorul pentru învățământul preșcolar/educatoare.
 Prezentarea ROF.
5.2. Elaborarea de norme specificegrupei la care predă.
 Monitorizarea comportamentului preșcolarilor.
 Stabilirea unor reguli de conduită corespunzătoare în spațiile școlare cu ajutorul copiilor.
5.3. Gestionareasituatiilorconflictuale in relatiileprofesor-copii, copii-copii, profesor-familie.
 Intervenţia pentru ameliorarea unor situaţii conflictuale.
 Utilizarea repetată şi consecventă a tehnicilor de rezolvare a conflictelor.
 Colaborarea cu profesorul consilier şcolar, în vederea armonizării influenţelor educative.
5.4. Tratareadiferentiata a preșcolarilor, in functie de nevoilelorspecifice.
 Preocuparea pentru a asigura respectarea particularitatilor psihice specifice fiecarei varste si a particularitatilor
individuale specifice fiecarui preșcolar.
 Aplicarea unui curriculum adaptat pentru copiii cu cerințe educaționale speciale.
 Alternarea activitatii de consiliere în grup cu consilierea individuala.
5.5. Comunicareaprofesor-preșcolari, utilizarea feedback-ului bidirectional in comunicare.
 Identificarea modalităţilor de comunicare adecvate unor situaţii concrete.
 Construirea unor situaţii adecvate de comunicare în vederea facilitării schimbului de informaţii preșcolar-preșcolar şi
cadru didactic – preșcolar.
 Oferă consiliere preșcolarilor grupei pentru participarea acestora la activitățile-suport pentru învățarea on-line;

6. MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTARII PERSONALE


6.1. Identificareanevoilorproprii de dezvoltare.
 Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare în funcție de dinamica didacticii de specialitate.
6.2. Participarea la activitati metodice, stagii de formare/cursuri de perfectionare/grade didactice, manifestaristiintifice
etc.
 Participarea la activităţi metodice organizate la nivel de ISJ şi CCD.
 Participarea la programele de formare continuă/perfecţionare, conform planului anual de formare profesională al
unității de învățământ.
 Participarea la activitățile de formare și webinariile recomandate de către Ministerul Educației și Cercetării, ISJ/ISMB
și conducerea unității de învățământ.
 Redactarea și publicarea unor articole metodico-ştiinţifice în reviste/lucrări de specialitate.
6.3. Aplicarea cunostintelor/abilitatilor/competentelor dobandite.
 Valorificarea competenţelor dobândite la cursurile de formare în redactarea documentelor și desfăşurarea
demersului didactic.
 Prezentarea de exemple de bună practică utilizate în activitatea didactică, prin mese rotunde sau lecţii demostrative.
 Realizarea şi actualizarea permanentă a portofoliului profesional.

7. CONTRIBUTIA LA DEZVOLTAREA INSTITUTIONALA SI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITATII SCOLARE


7.1. Implicarea in realizarea ofertei educationale.
 Propunerea unor discipline opţionale și/sau activități extracurriculare/extrașcolare care vor fi ofertate la nivelul
unităţii de învăţământ.
7.2. Promovarea ofertei educationale si a sistemului de valori al unitatii de invatamant la nivelul comunitatii locale.
 Implicarea în prezentarea ofertei educaţionale prin modalităţile stabilite de conducerea unității de învățământ.
 Instruirea elevilor pentru a prezenta sistemul de valori al unitatii de invatamant la nivelul comunitatii locale.
7.3. Facilitarea procesului de cunoastere, intelegere, insusire si respectare a regulilor sociale
 Promovarea unor modele sociale relevante pentru sistemul de valori al societății.
 Relationarea corectă cu elevii, personalul, conducerea unității de învățământ și comunitatea locală.
 Implicarea în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi a comportamentelor nesănătoase.
7.4. Participarea si implicarea in procesul decizional in cadrul institutiei si la elaborarea si implementarea proiectului
institutional.
 Implicarea în activitatea Consiliului profesoral și a comisiilor permanente/temporare/ocazionale din care face parte.
 Participarea la realizarea analizei diagnostice, ca punct de pornire al proiectului de dezvoltare instituţională.
 Propunerea unor activități concrete pentru atingerea țintelor strategice ale Planului de Dezvoltare Instituțională.
 Raportarea către conducerea unității de învățământ asupra activității desfășurate, ținând seama de modalitățile și
termenele de raportare stabilite de către aceasta;
7.5. Initiereasiderulareaproiectelorsiparteneriatelor.
 Propunerea unor proiecte educaționale concretecare să contribuie laîmbunătăţirea relaţiilor dintre grădiniță şi
comunitate.
 Participarea la implementarea proiectelor și parteneriatelor aprobate la nivelul unității de învățământ.
7.6. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).
 Asigurarea decenţei propriei ţinute.
7.7 Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.
 Respectarea Codului de etică
 Asigurarea egalității de șanse și promovarea principiilor educației incluzive.

II. ALTE ATRIBUTII


În funcție de nevoile specifice ale unității de învățămant, salariatul este obligat să îndeplineasca și alte sarcini repartizate
de angajator, în condițiile legii:
-respectă normele, procedurile și instrucțiunile specific privind SSM;
-respectă normele și procedurile privind apărarea împotriva incendiilor;
-participă la instruirile în domeniul SSM și PSI organizate de cadrul cu atribuții SSM și PSI;
-participă la instruirile în domeniul implementării sistemului de control intern managerial;
-este responsabil/secretar/membru al comisiei…………………………………………………………………..;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Atribuțiile funcției de diriginte(conform OMENCȘ nr. 5079/2016) sunt prevăzute în Anexa nr. 1.
Raspunderea disciplinară:
Neindeplinirea sarcinilor de serviciu sau in mod necorespunzator atrage dupa sine diminuarea calificativului și/sau
sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.

Director,
Prof.

……………………………

L.S:

Semnatura titularului de luare la cunostinta:

.................................................

Data: ............................

Anexanr. 1

Întemeiul OMENCȘ nr. 5079/2016 pentru aprobarea RCOFUIP cu modificările și completările ulterioare, art. 76 şi 77, și al
OMEC nr. 4135/2020, art. 9, al. 1,educatoarea/profesorul pentru învățământul preșcolar desfășoară activităţi specific
funcţiei de diriginte, prevăzute în anexa la fişa postului cadrului didactic învestit cu această responsabilitate.

1. Organizeazăşicoordonează:
a) activitatea colectivului de preșcolari;
b) activitatea comitetului de părinți;
c) întâlniri cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali la începutul şi sfârşitul semestrului şi ori de câte ori este cazul;
d) activităţi educative şi de consiliere;
e) activităţi extracurriculare şi extraşcolare în unitatea de învăţământ;
f) coordonează activitatea grupei și colaborează cu celelalte cadre didactice în vederea asigurării continuității participării
preșcolarilor la activitatea de învățare on-line;
g) intervine în soluționarea unor situații specifice cu privire la desfășurarea activității, în care sunt implicați preșcolarii
grupei.

2. Monitorizează;
a) situaţia la învăţătură a preșcolarilor;
b) frecvenţa la ore a copiilor;
c) participarea şi rezultatele preșcolarilor la concursurile şi competiţiile şcolare;
d) comportamentul preșcolarilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare;
e) participarea preșcolarilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat;

3. Colaborează cu:
a) coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare
şiextraşcolarepentruinformareaprivindactivitateapreșcolarilor, pentrusoluţionareaunorsituaţii specific activităţilor şcolare
şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe preșcolari;
b) cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a preșcolarilo relevilor grupei;
c) directorul unităţii de învăţământ, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de preșcolari, pentru iniţierea unor
proiecte educaţionale cu preșcolarii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea
sălii de grupă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite,
apărute în legătură cu colectivul de preșcolari;
d) comitetul de părinţi, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pentru toate aspectele care vizează activitatea preșcolarilor şi
evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi
extraşcolară;
e) alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea adeverințelor/documentelor şcolare ale preșcolarilor grupei;
g) persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării şi actualizării datelor referitoare la preșcolari;
h) participă împreună cu celelalte cadre didactice și conducerea unității de învățământ la stabilirea platformelor,
aplicațiilor și resurselor educaționale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitatea desfășurată;
i)colectează feedbackul de la preșcolari și părinți, cu privire la organizarea și desfășurarea activității-suport pentru
învățarea on-line, și îl transmite conducerii unității de învățământ;

4. Informează:
a) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ;
b) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, cu privire la reglementările referitoare la documentele care reglementează
activitatea şi parcursul şcolar al preșcolarilor;
c) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre situaţia şcolară, despre comportamentul preșcolarilor, despre frecvenţa
acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, precum şi în scris, ori
de câte ori este nevoie;
d) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în cazul în care preșcolari înregistrează absenţe nemotivate; informarea se face
înscris; numărul acestora se stabileşt prin regulamentul de organizare şi funcţionare a fiecărei unităţi de învăţământ.
e) informează părinții preșcolarilor cu privire la perioada suspendării cursurilor în unitatea de învățământ și modalitatea
de organizare a activității-suport pentru învățarea on-line, inclusiv cu privire la drepturile și obligațiile acestora;
f) transmite părinților preșcolarilor de la grupa pe care o coordonează programul stabilit la nivelul unității de învățământ,
precum și alte informații relevante pentru facilitarea învățării on-line;
g) asigură comunicarea cu părinții pentru participarea preșcolarilor la activitățile-suport pentru învățarea on-line;

5. Îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare
sau fişa postului.

Alte atribuţii educatoarei/profesorului pentru învățământul preșcolar:


a) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de grupă, împreună cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali;
b) completează catalogul grupei cu datele personale ale preșcolarilor;
c) motivează absenţele preșcolarilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului de
organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
d) completează documentele specific colectivului preșcolari;
e) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale grupei;

Semnătura cadrului didactic: ....................................

S-ar putea să vă placă și