Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC Nr 21

Profesor : Suvac Sergiu

Clasa: VI

Data : 07.02.17

Timpul rezervat: (45)

Disciplina: Geografia continentelor şi oceanelor

Subiectul: Apele Americii de Sud.

Tipul lecţiei: Lecţie de formare a competenţelor şi de înţelegerea a cunoştinţelor.

Subcompetenţe

1. Comunicarea corectă în limba maternă, cu utilizarea adecvată a termenilor geografici


5. Citirea şi interpretarea hărţii fizice la caracterizarea componentelor naturii continentelor.
6. Inentificarea relaţiilor dintre componentele naturii specifice continentului

Obiective operaţioale: la finele lecţiei elevii vor fi capabili:

O1- să utilizeze termenii specifici în comunicările geografice orale;

O2- să efectuieze, în scris, o descriere geografică coerentă, cursivă, a apelor de suprafaţă;

O3- să recunoască poziţia principalelor bazine acvatice, analizînd harta;

O4- să deducă dependenţa rîurilor de relief şi de climă, analiyînd harta;

O5 - să aprecieze rolul apelor de suprafaţă pentru natură şi viaţa omului, studiind textul.

Strategiile didactice:

Mijloace didactice: Hartă, Atlas, Imagini din text, Fişe, manualul cl.6, notebook, aparat de
proiectare, schema Clasificarea lacurilor.

Metode de învăţare: Explicaţie, Conversaţie, Descriere, Ciorchine, algoritmizarea,


problematizarea, lucrul cu harta, cu textul, Alfabetul cifrat, „Ştiu, Vreau să ştii, Am învăţat”,
„Ghici”.

Moduri de activitate: Activitate frontală, individuală, în perechi

Surse bibliografice: Natalia odoleanu, Geografia Continentelor şi oceanelor, clasa VI;

Natalia Odoleanu, Geografie, Ghidul Profesorului;

Serafica Roşcovan, Geta Lăpuşte, Geografia continentelor şi oceanelor,

caietul elevului, clasa VI.

Desfăşurarea lecţiei
Etapele lecţiei Obi Activitatea profesorului Activitatea elevului Resurse
ectiv materiale
e procedurale
1 2 3 4 5
1 EVOCARE Profesorul salută elevii. Elevii salută
Moment Verifică prezenţa elevilor, aspectul profesorul.. Elevul de Conversaţie
organizatoric exterior. serviciu prezintă lista
Stabileşte un climat pozitiv procesului persoanelor absente.
de instruire. Pregătirea elevilor către
lecţie.

2 Hartă, Atlas
Reactualizare Profesorul întreabă elevii ce temă au Elevii răspund la
a avut de pregătit pentru acasă. Află de la întrebarea de pe fişă. Fişe
cunoştinţelor elevi cele neînţelese şi neclare în Elevii realizează
legătură cu efectuarea temei de acasă. sarcina propusă. Conversaţie
Propune elevilor să răspundă la Descriere
întrebările din fişe pe tema de acasă Analiza
“Zonele clicatice”

3
REALIZARE Descifraţi conform alfabetului cifrat Hartă,
A SENSULUI denumirea temei noi:
Comunicarea 21,12,26,21,11,15,7 23,11 Elevii conform Atlas
şi fixarea 15,1,5,26,21,11,15,7 1,16,7,21,5,11,11 alfabetului cifrat
noilor 6,7 22,26,6 descifrează denumirea
cunoştinţe Rîurile şi lacurile Americii de Sud temei noi – Rîurile şi Imagini din
lacurile Americii de text
Profesorul anunţă subiectul lecţiei Sud.
tema 21 pag.81
Pe ecran apare tabelul: Elevii fixează în caiete
Ştiu, Vreau să Ştiu, Am Învăţat subiectul lecţiei.
Dragi elevi, ce ştiţi despre apele de Răspund oral ce ştiu Explicaţie
suprafaţă ale Americii de Sud. despre apele de suprafaţă
Profesorul anunţă obiectivele lecţiei: ale Americii de Sud
Conversaţie
- să recunoască poziţia principalelor
bazine acvatice, analizînd harta;
- să deducă dependenţa rîurilor de relief Elevii fixează în caiete
şi de climă, analiyînd harta; obiectivele lecţiei,
- să aprecieze rolul apelor de suprafaţă complectînd coloana
pentru natură şi viaţa omului, studiind Vreau să ştiu.
textul.
-să efectuieze, în scris, o descriere
geografică coerentă, cursivă, a apelor de
suprafaţă.

Cantitatea mare de precipitaţii Descriere


atmosferice şi cîmpiile intinse au
determinat apariţia rîurilor mari pe
continent. Ele sînt repartizate
neuniform. Analiza-ţi fig.4.55-
Lungimea principalelor rîiri Am.de Sud.

O1 a)Studiind fig.4.53pag.81 determinaţi Elevii determină conform


bazinele de scurgere ale rîurilor Am.de fig.4.53 că rîurile din Reprezentare
Sud. Am.de Sud aparţin a schemei
următoarelor bazinelor
de scurgere:
I.O.Atlantic – Amazon,
Parana, San
Franfrancisco, Paraguay,
Orinoco,RioColorado ş.a Identificarea
II.O.Pacific –rîuri mici pe harta
ce izvorăsc din m-ţi fizică a
Anzi(suprafaţa de 12ori rîurilor şi a
m.mică) lacurolor
III.endoreic –rîuri ce
izvorăsc dar nu au
contact cu Oceanul
Planetar.

O2 b)Analizînd schema, amintiţi-vă ce Elevii argumentează


particularităţi ale rîurilor depend de schema. Elaborarea
relief şi de climă, analizînd fig.3.42 schemelor,
pag.48.

c)Caracterizarea fluviului Amazon. Elevii vizionează


O3 Citind fragmentul din text. Vizionarea filmuleţul, şi apoi citesc
filmuleţului –Fluviul Amazon(4min) informaţiadin text.

Lucrul cu
d)Clasificarea lacurilor Americii de Sud Elevii din text determină: harta, cu
O4 după originea cuvetei: Lacurile: complectează textul
schema
Tectonice-
Lacurile Titicaca,Poopa
f.scurgere Vulcanice-Ojos del
Slado
Glaciare-Buenos Airis
lagune Tectonic Vulcanice Glaciar Lagune-Maracaibo
ee e Solonceacuri-Salinas
Grandes

e) Rîurile şi lacurile au o mare Elevii ascultă atent,


importanţă practică pentru navigaţie, înscriu dateleîn caiete.
transportarea mărfurilor, precum şi ca
resursă energetic cu toate că nu pe toate
rîurile sînt construite hidrocentralele.
4. a) Profesorul propune elevilor să
REFLECŢII caracterizeze fluvial Amazon conform Elevii caracterizează Conversaţie
Realizarea algoritmului Timp de 3min. fluvial Amazon conform
feedbak-ului O2 algoritmului.
Verificarea orală al răspunsurilor

b) Notaţi pe harta de contur, timp de 5


min. rîurile şi lacurile ale Americii de Depun pe harta de contur Harta de
Sud, enumerate din conspect /text. rîurile şi lacurile contur
Americii de Sud .
O5

Profesorul verifică lucrul individual, Elevii notează


trecînd la tablă cite un elev. informaţia,completările
făcute de profesor.

c) Ghici: Tipm de1min., se citeşte rapid Elevii răspund la


(se va aplica selectiv): se lucrează cu întrebările profesorului.
dicţionarul şi Recordurile Am de Sud. Participă în jocul didactic

1.Cel mai lung rîu din lume. - Amazon


2. În traducere din spaniolă înseamnă –
rîul nenorociţilor. - Parana
3.Unul din afluenţii săi este Madeira.-
Amazon.
4.În traducere este - ruda mării.-Parana
5.Pe unul din afluienţii săi este cascada
Angel.-Orinoco
6.Cum se numeşte cel mai mare nufăr.-
Victoria regia.
7. Cascadă care înseamnă “apă mare” şi
situată pe unul din afluienţei Paranei –
Iguascu.

5 Profesorul efectuază caracteristica şi Elevii numesc cele


EXTINDERE generalizarea lecţiei. înţelese/învăţate de la Generalizare
Generalizarea Complectăm rubric Ce am învăţat. lecţie .
lecţiei. Sînt atenţi la notare,îşi Apreciere
Aprecierea, Menţionează cei mai activi elevi. expun părerea despre
comentariul Comunică şi comentează notele. analiza activităţii, metoda
notelor de activitate şi nota
primită.

6 Tema Profesorul anunţă tema pentru acasă


pentru acasă Elevii notează în caiete Activitate
”Rîurile şi lacurile Americii de Sud“. tema pentru acasă. individuală
Exerciţiul 1,3 de la evaluare (p.84).
Dă indicaţii privind îndeplinirea
sarcinii de sine stătător.

Profesor:_________________

S-ar putea să vă placă și