Sunteți pe pagina 1din 5

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2021
Chișinău

Cu privire la aprobarea cuantumului premiilor pentru performanţele


obţinute la ediţia a XXXII-a a Jocurilor Olimpice de vară şi ediţia a XVI-a
a Jocurilor Paralimpice din anul 2021, or. Tokyo, Japonia
--------------------------------------------------------------

În temeiul art. 30 din Legea nr. 330/1999 cu privire la cultura fizică şi


sport (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 83-86, art. 399), cu
modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă cuantumul premiilor pentru performanţele obţinute la ediţia a


XXXII-a a Jocurilor Olimpice de vară şi ediţia a XVI-a a Jocurilor Paralimpice
din anul 2021, or. Tokyo, Japonia (se anexează).

2. Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării va stabili valorile premiilor


după cum urmează:
1) pentru sportivi – valoarea premiului va fi egală cu cuantumul premiului
aprobat, conform anexei, în funcţie de performanţa obţinută;
2) pentru antrenori – valoarea premiului va fi egală cu valoarea premiului
sportivului, dar nu va depăşi suma acordată sportivului în cazul în care acesta
este asistat de mai mulţi antrenori. Dacă antrenorul a pregătit mai mulţi sportivi
premiaţi, acestuia i se acordă un premiu egal cu valoarea celui mai mare premiu
acordat unui sportiv, majorat cu 75% din valoarea fiecărui premiu acordat
celorlalţi sportivi premiaţi;
3) pentru medici şi maseuri – valoarea premiului va constitui 10% din
valoarea premiului stabilit pentru sportivul asistat pe perioada ciclului olimpic,
dar nu va depăşi 10% din valoarea premiului sportivului în cazul în care acesta
este asistat de mai mulţi medici și maseuri.

3. Acoperirea cheltuielilor legate de plata premiilor respective se va


efectua din contul mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului.
2

4. Punctul 54 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate


prin Hotărârea Guvernului nr. 1552/2002 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2002, nr. 174-176, art. 1750), cu modificările ulterioare, va avea
următorul cuprins:
,,54. Valoarea premiilor pentru deţinătorii locurilor I-VIII la Jocurile
Olimpice, Jocurile Paralimpice şi locurilor I-V la Jocurile Europene se va aproba
prin hotărâre de Guvern”.

Prim-ministru interimar AURELIU CIOCOI

Contrasemnează:

Ministrul educației,
culturii și cercetării Lilia Pogolșa
4

Anexă
la Hotărârea Guvernului nr.

CUANTUMUL
premiilor pentru performanţele obţinute la ediţia a XXXII-a
a Jocurilor Olimpice de vară şi ediţia a XVI-a a Jocurilor Paralimpice
din anul 2021, or. Tokyo, Japonia

Medalia de aur 3 000 000 lei


Medalia de argint 2 600 000 lei
Medalia de bronz 2 000 000 lei
Locul IV 600 000 lei
Locul V 600 000 lei
Locul VI 400 000 lei
Locul VII 300 000 lei
Locul VIII 200 000 lei
Nota informativi
la proiectul HotIrArii Guvernului cu privire la aprobarea cuantumului premiilor pentru
performan(ele obfinute la edifia a XXXII-a a Jocurilor Olimpice de vari 9i editia a XVI-a a
Jocurilor Paralim ice din anul 2021 or. To o Ja nla
1. Denumirea autorului proiectului.
Ministerul EducaJiei, Culturii ;i Cercetdrii.
2. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ $i finalitdlile urmirite.
Coform deciziei Comitetului Intemational Olimpic, in perioada 23 iulie 2021 -08 august 2021 se va desf}qura
edilia a XXXII-a a Jocurilor Olimpice de var6 qi editia a XVI-a a Jocurilor Paralimpice din anul 2021, or.
Tokyo, Japonia.
Jocurile Olimpice urmau si aibd loc in anul 2020, dar din motivul rdspAndirii infecliei de tip nou SaRS-CoV-2,
Comitetul IntemaJional Olimpic a decis amanarea acestora pentru anul 2021.
Pentru editia curenta a Jocurilor Olimpice sunt calificali 12 sportivi, la probele olimpice, iar la probele
paralimpice se preconizeazi si se califice circa 7 sportivi.
Scopul proiectului respectiv este de a susline financiar/material sportivii autohtoni care vor participa cu succes
la Jocurile Olimpice/Paralimpice qi vor reprezenta Republica Moldova pe arena sportivE internalionalA, precum
gi antrenorii acestora qi personalul asistent (medicii/maseurii).
Necesitatea aloclrii premiilor olimpice vine ca o stimulare gi menlinere a sportivilor de performan(I gi
antrenorilor prin combaterea fenomenului naturalizdrii. In aceastA ordine de idei, se poate menliona cA pe
parcursul ultimului deceniu Republica Moldova pierde mulli sportivi de valoare.
in context, aplic6nd testul elaborat prin Hotlrerea Cu(ii Constitutionale nr.7 din 04.03.2021 pentru controlul
constitutionalititii articolelor l5 alin.(2) lit. d), e), f, alin.(3), 23 alin.(3) qi alin.(6) 9i articolului 26 alineatele
(6) - (9) din Legea cu privire la Guvern nr.l36 din 7 iulie 2017 (competentele unui Guvem al cdrui mandat a
incetat), care urmare$te si clarifice limitele de competenld ale Guvernului al cdrui mandat a incetat $i sa
aprecieze dacd mlsurile pe care le considertr necesare se incadreazl in exigenlele stabilite de articolul 103
uiin.(Z) ain Constitulie (punerea in balanj[ a principiului legitimitAtii politice a Guvemului al cirui mandat a
incetag, Curtea a relinut id Guvemul al cdrui mandat a incetat poate sd se conduca de criteriul necesitlfii, adic6
sd adopte acele mlsuri care urmdresc str solulioneze treburile urgente, care trebuie solulionate in mod imperativ
pentru a evita pericole foarte grave pentru stat;i ceteleni, pentru viala economictr 9i sociald.
irin urmare, Iuind in consideiare ctr Jocurile Otimpice au loc in perioada 23 iulie-08 august 202 1, este imperios
necesar ca proiectul hotararii de Guvem s6 fie aprobat p6nd la inceperea acestora. Cu atet mai mult cA
aprobarea cuantumului premiilor va stimula sportivii qi antrenorii care participi la Jocurile Olimpice sA obtind
rezultate inalte
Princi lele revederi ale roiectului.
Proiectul Hotdrarii Guvemului propune ca sport ivii de performanla care vor obline locurile I-VIll sa

beneficieze de premii in urmetoarele cuantumuri:


Medalia de aur - 3 000 000 lei;
Medalia de argint - 2 600 000 Iei;
Medalia de bronz - 2 000 000 lei;
Locul lV - 600 000 lei;
Locul V - 600 000 lei;
Locul VI - 400 000 lei;
Locul VII - 300 000 lei;
Locul VIIi - 200 000 lei.
Proiectul prevede acordarea premiilor antrenorilor acestora 9i personalului asistent, medicilor/maseurilor'
nr.155212002 cu privire la
De asemene4 proiectul prevede completarea punctului 54 din Hot6r6rea Guvemului
Normele finaniiare pentiu activitate sportivA cu sintagma ,,Jocuri Europene"'
Europene care se
Guvemul a inte.venit anterior cu mesuri de sprijin (acordarea de premii) 9i la Jocurile
desfrgoard o dat6 la 4 ani.
Ho6rirea Guvemului nr.344l2Ol9 cu privire la aprobarea cuantumului premiilor
pentru
a foit uaoptuta Belarus'
p..iorrunfit. oUlinute la editia a II-a a Jocurilor Europene din anul 201 9, or. Minsk, Republica
prin scrisoarea nr'07l1-
ir,f.f, in procesul avizdrii Fiotirdrea Guvemului nr.'iqqtZOtg, Ministerului Finanlelor
0313414g5 din 12.06.2019 a recomandat de a completa Hotdrarea
Guvemului nr.l552/2002 cu privire la
Normele financiare pentru activitate sportivA.
ir" frrga p..ri"*a sportivilor la Jocurile Olimpice urmeazi sI fie reglementatd 9i premierea sportivilor
la

Jocurile Euro C
Fundamentare:r economico-fi nanciari.
Premiile vor fi achitate din fondul de rezervl a Guvemului. In fondul de rezervd al Guvemului sunt mijloace
financiare care ar putea fi utilizate pentru acordarea premiilor respective.
Conform Hotirdrii Guvernului nr.5312017 cu privire la alocarea mijloacelor financiare au fost alocate din
fondul de rezerya a Guvemului 3 950 000 lei, in scopul premierii sportivilor pentru performantele oblinute la
edilia a XXXI-a a Jocurilor Olimpice de vari qi edilia a XV-a a Jocurilor Paralimpice din anul 2016, or. Rio de
Janeiro, Brazilia, precum gi a antrenorilor, medicilor/maseurilor.
Proiectul actului normativ respectiv va avea un impact financiar aproximativ in mirime de 3 950 000 lei, la fel
ca cel anterior din motiwl cA cuantumul premiilor au rimas aceleagi.
Ministerul Finanlelor, prin scrisoarea ff.0711-17144 din 26 mai 2021 recomandi Ministerului Educaliei,
Culturii gi Cercetdrii sd identifice mijloace financiare din contul qi in limitele alocatiilor bugetare aprobate ale
Ministerului, din motiv cI in anul 2020 nu au fost executate alocatii in mtrrime de 33 milioane lei.
Ministerul nu a executat alocaliile respective din motilul ca anul 2020 multe competitii sportive inlemalionale
au fost anulate ori au fost amenate pentru anul 2021, din cauza rispdndirii virusului SaRS-CoV-2.
Din lipsa desfEgurdrii competiliilor sportive qi rezultatelor, mulIi sportivi nu au beneficiat de premii sportive.
in anul 2021 numdrul competiliilor sportive s-a dublat, fiind planificate gi desf{qurarea competitiilor sportive
care nu au awt loc anul trecut gi bugetul va fi valorificat 100%.
Ministerul nu dispune de mijloace financiare pentru a acoperi toate acliunile sportive planificate in Calendarul
actiunilor sportive nalionale gi intemalionale pentru anul 2021 gi in special pentru premierea sportivilor care
vor obline performante la Jocurile Olimpice de Vartr or. Tokyo, Japonia.
Astfel, Ministerul este in imposibilitate de a identifica surse financiare pentru premierea sportivilor de
performanltr, a antrenorilor qi medicilor, pentru performanlele obtinute, din acest motiv se impune alocarea
mt loacelor financiare din fondul de rezervi al Guvemului.
Modul de incor rare al actului in cadrul normativ din vi oa re.
Actul normativ este elaborat conform tehnicii legislative este c onform Constituliei Republicii Moldova gi Legii
nr.330/1999 cu privire la cultura fizica li sport
Odat6 cu intrarea in vi a ului ect nu va fi necesari modificarea altor acte normative
Avizarea iconsultarea ublicl a roiectului.
In scopul respectirii prevederilor Legii nr.239l2008 pr ivind transparenla in procesul decizional, proiectul
Hotararii Guvernului a fost plasat pe pagina web ofic ial6 a Ministerului Educaliei, Culturii qi Cercetlrii
mecc v.md, com artimentul T directoriul Trans decizional6.
Constatirile ex rtizei anticoru
Proiectul urmeazi a fi remis s ex ertiza antlcoru e

Lilia POGOL$A

*e, Ministru

Ex. Ion lacub


Tel.022-250-159