Sunteți pe pagina 1din 481

Dulap pentru depozitarea lenjeriel.

Perne de diferite dtmensiuni, pentru pozilionarea unor segmente ale


corpului. Cearsafuri, prosonpo pentru acoperirea pacientului in timpul
^edmlei de masaj. Cuier pentru hainolo pacientului Cantar.
ChtuvetA (spalarea pe maini inainle $i dupa fiecare jedinja oste
obligalorie). Grup sanitar $1 cablni de du$ {utllizate atat de maseur,
cat ?i de pacieni}
IL MAS A JUL RE0IIN1I I.O.M BOSACRALE SI COCCIGIENE

• Dellmllare zonali
In partea inlerioara, zona lombara esle delimitate median de partea distala a
vertebral U, §i bilateral de crestele iliace. iar In partea superioara. este
delimitate median de partea proximata a vertebrei L, iar bilateral de rebordul
ultimei perechi do coaste.
In partjle laterale, zona este delimitate de hniile subaxilare mediane ale
trunchiului.
In cazul In care se prelucreaza regiunea lombosacrococcigiana, delimilarea
in partea inferioara se face prin linia orizontala imagmara care trece pe la nivelul
par|ii inferioare a ultimei vertebre coccigiene.

• Descriere anatomies
Oase: cinci vertebre lombare, cinci vertebre sacrale sudate intre ele
(osul sacru), irei sau patru vertebre coccigiene sudate intre ele (osul
coccis) sj oasele iliace. Mu$chi:
TABEW
L mi

MugchiORIGINSINSERTIE1234Iliocostal - partea
lombara- Pe croasta uiaca- Pe apofoeie transverse
lombare • Pe unghiul uiiimelor
6-11 coasteMuKltlzl- Pe apoftza transversa■ Pe apofiza
spinoasa a vertebrek" 3 si 4 lombareIniemansveraallMarele
dorsal- Pc creasta *aca
- Pe apofi2e«e spinoase ale vertebrelw lombare- Impreuna
cu tendonul rotunduiul mare. In san-(ut mterOibcrcular al
tiume-rusulul• Ridta toiaceie {cand punciul fix esle pe
humerus)Pairalul lombelor- Pe parole tolerate ale CQloanei
lombare- Pe terete iiiocoslalo ver-ticale ce pornesc de pe
creasla lliaca si liga-menlui Ililombar
- Pe fibrele iliolransversale
- Pe flbrele costotransver---. -• inCina coloana lombara de
panea lor (cand punciul hx esle pe basin)
- Esle un muschi cxplralor
- inciina bazinui pe panea sa (cand fa punci fix pe iwace)
- Men;ine Irunctiiul in reditu-dino

2
1 2 3 4
Sacrospinal - Portiunea
inferioarS cu c-yino
pe sacai §i creasta
ii*ca
Sacrolombari
Fesierul mare - Pe losa ilisca • Pe maiglrea externa - Extensor aJ coapset
externa a imtei asp*c - Rotate externa
- Pe creasta daca - AMuctOf
poste-rioars - Adductor
- Pe lala postero-
infen-oaia a
sacrului si
ro-ci=i. ...
Festetul - Pe losa IliacS - Pe marele • Abductor al coapsel
mlJlQCiu ©xtQfna trohanler -faia - Rolal» interna
- PC cieasta iliaca externa - IndinS bazlnul unilateral
(ce* 3 anteiioare)
• FtccteazS coapsa (din
cflosta-tiS'H la Tnccputul
rniscarii)

Articulapi:
a) Articular mobile: articulaliile inlervertebrale dtntre T12-L| L'i-U, Lj-U, Lj-U,

b) Articulatii fixe: arliculaliile intervertebrals sacrale $r coccigiene.


articulatia dintre
osul sacru $i coccis §i articulaliile sacroiliacs.

• Delimitare regionali
In partea inferioara, zona este delimitata de plicile fesiere. iar Tn partes
superioara median de vertebra T5 sj bilateral de perechea de coaste 5 (sau, Tn
anumile afec(iuni. pana la nivelul median vertebra C7-T1 §i bilateral de rebordul
primei perechi de coaste).
Latero-tateral. zona este delimitata de linia mediana laterals subaxilara sj
trohanterul mare.

A. MASAJUL - ORDINEA §! TEHNICA DE PRELUCRARE A L1NIILOR

Pozitfa pacientului: Tn decubil ventral, cu mainile pe langa* corp §i Tn usoara


abductfe. cu sau fara perna sub abdomen, cu sau fara rulou sub articulatia
gleznei. Pozi[ia maseurului: in ortostatism. lateral in slanga pacientului.

3
Pozijia pacicntului si a maseurului nu se descrie la fiecare manevra, ci numai
cand se schimbS.
Fiecare manevra (cu formele ei) se repela de 3-5 ori, pe aceeasj linie ?i Tn
cadrul acelora§i limite (in funcjie de diagnostic).
In cadrul acestei regiuni, se executa masajul zonal pe coloana lombara,
manevrele pe care se pune accentul fiind gelulrea §i fricliunea.

1. NETEZIREA

a. Netezirea cu douA m$mi

Fig. 11.41 - Netezirea


paravertebrals cu Coua
maini
Linia 1 - paravertebrals. Poztya
maseurului: Tn ortostatism, cu $oldul
drept la nivelul coapsei stengi a
pacieniuiui §i cu piciorul stang u§or In
fat,a. Fata palmara a mainilor se fixeaza
la nivelul plicii fesiere (mana dreapta,
paravertebral dreapta §i mSna stanga.
paravertebral stanga). cu degetele
orientate spre cap. Urmarind cu policele
sanjurile paravertebrale, se executa
netezirea pana la nivelul lui T:. sau T(.
de unde se aluneca pu(in In lateral. Se
revine sj se reia. (fig. 11.41)
Netezirea cu doua maini se poate
executa si unilateral, cu mana dupa
mana. intre acelea$i limite.

4
Linia 2 - latero-laterala. Mana dreapta
se \ fixeaza pe §oldul drept ?i mana stanga
pe §oldul stang (cu varful degetelor oriental
spre axilS). Urmannd liniile subaxilare medi-
ane ale trunchiului, se executa netezirea
pana la nivelul perechilor de coaste 5-6. De
aici, se aluneca pe omoplar,!, Imbracandu-i,
iar de la partea superioara a acestora. se
aluneca cu ambele maini spre coloana.
patrecandu-le la nivelul vertebre! C 7 . Se
revine si se reia. (fig, 11.42)

Fig. n.42 - Netezirea laieroiateraB cu dova


maini.
b. Netezirea cu doui degete
(para-
vertebral*)
Fata palmara a mainii dtepie este
sus-zendatd la niveM coccisulu), cu
indexul pe --I'Hul paravertebral siang
si cu mediusul pe santul
paravertebral drept (cu vartul
oriental spre cap). Se efectueaza
netezirea paraver-;ebralfl pana la
niveiul lui T4 sau T,. Se revine 91 se
reia (fig. II 43)
Aceasla netezire so poate ng. H.43 - Netezirea
executa si cu mana dupa mana. In paravertebrala
aceiasi mod $i in aceleasi Itmite. cu doufl degete

c. Netezirea cu patru degete fintercostala)


Pe henvtoraceto drept
Pozltia maseurului: In ortostatism. cu sold u I stang la mvelul umarului slang
al pacientului. cu piciorul drept usor in fata (spre regiunea lombara).
Fa(a palmara a mainii slangi se pozilioneaza la niveiul vertebrelor TyT^ . cu
degelut 5 printre perechea de coaste 9-10, degetul 4 print re perechea do
coaste 10-11. degetul 3 printre perechea de coaste 11-12. iar indexul pe
rebordul ultimei coaste (cu vfirful onenlal spre linia subaxilara mediana dreapta).
Se efectueaza netezirea. incepand de la Tiusculatura paravertebrala. pana la inia
subaxilara' medians. Se revine si se reia.

Pe hemitoracete stAng
Fata palmara a mftinii stangi se pozi|ioneaza po hemiloracele stang, la niveiul
vertebrelor Ts-Ti?, cu degetul 5 pe rebordul ultimei coaste. degetul 4 printre
coastole 12-11. degetul 3 printre coastele 11-10 51 degetul 2 printre coastele 10-
9 (cu varful oriental spre linia subaxilara mediana) Se efectueaza netezirea.
incepand de la Tiusculatura paravertebrala. pana la lima subaxilara Se revine $1 se
reia

d. Netezirea sub forma de romb


Pozitia maseurului: In ortostatism^ In dreptul regiunii lombare, oriental cu
lata spre aceasla.

5
Paima dreapta se lixeaza la niveiul articula(iei sacroiliacs stangi. cu degetele
onentate spre coccis Mdna stanga se suprapune peste degetele mdirui drepte.
Urmannd cu degetele creasta iliaca. se efectueaza netozirea. pnn iragerea
mamilor. pana la linia ax tiara mediana stanga La acesi nivel. se rotesc pal mete
cu fata spre rebordul ultroei perechi de coaste a hemitoracelui slang, de unde se
contmua netezirea cu degetele. pnn
Iragere. pe rebordul ultimei coaste. pana la nivelul articulaliei costovertebrale Ti* Apoi. se
schimba pozii,ta paimekx. cu faja spre rebordul ultimei coasie a hemitoracelui drepl, si se
continua netezirea cu degetele. prin tragere. pe rebordul ultimei coaste, pana la linia
axilara dreapta. De aici, se intorc palmele cu fata spre muchia crestei iliace $i se continua
netezirea pe aceasia, pana la articulajia sacroiliacs, unde se incheie rombul. Se revine §1 se
reia.

e. Netezirea sub forma de pieptene


Pozijia maseurului: in ortostatism, cu soldul drept la nivelul coapsei stangi a pacientuiui
si cu piciorui stang usor inainle.
Partea dorsala a mainilor se fixeaza la nivelul plicii lesiere (mana dreapta.
paravertebral dreapta si mana stanga. paravertebral stanga). Se efectueaza netezirea.
pnn derularea dogetelor pe musculatura fesiera si paravertebrals, pana la nivelul lui T s sau
T. Se revine si se reia.
Se intercaleazd netezirea cu doua maini (paravertebrald si lateroJateraia) si se trece la
framantat

2. FRAMANTATUL

a. Frimtntatul cu o manS
- Pe hemibazmul si
hemitoracele drept
Linia 1 - paravertebrald. Mdna
dreapta se fixeaza sub nivelul plicii
lesiere drepte. cu poli-cele pe sanlul
median paravertebral dreapta. iar cu
indexul si celelalte degete pe partea
latero-extema a musculaturii
paravertebrale. Se efectueaza
frdmdntalul. apasand cu policele in jos Si
usor in lateral (pentru a nu aluneca
peste muschr). iar cu indexul, ajutat de
celelalte degete. se aduna musculatura Fig. 1.44 - FtamAnMU
spre police si se prelucreazd Urmarind cu O mana pe
limile indicate pe fesd. se continua htmlMztnul drepl - IrM
framdntatui pe musculatura paraverte- 1 (paravertebrala). braia.
pdna la nivelul lui T* sau Ti Se revine si se reia. (fig II.44)

Linia 2 - medtana. Mdna dreapta se fixeazd sub nivelul plicii lesiere, cu


varful policelui oriental in sus $j spre marginea latero-extema a musculaturii
paravertebrale, tar cu varful indexului si al celortalte degete oriental in sus si spre
linia subaxilara mediana a trunchiului (intre deschiderea acestora se afia linia
imaginard care une$te varful inferior al omoplatului cu plica fesiera). Urmarind
liniilo indicate, se efectueaza framantatul
(adunanrj concomitant cu policeie 51 indexul. ajutat de ccielalte degete)
pe fesa §i. Tn continuare, pe zona lombara si loracaia, pana la varful
inferior al omoplalului. Se revine §i
se reia.
Linia 3 - subaxilara. Palma
mainii dreple se fixeaza la niveiul
irohanierului mare, cu policeie
deasupra liniei medians subaxilare.
orienlal cu varful spre varful inferior
al omoplatului. iar cu indexul si

6
Fig. 11.45 - Framamatul
cu o mana pe
hemibazinol dtopl - l>m»
celelalte degelo sub lima axilara mediana. cu varful onenlal spre partea
anlerioara a axiiei (Tnire deschtderea acestora se alia linia care uneste
axila cu irohanterul mare). Se executa iramamatul (adunand conco-
milenl cu policeie si mdexul) pe zona lombara si loracald. pdna in
apropierea axiiei.
Se revine si se reia. (fig. 11.45)
- Pe hemibezinul si hemlloracele st;mg
Linia 1 - paravertebrals. Palma mainii dreple se fixeaza sub plica fesiera
stanga, indexul s,i celelalte degete pe santul median paravertebral, iar policeie
pe partea latero-exlerna a muscuiaturli paravertebrale. Se efectueaza
framantatul. apesand cu indexul pe santul paravertebral si usor in lateral (astfel
incat sa nu alunece pe muschi). iar cu policeie se aduna musculatura fesiera
spre index. Urmannd liniile indicate, se continua pe musculatura
paravertebrala, pdna la niveiul lui Ts sau T, Se revine si se reia.
Linia 2 - mediana Palma mdinii drepte
se Fixeaza sub plica fesiera. cu
varful
indexului si al celortalte degete onentat in
sus si la margmea externa a
musculaturii
paravertebrale. iar cu varful potcefui
onentat
in sus s> Spre Imia axilara mediana
(inlre
deschiderea acestora aftandu-se linia
ima-
ginara care une$te vftrful omoplatului cu
plica fesiera). Urmdrind liniile indicate, se
efectueaza framantatul (adunand conco-
mitent cu indexul si policeie) pe fesa si, in
continuare, pe zona lombara si loracaia,
pana la varful inferior al omoplatului. Se
revine si se reia. (fig. 11.46) F|
9- "•46 - Framamaiul cu o mana pe
hentibazinul slang - lima 2
(medlena).

Fig. 11.47 - Framfintatul CU


0 mana pe ricmi-Dazinul
stang - fenia 3 (subaxilara).
Linia 3 - subaxilara. Palma mainii
stangi se fixeaza la niveiul trohanterului
mare, cu policele deasupra liniei
mediane subaxilare. oriental cu varful in
sus, spre varful inferior al omopiatului.

7
iar cu indexul si celelalte degete sub
linia axilara mediana, oriental cu varful
spre partea anterioara a axilei (Tntre
deschiderea acestora aflandu-se linia
axilara care se une§te cu trohanterul
mare). Se efectueaza framantatul
(adunand concomi-tent cu policele si
indexul) pe zona lombara si toracala,
pana in apropierea axilei. Se revine si se
reia. (fig. 11.47)
Se intercaleaza netezirea cu doua
maini (paravertebrala si latero-laterala)
si se trece la framantatul cu doua maini.

b. Framantatul cu douS maini


- Pe hemibazinul si hemitoracele drept
Pozitia maseurului: in ortostatism, cu fata la regiunea de tratat
Linia 1 - paravertebrala. Palma mainii
drepte se fixeazS sub plica fesiera
dreapta,
cu policele pe san(ul median
paravertebral
dreapta, iar cu Indexul si celelalte degete
pe
partea latero-extema a musculaturii
paraver-
tebrals, mana stanga fiind oglinda mainii
drepte. Se efectueaza framantatul pe
fesa\
apasand cu policele Tn jos si usor in
lateral
(pentru a nu se aluneca peste mu?chi), tar
cu indexufite, ajutate de celelalte degete, se
aduna musculatura spre police si se pro-
lucreaza. Urmarind liniile indicate, framan-
tatul se continua pe musculatura paraver-
tebrala. pana la nivelul lui Ts sau T, Se Fi9' M« - Framantatul cu doua main, pe
revine si se reia (fig. II.48) bamibazmul drept - linia 1
(paravertebral.
Linia 2 - medians. Palma mainii drepte se fixeaza sub plica fesiera, cu varful
policelui oriental in sus, spre marginea latero-laterala a musculaturii
paravertebrale, iar cu varful indexulul si al celorlaite degete oriental in sus, spre
linia subaxilara mediana a trunchiului (intre deschiderea acestora aflandu-se
linia imaginara care une?te varful inferior al omopiatului cu plica fesiera). mana
stanga fiind oglinda mSinii drepte. Urmarind liniile indicate, se efectueaza
framSntatuI (adunand concomitent cu policele §i indexunie)

8
pe fesa. si, in continuare, pe zona lombara si toracala, pana la varful
interior a) omopiatului Se revine si se reia.
Linia 3 - subaxilara. Mana dreapta se fixeaza la nivelul trohanterului
mare, cu policele deasupra liniei mediane subaxilare. orientat spre
varful inferior al omopiatului, iar cu indexul 51 celelalte degete sub linia
axilara mediana. cu varful orientat spre partea antenoara a axilei (intre
deschiderea acestora aflandu-se linia care uneste axila cu trohanterul
mare), mana stanga fund oglinda mamii drepte Se executa framaniatul
(adundnd concomitent cu pohcele si indexurile) pe zona lombara §1
toracala. pana In apropierea axilei. Se revine si se reia

- Pe hemibazinul si hemitoracele stang


Linia 1 - paravertebrala. Palma mamii drepte se fixeaza sub plica
fesiera stdnga, cu mdexul si celelate degete pe sant,ul median
paravertebral, iar policele la nivelul party latero-externe a musculaturii
paravertebrale. mana stanga fiind oglinda mamii drepte. Se efectueaza
framantatul. apasdnd cu indexurile pe sanbji paravertebral 51 usor in
lateral • astfel incit sa nu se akinece pe muschi). iar cu pohcele se aduna
musculatura de pe fesa spre index. Urmannd knirle indicate, se contmud
framantatul pe musculatura paravertebrald, pana la nivelul lui Ts sau T,.
Se revme si se reia
Linia 2 - mediana. Palma mainii drepte se fixeaza sub plica fesiera. cu
vdrful indexulul si al celorlalte degele In sus si la marginea externa a
musculaturii paravertebrale, iar cu vdrful policelui orientat in sus si spre
linia axilara medians (Intre deschiderea aceslora afiandu-se linia
imaginara care uneste varful omopiatului cu plica 'esic.i' mana stanga
fiind oglinda mainii drepte Urmannd liniile indicate, se efectueaza '-
amdntatul (adunand concomitent cu indexurile si policele) pe fesa si. in
continuare, pe zona lombara si toracala. pana la varful inferior al omopiatului. Se
revine si se reia.
Linia 3 - subaxilara. Palma main*
stangi se fixeaza la nivelul
trohanterului mare, cu policele
deasupra liniei mediane subaxilare.
orientat cu varful in sus, spre varful
inferior al omopiatului. iar cu indexul
si celelalte degete sub linia axilara. cu
varful orientat spre partea antenoara
a axilei (intre deschiderea acestora
aflandu-se linia axilara care se jnesle
cu trohanterul mare), mana dreapta
'<nd oglinda mainii stangi Se
efectueaza ''dmanlatul (adunand
concomitent cu policele si mdexunle) pe zona lombard $• toracala. p£na
In apropierea axilei. Se revine §i se
reia. (fig. 11.49) fi
9- " Fiamanlaiut cu doua
maini pe
hemibazinul stang - linia 3
(subaxllanft).
Se intercaleaza netezirea cu doua m&ni {paravertebrala si latero-laterala) si se trece la
framantatul in contratimp.

c. Framantatul in contratimp

9
Pentru aceasta forma de framantat, pozitia pacientului. a maseurului si a mainilor
acestuia, precum sj liniile cu iimitele lor sunt aceleasi ca la framantatul cu dou§ maini. Tn
anumite situatii (in funcjie de diagnostic), se efectueaza §i framantatul cu coatele pe
regiunea fesiera.
Dupa framantatul in contratimp, maseurul T$i schimba pozitia cu soldul drept la niveiul
coapsei pacientului.
Se executa netezinle specifice si se trece la framantatul sub forma de geluire.

d. Geluirea
Framantatul sub forma de geluire. ca si frictiunea sunl manevre importante Tn cadrul
masajului zonal lombosacrococcigian.

• Geluirea cu doua degete Mana


dreapta este suspendata sub
niveiul coccisului. cu indexul pe santui
paravertebral stang, iar cu mediusul pe
§an(ul paravertebral drept la niveiul
coccisului. Se executa geluirea pe santunle
paravertebrale. pana (a niveiul lui T5 sau T,.
Se revine si se reia. (fig. H.50)

Fig. H.50 - Geluirea paravertebrals cu doua


• Geluirea cu patru degele degete.
- Pe musculatura paravertebrala
Mana dreapta este suspendata sub plica fesiera dreapta, cu degetele pe
plied. Se executa geluirea pe fesa §t. Tn continuare, pe musculatura
paravertebrals dreapta. pana la niveiul lui T& sau T,. Se revine si se reia.
MSna dreapta este suspendata sub plica fesiera stSnga, cu degetele pe
plica. Se efectueaza geluirea pe fesa si, in continuare. pe musculatura
paravertebrala dreapta, pana la niveiul lui Ts sau T,. Se revine si se reia.

- Intercostal
Pe hemitoracete drept
Pozitia maseurului: tn ortostatism, cu soldul stang la niveiul umarului slang
al pacientului, cu piciorul drept usor Tn fata (spre regiunea lombara).
Fa\a palmara a mSinii slang! se fixeaza la nivelul venebrelor TVT1?, cu
degetul 5 prinlre coastele 9-10, degelul 4 printre coaslele 10-11. degetul 3
prinire coastele 11-12. degetul 2 pe rebordul ultimei coaste (cu varful orientat
spre linia subaxilara mediana dreapta). Urmarind spaliile intercostale, se
efectueaza geluirea, incepand de la musculatura paravertebrala, pana la linia
subaxilara mediana. Se revine si se reia.
Pe hemitoracele siting
Faja palmara a mainii stangi se fixeaza pe hemitoracele slang, la nivelul
vertebrefor Tyi^. cu degetul 5 pe rebordul ultimei coaste. degetul 4 printre
coastele 12-11, degetul 3 printre coastele 11-10 si degetul 2 printre coastele 10-
9 (cu varful oriental spre linia subaxilara medians stanga). Urmarind spaliile
intercostale, se efectueazS geluirea, incepand de la musculatura paravertebrala
stanga. pana la linia subaxilara. Se revine si se reia.

• Geluirea pe traseul rombului


Pozi(ia maseurulur: In ortoslalism, cu fata la regiunea de tratat. Pe
hemibazinul si hemitoracele sting
Palma dreapta se fixeaza pe osul sacnj, cu degetul 2 pe marginea
postenoara a crestei iliace stangi, iar degetul 3 pe partea superioara a acesteia
(cu varful orientat spre linia axilara mediana stanga). Pe liniile indicate, sa
efectueaza geluirea, pSnS la linia axilara mediana laterala stanga. Aici, se
rotegte palma cu faja spre partea anterioara a hemitoracelui stang, cu degetul 3
pe rebordul ultimei coaste §l degetul 2 pe ultima coasta (cu varful orientat spre

10
coloana). Urmarind aceste linii, se efectueaza geluirea pana la nivelul vertebrei
T,2.

Pe hemitoracele si hemibazinul
drept In continuare, degetul 3 se

Fig. II.S1 - Geluirea cu


<Jou3 degete pe
hemibazinul Crept - pe
creasta iliaca
fixeaza pe rebordul ultimei coaste, iar
degetul 2 pe ullima coasta (cu varful
orientat spre linia axilara medians
dreapta). Urmarind aceste linii, se
efectueaza geluirea, pana la linia me-
dians axilara dreapta. Aici. se rotesle
palma, orientSnd vSriul degetelor spre
coloana, sj se urmares/te creasta iliaca
(cu degetul 3 pe partea superioarS a
crestei iliace dreple si degetul 2 pe
partea latero-posterioarS). Urmarind
aceste linii, se efectueaza geluirea pana
la nivelul articulaliei sacroiliace drepte.
Se revine ?i se reia. Pentru o actiune
mai profunda, geluirea se executS si cu
mSna pe mSnS. (fig. 11.51)
Se inteicaleaza netezirile specifice si
se trece la frictiune.

11
I I . CALI T A TI LE SI OBMGATI M - F . MASEURULUI

Pfin adoptarea unei linule caracterizale prin calm, amabilitate si igiend


perfects, maseurul trebuie s3 indued pacientului starea de relaxare, de llniste si
de incredere indispensabild In oblinetea efectelor profiiactice si curative dorite.

> CalltStl protosionale, flzlce si morale:


cunoa§terea analomiei ?■ fizioJogiei omuiui;
- cunoasterea tehnicii ingnjirii bdnavului: stapanirea perfects a tehniakx de
masaj: cunoasterea :nd-ca*i:o- si contraindtcapilor masafutui; OUnOtJnti
sofcde in reflexoterapie;
sanatate toarte bund, torta si echilibru intern deosebrt:
- pregdtire fizicA bund (pentru a rezista efcxtului tizic depus);
- Indemanare si abtiitate manuata:
simi lactil s* al auzului bine dezvoltate;
- amabihtate S' maniere ptacute;
- onestitate si corectitudine:
bunatate, dragoste si Infelegere fata de aproapele sau.

. Obligafll privind (inuta vestimentarS si comportamentald:


Tlnuta vostlmontarS
bluza albd cu mancca scurta (pentru lejeritate in miscdn):
pantaloni, respectiv fustd;
sosote si incaiiaminto albe (de preferinta);
purtaroa de brflian. ceas sau inele este interzisd.

Tlnuta comportamentala
Igiena maseurului are o importanta deosebita. Acesta trebuie sa aibd
posibilitatea efectuani unui dus. on de cdte ori este nevoie. Prin acesto dusun se
realizeaza si .curaiarea onergeticA". cunoscdndu-se faptul ca. in umpul
sodin{ek>r. masourul preia multa energie negaliva.

De asemenea. maseurul trebuie sa dovedeascd o preocupare constanta


pentru: taiorea sj ingn|irea unghbtor (pentru a nu rani pielea pacientului):
pastrarea uscata a palmetor (care nu trebuie sa transpire); adoptarea unei
frizuri/coafuri corespunzdtoare (parul lung trebuie strans);
3. FRICTiUNEA SI FRICJIUNEA CU VIBRATII

Pozitia maseurului: In ortostausm. cu soldul drept la rnvetul coapsoi stangl a


pacientului

a. Frictiunea cu dou6 degete


Mana dreapta este suspendata sub coccis, cu indexul pe santul paravertebral
stang si mediusul pe §antul paravertebral drept. Urmarind sanjurile mediane
paravertebrale. se executa frictiunea pSna la niveiul vertebrei T5 sau TV Se
revine si se reia.

b. Frictiunea cu patru degete


- Pe musculatura paravertebrala

12
Mana dreapta este suspendata sub plica fesiera dreapta. cu degetele pe pica
Se oxecuta fheflunea pe fesa si. in continuare. pe musculatura paravertebrala
dreapta. pana la niveiul lui T$ sau T, Se revine si se reia.
Mana dreapta este suspendata sub plica fesiera stflnga. cu degetele pe plica.
Se efectueaza frictiunea pe fesa si. In continuare, pe musculatura paravertebrals
stflnga. pana la niveiul lui T5sau TV Se revine si se reia.

- /nfercosfa'S
Pozitia maseurului: in ortostabsm. cu soldul stang la niveiul articulate.
umarului stang al pacientului. piciorul drept In fa^a. cu partea anterioara a
trunchtului onentaid usor catre regiunea toracaia a pacientului.
Pe hemitoracele drept
Fata palmara a mdinii stdngi se fixeaza pe hemitoracele drept, la niveiul
vertebrelor toracale 9. 10, 11 si 12, cu degetele printre spa'iile intercostale
(indexul pe rebordul ultimei coaste, degetul 3 printre coastele 11-12, degetul 4
printre coastele 10-11 si degetul 5 printre coastele 9-10, cu varful oriental spre
linia subaxilara mediana dreapta a trunchiului). Urmarind santurile intercostale,
se execute frictiunea, Incepand de la musculatura paravertebrals, pans la linia
subaxilara dreapta Se revine $i se reia.

Pa hemitoracele sting
Se pozitxjneaza fa*a palmara a mainii stSngi pe hemitoracele stdng. la mveM
vortebrelor toracale 9. 10. 11 si 12. cu degetele printre spahJe intercostale
(degetul 5 pe rebordul ultimei coaste, degetul 4 printre coastele 11-12. degetul 3
printre coastele 10-11 Si degetul 2 printre coastele 9-10. cu varful onentat spre
linia subaxilara medians a hemiloracelui stang). UrmSrind santurile intercostale,
se oxecuta frictiunea. IncepSnd de la musculatura paravertebrala. p8nS la linia
axilarS medians stSnga. Se revine si so reia.

c. Fricfiunea pe traseul rombului


Pozitia maseurului tn ortostalism. cu fa|a la regiunea de (ratal
Pe hemibazinul si hemitoracele sting
Palma dreapta se fixeaza pe osul sacru, cu degetul 2 pe marginea
posterioara a crestei iliace stangi, iar degetul 3 pe partea superioara a
acesteia {cu varful orientat spre linia axilara mediana stanga). Urmarind
liniile Indicate, se executa (ricliunea, pana la linia axilara mediana
laterals stanga. De aici, se rotaste palma cu fala spre partea antenoara
a hemitoracelui slang, cu degetul 3 pe rebordul ultimei coaste si degetul
2 pe ultima coasta (cu varful orientat spre coloana). Urmarind aceste
linii, se efectueaza frictiunea pana la nivelul vertebrei T,2.

Pe hemitoracele si hemibazinul drept


In continuare. degetul 3 se fixeaza pe rebordul ultimei coaste, iar
degetul 2 pe ultima coasta (cu vdrful orientat spre linia axilara mediana
dreapta). Urmarind aceste linii, se efectueaza frictiunea, pana la linia
axilara dreapta. Aici, se rateste palma. orientand varful degetelor spre
coloana. cu degetul 3 pe partea superioara a crestei iliace drepte §i
degetul 2 pe partea latero-posierioara. Urmarind aceste linii. se

13
efectueaza frictiunea pana la nivelul articulatiei sacroiliace drepte. Se
revine §i se reia.

d. Frictiunea cu vSrful degetelor, partea cubitala a mainii si


podul palmei
Pozitia maseurului: in ortostatism, cu soldul drept la nivelul coapsei
stangi a pacientului.
Se pozHioneaza mainile pe cele doua fese, sub plica. Se executa
aceasta forma de frictiune pe musculatura fesiera si paravertebrala,
pana la nivelul vertebrei 5 sau 1 toracale. Se revine si se reia.

e. Frictiunea cu deget pe deget pe si printre apofizele


dorsale ale vertebrelor
Pozi[ia maseurului: cu fata la regiunea de tratat.
Palma mainii drepte est© suspendata. cu ultima falanga a indexului
fixaia printre apofizele vertebrelor coccigiene. Se executa frictiunea pe si
printre acestea (din aproape in aproape), pe si printre apofizele sacrale,
lombare si toracale. Se revine si se reia.

f. Frictiunea cu coafe/e pe fese


Aceasta forma de frictiune se executa In functie de diagnostic.
Maseurul revine la pozitia anterioara.
Se intercaleaza netezirile specifice si se Irece la batere.

4 . BATERE A

Pozitia maseurului: in ortostatism, cu fa(a la regiunea de tratat. Pe


regiunea lombosacrococcigiana se efeclueazS urmatoarele forme de
batere: - baterea cu palma sub forma de caus si baterea cu partea
cubitala a mainii - pe toata regiunea. evitandu-se zonele renala si
lombara;
- baterea cu pumnul usor Tntredeschis - numai pe fese §1
musculatura paravertebrala. evitSndu-se zona renalS si lombara;
- baterea sub forma de ctupilurS - pe toatS regiunea
lombosacrococcigiana. Dupa aceste forme de batere. maseurul
revine la pozitia initiaia.
Se intercaleaza netezirea cu doua maini (paravertebrals si latero-
Iaterala) si se trece la vibralii.

5. VIBRAJULE

a. VibratHle cu douS maini

14
Mana dreapta se fixeaza pe fesa dreapta, iar mana stanga pe fesa
stanga (cu varful degetelor orientat spre cap). Se executa vibra(ii pe
fese s), in continuare, pe musculatura paravertebrala. pana la nivelul
coastei 5 sau 1. Se revine si reia.

b. Vibrafiile cu doua degete


- Paravertebrale
Palma mSinii drepte este suspendata la nivelul coccisului, cu indexul
paravertebral stanga si mediusul paravertebral dreapta, la nivelul osului
sacru. Urmarind santurite mediane paravertebrale. se executa vibralii
pSnS la nivelul vertebrei 5 sau 1 toracale. Se revine si reia.

- Pe crestele iliace
Pozitia maseurului: in ortostatism. cu fata la regiunea de tratat.
Partea dreapta
Palma mainii drepte se fixeaza la nivelul coccisului. cu indexul si
mediusul pe articula;ia sacroiliaca dreapta. Se efectueaza vibra|ii pe
aceasta si. Tn continuare, pe creasta iliaca, pana la linia axilara mediana
laterals dreapta. Se revine si se reia.

Partea stanga
Mana dreapta se fixeaza la nivelul coccisului. cu indexul si mediusul
pe articulatia sacroiliaca stanga. Se efectueaza vibralii pe aceasta si. in
continuare, pe creasta iliaca, panS la linia axilara mediana laterals
stanga. Se revine si se reia.

c. Vlbrafiite cu patru degete (intercostale)


Pozitia maseurului: Tn ortostatism. cu soldul stang la nivelul
articulatiei umarului stang al pacientului, picionjl drept Tn fatS sj partea
antenoara a trunchiului orientals usor catre regiunea toracala.
Pe hemitoracele drept
Fat,a palmara a mainii stangi se pozitioneaza pe hemitoracele drept,
la niveiul vertebrelor toracale 9. 10. 11 si 12, cu degetele printre spal»ile
intercostale (Indexul pe rebordul ultimei coaste, degetul 3 printre
coastele 11-12, degetul 4 printre coastele 10-11 si degetul 5 printre
coastele 9-10, cu varful oriental spre linia subaxilara mediana a
hemitoracelui drept). Se executa vibra(ii, incepand de la musculatura
paravertebrala. pdna la linia subaxilara mediana. Se revine si se reia.

Pe hemitoracele stang
Fala palmara a mainii stangi se poziiioneaza pe hemitoracele stang,
la niveiul vertebrelor toracale 9, 10, 11 si 12. cu degetele printre spajiile
intercostale (degetul 5 pe -ebordul ultimei coaste. degetul 4 printre

15
coastele 11-12, degetul 3 printre coastele 10-11 Iar cu degetul 2 printre
coastele 9-10, cu varful onentat spre linia subaxilara mediana a
remftoraceJui stang). Se executa vibrajii, incepand de la musculatura
paravertebrala. pdna la linia subaxilara mediana stanga. Se revine si se
reia. Maseurul revine la pozilja anterioara.
Se intercaleazS netezirea cu doua main! (paravertebrala si latero-
laterala) si se trece a manevrele ajutatoare.

B. MANEVRE COMPLEMENTARE

ELONGATULE

Pentru regiunea lombara. elongatjile se executa prin tractiuni ale


membrelor iferioare, bilateral sau unilateral, in func^ie de diagnostic.
Se intercaleaza netezirea cu doua mdini si se trece la miscari.

C. PROCEDURI COMPLEMENTARE

MI$CARILE

Acestea sunt: miscari pasive. pasivo-active. active, active cu


inc3rcatura si active cu
spozilie.
1. Miscarea da extensie a coloanei
Pozitia pacientului: In decubit
ventral, fSrS pema sub abdomen, cu
mainile prinse la nivelul regiunii
lombare.
Pozitia maseurului: in
ortostatism. cu sol-dul drept la
nivelul coapsei stangi a pacientului si
cu piciorul stang usor Tn lata.
Antebralul mamii drepte se
fixeaza sub fa[a dorsala a mainilor
pacientului. Prin tra-gere cu
Fig. (1.52 - Miscarea de
extensie a coloanei.
16
antebralul mainii drepte. ajutat. daca
este cazul, de mana stanga, se
executa miscarea de extensie a
coloanei. pana la limita dureroasa.
(fig. 11.52)

Prin relaxarea lenta a mainilor maseurului. pacientul revine la pozitia


initials.. MiscSrile se fac lent si progress, repetandu-se de cate ori este
nevoie.
Dupa efectuarea miscarii pasive, pacientul executa acccasj miscare,
ajutat de maseur sau singur. In functie de afectiune. se executa
miscarea cu TncarcaturS sau cu opozilie.

2. Miscarea de lateratitate spre dreapta $i stanga


Pozitia pacientului: Tn sezut la marginea patului. cu mainile pe
soiduri.
Pozitia maseurului: Tn ortostatism, cu fala la regiunea toracala.
Mana dreapta se pozilionaaza pe creasta Iliaca dreapta si fixeaza
bazinul. Mana stanga se pozitioneaza pe umarul stang al pacientului si
TnclinS trunchiul spre dreapta, pana la limita dureroasa.
Apoi. mana stanga se pozitioneaza pe creasta iliaca stanga si fixeaza
bazinul. Mana dreapta se pozilioneaza pe umSrul drept al pacientului §i.
prin impingerea acestuia, aduce trunchiul la pozitia initials. De aici. se
TnclinS trunchiul spre stanga, pana la limita dureroasa. Pentru revenirea
trunchiului la pozitia initials, mana dreapta se pozitioneaza pe creasta
iliaca dreapta fixand bazinul. iar mSna stSngS pe umSrul stSng; prin
impingerea umSrului se aduce trunchiul la pozitia initials. Miscarea se
repetS lent si progresiv, de cate ori este nevoie.
Pacientul executS aceeasi miscare, ajutat de maseur sau singur. In
functie de afectiune, miscarea se efectueaza cu incarcatura 51 cu opozilie.

17
III. M AKA. lt I. KKG1UMI I IM IKI]

• Delimitaro zonal*
in partea infenoara. zona fesiera este delimitate de plica fesiera dreapla 51
slanga. iar tn partea supenoara. median, de extremiialea proximaia a vertebrei
S, si bilateral de aestele ihace Lateral, zona este delimitata de inia subaxilara
mediana care se uneste cu trohanterul mare.

• Descrlere anatomic*
Oase:
- oasele bazlnului: ilion; tschion; pubis;
- osul sacru
- osul cocas.
Moschi
TABELU
MUSCHIORIGINEINSERJIEACTIUNEFeslerul maro (gluloul L IUI)
maro)■ Po losa iliaca enema
- Pe ceasia iliaca
- Pe *ata postefo-intofioara • ucaawsi coccisului■ Po femur
- margmea externa a lime aspre- Extensor al coapsei •
Rota|ia externa
- Abductor (contra une. reastenw cand coapsa este la 90')
- Adductor (contra une* remtenfe cand coapsa este In
edducte)Fesierul mljloclu (gluteul mljlodu)• Pe losa iliaca
externa - Po creasta iliaca
(cele 3
antcnoare)- Po marete trohanter -late externa- Abductor al
coapsei
• Rolaiio interna
• Incline bazlnul
- Flectea2a coapsa (dm onostatism ta fncepulul
miscM]Fesierul ntic (gluteul mic]- Pe losa externa• Po
marete tfohantet -feyi areenoaraRolava otema a coat** •
Abductor ai coapseiObturalorul extern■ In jurul gauni
i'.,--.:i:-.jbie^• Pe marele trohanter fl oxtromitatea
supenoara a lemufuigl• Rotatia externa a coapseiPatratul
fomural• Pe tuberozttatea ischiatica*• Po creasta
Irohanterica

116
Arliculatii:
Articulatid intervertebrals L5-S, este articulate mobile. Celelalte articulatii
-intervertebrale sacrale. sacroihace. sacrococcigiene si intervonebrale
coccigiene - sunt articulatii fixe.

• Delimitaro regional*
In partea infenoara. regiunea este delimitate in functie de diagnostic: fie la
jumatatea coapsei. fie la extremitatea distala a acesteia In partea superioara.
este delimitate de jltima vertebra toracala 51 perecbea 12 de coaste. Lateral,
regiunea este delimitate de linia subaxilara mediana care se uneste cu partea
latero-externa a articulahei genunchiului.

A. MASAJUL - ORDINEA SI TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR

Pozilia pacientului: in decubit ventral, cu mainile pe ISnga corp si in usoara


abductie, cu sau fara perna sub abdomen, cu sau fdra rulou sub articulalia
gleznel.
Pozi(ia maseurului: in ortostatism sau in sezut lateral, in stanga pacientului.
Pozitia pacientului si a maseurului nu se descne la fiecare manevra. ci
numai cand se Schauta
Fiecare manevrd (cu forrnele ei) se repeta de 3-5 ori. pe aceeasi imte s< in
cadrul aceiora$i limite (in functie de diagnostic).
Tn cadrul acestei regiuni se execute masajul zonal pe fese, manevrele pe
care se pune accentul fund framantatul si frictiunea.

. FESA DREAPTA

1. NETEZIREA

a. Netezirea cu doua maini


Pozitia maseurului: in ortostatism. cu sokJul drept la nivelul articulate
genunchiului pacientului. cu poorul stang use* in fata.
Linia 1 - partea posterioara. Fa|a palmara a mainilor se fixeaza pe pa tea
posterioara a coapsei drepte: mana dreapta. pe partea postero-extema 51
mSna stdnga. pe partea postero-interna, la jumatalea coapsei sau la
extremitatea ei dislald (cu varful degetelor oriental spre cap). Se efectueaza
nelezirea pe coapsa. fesa si zona lombara, pana la coasla 12. Se revine si se
reia.

117
Linia 2 - latero-laterala. Se fixeaza palma mainii dreple pe partea latero-
extema a articulatiei genunchiului, iar palma mdinli stangi pe partea lalero-
internS (cu varful degetelor orlentat spre cap). So efectueaza netezirea.
concomitent cu ambele main!: cu mflna dreapta, pe partea laterals externa a
coapsei, soldului si zonei laterals lombare (pe linia axilara). pana la ultima coasts,
iar cu mSna stanga. pe partea interns a coapsei. pans la plica pelvina si, in
continuare. pe partea medians a fesei si pe musculatura paravertebrals, pana la
ultima coasts Se revine si se reia.

o Netezirea cu mai multc degete


Ltnta 1 - partea latero-extemA. Se fixeazS palma mSrui dreple pe partea
latero-extema a genunchiului. cu degetul 2 pe sanlul dmire grupa de muschi
postenoara si grupa de muschi talero-externa. degetele 3. 4 pe santurile dintre
muschii grupei laloro-exteme si degetul 5 pe sanlul dintre grupa de muschi
latero-extema si cea anterioara. Pe san(urile indicate, se efectueaza netezirea
pana la niveiul crestei iliace laterale si. tn continuare, pSna la ultima coasta. Se
revine si se reia.
Lima 2 - partea posterioarS. Palma mdinli drepte se fixeaza la niveiul pitch
genunchiului, cu degetul 2 po sanlul dintre grupa de muschi latero-interna si cea
posterioara. degetele 3, 4 pe santurile dintre muschii si fasciile grupei posterioare
si degetul 5 pe santul dintre muschii grupei posterioare si latero-exteme. Pe
sanfunle indicate, se efectueaza netezirea pSnd la plica fesiera §i, in continuare.
pe fesfl si pe zona lombara pana la ultima coasts. Se revine si se reia.
Unia 3 - partea latero-intemft. Palma mSinii slSngi se fixeaza pe partea
latoro-intemS a genunchiului. cu degetul 2 pe san(ul dintre grupa de muschi
postenoarA si oea latero-nterna. degetele 3, 4 pe san(urile dintre muschii grupei
lalero-inierne si degetul 5 pe santul dmtre muschii grupelor latero-inlerne $>
anterioare. Pe san tunic indicate, se efecrueazS netezirea pana la plica peivinS Se
revine si se reia.

c. Netezirea cu doua degete pe creasta iliaca


Pozitia maseurului: cu fata la regiunea de tratat
Se fixeaza palma mSinii stSngi (drepte) la niveiul coccisului. cu indexul pe
croasla iliaca ?i cu mediusul pe partea latero-posierioarS. Urmarind aceste linii, se
efectueaza netezirea pana la linia subaxilara medians dreapta. Se revine si se
reia.

d. Netezirea cu partea cubitala po plica fosiora


Cu partea cubitala a mdlnii drepte fixatS pe plica fesiera la niveiul soldului, se
efectueaza netezirea pe aceasta, pSnS la linia medians a corpului. Se revine s<
se reia.

e. Netezirea centrifuga pe fesa dreapti

118
Prin alunecare pe tegument, mainile
executa o mscare centrifuge spre
articulaba coxo-'e-jraU (mana dreapta
se onenteaza cu Jegetelor s^'e pica
fes.cra IH* -nana stanga cu vArful
degetelor spre creasta iliaca, i-:: fesa pe
limita su;x>rioat;i Vi infe-*:a-a> pana
la linta medians a corpului. De ao
degetele se rotesc pe tegument si
revin in a initiate, (fig. 11.53)
Manevra se repetS de 3-5 ori. pe
aceiasi raseu si Intre aceiea§i limite.
Ourata unei ~e:e?" este de cSteva Fig. 11.53 - Netezirea
secunde Intensitatea compresiunii si centrifuga pe lesa dreapta.
ritmul miscarR mainilor vanazS - .

Fig. 11.54 (a, b) - Netezirea


centripeta pe lesa dreapta.
■•■ 3e efec:.*: urmant si pet creste
sa^ scSdea odatS cu repetarea
manevret.

f. Netezirea centripetM pe fesa dreapta


Palma mdinii drepte se fixeazS la
nivelul z< oi teslero (cu varful
degetelor onontat spre ■rtlcuialla
coxofemuraia, urmarind plica fe-Mrd.
cu podul palmei la nivelul liniei
mediane jostenoare a bazmului).

119
MSna stdnga se ixeaza la nivelul
crestei iliace (cu varful :e;e:eior
orientat spre articulaba sokJului, cu
podul palma la nivelul coloanei vertebrate
Eft Si).
Pnn alunecarea mdinilor spre
articulaba coxofemuraia, se executa
miscarea centripetS, ■-Dracand fesa
si apoi, prin suprapunerea acestora,
se ajunge la nivelul liniei mediane a
aazmului. De aici, degetele se rotesc
si revin a poz^a Initials, (fig. 11.54 a,
b)
Manevra se repeta de 3-5 ori. pe
acelasi rase- si Intre aceleasi limite
Ourata unei aatazm este de cdteva
secunde. Intensitatea xr-cesmna si
ritmul mtscSni manrfor vanaza r
*jnc'tie de efectul urmant si pot creste
sau tcaoea odatS cu repetarea
manovrei.

- menjinerea unei igiene orale sanatoase;


- folosirea rezonabila de parfumuri sau deodoranle (fara excese).
obligatii:
- Tn mod obligaloriu, Tnainte de Tnceperea tratamentului. maseu
s3-si TncaTzeasca mSinile. MSinile calde transmit pacientului o stare d
de relaxare benefice in ob(inerea rezultatelor dorite.
Consumul de alcool. cafea. droguri este interzis, Tntrucat acest
modi(ic3ri psiho-emotionale ce se transmit in mod negativ pacientului
Alimentajia maseurului sa fie san£toasa\ bogata Tn minerate s
care sa permits refacerea echilibrului energetic, a pierderilor de min
vitamine provocate de efortul depus Tn timpul masajului.
- Este obligatorie schimbarea lenjeriei dupa fiecare pacient. Fuma
sala de masa) este interzis.

ATENT'E!
- in cazut in care padeniul adoame in timpul Irolamentulu
nu Irebuie trezit. deoarece efe'eoja manewelor este mat rapid
mare cu psOentul in stare de relaxare totata.
in btnpul seOniei. pactentul se acopeni cu cear$at sau pio
lusdndu-se descopertta numai regiunea Iratata.
- Maseurul trebuie sa atba~ cvnostinje privind acitunea 5;
btaenergiel
- Comunicarea cu padentul trebuie sa se faca pe un t
ftnt$tito<. cu cuvinta c&t mai pufine. (aia Intremperea e
manevtetor sau ndkarea main/lor de pe pacient
Cu acordul pacienlutui. sedinta de masaj pooto fi insobtS d
meioterapio si/sau arvmeterapie.
g. Netezirea sub formi de pieptene
Po/:(ia maseurului: in o-iostatism. cu soidul drept la mvetul piio genunchiului.
Panea dorsala a mainilor se fixeaza pe coapsa (mana dreapta pe partea
postero-extema si mana stanga pe partea postero-interni). la nivelul plicH
genunchiului. Se executa netezirea pe coapsa. fesa si zona lombara. pflna la
ultima coasta. Se revine §i se reia.
In general, po zona fesiera se insists mai mult si mai profund (in func(iu *e
volumul fesei si de scopul urmflrit).
Se inlercaleazd netezirea cu douS maini si so trece la framdntat.

2. FRAMANTATUL

a. Framantatul CU O mana
Linia 1 - grupa de muschi latero-extema Palma mainii drepte se
pozitioneaza pe partea laterals externa a articulatiei genunchiului. cu poiicelo po
sanful dintre grupa posterioara $■ abductori si cu indexul pe saniui dintre grupa
do muschi antenoara s: abductori (inue deschiderea acestora se afla grupa de
muschi abductori). Urmanrxl aceste linii. se executa framantatul (adunand
concomitent cu policele si indexul) pana la creasta iliaca si se continua pana la
ultima coasta. Se revine 51 so reia.
Unia 2 - grupa de muschi postenoara. Palma mamii drepte se poziUoneazS
la nivelul plicii articulatiei genunchiului. cu policele pe san(ul dintre grupa
muschilor adductori si grupa de muschi posterioara, iar cu indexul pe san(ul
dintre grupa de muschi posterioara si grupa muschilor abductori (intre
deschiderea degetelor se afia grupa de muschi posterioara). Urmarind aceste
linii, se executa framantatul (adunQnd concomitent cu policele si indexul) pana la
plica fesiera si. in continuare. pe fesa (intre deschiderea acestora so afla linia care
une§ie varful omopiatului cu plica fesiera) pana la ultima coasta. Se revine si se
reia.
Lima 3 - grupa de muschi iatero-interna. Palma mdmii slflngl se
pozitioneaza pe partea latero-intemd a articulatiei genunchiului. cu policele pe
santul dmtre grupa de muschi postenoara $1 grupa muschilor adductori. iar cu
indexul pe sanjul dintre grupa de muschi antenoara si grupa muschilor adductori
(intre deschiderea acestora se afia grupa muschilor adductori). Urmarind aceste
sanfun. se executa framantatul (adunand concomitent cu policele si indexul)
pana la plica putxana Se continua. cu mana stanga sau dreapta. pe Imia
mediana a fesei drepte. apoi. pe musculatura paravertebrala lombara pdna la
ultima coasta. Se revine si se reia.
Se mtercaieaza netezirea cu douS mSmi si se trece la OSmAntatuI cu doua
maini.

b. Frdmintatul cu doua m&ini


Pozitia maseurului: in ortostatism. cu fata la regiunea de tratat.

23
Linia 1 - grupa de muschi latero-oxternS. Palma mainii dreapte se
pozitioneaza pe partea latero-exlerna a articulaliei genunchiului. cu policeie pe
sanlul dintre gnjpa de muschi poslerioara si grupa muschilor abductori. iar cu
indexul pe sanlul dintre grupa de muschi anterioara si grupa muschilor abductori
{Inlre deschiderea acestora se afla linia irnaginara axilara mediana si grupa
muschilor abductori), mana stanga fiind oglinda mainii drepte. Urmarind aceste
sanluri. se executa framantatul {adunand concomitent cu indexurile si policeie)
pana la ultima coasta. Se revine si se reia.
Linia 2 - grupa de muschi poslerioara. Palma mainii drepte se pozi;ioneazS
la niveiul plicii articulate! genunchiului, cu policeie pe sanlul dintre grupa
muschilor adducton" si grupa de muschi poslerioara, iar cu indexul pe sanlul
dintre grupa de muschi posterioara si grupa muschilor abductori (intre
deschiderea acestora se afla grupa de muschi poslerioara), mana stanga tiind
oglinda mSinii drepte, Se efectueaza framantatul {adunand concomiteni cu
policeie si indexurile) pana la plica fesiera, Se continua pe fesa {Intre
deschiderea dintre indexuri si police se afla linia care uneste varful omoplatului
cu plica fesiera) si apoi, pe zona lombara, pana la ultima coasta. Se revine si se
reia.
Lima 3 - grupa de muschi latero-intema. Palma mainii stangi se
poziltoneazS la niveiul pari,ii latero-inlerne a articulaliei genunchiului, cu policeie
pe sanlul dintre grupa de mu§chi posterioara si grupa muschilor adductori. iar cu
indexul pe sanlul dintre grupa de muschi anterioara sj grupa muschilor
adductori, cu varful oriental spre cap (Intre deschiderea acsslora se afla grupa
de muschi adductori), mana dreapta fiind oglinda mSinii stangi. Urmarind aceste
sanluri. se efectueaza framantatul (adunSnd concomitent cu policeie $i
indexurile) pana la plica pelvinS. Se continua. inversand mainile, pe linia
medians a fesei si. apoi, pe musculatura paravertebrals pSna la ultima coasta.
Se revine si se reia.
Se mtercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantatul tn
contratimp.

c. Framantatul in contratimp
Pentru aceasla forma de framantal pozitia pacientului. a maseurului si a
mainilor acestuia. precum si liniile cu limitele lor sunt aceleasi ca la frSmaniatuI
cu doua maini. Cu aceasla forma de framantal se insists pe musculatura fesiera
In cadrul masajului zonal.
Dupa framSntalul in contratimp, maseurul tsi schimba pozifca cu soldul
drept la niveiul genunchiului pacientului si efectueaza toate formele de netezire
specifice regiunii. Se trece la framantatul sub formS de geluire.

d. Geluirea
• Geluirea cu patru degete
Linia 1 - grupa de muschi latero-externS. Palma mSinii drepte se fixeaza pe
abducton. Urmannd aceste santun. se executa geluirea pana la creasta iliaca
lalerald Se revine si se reia
Unla 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mana drepte se fixeaza la
nivelul piioi articulatiei genunchiului. cu degetul 2 pe sanlul dmtre grupa
muschilor adducton 31 grupa de muschi postenoara. degetele 3 ?■ 4 pe san(urile
dmtre fasciculele bicepsului. iar degetul 5 pe sanlul dmtre grupa de mu§chi
posterioara 51 grupa muschilor abduclon. Pe aceste santuri. se executa geluirea
pana la plica fesiera si, in continuare. pe musculatura fesiera si pe zona lombara.
p$nd la ultima coasta. Se revine si se reia.
Linia 3 - grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se fixeaza pe
partea latero-interna a articula(iei genunchiului. cu degetul 2 pe sanlul dintre

24
grupa de muschi postenoara 51 grupa muschilor adducton. degetele 3 si 4 pe
san(ul dmtre tendoanele muschitor adductori. tar degetul 5 pe sanlul dintre
grupa de muschi antenoara s* grupa muschilor adducton Urmannd aceste
santuri. se executa geluirea pana la plica pubiana si. in continuare (cu mana
dreapta). pe musculatura fesiera si cea paravertebrald. pana la ultima coasta. Se
revme si se reia.

• Ge'uirea cu doua degete


Pozitia maseurului: in ortostatism cu fata la regiunea de tratat. Pe creasta
iliacd
Palma mamii sldngi sau drepte se fixeaza la nivelul ar1icula;iilor sacroiliace.
degetul 2 pe creasta iliacd si degetul 3 pe partea latoro-extema. Urmannd aceste
linii. se executa geluirea pana la partea antenoara a crestei 'lace. Se revine si se
reia.

Pe pUca fesiera
Palma mamii drepte oste suspendata pe partea mediana infenoara a
bazmului. cu degetele 2 sj 3 pe plica fesiera (cu vdrful orientat spre articulatia
soldului) Se executa geluirea pe plied pdnd pe articulatja soldului. Se revine si se
reia.
In anumite afecliuni, tn functie de volumul masei musculare a fesierilor, se
mai executa framantatul cu coatele. Maseurul revine la pozi(ia anterioard.
Se intercaleaza toate netezihle specifice si se trece la frictiune.

3. FRICTIUNEA

a. Frictiunea cu patru degete


Linia 1 - grupa de muschi latero-externa. Palma mainii drepte se fixeaza pe
partea latero-externd a articulatiei genunchiului, cu degetul 2 pe sanlul dintre
grupa muschilor abductori si grupa de muschi posterioara, degetele 3 si 4 printre
tendoanele muschilor abducton. iar degetul 5 pe Banjul dintre grupa de muschi
anterioard si grupa muschilor abducton Urmarind aceste sanluri. se executa
fnctiunea pdnd la creasta iliacd laterald Se revine si se reia
Linia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte se
fixeaza la nivelul plicii articulatiei genunchiului, cu degetul 2 pe sanlul
dintre grupa muschilor adductori si grupa de muschi posterioara.
degetele 3 sj 4 pe santurile dintre fasciculete bicepsului. iar degetul 5 pe
santul dintre grupa de muschi posterioara si grupa muschilor abductori.
Urmarind aceste sanluri, se executa frictiunea pana la plica fesiera sj, Tn
continuare. pe fesS $i pe zona lombara, pana la ultima coasts. Se revine
si se reia.
Linia 3 - grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se
fixeaza pe partea istero-intema a articulatiei genunchiului. cu degetul 2
pe sanlul dintre grupa de muschi oosterioara si grupa muschilor
adductori. degetele 3 si 4 pe sanjul dintre tendoanele muschilor
adductori, iar degetul 5 pe sanlul dintre grupa de muschi anterioarS si
grupa muschilor adductori. Urmarind aceste sanluri, se executa
frictiunea pana la plica pubianS si in continuare (cu mana dreapta), pe
musculatura fesiera si pe cea paravertebrals, pana la ultima coasts. Se
revine si se reia.

fi. Fricfiunea cu douS degete


Pozitia maseurului: In ortostatism cu fata la regiunea de tratat. Pe
creasta iliaca

25
Palma mainii stangi sau drepte se fixeazS la nivelul articulaliilor
sacroiliacs, cu aegetul 2 pe creasta iliaca si degetul 3 pe partea latero-
externS. UrmSrind aceste linii. se executa frictiunea pana" la partea
anterioarS a crestei iliace. Se revine si se reia.

Pe plica fesiera
Palma mainii drepte este suspendata pe partea medians $i
infenoara a bazinului, cu degetele 2 si 3 pe plica fesiera (cu varful
oriental spre arliculalia soldului). Se executa frictiunea pe plica pana pe
arliculalia soldului. Se revine si se reia.
Fricliunea se mai executa si cu degel pe deget.
in cadrul masajului zonal pentru aceasta regiune, se insists cu frictiunea
si geluirea pe creasta iliacS, pe plica fesiera sj pe articula^a soldului.
Maseurul revine la pozilia anterioarS. Se intercaleaza neteziriie specifice
si se trece la batere.

4 . BATEREA

Pozilia maseurului: cu fata la regiunea de tratat.


Pe musculatura fesiera sj a coapsei se execula urmStoarele forme de
batere: cu palma cau§, cu partea cubitalS, cu pumnul sj sub forma de
ciupitura. Maseurul revine la pozilia anterioarS. Se intercaleaza netezirea
cu palmele si se trece la vibratii.
5. VIBRA JIILE

a. Vibrafiile cu doua maini


Linia 1 - grupa de muschi poslerioara. Fa(a palmara a mamilor se
flxeazft pe panea poslerioara a coapsei drepte: mSna dreapta. pe partea
postero-externa si mana stanga. po partea postero-interna. la jumatalea
coapsoi sau la extremitatea 01 distaia leu varful degelelor orientat spre
cap). Se efectueaza vibrato! pe coapsa. fesa si zona lombara pana la
coasta 12. Se revine si se reia
Linia 2 - gnjpele de muschi latere-laterale. Se fixeaza palma mdmii
drepte pe partea latero-extema a articulaliei genunchiului. iar palma
mdinti stangi pe partea laterc-mtema (cu varful degetelor onentat spre
cap). Se efectueaza vibralM. concomitent cu ambeie mam: cu mana
dreapta. pe partea laterala externa a coapsei. sokJulin 51 zonei laterale
lombare, pdna la ultima coasta, iar cu mflna stanga, pe partea interna a
coapsei pana la plica pelvina si. In continuare. pe partea mediana a fesei
si pe musculatura paravertebrala. pana la ultima coasta. Se revine 51 se
reia.

b. Vibrafille cu mat multe degete


Linia 1 - grupa de muschi latero-extema. Se fixeaza palma mainii
drepte pe partea latero-extema a genunchiului. cu degetul 2 pe sanlul
dintre grupa de muschi posterioara 51 grupa de muschi latero-externa.
degetele 3, 4 pe saniurile dintre muschii grupei lalero-exteme si degetul
5 pe sanlul dintre gnjpele de muschi latero-extema si anterioara Pe
saniunle indicate, se efectueaza vibralii. pana la mvelul crestei iliaco
laterale 8i. In continuare. pana ia ultima coasta So revine si se reia.

26
Lima 2 - grupa de muschi poslerioara. Palma mainii drepte se fixeaza
la ravekil plidi genunchiului, cu degetul 2 pe sanlul dintre gnjpele de
muschi latero-interna s< postenora. degetele 3. 4 pe saniunle dintre
muschii $1 fasoHe grupei posterioaro si degetul 5 pe sanlul dmtre grupele
de muschi postenoare si latero-exteme. Pe saniunle indicate, se
efectueaza vibralii pana la plica fesiera si, In continuare. pe fesa si pe
zona lombara pana la ultima coasta. Se revine si se reia.
Linia 3 - grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se
fixeaza pe partea latero-interna a genunchiului, cu degetul 2 po sanlul
dintre grupele de muschi posterioara si latero-interna. degetele 3, 4 pe
saniurile dintre muschii grupei latero-interne si degetul 5 pe sanlul dintre
muschii grupei lalero-inlerne si anterioare Urmarind saniurile indicate, 86
efectueaza vibralii pana la plica polvind. Se revine s\ se reia.

c. Vibrafiile cu doua degete pe creasta iliaca


Poziba maseurului: cu lata la regiunea de tratat.
Se fixeaza palma maini stangi (drepte) la niveiul coccisului. cu
indexul pe creasta iliaca si cu mediusui pe partea latero-poslerioara
Urmarind aceste linn, se efectueaza vibralii pdna la Ma subaxilara
dreapta Se revine si se reia d. Vibratfile cu partea cubitalM pe plica
fesierS
Cu partea cubitala a mainii drepte fixala" pe plica festera la nivelul
soldului, se efectueaza vibralii pe aceasta. pana la linia medians a
bazinului. Se revine si se reia.

e.Vibrafia centrifuge pe fesa dreapta


Palma dreapta se fixeaza pe fesa. paravertebral dreapta (cu varful
degetelor orientat spre musculatura paravertebrala lombara), iar palma
stanga se suprapune pe mana dreapta (cu vdrful degetelor orientat spre
partea postero-intema a coapsei).
Prin alunecare pe tegument, mainile executa vibralia centrifuga spre
arliculalia coxofernuraia (mSna dreapta se orlenteaza cu varful
degetelor spre plica fesiera. iar mana stanga cu varful degetelor spre
creasta iliaca, Tmbracand fesa pe limita superioara si infenoara) pana la
linia mediana a corpului. De aici. degetele se rotesc pe tegument sj revin
in pozitia initiaia.
Manevra se repetS de 3-5 ori, pe acelasi traseu si tntre aceieasi
limite. Durata unei vibralii este de catcva secunde. Intensitatea
compresiunii si ritmul miscarii mainilor variaza in funclie de efectul
urmarit si pot creste sau scadea odata cu repetarea manevrei.

f. Vibralia centripetS pe fesa dreapta


Palma mainii drepte se fixeaza la nivelul plicii fesiere (cu varful
degetelor orientat spre arliculalia coxofernuraia, urmarind plica fesiera,
cu podul palmei la nivelul liniei mediane posterioare a bazinului). Mana
stanga se fixeaza la nivelul crestei iliace (cu varful degetelor orientat
spre arliculalia soldului. cu podul palmei la nivelul coloanei vertebrale U.
S,).
Prin alunecarea mainilor spre arliculalia coxofernuraia, se executa
vibraiia centripeta, Tmbracand fesa sj apoi, prin suprapunerea acestora.
se ajunge la nivelul liniei mediane a bazinului. De aici. degelele se rotesc
si revin la pozilia iniliaia.
Manevra se repeia de 3-5 ori, pe acelasi traseu si intre aceieasi
limite. Durata unei vibralii este de cateva secunde. Intensitatea

27
compresiunii sj ritmul miscarii mainilor variazS Tn funclie de efectul
urmarit sj pot cresje sau scadea odata cu repetarea manevrei.
Maseurul revine la pozilia anterioara.
Se intercaleaza netezirea cu doua maini sj se trece la miscari.

28
B. PROCEDURI COMPLEMENTARE

MISCARILE

MiscSrile sunt: pastvo-active (de promovare). active sj active cu incarcatura


tntrucat Tn aceasta zona nu sunt articuiabi mobile, ci doar muschi, miscarile
sunt
acllve si active cu Incarcatura din articulatia soldului s\ din articulable
Intervertebrale
lombare (pentru tonifierea musculatuni fesiere). Pozlba pacientului: In decubil
ventral.
Poziba maseurului: In ortostatism. cu (a|a la regiunea de tratat
Palma mainii drepte se fixeaza pe (ese. Se mdica pacientului sa execute
miscan
izornetnce (de contractare a muschilor fesien). urmdnndu-se intensitatea
contracbitor si a
relaxant muschilor (numarul de contract! deptnde de arec|iune).
Pentru cresterea tonusului musculatuni fesiere. se executa miscan de
extensie a
coapsei pe bazin.
Palma mainii drepte se fixeaza sub rotula, iar palma mainii stangi pe
musculatura fesei drepte. Se ajuta pacientul sa execute miscarea de extensie. de
abductie si adducfie. de cate ori este nevoie.
In funct*e de afecbune. se executa aceeasi miscare 51 cu incdrcatura. Palma
mainii drepte se fixeaza pe plica genunchiului drept si cu palma stanga se fixeaza
bazmul. indeandu-se pacientului sd execute miscarea de extensie. cu mana
dreapta executandu-se incarcatura adecvata. Se fac sj miscarile de extensie a
Irunchiuiui.
Se executa netezirea cu doua fflftH

* *

. FESA STANGA

Pentru regiunea fesiera stanga. pozitia pacientului. a maseurului si a maimlor


este identica cu cea de la fesa dreapta. In ce priveste liniile. deosebinle sunt
urmatoarele:
- netezirea centrifuga si vibratia centrifuga pe fesa stanga: palmele se fixeaza
pe soldul stang si se efectueaza netezirea si vibra(ia spre linia mediana a
bazmului;
- netezirea centripetft si vibrafia centripeta pe fesa stanga: podul palmelor se
fixeaza la niveiul articulabei soldului s< se efectueaza netezirea si vibraba.
- Unite de prelucrare: linia 1 este grupa de muschi latero-interna (adductoni)
sj se prelucreaza cu mana dreapta. iar linia 3 este grupa de muschi latero-extema
(abductori) ?i se prelucreaza cu mana stanga
I V . MASAJ UL ARTI CULATI EI COXOF EMURALE ( ARTICUI - ATIA SOLDULUI )

• D e l i m i t , a<' zonalS
in partea inferioarS. articulatia coxofernuraia este delimitatS de partea
mferioara a colului anatomic al capului femural [extremitatea proximala a
femurutui). iar in partea superioara, de cavttatea glenoids acetabulars a osului
coxal Axa articularS este reprezentatS de phca fesiera. pbca pefvinS sj plica
inghrials.

• Descncrc anatomici
Oase
- femur;
- coxal,
MuscNi care moblllzeazS segmented co lormeazS articula{ia:
MUSCHIORIGINEINSERTIEACTIUNE1234lilac- Pe fosa iliaca
TABELU
interna
- Pe margtfiee interna a ciesiei iliace L tl.IV
- Pe baza sacrukii- Pe tendon ul psoas
- Pe femur, deasupra micului trohanter• Flexor al coapsei
(lata pnmela 30-)
•Flexor al bazinului
- Rotatia laterals a coapseiGluteui mate (fosiorul mare)! - Pe
fesa iliaci externa* - Pe creasta iliaca pos*
lerioara ■ Pe fata postero-inleri-oara a sacmlui si cocci tuU■
Pe femur - margined externa a liniei aspre• Extensor al
coapsei
- Rotalia extemS
- Abductor (contra unei rezisien-5© cand coapsa esle la
90')
- Adductor (contra urwi rezisten-te cand coapsa este in
adduce)Gluteul mijlociu
tlesiemi
mijlociu)■ Pe fosa iliaca externa • Pe creasta Kiaca (cele 3
anlenoaro)- Pe mateie (rohanter -faja externa- Abductor ai
coapsei • Ratafia interna
- incllna bazinul
- Fiecieaza coapsa (din ortosta-
t 1.5 lf-*-„t.Jl fVir^--IIIGluteul mie (feelerul mic)- Pe
fosa externa• Pe mareie trohanter -faia anter.oaia• Rotajja
interna a coapsei - Abductor al coapsei
1 2 3 4
Tensor fascia - Pe creasta iiaca | • Pe tracU «x*toal • Rotate ttema a coapsei
lata externa - ADdudor al coapsei
• Pe Spina .l.aca - Flexor al coapsei
amero- supenoara
Adduclorlf - Pe pubis • Adducl* coapsei
coapsei • Rota&a externa a coapsei
a. adductorul - Pe pubis Pe lemur - lima
mare - Flex* coapsei
- Pe pubis - Adduopa coaosei
b. adductorul
mijloclu - Rotatja oxterna a coapsei

30
c. adductorul - Flexia coapsei
mlc - Adduqia coapsei
aspra Pe femur - - Rotalta oxterna a coapsei
- Flexia coapsei
knia aspra - Pe

femur - linia aspra


Obturatorul - In jurul gaum ■ Pe marete Rotaja externa a coapsei
intern iscPtopwbiene tronanter si
extremitaiea
supenoara a
lemurului
Obturator ul • In jurul gauni - Pe marele tioliantor • Rotaiia externa a coapsei
extern ischiopubiorte si extremitaiea
supe-oara a
femuntiul
Gemenul - In jurul gaum - Cet superior - pa - Rotaba externa a coapso>
superior $1 eel i3cr»cpubiene spina tscniabca
inferior - Col inferior - pe
tuberozitatea
ischiaiica
Piriform ul - Pe sacru - lata - Pe marele Irohantei - Rolaba externa a coapsei
(piramidal) antenoaia si oxlremialea
superioant a
terr^jtulu.
Patratul lemural • Pe lubtrozfataa • Pe creasta - Rotaoa Moral* a coapsei
iscniaaca :-ona-:erica
Gluteul mart - Pe losa iliaca - Pe femur - Extensor ai coapsei
(marelo foslorl externa (marglnea externa - Rotaiia externa
- Pe oeasta (iaca
i . M. .r . . , . , 1 a liniei ospro) - Abductor (contra unei
• Pe (ale postero- reMstente cand coapsa
^len-oarft a sacrulu este la
s> COCC4UM
90-")
- Adductor (contra une> re z
\ ■ tenia cand coapsa este
In adflur.iie)
AmculetiB este formata (unita) prin capul femural si cavitalea acetabuiara.
Aceasta articulate este mooiia pkjriaxiala.

• Delimit a re regional*
In partea inferioara. articulatia soldului este delimitata de articulatia
genunchiului, iar in partea superioara. de creasta iliaca (posterioara. laterala §i
anterioara).
A. MASAJUL - ORDINEA §1 TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR

Ordinea Tn care se execute rnasajul: se incepe cu panea posterioara a


articulatiei §i se trece apoi la partea antenoara.
Pozilia pacientului: penttu partea poslerioerS - Tn decubit ventral sau Tn
decubit lateral; pentru partea antenoara: in decubit dorsal sau Tn decubit
lateral.
Pozilia maseurului: Tn ortostatism lateral.

31
Pozilia pacientului si a maseurului nu se descrie la tiecare manevra. ci numai
cand se schimba.
Fiecare manevra (cu formele ei) se repeta de 3-5 ori, pe aceeasi linie si in
cadrul acelorasj limite (In funclie de diagnostic).
In cadrul acestei regiuni se execute masaj zonal pe arliculalia coxofernuraia,
manevrele pe care se pune accentul fiind geluirea §i frictiunea.

/. ARTICULATIA SOLDULUI DREPT - PARTEA POSTERIOARA

Pozitia pacientului: Tn decubil ventral, cu pema sub abdomen. Pozilia


maseurului: Tn ortostatism, cu soldul drept la nivelul gambei si piciorul stang
usor Tn fate.
(Cand se prelucreaza ambele articulatii. se Tncepe cu rnasajul regional al
articulatiei membrului inferior drept §i se continua cu rnasajul articulallei
membrutui inferior stang, partea posterioara.)

Fig. II.55 - Netezirea cu


doua maini pe partea
posterioara.
1. NETEZIREA

a. Netezirea cu doua maini


Linia 1 - grupa de muschi
posterioara. Palma mainii drepte se
pozitioneaza pe partea posterioara
externa, pe articulatia genunchiului (cu
degetele orientate spre cap), iar palma
mainii stangi pe partea postero-inlernS.
Se efectueaza netezirea pe partea
posterioara a coapsei si pe fesa, pana la
creasta iliaca posterioara. Se revine §i
se reia. (fig. II.55)

32
II I . NOTI UM GENERATE DESPRE MASAJ UL TERAPEUTI C

OEPINITIB:

Masajul este un complex de manevre manuale tetapeullce. aplicale In mod


sistemallc si melodic asupra pallor corpului. In scopul obllnerii unor efecte
fiziologice prolilaclice si terapeutice.

CLASIFICARE:

A. Dupi supratafa
tratatS: Masai
pan>a' (regional) Masai
general
8 . Dupi scopul urmirit
Masai
profilactic
Masai
curativ

C. Dupi Intensltatea si tipul manevrelor aplicate


Masai sedativ (relaxant, decontracturant); se (olosesc manevrele de
netezire. framantal cu o manft si cu doua maini, vibralii, rulat, scuturat;
mlensitatea si ritmul manevrelor sunt reduse.
Masa) tonifiant (excitant, stimulator): se folosesc loale manevrele de
baza ale masajului. cu accent pe framantatul In contratimp si pe batero;
intensitatea si ritmul manevrelor sunt mai mari.
Masai selectiv (pentru reechilibrarea tonusului muscular): se aplicd pe
regiunile cu musculatura agomsta si antagonists (pe grupa de muschi
contracturatd so execuia masaj de relaxare, iar pe grupa de muschi flasca se
executa masaj tonifiant).
D. Dupi sursele ajutitoare folosite (cu efect termic
decontracturant):
- Cu aw cakS (feon. solux).
- Cu criotur sau gheatd (dezmftamator. decontracturanl)
- Cu api (dus-masajul).
- Co prosopui (cald-uscat; umed-cald: umed-rece).
Cu nimol termal (impachetari parti ale sau generale). Cu ungucnto
(chirnioterapice). Pentru un randament mai bun In recuperare. masajul se
asociazd cu fizioterapia: hidroterapia; chtmtoterapia: kinetoterapia: aromoterapia
si meloterapia

13
Linia 2 - grupele de muschi latero-
laterale. Palma mainii dreple se
poziiioneaza pe partea iatero-externa.
sub arliculalia ge nunchiului {cu varful
degetelor orientat spre cap), iar
palma mainii stangi pe partea latero-
interna. Se efectueaza netezirea,
urmarind linia iatero-externa p£n£ la
creasta iliaca, iar linia latero-interna.
pana la plica pelvina; de aici, s e
aluneca usor, cu ambete maini, spre
partea posterioara a fesei. Se revine
sj se reia. (fig. 11.56 a, b)
Fig. II.56 (a, b) - Netezirea cu doua
maini pe par&kj lateto-iaieraie.
a cu mai multe degete
grupa de muschi Iatero-
ma mainii drepte se
elul partii latero-externe.
a genunchiului (cu varful
entat spre cap): degetul
dintre grupa de muschi
sj grupa muschilor
getele 3 si 4 pe saniurilc
i abductori, iar degetul 5
dintre grupa muschilor
i grupa de muschi
Urmarind san^urile
efectueaza netezirea pe
la creasta iliaca laterala.
se reia. (fig. II.57)

etezirea cu mai multe


nia 1 (latero-e*tema).
va 2 - grupa de muschi
posterioara.
mSinii drepte se pozitioneaza sub
genunchiului (cu varful degetelor it
spre cap): degetul 2 pe sanlul
dintre
de muschi adductori si grupa de i
posterioara, degetele 3 si 4 pe te
dintre fasciculele bicepsului si jl 5
pe santul dintre grupa de muschi
tori si grupa de muschi r^tenoara.
Se eaza netezirea pe coapsS si, Tn
conti-, pe fesa, pana la creasta Fig. 11.58 - Netezirea cu
iliaca poste- mai multe Ceoele - linia 2
Se revine si se reia. (fig. 11.58) (posteiioata).

is 3 — grupa de muschi laterc-|.


Palma mainii stangi se fixeazS la I
par|ii latere-interne, sub articulatia
chiului (cu varful degetelor oriental
,ap): degetul 2 pe sanlul dintre
grupa lilor adductori si grupa de
muschi "ioara, degetele 3 si 4 pe
saniurile
muschi) adductori si degetul 5
pe ■ile dintre grupa muschilor
adducton si
de muschi anterioarS. Urmarind
san-mdicate, se efectueaza
netezirea pe a. pana la plica Fig. 11.59 - Neiezirea CU
pelvina. Se revine si a. (fig. mai multe degete - linia 3
11.59) (latero-interna).

Netezirea sub forma de pieptene


artea dorsala a mainii drepte se fixeaza pe partea postero-externa a plicii,
iar dorsaia a mainii stangi pe partea postero-intema. Se efectueaza
netezirea pe a sj pe fesa pana la creasta iliaca. Se revine si se reia.
d. Netezirea cu partea cubitala
Pozitia maseurului cu fata la
regiunea de tratat
Pe pUca fosieri
Partea cubitala a mainii drepte se
fixeaza pe partea externa a
articulatiei. Urmarind plica fesiera. se
executa netezirea pana la plica pelvrna.
Se revine si se reia. (fig. 11.60)

Fig. Netezirea cu partea cubitala pe


plica fesiera

Pe creasta iliaca

130
tala a mainii stangi se fixeaza pe creasta iliaca lateraia. Se
netezirea urmannd creasta iliaca. pana la vertebrele U-S,. Maseurul
zitia antenoara.
caleaza netezirea cu doua maini sj se trece la framantat.

2. FRAMANTATUL

a. FrSm&ntatuI cu o m&nS

Fig. 1161 - Framantatul cu


o mana - linia 1 {iatero-
externa)
Linia 1 - grupa de muschi Iatero-
externa. Se fixeaza palma mainii
drepte pe partea Iatero-externa. sub
arliculalia genunchiului, cu policele pe
sanjul dmtre grupa de muschi
abducton si grupa de muschi poste-
rioara. iar indexul pe san(ui dintre
grupa de muschi abducton §i grupa de
muschi antenoara (intre deschiderea
acestora se afia grupa muschilor
abduclon). Urmannd santu-nle indicate,
se efectueaza framantatul (adunand
concomitent cu policele sj indexul)
pana la creasta iliaca lateraia. Se revine
s> se reia. (fig. 11.61)
- grupa de muschi posterioara.
palma mSinii dreple sub plica
i, cu policeie pe santul dintre
muschi adductori si grupa de
erioara. iar cu indexul pe santul
de muschi posterioara si grupa
abductori {intre deschiderea
afla grupa de muschi poste-
arind aceste linii. se efectueaza
(adunand concomitent cu poli-
xul) pana la plica fesiera si, in
pe linia mediana a fesei. pana la
a posterioara. Se revine si se Fig 1U2 _ Friimanlalul 0 mana - linia 2
82) (posienoo'a).

- grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se fixeaza la niveiul


o-interne. sub articulatia genunchiului. cu policeie pe santul dintre grupa de
mu§chi posterioara si grupa de mu§chi adductori. iar cu indexul pe santul dintre grupa de
muschi anterioara si grupa de muschi adductori {Tntre deschiderea acestora se afla
grupa de muschi adductori). Urmarind aceste linii. se efectueaza framantatul (adunand
concomitent cu Indexul si policeie) pSna la plica peivinS. Se revine §i se reia.
Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantatul cu doua maini.

b. FrSmSntatuI cu douS mSini


Pozitia maseurului: cu fata la regiunea de tratat.
Linia 1 - grupa de muschi latero-externa. Se fixeaza palma mSinii drepte pe partea
atero-externa, sub articulatia genunchiului, cu policeie pe santul dintre grupa de muschi
abductori si grupa de muschi posterioara, iar cu indexul pe santul dintre grupa de muschi
abductori si grupa de muschi anterioara (intre deschiderea acestora se afla grupa de
muschi abductori). mana stanga fiind oglinda mainii drepte. Urmarind santurile indicate,
se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu policeie si indexurile) panS la creasta
iliaca lateraia. Se revine si se reia.
Linia 2 - grupa de muschi posterioara. Se fixeaza palma mainii drepte sub plica
genunchiului, cu policeie pe santul dintre grupa de muschi adductori si grupa de muschi
DosterioarS, iar cu indexul pe santul dintre grupa de muschi posterioara si grupa de
muschi abductori {Tntre deschiderea acestora se afla grupa de muschi posterioara),
mana stanga fiind oglinda mSinii drepte. Urmarind santurile indicate, se efectueaza '-
amantatul (adunand concomitent cu indexurile si policeie) pSna la plica fesiera si, Tn
continuare, pe linia mediana a fesei, pSnS la creasta iliacS posterioara. Se revine si se
■eta.
Linia 3 - grupa de muschi latero-
nterns. Palma mainii stangi se fixeazS
pe oartea latero-interna. sub arliculatia

Fig. 11.64 - Gelunea cu mat


multe degete - linia 3
(latero-inlem&).
genunchiului (cu varful degetelor
oriental spre cap): degelul 2 pe sanlul
dinlre grupa de muschi adductori sj
grupa de muschi poste--■oara.
degetele 3 si 4 pe santurile dintre
muschii adductori si degetul 5 pe sanlul
dintre grupa de muschi adductori sj
grupa de muschi anterioarS. Urmarind
aceste sanluri. se efectueaza geluirea
pana la plica aelvina. Se revine si se
reia. (fig. 11.64)
• Geluirea zonala pe plica fesiera
Pozilia maseurului: in ortostatism. cu fata la regiunea de tratat.
Palma mainii drepte este suspendata la nivelul liniei mediane inferioare a
bazinului, ar degetele 2 si 3 pe partea posterioara a plicii peivine drepte. Se
executa geluirea pe plica fesiera si pe partea laterals a articulatiei coxofemurale

130
a externa a trohanterului mare, trohanterului mic si colului anatomic).
sj se reia.
u o prelucrare mai profunda, se executa si geluirea cu deget pe deget.
tercaleaza netezirea zonaia.
urul revine la pozitia anterioarS.
tercaleaza netezirile specrfice sj se trece la fricliune.

CJIUNEA SI FRICTIUNEA CU VIBRATII a. Frictiunea cu mai multe

te
1 - grupa de muschi fatero-extemS. Palma mainii drepte se fixeazS la
artii latero-exteme, sub arliculalia genunchiului (cu varful degetelor
pre cap): ncexul pe sanlul dintre grupa de muschi posterioara si grupa
hi abductori, degetele 3 sj 4 printre muschii abductori sj degetul 5 pe
ntre grupa de muschi abductori si grupa de muschi anterioarS.
acesle sanluri. se efectueaza frictiunea pSnS la creasta iliaca laterals.
si se reia.
2 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte se pozitioneaza
genunchiului (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe
ntre grupa de muschi adductori sj grupa de muschi posterioara.
3 si 4 pe san(urile zintre fasciculele bicepsului, iar degetul 5 pe sanlul
upa de muschi posterioara sj grupa de muschi abductori. UrmSrind
anturi. se efectueaza frictiunea pana la plica fesiera si. in continuare. pe
la creasta Ikaca posterioara. Se revine si se reia.
3 - grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se fixeaza pe partea
rna. sub articulatia genunchiului (cu varful degetelor oriental spre cap): degetul
ul dintre grupa de muschi adductori si grupa de muschi poslerioara, degetele 3 si
urile dintre muschii adductori. iar degetul 5 pe santul dintre grupa de muschi
si grupa de muschi anterioara Urmarind aceste sanluri, se efectueazd frictiunea
ca pelvina Se revine si se reia.

cfiunea zonali pe plica fesiert


masourului in ortostatism. cu ta(a la regiunea de tratat
mainii drepte este suspendata la niveiul plicii fesiere stangi, iar degetele 2 si
a posterioara a plicii peivine drepte. Se executa frictiunea pe plica fesiera si pe
erala a articulaliei coxofemurale (pe partea externa a Irohanterulul mare,
lui mic si coiului anatomic). Se revine si se reia.
o prekjcrare mai profunda, se executa §i frictiunea cu deget pe deget
nil masajuiui zonal pe plica fes«rd. se msista cu tnctiunea si geluirea
ercaleaza netezirea zonald
rul revine la pozitia anterioara
ercaleaza netezirile si se trece la batere.

ERE A

maseurului: cu fara la regiunea de tratat.


easta regiune. baterea se executa sub toate formete - cu cdusul, cu partea
u pumnul 91 sub forma de ciupitura (pe coapsa si pe fesa).

NTIEI
inteiziu btrova in cazvl pac<enpky cu warts*

rul revine la pozitia anterioara


ercaleaza netezirea cu doud maini si se trece la vibralii.

RA TIILE
a. Vibratiile cu dou& maini
Linia 1 - grupa de muschi poslerioara Palma mamn drepte se pozitioneazd pe partea
postero-externa, sub articulatia oenunchiului (cu varful degetelor onentat spre

130
cap), iar palma matroi stangi pe partea poslero-intema. Se efectueaza vibratia pe
partea postenoara a coapsei §i pe partea posterioara a fesei, pdnd la creasta
iliaca. Se revine §i se reia.
Lima 2 - grupele de muschi latero-laterale. Palma mainii drepte se
pozitioneaza pe partea Iatero-externa. sub articulatia genunchiului (cu vdrful
degetelor orientat spre cap), iar palma mainii stangi pe partea latero-interna. Se
efectueaza vibratii. cu mana dreapta pe linia Iatero-externa. pdna la creasta
iliaca, iar cu mana stAngfl po linia latero-interna. pdnd la plica pelvina; de aici. cu
ambele maini. se aluneca usor, spre parlea posterioara a fesei. Se revine si se
reia.

b. Vibradile cu mai mullo dogote


Linia 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mainii drepte se fixeaza pe
partea a:ero-externa. sub articulate genunchiului (cu vdrful degetelor onentat
spre cap): indexul pe sanlul dmtre grupa de muschi postenoara si grupa
muschilor abducton. degetele 3 §■
- prmtre muschii abductori si degetul 5 pe sanpjl dintre grupa muschilor
abductori si grupa de muschi antenoara. Urmdrind aceste santijn. se efectueaza
vibralii pdnd la
- easta ikacd lateraia Se revme si se reia
Linia 2 - grupa postenoara. Palma mainii drepte se pozitioneaza sub plica
genunchiului (cu vdrful degetelor onentat spre cap): degetul 2 pe sanlul dintre
grupa muschilor adductori 51 grupa de muschi posterioara. degetele 3 si 4 pe
san(unle dmtre fasciculele bicepsului, iar degetul 5 pe santijt dintre grupa
muschilor abductori si grupa oe muschi postenoara. Urmarind aceste sanluri, se
efectueaza vibralii pdnd la plica 'esierd si, In continuare, pe fesd, pana la creasta
iliaca posterioara. Se revine si se reia.
Unia 3 - grupa de muschi latero-interna. Palma mdinii stdngi se
pozitioneaza pe panea lalero-lnternd. sub arliculalia genunchiului (cu vdrful
degetelor orientat spre cap): aegetul 2 pe sanlul dintre grupa muschilor
adducton si grupa de muschi posterioara, degetele 3 si 4 po sentunle dintre
muschii adductori si degetul 5 pe sanlul dintre grupa muschilor adducton si
grupa de muschi antenoara. Urmdrind aceste santuri. se e'ectueazd vibratii pdnd
la plica pelvina. Se revine $1 se reia
Se mtercaleazd netezrea cu doua maini si se trece la miscdn
B. PR0CEDUR1 COMPLEMENTARE

MISCARILE

Miscarile sunt: pasive, pasivo-active, active, active cu incarcatura si


active cu opozitje Pozilia maseurului: in ortostatism. cu fala la
regiunea de tratat.
Miscarea pasiva de extensie a

Fig. 11.65 Ml|c—l pasiva


<Je extensie a
coapsei pe bazin.
coapsei pe bazin
MSna dreapta se pozift'oneaza" pe
rotula, iar mana stanga pe hemibazinul
drept fdea-supra articulaliei soldului}. Prin
ridicarea. cu mana dreapta, a membrului
inferior drept, se executa miscarea de
extensie a coapsei pe bazin, lent si
progresiv, pana la limita dureroasa. (fig.
11.65)

Miscarile pasive de abductie si cfe adductie


Din aceeasi pozilie. se executa miscarea de abduc$ie (mdepartarea
membrului inferior de linia mediana a trunchiului) si miscarea de adducjie
(aducerea membrului inferior la niveiul liniei mediane a corpului). Miscarile se
executa lent si progresiv, pana la limita dureroasa (de cate ori este nevoie).

Fig. 11.66 - Miscari cu


incaicatura" si cu opc*i(ic

MiscSrile pasivo-active, active,


active cu incSrcaturS si cu opozifie
La indicalia maseurului, pacientul
executa aceste miscari, ajutat sau singur.
Tn funclie de diagnostic, maseurul
exercita incarcatura sau opozi(ie la
miscare. (fig. 11.66)
Se executa netezirea.
. ARTICULAJIA SOLDULUI STANG - PARTEA POSTERIOARA

Penlru rnasajul regional al articulatiei coxofemurale stangi. pozitia


pacientului. a naseurului si a mainilor acesluia, precum sj modul de prelucrare
sunt identice cu cele de a rnasajul articulatiei soldului drept. Deosebirea consta
in faptul cd, partea interna a oapsei stangi este linia 1. care se preiucreaza cu
mSna dreapta. iar partea externa este nta 3. care se preiucreaza cu mana
stanga.
Netezirea $i vibrate se executa de la linia mediana a corpului (plica pelvina)
pana e trohanterul mare.
Fric{iunea $i geluirea se executa de pe trohanterul mare pdnd la linia
mediana a orputui (phca pelvina).
Pacientul 'rsi schimba pozilia pentru elect ua re a masajului pe partea
antenoara.

II. ARTICULATIA SOLDULUI STANG - PARTEA ANTERIOARA

Pozitia pacientului: in decubit dorsal.


Pozitia maseurului: Tn ortostatism sau lateral Tn dreapta pacientului, cu
soldul drept la irvelul articulatiei genunchiului, cu piciorul stang usor Tn fata
CSnd se preiucreaza ambete articulatii, se Tncepe cu rnasajul regional al
articulatiei olduiui membrului inferior stang si se continua cu rnasajul
articulatiei soldului membrului ■'enor drept.

7. NETEZIREA

a. Netezirea cu doua maini


Linia 1 - grupa de muschi antenoara. Palma mainii drepte se fixeaza pe
partea ntero-lateraia externa a coapsei, sub nivelul articulatiei genunchiului. iar
palma mainii angt pe partea antero-lateraia interna (cu degetele onentate spre
cap). Se efectueaza Btezirea pe partea antenoara a coapsei. pana la nivelul
crestei iliace anterioare. de ~ze se aluneca usor lateral cu ambele palme Se
rev.nc si se reia.
L/rua 2 - grupete de muschi latero-laterale. Palma mainii drepte se fixeaza
pe partea tero-extema, sub arliculalia genunchiului. iar palma mainii stangi pe
partea latero-ternd (cu vdrful degetelor onentat spre cap). Urmdrind liniile
indicate de pe coapsa. se 'ectueaza netezirea pdna la plica pubiana si pana la
creasta Iliacd laterald. Oe aici, se unecd usor. cu ambele palme. spre linia
mediana a coapsei. So revine si se reia.
b. Netezirea cu mai multe degete
Linia 1 - grupa de muschi latero-extema. Palma mainii dreple se
pozilioneaza pe partea latero-externS, sub articulaya genunchiului. cu degetul
2 pe sanlul dintre grupa de muschi antenoarfl si grupa muschilor abductori,
degetele 3 si 4 pe saniurile dintre muschii abductori si degetul 5 pe sanlul
dintre grupa muschilor abductori si grupa de muschi posterioara. Urmarind
saniurile indicate, se efectueaza netezirea pana la creasta iliaca laterals. Se
revine si se reia,
Linia 2 - grupa de muschi anterioara. Palma mSinii drepte se fixeaza pe
partea anterioara, sub articulatia genunchiului, cu degetul 2 pe santul dintre
grupa muschilor adductori si grupa de muschi anterioara. degetele 3 sj 4 pe
sanlul dintre fascicule si degetul 5 pe santul dintre grupa de muschi anterioara
si grupa muschilor abductori. Se efectueaza netezirea pSnS la creasta iliaca
anterioara. Se revine si se reia.
Linia 3 - grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se fixeaza pe
partea latero-interna. sub articulalia genunchiului. cu degetul 2 pe sanlul dintre
grupa de muschi anterioara sj grupa muschilor adductori, degetele 3 sj 4 pe
santurile dintre muschii adductori. iar degetul 5 pe sanlul dintre grupa
muschilor adductori si grupa de muschi posterioara. Se efectueaza netezirea
pana la plica pubiana. Se revine sj se reia.

c. Netezirea sub form* de pieptene


Partea dorsals a mainii drepte se pozilioneaza pe partea antero-externa a
coapsei (deasupra genunchiului), iar partea dorsala a mainii stSngi. pe partea
antero-interna. Urmarind liniile indicate, se efectueaza netezirea pSna la plica
inghinatS. Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantal.

2. FRAMANTATUL

a. FrSmSntatuI cu o mana
Linia 1 - grupa de muschi latero-exlerna. Palma mSinii drepte se fixeaza pe
partea latero-externa, sub articulalia genunchiului, cu policeie pe santul dintre
grupa de muschi anterioara si grupa muschilor abductori, iar cu indexul pe
sanlul dintre grupa muschilor abductori sj grupa de muschi posterioara (intre
acestea se afla grupa muschilor abductori). Urmarind santurile indicate, se
executa framantatul (adunand concomitent cu policeie sj indexul) pSnS la
creasta iliaca laterals. Se revine sj se reia.
Linia 2 - grupa de muschi anterioara. Palma mainii drepte se fixeaza sub
rotula. cu policale pe santul dintre grupa muschilor adductori si grupa de
muschi anterioara, iar cu indexul pe santul dintre grupa muschilor abductori si
grupa de muschi anterioara (intre acesiea se afla grupa de muschi anterioara).
Urmarind saniurile indicate, se executa framantatul fadunSnd concomitent cu
policeie sj indexul) pana la plica inghinala. Se revine sj se reia.
iia 3 - grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se fixeaza pe partea
ntema, sub arliculalia genunchiului. cu policele pe sanlul dintre grupa muschilor
on $j grupa de muschi anterioara. iar cu indexul pe sanlul dintre grupa de
muschi oara s\ grupa muschilor adductori (intre acestea se afia grupa de muschi
on). Urmarind sanlurile indicate, se efectueaza framantatul (adunand
concomitent iceie §i indexul) pana la plica pubiana. Se revine si se reia. e
intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantatul cu doua mSini.

Framantatul cu dou§ main! : z : a maseurului: cu fata la regiunea de tratat.


true I - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mainii drepte se fixeaza pe
partea externa, sub articulatta genunchiului, cu policele pe sanlul dintre grupa
de muschi ;ara sj grupa muschilor abductori, iar cu indexul pe sanlul dintre
grupa muschilor ton si grupa de muschi posterioara (Tntre acestea se afia
grupa muschilor ron). mana stanga fiind oglinda mainii drepte. Urmarind
sanlurile indicate, se a framantatul (adunand concomitent cu policele si
indexurile) pane la creasta iliaca a Se revine si se reia.
'■■s 2 - grupa de muschi antenoara. Se fixeaza palma mainii drepte sub
rotula. cu e pe sanlul dintre grupa muschilor adductori si grupa de muschi
antenoara, iar cu i ce sanjul dintre grupa musciiitor abductori sj grupa de
muschi anterioara (tntre si colce se afia grupa de muschi anterioara). mana
stanga fiind oglinda mainii . Urmarind sanlurile indicate, se executa framantatul
(adunand concomitenl cu e sj indexurile) pana la plica inghinala. Se revine sj se
reia. nia 3 - grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se fixeaza pe
partea interna, sub articulatta genunchiului, cu policele pe §anlul dintre grupa
muschilor (ori si grupa de muschi anterioara. iar cu indexul pe sanlul dintre
grupa de muschi xiara si grupa muschilor adductori (Intre acestea se afla grupa
muschilor ton), mana dreapta fiind oglinda mainii stangi. Urmarind sanlurile
Indicate, se Ea framantatul (adunSnd concomitent cu policele sj indexurile)
pana la plica -a Se revine si se reia.
s intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantatul in contratimp.

Framantatul in contratimp
antru aceasta forma de framantat, pozilia pacientului. a maseurului si a
mainilor jia. precum si liniile cu limitele lor sunt aceleasj ca la framantatul cu
doua maini. upa framantatul in contratimp. maseurul Isj schimba pozitia. cu
soldul drept la l gambei pacientului si piciorul slang usor in fata, a efectueaza
netezinle si se trece la framantatul sub forma de geluire.
d. Geluirea
Unia 1 - grupa de muschi latero-exlerna. Palma mainii drepte se
pozilioneaza pe partea latero-extema. sub articulatia genunchiului (cu varful
degetelor oriental spre cap): degetul 5 pe sanlul dintre grupa de muschi
posterioara si grupa muschilor abductori. degetele 3 si 4 pe saniunle dintre
muschii abductori si degetul 2 pe sanlul dintre grupa muschilor abduclon 51
grupa de muschi anterioara. Urmdnnd saniurile indicate, se efectueaza
geluirea pe coapsa, pana la creasta iliaca laleraia Se revine si se reia
Unia 2 - grupa de muschi anterioara. Palma ioflH drepte se pozr{ioneaza
sub rotuia (cu varful degetelor oriental spre cap): degetul 2 pe sanlul dintre
grupa muschilor adducton 51 grupa de muschi anterioara. degetele 3 si 4 pe
saniunle dintre fasciculeie cvadncepsuiui $1 degetul 5 pe sanlul dintre grupa
muschilor abduct on si grupa de muschi anterioara. Se efectueaza geturea pe
coapsa. pdna la creasta ihaca anterioara Se revine si se reia.
Linia 3 - grupa de muschi latero-interna. Palma mdinii stangi se fixeaza pe
partea latero-interna, sub articulalia genunchiului (cu varful degetelor oriental
spre cap): degetul 2 pe santul dintre grupa muschilor adductori si grupa de
muschi anterioara. degetele 3 si 4 po sanjunle dintre muschii adductori si
degetul 5 pe sanlul dintre grupa muschilor adductori §i grupa de muschi
posterioara. Urmarind saniunle indicate, se efectueaza geluirea pflna la plica
pelvlna. Se revine si se reia.
Se intercaleaza nelezirile specifice si se trece la fric(iune

3. FRICTIUNEA

Linia 1 - grupa de muschi latero-extema. Palma mainii drepte se


pozilioneaza pe parlea latero-extemd. sub articulatia genunchiului (cu vdrful
degetelor oriental spre cap): degetul 2 pe santul dintre grupa de muschi
anterioara si grupa muschilor abductori. degetele 3 si 4 pe santurile dintre
muschii abductori 51 degetul 5 pe sanlul dintre grupa muschilor abductori $1
grupa de muschi posterioara. Urmarind saniunle indicate, se efectueaza
fnc'iunoa pe coapsa pana la creasta iliaca laleraia Se revine si se reia
Linia 2 - grupa de muschi anterioara. Palma maimi drepte se poziponeaza
sub rotuia (cu varful degetelor onentat spre cap): degetul 2 pe san(ut dintre
grupa muschilor adducton 51 grupa de muschi anterioara. degetele 3 si 4 pe
saniunle dintre fasciculeie cvadncepsuiui 91 degetul 5 pe santul dintre grupa
muschilor abduct on 91 grupa de muschi antenoara Se efectueaza frictiunea pe
coapsa. pana la creasta iliac* anterioara. Se revine si se reia.
Linia 3 - grupa de muschi latere-interna. Palma mainii stdngi se fixeaza pe
partea latero-interna sub articulatia genunchiului (cu varful degetelor oriental
spre cap): degetul 2 pe santul dintre grupa mu§chilor adductori si grupa de
muschi anterioara, degetele 3 si
- :~ san(urile dinlre muschii adduclori §1 degelul 5 pe sanlul dintre grupa
muschilor ■cojCO" Si grupa de muschi posterioara. Urmannd sanlurile indicate,
se efectueaza -rc^ i _ - ~ ; sana la plica pelvina. Se revine si se reia.

. VASAJUL ZONAL PE PLICA INGHINALA

:
.- - : -.- i>;iU.l.ir cu p K .:i'.Ti.l '<■ tripla flex c. cu talpa pe pat sau sus(inyt
rrtftM Onsc^a a maseurului de la nivelul genunchiului. Pcz^e maseurului: cu
fata la regiunea de tratat.

f. NETEZIREA

partea cubitala a mainii stangi Tn usor cdus, fixata Tn lateral pe articulalia


■ --. - se executa netezirea p' i r trace'e pe tinia articjfara ipl.ca
nqhinala) ;>?.'>&
a mca pelvina. Se revine si se reia.

2 GELUIREA

Paima mainii stangi este suspendata la nivelul liniei mediane a bazinului, cu


xge&e 2 si 3 la nivelul plicii pubiene. Se executa geluirea pe plica inghinala,
pana la nr=-.enj: mare. Se revine §i se reia.
Se executa §i geluirea cu deget pe deget, In acelasi mod si pe acelasi
traseu, dupa zsr= se intercaleaza netezirea cu partea cubitala pe linia
articutarS.

3. FRICTIUNEA

Paima mainii stangi este suspendata la nivelul liniei mediane a bazinului, cu


aaj=:e:e 2 s,i 3 (sau deget pe deget) fixate la nivelul plicii pubiene. Se executa
fricliunea, arriarnc linia articulara (plica inghinala), prelucrand printre
tendoane, pana la partea serz-ex'.ema a articulatiei coxofemurale. in jurul
careia se insists. So revine si se reia.
Ado. se executa netezirea cu partea cubitaia pe lima articulara. dupa care
se intinde

Maseurul revine la pozitia anterioara.


Se itercaleaza netezirile si se trece la batere.
4 . BATEREA

Pozi(ia maseurului. cu fata la regiunea de iratat.


Pe partea anterioara a coapsei, so oxecuta toate formele de batere: cu causul. cu
partea cubitala. cu pumnul si sub forma de ciupiturS.

ATENTIE-
Este •rten&A batenza tn cazut pat^enUJot cu vance
Dupa efectuarea baterii. pozitia maseurului se schimba, respectiv cu soldul drept la
niveiul gambei paoontului si cu piciorul stang usor in fata.
Se intercaleaza netezirea cu douS mftim si se trece la vibralii.

5. VIBRATIILE

a. Vibratiile cu doua maini


Linia 1 - grupa de muschi antenoara. Palma mdmii drepte se fixeaza pe partea
antero-lateraia externa a coapsei, sub articulalia genunchiului, iar palma mainii stangi pe
partea antero-lateraia interna (cu degetelo orientate spre cap). Se efectueaza vibralii pe
partea anterioara a coapsei. pana pe creasta iliaca antehoara. de unde se aluneca usor
lateral cu ambele palme. Se revine si se reia.
Linia 2 - grupele de muschi latere-laterale Palma mainii drepte se fixeaza pe partea
latero-extema. sub articulalia genunchiului (cu degetele onentate spre cap), iar palma
mamii stangi pe partea latero-interna. Urmarind liniile indicate de pe coapsa. se efec-
tueaza vibralii pdna la plica pubiana §i pdna la creasta iliaca laleraia. De aici. se alunoca
usor cu ambele palme spre linia mediana a coapsei. Se revine si se reia.

fa. Vibratiile cu mai multe degete


Linia 1 - grupa de muschi latero-extema Palma mainii dreple se pozibbneazd pe
partea latero-extema. sub articulatia genunchiului. cu degetul 2 pe sanlul dintre grupa
de muschi antenoara si grupa muschilor abductori. degetele 3 st 4 pe saniunle dintre
muschii abductori si degetul 5 pe santul dintre grupa muschilor abducton si grupa de
muschi posienoara Urmarind saniunle indicate, se efectueaza vibralii pana la creasta
Iliaca lateraia. Se revine si se reia.
Linia 2— grupa de muschi antenoara. Palma mainii drepte se pozilioneaza pe
partea anterioara. sub articulalia genunchiului. cu degetul 2 pe sanlul dintre grupa
muschilor adductori s« grupa do muschi antenoara. degetele 3 si 4 pe saniunle dintre
fascicule si
: ;e ian\u r.: i - - (r ^ n/upa de muschi an'.enoara s' grupa mugcnilor
abducton. So ■Vi i 1 vibratii pana la creasta iliaca anterioara. Se revine si se
reia.
[ i 3 - grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se pozitioneaza pe
pwZsa latero-interna. sub arliculalia genunchiului, cu degetul 2 pe sanjul dintre
grupa de •• • si grupa muschilor addudoll, de$Neto 3 sj 4 pe san-jnie dm'-e
-dcuctori si degetul 5 pe sanjuj dintre grupa muschRor adductofl <\ gnjpa de
«o^cr> posterioara. Se electueaza vibratii pana la plica pubiand. Se revine si se
reia.

c Vibrafiile zonate cu partea cubitala" pe plica inghinala'


Pozitia maseurului: cu fate la regiunea de tratat.
Se pozitioneaza piciorul pacientului in ftexia coapsei pe bazin. cu talpa lipite
de pat
. - d ' ! mana dreapta a maseurului. Cu partea cubitala a fnftfnil stsno] Tn

usor
ftxata in lateral pe articulatia coxofernuraia. se execute vibralii prin tragere
pe linia ■rtcufara (plica inghinala). pana la plica pelvina. Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirea cu partea cubitala pe plica inghinala, apoi se

B. MANEVRE COMPLEMENTARE

Acestea sunt: rulatul sj cemutul pe coapsa, tractiunile si tractiunile cu


scuturaturi awrvu articulatia coxofernuraia.

C. PROCEDURI COMPLEMENTARE

yiSCARILE

Mtscarile care se execute sunt: pasive, pasivo-active. active, active cu


incarcatura si 3C'« cu opozitie.
Fig. 11.67 - Miscari pasive
de fiexie a coapsei po
t. Miscarile pasive
Poziua maseurului: in ortostatism Fig. Il.ee - Miscarea de
lateral in dreapta pacientului, cu fata la abductie 51 de adduqic
articulatia genunchiului.
Pentru miscarea de flexis a coapsei
pe bazin, maseurul prinde cu mana
dreapta piciorul pacientului, de la niveiul
articulaliei gleznei. iar mana stanga se
fixeaza sub articulatia genunchiului. Se
executa miscarea de flexie a coapsei pe
bazin si a gambei pe coapsa, incet si
progresiv. pana la (imlla dureroasa. (fig.
11.67)
Miscarea se repeta de cate ori este
nevoie.

2. Miscarea de abductie si de adductie


Se fixeaza piciorul Tn flexie. cu talpa pe pat si se executa mi§ca>ile <te
abductie §i adductie. Se pozilioneaza mana stanga pe creasta iliaca anterioara.
fixand bazinul. iar mana dreapta (fixata pe rotuia) executa. prin Tmpingere spre
exterior, abduclia genunchiului, pana la limita dureroasa. Genunchiul se aduce
la pozitia Iniliala. si tot cu mana dreapta este tras spre interior (adducpe). pSna
la limita dureroasa. Apoi, cu mana dreapta, se Impinge genunchiul pana la
pozijia initrala. Miscarile de abductie §i adductie (de lateralitate) se repeta de
cate ori este nevoie.
Dupa efectuarea miscarii de flexie pasiva si lateralitate. se indicS
pacientului sa execute aceleasj miscari, ajutat sau singur. In ftjnclie de
diagnostic, acesta poate executa si miscarea cu incarcaiura exercitata de
maseur cu mana dreapta pe ganunchi. Incarcatura creste progresiv, odata cu
cresterea numarului miscarilor. In cazul contracturilor. se exercita opozifia la
miscare. tot cu mana dreapta pe genunchi, iar mana stanga fixand bazinul. (fig.
11.68)

3. Miscarea de rotate din articulatia soldului


Cu mana dreapta pe articulatia gleznei, iar cu mana stanga pe articulalia
genunchiului, maseurul line piciorul pacientului suspandal Tn dubla flexie si
incepe sa execute miscarile de rotate interna si externa.
Pentru rotajia externa. Mana dreapta trage articulatia gleznei spre linia
mediana a corpului. iar mana stanga impinge genunchiul spre partea Iatero-
externa, lent si progress, pana la limita dureroasa; dupa care, prin tragere. cu
mana stanga. a genunchiului spre linia mediana a corpului. iar cu mana
dreapta. ducand piciorul de la glezna spre panea externa stanga a corpului. se
readuce piciorul la pozitia initiate.
Pentru rotafia interna. Se trage genunchiul spre linia mediana a corpului
(adduc(re) si, cu mana dreapta Tmpingand piciorul de la nivelul gleznei spre
exterior, se execute miscarea, lent si progresiv. pana la limita dureroasa. Dupa
execularea rotatiei interne, cu mana stanga, se impinge genunchiul spre
exterior stanga, iar cu mana dreapta trage glezna spre linia mediana pana la
pozitia initiala, repetand aceste miscSri de cate ori este nevoie. Pacientului I se
indica sa execute aceieasi miscari. ajutat sau singur. In functie de diagnostic,
miscarile se executa cu incSrcatura exercitala de maseur cu mana stanga pe
genunchi si cu mana dreapta pe glezna. Incarcatura creste progresiv, odate cu
cresterea numSiulul miscarilor. In cazul contracturilor, se exercilS opozilia la
miscare. tot cu mana stanga pe genunchi si mana dreapta pe glezna.

4 . Miscarea de circumduct spre dreapta si spre st$nga


Cu mana stanga. maseurul prinde genunchiul in palma, iar cu mana dreapta
prinde piciorul de la articulatia gleznei. Ridicandu-I de pe pat si tinandu-l in dubla
flexie, se exercita miscarea de circumduc(ie spre dreapta sj spre stanga. dupa
care se indica pacientului sa execute aceieasi miscari. ajutat sau singur.
Se efectueaza netezirea.

**
*

. ARTICULATIA SOLDULUI DREPT - PARTEA ANTERIOARA

Pentru articulatia soldului drept, pozitia pacientului, a maseurului si a


mainilor acestuia este identica cu cea de la soldul stang.
Tn ce priveste liniile cu limitele lor. deosebirea consta* tn faptul ca linia 1
este grupa de muschi latero-interna si se preiucreaza cu mana dreapta. iar linia
3 este grupa de muschi Iatero-externa si se preiucreaza cu m3na stanga.
Netezirea si vibratiile pe plica inghinala incep de la linia mediana a corpului
(plica pelvind) pana la trohanterul mare.
Frictiunea si geluirea incep de pe trohanterul mare pana la linia medians a
corpului (plica pelvina).
V. MASAJ UL KKGIUNII COAPSEI

• Doiimitare zonala
tn partea inferioara, coapsa este delimitata de axa articulara a genunchiului
(dintre capul distal al femurului si piatoul tibial), iar in partea supenoara, de axa
articulaliei coxo-lemurale (plica inghinala - anterior, plica petvina - lateral Intern
si plica fesiera - posterior).

• Descriere anatomic*
Oase:
■ osul
femur.
Muschi:

TABELUL II.V
A. GRUPA ANTERIOARA

MUS.CHI ORIGINE INSERT IE ACTIUNE


1 2 3 4
Cvadrlcepsul . Pe spina iliaca" an- - Pe tendonul cvadricipital - Flexor al coapsei
luminal toro-supenoara (rotulian) - Extensor al
a. dreptu! anterior (ten-Con direct) - Pe Iigamentul rotulian gambei
- Pe sanlul - Pe . err. zilate -anlonoai- - Rotaiia externa"
Interested -an j-tiblaia - Abductoi al
coapsei
b. vaalul extern - Pe marele - Pe tendonul cvadridpita! - Extensor al gambei
(rotulian)
trohanter: - Pe iigamentul rotulian
•linia - Pe lubero2itatea
intertrohanteriana anterioara tibials
• linia aspra
femurala
c. vastul intern • Pe linia - Pe tendonul cvadricipital - Extensor al gamoei
mtertrohante-riana (rotulian)
- Pe tinia aspra - Pe Iigamentul rotulian
(emu-rala - Pe tubenwitatea
antenoara tibials
d. cruralul - Pe cele 2.*3 - Pe tendonul cvadricipital - Extensor al gambei
supen-oare alo (roiuHan)
femurului - Pe Iigamentul rotulian
- Pe tuberozitatea
antenoara tibiaia
1

B. GRUPA LATE RO-


EXTERNA

MUSCHIORIGINSINSERTIEACTIUNEPectlneul• Pe ramura infenoara a


pubisului- Pe fa(a mediala a tibiei prin .laba de gases'• Adduce
coapsei
• Flexia gambei pe coapsaTensorul tascia lata• Pe creasta iliaca
externa
• Pe spina iliacd an-terO'inferioara- Pe tractol illotitnal- Rotaiia
interna a
coapsei • Abductor ai coapsei
-le.o' .il nnapseiPirilormul- Pe sacru - lata anterioara- Pe marele
trohanter si extremitatea superioara a femurului- Rotaiia
externa a coapsa
- Abducior
- Extensor al coapseiObturatoiul extern- In jurut gaum isohio-
pubiene- Pe marele trohanter si extremitatea superioara a
femurului■ Rotaiia externa a coapseiGernenii superior si inferior- In
iurul gaurii ischio-pubiene- Cel superior pc spine schia-tlce
- Cel inferior pe tuberozitalea
ischiatica- Rotaiia externa a coapseiPatratul crural- In jurul gaurii
isohio-pubtene• Pe tuberozitataa iscniatica si se tormina pe creasta
inleitro-bantenana- Rola]ia externa a coapsei

2 3 4
CreKoml - Pe spina iliaca - Pe 'ata Interna a tibiei - Flexor al coapsei •
amwo-supericaifl (tendc-nul laba de gases Rotaiia externa a
cu gracilis si semilenflinos) coapsei
- Flexor al gambei
- Rotaiia interna a
gambei jcand
genunchiul este
Pedal)
Psoasul mare - Pe apofizele trans- - Pe trohanterul mic al • Flexor al coapsei -
verse ale

51
vertebrelor lemuiolu- Extensor al coloanei
lombare lombare
- Pe fafa lateraia a
cwpumor
vertcbrale 0 ,rL*
Psoasul mic■ Pe lata enema a corpului vertebrei T,s si a
prime! vertebre lomba'e- Pe creasta pectmeaia a pubisutui-
Prin tractiune asuora fasciei iiace si a arc- -iw iiiopectineu
prote-jeaza netvul femural de com prim are in trtipol
contraciiei psoa-sului mareI V . EFECTEI . E MASAJ L ' LL ' I TERAPELTI C

A. EFECTELE ASUPRA PIEUI

Pielea esle formata din trei slraluri dispuse de la exterior spre interior:
epxJerma. derma si rrpoderma. Phnopalele func-ii ale p:eiu sunt de protectee
("mpotriva agenUlor externi de naturd ch.mica ftzica. microbiana). de
tennoregiare. de excreUe si de respirape
Efectele masajului asupra piehi:
imbunataprea calitSiilor lizlce ale pielii - elasticitatea, suple(ea - si a
legaturilor cu slraturile profunde;
deschiderea canalelor de excrete ale glandelor;
- favohzarea procesului de eliminare a sudorli si a secreliilor sebacee;
accelerarea procesului de Indepartare a reziduuriior toxice;
- curalarea epidermei de tmpuritdfi;
ntensificarea drculaliei sftngelui sj a schimburilor nutntive la niveiul tuluror
fesuturilor prelucrate:
slimularea procesului de regenerare a celulelor. imbunatahrea func'iet
respiratorii a prehr: imbunatajirea (uncfiel de termoreglare a pielii; sporirea
vitalitatii si a capacita)ii functional a lesutului; indepartarea cicalricelor
cheloide; crosterea temperaturii locale.

B. EFECTELE ASUPRA TESUTULUI CONJUNCTIV

Aproximatrv 15% din masa musculara este reprezentata de lesul conjuncliv. vase
§■ nervi. Tesutul conjuncliv are un rot pnmordial In mentinerea formei corpului si
In favo-rizaroa functiilor motrice. Tesuturile subcutanate (formate din celule st
fibre conjunctive) sunt strabatute de numeroase vase de sange si de o vasta
relea de nervi. Tesutul conjuncliv se gaseste sub piele. In tendoane, ligamente.
cariilaje. Efectele masajului asupra {esutului conjunctiv constou In:
slimularea sj Imbunataiirea circulaijei sang vine in \esutul subcutanat;
sponrea mobiiiia'ii. supielei si elastataUi fibretor conjunctive; cresterea
temperature locale (vasodilatabe):

53
C. GRUPA LATERO-
INTERNA

MUSCHIORIGINE1NSERTIEACIIUNEAdductori) coapsei
a. adduciorul mare
b. adduciorul
mljlociu
c. adduciorul mic- Po pubis- Pe femur - linia aspra-
Adduc|ia coapsei
- ■>:■[.■:■ externa a coapsei
- Flexia coapseiGracilis (dreplul intern)- Pe pubis- Pe fata
interna a tibtei (tert-donut .laba de gascfl')- Adductor al
coapsei
- Flexor al coapsei (pand la 40")
• Rotate interna a gambei (cfinc genunchiul este fiactat)D.
GRUPA
POSTERIOARAMUSCHIORIGINEINSER'flE"ACTIUNE1234Biccp
sul temural- Pe ischion (lunga ponlune)
- Pe linia aspra temural a (scurta portiune). Pe capui
peroneuiui • Pe tuberoziiatea externa a tibiei• Flexor al
gambei
• Rotaiia externa a gambei (.cand genunchiul este ftectat)
- Extensor al coapseiSomitcndlnosul- Pe ischion- Pa fata
interna a tit*e> (ten-donul Jaba de gasca")- Flexor al
gambei • Rcta^ia interna a
gambei
- Extensor al C030S»Semimcmbranosul- Pe ischion- Pe
tubefozitatea interna a tibiei- Flexor al gambei • Rotaiia
interna a
gambei
- Extensor al coapseiPopliteul• Pe epicondilul lateral
femurai• Pe treimea supeooard a fclui posterioare a tibiei-
Rota)ia interna a gambei
- Flexor al gambei (pe primele 20*>
- Extensor al gambei (90*-130')Gluteul mare (tesierul
mare)- Pe fosa iliaca externa
- Pe creasta iliaca posterioara
- Pe tats postero-inferioara a sacrului si coccisului- Pe
femur - mnrgmea externa a liniei aspre• Extensor al
coapsei
- Rotaiia externa
- Abdeclo<
- Adductor

1 3
Gluteul mijlociu -Pe losa ilsca - Pe marele trohanter - la(a - Abductor al
(fesierul mijlociu) externa extern^ coapsei
- Pe creasta iliaca • Rolajia interna
(cele 3 atterioare) • Indina bazinul
• Fiecieaza coapsa
(din ortostatism la
fncepu-
tul mlscflrii)
Gluteul mlc - Pe losa exiema ■ Pe marele trohanter - • Rotaiia interna a
(fesierul mlc) fa(a anterioara coapsei - Abcuclor ill
coapsei

54
Articutatii: capatul proximal al femurului participa la formarea
articulaliei coxo-femursle, care este o articulatie mobila pluriaxiala.
Capatul distal al femurului. impreuna cu rotuia si platoul tibial formeaza
articulalia genunchiului. care e st e mobiia uniaxials (Tn balama).

• Delimitare regions/a
fn partea inferioara, regiunea este delimitata de articulatja gleznei
sau de traimea mijlocie a gambei. iar in partea supenoara, de creasta
iliaca (anterioara laterala si posterioara).

A. M AS A JUL - ORDINEA SI TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR

Pozilia pacientului: in decubit ventral sau lateral (pentru parlea


posterioara); Tn decubit dorsal sau lateral (pentru partea antenoara).
Poztya maseurului: in ortostatism lateral.
Pozi(ia pacientului $i a maseurului nu se descrie la fiecare manevra. ci
numai cand se schimba.
Fiecare manevra (cu formele ei) se repeta de 3-5 on. pe aceeasi linie
§i Tn cadrul acelorasi limite ( Tn funclie de diagnostic).
Cand se prelucreaza ambele coapse, se incepe cu masajul partii
posterioare a membrului inferior drept si apoi a membrului inferior
stang. dupa care se prelucreaza partea anterioara a membrului inferior
stang si apoi a membrului inferior drept.
In cadrul acestei regiuni, se executa masajul zonal pe coapsa.
manevrele pe care se pune accentul fiind framantatul si frictiunea.
/. COAPSA DREAPTA - PARTEA POSTERIOARA

1. NETEZIREA

Pozilia pacientului: in decubit ventral, cu picioarele in usoara abduc(ie. Pozi[ia maseurului:


in sezut sau in ortostatism, cu sofdul drept la nivelul labei piciorului pacientului. cu piciorul
stang usor in faja.

a. Netezirea cu douS maini

55
Linia 1 - grupa de muschi
posterioara. Palma mainii drepte se
pozitioneaza pe par-tea latero-externd
a tendonului ahilian (cu varful degetelor
oriental spre cap si policele pe tendonul
ahilian). iar palma mainii stangi pe
partea latero-interna. Se efectueaza
netezirea pe partea posterioara a
gambei. a plicii genunchiului, apoi pe
coapsS si fesa, pana la creasta iliaca
postenoara. Se revine si se reia.

Linia 2 - grupele de muschi lalero-


laterale. Palma mainii drepte se
pozitioneaza pe maleola externa (cu
varful degetelor oriental spre cap), iar
palma maini! stangi pe maleola interna.
Se efectueaza netezirea, urmdrind linia
Iatero-externa. pana la creasta iliacS
lateraia, iar pe partea latero-interna cu
mana stanga (concomitent cu mana
dreapia), pana la plica pelvina, de unde
se aluneca usor, cu ambele maini, Spre
partea posterioara a fesei. Se revine §i

56
se reia. (fig. II.69 a. b) Rg |t 69 (a 0J _ NeteZjrea cu 0oua m^ .

1 si 2 {posterioara &■ latero-taterala).


b. Netezirea cu mai multe degete
Unia 1 - grupa de muschi latero-extema. Se fixeaza palma mainii drepte
sub maleola externa (cu varful degetelor oriental spre cap): degetul 2 pe sanlul
dintre grupele de muschi posterioara si latero-extema. degetele 3 si 4 pe
saniurile dintre muschii grupei latero-externe. iar degetul 5 pe sanlul dintre
grupele de muschi latero-externa si anterioara. Urmarind saniurile indicate, se
efectueaza netezirea pe gamba, genunchi si coapsa. pana la creasta iliaca
laterala. Se revine si se reia.
Linia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte se pozilioneaza
pe calcaneu (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe sanlul dintre
grupa de muschi posterioara si muchia posterioara a tibiei. degetele 3 si 4 pe
partea latero-interna. respectiv latero-externa a tendonului ahilian si, in
continuare. pe ganlurile dintre muschii grupei posterioare, iar degetul 5 pa
sanjul dintre grupele de mu$cfil latero-externa si poslerioara. Se efectueaza
netezirea pe gamba, pe plica genunchiului si. Tn continuare. pe coapsa si fesa,
pana pe creasta iliaca posterioara. Se revine si se reia.
Unia 3-grupa de muschi latero-interna. Palma mSinii stangi se fixeaza sub
maleola interna (cu vSrful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe santul
dintre grupa de muschi posterioara si muchia posterioara a tibiei, degetele 3 §i 4
pe tibie, iar degetul 5 pe sanlul dintre grupa de muschi anterioara si muchia
anterioara a tibiei. Urmarind Saniurile indicate, se efectueaza netezirea pe
gamba, genunchi si. Tn continuare. pe coapsa (cu degetul 2 pe santul dintre
grupa de muschi posterioara si grupa muschilor adductori, degetele 3 si 4 pe
saniurile dintre muschii adductori, iar degetul 5 pe santul dintre grupa de
muschi anterioara si grupa muschilor adductori), p3n3 la plica pelvina. Se
revine si se reia.

c. Netezirea sub forma de pieptene


MSna dreapta se fixeaza pe partea postero-externS a tendonului ahilian. iar
mana stSnga pe partea postero-interna. Se efectueaza netezirea pe gamba,
pasind peste plica genunchiului. apoi pe coapsa si fesa, pSna la nivetul crestei
iliace. Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantat.

57
2. F RAMAN TATUL

a. F ramantat ul c u o mana

Linia 1 - grupa de muschi latero-


externa. Palma mainii drepte se fixeaza
sub maleola externa, cu policeie pe
santul dintre gnjpele de muschi latero-
externa si posterioara, Iar cu indexul pe
santul dintre grupele de muschi latero-
externa si anterioara (intre deschiderea
acestora se aria muschii de pe partea
latero-externa). Urmarind santurile
indicate, se efectueaza framantatul
(adunand concomitent cu indexul si
policeie) pe gamba si coapsa, pana la
niveiul crestei iliace laterale. Se revine si
se reia. (fig, II.70 a. b)

Unia 2 - grupa de muschi


posterioara. Palma mainii drepte se
fixeaza sub calca-neu, cu policeie pe
santul dintre grupa de muschi
posterioara si muchia posterioara a Fig. II.70 (a, b) -
tibiei. iar cu indexul pe santul dintre Framan'atul cu o mana -
grupele de muschi posterioara si latero- linia 1 (latoio-exiernal
extema (Tntre deschiderea acestora se
alia grupa de muschi posterioara).
Urmarind aceste sanluri, se efectueaza
framantatul (adunand concomitent cu
indexul si policeie) pe gambS (pasind
peste plica genunchiului), apoi pe Fig. 11.71 - Framanlatul cu
coapsa si fesa, pand la creasta iliaca 0 manfl - linia 2
(poslenoaraj.
posterioara. Se revine si se reia. (fig.
11.71)
nia 3 - grupa de muschi latero-in-
Paima mainii stangi se fixeaza"
rticulatia genunchiului. cu policele
anlul dintre grupele de muschi
-interna si posterioara, iar cu
ul pe santijl dintre grupele de
hi latero-interna si antenoara
deschiderea acestora se afla
de muschi latero-interna).
rind aceste santuri, se efectueaza
ntatul (adunand concomitent cu
ul si policele) pe coapsa, pana la Fig. 11.72 FramanlaUH cu
o mana - linia 3
(lateto-'ntema).
plica pelvina. Se revine §i se reia. (fig.
11.72)
Se intercaleaza netezirea cu doua
maini pe ambele linii si se Irece la
framantatul cu doua maini.

b. FrSmantatuI cu douS mSini


Pozilia maseurului: cu fata la regiunea de tratat.
Linia 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mainii drepte se fixeaza
sub maleola externa, cu policele pe sant,ut dintre grupele de muschi Iatero-
externa si posterioara, iar cu indexul pe sanlul dintre grupele de muschi Iatero-
externa si anterioara (intre deschiderea acestora se afla muschii de pe partea
Iatero-externa). mana stanga fiind oglinda mainii drepte. Urmarind sanlurile
indicate, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexurile sj
policele) pe gamba sj coapsa, pana la nivelul crestei iliace laterale. Se revine si
se reia.
Linia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte se fixeaza sub
catcaneu, cu policele pe sanjul dinlre grupa de muschi posterioara si muchia
posterioara a tibiei, iar cu indexul pe santul dintre grupele de muschi posterioara
si Iatero-externa (intre deschiderea acestora se afla grupa de muschi
posterioara), mana slangS fiind oglinda mainii drepte. Urmarind aceste sanluri,
se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexurile si policele) pe
gamba (pasjnd peste plica genunchiului). apoi pe coapsa si fesa, pana la creasta
iliaca posterioara. Se revine si se reia.
Linia 3 - grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se fixeaza sub
genunchi, cu policele pe sanlul dintre grupele de muschi latero-interna si
posterioara. iar cu indexul pe sanlul dintre grupele de muschi latero-interna sj
anterioara (Tntre deschiderea acestora se afla grupa de muschi latero-interna).
mana dreapta fiind oglinda mainii stangi. Urmarind aceste sanluri, se efectueaza
frarnanlatul (adunand concomitent cu indexurile si policele) pe coapsa. pana la
plica pelvina. Se revine si se reia.
Se InlercaleazS netezirea cu doua maini sj se trece la framantatul Tn contralimp.
c. FramSntatuI in contratimp
Perviru aceastS forma de framantal. pozilia pacientului, a maseurului si a
mainilor acesiuia, precum si liniile cu limilele lor sum aceleasi cu cele de la
frSmSntatul cu doua maini.
Dupa framantatul in contratimp. maseurul isi schimbS pozijia, cu soldul
drept la niveiul label piciorului pacientului.
Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la framantatul sub forma de
geluire.

d. G e l u i r e a
Linia 1 - grupa de muschi latero-externa. Palma mSinii drepte
se fixeaza sub maleola externa (cu varful degetelor orientat spre
cap): degetul 2 pe santul dintre grupele de muschi posterioara si
latero-extema, degetele 3 §i 4 pe santurile dintre muschii grupei
latero-exteme. iar degetul 5 pe santul dintre grupele de muschi
latero-extema si anterioara. Urmarind santurile indicate, se
efectueaza geluirea pe gamba. articulatia genunchiului si coapsa.
pana la creasta iliaca laterals. Se revine si se reia. (fig. II.73)

59 Fig. II.73 - Gdiwea cu mai


multe degete -
linia I (lateio-
enlarna).
Linia 2 - grupa de muschi
posterioara. Palma mainii drepte se
fixeaza sub cal-caneu (cu varful
degetelor orientat spre cap): degetul 2

Fig. II.74 - Geluirea cu mai


multe degete — linia 2
(posterioar3).
pe santul dintre grupa de muschi
posterioara si muchia posterioara a
tibiei. degetele 3 si 4 pe partea latero-
interna, respectiv latero-externa a
tendonului ahilian si, Tn continuare, pe
santurile dintre muschii grupei
posterioare, iar degetul 5 pe santul
dintre grupele de muschi latero-extema
§i posterioara. UrmSrind santurile
indicate, se efectueaza geluirea pe
gambS. plica genunchiului. apoi pe
coapsa si fesS. pana la creasta iliacS
posterioara. Se revine si se reia. (fig.
II.74)
Pe aceasla linie se poale efeclua si geluirea cu ambele maini. Mana dreapta
pozitioneaza pe partea Iatero-externa a calcaneului. cu degetele depSnato,
tfel incat indexul sa urmflreasca partea externa a tendonului lui Ahile, iar mdna
anga pe partea latero-intemfl a calcaneului. cu degetele depanaie. astlel Incdt
dexul sa se afle pe partea lalero-inlerna a tendonului lui Ahile. Se efectueaza
eluirea pe gamba, pe plica genunchiului, apoi pe coapsa si fesa, pana la creasta
aca postenoara. Se revine 51 se reia.
Unia 3 - fata tibiei s< grupa de muschi latero-interna Palma mainii stdngi
fixeaza sub maleola interna (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2
e sanhjl dintre grupa de muschi postenoara sj muchia posterioara a tibiei.
egetele 3 si 4 pe tibie. iar degetul 5 pe sanlul dntrc muchia anterioara a tt &ei si
upa de muschi anterioara. Urmannd santijnle indicate, se efectueaza geluirea
e gamba. genunchi st. in continuare. pe coapsa (degetul 2 pe santijl dintre
upele de muschi postenoara si latero-interna, degetele 3 si 4 pe sanlurile dmtre
uschii grupei latero-interne. iar degetul 5 pe sanlul dintre grupele de muschi
nterioara si latero-interna). pana la plica pelvina. Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la fricliune.

3. FRICTIUNEA $1 FRICTIUNEA CU VIBRATII


Linia 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mamii drepte se fixeaza
sub materia externa (cu varful degetelor onentat spre cap): degetul 2 pe sanlul
dintre grupele de muschi postenoara si Iatero-externa. degetele 3 si 4 pe
sanlunle dintre muschii grupei latero-exteme, iar degetul 5 pe sanlul dintre
grupele de muschi Iatero-externa sj antenoara. Urmarind sanlurile indicate, se
efectueaza frictiunea pe gamba. genunchi si coapsa. pana pe creasta iliaca
lateraia. Se revine si se reia.
Lima 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte se pozitioneaza
sub catcaneu (cu vdrful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe santijl dintre
grupa de muschi posterioara sj muchia posterioara a tibiei, degetele 3 si 4 pe
partea latero-interna, respectiv Iatero-externa a tendonului ahilian sj. Tn
continuare, pe san(urile dintre muschii grupei posterloaro. iar degetul 5 pe santijl
dintre grupele de muschi Iatero-externa si oosterioara. Urmarind sanlurile
indicate, se efectueaza frictiunea pe gamba, plica genunchiului, apoi pe coapsa si
fesa. pana pe creasta iliacd posterioara. Se revine si se reia.
Pe aceasta lime so poate efectua s frictiunea cu ambele maim Se
pozitioneaza nana dreapta pe pariea Iatero-externa a calcaneului. cu degetele
departate. astfel meat -cexui sa urm area sea partea externa a tendonului lui
Ahile. iar mana stanga pe panea latero-interna a calcaneului. cu degetele
departate. asttel meal indexul sa se afle pe partea latero-interna a
tendonului lui Ahile. Urmarind saniurile indicate, se efectueaza frictiunea
pe partea posterioara a gambei. plicii genunchiului, apoi pe coapsa si
fesa, pana pe creasta iliaca poslerioara. Se revine si se reia.
Linia 3 - fata tibiei si grupa de muschi
latero-interna. Palma mainii stangi se
fixea-
za sub maleola Interna (cu varful degetelor
orientat spre cap): degetul 2 pe san(ul
dintre
grupa de muschi posterioara si muchia
posterioara a tibiei, degetele 3 si 4 pe tibie,
iar degetul 5 pe sanlul dintre muchia ante-
rioara a tibiei si grupa de muschi
anterioara.
Urmarind saniurile indicate, se efectueaza
frictiunea pe gamba. genunchi si, in conti-
nuare, pe coapsa (degetul 2 pe santul dintre
grupele de muschi posterioara si latero-in-
terna. degetele 3 si 4 pe santurile dintre Ftp,. 11.75 - FncfunM cu mai muito
009010 - linia
muschii grupei latero-interne, iar degetul 5 3 flatero-intemaj.
pe sanful dintre grupele de
muschi anterioara si lalero-
interna). pana la plica pelvina.
Sa revine si se reia. (fig. 11.75)
Pe aceasta regiune, in functie de diagnostic, frictiunea se poate face
si cu podul palmei.
Se intercaleaza neiezirile specifice si sa trece la batere.

61
4 . BATEREA

Pozitia maseurului: cu fata la regiunea de tratat.


Pe aceasta regiune, baterea se executa sub toate formele: cu
Susul. cu partes cubitala, cu pumnul si sub forma de ciupitura. de jos in
us si de sus in jos (sarind peste plica genunchiului).

ATEHJ1EI
Este Interzisa Daterea in cazul pactenOlor cu varlce
Dupa executarea tuiuror formelor de batere, maseurul i$j schimba
ozitia cu soldul drept la nivelul labei piciorului pacientului.
Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la vibratii.

5. V I B R A J I I L E

a. V i b r a t i i l e c u d o u a m a i n i
Linia 1 - grupa de muschi postenoara. Palma mainii drepte se fixeaza
pe partea a:ero*extema a tendonului ahilian (cu varful degetelor
onontat spre cap), iar palma stangi pe partea lalenxntema Se
efectueaza vibratii pe partea postenoara a gambet. pbca genunchiului.
apoi pe coapsa 51 fesa. pana la creasta niaca postenoara. Se revine si
se reia.
Linia 2 - grupele de muschi latero-laterate. Palma mainii drepte se
ozitioneaza pe ~na!eola externa (cu vfirful degetelor orientat spre
ap), iar palma mainii stangi pe maleola interna. Se efectueaza vibralia
ana la creasta iliacd lateraia, iar cu mana s*anga. concomitent cu
dna dreapta, pana la plica pelvina. de unde se aluneca usor. cu
mbele maini. spro partea postenoara a fesei. Se revine si se reia.

b. V i b r a t i i l e c u m a i m u l t e d e g e t e
Linia 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mainii drepte se
xeaza sub maleola externa, cu degetele pe sanlurile dinlre tendoanele
muschii de pe partea a:ero-externfl. Urmarind sanlurile indicate, so
ectueaza vibralii pe gamba. genunchi 51 coapsa. pan* la creasta iliaca
teraia. Se revine $1 se reia.
L i m a 2 - grupa de muschi postenoara. Palma mainii drepte se
ozitioneazA sub caicaneu. cu degetele pe sanlurile dintre tendoanele $'
uschii de pe partea postenoara Urmarind sanlunle indicate, se
ectueaza vibralii pe gamba. pe plica genunchiului s i . in continuare,
e coapsa s i pe fesa. pana la creasta iliaca posterioara. Se revine 51
e reia
Linia 3 - fata tibiei $1 grupa de muschi latero-interna. Palma mainii
angi se fixeaza sub maleola interna, cu degetele pe malooia Se
ectueaza vibratii pe maleola. pe fata Si muchiile tibiei, pe articulatia
genunchiului $i. In continuare. pe sanlunle dintre tendoanele si muschii
latero-interni. pan* la plica pelvina. Se revine si se reia.
Se Intercaleaza netezirea 51 se trece la miscari.

63
indepartarea siazelor si a depunorilor de minerale: slimularea funcfcilor de
regenerare a celulelor conjunctive

C . E F E C T E L E A SU P R A J E S U T U L U I M U S C U L A R

Muschii schelebo (circa 30-40% din greutalea corporala) au un rol deosebit tn


funcbonarea aparalului locomotor. Aceslia reprezinta principala sursa de caidura
a corpului si favorizeaza circulalia venoasa 51 limfalica. Principalele proprieta(i
lizice ale muschilor sunt elasticitatea, extensibilltatea, contractibilitatea si
tonicitalea.
E f e c t e f e m a s a j u l u i a s u p t a f os u t u l u i m u s c u l a r c o n s t a u m :
relaxarea muschilor (prin manevre lente de masaj);
aclivarea circulaliei Tn capilare si tn venele care strabat muschii. precum si
cresterea temperaturii locale;
aclivarea circulajiei prin compnmarea vaselor prolunde sangvme si
limfatice;
- imbunatdlirea tonusului si a elastiatabi fibrelor musculare (pnn
compfesiune si relaxare).
- accelerarea proceselor melabolice din muschi;
menOnerea si slimularea calitajii fibrelor musculare (preventndu-se apanba
intindenlor sau a contractunlor musculare);
Indepartarea stazelor si a depunerilor de minerale:
regenerarea (esutului muscular (prin indepartarea celulelor imbAtrdnlte).

D. EFECTELE ASUPRA ARTICULAJIILOR

Oasele sunt unite intre eie prin urmatoarele tipuri de articulaln: articula(ii
imobile sau sinartroze (la craniu si la faja); aruculatii mobile sau diarlroze (la
membre). aniculabi semtmobae sau amfiartroze (la arbculabile dintre corpurile
vertebrate). Inlr-o articulabe. oasele sunt bnute tn contact de capsula articulara.
de ligamentele si de tendoanele care tree peste articulatie.
Etoctoio masajului asupra atxicula{nior.
- Intretmerea bunei funcyonan a articulabilor;
slimularea si imbunatatjrea supletei. elasticttaiii si mobilita(ii elementelor
articulare: restabilirea pozijiei anatomice Tn urma producerii de leziuni articulare:
entorse (Tntinderea. ruperea sau smulgerea ligamenlelor de pe os), luxalll
(deplasarea supra-fetelor osoase de la locul normal), hldrartroze (lichid in
interiorul articula(iei), hemartroze (singe Tn articulalie), anchiloze (pierdorea
totala a mobilitaui oaselor care formeaza articulatia):
imbunatatorea circulabei, indepartarea stazelor si cresterea temperaturii
locale: actiune sedativa asupra durenlor de lip nevralgic;
- inldturarea lichidelor interstiujiie de staza
B. PROCEDURI COMPLEMENTARE

MISCARILE

Miscarile care se executa sunt: pasive, paslvo-active. active, active


cu incaicaturS si active cu opozilie.

64
Deoarece originea si insertta muschilor de pe coapsa se afla pe
oasele bazinului §i ale gambei, miscarile pasive pentru aceasta regiune
se fac atat din articulatia coxofernuraia. cat §i din articulatia
genunchiului.

1. Miscdrile pentru articulatia coxofernuraia


Pozilia maseurului: in ortostatism, cu fala la regiunea de tratat.
Palma mainii drepte se fixeaza pe rotula, iar palma mainii stangi pe
hemibazinul drept (deasupra articulatiei soldului). Cu mana dreapta se
ridica membrul inferior (extensie coapsei pe bazin). lent sj progresiv,
pana la limita dureroasa. Tot din aceasta pozitie se executa miscarea de
abductie si adduclie, lent s' progresiv, de cate ori este nevoie. Pentru
miscarea pasivo-activa. pozitia maseurului si a mainilor lui este aceeasi
ca la miscarile pasive. Deosebirea este ca la aceasta mi§care participa §i
pacientul (In funcbe de diagnostic).
Miscarile active sunt executate de calre pacient. maseurul fixand cu
mana stanga doar bazinul. Pacientului i se indica sa execute miscarea
de extensie a coapsei pe bazin. precum §i miscarile de adduclie si
abductie.

Miscahle cu incarcatura
Cu palma mainii drepte fixala pe partea posterioara a treimii distale
a coapsei (deasupra plicii genunchiului), maseurul efectueaza o
Incarcatura adecvaia Tn momentul in care pacientul executa extensia.
In functie de diagnostic, se fac sj miscari active de extensie cu opozitie,
la care maseurul, tot cu palma mainii drepte deasupra plicii
genunchiului. face opozilie la miscare (blocheaza miscarea pentru
decontracturare. prin supra solicitarea fibrelor musculare).

2. Miscarile pentru articulatia genunchiului

Pozilia maseurului: Tn ortostatism cu fata la articulatia genunchiului

65
Pentru miscarile pasive. maseurul
fixeaza palma mainii drepte pe partea
anterioara a arucuiabei gleznei. iar
palma maimi stangi pe treimea postero-
infenoard a coapsei. Cu mftna dreapla
ridica gamba in sus. execu-:ind miscarea
de flexie a gambei pe coapsa, lenl si
progresiv, de cate on este nevoie, pdna
la limita durerii. {fig. 11.76)
Pentru miscarea pasivo-acliva,
pozi(ia t'asourului si a mainilor acestuia
este aceeasi cu cea de la miscarea
pasiva Deosebirea consta in laptul ca i
pacientul trebuie sa particpe la flectarea Fi 7
gambei 6
Miscarea activa se executa de catre
pacient In cazul in care se executa 51
miscarea activa cu incarcatura,
maseurul
fixeaza coapsa cu mana stanga. iar cu palma mainii drepte fixaia pe calcaneu.
efectueaza incarcatura adecvata. in funclie de necesitate; in acest limp, pacientul
executa miscarea de flexie a gambei pe coapsa. Se efectueaza netezirea cu

• COAPSA STANGA - PARTEA POSTERIOARA

Pozitia pacientului, a maseurului si a mainilor acestuia este aceeasi ca la


masajul coapsei membrului inferior drept. In ce priveste liniile, deosebirea consta
in faptul ca. la coapsa stanga, linia 1 este grupa de muschi latero-interna si se
prelucreaza cu mdna oreapta. iar lima 3 este grupa de muschi latero-externa si
se prelucreaza cu mana stanga
Pacientul i$i scrumba pozitia pentru efectuarea masajului pe partea anterioara.

//. COAPSA STANGA - PARTEA


ANTERIOARA
1. NETEZIREA

Poztlia pacientului. in decubit dorsal.


Pozitia maseurului: in ortostatism. lateral dreapla pacientului, cu soldul drop!
la "iveiui articulalia gleznei S' cu piciorul stang usor In lap

66
a. Netezirea cu doua miini
Linia 1 - grupa de muschi anterioara. Palma mainii drepte se fixeaza
pe partea anterolateral externa, la nivelul articulatiei gleznei, iar palma
mainii stangi pe partea antero-laterala interna (cu varful degetelor
orientat spre cap). Se efectueaza netezirea pe gamba, genunchi sj
coapsa, pana pe plica inghinala. de unde se aluneca usor lateral cu
ambele palme. Se revine si se reia.
Linia 2 - grupele de muschi latero-laterale. Palma mainii drepte se
fixeazft pe maleola externa (cu degetele orientate spre cap), iar palma
mainii stangi pe maleola Interna. Urmannd liniile indicate, se efectueaza
netezirea, concomitent cu ambele rnaW, pe gamba. genunchi sj coapsa,
pana la plica pelvina si creasta iliaca lateraia. De aici se aluneca usor, cu
ambele palme, spre linia mediana a coapsei. Se revine si se reia.

b. Netezirea cu mai multe degete


Linia 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mainii drepte se
fixeaza sub maleola externa, cu varful degetelor orientat spre cap:
degetul 2 pe ?antul dintre grupa anterioara st Iatero-externa. degetele 3
sj 4 pe santijrile dintre mu§chii grupei latero-exteme. iar degetul 5 pe
sanlul dintre grupa posterioara si Iatero-externa. Urmannd sanlunle
indicate, se efectueaza netezirea pe gamba, genunchi si coapsa. pana la
creasta iliaca laterals. Se revine si se reia.
Lima 2 - grupa de muschi anterioara. Palma mainii dreple se fixeaza
pe partea anterioara a articulatiei gleznei (cu varful degetelor onentat
spre cap): degetul 2 pe san(ul dintre marginea anterioara a tibiei si
grupa de muschi anterioara. degetele 3 si 4 pe sanlurile dintre muschii
grupei anterioare, iar degetul 5 pe sanlul dintre grupele de muschi
anterioara si Iatero-externa. Urmarind sanlurile indicate, se efectueaza
neteziroa pe gamba si genunchi. Se continua pe coapsa (cu degetul 2 pe
sanlul dintre grupele de muschi latero-interna si anterioara, degetele 3
si 4 pe sanlurile dintre fasciculele sj muschii gmpei anterioare. iar
degelul 5 pe sanlul dintre grupele de muschi Iatero-externa Si
antenoara), pana la plica inghinala. Se revine si se reia.
Linia 3 - fate tibiei s* grupa de mu§chi latero-interna. Palma mamii
stangi se pozitioneaza sub maleola interna (cu varful degetelor onentat
spre cap): degetul 2 pe sanful dintre grupa de muschi anterioara si
muchia anterioara a tibiei. degetele 3 s> 4 pe fate tibiei. iar degetul 5
pe sanlul dintre grupa de muschi posterioara si muchia posterioara a
tibiei. Urmarind sanlurile indicate, se efectueaza netezirea pe gamba si
genunchi. Se continua pe coapsa (cu degetul 2 pe sanjul dintre grupele
de muschi anterioara s1 latero-interna, degetele 3 si 4 pe sanlurile
dintre muschii grupei latero-inteme. iar degetul 5 pe santol dintre
grupele de muschi posterioara si latero-interna) pana la plica pubiana.
Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirea cu doua maini sj se trece la framantat
2. F R A M A N T A T U L

67
a . F r am a n t a t u l c u o m a n a
L i n i a 1 - grupa de muschi latero-

Fig, II.77 - Framantatul cu o


mana - linia 1 (latero-
externa).
extema. Palma mainii drepte se pozilio-
neaza sub maleola externa, cu policeie
pe santul dintre grupele de muschi
anterioara si latero-extema, iar indexul
pe sanlul dintre grupele de muschi
posterioara si latero-externa (intre
deschiderea acestora se afia grupa de
muschi latero-externa). Urmarind
aceste sanluri. se executa framantatul
(adunand concomitent cu indexul si
policete) pe gamba si pa partea latero-
externa a coapsei. pana la creasta iliaca
laterala. Se revine si se reia. (fig. II.77)

Fig. II.78 - Framantatul cu o


mana - lima 2 (anterioara).
Linia 2 - grupa de muschi
anterioara. Palma mainii drepte se
pozilionaaza* pe par-lea anterioara a
articulaliei gleznei, cu po-itcele pe sanlul
dintre marginea anterioara a tibiei si
grupa de muschi anterioara, iar ndexul
pe sanlul dintre grupele de muschi
anterioara si latero-exlerna (intre
deschide-'ea acestora se afla grupa de
muschi antenoara a gambei). Se
efectueaza framantatul adunand
concomitent cu indexul s i policeie) pe
gamba, pasind peste genunchi. Se

68
con-:;nua pe coapsa, cu policeie pe
sanlul dintre grupele de muschi latero-
interna s.i anterioara. iar indexul pe
sanlul dintre grupele de muschi
anterioara ?i latero-externa (Tntre des-
chiderea acestora se afla grupa
anterioara) □ana la plica inghinala. Se
revine si se reia. (fig. 11.78)
L i n i a 3 - grupa de muschi latero-
interna. Palma mainii stangi se
pozilioneaza sub arliculalia
genunchiului. pe partea latero-interna.

Fig. 11.79(latero-
- FfomaiMatui cu
o mana - linia 3
interna)
.
cu policele pe sanlul dintre grupele de
muschi anterioara si latero-interna, iar
indexul pe sanlul dintre grupele de
muschi posterioara S1 latero-internS
(tntre deschiderea acestora se atld
grupa de muschi latero-interna). Se
executa framantatul (adunand
concomitent cu indexul si policele) pana
la plica pubianS. Se revine $i se reia.
(fig. 11.79)
Se intercaleaza netezirea ?i se trece
la framantatul cu doua maini.
b . F r am a n t a t u l c u d o u a m a i n i
Pozitia maseurului: cu fa(a la regiunea de tratat.
L i n i a 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mainii drepte se
pozitioneaza sub maleola externa, cu policele pe santul dintre grupele de
muschi anterioara si Iatero-externa. iar cu indexul pe $ant,ul dintre grupele de
muschi posterioara si Iatero-externa (intre deschiderea acestora se afla grupa
de muschi Iatero-externa), mana stanga fiind oglinda mainii drepte. Urmarind
aceste santuri, se executa framantatul (adunanc concomitant cu indexurile §i
policele) pe gamba §1 pe partea Iatero-externa a coapse: pdnd la creasta iliaca.
Se revine si se reia.
L i n i a 2 - grupa de muschi anterioara. Palma mainii drepte se pozitioneaza
pe partea anterioara a articulatiei gleznei, cu policele pe santul dintre marginea
anterioara a tibiei ; grupa de muschi antenoara, iar indexul pe sanlul dintre
grupele de muschi anterioara s Iatero-externa (intre deschiderea acestora se
afla grupa de muschi anterioara), mana stanga fiind oglinda mainii drepte.
Urmarind aceste santuri, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu
indexurile s i policele) pe gamba. pa$ind peste genunchi. ape pe coapsa, cu
policele pe sanlul dinlre grupele de muschi anterioara si latero-interna. iar cu
indexurile pe santul dintre grupele de muschi anterioara si Iatero-externa (intre
deschiderea acestora se afla grupa de muschi anterioara) pana la plica
inghinala. Se revine $i se reia.
L i n i a 3 - grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se
pozitioneaza sub genunchi, pe partea latero-interna, cu policele pe $ a n \ u i

69
dintre grupele de mcsc-anterioara si latero-interna. iar indexul pe $anlul dintre
grupele de muschi posterioara s latero-interna (Intre deschiderea acestora se
alia grupa de muschi adductori), mana dreapta fiind oglinda mainii stangi.
Urmarind liniile indicate, se executa framantat (adunand concomitent cu
indexurile si policele), pana la plica pubiana. Se revine si se reia
Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantatul in
contratimp.
c. F r am a n t a t u l i n c o n t r a t i m p
Penltu aceasta forms de framSntat, pozitia pacientului. a maseurului si a
mainilor acestuia. precum s\ liniile cu limitele lor sunt aceleasi cu cele de la
framantatul cu doua
mdini.
Dupa framantatul tn contratimp, maseurul tsi schimba pozitia, cu soldul
drept la mvelul piciorului pacientului.
Se intercaleaza netezirile specifice 51 se trece la framantatul sub forma de
geluire.

d. Geluirea
U n i a 1 - grupa de muschi latero-
extema. Palma mSinii drepte se fixeaza
sub maleola externa (cu varful
degetelor orientat spre cap): degetul 2
pe sanjul dintre grupele de muschi
anterioara si latero-externa. degetele 3
si 4 pe santijrile dintre muschii grupei

70
lataro-externe, iar degetul 5 pe sanlul
dintre grupele de muschi posterioara si
latero-externS. Urmarind saniunle
indicate, se efectueaza geluirea pe
gamba. genunchi si coapsa, pana la
creasta HiacS laterals. Se revine si se
reia. (fig. It.80 a, b)

Fig. II.80 (a. b) - Geluirea cu mai mulle


degete —
inla 1 (latero-extcrnfl)

Fig. 11.81 (a, b) -


Geluirea cu mai mute
degete - linia 2
(anterioara).
L i n i a 2 - grupa de muschi anterioara.
Palma mainii drepte se fixeaza pe partea
anterioara a articulatiei gleznei (cu vdrful
degetelor orientat spre cap): degetul 2 po
santul dmtre marginea anterioara a tibiei si
grupa de muschi anterioara. degetele 3 s' 4
po sanlunle dintre muschii grupei
anterioare, tar degetul 5 po sanlul dintre
grupele de muschi anterioara %\ Iatero-
externa. Urmarind Sanlurile indicate, se
efectueaza geluirea pe gamba s i genunchi.
Se continua pe coapsa (cu degetul 2 pe
sanlul dmtre grupele de muschi latero-
interna s> antenoara. degetele 3 S1 4 pe
Sanlunle dintre fasciculele si muschii
grupei anterioare, Iar degetul 5 pe sanlul
dintre grupele de muschi Iatero-externa 91

71
anterioara), pana la plica ingtwiaia Se
revine si se reia. (fig. 11.81 a, b)
Uma 3 - fate si muchiile tibiei $i grupa
de muschi latero-interna. Palma mainii
stangi se fixeaza sub maleola interna (cu

Fig. n.82 - Geluirea cu


mai multe degete -linia 3
(latero-interna).
varful degetelor orientat spre cap): degetul
2 pe s&n{ul dintre muchia anterioara a
tibiei s' flnipa de muschi anterioara.
degetele 3 s' 4 pe fate tibiei. iar degetul 5
pe sanlul dinlre muchia posterioara a tibiei
s1 grupa de muschi postenoara. Urmarind
Sanlunle indicate, se efectueaza geluirea pe
gamba si genunchi Se continua pe coapsa
(cu degetul 2 pe sanlul dmtre grupele de
muschi anterioara s> latero-miemS.
degetele 3 s 4 pe sanlunle dintre muschii
grupei latero-mteme. iar degetul 5 pe sanlul
dmtre grupele de muschi posterioara $■
latero-internd). pdnd la plica pu-biana. Se
revine 51 se reia. (tig. 11.82)
Se intercaleaza netezirile specifice
regiunii $i se trece la fnctiune.
3. F R I C T I U N E A

L i n i a 1 - grupa de muschi iatero-extema\ Palma mainii drepte se fixeaza


sub maleola externa (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe sanlul
dintre grupele de muschi anterioara st latero-extema, degetele 3 si 4 pe
saniunle dintre muschii grupei latero-exteme, iar degetul 5 pe sanlul dintre
grupele de muschi posterioara si latero-extema. Urmarind saniurile indicate, se
efectueaza frictiunea pe gamba, genunchi si coapsa, pana pe creasta iliaca
laterala. Se revine si se reia.
Unia 2 - grupa de muschi anterioara. Palma mainii drepte se fixeaza pe
partea anterioara a articulaliei gleznei (cu varful degetelor orientat spre cap):
degetul 2 pe sanjul dintre marginea anterioara a tibiei si grupa de muschi
anterioara. degetele 3 si 4 pe saniurile dintre muschii grupei anterioara, iar
degetul 5 pe sanlul dintre grupele de mu§chi anterioara si latero-extema.
Urmannd saniurile indicate, se efectueaza fricliunea pe gamba si genunchi. Se
continua pe coapsa (cu degetul 2 pe sanlul dintre grupele de muschi latero-
interna §i anterioara, degetele 3 si 4 pe saniurile dintre fasciculeie §i muschii
grupei anterioare, iar degetul 5 pe sanlul dintre grupele de muschi latero-
extema si anterioara) pana la plica inghinala. Se revine si se reia.
L i n i a 3 - lata si muchiile tibiei si grupa de muschi latero-interna. Palma
mainii stangi se pozilioneaza sub maleola interna (cu varful degetelor orientat
spre cap): degetul 2 pe san|ul dintre muchia antenoara a libiei si grupa de
muschi anterioara. degetele 3 si 4 pe fala tibiei, iar degetul 5 pe sanlul dintre
muchia posterioara a tibiei si grupa de muschi costerioara. Urmarind sanlurite

72
indicate, se efectueaza fricliunea pe gamba si genunchi. Se continua pe coapsa
(cu degetul 2 pe sanlul dintre grupele de muschi antenoara si latero-interna,
degetele 3 si 4 pe saniurile dintre muschii grupai latero-inteme, iar degetul 5 pe
sanlul dintre grupele de muschi posterioara si latero-interna} pana la plica
pubiana. Se revine si se reia.
Se intercaleaza neteziriie specifics §i se trece la batere.

4. B A T E R E A

Pozina maseurului: cu fala la regiunea de tratat.


Pe coapsa, baterea se executa sub toate formele: cu causut. cu partea
cubitala, cu pumnul si sub forma de ciupitura. iar pe gamba. numai pe partea
antero-externa, cu causul §j cu partea cubitala.

AT6NTIEI
Esfe I n t o a i s a
Bxecutarea m a n e v m i < l e O a i e r e fn cazu! padenpxir cu
varies
Maseurul i$i schtmba pozitia cu soldul drept la nivelul labei piciorului pacientului. Se
intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la vibralii.

5. V I B R A T I I L E

a. Vibratiile cu dou6 maini


L i n i a 1 - grupa de muschi antenoara Palma m&inil drepte se fixeaza pe partea
anlero-latoral externa, la nivelul articulatiei gleznei. iar palma mamii stAngi pe partea
antero-laterald interna (cu varful degetelor orientat spre cap>. Se efectueaza vibratii pe
gamba, genunchi si coapsa. pana la plica inghinala. de unde se aluneca usor lateral cu
ambele palme. So revine $■ se reia.
Linia 2 - grupele de muschi latero-laterale Palma mdmii drepte se fixeaza pe maleola
externa (cu varful degetelor onentat spre cap), iar palma mdmii stangi pe maleola interna.
Urmarind hnnie indicate, se efectueaza vibratii (concomitent cu ambele maini). pe gamba.
genunchi si coapsa. pana la plica pelvina s> creasta iliacd lateraia De aici se aluneca usor.
cu ambele palme. spre linia mediana a coapsei Se revine $i se reia

b. V i b r a t i i l e c u m a i m u l t e d e g e t e
L i n i a 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mainii drepte se fixeaza sub
maleola externa (cu vflrful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe sanlul dintre grupele
de muschi anterioara $i latero-exlerna, degelele 3 si 4 pe sanlurile dintre muschii grupei
latero-externe. Iar degetul 5 pe sa"!"1 dintre grupele de muschi poslerioara s' Iatero-
externa. Urmdrind sanlurile indicate, se efectueaza vibratii pe gamba, genunchi s'
coapsd. pdnd la creasta iliaca lateraia. Se revine s \ se reia.
L i m a 2 - grupa do muschi anterioara. Palma mainii drepte se fixeazd pe partea
anterioara a articulatiei gleznei (cu varful degetelor onentat spre cap): degetul 2 pe Sanjul
dintre marginea anterioara a tibiet s i grupa de muschi antenoara. degetele 3 51 4 pe
sanlunle dintre muschii grupei anterioare. iar degetul 5 pe santul dintre grupele de muschi
antenoara S1 latero-extemd. Urmannd sanlunle indicate, se efectueaza vibratii pe gamba.
genunchi si. In continuare. pe coapsa (cu degetul 2 pe sanlul dinlre grupele de muschi
latero-interna s1 anterxiard. degetele 3 $1 4 pe sanlunle dmtre fasaculele s muschii
grupei antenoare. iar degetul 5 pe santul dmtre grupele de muschi Iatero-externa Si
antenoard) pdnd la plica inghinala Se revine s i se reia
LffNa 3 - (aia s i muchiile tibiei si gnjpa de muschi latero-interna Palma mdinii stdngi
se pozitioneaza sub maleola interna (cu vdrful degetelor onentat spre cap) degetul 2 pe
santul dintre muchia anterioara a tibiei 51 grupa de muschi antenoara. degetele 3 51 4
pe fata tibiei. iar degetul 5 pe santul dintre muchia posterioara a tibiei si grupa de muschi
postenoarfl Urmarind saniunle indicate, se efectueaza vibralii pe gamba si genunchi. Se

73
continua po coapsa (cu degetul 2 pe sanlul dintre grupele de muschi anterioara $1 latero-
interna. degetele 3 s> 4 pe saniunle dintre muschii grupei latero-mteme. iar degetul 5 pe
sanful d«itre grupele de muschi poster cars $1 latero-interna) pdna la plica pubiana Se
revine si se reia.
Se intercaleaza netezirea cu doua maini 51 se trece la manevrele ajutatoare.

B MANEVRE COMPLEMENTARE

Aceslea sunt: rulatul si cornutul (pe coapsa si gamba), tracliunile si tractiunile cu


scuturdturi (pentru articulatia soldului si a genunchiului).
Se intercaleaza netezirea cu doua maini si so trace la miscan

C. PROCEDURI COMPLEMENTARE

MISCARILE
Acestea sunt miscan pasive. pasrvo-actrve, active, active cu incarcatura si cu opozitio
Pozitia pacientului: in decubit dorsal
Pozitia maseurului: in ortostatism. lateral dreapta fata de paciont. cu fata la articulalia
genunchiului.

1. Miscarile de flexie si do extensie


Miscanie se executa din anculaba coxofemuraia 51 a genunchiului Palma mainii
stangi se pozilioneaza pe articulalia genunchiului. iar cu palma mainii drepte se pnnde
gamba pacientului de la niveiul maleolelor. Se executa miscarea de flexie, incet si
progresiv, pana la limita dureroasa (de cate on este nevoie). Tot din aceasta pozifie, cu
palma mSmil stangi pe articulalia genunchiului si cu palma mainii dreple sub calcaneu. se
executa miscarea de extensie a gambei pe coapsa (de cate ori este nevoie).

74
E . E F E C T E L E A SU P R A U N O R A P A R A T E S/ S I S T E M E

- La nivelul a p a r a l u l u i c a r d i o v a s c u l a r , rnasajul stimuleaza muschiul


inimii si circulatja sangelui prin vase.
- La nivelul a p a r a l u l u i e x c r e t o r , rnasajul permite Tndepartarea si
mobilizarea toxinelor.
- La nivelul a p a r a l u l u i d i g e s l i v , rnasajul faciliteaza tranzilul intestinal
direct si indirect, prin cresterea tonusului muscular al peretelui abdominal si
prin marirea presiunii asupra organelor interne.
La nivelul s i s t e m u l u i n e r v o s , rnasajul reda elasticitatea fibrelor
nervoase, Tndeparteaza stazele s i depunerile din juml acestora.
- La nivelul s i s t e m u l u i e n d o c r i n , rnasajul Tndeparteaza' stazele §i
determina Tmbunatatj'rea circula'iei.
- La nivelul aparalului respirator, rnasajul Tnbunatate$te respirat,ia,
oxigenarea tuturar lesuiurilor si faciliteaza eliminarea bioxidului de carbon.
2. Miscarea de lateralitate
(pentru articulatia coxofemurala)
Pozllia pactenlului: in decubit
dorsal, cu piciorul (leclat si lalpa
hplla pe pat.
Palma mainii stangi se
pozilioneaza la niveiul crestei
itiace fixand bazinul, iar palma
mainii drepte pe articulalia
genunchiului. Se execute
miscarea de abductie si adduce,
incet si progresiv. de cdle on
este nevoie (fig 11.83)

Fig. ti.83 Miscari


de latei,iiii,nv

Fig. 11.64 - Miscan


de rwajie externa

3. M i s c a r e a d e r o t a t i e ( p e n t r u
articulatia coxofomuralS)
• Miscarea de rotatie externa
Piciorul pacientului este in
flexie. Palma mainii stangi se
fixeaza pe par-tea latero-
interna a articulaliei
genunchiului -imping and
genunchiul in abductie. iar
palma maina drepte pe partea
latero-extema $. posterioara a
articulaliei gleznei. ducand
piciorul spre adduclw Miscarea
se executa incet si progresiv.
pana la limita dureroasa. (fig.
11.84)
• Miscarea de rotatie interna
Palma mainii stangi se fixeaza pe partea latero-extema a
articulaliei genunchiului tragand articulatia in adductie. iar cu
palma mftinii drepte pe partea latero-interna a articulaliei
gleznei se duce gamba in abduqie. Miscarea se executa lent si
progresiv, pana la limita dureroasa (de cate ori este nevoie)

4. Miscarea de circumduct^
Pacientul este cu pioorut in tnpia flexie.
Cu mana stanga pe articulalia genunchiului si cu palma mainii
drepte pe partea anterioara a articulaliei gleznei, se ndica usor
piciorul in flexie si se executa lin miscan circulare dm articulalia
coxofemurala spre dreapta si apoi spre stanga.
Dupa miscarile pasive se executa miscarile pasrvo-active (indicandu-se
pacientului sa participe la miscare), umiate de miscarile active, executale de
pacient la indicatia maseurului. In functje de diagnostic, se executa si miscari
active cu Incarcalura si active cu opozitie.
Se efectueaza netezirea.

• COAPSA DREAPTA - PARTEA ANTERIOARA

Pozitja pacientului, a maseurului si a mainilor acestuia. precum s\ liniile cu


Hmitele lor sunt aceieasi cu cele de la rnasajul pentru coapsa anterioara a
membrului inferior stang. cu deosebirea ca linia 1 este grupa de muschi latero-
interna si se preiucreaza cu mana dreapia, iar linia 3 este grupa de muschi
Iatero-externa sj se preiucreaza cu mana stanga.
VI. MASAJUL ARTICl. I.ATIEI GENUNCHIULUI

• Dotimitaro zonal*
In partea mfenoara. articulalia genunchiului este delimitata de marginea
platouiu tibial (extremitaiea proximaia a tibiei). iar in partea supenoara, de
extremitaiea dislaia a femurului
In partea antenoara, articulatia este delimitata de rotuia. iar in partea
posterioara. de plica genunchiului

•Descricre anatomic*
Oase.
- extremitaiea distaia a femurului.
pa tela:
•extremitaiea proximald a tibiei
Inlre acestea se formeaza articulatia genunchiului.
M u s c h i i c a m m o b i l i z o a z a s e g m e n t a t e ce f o r m e a z * a r t i c u l a l i a

TABtL
MUSCHIORIGINEINSERJIEACTIUNE1234Semimamtxan UL nvi
onil• Po ischion. Pe tuberoz-iaiea interna a tibiei•
Flexor al gambei
•Roia[ia interna a rjamoei ■ E'lensor al ccao""Semite
ndinosul• Pe i«cWon- Pe faia interna a lt»#. (cu tendonul
.laba" de gascal- Flexor al gambei
•Rorapa sterna a game*
•EiMnaor al coatwelBicspeul ttmural icru.aluh- Pe rtcnion
(lunga pon)uiej
- Pe bTM aspra lemurala i scuta con)une)- Pe capu
peroneuiu) • Pe tuberoz-tatea externa a toiei
i- Fteaor al gambei
RotaiM e.lemi a gar-:-; (cAno genunchiul este
- Exftaneor al ooapai
123Cvadricepsui crural
a. dreptul anterior
b. vastul extern
c. vastul intern
d. crurarul• Pe spina iliaca antero-pos-ienoara flendon
direct)
- Pe san(ui rntercotiio'dan (terv den refieclat)
- Pe marele trohanter (linia iniertrohantenana. linia aspra
femurala)
- Pe linia intertrohBnteriana
•Pe linia aspra femurala
•Pe cele 2.'3 superioara ale
..fem".tv.M - Pe tendon ul cvadri-cipitai (rotuilan)
- Pe ligamenlul iclu-lian
- Pe tuberozitatea anterioara t*laia- Flexor al coapsei
• Extensor al coapsei
Artfcutap:
- Rotaiia externa (a)
- femuropatelotibiala.
- Abductor al coapsei
- Extensor
In parteaa>inferioara
gambei (b. a c. d)
articulatiei genunchiului se afia
si articulatia tlbioperonialS.
• Delimitare regionaia
In partea infenoara. regiunea este delimitate de articulatia gleznei, iar in
partea superioara, de articulatia coxofernuraia (plica fesiera sj plica inghinala).

A. MASAJUL - ORDINEA SI TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR

Masajul regional al articulatiei genunchiului Tncepe cu partea posterioara a


gambei, a plicii genunchiului sj a coapsei, trecSndu-se apoi la partea anterioara.
Cand se preiucreaza ambii genunchi, se Incepe cu partea posterioara a
genunchiului drept sj apoi a celui stang sj se continua cu partea anterioara a
genunchiului stang sj apoi a celui drept.
Pozijia pacientului: in decubil ventral cu sau farS perns sub abdomen, cu sau
fara rulou sub articulatia gleznei sau, in functie de diagnostic, in decubit lateral
stanga, cu perna intre genunchi sj glezne - pentru partea posterioara; in decubit
dorsal sau lateral -pentru partea anterioara.
Pozitia maseunilui: in ortostatism lateral, cu soldul drept la nivelul articulatiei
gleznei. cu piciorul stang usor in taja.
Pozitia pacientului sj a maseurului nu se descrie la fiecare manevra. ci
numai cand se schimba.
Fiecare manevra (cu formele ei) se repeta de 3-5 ori. pe aceeasi linie sj Tn
cadrul acelcrasj limite (Tn functie de diagnostic).
In cadrul acestei regiuni. se executa masajul zonal pe articulalia
genunchiului, manevrele pe care se pune accenlul fiind geluirea si fricliunea.

• ARTICULATIA GENUNCHIULUI DREPT - PARTEA POSTERIOARA

1. NETEZIREA
Pozilia pacientului: in decubit ventral, cu sau fara perna sub abdomen, cu
sau fSra rulou sub gleznS.
Pozilia maseurului: fn sezut sau in ortostatism. cu soldul drept la niveiul
label piciorului pacientului. cu piciorul stang usor in fa(a.

a. N e t e z i r e a c u d o u H m i i n i
L i n i a 1 - grupa de muschi posterioara. Palma mSinii drepte se fixeazS pe
partea latero-externa' a tendonului ahilian, iar palma mainii stangi pe partea
latero-interna (cu vSrful degetelor orientat spre cap si cu policeie pe tendonul
ahilian). Se efectueaza* netezirea pe partea posterioara a gambei (pe plica
genunchiului) si a coapsei pana la plica fesiera. Se revine si se reia.
U n i a 2 - grupele de muschi latero-lalerale. Palma mainii drepte se fixeaza
pe maleola externa, iar palma mainii stangi pe maleola interna (cu varful
degetelor orientat spre cap). Se efectueaza netezirea cu mSna dreapta, pe linia
latero-extema pana la creasta iliaca. iar cu mana stanga (concomitent cu
mSna dreapta) pe partea latero-interna, pSna la plica pelvina, de unde se
aluneca cu ambele mSini usor spre partea posterioara a coapsei. Se revine si
se reia.

b. Netezirea cu mai multe degete


L i n i a 1 - grupa de muschi latero-externa. Palma mainii drepte se fixeaza
sub maleola externa (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe sanlul
dintre grupele de muschi posterioara si latero-extema, degetele 3 si 4 pe
saniurile dintre muschii grupei latero-externe. iar degetul 5 pe santul dintre
grupele de muschi latero-externa si anterioara. Urmarind santurile indicate, se
efectueaza netezirea pe gamba, genunchi si coapsa pSna la creasta iliaca
laterals. Se revine si se reia.
L i n i a 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mSinii drepte se pozilioneaza
pe calcaneu (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe santul dintre
grupa de muschi posterioara si muchia posterioara a tibiei, degetele 3 si 4 pe
partea latero-interna. respectiv latero-extema a tendonului ahilian si, in
continuare, pe saniurile dintre muschii grupei posterioare. iar degetul 5 pe santul
dintre grupele de muschi latero-externS si posterioara. Urmarind santurile
indicate, se efectueaza netezirea pe gamba. pe plica genunchiului si pe coapsa
pana pe plica fesiera. Se revine si se reia.
L i n i a 3 - fate si muchiile tibiei si grupa de muschi latero-interna. Palma
mainii stengi se fixeaza sub maleola interna {cu varful degetelor orientat spre
cap): degetul 2 pe sanjul dintre muchia posterioara a tibiei si grupa de muschi
posterioara, degetele 3 si 4 pe late tibiei. iar degetul 5 pe santul dintre grupa de
muschi anterioara si muchia anterioara a tibiei. Urmarind sanlurile indicate, se
efectueaza netezirea pe gamba, genunchi si, tn continuare, pe coapsa (cu
degetul 2 pe sanjul dintre grupele de muschi posterioara si latero-interna.
degetele 3 si A pe san(urile dintre muschii adductori, iar degetul 5 pe sanjul
dintre grupele de muschi latero-interna 51 anterioara). pana la plica pelvina. Se
revine §i se reia.
Se intercaleaza netezirea cu doua maini pe ambele linii §i se trece la
framantat.

a . F r am a n t a t u l c u o m a n s
L i n i a 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mainii drepte se fixeaza
sub maleola externa, cu policele pe sanjul dintre grupa de mu§chi iatero-externa
si grupa de muschi posterioara, iar cu indexul pe santul dintre grupa de muschi
Iatero-externa s> grupa de muschi anterioara (intre deschiderea acestora se
afla muschii de pe partea iatero-externa). Urmarind sanlurile indicate, se
efectueaza framantatul (adunand concomitent cu policele §i indexul) pe gamba
si coapsa. pana la creasta iliaca laterals. Se revine si se reia.
L i n i a 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte se fixeaza pe
calcaneu, cu policele pe sanjul dintre grupa de muschi posterioara si muchia
posterioara a tibiei. i a r cu indexul pe sanjul dintre grupa de muschi posterioara
si grupa de muschi
aiero-exierna {inire deschiderea acestora se afia grupa de muschi posterioara).
Urmdrind aceste sanjuri. se efectueaza frSmSntatul (adunSnd concomitent cu
policele §i
-dexul) pe gambS (pSsind peste plica genunchiului) si coapsa. pana la plica
fesiera. Se revine §i se reia.
L i n i a 3 - grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se fixeaza sub
genunchi pe partea latero-interna, cu policele pe sanjul dintre grupa de muschi
laterc-in-;ernS si grupa de muschi posterioara, iar cu indexul pe sanjul dintre
grupa de muschi aterc-internS si grupa de mu§chi anterioarS (tntre
deschiderea acestora se afla grupa de muschi latero-internS). Urmarind aceste
santuri. se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexul si policele)
pe coapsa, 'pana la plica pelvina. Se revine si se reia.
b. FrSmantatuI cu doua maini
Pozilia maseurului: cu fate, ia regiunea de irafat.
L i n i a 1 - grupa de muschi latero-externa. Palma rnainii drepte se fixeaza sub maleola
externa, cu policeie pe sanlul dintre grupa de muschi latero-externa si grupa de muschi
posterioara, iar cu indexul pe sanlul dintre grupa de muschi latero-externa si grupa de
muschi anterioara (Tntre deschiderea acestora se afIS muschii de pe partea latero-
extema). mana stanga fiind oglinda mSinii drepte. Urmannd saniurile indicate, se
efectueaza framantatul (adunand concomitent cu policeie |i indexurile) pe gamba si
coapsa. pSnS la niveiul crestei iliace laterale. Se revine si se reia.
Lin/a 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte se fixeaza pe calcaneu, cu
policeie pe sanlul dintre grupa de muschi postenoarS si muchia posterioara a tibiei. iar cu
indexul pe sanlul dintre grupa de muschi postenoarS si grupa de muschi latero-externS
(Tntre deschiderea acestora se afIS grupa de muschi posterioara), mana stanga fiind
oglinda mainii drepte. Urmarind aceste sanluri, se efectueazS framantatul (adunSnd
concomitent cu indexurile sj policeie) pe gambS (pSsind peste plica genunchiului) si
coapsS. panS la plica fesiera. Se revine si se reia.
U n i a 3 - grupa de muschi laterc-internS. Palma mSinii stangi se fixeazS sub genunchi
pe partea latero-interna. cu policeie pe sanlul dintre grupa de muschi latero-internS si
grupa de muschi posterioara. iar cu indexul pe sanlul dintre grupa de muschi latero-interna
si grupa de muschi anterioara (Tntre deschiderea acestora se afIS grupa de mu§chi latero-
interna), mana dreapta fiind oglinda mainii stangi. Urmarind aceste sanluri. se efectueaza
framantatul (adunSnd concomitent cu policeie si indexurile) pe coapsa. pSna la plica
petvina. Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirea cu doua mSini si se trece la framantatul Tn contratimp.

c. F r a m a n t a t u l T n c o n t r a t i m p
Pentru aceasta forma de framSntat pozitia pacientului, a maseurului sj a mainilor
acestuia, precum si liniile cu limitele lor sunt aceleasi cu cele de la frSmSntatu! cu doua
maini.
Dupa frSmSntalul Tn contratimp. maseurul Tsi scnimbS pozilia cu soldul drept la
niveiul gleznei pacientului.
Se efectueaza netezirite specifice sj se trece la framantatul sub forma de geluire.

d. G e l u i r e a
L i n i a 1 - grupa de muschi latero-externa. Palma mainii dreple se fixeaza sub maleola
externa (cu vSrful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe santul dintre grupele de
mu$chi posterioara si latero-externa. degetele 3 si 4 pe santurile dintre muschii grupei
lalero-exteme. iar degetul 5 pe sanlul dintre grupele de muschi latero-extema sj
anterioara Urmannd santunic indicate, se efectueazd gelmrea pe gamba.
articulaUa genunchiului $i coapsa. pana pe creasta ifcaca lateraia. Se revme S'
se reia.
Linia 2 - grupa de muschi postenoara. Palma mdinii drepte se pozitioneaza
sub caicaneu (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe santul dintre
grupa de muschi posterioara si muchia postenoara a tibiei, degetele 3 si 4 pe
partea latero-interna. respectiv iatero-externa a tendonului ahilian si. In
continuare. pe sanlurile dintre muschii grupei poslerioare. iar degetul 5 pe sanlul
dinlre grupele do muschi Iatero-externa si oostehoara. Urmdrind san{unle
indicate, se efectueaza geluirea pe gamba, plica ;enunchiului s i coapsa. pdnd la
plica fesiera Se revine y se reia.
Pe aceasta lime se poate electua s> geluirea cu ambele maini.
U n i e 3 - fata s muchiile tibiei s> grupa de muschi latere-interna. Palma
mainii stdngi se fixeaza sub maeofa intoma (cu vdrful degetelor onentat spre
cap): degetul 2 pe sanjul dintre grupa Je muschi postenoara s \ muchia
postenoara a tibtei, degetelo 3 $■ 4 se fata tibiei. iar degetul 5 pe santul dintre
grupa de muschi anterioara $i muchia anterioara a tibiei. Urmannd sanlunle
indicate, se efectueaza geluirea pe gamba, genunchi $i. tn continuare, pe coapsa
(degetul 2 pe sanlul dintre grupele de muschi latero-interna s i posterioara.
degetele 3 ?i 4 pe sanlurile dmtre muschii adductori, iar degetul 5 pe sanlul dintre
grupele de muschi latero-interna s i anterioara). pana la plica pelvina. Se revine

3. F R I C T I U N E A S I F R I C T I U N E A C U V I B R A T I I

L i n i a 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mdinii drepte se fixeaza


sub maleola externa (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe sanjul
dintre grupele de mu§chl posterioara si Iatero-externa, degetele 3 §i 4 pe
santurile dintre muschii grupei latero-externe. iar degetul 5 pe santul dintre
grupele de muschi latero-externd ?i anterioara. Urmarind santurile indicate, se
efectueaza frictiunea pe gamba. pe arliculalia genunchiului $i pe coapsa. pana
pe creasta iliaca lateraia Se revine si se reia
L i n i a 2 - grupa de muschi postenoara. Palma mainii drepte se pczftioneazd
sub caicaneu (cu varful degetelor onentat spre cap): degetul 2 pe santul dintre
grupa de muschi posterioara si muchia postenoara a tibtei, degetele 3 S' 4 pe
partea latere-interna, 'espectiv latero-externd a tendonului ahilian si. in
continuaro. pe santurile dintre muschii grupei posterioare. iar degetul 5 pe santul
dintre grupele de muschi latero-externd s* postenoara. Se efectueazd frictiunea
pe gamba. pe plica genunchiului s i pe coapsa, pdnd la plica fesiera Se revine 51
se reia.
Pe aceasta linia so poate efectua si frictiunea cu ambele maini. Mana dreapta
indexul sa urmareascfi partea externa a tendonului lui Ahile. Iar
mana stanga pe partea latero-interna a calcaneului. cu degetele
departate. asttol incat Indexul sa se afle pe partea latero-
intemd a tendonului lui Anile. Se efectueaza fricliunea pe
gamba. plica genunchiului s \ coapsa, p a n a la plica fesiera. Se
revine 51 se reia.
L i n i a 3 - fate si muchule tibiei si grupa de muschi latero-
interna. Palma mainii stSngi se fixeaza sub maleola interna (cu
vdrful degetelor onentat spre cap): degetul 2 pe santul dintre
grupa de muschi posterioara si muchia posterioara a tibiei.
degetele pe fate tibiei. iar degetul 5 pe sanju! dintre grupa de

17S
muschi antenoara si muchia anterioara a tibiei. Urmarind
saniunle indicate se efectueaza fncfiunea pe gamba genunchi
si, in continuare. po coapsa (degetul 2 pe sanlul dintre grupele
de musch latero-interna 51 postenoara. degetele 3 $1 4 pe
santurile dintre muschii adductori, iar degetul 5 pe santul dintre
grupele de muschi latero-intemd si antenoara), pana la plica
pelvina. Se revine 51 se reia.

. M A SA J U L Z O N A L

Netezirea, golulrea si frictiunea transversals pe articulate


Pozitia maseurului: cu fala la regiunea de tratat.
Cu mana dreapta pe partea anterioara a gambei. la niveiul
articulaliei gleznei, se ridica usor gamba In flexie pe coapsa (in
unghi de aprox. 4 5 grade), iar cu partea cubitala a mamii stangi
fixata pe partea latero-extema a articulaliei se executa
netezirea pe linia articulara. pana la partea latero-interna. Se
revine si se reia.
Tot cu mana stdnga. se execute geluirea cu deget pe deget
sau cu doua degete Palma maimi stdngi este suspendata
deasupra liniei mediane a corpului. cu indexul pe partea latero-
internd a articulaliei genunchiului. Urmarind linia art icu lard, se
executa geluirea pdna pe partea latero-extema Se revine si se
reia
Se intercaleaza netezirea cu partea cubitala
Tot cu mAna stanga. se execute fnctiunea cu deget po deget
sau cu doua degete Palma mainii stangi esle suspendata
deasupra Imiei mediane a corpului. cu indexul pe partea latero-
interna a articulaliei genunchiului. Urmarind linia articulara. se
executa fricliunea pflna pe partea latero-externa. Se revine 51 se
reia
Se intercaleaza netezirea cu partea cubitala. dupd care
gamba so lasa pe pat.

Netezirea, geluirea $t fricfiunea longitudinals


Pozilia maseurului: In ortostatism, cu soldul drept la niveiul
gambei si piciorul stang usor in faJ3.

85
Netezirea
a. Palma mainii drepte se fixeaza pa parlea postero-latero-externa a
gambei, la
nivelul treimii mijlocii, cu degetele printre lendoaneie sj llgamenlele ce tree
peste
articulatia genunchiului. Se executa netezirea, incepand de la partea inferioard
a plicii
genunchiului. pana la partea superioara. Se revine si se reia.
b . Tot cu palma mainii drepte pe partea postero-interna a gambei, la nivelul
treimii
mijlocii, cu degetele la nivelul patr^ii inferioare a pticti genunchiului, se executa
netezirea
printie tendoane si ligamente, pana la partea superioara a plicii. Se revine sj se
reia

Geluirea
a . Se trece la geluire. Palma mSinii drepte se fixeaza pe partea postero-
latero-
externa a gambei. la nivelul treimii mijlocii, cu degetele la nivelul parti i
inferioare a plicii
genunchiului. Se executa geluirea pe si printre tendoane si ligamente. pana la
partea
superioara a plicii. Se revine sj se reia.
b . Cu palma maini) drepte pe partea postero-interna a gambei, cu degetele
la nivelul
pan;ii inferioare a plicii genunchiului. se executa geluirea pe si printre tendoane.
pana la
partea superioara a plicii. Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirile longitudinale sj se trece la frictiune.

Fricliunea
a . Palma mainii drepte se fixeaza pe partea postero-iaieral externa a
gambei. la
nivelul treimii mijlocii. cu degetele la nivelul pa.rtii inferioare a plicii genunchiului.
Se
executa frictiunea pe sj printre tendoane si ligamente pana la partea superioara
a plicii.
3e revine sj se reia.
ATENTtei
M a n e v r a tto k a i e r e n u se executa" in c o z u l
patinnlHor cu vattce.
Maseurul revine la pozitia anterioara.
Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la
5.vibratii.
VIBRATIILE

a. Vibratiile cu doua maini


L i n i a 1 - g r u p a de muschi posterioara. Palma mainii drepte se fixeaza pe
partea Iatero-externa a tendonului ahilian. Iar palma mainii stangi pe partea
latero-interna (cu varful degetelor orientat spre cap §i policele pe tendonul
ahilian). Se efectueaza vibralii pe partea posterioara a gambei, a plicii
genunchiului §i a coapsei, pan3 la plica fesiera. Se revine s* se reia.
L i n i a 2 - grupele de muschi latero-laterale. Se pozitioneaza palma mainii
drepte pe maleola externa, iar palma mainii stangi pe maleola interna (cu varful
degetelor orientat spre cap). Se efectueaza vibralii cu mdna dreapta pe linia
Iatero-externa, pana la creasta iliaca lateraia, si concomitent. cu m§na stanga
pe linia latero-interna, pana la plica pelvina: de aici, se aluneca usor. cu ambele
maini. spre panea posterioara. Se revine s se reia.

b. Vibratiile cu mai multe degete


L i n i a 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Se fixeaza palma mainii drepte
sub maleola externa {cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe §anlul
dintre grupele de mu§chi posterioara si Iatero-externa, degetele 3 ?i 4 pe
sanlurile dintre muschii grupet latero-exteme, iar degetul 5 pe sanlul dintre
grupele de muschi Iatero-externa S' anterioara. Urmannd santurile indicate, se
efectueaza vibratii pe gamba, genunchi s\ coapsa, pana la creasta iliaca laterals.
Se revine S' se reia.
L i n i a 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte se pozitioneaza
pe caicaneu (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe santul dintre
grupa de muschi posterioara s' muchia posterioara a tibiei, degetele 3 §i 4 Pe
partea latero-interna. respectiv Iatero-externa a tendonului ahilian si, in
continuare, pe santurile dinlre muschii grupei posterioare, iar degetul 5 pe
santul dintre grupele de muschi Iatero-externa s1 posterioara. Se efectueaza
vibratii pe gamba, pe plica genunchiului si pe coapsa, pana la plica fesiera. Se
revine si se reia.
L i n i a 3 - fate §i muchiile tibiei si grupa de muschi latero-inlerna. Palma
mainii stangi se fixeaza sub maleola interna (cu varful degetelor orientat spre
cap): degetul 2 pe Sanjul dintre grupa de muschi posterioara si muchia
posterioara a tibiei, degetele 3 §i 4 pe fate tibiei, iar degetul 5 pe sanjul dintre
grupa de muschi anterioara §i muchia anterioara a tibiei. Urmarind santurile
indicate, se efectueaza vibratii pe gamba, genunchi Si, in continuare, pe coapsa
(degetul 2 pe sanjul dinlre grupele de muschi latero-interna Si posterioara,
degetele 3 §i 4 pe sanjurile dintre muschii adductori, iar degetul 5 pe Sanlul
dintre grupele de muschi latero-interna s' anterioara), p3nS la plica pelvina. Se
revine $i se reia.
c. V i b r a ( i i l e z o n a l e
• Vibratiile transversals
Pozitia maseurului: cu fata la regiunea de tratal.
Mdna dreapta se fixeaza pe partea anterioara a gambei. la niveiul articulaliei
gleznei V ridlc* usor gamba In flexie pe coapsd (In unghi de aprox. 45 de
grade) Cu partea cubitala a maini) stangi (pe partea latero-extema a
articulaliei). se executa vibralii pe linia articulara pdna la partea latero-interna
Se revine s> se reia.
Dupd aceasta manevra. gamba se lasd pe pal
Maseurul revine la pozilia anterioara.

• Vibrapoe longltudinale
a . Palma mamit drepte se fixeaza pe partea postero-lateral externa a
gambei. la
niveiul treimii mijlocii, cu degetele printre tendoanele si ligamentele care tree
peste
articulatia genunchiului. Se executa vibralii pe si printre acestea incepand de la
partea
nfenoara a plicii genunchiului, pana la partea supenoara a acesteia. Se revine
si se reia.
b. Tot cu palma mainii drepte pe partea postero-interna a gambei, la niveiul
troimii
mijlocii, cu degetele la niveiul pdrlii Inferloaro a plicii genunchiului, se executa
vibralii
printre tendoane si ligamente, pana la partea superioara a plicii. Se revine §1
se reia.
Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la miscari.

B. PROCEOURI COMPLEMENTARE

MISCARILE

M$carie sunt pasive. pasivo-active.


active, active cu incarcatura §i active cu
opozilie.
Pozilia maseurului: cu fa(a la articulatia
genunchiului.
Mana stanga se fixeaza pe treimea
Din aceeasi pozitie. se indica pacientului s a execute, cu ajutorul maseurului
sau singur, flexia gambei pe coapsa. In funcjie de diagnostic, maseurul exercita"
incarcatura adecvata sau opozitie la miscare.
Se efectueaza netezirea cu doua m&ini.

*
-

* *

• ARTICULATIA GENUNCHIULUI STANG - PARTEA POSTERIOARA

Pentru articulatia genunchiului stang. pozilia pacientului, a maseurului si a


mainilor acestuia, precum si liniile cu timitele lor sunt aceieasi cu cele de la
rnasajul genunchiului membrului inferior drept. Tn ce priveste liniile, deosebirea
consta Tn faptul ca", la genunchiul stang, linia 1 este partea latero-interna, care
se preiucreaza cu mana dreapta, iar linia 3 este partea Iatero-externa, care se
preiucreaza cu mana stanga.
Pacientul Tsi schimba pozitia pentru efeciuaraa masajului pe partea anterioara.

• ARTICULATIA GENUNCHIULUI STANG - PARTEA ANTERIOARA

Cand se preiucreaza ambeie articular, se Tncepe cu arliculalia genunchiului


stang,

1. NETEZIREA

Pozilia pacientului; Tn decubit dorsal, cu picioarele In usoara abductie. Pozi(ia


maseurului: in ortostatism lateral in dreapta pacientului. cu §oldul drept la
nivelul articulatiei gleznei, cu piciorul stang usor Tn faia.

a. N e t e z i r e a c u d o u S mSini
L i n i a 1 - grupa de muschi anterioara. Palma mSinii drepte se fixeaza pe
partea antero-Iatero-externa a articulatiei gleznei, iar palma mainii stangi pe
partea antero-latero-interna feu vdrful degetelor orientat spre cap). Se
efectueaza netezirea pe partea antenoara a gambei, a genunchiului si a
coapsei. pana la plica inghinala. Se revine si se reia.
Uma 2 - grupele da muschi laiero-lateraie. Ss fixeaza paima mainii drepte pe
partea Iatero-externa (maleola externa), iar palma mainii stangi pe partea
latero-interna (maleola interna). Cu mana dreapta, se efectueaza netezirea pe
partea Iatero-externa a gambei. a genunchiului si a coapsei. pana la creasta
iliaca lateraia. Concomitent. cu mana stanga,
se efectueaza netezirea pe partea interna a gambei. a genunchiului si coapsei,
pana la ? ca pelvina. De aici. se alunecS usor, cu ambele maini, spre linia
mediana a coapsei. 5e revine ?i se reia.

b. Netezirea cu mai multe degete


L i n i a 1 - grupa de muschi latero-externa. Palma mainii drepte se
pozilioneaza sub -aieola externa (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul
2 pe santai dintre grupele x muschi antenoara si latero-externa. degetele 3 si 4
pe saniurile dintre muschii grupei =:erc-externe. iar degetul 5 pe sanlul dintre
grupele de muschi posterioara si latero-Bxterna. UrmSrind saniurile indicate, se
efectueaza netezirea pe gamba. genunchi si coapsa. pana la creasta iliaca
laterala. Se revine $i se reia.
L i n i a 2 - grupa de muschi anterioara. Palma mainii drepte se pozilioneaza
pe partea anterioara a articulaliei gleznei (cu varful degetelor orientat spre cap):
degetul 2 pe santul dintre marginea anterioara a tibiei si grupa de muschi
anterioara. degetele 3 si d ce santurile dintre muschii grupei anterioare, iar
degetul 5 pe sanlul dintre grupele de ~.i$chi anterioara si latero-externa.
Urmarind saniurile indicate, se efectueaza netezirea x gamba si genunchi. Se
continua pe coapsS, cu degetul 2 pe santul dintre grupele de rnusctii latero-
interna si anterioara, degetele 3 si 4 pe santurile dintre fasciculeie §i muschii
grupei anterioare, iar degetul 5 pe sanlul dintre grupele de muschi tatero-
extema : anterioara, pana la plica inghinala. Se revine si se reia.
L i n i a 3 - fata §i muchiile tibiei $i grupa de muschi tatero-interna. Palma
mSinii stangi se pozilioneaza sub maleola interna (cu varful degetelor orientat
spre cap): degetul 2 pe sanlul dintre muchia anterioara a tibiei si grupa de
muschi anterioara, degetele 3 si 4 pe fata tibiei, iar degetul 5 pe sanlul dintre
grupa posterioara si muchia posterioara a tibiei. Urmarind santurile indicate, se
efectueaza netezirea pe gamba si genunchi. Se continua pe coapsa. cu degetul
2 pe santul dintre grupele de muschi anterioara si latero-interna. segetele 3 si 4
pe santurile dintre muschii grupei latero-inteme, iar degetul 5 pe sanlul dmtre
grupele de rnu§chi posterioara s< latero-interna. pans la plica pubianS. Se
revine $i se reia.

2. F R A M A N T A T U L

a. F r $ m $ n t a t u l c u o m S n S
L i n i a 1 - grupa de muschi latero-extema. Palma mainii drepte se fixeaza
sub maleola externa, cu policeie pe sanlul dintre grupa de muschi anterioara s'
grupa de muschi latero-externa. iar cu indexul pe san;jl dintre grupele de
muschi posterioara $i latero-extema (fntre ele aflandu-se grupa de muschi
latero-externS). Urmarind saniurile indicate, se efectueaza framantatul
(adunSnd concomitent cu indexul §i policeie) pe gamba si coapsa, p3n3 la
creasta iliacS laterala. Se revine si se reia.
L i n i a 2 - grupa de muschi anterioarS. Palma mainii drepte se fixeaza pe
partea anterioara a articulatiei gleznei, cu policele pe santijl dintre muchia
anterioarS a tibiei si grupa de muschi anterioara, iar cu indexul pe §an(ul dintre
grupele de muschi Iatero-externa 51 anterioara (Tntre ete afiandu-se grupa de
muschi anterioara). Se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu
indexul si policele) pe gamba sj coapsa (cu policele pe sanlul dintre grupa de
muschi anterioara sj muschii adductori. iar indexul pe 5an(ul dintre grupa de
mu§chi anterioara si muschii abduclon) pSn8 la plica inghinala. Se revine si se
reia.
L i n i a 3 - grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se fixeaza sub
articulatia genunchiului pe partea latero-interna, cu policele pe s a n [ u \ dintre
grupele de muschi anterioarS §i latero-interna. iar cu indexul pe sanjul dintre
grupele de muschi posterioara s* latero-internS (Tntre acestea aftSndu-se grupa
de muschi adductori). Urmarind santurile indicate, se efectueazS frSmSntatuI
(adunand concomitent cu indexul Si policele) pana la plica pelvina. Se revine sj
se reia.
Se intercaleaza netezirea cu douS maini si se trece la framantatul cu doua
maini.

b . F r Sm a n t a t u I c u d o u a m a i n i
Pozitia maseurului: cu fala la regiunea de tratat.
L i n i a 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mainii drepte se fixeaza
sub maleola externa, cu policele pe santul dintre grupele de muschi anterioara
§i Iatero-externa, iar cu indexul pe santul dintre grupele de muschi posterioara sj
Iatero-externa (Tntre ele afiandu-se grupa de muschi latero-extemS). mSna
stSngS fiind oglinda mainii drepte. UrmSrind sanjurile indicate, se efectueazS
framantatul (adunSnd concomitent cu indexurile si policele) pe gamba si
coapsa, pana la creasta iliaca lateraia. Se revine si se reia.
L i n i a 2 - grupa de muschi anterioara. Palma mSinii drepte se fixeazS pe
partea anterioara a articulatiei gleznei. cu policele pe §antijl dintre muchia
anterioarS a tibiei si grupa de muschi anterioara. iar cu indexul pe santul dintre
grupele de muschi Iatero-externa si anterioarS (Tntre ele afiandu-se grupa de
muschi anterioara). mana stanga fiind oglinda mSinii drepte. UrmSrind sanlurile
indicate, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexurile s i
policele) pe gamba. Se continua pe coapsa, cu policele pe §an(ul dintre grupa de
muschi anterioarS si muschii adductori, iar cu indexurile pe santul dintre grupa
de muschi anterioara si muschii abductori, pana la plica inghinalS. Se revine si
se reia.
L i n i a 3 - faja si muchiile tibiei $i grupa de muschi latero-interna. Palma
mSinii stangi se fixeaza sub articulatia genunchiului. pe partea latero-interna, cu
policele pe santul dintre grupele de muschi anterioara si latero-internS. iar cu
indexul pe sanjul dintre grupele de muschi posterioara §i latero-interna (mire
acesiea se aftS grupa de muschi adductori), mana dreapta fiind oglinda mSinii
stangi. UrmSrind santurile indicate, se afec-
jeazd framantalul (adunand concomitent cu indexurile §i policeie) pe coapsa,
pana la ica pelvina. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu doua maini
si se trece la framantatul Tn contratimp.

c, F r S m a n t a t u I i n c o n t r a t i m p
Pentru aceasta forma de framantat, pozilia pacientului, a maseurului si a
monitor acestuia, precum si liniile cu limitele lor sunt aceleasi cu cele de la
framantatul cu doua
maini.
Dupa framantatul in contratimp, maseurul revine la pozilia anterioara.
Se efectueaza netezirite specifice §i se trece la framantatul sub formS de
geluire.
d. G e l u i r e a
Unia 7 - grupa de muschi latero-extema. Palma mainii drepte se fixeaza
sub maleola externa, cu indexul pe sanlul dintre grupele de mu§chi anterioara si
latero-extema. degetele 3 si 4 pe saniurile dintre muschii grupei latero-externe s1
degetul 5 pe sanlul dintre grupele de muschi latero-externa si posterioara.
Urmarind saniurile indicate, se efectueaza geluirea pe gamba, genunchi $i
coapsa. pana pe creasta iliaca laterala. Se revine si se reia.
Unia 2 - grupa de muschi anterioara. Palma mainii drepte se pozilioneaza
pe partea antenoara a articulaliei gleznei (cu varful degetelor orientat spre cap):
degetul 2 pe sanlul dintre marginea anterioara a tibiei si grupa de muschi
antenoara, degetele 3 §i 4
san|urile dintre muschii grupei anterioare. iar degetul 5 pe sanlul dintre
grupele de muschi anterioara si latero-extema. Urmarind saniurile indicate, se
efectueaza geluirea :e gamba si genunchi Se continua pe coapsa, cu degetul 2
pe sanlul dintre grupele de -.sent latero-interna si anterioara, degetele 3 §i 4 pe
saniurile dintre fasciculeie §i muschii grupei anterioare. iar degetul 5 pe sanlul
dintre grupele de muschi latero-externa ;- anterioara. pana la plica inghinala. Se
revine si se reia.
U n i a 3 - fata si muchiile tibiei si grupa de muschi latero-interna. Palma
mainii stangi se pozilioneaza sub maleola interna (cu varful degetelor orientat
spre cap): degetul 2 pe sanlul dintre muchia anterioara a tibiei s> grupa de
muschi anterioara. degetele 3 si 4 pe •aja tibiei, iar degetul 5 pe sanlul dintre
grupa posterioara s» muchia posterioara a tibiei. Urmarind santurile indicate, se
efectueaza geluirea pe gamba si genunchi. Se continua
coapsa. cu degetul 2 pe sanlul dintre grupele de muschi antenoara si latero-
interna. cegeiele 3 51 4 pe saniurile dintre muschii grupei latero-interne, iar
degetul 5 pe santul z r . x r e grupele de muschi posterioara §i latero-interna. pSna
la plica pubiana. Se revine si se reia.
Se trece la frictiune.
■ Netezirea
Piciorul pacientului este flectat, cu talpa pe pat.
■ Cu policele pe capsula
'oiicele de la mana dreapta se fixeaza pe partea Iatero-externa si superioara a
ei. iar indexul si celelalte degete sub plica genunchiului. Mana stanga se fixeaza"
pe i3 latero-interna. cu policele pe partea superiora §i latero-interna a rotulet, iar
indexul 'lelalte degete pe plica genunchiului.
Se aluneca cu policele de o parte si de alia, pe spattul dintre rotula si femur,
pana la articulara. iar mai departe, pe linia femurotibiala (insertia capsule! pe
femur pana la ) Se revine spre rotula (pe insertia capsulei, pe marginea platoului
tibial), urmarind, sntinuare. spatiul dintre rotula s i tlble. pana la varful inferior at
rotulei (aceasta forma etezire urmare$te capsula cu inseriiile ei). Se revine si se

Fig. II.86 (a. b. c) -


Netezirea cu policele.
reia. (fig. 11.86 a, b. c)
- Cu p a l m e l e . l a t e r o - l e t e r a l
Se oxecuta netezin simultane si alternative cu palmele si degetele dosfScute pe
partite laterale. de pe gamba pana pe coapsa, imbracSnd articulalia. Dupa
netezirea cu palmele, se trece la geluire.

•Geluirea pe capsule articulara


- Pe partea latero-extema a capsulei
Palma mdinii stftngi se pozilioneaza pe partea latero-interna a articulaliei si
genunchiul. iar palma mdinii dreple este suspendata. cu indexul la varful
fixeaza
inferior al rotu-ei s \ mediusul suprapus sau aiaturat. Urmarind marginea laleraia
a rotulei si insertia capsulei pe bbie. se efectueaza geluirea. pana la linia
articulara (bbtoiemuraia). Rotindu-se mana si onentand vdrful degetelor spre
plica, se continua geluirea pe capsula s i pe marginea piatoului tibial, pdna la
spatiul popiileu.
Apoi. so rotoste mana 51 se onenteaza degetele cu varful spre rotuia. Se
electueaza geluirea pe insertia capsulei pe femur pana la rotuia. dupa caro, po
marginea acesteia si femur, pana la partea supenoara a rotulei. Se revine si se
reia
- Pe partea latero-interna a capsulei
Palma mainii drepte se pozilioneaza pe partea latero-externa si fixeaza
genunchiul. iar palma mSinii stangi este suspendata, cu indexul la varful inferior
al rotulei, pe partea latero-interna. Degetul medius oste suprapus peste Index
sau aiaturat. Urmarind marginea latero-interna a rotulei si inserlia capsulei pe
tibie, so efectueaza geluirea. pSnd la linia articulara (tibiofemuraia). Rotindu-se
mana §i onentand varful degetelor spre plica, se continua geluirea pe capsula
si pe marginea piatoului tibial, pSnS la spatiul popliteu Apoi. se roteste mdna.
orientand degetele cu varful spre rotuia si se efectueaza geluirea pe insertia
capsulei pe femur, pSna la rotuia 51 apoi pe marginea acesteia si femur, pana la
partea supenoara a rotuloi. Se revine $i se reia.
Geluirea se poate face s i concomitent Cu policeie do la ambele maini fixate
pe vdrful inferior al rotulei. iar indexurile si celelalte degete pe spatiui popliteu. se
prelucreaza zona, urmarind insertia capsulei (ca 51 la geluirea cu doua degete]
Se efectueaza netezirea pe capsula.

•Geluirea po pSrtile latero-laterale ale articulaliei


Dupa geluirea pe capsula articulara. se trece la geluirea pe partea latero-
extema
- Palma mdmii stSngi se pozilioneaza pe partea latero-interna a genunchiului
(pe care II fixeaza), iar palma mSinii drepte pe treimea laterals externa $\
supenoara a gambei, cu dogetelo pe saniunle dintre tendoane si ligamente. Se
efectueaza geluirea pe St printre aceslea, pdna la treimea mijlocie a coapsei. Se
revine 51 se reia.
- Palma mainii drepte se pozilioneaza pe partea latero-externa a
genunchiului (pe care il fixeazS). Iar palma mdinli stangi pe treimea latero-
internd si superloara a gambei.
cu degetele pe si printre tendoane §i ligamente. Se efectueazS geluirea pe si
printre acestea, pana la treimea mijlocie a coapsei- Se revine si se reia.
Geluirea pe aceste linii se poate face cu o mana sau concomitent cu ambele
maini.
Se intercaleaza neteziriie specifice sj se trece la fricliune.

•Frictiunea pe capsuta articularS


- Pe p a r t e a I a t e r o - e x t e r n a a c a p s u l e i
Palma mainii stangi se pozitioneaza pe partea lalero-inlernS a articulatiei si
fixeaza genunchiul, iar palma mainii drepte este suspendata. cu indexul la varful
inferior al rotulei, cu mediusul suprapus sau alaturat. Urmarind marginea
lateraia a rotulei si insertia capsulei pe tibie, sa efectueaza frictiunea. p£nS la
linia articularS (tibiofemuralaj. Rotindu-se mana si onentand varful degetelor
spre plica, se continua frictiunea pe tibie si pe marginea platoului tibial, pana la
spatiul popliteu.
Apoi. se roteste mana. onentand degetele cu varful spre rotula. Se
efectueaza frictiunea pe insertia capsulei pe femur, pSnS la rotulS, apoi pe
marginea acesteia si femur, pana la partea superioara a rotulei. Se revine sj se
reia.
- Pe partea latero-internS a capsulei
Palma mainii drepte se pozitioneaza pe partea latero-extema a articulatiei sj
fixeazS genunchiul. iar palma mainii stangi este suspendaiS. cu indexul la varful
inferior al rotulei. pe partea latero-interna. Degetul medius se suprapuno peste
index sau se alSturS acesluia. UrmSrind marginea laterals a rotulei si insertia
capsulei pe tibie. se efectueaza frictiunea, pans la linia articularS (tibiofemuralS).
Rotindu-se mSna si orientSnd varful degetelor spre plica, se continua frictiunea
pe insertia capsulei pe tibie sj pe marginea platoului tibiei. pana la spatiul
popliteu. Apoi. se rotesje mdna, orientSnd degetele cu vSrful spre rotulS si se
efectueazS frictiunea pe insertia capsulei pe femur, pSnS la rotulS Si apoi, pe
marginea acesteia s> femur, pana la partea superioara a rotulei. Se revine si se
reia.
Frictiunea se poate face S' concomitent cu policele de la ambele maini fixate
pe varful inferior al rotulei, iar indexurile cu celelalte degete pe spatiul popliteu.
Se prelucreazS cu policele urmarind insertia capsulei fca §i 'a frictiunea cu doua
degete).
Se efectueaza netezirea pe capsula.

•Frictiunea pe partite latero-laterale ale articutap'ei


Dupa frictiunea pe capsula articularS. se executa frictiunea pe partea Iatero-
externa.
- Palma mSinii stangi se pozitioneaza pe partea latero-interna a genunchiului
(pe care Tt fixeazS), iar palma mSinii drepte pe treimea lateral-externa si
superioara a gambei. cu degetele CAPITOLUL
pe santurile dintre
I tendoane si ligamente. Se

MANEVRELE MASAJULUI TERAPEUT1C

MANEVRF., SUCCESIUNEA MANEVRELOR §1


TEHNICA DE EXECUT1E

189
A. MANEVRELE MASAJULUI TERAPEUTIC

1. Netezirea (etleurajul sau mangaierea)


a)Netezirea cu ultima falangS a unuia sau mai multor degete
b) Netezirea cu toate falangele unuia sau mai multor degete cj
Netezirea cu o mana
d) Netezirea cu doua maini (fluture)
e) Netezirea cu partea cubitala a mSinii
0 Netezirea cu partea dorsala a mSinii (sub forma de pieptene)
g ) Netezirea cu mSnd dupa mSna
h ) Netezirea Tn forma de romb (pe zona lombarS)
i ) Netezirea circulara cu o mSna si cu douS mSini (pe abdomen)
i ) Netezlrile centrifuga si centripeta (pe fese)

2. F r Sm S n t a t u I ( p e t r i s a j u l )
a) FrSmSntatuI cu o mana
b) Framantatul cu douS m5ini
c)FramSntatuI Tn contratimp
d) Framantatul sub forma de geluire
e) FrSmSntatuI cu coatele
3. Frictiunea
a) Frictiunea cu ultima falanga a unuia sau mai multor degete
b) Frictiunea cu nodozitatile degetelor
c)Frictiunea cu cotul
0 ) Frictiunea prin succesiune de miscSri (VSrful degetelor, partea
cubitala si podul palmei)
e ) Frictiunea cu vibralii

189
cu degetele pe si printre tendoane s
1
ligamente. Se efectueaza
frictiunea pe si printre acestea, pana la treimea mijlocie a coapsei. Se
revine si se reia.
Manevra se poate executa cu o mana sau concomitent cu douS
maini.

ATENJIE!
BotoiGO esle InterzisS in cazul padenlHor cu varies.

Se executa netezirile zonale §i se intinde piciorul pacientului pe pat.


Se intercaleaza netezirile spocificc regiunii si se trece la batere.

4. BATEREA

Pozitia maseurului: cu fata la regiunea de tratat.


Pe coapsa, baterea se execuIS sub toate formele; cu cau$ul si cu
partea cubitala. cu pumnul §i sub forma de ciupiturS. Pe gamba. baterea
se executa numai pe partea latero-externS.
Maseurul revine la pozitia anterioara.
Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la vibralii.

5. VIBRATIILE

a. Vibratiile cu doua mSini


L i n i a 1 - grupa de muschi antenoara. Palma mainii drepte se fixeaza
pe partea antero-latero-extema a labei piciorului, iar palma mainii
stangi pe partea anterolateral interna (cu varful degetelor orientat spre
cap). Se efectueaza vibratii pe partea anterioara a gambei. genunchiului
s< coapsei, pana la plica inghinala. Se revine s i se reia.
Linia 2 - grupele de muschi latero-laterale. Se fixeaza palma mainii
drepte pe partea latero-extema (maleola externa), iar palma mainii
stangi pe partea latero-interna (maleola interna). Cu mana dreapta se
efectueazS vibralii pe partea latero-extema a gambei. genunchiului s'
coapsei, pSnS la creasta iliaca lateraia, iar concomitent, cu mana
stSngS. pe partea latero-internS a gambei, genunchiului $i coapsei,
pSnS la plica pelvinS. Se revine $i se reia.

97
b. Vibratiile cu mai multe degete
L i n i a 1 - grupa de muschi latero-exlerna. Se pozilioneaza palma mainii
drepte sub maleola externa [cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 2 pe
sanlul dintre grupele de muschi anterioara §i latero-externa, degetele 3 $\ 4 p e
saniunle dimre muschii grupei iatero-exteme, iar degetul 5 pe sanlul dintre
grupele de muschi posterioara §i latero-externa, Urmarind saniurile indicate, se
efectueaza vibralii pe gamba, genunchi S' coapsa. pana la creasta iliaca laterala.
Se revine si se reia.
U n i a 2-grupa de muschi anterioara. Se pozilioneaza palma mSinii drepte pe
partea anterioara a articulaliei gleznei (cu varful degetelor orientat spre cap):
degetul 2 pe sanlul dintre marginea anterioara a tibiei s' grupa de muschi
anterioara. degetele 3 §i 4 pe saniurile dintre muschii grupei anterioare, iar
degetul 5 pe sanlul dintre grupele de muschi posterioara si anterioara. Urmarind
santurile indicate, se efectueaza vibralii pe gamba S> genunchi. Se continua
pe coapsa. cu degetul 2 pe sanlul dintre grupele de muschi latero-interna s\
anterioara. degetele 3 Si 4 pe santurile dintre fasciculeie si muschii grupei
anterioare. iar degetul 5 pe san(ul dintre grupele de muschi latero-externa si
anterioara, pana la plica inghinala. Se revine si se reia.
L i n i a 3 - fa|a si muchiile tibiei si grupa de muschi latero-interna. Palma
mainii stangi se pozilioneaza sub maleola interna (cu varful degetelor orientat
spre cap): degetul 2 pe sant,ul dintre muchia anterioara a tibiei si grupa de
muschi anterioara. degetele 3 $i 4 pe fala tibiei, iar degetul 5 pe sanlul dintre
grupa de muschi posterioara si muchia posterioara a tibiei. Urmarind santurile
indicate, se efectueaza vibralii pe gamba si genunchi. Se continua pe coapsa.
cu degetul 2 pe santul dintre grupele de muschi anterioara §\ latero-interna,
degetele 3 si 4 pe santurile dintre muschii grupei latero-inteme. iar degetul 5 pe
§aniul dintre grupele de muschi posterioara s' latero-interna. pSn3 la plica
pubiana. Se revine si se reia.

c. V i b r a t i i l e z o n a l e
- Cu policeie pe capsula
Policeie de la mana dreapta se fixeaza pe partea latero-extema si
supenoara a rotulei, iar indexul si celelalte degete sub plica genunchiului. Mana
stanga se fixeaza pe partea latero-interna, cu policeie pe partea superiors s i
latero-internS a rotulei. iar indexul $i celelalte degete pe plica genunchiului.
Se aluneca cu policeie de o parte si de alta a spaliulul dintre rotulS si femur,
pana la lima articulara, iar mai departe, pe linia femurotibiala (insertia capsulei
pe femur pSnS la plicS). Apoi se ravine spre rotuia (pe insertia capsulei, pe
marginea piatoului tibial), urmarind, in continuare, spatju! dintre rotuia $> tibie
pSn3 la vSrful inferior al rotulei laceasta forma de netezire urmareste capsula cu
- Cu palmele. lalero-laletal
Se execute netezin simultane si alternative cu palmele 51 degetele desfacute pe
par(ile laterale, incepand de pe gamba pana pe coapsa. tmbracand articulatia.
Se intercaleaza netezirea cu doua maim §1 se trece la manovrolo ajutdtoare.

B. MANEVRE COMPLEMENTARE

Acestea suni:

98
rulatul si cernutul pe gamba si pe coapsa: (fig. 11.87 a. b. c. d) tractiunile
si tractiunile cu scuturatun pentru articulatia genunchiului.

Fig. 1187 (a, b. c. d) - Rutafcjl si


cemutul pe gamba si pe coapta
Compresiuni si mabilizarea rotulei
Policeie de la mana dreapta se fixeaza pe partea inferioara §i externa a
rotulei, iar ncexul pe partea externa si supenoara. Policeie de la mana stanga
se fixeaza pe partea sKro-interna si inferioara a rotulei, iar indexul pe partea
latero-interna s' superioara. Se ■fectueaza mobilizaraa rotulei in sus. in jos.
lateral-dreapta. lateral-stanga. de cate ori
es:e nevoie.
Se intercaleaza netezirile cu doua maini si se trece la miscan.

C. PROCEDURI COMPLEMENTARE

MISCARILE

Articulara genunchiului este o articulate uniaxials (in balama). Miscarile care


se Executa sunt miscari pasive, pasivo-aclive. active, active cu incarcatura si
active cu

99
Pozitia pacientului: in decubit dorsal, in decubit lateral sau Tn $ezut. la marginea

Pozitia maseurului: Tn ortostatism, cu fata la articulatia genunchiului. lateral fata de


ssoem.
Pentru mi§carea pasiva de flexie s i extensie a gambei pe coapsa. pozitia pacientului
*s:e ' n decubit dorsal.

Miscarea de flexie
Mana dreapta se fixeaza pe partea arierioara
a articula(iei gleznei, iar mana sta-ga pe plica
genunchiului. cu policeie pe panea latero-interna a
articulaliei. Cu mana ssS-^a. se ridica de la niveiul
articulatiei, iar cu mana dreapta se executa
miscarea de texe a coapsei pe bazin s> a
gambei pe xapsa. lent si progresiv. pana la limita
D^-eroasa. Piciorul se readuce la pozitia rrpata.
fiind. Tn continuare. sustinut de mana stanga. (fig.
11.88}
Miscarea de extensie
Mana stanga se fixeaza pe treimea distata a
coapsei (deasupra articulatiei genunchiului. pe care o Fig. 11.89 -
fixeaza). iar mana dreapta pe partea posterioara a Mijcaiea ce iiexio
articulatiei gleznei. Cu mana dreapta se ridtca gamba, lent si progresiv, pana la limita
dureroasa. Gamba se readuce la pozitia initials, fiind. in continuare, sustinute de mana
dreaplS.
Cand pozitia pacientului esle Tn sezut la marginea patului, pozitia maseurului este in
lateraia externa a genunchiului. Miscarile se executa astfel: palma mainii drepte (stangi)
se fixeaza sub caicaneu. iar palma mSinii stangi (drepte) pe partea anterioara si distela a
coapsei. Se execute flexia si extensia gambei pe coapsa. pana la limita dureroasa (de
cate ori esle nevoie),

M i s c S r i l e p a s i v o - a c t i v e , a c t i v e , a c t i v e c u i n c a r c a t u r a s i c u opoz/f/e La
indicatia maseurului, pacientul executa aceste miscari. ajutat sau singur. In functie de
diagnostic, maseurul exercite incarcatura adecvate si opozitie la miscare.

. A R T I C U LA T I A G E N U N C H I U L U I D R E P T - P A R T E A A N T E R I O A R A

Pentru genunchiul drapl, pozitia pacientului, a maseurului $i a mainilor acestuia este


identica cu cea de la articulatia genunchiului stang. in ce priveste liniile, deosebirea consla

100
in faptul ca linia 1 este grupa de muschi latero-interna si se preiucreaza cu mana dreapte,
iar linia 3 este grupa de muschi latero-extema si se preiucreaza' cu mana stanga.

101
VII. MASAJUL GAMBEI

•D&limitare zonala
In partea inferioara, garnba este delimitata de linia articulara a gleznei, iar in
partea superioara, de linia articulara a genunchiului.
•Doscriere anatomies
Oase:
- tibia;
- perone
ul.
Muschi:
TABELUL H.VII

A. GRUPA DE MUSCHI ANTERIOARA


MUSCHI ORIGINE INSERTIE ACTlUNE
Tlbialut anierlof - Pe cele 2/3 supero- - Pe tubwculul scafold - InveiSia piciorului
interne ale peronsului - Pe cuneiiorme Pe cubad
- Pe metatarsienelo 2. 3. - Flexor plantar
- Pe tata posteco- 4
extema a Hole.
- Pe membrana inter-
osoasa
Extensorul lung - Treimea medle a te(ei - Pe baza ultimei fatenge • Extenala (flexia
al ha luce lui anterioare a peroneuui a halucelui dorsad) a naiuceiu<
- Fiexia dorsal a a
piciorului
Extensorul lung - Pe cele 2/3 superc- - Pe lala dorsals a ■ Extensia
al degetelor interne ale peroneuiui (aiange-lor 2 91 3 ale degetelor
■ Tuberozuatea degetelor 2-5 - Flexia dorsaia a
externa a pt-ctoarelor
HMBi - Ewersia
B. GRUPA DE MUSCHI LATERALA
MUSCHI ORIGINE INSERTIE ACTlUNE
Peronierul lung - Pe percreu (cap 5! • Pe baza - Eversia piciorului
treimea supenoara)
- Pe luberozila'ea metatarsianului 1 - - Flexor pianiar
externa a tibiei fata externa - Pe
tuberculii metalarsianu-
lui 5 (scurtul peronter)
Peronierul scurt - Pe peroneu (cap s i - Pe baza - Eversia piciorului
treimea superioara) metatarsianului 1 -fata
- Pe tuberozitatea externa - Flexor plantar
externa a tibiei - Pe tuoerculul
metalaisia-nutu 5 - fata
externa*
C. GRUPA DE MUSCHI POSTERIORA
MUSCHI ORIGINE INSERTIE ACTJUNE
PLANUL
SUPERFICI
AL
--------------1 - Pe fata cutnnats a - Se lace direct cu - Flo«or plantar
Gas(rocr>emianu con-ditulul lemural ajutorul unor tasciculo - Flexc* al genun-
l Trlccpsul sural chiului (cu
musculare membrul pelvin
a. gemen extern - Pnn tntermediui nelncarcat)
londonului ahilian
______
b. gemen intern - Fa|a DOstero- Pe Kndonul ahifcan - Flexor plantar
SAtJerioara a cono**.i - FWkot al genun-
"item femurat i.'uilui (ou membrul
pelvin netncarcal)
Solearul - Pe treimea postero- - Pe tendcnul ahilian • Flexor plantar -
supenoara a Flexor al genun-
peroneuhw eniuhii (cu membrul
- Pe ima oblca j. man»- pelvin nerncaicat
nea wem» a tUai
PLANUL
PROFUND
Popt-teui - Pe epicondIM lateral - Pe treimea superioara ■ Rotat,* interna a
lemural a l*te> postenoara a sHnbal
tibiei - Flexor at gambei
(pe prtne» 20 de
grade)
- Extensor al gambol
(90-130 de grade)
Flexoful lung al - Pe ta(a postenoara a - Pe baza ummeior - Flexor plantar si al
degetelor BM 'alange ale degeteor 2- dageieior 2-5
5 - Flaxor planar
Flexotul lung al • Cele 2'3 inforo- - Pe baza ultimei (alange ■ Flexor al ulumoi
halucelui posteri-oare ale a halucelui (alange a halucelui •
percneulut Flaxor plantar
- Pe membrana inter-
osoasa
Tibialul posterior - Cele 2*3 supero- - Pe tubeccuM acatojg . invnupcouo -
eneme ale • Pe Cureilormo Flaxor plantar
peroneuKn • Po cuboid
- Pe fat» poMeio-
extema a Kbiei - Pe melatarsiene* 2. 3
- Pe mombiana inter- si *
osoaaa
Articulaty:
- articulalia genunchiului (tibiofemurala) - la extremitaiea
proximate;
- articulara tibioperoniana (proximala) - pe gamba:
- articulalia gleznei - la extremitatea distala.
• Dellmitare regional*
in partea inferioara, regiunea gambei este delimitata de degetele membrului
inferior, in partea superioara, de treimea mijlocie a coapsei sau de plica
fesiera si inghinala.

A. MASAJUL - ORDINEA §1 TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR

Cand se prelucreaza ambela gambe, se incepe cu partea posterioara a gambei


orulul drept si apoi a gambei piciorului stang. dupa care se prelucreaza
partea srooara a gambei piciorului stang si apoi a gambei piciorului drept.
Pozilia pacientului; In decubit ventral cu sau fara pernS sub abdomen, cu sau fara
sub articulalia gleznei sau Tn decubil lateral, cu perna intre genunchi si
glezne.
Pozilia maseurului: Tn ortostatism lateral, cu soldul drept la niveiul labei
piciorului si onjl stang usor In fa(S.
Pozitia pacientului si a maseurului nu se descrie la fiecare manevra, cl numai
cand
schimba.
"iecare manevra {cu formete ei) se repeta de 3-5 ori, pe aceeasi linie si In cadrul
^casi limite (Tn functie de diagnostic).
in cadrul acestei regiuni, se executa masajul zonal pe gamba. manevrele pe
care se « accentul fiind framantatul sj fricliunea.

. GAMBA DREAPTA - PARTEA POSTERIOARA 1. NETEZIREA

Pozitia pacientului: in decubit ventral, cu picioarele in usoara abductie. a.

Netezirea cu doua maini


U n i a 1 - g r u p a d e m u s c h i p o s l e h o a r a . Palma mainii drepte se fixeaza
pe partea »noara externa a calcaneului, iar palma mainii stangi pe partea
postero-intema (cu L_ degetelor orientat spre cap). Se efectueaza netezirea
pe partea posterioara a
gambei. pe plica genunchiului si, in continuare, pe partea postenoara a
coapsei pSnS la treimea mijlocie sau plica fesiera. Apoi, se aluneca usor
Tn lateral. Se revine si se reia.
Linia 2 - grupele rje muschi latero-laterale. Palma mainii drepte se
pozitioneaza pe partea Iatero-externa a calcaneului, iar palma mSinii
stangi pe partea latero-interna (cu varful degetelor oriental spre cap).
Cu mana dreapta, se efectueaza netezirea pe partea Iatero-externa a
gambei, genunchiului si coapsei. pana la treimea mijlocie sau la creasta

104
iliaca lateraia. Cu mana stanga, se efectueaza, concomitent, cu mana
dreapta. netezirea pe partea latero-interna a gambei, genunchiului si
coapsei, pana la plica pelvina. Apoi. se aluneca cu ambele mSini spre
linia mediana a coapsei. Se revine si se reia.

b. Netezirea cu mai multe degete


L i n i a 1 - grupa de muschi latero-extema. Palma mainii drepte este
suspendata sub partea latero-extema a calcaneului, cu indexul pe sanlul
dintre grupele de muschi posterioara si Iatero-externa, degetele 3 si 4
pe sanlurile dintre muschii grupei latero-exteme. iar degetul 5 pe santijl
dintre grupele de muschi latero-extema si anterioara. Urmarind
sanlurile indicate, se executa netezirea pe gamba. genunchi si coapsa,
pSn3 la treimea mijlocie sau la creasta iliaca lateraia. Se revine si se
reia.
Linia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mSinii drepte este
suspendata sub nivelul calcaneului (cu varful degetelor orientat spre
cap): indexul pe partea posterioara a mateolei interne si, Tn continuare.
pe sanlul dintre grupa de muschi posterioara si muchia posterioara a
tibiei, degetul 3 pe partea latero-interna a tendonului ahilian si, Tn con-
tinuare. pe sanlul dintre muschii grupei posterioare, degetul 4 pe partea
latero-extema a tendonului lui Ahile si. Tn continuare. pe sanlul dintre
muschii grupei posterioare. iar degetul 5 pe partea posterioara a
maleolei externe si, Tn continuare. pe sanlul dintre grupele de muschi
Iatero-externa si posterioara. UrmSrind sanlurile indicate, se executa
netezirea pe gamba, pe plica genunchiului, pe coapsa (pana la treimea
mijlocie), pSnS la plica fesiera. Se revine si se reia.
Linia 3 - fate si muchiile tibiei si grupa de muschi latero-internS.
Palma mainii stangi este suspendata sub partea latero-mternS a
calcaneului (cu vSrful degetelor oriental spre cap): degetul 5 pe partea
anterioara a maleolei interne si. in continuare. pe §antu! dintre muchia
anterioara a tibiei s» grupa de muschi anterioara, degetele 4 §i 3 pa
maleola si, Tn continuare. pe fate tibiei, degetul 2 pe partea posterioara
a maleolei si, in continuare. pe muchia posterioara a libiei. Se
efectueazS netezirea pe gamba si pe genunchi. Se continua pe coapsS,
cu degetul 5 pe santul dintre grupele de muschi anterioara si latero-
interna, degetele 4 si 3 pe santijrile dintre muschii grupei latero-inteme,
iar degetul 2 pe §anlul dintre grupele de muschi fatero-internS §i
posterioara, pana la plica pelvinS. Se revine si se reia.

105
c. Netezirea sub formS de pieptene
S e pozilioneaza mSinile de o parte si da alta a tendonului ahilian: mana
dreapta pe partea postero-externa si mana stanga pe partea postero-interna. Se
efectueaza netezirea pe partea postenoarS a gambei, pS§ind peste spatjul
popliteu §i, tn continuare, pe partea posterioara a coapsei, pane la plica fesiera.
Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantal.

2. F R A M A N T A T U L

a . F r am a n t a t u l c u o m a n a
L i n i a 1 - grupa de muschi latero-extema. Palma mSinii drepte se fixeaza
sub maleola externa, cu policeie pe sanlul dintre grupele de muschi latero-
externa si posterioara, iar indexul pe sanlul dintre grupele de muschi anterioara
si latero-extema (Intre deschiderea acestora se afla grupa muschilor de pe
partea latero-exlerna). Urmarind saniurile indicate, se efectueaza framantatul
(adunand concomitent cu policeie 51 indexul) pe gamba si coapsa, pana la
treimea mijlocie sau creasta iliaca laterala. Se revine si se reia.
L i n i a 2 - grupa da muschi posterioara. Palma mainii drepte se fixeazS pe
calcaneu. cu policeie pe sanlul dintre grupa de muschi posterioara si muchia
posterioara a tibiei, iar indexul pe sanlul dintre grupele de muschi posterioara si
latero-exlerna (Intre deschiderea acestora aflandu-se grupa de muschi
posterioara). UrmSrind acaste sanluri. se efectueazS frSmSntatuI (adunSnd
concomitent cu policeie si indexul) pe gamba (pasind peste plica genunchiului)
si se continua pe coapsa, pana la treimea mijlocie sau plica fesierS. Se revine si
se reia.
L i n i a 3 - grupa de muschi latero-internS. Palma mainii stangi se fixeazS
sub articulalia genunchiului, pe partea latero-interna. cu policeie pe sanlul dintre
grupele de muschi latero-interna si posterioara, iar indexul pe sanlul dintre
grupele de muschi latero-interna si anterioara (intre deschiderea acestora
aflandu-se grupa de muschi latero-interna). Urmarind aceste sanluri, se
efectueazS frSmSntatuI (adunSnd concomitent cu indexul si policeie) pe coapsa.
pana la plica pelvina. Se revine si se reia.
Se mtercaleazS netezirea cu doua maini si se trece la framantatul cu doua
mSini.

* > , F r Sm S n t a t u I c u d o u S m S i n i
Pozilia maseurului; cu fata la regiunea de tratat.
L i n i a 1 - grupa de muschi latero-externS, Palma mainii drepte se fixeaza
sub
4 . maleola externa, cu policeie pe sanlul dintre grupele de muschi latero-
Baterea (tapotamentul)
af Baterea cu palma sub forma de caus
b) Baterea cu partea cubitala
c)Baterea cu pumnul usor Intredeschis
d) Baterea sub forma de ciupitura (cu toate degetele)
e) Baterea cu degetele (ca la plan)
5. V i b r a t i i l e
a) Vibratii cu unut sau mai multe degete
b) Vibratii cu toatd mana
c)Vibratii cu partea cubitala

B. MANEVRE COMPLEMENTARE

1.Rulatul
2.Cemutul
3.Compresiunile
4.Tractiunile
5.Scuturaturile
6.Elongate

C. P R O C E D U R I COMPLEMENTARE

Miscarile din articulatie:


- pasive
- pasivo-active
- active ,
- active cu Incarcatura (la miscarea activa se adauga o greutate sau
se face Incarcatura cu mana maseurului pe segmentul mobilizat)
- active cu opozilie.
fiind oglinda mainii dreple. UrmSrind santurile indicate, se efectueaza
framantatul (adunand concomitent cu policeie si indexurile) pe gamba
si coapsa. pana la treimea mijlocie sau pana la niveiul crestei iliace
laterale. Se revine si se reia.
Linia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte se
fixeaza pe calcaneu, cu policeie pe san(ui dintre grupa de muschi
posterioara ?i muchia posterioara a tibiei, iar indexul pe santul dintre
grupele de muschi posterioara si lafero-extema (Tntre deschiderea
acestora se afla grupa de muschi posterioara). mana stanga fiind
oglinda mainii drepte. Urmarind aceste sanjuri, se efectueaza
framantatul (adunand concomitent cu indexurile si policeie) pe gamba
(pasjnd peste plica genunchiului) si se continua pe coapsa, pana la
treimea mijlocie sau plica fesiera. Se revine si se reia.
Linia 3 - grupa de muschi latero-interna. Palma mainii stangi se
fixeaza sub genunchi. pe partea latero-interna. cu policeie pe sanlul
dintre grupele de muschi latero-interna si posterioara. iar indexul pe
santul dintre grupele de muschi latero-interna si anterioara (intre
deschiderea acestora se alia grupa de muschi latero-interna), mana
dreapta fiind oglinda mSinii stangi. Urmarind aceste sanluri, se
efectueaza frSmSntatuI (adunand concomitent cu policeie si indexurile)
pe coapsS, p9nS la plica pelvinS. Se revine $i se reia.

Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantatul

Tn contratimp. c. F r a m a n t a t u l i n c o n t r a t i m p
Pentru aceastS forma de framantal, pozitia pacientului. a maseurului
si a mainilor acestuia, precum si liniile cu limrtele lor sunt identice cu
cele de la framantatul cu doua maini.
Dupa framantatul in contratimp, maseurul revine la pozitia
anterioara.
Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la framantatul sub
forma de geluire.

of. G e l u i r e a
Linia 1 - grupa de muschi latero-externa. Palma mSinii drepte
este suspendatS sub partea latero-externa a calcaneului, cu indexul pe
santul dintre grupele de muschi posterioara si latero-extema, degetele
3 si 4 pe santurile dintre muschii grupei latero-externe, iar degetul 5 pe
santul dintre grupele de muschi latero-externS si anterioara. Urmarind
sanjurile indicate, se executS geluirea pe gambS, genunchi §i coapsa.
pana la treimea mijlocie sau la creasta iliaca laterala. Se revine $i se
reia.
Linia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mSinii drepte este
suspendata sub niveiul calcaneului (cu varful degetelor orientat spre
cap): indexul pe partea posterioara a maleolei interne si. Tn continuare,
pe santul dintre grupa de muschi posterioara $i muchia posterioara a
libiei. degetul 3 pa partea latero-interna a tendonului ahilian si, in con-
tinuare, pe santul dintre muschii grupei posterioare, degetul 4 pe partea
latero-extema a tendonului lui Ahile si. in continuare, pe santul dintre
muschii grupei posterioare, iar degetul 5 pe partea posterioara a
maleolei externe si. 'n continuare, pe santul dintre grupele de muschi
latero-externe si posterioare. Urmarind santurile indicate, se executa
geluirea pe gamba, pe plica genunchiului si pe coapsa. pana la treimea
mijlocie sau pdna la plica fesiera. Se revine si se reia.
U n i a 3 - fata si muchiile tibiei si grupa de muschi latero-interna.
Palma mainii stangi este suspendata sub partea latere-interna a
calcaneului (cu degetele orientate spre cap): oegelul 5 pe partea
antenoara a maleolei interne si. in continuare. pe sanjul dintre muchia
anterioara a tibiei 5! grupa de muschi anlenoara, degetele 4 si 3 pe
maleola si. in continuare. pe fa{a tibiei, degetul 2 pe partea posterioara
a maleolei si. in continuare, pe muchia postendara a bbiei. Se
efectueaza geluirea pe gamba $1 po genunchi. Se continua pe coapsa.
cu degetul 5 pe sanlul dintre grupele de muschi antenoara $' iatero-
interna. degetele 4 si 3 pe saniunle dintre muschi grupei iatero-interne,
iar degetul 2 pe sanjul dintre grupele de muschi latero-interna si
posterioara. pana la plica pelvina. Se revine si se reia.
In cadrul masa)ului zonal, in funcfie de afec(iune. se insista atat cu
framantatul - cu 0 m.dna, cu doua maini si in contratimp - pe
musculatura de pe gamba. cat si cu framantatul sub forma de geluire.

3. F R I C T I U N E A

U n i a 1 - grupa de muschi latero-externa. Palma mainii dreple este


suspendata sub sartea latero-extemd a calcaneului. cu indexul pe sanlul dintre
grupele de muschi postenoard 51 latero-extema. degetele 3 si 4 pe saniunle
dintre muschii grupei latero-externe. >ar degetul 5 pe sanlul dintre grupele de
muschi latero-exlerna 51 antondara. Urmannd saniunle indicate, se executa
fricliunea pe gamba. genunchi §i coapsa. pdna la treimea mqlocte sau la creasta
iliaca laterala. Se revine si se reia.
U n i a 2 - grupa de muschi posterioara Palma mainii drepte esie suspendata
sub niveiul calcaneului (cu varful degetelor orienlat spre cap): indexul pe partea
postenoara a maleolei interne s i . in continuare. pe sanjul dintre grupa de
muschi posterioara si muchia postonoara a tibiei. degetul 3 pe partea latero-
interna a tendonului ahilian si. In continuare, pe sanlul dintre muschii grupei
postorioare, degetul 4 pe partoa latero-extema a tendonului lui Anile si. in
continuare, pe sanlul dintre muschii grupei posterioare. iar degetul 5 pe partea
posterioara a maleolei exteme si. in continuaro. po sanlul dmtre grupele de
muschi latero-exlerno si posterioare. Urmannd saniunle Indicale. se executa
fricliunea pe gamba. plica genunchiului s i coapsa, pdna la treimea mijlcoe sau
pana la plica fesiera. Se revine y se reia
fjrw 3 - fata si muchiile ubwi 51 grupa de muschi latero-interna. Palma
maimi stangi este suspendata sub partea latero-interna a calcaneului (cu
degetele orientate spre cap): degetul 5 pe partea antenoara a maleolei interne
si- in continuare.
continuare. pe sanlul
pe fata tibie).dmtre muchia
degetul 2 peantenoara
partea aposterioara
tibiei 51 grupa
a de muschi sj, tn
maleolei
continuare, pe muchia posterioara a tibiei. Se efectueazd fricliunea pe gamba si
pe genunchi. Se continua pe coapsfl, cu degetul 5 pe santul dintre grupele do
muschi anterioara si latero-interna. degetele 4 si 3 pe sanlurile dintre muschii
grupei latero-interno, iar degetul 2 pe sanjul dintre grupele de muschi latero-
interna s i posterioara. p3nd la plica pelvina. Se revine $i se reia.
In cadrul masajutui zonal, se insist.! cu fricliunea pe si printre tendoane s1
muschii afectali & gambei
Se intercaleaza netezirile spedfice si se trece la batere.

4. BATEREA
Pozitia maseurului: cu fata la regiunea de tratat.
Pe aceasta regiune. baterea cu causal, cu partea cubitala. cu pumnut s i sub
forma de ciupitura se executa pe gamba si pe coapsa. evitandu-se plica
genunchiului.

ATENTIEI
Este fttMU baterea in cazui pacmnpk>r cu vance

Maseurul revine la pozilia anterioara.


Se intercaleaza netezirea cu douS mSrni si se trece la
vibratii.

5. VIBRATIILE

a. V i b r a f l l l e c u d o u S m S i n i
L i n i a 1 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte se fixeaza pe
partea posterioara externa a calcaneului. iar palma mamii stangi pe partea
postero-interna (cu vdrful degetelor oriental spre cap). Se efectueazd vibratii pe
partea posterioara a gambei. pe phca genunchiului si, in continuare. pe partea
posterioara a coapsei. pana la treimea mijlocie sau plica fesiera. Apoi. se aluneca
usor in lateral Se revine sj se reia
lino 2 - grupele de muschi latero-laterale. Palma mdinii drepte se
pozitioneazd pe partea latero-externd a calcaneului, iar palma mdmii stangi pe
partea latero-interna (cu varful degetelor oriental spre cap). Cu mdna dreapta,
se efectueazS vibralii pe partes latero-externS a gambei. genunchiului 5)
coapsei. pana la treimea mijlocie sau la creasta iliacd lateraia. Cu mdna stanga.
se efeclueaza, concomitent cu mdna dreaplS, vibralii pe partea latero-interna a
gambei. genunchiului si coapsei, pSnS la plica pelvina. Apoi, se atunecS cu
ambele
b. Vmaini
i b r a t spre
i i l e clinia
u mmedians
a i m u l t ea coapsei.
d e g e t e Se revine s' se reia
U n i a 1 - grupa de muschi latero-externS. Palma mainii drepte este
suspendata sub partea latero-extema a calcaneului. cu indexul pe sanlul dintre
grupele de muschi poslerioara si latero-externS, degetele 3 si 4 pe saniurile
dintre muschii grupei latero-externe. iar degetul 5 pe §anlul dintre grupele de
muschi latero-externS s> anterioarS. UrmSrind saniurile indicate, se executS
vibralii pe gamba, genunchi si coapsa. pans la treimea mijlocie sau la creasta
iliaca laterals. Se revine s> se reia.
L i n i a 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mSinii drepte este
suspendata sub niveiul calcaneului (cu vSrful degetelor orientat spre cap):
indexul pe partea posterioarS a maleolei interne §i. in continuare. pe sanlul
dintre grupa de muschi posterioara si muchia posterioarS a tibiei, degetul 3 pe
partea latero-interna a tendonului ahilian §i, in continuare, pe sanlul dintre
muschii grupei posterioare. degetul 4 pe partea latero-extemS a tendonului lui
Ahile si. in continuare, pe -sanlul dintre mu§chii grupei posterioare, iar degetul 5
pe partea posterioarS a maleolei externe si. in continuare. pe Sanlul dintre
grupele de muschi latero-externe §i posterioare. UrmSrind saniurile indicate, se
executS vibralii pe gambS, plica genunchiului 5! coapsa pana la treimea mijlocie
sau pSnS la plica fesiera. Se revine si se reia.
U n i a 3 - fala s> rnuchiile tibiei s i grupa de muschi latero-internS. Palma
mSinii stangi este suspendata sub partea latero-internS a calcaneului (cu vSrful
degetelor orientat spre cap): degetul 5 pe partea anterioarS a maleolei interne si
in continuare, pe sanlul dintre muchia anterioara a tibiei si grupa de muschi
anterioara. degetele 4 si 3 pe maleolS §l, in continuare, pe fala tibiei. degetul 2
pe partea posterioarS a maleolei si. Tn continuare, pe muchia poslerioara a
tibiei. Se efectueazS vibralii pe gambS si pe genunchi. Se continua pe coapsa,
cu degetul 5 pe sanlul dintre grupele de muschi anterioara 51 latero-internS,
degetele 4 si 3 pe saniurile dintre muschii grupei latero-interne. iar degetul 2 pe
sanlul dintre grupele de muschi latero-interna s i posterioarS, pana la plica
pelvinS. Se revine §i se reia.

ATENTIEI
V / b r s t i t f e n u s e e f e c t u e a z a paden\i!or c u v a n c e .

Partea plantara se traleaza cu pacientul Tn pozilie de decubit dorsal. Se


intercaleaza netezirea cu douS mSini si se trece la miscari.
B. PROCEDURI COMPLEMENTARE

MISCARILE

Pentru aceasta regiuna, miscarile se executa- din articulatiHe


intertalangiene si falangometatarsiene, din articulatia gleznei (deoarece pe
gamba se aflfi muschii care mobilizeaza aceste articulatii) si din articuiatia
genunchiului.
Miscdrile care se efectueaza sunt miscari pasive, pasivo-active, active, aclive
cu Incarcatura si active cu opozilie.
Pozilia maseurului: tn ortostatism. cu fala la regiunea de tratat,
Pentru miscarea de flexie a gambei se fixeaza palma mainii stangi pe
coapsa, iar cu palma mainii drepte pe partea anterioara a articulatiei gleznei, se
ridica gamba si se executa flexia, lent si progresiv, pana la limita dureroasa (de
cate ori este nevoie). Apoi. la Indicate maseurului, pacientul executa flexia
gambei pe coapsa, ajutat sau singur, cu incarcatura adecvata sau/§i opozitie.
Se executa netezirea cu doua maini 51 se trece la rnasajul gambei stangi.

* *

. GAMBA STANGA - PARTEA POSTERIOARA

Pentru gamba membrului inferior stSng. pozitia pacientului, a maseurului. a


mainilor acestuia este tdentica cu cea de la rnasajul gambei membrului inferior
drept. In ce priveste liniile, deosebirea consta in faptul ca, la gamba stanga, linia
1 este grupa de muschi latero-interna §! se preiucreaza cu mana dreapia, iar
linia 3 este grupa de muschi Iatero-externa si se preiucreaza cu mana stanga.
Pacientul Tsi schimba pozilia pentru efectuarea masajului pe partea
anterioara.

. GAMBA STANGA - PARTEA ANTERIOARA

Pozilia pacientului: Tn decubit dorsal, cu picioarela in usoara abductie sau Tn


decubi* lateral, cu perna Tntre genunchi 51 glezne.
Pozitia maseurului: Tn ortostatism lateral dreapia pacientului, cu soldul drept
la nivelul articulatiei gleznei si piciorul stang usor In fata.
1. NETEZIREA

Pozitia pacientului: Tn decubit dorsal.

a. Netezirea cu doua maini


L i n i a 1 - grupa de muschi anterioara. Palma mainii drepte este suspendata
Tn fata degetelor 5, 4 si 3 ale labei piciorului, cu degetele pe partea antero-
externS. Palma mainii stSngi este suspendata in fala degetelor 1 si 2 ale labei
piciorului, cu degetele pe partea antero-latero-intema (cu varful orientat spre
articulatia gleznei). Urmannd aceste linii, se efectueaza netezirea. concomitent,
cu palmele, pfin3 la si pe articulatia gleznei. Se continua pe gamba (cu mana
dreapta pe partea antero-latero-externa, iar cu mana stanga pe partea antero-
latero-interna), genunchi si coapsa. pana la plica inghinala. Se revine si se reia.
L i n i a 2 - gnjpele de muschi latero-laterale. Se fixeaza palma mainii drepte
pe partea latero-extema a labei piciorului. degetele Tmbracand maleola
externa, iar palma mainii stSngi pe partea latero-interna, degetele Tmbracand
maleola interna (varful degetelor este oriental spre cap). Cu mSna dreapta, se
efectueaza netezirea urmarind partea latero-extema a gambei, a genunchiului si
a coapsei, pana la treimea mijlocie sau creasta iliaca laterala. Concomitent, cu
mSna stanga, se urmareste partea latero-interna a gambei. genunchiului si
coapsei. pana la treimea mijlocie sau pana la plica pelvina, de unde se aluneca
usor spre partea anterioara a coapsei. Se revine $1 se reia.

b. N e t e z i r e a c u m a i m u l t e d e g e t e
U n i a 1 - grupa de muschi latero-externa. Palma mainii drepte este
suspendata sub partea latero-externa a calcaneului. cu degetul 5 pe partea
posterioara a maleolei si, in continuare, pe sanlul dintre grupele de muschi
posterioara si latero-externa, degetele 4 si 3 pe maleola sj, in continuare. printre
lendoanele muschilor laterc-externi, iar degetul 2 pe santul dintre grupele de
muschi anterioara |i latero-externa. Urmarind aceste sanluri, se efectueaza
netezirea pana pe articulalia genunchiului, apoi pe coapsa. pana la creasia iliaca
laterala. Se revine si se reia.
Linia 2 - grupa de muschi anterioara. Palma mainii drepte este suspendata
deasupra degetelor 5. 4, si 3 de la membrul inferior stang (cu varful degetelor
oriental spre articulalia gleznei), cu degetul 5 pe partea latero-externa a labei
piciorului, degetul 4 pe si printre metatarsienele 5 si 4, degetul 3 pe
metalarsianul 4, jar degetul 2 printre metatarsienele 4 s < 3. Palma mainii stangi
este suspendata deasupra degetelor 1 si 2 ale membrului inferior stang. cu
degetul 2 printre metatarsienele 3-2. degetul 3 printre metatarsienele 2-1.
degetul 4 pe metalarsianul 1, iar degetul 5 pe partea latero-interna a labei
piciorului. Se efectueaza netezirea panS la si pe articulalia gleznei. Se continua
pe partea anterioara a gambei (cu degetele de la mana dreapta pe santurile
dintre tendoanele si muschii de pe partea anterolateral externa a gambei, iar cu
degetele de la mSna stanga pe fala anterioara a tibiei si muchia anterioara si
posterioara a acesteia), pana la si pe articulatia genunchiului. Netezirea se
continua pe coapsa {cu degetele de la mana dreapta pe santurile dintre
tendoanele si muschii de pe partea antero-lateral externa, iar cu degetele de la
mana stanga printre lendoanolo $\ mu?chii de pe partea antero-lateral interna),
pdnd la plica inghinala. Se revine $i se reia.
L i n i a 3 - lata $• muchiile tibiei 51 grupa de muschi latero-interna. Palma
main* stAngi este suspendata sub partea latero-interna a calcaneului (maleola
interna), cu degetul 5 po partea posterioara a maleolei interne si. in continuare.
pe santul dintre grupa de muschi postenoara si muchia posterioara a tibiei.
degetele 4 si 3 pe maleola si. In continuare. pe fata tibiei. degetul 2 pe marginea
interna a maleolei si. in continuare. pe marginea tibiei. Urmarind aceste santuri.
se efectueaza netezirea pana la si pe articulatia genunchiului. Se continua pe
coapsa, cu degetul 5 pe santul dintre grupele de muschi lalero-interna s'
posterioara. degetele 4 3 pe ?antunle dintre muschii grupei lalero-interne $i
degetul 2 pe santul dintre grupele de muschi latero-interna si anterioarS. pSna
la plica pelvina. Se revine si se reia.

c. N e t e z i r e a sub forma de pieptene


Partea dorsala a mainii drepte se fixeaza pe partea antero-externa. deasupra
articulatiei genunchiului (rotul*). iar mana stanga pe partea antero-mterna
Urmdrmd aceste linii. se executa netezirea pana la plica inghinala. Se revine si
se reia. Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantat.

2. F R A M A N T A T U L

a. FrSmintatuI cu o mini
L i n i a 1 - grupa de muschi latero-extema. So fixeaza palma mainii drepte
sub maleola externa, cu policele pe santul dintre grupele de muschi antenoara
si lalero-extema. iar indexul pe sanjul dmtre grupele de muschi latero-extema s i
postenoara (Intre acestea se afla grupa do muschi iatero-externa). Urmannd
santurile indicate, se efectueaza framantatul (adunSnd concomitent cu indexul
s< policele) pe gamba. pSna la articulatia genunchiului (peste care se pSseste)
s i se continua pe coapsa, pana la creasta iliaca lateraia. Se revine si se reia.
U n i a 2 - grupa de muschi anterioara. Se fixeaza palma mainii drepte po
partea anterioara a articulatiei gleznei. cu policele pe santul dintre muchia
anterioara a tibiei 9) grupa de muschi anterioara. tar indexul pe sanjul dintre
grupele de muschi anterioara si latero-exlernd (intre ele se afia grupa de muschi
antenoara a gambei). Urmannd sanjurile indicate, se efectueaza framantatul
(adunand concomitent cu indexul s i policele i pe gamba. pana la articulatia
genunchiului (peste care se paseste). Se continua pe coapsa. cu policele pe
santul dmtre grupele de muschi latero-interna S' antenoara. iar indexul pe santul
dintre grupele de muschi antenoara y latero-extema. pana la phca inghinala. Se
revine S" se reia
Unia 3 - grupa de muschi latero-interna. Se fixeaza palma mainii stangi
sub genunchi. pe partea latero-interna. cu policele pe sanjul dintre grupele de
muschi latero-intema si anterioara, Iar indexul pe sanjul dintre grupele de
muschi latero-interna s' posterioara (intre ele se afla grupa de muschi latero-
interna). Urmarind $an|urile indicate, se efectueaza framantatul pe coapsa
(adunSnd concomitent cu indexul §i policele) pana la plica pelvina. Se revine $i
se reia.
Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantatul cu doua
maini.

b. FrSmSntatuI cu douS mSini


Pozi(ia maseurului; Tn ortostatism. cu fata la regiunea de tratat.
L i n i a 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mSinii drepte se fixeaza
sub maleola externa, cu policele pe sanlul dintre grupele de muschi anterioara si
Iatero-externa, iar indexul pe santul dintre grupele de muschi latero-extema si
postenoara (Tntre ele se afla grupa de muschi Iatero-externa). mSna siSnga fiind
oglinda mainii drepte. Urmannd sanlurile indicate, se efectueaza framantatul
(adunand concomitent cu Indexurile si policele) pe gamba, pana la articulatia
genunchiului (peste care se pa$e$'e) Si se continua pe coapsa. pana la creasta
iliaca laterals. Se revine §i se reia.
Lima 2 - grupa de muschi anterioara. Palma mainii drepte se fixeazS pe
partea anterioarS a articulatiei gleznei. cu policele pe §ant,ul dintre muchia
anterioara a tibiei si grupa de muschi anterioara, iar indexul pe sanjul dintre
grupele de muschi anterioarS S' Iatero-externa (intre ele se afia grupa de muschi
anterioarS a gambei), mana stSngS fiind oglinda mainii drepte. Urmarind
sanlurile indicate, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu
indexurile §t policele) pe gamba, pana la articulatia genunchiului (peste care se
pS§e§te). Se continua pe coapsa. cu policele pe sanjul dintre grupele de muschi
latero-internS si anterioara. iar indexurile pe santurile dintre grupele de muschi
anterioarS Si latero-extema. pSnS la plica inghinala. Se revine $i se reia.
L i n i a 3 - grupa de muschi ialero-intemS. Palma mainii stangi se fixeazS sub
genunchi, pe partea latero-interna, cu policele pe santul dintre grupele de
muschi anterioara si latero-internS, iar indexul pe sanlul dintre grupele de
muschi latero-interna si posterioara (Tntre ele se afla grupa de muschi latero-
interna), mana dreapta fiind oglinda mainii stangi. UrmSrind santurile indicate,
se efectueazS framantatul (adunSnd concomitent cu indexurile $i policele) pe
coapsS. pSnS la plica pelvinS. Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirea cu douS maini si se trece la frSmSntatuI In
contratimp.

c. F r S m S n t a t u I i n c o n t r a t i m p
Pentru aceastS forma de framanlat. pozitia pacientului. a maseurului si a
mSinilor acestuia, precum si liniile cu limitele lor sunt idenlice cu cele de la
poswrioara. rJegete* 4 s. 3 pe maCi L in SrJ?rfI mU9Ch' later°-«*wn» 5'

as
^ ratlin 51
S 2
P"~^r^ 5
** 3

tabe. p.ciorului (cu varful orient ^S^^jS^iSfT^ a


efectueaza gelu-rea. concomitent ai«SK'i&fi. SSK aCGS,e 5an uri se
l '
So contmua geluirea pe partea Z2fclT*^52 „ ' 5 fltezn*.
5
urmarind san,uri<e din.re CU555/S XI i ^ ' ' de la mana

aceste.a, ,ar degetele de hSK i aWMI


>'*«* externa a
anterioara si poJenoara a aces^L S5 h an,6fi ar a ,ibloi
° * - ™<**

grupa
™5ch, po5,en0a,a « mSTpSJSS* aSffSBi?
olols *T ""^ * contnuare. pe
fata tibia «, deo«h,i 5 ^[ „L ' °9 ■» 5' 3 po maloola si. in

3. F R I C T I U N E A $1 FRICTIUNEA CU VI BR A ni
a maleolei si. Tn continuare. pe sanlul dinlre grupele de muschi posterioara si atero-
externS. degetele 4 si 3 pe maleola si, Tn continuare. printre lendoanele muschilor aiero-
exterm. iar degetul 2 pe partea anterioara a maleolei si. m continuare, pe sanlul dintre
grupele de muschi anterioara §i latero-extema. Urmarind aceste sanluri. se efectueaza
fricliunea pana la si pe articulatia genunchiului, apoi pe coapsa. pana la creasta iliaca
lateraia. Se revine si se reia.
L i n i a 2 - grupa de mu§chi anterioarS. Palma mainii drepte este suspendata" ceasupra
degetelor 5, 4. 3 de la membrul inferior slang, cu degetul 5 pe partea latero-extemg a
label piciorului. degetul 4 pe si printre metatarsienele 5 si 4. degetul 3 pe metatarsianul
4, iar degetul 2 printre metatarsienele 4 si 3.
In acelasi limp, palma mSinii stangi este suspendata deasupra degetelor 1 si 2 ale
membrului inferior stang. cu degetul 2 printre metatarsienele 3-2, degetul 3 printre
metatarsienele 2-1. degetul 4 pe metatarsianul 1, iar degetul 5 pe partea latero-interna a
labei piciorului (varful degetelor este orientat spre articulatia gleznei). Urmarind acesie
saniuri. se efectueaza fricliunea pana la si pe arliculalia gleznei.
Se continua fricliunea pe partea anterioara a gambei, cu degetele de la mana dreapta
pe sanlurile dintre tendoanele si muschii de pe partea antero-iatero-externa a gambei.
iar cu degetele de la mana stanga pe faja tibiei si muchia anterioara §i posterioara, pana
la si pe arliculalia genunchiului. Se continua pe coapsa, cu degetele de la mana dreapta
pe sanlurile dintre tendoanele sj muschii de pe partea antero-lateral externa, iar cu
degetele de la mSna stanga printre tendoanele si muschii de pe panea antero-lateral
interna, pana la plica inghinala. Se revine $i se reia.
L i n i a 3 - fate si muchiile tibiei si grupa de muschi latero-interna. Palma mSinii
stangi este suspendata sub partea latero-internS a calcaneului (maleola interna), cu
degetul 5 pe partea posterioara a maleolei interne si. Tn continuare, pe sanlul dinlre
grupa de muschi posterioarS s muchia poslerioarS a tibiei, degetele 4 si 3 pe rnaleofS
1

§i, Tn continuare, pe fate tibiei, iar degetul 2 pe partea anterioara a maleolei §i, Tn
continuare. pe sanlul dintre grupa de muschi anterioarS s' muchia anterioarS a tibiei.
UrmSrind aceste sanluri. se efectueaza fricliunea pana la si pe articulatia genunchiului.
Se continuS pe coapsS, cu degetul 5 pe santul dintre grupele de muschi latero-interna si
posterioara, degetele 4 sj 3 pe santurile dintre muschii grupei latero-interna s< degetul
2 pe santul dintre grupele de muschi latero-interna si anterioarS. pana la plica pelvina.
Se revine si se reia.

. M A SA J U L Z O N A L A L F E J E I P L A N T A R E

1. NETEZIREA

a. Netezirea cu o manS

Pozilia maseurului: la capStuI patului, cu fate la partea plantara a piciorului


pacientului.
A. DESCRIEREA TEHNICII DE EXECUTIE A MANEVRELOR MASAJULUI
TERAPEUTIC

1. NETEZIREA (EFLEURAJUL SAU MANGAIEREA)

Netezirea este manevra de Tncepere a masajului. de intercalare Tntre celelalte


manevre si de Tncheiere.

116
Netezirea se executa Tn sensul circulajiei venoase. Viteza de alunecare pe zona de
tratat trebuie sa o depaseasca cu pulin pe cea a scurgerii sangelui in vene: netezirea
trebuie sa aiba o presiune variabila. Tn funclie de zona tratata si de scopul urmarit. Pentru
efecte profunde asupra anumitor supratele tratate. netezirea se executa cu partea
cubitala a mainii (pe liniile articulara), cu podul palmel sau cu pumnul Tnchis (partea
dorsalS sub forma de pieptene). O presiune mai profunda se poate objine plasand o
mSna* peste cealalta. iar pe zone mai restrSnse, suprapunand degetele.
Fa\$ de libra musculara. miscanle de netezire sunt longitudinale sau transversale. la
executarea acestora folosmdu-se o mana sau doua. simultan sau alternativ.
In momentul inceperli netezirii, mainile maseurului trebuie sa fie calde pentru
adaptarea corespunzatoare a corpului pacientului la masaj. Pe suprafaia de tratat se aplica
si se intinde uleiul, crema sau pudra de laic, prin miscari usoare. mangaietoare. Odata cu
executarea netezirii. maseurul poate sesiza eventuate modificari anatomo-fiziologice ale
pacientului si poate acliona Tn consecinja.

Efectele generate ale netezirii:


- aclivarea circulate! sangelui din venele si capilarele superficiale (facilitarea circu-
laliei de Intoarcere);
meniinerea si cresterea elasticitatii §i suplelei pielii; deschiderea canalelor de
excrelie ale glandelon
- favorizarea procesului de elitiinare a sudor!) si a secretjiilor sebacee;
- indepartarea celulelor corncase epidermice;
- curaiarea de impuritaji (celule moarte. saruri); linistirea si calmarea durerilor;
- relaxarea musculara $i neuropsihica a pacientului.
a. Netezirea cu ultima falanga a unuia sau mai multor degete
Zonele pe care se executa aceasta forma de netezire sunt; §ant,urile paravertebrale $i
intercostale; saniurile dintre ligamente, tendoane, muschi sau grupe de mu§chi (de pe
coapse, gambe. brai si antebral); crestele si 'etele hbere ale oaseior (crestele iliace, faia
tibiei. radius, cubitus, stern, frunte. fala s i calota); saniurile dintre case (linii articulare
tarsiene. melatarsiene s i degete. genunchi. cot, umar. carpiene. metacarpiene).

117^
Mana slangs se fixeaza pe degetul mate al labei piciorului. Degelele 2, 3. 4 §i
5 de la mana dreapta se fixeazS pe partea plantara a labei piciorului, iar policele
pe partea latero-extema sj anterioara. Se efectueaza netezirea pana pe
caicaneu. Se revine si se reia.
Apoi, cu mana dreapta, se fixeaza laba piciorului de la nivelul degetului 5.
Degetele 2, 3, 4 si 5 de la mana stanga se fixeaza pe partea plantara a labei
piciorului, iar policele pe partea latero-interna sj anterioara. Se efectueaza
netezirea pana pe caicaneu. Se revine si se reia.

b. Netezirea sub forma de pieptene


Mana stanga fixeaza laba piciorului de la nivelul halucelui, iar mSna dreapta
efectueaza netezirea sub forms de pieptene, TncepSnd de la nivelul falangelor.
pSn£ pe caicaneu (insisland pe aponevroza plantara). Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirea cu o mana sj se trece la framantat.

2. F R A M A N T A T U L

a. FrSmSntatuI cu o manS
Mana stanga fixeaza laba piciorului de la nivelul halucelui, iar mana dreapta
ss fixeaza la nivelul degetului mic pe partea latero-extema (cu degetele 2 , 3, 4,
5 pe partea plantara, iar cu policele pe partea Iatero-externa anterioara). Se
executa framantatu. (adunand concomitent cu policele si indexul) pana pe
caicaneu. Se revine si se reia.
Apoi, cu mana dreapta se fixeaza laba piciorului de la nivelul degetului mic.
Pair.a mainii stangi este suspendata (spre partea latero-interna a labei
piciorului), cu indexul pe linia articulajiilor matatarsofalangiene (la nivelul
halucelui) si cu policele la nivelul treim mijlocii a par\\\ plantare. Urmarind aceste
linii. se executa framantatul p£n3 la partea Iatero-externa a labei piciorului. Se
revine si se reia.
Se intercaleaza netezirea cu o mana ?i se trece la framantatul cu doua maini
$\ In contratimp.

b. FrSmSntatuI cu douS maini si framantatul in contratimp


Aceste manevre se executa pe aceieasi linii (cu iimitele lor) pe care s-a
executa: framantatul cu o mana.
Dupa fiecare forma de framantat, se intercaleaza netezirea si se trece la
geluire

c. G e l u i r e a
- Cu mana stanga, se fixeaza laba piciorului de la nivelul halucelui. Palma
maini drepte este suspendata sub nivelul degetelor 5, 4, 3 ale labei piciorului, cu
articulator falangomeialarsiene. Urmarind acesie linii. se efectueaza
geluirea pana la partea posterioara a calcaneului. Se revina si se reia.
- Cu mana dreapta, se fixeaza laba piciorului de la niveiul degetelor 5
$\ 4. Palma mainii stangi este suspendata sub niveiul degetelor t si 2 ale
labei piciorului, cu degetul 2 pe partea latero-interna a acesteia, iar
degetele 3, 4 si 5 pe partea plantara, la niveiul articulator
falangomeialarsiene. Se efectueaza geluirea (cu o presiune mai mare la
niveiul aponevrozoi plantara) pana la partea posterioara a calcaneului.
Se revine $i se reia

118
Se intercaleaza netezirea si se trece la frictjune.

3. F R I C T I U N E A

a. Cu mana stanga. se fixeaza laba piciorului de la niveiul halucelui.


Palma mainii
drepte este suspendata sub niveiul degetelor 5. 4, 3 ale labei piciorului.
cu degetul 2 pe
partea latero-extema a acesteia. iar degetele 3, 4 sj 5 pe partea
plantara, la niveiul
artjculaliilor falangomeialarsiene. Urmarind aceste linii, se efectueaza
fricliunea pana la
partea posterioara a calcaneului. Se revine si se reia.
b . Cu mana dreapta, se fixeaza laba piciorului de la niveiul degetelor
5 si 4. Palma
mSinii stSngi este suspendata sub niveiul degetelor 1 si 2 ale labei
piciorului, cu degetul
2 pe partea latero-interna a acesteia, iar degetele 3, 4 sj 5 pe partea
plantarS, la niveiul
articulat,iilor falangornetatarsiene. Se efectueazS fricliunea (cu o
presiune mai mare la
niveiul aponevrozei plantare) pana la partea posterioara a calcaneului.
Se revine si se
reia.
Pe aponevroza plantara, se efectueaza s' fricliunea cu nodoziiaiile
degetelor. Se executa netezirea pe lalpS.
Se intercaleaza netezirile specifics regiunii si se trece la batere.

4. BATERE A

Pozilia maseurului: cu fata la regiunea de tratat.


Aceasta manevra se executa pe partea antero-externa a gambei §i
pe partea antero-bilateraiS a coapsei. Baterea cu causui. cu partea
cubitala si cu pumnul se executa numai pe coapsa. iar baterea sub
formS de ciupiturS pe toatS regiunea.
Pe partea plantara, se executa baterea cu partea cubitala si cu
pumnul. insistSndu-se pe aponevrozS.

119^
ATENJtEl
E s l e I n t e r z i s a b a t e r e a i n c a z u t p a c i e n j i t o r cu v a r i e s .

Maseurul revine la pozilia anterioara.


S© intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la vibralii.

5. V I B R A T I I L E

a. Vibratiile cu cfouo maim


L i n i a 1 - grupa de muschi anterioara. Palma mainii drepte este suspendata
in fata degetelor 5, 4, 3 ale labei piciorului. cu degetele pe partea antero-lalero-
externa. In acelasi timp. palma mainii stangi este suspendata in fata degetelor
1. 2 ale labei piciorului, cu degetele pe partea antero-latero-interna. Urmarind
aceste linii, se efectueaza vibratii. concomitent, cu palmele, pana la §i pe
articulatia gleznei. Se continua pe gamba. cu mdna dreapta pe partea anlero-
latero-externS. iar cu mana stanga pe partea antero-latero-interna, pe genunchi
si pe coapsa, pSna la plica inghinala. Se revine s' se reia.
L i n i a 2 - grupele de muschi latero-laterale. Se fixeaza palma mainii drepte
pe partea latero-extema a labei piciorului (degetele tmbracand maleola
externa), iar palma mSinii stSngi pe partea latero-interna (degetele Tmbracand
maleola interna), cu varful onentat spre cap. Se efectueaza vibratii, urmarind cu
mana dreapta partea latero-extema a gambei, genunchiului s' coapsei, pana la
treimea mijlocie sau creasta iliaca lateraia. Concomitent, cu mana stanga se
urmaraste partea latero-interna a gambei, genunchiului Si coapsei, pana la
treimea mijlocie sau plica pelvina, de unde se aluneca usor spre partea
anterioarS a coapsei. Se revine s> se reia.

fa. V i b r a t i i l e c u m a i m u l t e d e g e t e
L i n i a 1 - grupa de muschi latero-externS. Palma mainii drepte este
suspendata sub partea latero-externS a calcaneului (maleola externa), cu
degetul 5 pe partea posterioara a maleolei s i , in continuare, pe s-an^ul dinlre
grupele de muschi posterioara si Iatero-externa. degetele 4 si 3 pe maleolS §i.
Tn continuare. printre tendoanele muschilor latero-externi. iar degetul 2 pe
maleola si, tn continuare, pe sanlul dintre grupele de mu§chi anterioara §i latero-
externS. UrmSrind aceste sanluri, se efectueaza vibratii pSna la si pe articulatia
genunchiului. apoi pe coapsS. pans la creasta iliaca lateraia. Se revine §i se reia.
L i n i a 2 — grupa de muschi anterioara. Palma mainii drepte este
suspendata deasupra degetelor 5, 4, 3 de la membrul inferior stSng, cu degetul
5 pe partea latero-externS a labei piciorului, degetul 4 pe si printre
metatarsienele 5 §i 4, degetul 3 pe metatarsianul 4, iar degetul 2 printre
metatarsienele 4 ?i 3. Palma mSinii stangi este suspendata deasupra degetelor
1 si 2 ale membrului inferior stSng, cu degetul 2 printre

120
melalarsienele 3-2, degetul 3 printre metatarsienele 2-1. degetul 4 ps
metalarsianul 1, iar degetul 5 pe partea latero-internS a labei picionjlui (varful
degetelor este orientat spre articulatia gleznei).
UrmSrind santurile indicate, se efectueaza vibralii, concomitent. cu ambele
main! pana la §i pe articulatia gleznei. Se continua pe partea anterioara a
gambei (cu degetele mSinii drepte pe saniunle dintre tendoanete si muschii de
pe partea antero-latero-externS, iar cu degetele mainii stangi pe fata anterioara a
tibiei, muchia anterioara si posterioara), pSnS la si pe articulalia genunchiului. Se
continua pe coapsa (cu degetele mainii dreple pe santurile dintre tendoanela si
muschii de pe partea antero-latero-externS. iar degetele mSinii stangi printre
tendoanele si muschii de pe partea aniero-latero-internS). pSnS la plica
inghinala. Se revine st se reia.
L i n i a 3 - fala si muchiile tibiei si grupa de muschi latero-interna. Palma
mainii stSngi este suspendata sub partea latero-internS a calcaneului (maleola
interns), cu degetul 5 pe partea posterioara a maleolei interne si, in continuare,
pe santul dintre grupa de muschi posterioara §i muchia posterioara a tibiei,
degetele 4 si 3 pe maleola si. in continuare, pe fala tibiei, iar degetul 2 pe partea
anterioara a maleolei §i, Tn continuare. pe santul dintre grupa de muschi
anterioara a tibiei. Urmarind acaste sanluri, se efectueazS vibralii pana la si pe
articulatia genunchiului. Se continua pe coapsa, cu degetul 5 pe santul dintre
grupele de muschi latero-interna §i posterioarS, degetele 4 si 3 pe Santurile
dintre muschii grupei latero-interne §i degetul 2 pe sanlul dintre grupele de
muschi latero-interna §i anterioara. pSnS la plica pelvina. Se revine si se reia.

c. V i b r a f i i l e p e p a r t e a p l a n t a r *
Mana stanga fixeaza laba picionjlui de la niveiul halucelui. Palma mSinii
drepte se pozilioneaza pe partea plantara si latero-externa sub niveiul degetelor
5, 4 si 3. Se efectueazS vibralii pana la partea posterioara a calcaneului. Se
revine si se reia.
MSna dreapta fixeaza laba picionjlui de la niveiul degetelor 5 $i 4- Palma
mSinii stSngi se pozilioneaza pe partea plantara si latero-interna, sub niveiul
degetelor 1 si 2. Se efectueazS vibralii pSnS la partea posterioarS a
calcaneului. Se revine s' se reia.
Pe aponevroza plantara se efectueaza vibralii cu nodozitatile degetelor.

B. MANEVRE COMPLEMENTARE

Acestea sunt: rulatul si cernutul pe gamba §i coapsa. tractjunile si tractiunile


cu scuturaturi pentru articulaliile genunchiului. gleznei ?i degetelor. rotaiia
interns §i externa pentru articulalia tibiaparonialS, compresiunile pa maleole.
Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la miscari.
C. PROCEDURI COMPLEMENTARE

MISCARILE

Miscarile sum: pasive, pasivo-aclive, active, active cu incarcatura s>


cu opozitie
1. Misciri din articulatia genunchiului
a. Flexia gambei pe coapsa si a coapsei pe bazin

121
Mdna dreapta se fixeaza pe partea antenoara a articulatiei gleznei. iar
mana stanga pe phca genunchiului, cu policele pe partea latero-interna
a articulatiei Cu mdna stanga se ridica de la nivelul articulatiei, iar cu
mana dreapta se executa miscarea de flex e a coapsei pe bazin si a
gambei pe coapsa. lent s' progresiv. pdnd la limita dureroasa. Piciorul se
readuco la pozitia initiala, fiind in continuare sustinut de mdna stanga.
b.Exlensia gambei pe coapsa
Mdna stdnga se fixeazd pe treimea distald a coapsei (deasupra
articulatiei genunchiului. pe care o fixeaza), iar mana dreapta pe partea
posterioara a articulatiei gleznei. Cu mdna dreapta se ridica gamba. lent
si progresiv. pana la limita dureroasa. Gamba se readuce la pozitia
initiala, fiind in continuare sustinutd de mdna dreapta.
2. Miscari din articulatia gleznei
Pozitia maseurului: In ortostatism cu fata la articulatia gleznei.
Palma mdmii stdngi fixeazd gamba de la nivelul treimn distale. iar
palma mdinii drepte se fixeazd pe partea plantara a labei piciorului. Se
efectueaza miscarile de ftexie dorsaia. extensie. dorsoflexie. rotapo si
circumductie. Apoi se indica pacientului sa execute aceieasi rruscdn.
ajutat sau singur, cu incarcatura sau opozipe
3. M i s c S r i din articulable intertarsiene
Avdnd tn vedere cd pe gamba sunt situali muschii care mobilizeazd
falangele. se efectueaza si mi$cdn din articulable intertarsiene.
Cu mSna dreapta so fixeaza calcaneul, iar cu mdna stdngd, pe
partea dorsaia a labei piciorului. se fac mobilizdri ale oaselor tarsiene
(de cate ori este novoie).
4. MiscSri din articulable tarsometatarsiene
Cu mdna stdngd se fixeaza (arsienele. iar cu mdna dreapta fixatd pe
partea plantara (la nivelul treimii distale a piciorului) se fac mobilizdri ale
oaselor metalarsiene (de cdte ori este nevoie).
5. M i s c S r i d i n a r t i c u l a i i i l e i n t e r m e t a t a r s i e n e
Pozitia maseurului: Jn ortostatism la capalul patului. cu fate la partea
plantara a piciorului.
Degetele 2. 3, 4 si 5 de la mana dreapta se fixeaza pe talpa. cu
policele pe panea anterioara a labei piciorului. la nivelul extremitatjlor
distale ale metalarsienelor 5, 4 si 3, iar degetele 2, 3, 4 si 5 de la mana
stanga. pe partea plantara. cu policele pe partea antenoara a labei
piciorului (la extremitatea distala a metalarsienelor 1 si 2). Se executa
miscari de mobilizare din articulatiile intermetatarsiene. prin extensie
bilaterala si phn mobilizare dorsaia si plantarS.
6. M i s c S r i d i n a r t l c u l a f i i l e m e t a t a r s o f a l a n g i e n e s i
interfalangiene
Mana stanga se pozitioneaza pe partea anterioara a labei piciorului
(fixand-o). iar palma mainii drepte pe degetele membrului inferior stang
al pacientului. Se executa miscarile de fiexie §i extensie pentru toate
degetele, concomitent sau pentru fiecare deget. Apoi, se indica
pacientului sa execute aceieasi mi§cari. ajutat sau singur. cu incarcatura
sau cu opozitie.
Se efectueaza netezirea cu doua maini si se trece la rnasajul gambei
drepte -partea anterioara.

122
. GAMBA DREAPTA - PARTEA ANTERIOARA

Pentru gamba membrului inferior drept. pozitia pacientului, a


maseurului s> a mainilor acestuia este identica cu cea de la rnasajul
gambei membrului inferior stang. In ce privesle liniile. deosebirea conslS
Tn faptul ca, la gamba dreapia. linia 1 este grupa latero-interna si se
preiucreaza cu mana dreapta. iar linia 3 este grupa Iatero-externa si se
preiucreaza cu mana stanga.

123
VIII. MASAJUL ARTICULATIEI GLEZNEI

• Delimitare zonata
tn partea inferioara, articulatia gleznei esle delimitata de extremitaiea
proximalS a oaselor tarsiene (astragal, calcancu). iar Tn partea superioara de
extremitaiea distata a tibiei si peroneului (maleola externa si interna).

• Descriere anatomic*
Oase:
-
tibia;
• peroneul,
• astragalul.
Intre acestea se formeaza articulatia gleznei.
Muschii cate mobiiizeaza segmentate ce
formeaza articulapa: TABELU
L IIVIII
MUSCHIORIGINEINSERTIEACTlUNE1234Tibialul posterior-
Pe cele 2/3 supeio-in-teme ale peroneului
• Pe la|a postero-
exierna a i*)et
- Pe membrane inter-
cso&sa- Pe tubcculul scsfoid
- Pe cuneiform
- Pe cuboid
- Pe metatarsienele 2. 3 gi 4- Inversia piciorului
- Flexor plantarTricepsul sural a. gemen exiem• Pe lata
cutanata a ccndilului fe mural• Se (ace direct cu ajutorul
unor fascicule musculare prin intermediul tendonului
ahilian- Flexor plantar
- Flexor al genunchiului (cu membrul peivin nein-caicat)b.
gemen intern• Pe laja postero-supe-rioarS a condiiului
intern femoral- Pe tendonul ahilian- Flexor plantar • Flexor
al genunchiului (cu membri/ pehin nein-
carcat)
1 2 3 4
Solearul - Po treimea • Po lendonul ahilian - Flexor plantar
postero- - Flexor al
superloara a genunchiului (cu
pero-neului membru) pelvin
- Po lima cbhca si netn-caicat)
marginea ntcrnS
a ■M
Flexorul lung al - Pe cele 2/3 - Pe baza unmet • Flaxor al uKmei
halucelui nfero-posie'oare talange 3 hemceiu tafange a nelucelm
ale pero-neulul • Flexor plantar
■ Pe memorana
inter-oioasfl
Flexorul lung al • Pe fala • Pe baza urtmclor - Floxoi pfantar si al
degetelor (alange ale -Mg> ••• Df M
posterioara a
degeietoi 2-5 - Flaxor plantar
aw
Peronierul lung - Pe peioneu (cap - Pe baza • Everest PCCI**
si IWmea metatars»a'X*ji 1 - • Flexor plantar
superioara) (aw externa
- Pe tuberozilatea - Pe tuborcukil
externa a M»ei metatanu-anuiul 5
Peionlerul scurt - Po poroneu - Po baza - Evorgia piciorului
{cap §i trolmea metalarsianului 1 - - Floxor plantar
superioara) fala externa
• Pe tuberoMatea - Pe tuberculut
externa a tibiei meiaiarsia-rulut 5
Extensorul lung - Pe cole 2/3 supe- • Pe (au oorsaia a • Extensa degetelor
al dogctclor noare interne lalan-aotor 2 s> 3 • Flexia dorsaia a
ale peroneulul ae degetele
- Po tuberoMatea 2-5 picro-
fiterna a tibei 'UlUi
- Evers<a piciorului

Artlcula{tt:
- articulajia gleznei (anicula[ie pJunaxiatt).

• Delimitarea regional* pentru rnasajul articulatiei gleznei


Tn partea infenoara. articulatia gleznei este delimitata de degetele
membrului infenor. iar in partea superioara de arliculalia genunchiului.
A. MASAJUL - 0RD1NEA SI TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR

Cand se prelucreaza ambele glezne. se incepe cu partea posterioara a


gleznei picionjlui drept si apoi a celui stang s] se continua cu partea anterioara
a piciorului stang si apoi a celui drept.
Pozitia pacientului: in decubit ventral, cu picioarele Tn u$oara abductie, cu
perna sub abdomen si rulou sub articulaliile gleznei (pentru partea posterioara)
si in decubit dorsal sau lateral (pentru partea anterioara).
Pozitia maseurului: in ortostatism sau Tn sezut. cu soldul drept la niveiul
labei piciorului pacientului si piciorul stang usor in fat,a.
Pozi(ia pacientului si a maseurului nu se descrie la (iecare manevra, ct numai
cSnc se schimba.
Fiecare manevra (cu formele ei) se repeta de 3-5 ori, pe aceeasi linie sj in
cadrul acelorasi limite (in functje de diagnostic).
In cadrul acestei regiuni, se executa masajul zonal pe articulatia gleznei,
manevrele pe care se pune accentul fiind geluirea si frictiunea.

. ARTICULATIA GLEZNEI DREPTE - PARTEA POSTERIOARA


Pozitia pacientului: Tn decubit ventral, cu picioarele in usoara abductie. cu
rulou sub glezna.
Pozitia maseurului: in ortostatism. Tn lateral stanga pacientului. cu soldul
drept la niveiul degetelor piciorului.
Fig. II.89 - Ne1e?irea CU
doud maini - linia
I (postenoaraj
1. NETEZIREA

a. Netezirea cu doua mSinl


Linia 1 - grupa de muschi
posterioara. Palma mainii drepte se
fixeaza pe partea postera-externa a
calcaneului, iar palma mainii stangi pe
partea postero-intema (cu varful
degetelor orientat spre cap). Se efec-
tueaza netezirea pe partea posterioara
a calcaneului, gleznei si gambei, pana
la plica genunchiului, dupa care se
aluneca usor in
lateral. Se revine s< se reia. (fig. II.89)

Fig. 11.90 - Netezirea cu


cou9 maini - linia 2 (latero-
laterala).
U n t i l 2 - grupele de muschi latero-la-
terale. Palma mainii drepte so pozitioneaza
pe partea Iatero-externa a calcaneului. iar
palma mamii stangi pe partea talero-intema
(cu varful degetelor orientat spre cap). Se
efectueazd netezirea pe panea externa si
interna a calcaneului sj a gambei. concomi-
tent cu ambele maim, pana fa articulatia
genunchiului, alunecandu-se spre linia
mediana a gambei Se revine si se reia.
(fig. 11.90)

b. Netezirea cu mai multe degete


Linia 1 - grupa de muschi latero-externd. Palma mainii drepte este suspendata sub
partea latero-oxterna a calcaneului. cu indexul po partea Iatero-externa a calcaneului sj,
tn continuare. pe partea posterioara a maleolei si pe santul dintre grupele de muschi
posterioara §r Iatero-externa; degetele 3 51 4 pe partea Iatero-externa a calcaneului s*.
in continuare. pe maleola si pe santurile dintre muschii grupei iatero-externe. iar degetul
5 pe partea Iatero-externa a calcaneului sj, in continuare. pe partea antenoara a
maleolei Si pe santul dintre grupele de muschi Iatero-externa 51 anterioara. Urmannd
sanlunle indkate. se executa netezirea pana la partea latero-extema a articulatiei
genunchiului. Se revine 51 se reia.
Lima 2 - grupa de muschi postenoara Palma mainii drepte este suspendata sub
caicaneu (cu vdrful degetelor orientat spre cap): indexul pe partea latero-interna a
calcaneului s1- 'n continuare. pe partea posterioara a maleolei interne, apoi pe sail"!
dintre grupa de muschi posterioara §i muchia posterioara a tibiei; degetul 3 pe partea
latero-intemd posterioara a calcaneului si. m continuare, pe partea latero-interna a
tendonului ahilian. apoi pe santul dintre muschii grupei posterioare; degetul 4 pe panea
latero-externd posterioara a calcaneului sj. In continuare. pe panea Iatero-externa a
tendonului ahilian. apoi pe santul dintre muschii grupei posterioare; degetul 5 pe panea
latero-extema a calcaneului sj. tn continuare. pe partea postenoara a maleolei exteme.
apoi pe santul dinlre grupele de muschi iatero-externa si postenoara Urmannd santurile
indicate, se executa netezirea pana pe plica genunchiului. Se revine $■ so reia.
Lima 3 - fata tibiei. Palma mainii stdngi este suspendata pe partea latero-interna
sub caicaneu (cu vdrful degetelor orientat spre cap): degetul 5 pe partea latero-
interna a calcaneului 51. In continuare, pe partea anterioara a maleolei interne si pe
muchia anterioara a tibiei; degetele 4 s' 3 pe partea latero-interna a calcaneului si,
tn continuare, pe maleola interna §i pe fata tibiei; degelul 2 pe partea latero-intemd a
calcaneului si, in
Te hni c a de e xe c ute :
Mana este suspendata sub limita
inferioara a zonei de tratat. cu
suprafata ultimei faiange lipita de
tegument, la limita inferioara a zonei
de prelucrat, pe spatiile indicate (cu
varful degetelor orientat in sensul
clrcula{iei venoase). Se efectueaza
netezirea prin alune-care pe saniurile
indicate, pana la limita superioara a
zonei de prelucrat. Se revine la limita
inferioara, pe pozitia initiala. (fig. 1.1)
Netezirea se repeta de 3-5 ori, pe
acelasi traseu s\ intre aceleasi limite
(in funclie de diagnostic). Intensitatea
compresiunii §i ritmul misca-
rilor variazS in functie de efectul urmarit si pot Fig. i.i _ Netezirea cu
uiuma faianga a unuia
create sau scadea odata cu numarul de neteziri. sau mai multor degete.

b. N e te zi re a c u toate fal ange l e unui a sau mai mul tor de ge te


Zonele pe care se executa aceasta forma de netezire sunt; santurile
paravertebrale Si intercostale; saniunle dintre ligamente. tendoane,
muschi sau grupe de mu§chi (de pe coapse, gambe, brat si antebrat):
crestele si fetele libere ale oaselor (crestele idace, fata tibiei, radius,
cubitus, stem, frunte, fata si calota); santurile dintre oase (linii
articulare tarsiene, metatarsiene si degete, genunchi, cot, umar,
carpiene, motacarpiene).
In cadrul acestei forme de netezire. suprafala de contact a degetelor
maseurului cu zona de prelucrat este mai mare.

Te hni c a de e xe c u(< e :
MSna este suspendata sub limita
Inferioara a zonei de tratat, cu
suprafala tuluror falangelor lipita de
tegument (cu varful oriental in sensul
circulate! venoase), la limita inferioara
a zonei de prelucrat, pe spatiile
Indicate. Se efectueaza netezirea prin
alunecare, pana la limita superioara a
zonei prelucrate. Se revine la limita
inferioara, pe pozitia initiala. (fig. 1.2)
Manevra se repeta de 3-5 ori, pe
acelasi traseu si intre aceleasi limite
(Tn functie de diagnostic). Intensitatea
compresiunii si ritmul miscSrilor variaza Tn funcjie de efectul urmSrit
Si pot creste sau scadea odata cu numarul de F
Nr - Netezirea cu
toate falangele unuia
sau mai multor deaete.
continuare, pe partea posterioara a maleolei interne si pe muchia posterioara a tibiei.
Urmarind aceste linii. se executa netezirea pana la partea latero-interna a genunchiului. Se
revine si se reia.

c. Netezirea sub forma de pieptene


Mainile se pozitioneaza de o parte ?i de alia a tendonului ahilian (mana dreapta pe
partea Iatero-externa si mana stanga pe partea latero-interna). Se executa netezirea pe
partea posterioara a gambei, pana la plica genunchiului. Se revine si se reia.

d. Netezirea cu douS degete (zonala)


Partea posterioara a calcaiului se prinde Tn palma. cu policele §i indexul sub maleole.
Se executa netezirea cu cele doua degete, de o parte si de alta, pe linia articulatiei si pe
caicaneu, pana la tendonul lui Ahile. Aici. se schimba pozitia degetelor (cu variul spre cap)
§i se efectueaza netezirea pe langa S' pe tendonul lui Ahile. pana la insertia cu muschiul.
Se revine 51 se reia. (fig. 11.91 a. b)
Fig. 11.91 (a, b) - Neluzirca cu doua degete (zonala). Se

intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantat

2. FRAMANTATUL

a. FrSmSntatuI cu o manS
Linia 1 - grupa de muschi latero-extema. Palma mainii drepte se fixeaza sue maleola
externa, cu policele pe santul dintre grupele de muschi Iatero-externa posterioara. iar
indexul pe sanlul dintre grupele de muschi anterioara s< latero-extema
(Tntre deschiderea acestora se afla grupa de muschi latero-externa). Urmarind
saniurile indicate, se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu policeie si
cu indexul) pe gamba. pana la partea latero-externa a articulaliei genunchiului.
Se revine §i se reia.
Linia 2 - grupa de muschi postenoarS. Palma mainii drepte se fixeazS pe
calcaneu. cu policeie pe sanlul dintre grupa de muschi posterioarS si muchia
posterioarS a tibiei, iar cu indexul pe ^anlul dintre grupele de muschi
posterioarS S' latero-externa (intre deschiderea acestora se afla grupa de
muschi posterioara). Urmarind aceste sanluri, se efectueazS frSmantatui
(adunand concomitent cu policeie S1 indexul) pe gamba, pSna la plica
genunchiului. Se revine s> se reia.
Se intercaleaza netezirea cu douS maini si se trece la frSmSntatuI cu douS
mSini.

b. Framantatul cu doua mUini


Pozilia maseurului: cu fa(a la regiunea de tratat.
Unia 1 - grupa de muschi latero-extema. Palma mainii drepte se fixeaza sub
maleola externa, cu policeie pe sanlul dintre gnjpele de muschi latero-externS si
posterioara. iar cu indexul pe sanlul dintre grupele de muschi latero-externS si
anterioarS (intra deschiderea acestora se afla grupa de mu§chi latero-externa).
mana stanga fiind oglinda mSinii drepte. Urmarind saniurile indicate, se
efectueaza frSmSntatuI (adunSnd concomitent cu policeie si indexurile) pe
gamba, pana la partea latero-externS a articulaliei genunchiului. Se revine S' se
reia.
Linia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte se fixeazS pe
calcaneu. cu policeie pe sanlul dintre grupa de muschi posterioarS §i muchia
posterioara a tibiei, iar cu indexul pe sanlul dintre grupele de muschi posterioarS
si latero-extema (intre deschiderea acestora se afla grupa de muschi
posterioara), mSna stSngS fiind oglinda mainii drepte. Urmarind aceste linii, se
efectueaza frSmSntatuI (adunand concomitent cu indexurile si policeie) pe
gambS. pana la plica genunchiului. Se revine si se reia.
Se mtercaleazS netezirea cu doua maini si se trece la frSmSntatuI in
contratimp.

c. FrSmSntatuI in contratimp
Pentru aceasta forma de framantat, pozilia pacientului. a maseurului si a
mSinilor acestuia. precum si liniile cu limitele lor sunt identice cu cele de la
frSmantatui cu douS maini.
Dupa framantatul Tn contratimp, maseurul revine la pozilia antenoara.
Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la framSntatul sub forma de
geluire.

131
Tig. 11.92 -
Gel
uir
ea
cu
1 i-
TK:
in continuare. pe partea
postenoara a maleolei si pe
santol dintre grupele de muschi
postenoara si Iatero-externa; mai multe
degetele 3 si 4 pe partea latero- degete - linia I
-externa).
extema a calcaneului si. in
continuare. pe maleola sj pe
sanlunle dintre muschii grupei
later o-exteme. iar degetul 5
pe partea latero-extema a
calcaneului $i. In continuare.
pe partea anterioara a
maleolei s> pe sanjul dntre
grupele do muschi latero-
extema 51 anterioara.
Urmdrind sanlurile indicate,
se executa geluirea pana la
partea latero-extema a
articulatiei genunchiului. Se
revine sj se reia. (fig. 11.92)
Linia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mdinii drepte
este suspendata sub caicaneu (cu vSrful degetelor orientat spre
cap): indexul pe partea latero-interna a calcaneului si. in
continuare. pe partea postenoara a maleolei interne, apoi pe
san(ul dmtre grupa de muschi postenoara sj muchia posienoara
a Mtt degetul 3 pe partea latero-interna postenoara a
calcaneului ?t in continuare. pe partea latero-interna a tendo-
nului aMian. apoi pe santul dintre muschii grupei posterioare:
degetul 4 pe partea lalero-extemA poslenoaia a calcaneului sj. in
continuare. pe partea latero-externd a tendonului ahilian apoi
pe santul dintre muschii grupei posterioare; degetul 5 pe partea
iatero-externa a calcaneului si. in continuare. pe partea
posterioara a maleolei exierne, apoi pe sanlul dintre grupele de
muschi lateto-externe si posterioare. Urmarind sanlunle

132
indicate, se executa geluirea p&nd pe plica genunchiului Se
revine s\ se reia. (tig. 11.93)

Linia 3 - (ala tibiei. Palma mainii stangi este suspendata pe


partea latero-internd sub caicaneu (cu varful degetelor orientat
spre cap): degetul 5 pe partea latero-interna a calcaneului $}, in
continuare, pe partea anterioara a maleolei interne, apoi pe
muchia antenoara a tibiei; degetele 4 si 3 pe partea latero-
inlernS a calcaneului si. in continuare. pe maleola interna, apoi
pe fata tibiei; degetul 2 pe partea latero-interna a calcaneului
si.
in continuare. pe partea posterioara a maleolei interne, apoi pe muchia
postenoarS a tiDiei. Urmannd aceste linii. se executS geluirea pans la partea
latero-interna a genunchiului. Se revine si se reia.

• Geluirea cu douS degete (zonala) Pozitia


maseurului: Tn ortostatism. la capatul patului cu ' la partea
Pe partea latero-externa a calcaneului plantara.
Palma mSinii stSngi se pozilioneaza pe
partea latero-mtemS a calcaneului (pe
care ii fixeazfi). iar palma mSimi
drepte este suspendata. cu degetele
2 si 3 pe partea oostenoard 51
inferioara a calcaneului. Urmannd
aceasta lime, se efectueaza geluirea
pana la metatarsiene. Se revme si se
reia. (fig. 11.94)
Tot cu palma mainii dreple
suspendata, cu degetul 2 pe partea
poslerioara si supenoara a
calcaneului. iar cu degetele 3 §1 4 pe Fig
calcaneu. se efectueaza geluirea pana 11.9 Oefcarea pe partea lawro-
la metatarsiene. Se remne si se reia. 4 eiierni *
calcaneului

133
Pe partea latero-tntema a

Fig. Geluirea pe partea


1195 latero interna
catoaneiAii.
calcaneului
Palma mainii drepte se pozilioneaza
pe partea latero-externa a calcaneului
(pe care il fixeazS), iar palma mdinli
StSngi este suspendata. cu degetul 2
pe partea posterioara si superioara a
calcaneului. iar cu degotole 3 51 4 pe
calcanou. Urmarind aceasta lime, se
efectueaza geluirea pdna la
Tretatarsiene Se revine §1 se reia.
Apoi. tol cu palma mSimi stangi sus-
pendata. cu degetele 2 si 3 pe partea
postero-inferioara a calcaneului. se
efectueaza geluirea pana la tarsiene.
Se revine si se reia. (fig. 11.95)
Se intercaleaza netezirile speclfice
si se trece la frictiune.
3- FRICTIUNEA

a. Fricfiunea cu mai multe degete


Linia 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mainii drepte este suspendata sub
partea latero-extema a calcaneului, cu Indexul pe partea Iatero-externa sj, in continuare.
pe partea posterioara a maleolei, apoi pe sant,ul dintre grupele de muschi posterioara si
Iatero-externa: degetele 3 51 4 pe partea latero-extema §i: in continuare. pe maleola. apoi
pe §anturile dintre muschii gnjpei latero-exteme. iar degetul 5 pe partea Iatero-externa s1
in continuare, pe partea anterioara a maleolei, apoi pe sanlul dintre grupele de mu§chi
latero-extema si anterioara. Urmarind sanlurile indicate, se executa Iricliunea pana la
partea latero-extema a articulaliei genunchiului. Se revine si se reia.
Linia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mSinii drepte este suspendata sub
caicaneu (cu varful degetelor orientat spre cap): indexul pe partea latero-interna 51. in
continuare. pe partea posterioara a maleolei interne, apoi pe santul dintre grupa de
muschi posterioara sj pe muchia posterioara a tibiei: degetul 3 pe partea latero-interna
posterioara si. in continuare. pe partea latero-interna a tendonului ahilian, apoi pe sanlul
dintre muschii grupei posterioare; degetul 4 pe partea Iatero-externa posterioara si, in

134
continuare, pe partea Iatero-externa a tendonului ahilian, apoi pe sanlul dintre muschii
grupei posterioare; degetul 5 pe partea Iatero-externa si, in continuare. pe partea
posterioara a maleolei externe, apoi pe sanlul dintre grupele de muschi late rc-ex (erne si
posterioare. UrmSrind §ant,uri!e indicate, se executa fricliunea pana pe plica genunchiului.
Se revine si 56 Ie'a-
Linia 3 - lata tibiei. Palma mainii stangi este suspendata pe partea latero-interna
sub caicaneu (cu varful degetelor orientat spre cap): degetul 5 pe partea latero-interna
si. in continuare. pe partea anterioarS a maleolei interne, apoi pe muchia anterioara a
tibiei degetele 4 si 3 pe partea latero-interna si. in continuare, pe maleola interna, apoi pe
fata tibiei; degetul 2 pe partea latero-interna si, m continuare. pe partea posterioara a
maleolei interne, apoi pe muchia posterioara a tibiei. UrmSrind aceste linii, se execute
frictiunea pana la partea latero-interna a genunchiului. Se revine si se reia.

b. Frictiunea cu doua* degete (zonal*)


Pozitia maseurului: in ortostatism, la capatul patului. cu fate la partea plantara. Pe
partea latero-externS a calcaneului
Palma mSinii stangi se pozitioneaza pe partea latero-internS a calcaneului (fixandu-l),
iar palma mainii drepte este suspendata, cu degetele 2 si 3 pe partea posterioara s<
inferioarS. UrmSrind aceasta linie. se efectueaza frictiunea pana la metatarsiene. Se
revine si se reia.
Apoi, tot cu palma mSinii drepte suspendata, cu degetul 2 pe partea posterioara S1
superioara a calcaneului. iar degetele 3 sj 4 pe caicaneu, se efectueaza frictiunea pana la
metatarsiene. Se revine si se reia.
Pe partea latero-internS a calcaneului
Palma mainii dreple se pozilioneaza pe partea latero-externa a calcaneului (fixSndu-l).
iar palma mainii stangi este suspendata. cu degetul 2 pe partea postenoara si superioara
a calcaneului si cu degetele 3 51 4 pe calcaneu. Urmftnnd aceasta line se efectueaza
frictiunea pana la melatarsene. Se revine si se reia
Tot cu palma mainii stangi suspendata. cu degetele 2 51 3 pe partea posterc-nf erica
ra a calcaneului se efectueaza frictiunea pe aceasta lime pana la tarsiene. Se revine 51 se
reia.
Se intercaleaza netezinle speonce si se trece la batere

4. BATEREA

Pozitia maseurului: cu fata la regiunea de tratat.


Pe partea posterioara a gambei se executa toate formele de batere: cu cSusul. cu
oartea cubitala, cu pumnul si sub forma de ciupitura.

ATENTIEI

Este ires in corn! pacientHor cu varies.


i n l e r z /sS
bah

Maseurul revine la pozitia anterioara.


Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la vibralii

135
5. VIBRATIILE

a. Vibratiile cu doui main!


Linia 1 - grupa de muschi postenoara. Palma mdinli drepte se pozitioneaza pe partea
postero externa a calcaneului. iar palma maimi stangi pe partea postero-intema (cu varful
degetelor oriental spre cap si policeie pe tendonul lui Anile). Se efectueaza vibralii pe
partea postenoara a calcaneului, gleznei si gambei. pana pe plica genunchiului si se
aluneca usor in lateral. Se revine si se reia.
Linia 2 - grupele de muschi latero-laterale. Palma mamu drepte se pozibbneaza pe
partea latero-externa a calcaneului. iar palma mainii stangi pe partea latero-interna (cu
varful degetelor onentat spre cap). Se efectueaza vibralii, concomitent cu ambele maini.
pe partea externa si interna a calcaneului si gambei. pdnd la articulalia genunchiului si
se aluneca usor spre linia medians a gambei. Se revine si so reia, b, Vibratiile cu mai
multe degete
Lima 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mainii drepte este suspendata sub
partea iatero-externa a calcaneului, cu indexul pe partea Iatero-externa s>. In continuare.
pe partea postenoara a maleolei. apoi pe sanjul dintre grupele de muschi postenoara sj
latero-extema: degetele 3 si < pe partea latero-extema si, in continuare. pe maleola, apoi
pe santunle dintre muschii grupei latero-exteme, iar degetul 5 pe partea latero-extema si.
in continuare. pe panea antenoara a maleolei, apoi pe santul dintre grupele de muschi
latero-externd $i antenoara. Urmarind sanlunle indicate, se executa vibralii pana la panea
Iatero-externa a articulatiei genunchiului. Se revine si se reia
Linia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte oste suspendata sub
caicaneu (cu vdrful degetelor orientat spre cap): indexul pe partea latero-interna a
calcaneului si, In continuare, pe partea posterioara a maleolei interne, apoi pe sanju; dintre
grupa de muschi postenoara si muchia postenoara a tibiei: degetul 3 pe partea latero-
internd postenoara si, In continuare. pe partea latero-interna a tendonului ahilian. ape* pe
santul dintre muschu grupei postenoare; degetul & pe partea latero-extema postenoara j
In continuare, pe partea latero-externd a tendonului ahilian. pe santul dmtre muschii
grupei postenoare; degetul 5 pe partea latero-externd sj. in continuare, pe partea
posterioara a maleolei externo, apoi pe santul dintre grupele latero-exteme s* posterioare.
Urmdrind sanlurile indicate, se executa vibratii pdnd pe plica genunchiului. Se revine si se
reia.
Linia 3 - la\a tibiei. Palma mainii stdngi este suspendata pe partea latero-intemd sub
caicaneu (cu vdrful degetelor orientat spre cap): degetul 5 pe partea latero-intemd a
calcaneului v 'n continuare, pe partea antenoara a maleolei interne, apoi pe muchia
anterioara a tibiei; degetele d si 3 pe partea latero-intemd sj. in continuare. pe maleola
interna, apoi pe fata tibiei; degetul 2 pe partea latero-internd si. in continuare. pe panea
postenoard a maleolei interne, apoi pe muchia postenoara a tibiei Urmannd aceste linn,
se executd vibratii pdnd la partea latero-internd a genunchiului. Se revine s\ se reia.

c. Vibratiile cu douS degete (zonalo)


Se pnnde lata posterioara a caicdiulul In palma, cu policele si indexul sub maleole. Cu
cele doua degete se executa vibratii de o parte si de alia, pe linia articulatiei si a
calcaneului. pdnd la tendonul lui Ahile. De aici, se schimba pozitia degetelor (cu varful
spre cap) S1 se efectueaza vibratii pe Idnga si pe tendonul lui Ahile. pana la insertia cu
muschiul. Se revine s< se reia.

136
Se efectueazd netezirea cu doua mdini si se trece la rnasajul articUabei glezne stangi
- partea postenoard

* #
. ARTICULATIA GLEZNEI STANGI - PARTEA POSTERIOARA

Pentru masajul articulaliei gleznei membrului interior stang, pozilia


pacientului. a maseurului si a mainilor acestuia este identica cu cea de la
masajul gleznei membrului mlenor drept. In ceea ce priveste liniile. deosebirea
consta in faptul ca. la glezna stanga, imla 1 este fala tibiei si se prelucreaza cu
mana dreapta. iar linia 3 este grupa de muschi latero-intemd si se prelucreaza
cu mana stdngd.
Pacientul rsi schimba pozitia pentru efectuarea masa)ului pe partea anterioara

. ARTICULATIA GLEZNEI STANGI - PARTEA ANTERIOARA

Pozilia pacientului: in decubit dorsal, cu picioarele In usoara abductie.


Pozitia maseurului: In ortostatism lateral dreapta pacientului, cu soldul drept
la niveiul labei piciorului si piciorul stang usor in fa|a.
Cdnd se prelucreaza ambele glezne, se Incepe cu masajul gleznei membrului
inferior stang.

1. NETEZIREA

a. Netezirea cu douS maini


Lmia 1 - fata dorsala a label ptoonjlui si
grupa de muschi antenoara Palma mdinti
dreple este suspendata in fala degetelor 5.
4. 3 ale labei piciorului. cu degetele pe
partea anterolateral externa. Palma mdinii
stangi este suspendata in fata degetelor 1
si
2 ale labei piciorului. cu degetele pe
partea
antoro-lateral interna 'varful degetelor
este
oriental spre articulatia gleznei). Se efec-
tueaza netezirea. concomitent. cu ambele
palme, urmdrind aceste linii. pana la s1 pa
articulalia gleznei. Se continua pe gamba
(cu mdna dreapta pe partea antero-laleral
externa, iar cu mana stanga pe partea Fig n 96 - N«ez«a cu ooua maim - lima I
(lata
anterolateral interna), pana la articulalia ge- oorsaia)
nunchiului Se revme si se reia. (fig. 11.96)
LMp 2 - grupa de muschi iatero-externa si fata libiei. Paima mainii
dreple se fixeaza pe partea Iatero-externa a label piciorului. degetele
tmbracand maleola externa, iar palma mainii stangi pe partea latero-
interna. degetele imbracdnd maleola interna (varful degetelor este
onentat spre cap). Se efectueaza netezirea, urmannd, cu mana dreapta

137
partea latero-extema a gleznei s< a gambei, pana la articulatia
genunchiului. tar cu mdna stanga (concomitent cu mana dreapta)
partea latero-interna a gleznei sj fata tibiei. para la articulatia
genunchiului. Se revine S1 se reia.

b Netezirea cu mat multe degete


L i ni a 1 - grupa de muschi latoro-
externd. Palma mainii drepte este suspen-
data sub partea latero-extema a calcaneu-
lui. cu degetul 5 pe caicaneu si. in conti-
nuare. pe partea postenoara a maleolei,
apo> pe santul dintre grupele de muschi
latero-extema s* postenoard. degetele 4 si
3 pe caicaneu si. in continuare, pe
maleola. apoi printre tendoanele
muschilor latero-ex-terni. Iar degetul 2 pe
caicaneu st. In continuare. pe partea
anterioara a maleolei. apoi pe sanjul dintre
grupele de muschi
antenoara si Iatero-externa. Urmannd aceste Fl
« »-»7 " N.w«a cu ma. M
degete
T
liiaa I.
san(un. se execuia netezirea
pana la articulatia
genunchiului. Se revine si se
reia. (fig. 11.97)
Unia 2 - partea dorsaia a labei piciorului si grupa de muschi
antenoara Palme mdinli drepte este suspendata deasupra degetelor 5.
4. 3 ale membrului inferior stang cu degetul 5 pe partea latero-extema
a labei piciorului, degetul 4 pe metatarsianul 5 degetul 3 pe s\ printre
metatarsienele 4 si 5. iar degetul 2 printre metatarsienele 3 91 4 . Palma
mainii stangi este suspendata deasupra degetelor 1 $i 2 ale membrului
infer-c* stang. cu degetul 2 printre metatarsienele 3-2, degetul 3 pnntre
metatarsienele 2-1, degetul 4 pe metatarsianul 1. iar degetul 5 pe
partea latero-interna a labei p«cic<u _ (vdrful degetelor este onentat
spre articulatia gleznei) Urmannd aceste santuri se efectueaza netezirea
(printre ligamente si tendoane) pe laba piciorului. pana la S1 Pe
articulatia gleznei.
In continuare, degetul 5 de la mdna dreapta ajunge pe santul dintre
grupele de muschi antenoara §1 Iatero-externa, degetele 4 si 3 pe
santurile dintre muschii grupfi' anterioare, iar degetul 2 pe sanlul dintre
grupa de muschi antenoara si muchia anterioara

138
tibiei. Degetele 2. 3 si 4 de la mana stanga ajung pe fata tibiei. degetul
5 pe sanlul ure tibie si grupa de muschi posterioara. Urmarind aceste
sanluri, se executa stezirea pana la articulatia genunchiului. Se revine
§i se reia.
Lima 3 - fa|a tibiei Palma mdlnii stSngi se pozilioneaza sub partea
latero-interna a alcaneului, cu dogetul 5 pe calcaneu si. in continuare.
pe partea posterioara a maleolei terne. apoi pe sanlul dintre grupa de
muschi posterioara si muchia posterioara a tibiei, jgetele 4 si 3 pe
calcaneu si. in continuare. pe maleola. apoi pe fata tibiei. iar degetul pe
calcaneu si. in continuare, pe partea antenoara a maleolei. apoi pe
marginea tibiei. rmannd aceste sanluri. se electueaza netezirea pana la
articulalia genunchiului. Se jvine s> se reia
Se intercaleaza netezirea cu doua maim 51 se trece la framantal.

Z FRAMANTATUL

a. F ramantat ul c u o mani
L i ma 1 - grupa de muschi latero-externa. Palma mdimi drepte se
fixeaza sub ■aieola externa, cu policeie pe sanlul dmtre grupele de
muschi anterioara 51 latero-xterna $1 Indexul pe sanlul dintre grupele de
muschi latero-extemd v posterioara (intre eschiderea acestora aflandu-
se grupa de muschi latero-externa). Urmarind saniunle dicate, se
efectueaza framantatul (adunSnd concomitent cu indexul si policole).
pana la artea latero-externa a articulaliei genunchiului. Se revine $i se
reia.
Lima 2 - grupa de muschi anterioara Palma mSinii dreple se fixoazS
pe partea nterioara a articulaliei gleznei. cu policeie pe sanlul dintre
muchia anterioara a tibiei $1 rupa de muschi antenoara, iar mdexul pe
santul dintre grupele de muschi anterioara 5 tero-extema (Intra
deschiderea acestora aflandu-se grupa de muschi anienoara a ambei).
Urmannd saniunle indicate, se efectueaza framantatul (adunSnd
concomitent cu dexut si policeie) pAnA la articulatia genunchiului Se
revine 94 se reia.
Se intercaleaza netezirea cu doua mami s> se trece la framantatul
cu doua mdtni.

6. Framant atul c u doua" mai ni


Pozilia maseurului: cu fata la regiunea de Iratal
Unia 1 - grupa de muschi latero-extema. Palma maimi drepte se
fixeaza sub aeoia externa, cu policeie pe santul dintre gnjpele de
c. N e te zi re a c u o manS
Netezirea cu o mana se executa pe toate regiunile corpului (mai
putin pe scalp), in sensul circulatiei venoase. In cadrul acestel forme de
netezire, suprafala de contact a palmei si degetelor maseurului cu zona
de prelucrat este mare.

139
Te hnK a de exe c u(i e:
Palma si degetele (cu varful
orientat in sensul circulatiei
venoase) se lipesc de tegument,
la limita inlerioara a zone< de
tratat. pe spatiul mdicat. Se
executa netezirea, pana la limita
superioara a zonei de prelucrat.
Se revine la limita inferioara, pe
pozitia initiala. (fig. 1.3)
Manevra se repeta de 3-5 ori.
pe acelasi traseu si Intre aceieasi
timite (In functie de diagnostic)
Intensitatea compresiunii s>
ritmul miscdnlor variaza in functie de
Fig. 1.3 - Netezirea efectul
urmant si pot creste sau scadea odata cu o mdna cu numarul de
neteziri.

d. N e te zi re a c u douS mai ni (Vuture )


Netezirea so executa pe regiunile marl: toracele posterior 51 antenor,
zona lombara,
fese, coapse si gambe, abdomen, brate si antebrate. zona cervrcala. 31
zona fetei.
Contactul cu tegumentul pacientului se realizeaza cu toata suprafaja
palmara a mainilor si degetelor

Te tmi c a de execufre:
Palmele si degetele (cu varful
onentat in sensul circulatiei
venoase) se lipesc pe tegument,
la limita inferioara a zonei de
tratat. Se executa netezirea, pana
la limita superioara a zonei de
prelucrat. Se revine la timita
infenoara, pe pozitia m<tiala. (fig.
1.4)
Manevra se repeta de 3-5 ori.
pe acelasi raseu si Intre aceieasi
limite (Tn functie de diagnostic).
Intensitatea compresiunii si ritmul
•mscanlor variaza in functie de efectul Ftg. 1.4 - Notozft* cu
urmant $i pot creste sau scadea odata doua maini cu
numarul de neteziri.

140
Linia 2 - grupa de muschi anterioara. Palma mainii drepte se
fixeaza pe partea anterioara a articulaliei gleznei. cu policeie pe sanlul
dintre muchia anleriora a tibiei |l grupa de muschi anterioara. iar cu
indexul po sanlul dintre grupele de muschi anterioara Si latero-externa
(intre ele aflAndu-se grupa de muschi antenoara), mana stdngd fiinc
oglinda mainii drepte. Urmannd saniunle indicate, so efectueaza
framantatul (adunAnc concomitent cu indexurile 5 policeie) pdna la
arttculatia genunchiului. Se revine -1 se reia
So intercaleaza netezirea cu doua mam si se trece la framantatul In
contratimp

c. Framantatul in contratimp
Pontru aceasta forma de framAntat. pozilia pacientului. a
maseurului si a mAinilo-acestuia. precum s< liniile cu limilele lor sunt
identice cu cele de la framantatul cu doua maim.
Dupa framantatul in contratimp. maseurul revine la pozilia
antenoara.
Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la framantatul sub
forma de geluire

d. Geluirea
Linia 1 - grupa de muschi latero-externa. Palma mainn drepte este
suspendata suD partea latero-extema a calcaneului. cu degetul 5 pe
calcaneu S". in continuare. pe partea posterioara a maleolei. apoi po
sanlul dmtre grupele de muschi latero-externa 5 posterioara. degetele
4 51 3 pe calcaneu s1 In continuare. pe maleola. apex printre tendoanete
muschilor latero-extemi. iar degetul 2 pe calcaneu 51. in continuare.
pe partea antenoara a maleolei. apoi pe sanlu' dmtre grupele de muschi
antenoara s1 laterc-extemA Urmannd aceste santuri. se executa
geluirea pana la articulalia genunchiului Se revine 51 so reia.
Linia 2 - partea dorsala a labei piciorului s> grupa de muschi
antenoara Palma rnAinn drepte este suspendata deasupra degetelor 5, 4
s< 3 ale membrului interior st&rg cu degetul 5 pe partea latero-
extemfl a labei picionjlui, degetul 4 pe metalarsianul 5 degetul 3 pe si
printre metatarsienele 4 si 5, iar degetul 2 printre metatarsienele 3 ? i
~ Palma mflinii stangi este suspendata deasupra degetelor 1 si 2 ale

membrului infeno' slang, cu degetul 2 pnntre metatarsienele 3-2,


degetul 3 printre metatarsienele 2-' degetul 4 pe metatarsianul 1. iar
degetul 5 pe partea latero-interna a label piciorul-(varful degetelor
este orientat spre articulalia gleznei). Urmarind aceste sanluri. se
efectueaza geluirea (printre ligamente S1 tendoane) pe laba piciorului.
pAna la 5 pe articulalia gleznei.
In continuare. degetul 5 de la nvjna dreapta ajunge pe sanlul dintre
grupeie :* muschi antenoara s> latero-extema. degetele 4 si 3 pe
saniurile dintre muschii grupai antenoare. iar degetul 2 pe sanlul
dmtre grupa de muschi anterioara si mucma antenoa'a a tibiei.
Degetele 2, 3 si 4 de la mana stAngA ajung pe fa(a tibiet. iar degetul
5 pe san>

141
dmtre tibie si grupa de muschi postenoara. Urmarind aceste santun. se executa
geluirea pdna la articulatia genunchiului. Se revine $i se reia.
Unia 3 - fata tibiei. Palma mSinii stflngi se pozitioneaza sub partea latero-
interna a calcaneului, cu degetul 5 pe caicaneu si, In continuare. pe partea
postenoard a maleolei interne s> pe san(ul dintre grupa de muschi posterioara
si muchia posterioara a tibiei. degetele 4 si 3 pe caicaneu si. in continuare, pe
maleola $i pe fata tibiei. iar degetul 2 pe caicaneu $i. in continuare, pe partea
anterioara a maleolei $' pe marginea tibiei. UrmArind aceste santuri. se
efectueaza geluirea pdna la articulatia genunchajlui. Se revine s> se reia.
Se intercaleaza netezirile s pea fee si se trece la fricbune.

3. FRICTIUNEA $1 FRICTIUNEA CU VIBRATII

Unia 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mainii drepte este


suspendata sub partea latero-extema a calcaneului, cu degetul 5 pe caicaneu
si, in continuare, pe partea posterioara a maleolei, apoi pe santul dinlre grupele
de muschi Iatero-externa si poslerloara. degelele 4 $i 3 pe caicaneu si, Tn
continuare, pe maleola. apoi printre tendoanele S' muschii latero-externi, iar
degetul 2 pe caicaneu si. In continuare. pe partea antenoara a maleolei. apoi
pe santul dintre grupele de muschi anterioara si atero-extema. Urmarind aceste
santun. se executa frictunea pana la articulatia SenuncNului. Se revine si se reia
Unia 2 - partea dorsaia a labei piciorului si grupa de muschi antenoara
Palma mainii drepte este suspendata deasupra degetekx 5, 4. 3 ale membrului
inferior stdng. cu degetul 5 pe partea latero-extema a labei piciorului. degetul 4
pe metatarsianul 5, degetul 3 pe si printre metatarsienele 4 si 5. iar degetul 2
printre metatarsienele 3 si 4. Palma mainii stangi este suspendata deasupra
degetelor 1 si 2 ale membrului inferior sting, cu degetul 2 printre
metatarsienele 3-2. degetul 3 printre metatarsienele 2-1. degetul 4 pe
metatarsianul 1. iar degelul 5 pe partea latero-interna a labei piciorului (vdrful
degetelor este orientat spre articulatia gleznei). Urmarind aceste sanluri, se
efectueaza frictiunea (printre ligamente $i tendoane) pe laba piciorului. pdnd la
si pe articulatia gleznei.
In continuare. degetul 5 de la mdna dreapta ajunge pe santul dintre grupele
de muschi anterioara s> latero-externd. degetele 4 $« 3 pe sanlunle dmtre
muscha grupei antenoare. tar degetul 2 pe sanlul dmtre grupa de muschi
anterioara s> muchia anterioara a tibiei. Degetele 2. 3 sj 4 de la mdna stdngd
ajung pe fate tibiei. iar degetul 5 pe santul dintre tibie s> muschii posteriori.
Urmannd aceste sanluri. se executa frictiunea pdnd la articulatia genunchiului.
Unia 3 - fala tibiei. Palma mainii stangi se pozilioneaza sub partea latero-
interna a calcaneului, cu degetul 5 pa calcaneu si. in continuare, pe partea
posterioara a maleolei interne, apoi pe sanlul dintre grupele de muschi
postenoara si latero-interna, degetele 4 si 3 pe calcaneu si. in continuare, pe
maleola, apoi pe fala tibiei, Iar degetul 2 pe calcaneu si, in continuare, pe partea
anterioara a maleolei, apoi pe marginea tibiei. Urmarind aceste sanluri, se
efectueaza frictiunea pana la articulalia genunchiului. Se revine si se reia.

. MASAJUL PARJII PLANTARE

142
1. NETEZIREA

a. Netezirea cu o mana
Pozi(ia maseurului: la capSlul patului, cu fata la partea plantara a piciorului
pacientului.
MSna stanga fixeaza degetul mare al labei piciorului. Degetele 2, 3, 4 si 5
de la mana dreapta se fixeaza pe partea plantara a labei piciorului, iar policeie
pe partea latero-extema si anterioara. Se efectueaza netezirea pana pe
calcaneu. Se revine §i se reia.
- Apoi, cu mana dreapta, se fixeaza laba piciorului de la niveiul degetulul 5.
Degetele 2. 3. 4 §i 5 de la mSna stanga se pozilioneaza pe partea plantara a
labei piciorului. iar policeie pe partea latero-interna §i anterioara. Se efectueaza
netezirea, pana pe calcaneu. Se revine si se reia.

b.Netezirea sub form* de pieptene


MSna stanga fixeaza laba piciorului de la niveiul halucelui, iar mana dreapta
efectueaza netezirea sub forma de pieptene, incepand de la niveiul falangelor
pana pe calcaneu (insistSnd pe aponevroza plantara). Se revine $i se reia.
Se intercaleaza netezirea cu o mana si se trece la framantal.

2. FRAMANTATUL

a. Framantatul cu o mana
- Mana stanga fixeaza laba piciorului, de la niveiul halucelui, iar mana
dreapta se pozilioneaza la niveiul degetului mic pe partea latero-externa
(degetele 2. 3. 4. 5 pe partea plantard. iar policele pe partea Iatero-externa
anterioara). Se executa framantalul (adunand concomitent cu policele si
indexul) pana pe caicaneu. Se revine §i se reia.
- Apoi. cu mana dreapta se fixeazd laba piciorului la nivelul degetului mic.
Palma mSinii stangi este suspendata (spre partea latero-interna a labei
piciorului), cu indexul pe linia articulaliilor metalarsofaiangiene (la nivelul
halucelui) sj cu policele la nivelul treimii mijlocii a partji plantare. Urmarind
aceste linii, se execuia framantatul, panS la partea Iatero-externa a labei
piciorului. Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirea cu o mana si se trece la framantatul cu doua
maini sj Tn contratimp.

to. FrSmSntatuI cu douS mSIni si frSmSntatuI in contratimp


Aceste manevre se executa pe aceieasi linii. cu aceieasi limite ca la
framantatul cu o m9na.

Se intercaleaza netezirea si se trece la geluire. c. Geluirea


- Cu mana stanga. se fixeaza laba piciorului de la nivelul halucelui. Palma
mainii drepte este suspendata la nivelul degetelor 5. 4, 3 ale labei piciorului. cu

143
degetul 2 pe partea Iatero-externa a labei piciorului. iar degetele 3. 4 si 5 pe
partea plantara, la nivelul articulatiilor falangometatarsiene. Urmarind aceste
linii, se efectueaza geluirea pana la partea posterioara a calcaneului. Se revine
si se reia.
- Cu mana dreapta, se fixeaza laba piciorului de la nivelul degetelor 5 si 4.
Palma mdinii stdngi esle suspendata la nivelul degetelor 1 si 2 ale labei
piciorului. cu degetul 2 pe partea latero-interna a labei piciorului. iar cu degelele
3. 4 sj 5 pe partea plantara. la nivelul articulaliilor falangometatarsiene. Se
efectueaza geluirea (cu o presiune mai mare la nivelul aponevrozei plantare),
pana la partea posterioara a calcaneului. Se revine s* se reia.
Se intercaleaza netezirile specifice regiunh $j se trece la frictiune.

3. FRICTIUNEA

- Cu mdna stanga, se fixeazd laba piooruiui de la nivelul halucelui. Palma


mainii drepte este suspendata la nivelul degetelor 5, 4. 3 ale labei piciorului. cu
degetul 2 pe partea latero-externd a labei piciorului. iar degetele 3. 4 si 5 pe
partea plantara. la nivelul articulaliilor falangometatarsiene. Urmarind aceste
linii. se efectueazd fricliunea pdnd la partea posterioara a calcaneului. Se revine
§i se reia.
- Cu mdna dreapta, se fixeaza laba piciorului de la nivelul degetelor 5 s\ 4.
Palma mSinii stdngi esle suspendatd la nivelul degetelor 1 $i 2 ale labei
piciorului, cu degetul 2 pe partea latero-interna a labei piciorului, iar cu degetele
3. 4 §i 5 pe partea plantara, la niveiul articulatiilor falangomeialarsiene. Se
efectueaza frictiunea (cu o presiune mai mare la niveiul aponevrozei plantare)
pana la partea posterioara a calcaneului. Se revine si se reia.
Pe aponevroza plantara, se efectueaza si fricliunea cu nodozitalile degetelor. Se
intercaleaza netezirile specifice regiunii si se trece la masajul zonal pe articulatia
gleznei.

- MASAJUL ZONAL PE ARTICULATIA GLEZNEI

1. NETEZIREA

• Netezirea cu policeie de la ambele mSinl


Se fixeazS palma mSinii drepte pe partea latero-exlerna a labei piciorului, iar
palma mainii stangi pe partea latero-interna. Degetele 5. 4, 3, 2 fixeaza caicSiul
(latero-plantar), iar cu policeie se executa neteziri circulare in jurul maleolelor.
(fig. II.98 a, b)

144
Fig. II.98 (a. b) - Netezirea cu
policeie de la ambele main!
• Netezirea cu degetele 2, 3, 4 , 5
Degetele de la mana dreapia se fixeaza pa maleola externa, degetele de la
mana stSngS pe maleola interna, iar policele se fixeazS median pe fata plantara
a labei piciorului, Cu cele 4 degete de la ambele maini. se executa,
concomitent. neleziri circu-lare In jurul maleolelor. (fig. 11.99 a. b)

Fig. u.99 (a, b) - Netewoa cu


degetele 2. 3. 4. 5

• Netezirea cu policele si
indexul
MSna stanga fixeaza laba piciorului
in usoara flexie dorsaia, iar mana
dreapta, cu policele si indexul sub
maleoie, executa neteziri pe linia
articulara spre linia medians anterioarS,
apoi circular Tn jurul maleolelor. (fig.
11.100)

Fig. 11.100 Nelczifca


cu po>icelu si inooxul

145
Fig. ii.101 - Netezirea
cu partea cuoitaia.
• Netezirea cu partea cubitala
Mana dreapta fixeaza laba piciorului
in usoara flexie dorsala. iar mana
stanga, cu partea cubitala, efectueaza
netezirea pa linia articulara. de la
maleola externa la cea interna, (fig.
11.101)

2. GELUIREA

Palma mainii drepte se pozilioneaza pe partea plantara a labei piciorului. pe


care o fixeaza in usoara flexie dorsala. iar palma mainii stangi este suspendata
(cu indexul si mediusul fixate sub maleola interna). Se efectueaza geluirea cu
doua degete sau deget pe deget pe linia articulara. pSna pe maleola externa. Se
revine si se reia.
Tot din aceasta pozitie si tot cu mana stanga, se efectueaza geluirea pe
maleola interna §i in jurul acesteia, precum $i pe partea antero-lateral interna a
tarsienelor.
Pentru partea antero-lateral externa a tarsienelor s* maleolei externe, laba
piciorului se susfine cu mSna stanga, in usoara flexie dorsala. iar cu degetele de
la mana dreapta se efectuaza geluirea pe tarsiene si pe maleola.
Se intercaleaza netezirile. specifice si se trece la Incliune.

3. FRICJIUNEA

Palma mSinii drepte se pozilioneaza pe partea plantara a labei piciorului, pe


care o fixeaza in usoara flexie dorsala, iar palma mainii stangi este suspendata
(cu indexul s1 mediusul fixate sub maleola Interna). Se efectuaza fricliunea cu
doua degete sau deget pe deget pe linia articulara. pana pe maleola externa. Se
revine §i se reia.

146
Tot in aceasta pozi(ie s' '°' cu mana stanga. se efectueaza fricliunea pe
maleota interna §im jurul acesteia, precum si pe partea antero-lateral interna a
tarsienelor.
Pentru partea antero-lateral externa a tarsienelor si maleolei externe, se
susline laba piciorului cu mana stanga, in usoara flexie dorsala §i se efectuaza
fric(iunea cu degetele de la mSna dreapta pe tarsiene si pe maleola.
Se efectueaza netezirea pe glezna.
Se intercaleaza netezirile specifice regiunii s\ se trece la batere.

4 . BATEREA

Pozitia maseurului: cu fata la regiunea de tratat.


Baterea - cu causul. cu partea cubitala si, rareori, cu pumnul (m funclle de
diagnostic) - se executa numai pe partea antero-lateraia a gambei. Baterea cu
partea cubitala sj cu pumnul se executa si pe partea plantara a labei piciorului.
Maseurul revine la pozitia anterioara.
Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la vibratii.

5. VIBRATIILE

a. VibratiUe cu doui maini


Linia 1 - fata dorsaia a labei piciorului si grupa de muschi anterioara, Palma
mainii dreple este suspendata Tn fata degetelor 5, 4 sj 3 ale labei piciorului, cu
degetele pe partea antero-externa. Palma mainii stangi este suspendata in fata
degetelor 1 sj 2 ale labei piciorului, cu degetele pe partea antero-latero-interna
(varful degetelor este orientat spre articulatia gleznei). Se efectueaza vibratii.
concomitent, cu ambele palme, urmarind aceste linii, pana la si pe articulatia
gleznei. Se continuS pe gamba (cu mana dreapta pe partea antero-latero-
externa, iar cu mana stanga pe partea antero-latero-interna), pana la articulatia
genunchiului. Se revine si se reia.
Linia 2 - grupa de muschi Iatero-externa si fata tibiei. Palma mainii drepte
se fixeaza pe partea latero-extema a labei piciorului. degetele Tmbracand
maleola externa, iar palma mSinii stangi pe partea latero-interna, degetele
Tmbracand maleola interna (cu varful degetelor orientat spre cap). Se
efectueaza vibratii, urmarind, cu mana dreapta, partea Iatero-externa a gleznei
si a gambei. pana la articulatia genunchiului. iar cu mana stangS (concomitent
cu mana dreapta) partea latero-interna a gleznei sj a gambei. p9na la articulatia
genunchiului. Se revine si se reia.

b. Vibratiile cu mai multe degete


Linia 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mainii drepte este
suspendata sub partea Iatero-externa a calcaneului, cu degetul S pe caicaneu sj,
in continuare, pe partea posterioara a maleolei. apoi pe $an|ul dintre grupele de
muschi Iatero-externa sj posterioara. degetele 4 si 3 pe caicaneu $i, in
continuare, pe maleola, apoi printre tendoanele si muschii latero-externi. Iar

147
degetul 2 pe caicaneu si. in continuare, pe partea anterioara a maleolei. apoi pe
sanju) dintre grupele de muschi anterioara si latero-extema, Urmannd aceste
sanluri, se executa vibralii pana la articulalia genunchiului. Se revine si se reia.
Linia 2 - fata dorsala a labei piciorului $i grupa de muschi antenoara. Palma
mainii drepte este suspendata deasupra degetelor 5, 4, 3 ale membrului inferior
stang, cu degetul 5 pe partea latero-externa a labei piciorului. degetul 4 pe
metatarsianul 5, degetul 3 pe si printre metatarsienele 4 51 5. iar degetul 2
printre metatarsienele 3 si 4. Palma mainii stangi este suspendata deasupra
degetelor 1 S' 2 ale membrului inferior stSng, cu degetul 2 printre
metatarsienele 3-2, degetul 3 printre metatarsienele 2-1, degetul 4 pe
metatarsianul 1. iar degetul 5 pe partea latero-interna a labei piciorului {vSrful
degetelor este orientat spre articulalia gleznei). UrmSrind aceste sanluri, se
efectueaza vibralii (printre ligamente S* tendoane) pe laba piciorului. pana la si
Pe articulalia gleznei.
In continuare, degetul 5 de la mSna dreaptS ajunge pe sanlul dintre grupele
de muschi anterioara si latero-externa, degetele 4 si 3 pe Sanlun,e dln,re muschii
grupei anterioare, iar degetul 2 pe santul dintre grupa de muschi anterioarS si
muchia anterioara a tibiei. Degetele 2. 3 §i 4 de la mana stanga ajung pe fata
tibiei, iar degetul 5 pe sanlul dintre tibie s\ muschii posteriori. UrmSrind aceste
SanIuri. se executS vibralii pana la articulalia genunchiului. Se revine si se reia.
Linia 3 - ia\a tibiei. Palma mSinii stSngi sa pozi(ioneaza sub partea latero-
interna a calcaneului. cu degetul 5 pe calcaneu si. Tn continuare. pe partea
posterioarS a maleolei interne, apoi pe sanlul dintre grupa de muschi
posterioarS si muchia posterioarS a tibiei, degetele 4 si 3 pe calcaneu si, Tn
continuare, pe maleolS, apoi pe fata tibiei. iar degetul 2 pe calcaneu §>. Tn
continuare, pe partea anterioara a maleolei, apoi pe marginea tibiei. UrmSrind
aceste sanluri. se efectueazS vibralii pSnS la articulalia genunchiului. Se revine
Si se reia.

c. Vibrafiile pe partea plantara"


MSna stSngS fixeaza laba piciorului de la niveiul halucelui. Palma mdinii
drepte se pozilioneaza pe partea planters $' latero-externS, la niveiul degetelor
5. 4 si 3. Se efectueazS vibralii pana la partea posterioara a calcaneului. Se
revine si se reia.
MSna dreapta fixeazS laba piciorului de la niveiul degetelor 5 si 4. Palma
mainii stSngi se pozilioneaza pe partea plantara si latero-interna, la niveiul
degetelor 1 si 2. Se efectueaza vibralii, pSnS la partea posterioarS a calcaneului.
Se revine §i se reia.
Pe aponevroza planters se efectueazS vibralii cu nodozitaiile degetelor.
d. Vibratiile zonale
• Vibratiile cu policele de la ambele maini
Se fixeazS palma mainii drepte pe partea latero-extema a label piciorului, iar
paima mainii stangi pe partea latero-interna. Degetele 5. 4. 3, 2 fixeaza caicaiui
(latero-plantar), iar cu policele se executa vibralii circulare tn jurul maleolelor.

• Vibratiile cu degetele 2. 3, 4, 5

148
Degetele de la mana dreapta se fixeaza pe maleola externa, degetele de la
mana stdnga pe maleola interna, iar policele se fixeazd median pe fa(a plantara
a labei piciorului. Cu cele 4 degete de la ambele maini. se executa, concomitent.
vibratii circulare in jurul maleolelor.

• Vibratiile cu policele si indexul


Mana stanga fixeaza laba piciorului in usoara ftexie dorsaia, iar mSna
dreapta, cu policele si indexul sub maleole. executa vibralii pe linia articufara
spre linia medians anterioara. apoi circular in jurul maleolelor.

• Vibra(iile cu partea cubitala*


MSna dreapta fixeaza laba piciorului in u§oard flexie dorsaia. iar mSna
stanga, cu partea cubitala, efectueazd vibratii pe linia articulara. de la maleola
externa la cea interna.
Se intercaleaza netezirile si se trece la manevre ajutatoare.

B. MANEVRE COMPLEMENTARE

Acestea sunt:
- rulatut si cernutul pe gamba;
- tractiunile si tractiunile cu scuturdturi pentru articulatiile: gleznei,
intertarsiene, tarsometatarslene. metatarsofalangiene si interfalanglene;
- compresiunile pe maleole.
Se intercaleaza netezirea cu douS maini si se trece la miscari.
e. Ne te zi re a c u parte a c ubi tal * a mai ni i
Aceasla forma de netezire se executa longitudinal sau
transversal, pe zone cu suprafete mici si profunda: santurile
paravertebrale, articulatia umarului, plica articulaliei cotului.
articuta[ia pumnului, plica fesierS, plica genunchiului.
articulatia gleznei.
Este o forma de netezire cu actiune profunda asupra
elementelor articulare.

Te hni c a de execute:

149
Fig. 1.5 - Netezirea cu partea
cubitala a mainii.
Partea cubitalS a mSinii
(mainilor) si latura externa a
degetului 5 se pozilioneaza pe limila
inferioara sau laterals a zonei de
tratat. Se executS netezirea cu
partea cubitala, longitudinal sau
transversal, pSnS la limita
superioara a zonei de prelucrat. Se
revine la pozilia initials, (fig. 1.5)
Manevra se repeta de 3-5 ori, pe
acelasi traseu si intre aceleasi limite
(in functie de diagnostic).
Intensitatea compresiunii si ritmul
miscarilor variaza in functie de
efectul urmSrit si pot creste sau
scSdea odata cu numSrul de
neteziri.

f. N e te zi re a c u parte a dorsal * a mSi ni i (sub form* do pl optone )


Aceasta forma de netezire se executa pe masa musculara dezvoltata:
musculatura paravertebrala (cervicala, toracalS, lombara). muschii
fesetor. coapsetor. gambelor, dreplii abdominal! deltoizi, apooevrozeto
palmare si planlare. Este o formd de netezire cu actiune profunda de
stimulare a fibrelor musculare. care se executa numal in cadrul masa-
jului tonifiant.

Te hni c a de exe c ul ie :
Partea dorsalS a rnainii (mAimlor) se fixeaza
pe tegument (fate palmard in sus. cu degetele
usor ftectate) orientata in sensul tircutabei
venoase. la limita mfenoara a zonei de tratat, pe
spa^ile indicate. Se executa netezirea. pnn
alunecarea mSinii $i derularea degetelor pe
tegument, astfel incat. prin extensia acestora,
S3 se ajunga cu fate palmara la limita
superioara a zonei de prelucrat. Se rovlne la
limila Inferioara. pe pozi|ia initials, (fig. 16) Fig. 1.6 - Neiezirea cu
patea dorsala
(sub forma de
pieptene).

150
C. PROCEOURI COMPLEMENTARE

MISCARILE
Miscarile sunt pasive, pasivo-actlve, active, active cu incarcatura si cu
opozilie, Se executa din urmStoarele articulalii:
1. Articulatia gleznei. Palma mainii stangi fixeaza gamba de la nivelul
treimii distale, iar palma mainii drepte se pozitioneazS pe partea plantara a labei
piciorului. Se efectueazS miscarile de fiexie dorsaia. extensie, dorsoflexie. rotate
si circumduclie. Apoi, se indica pacientului sa execute aceieasi miscari, ajutat sau
singur, cu incarcatura sau opozi[ie {in functie de diagnostic), (fig. 11.102 a, b)

Fig. 11.102 (a, b) - Mijcari din arbcufetia gleznei.

2. Articulaliile intertarsiene. Cu mana dreapta se fixeaza calcaneul, iar cu


mana stanga, pe partea dorsaia a labei piciorului. se fac mobitizari ale oaselor
tarsiene (de cale ori esle nevoie).
3. Articulaliile inlertarsometatarsiene. Cu mana stSngS se fixeaza
tarsienele. iar cu mana dreapta pozitionatS pe partea plantara (la nivelul treimii
distale a labei piciorului) se fac mobilizari ale oaselor metatarsiene (de cate ori
este nevoie).
4. Articulaliile intermetatarsiene. Pozija maseurului este in ortostatism, la
capatul patului, cu fala la partea plantara a piciorului. Oegetele 2. 3. 4 si 5 de la
mana dreapta se fixeaza pe talpa, cu policele pe partea anterioara a labei
piciorului. (a nivelul exlre-mitatilor distale ate metatarsienelor 5, 4 si 3. iar
degetele 2, 3, 4 §i 5 de la mana stanga, pe partea plantara. cu policele pe partea
anterioarS a labei piciorului (la extremitatea distaia a metatarsienelor 1 §i 2). Se
executa miscSri de mobilizare din articulaliile intermetatarsiene, prin extensie
bilateralS si pnn mobilizare dorsaia si plantara.

151
5. Aiticutaliite mototorsofatengiene si a/licufatifie inioffalangiene
Mana stanga se poziboneaza pe partea antenoara a labei piciorului (fixand-o). iar
palma maini drepte pe degetele membrului inferior stang al pacientului. Se
executa miscartlo de flexie si extensie pentru toate degetele. concomitent sau
pentru fiecare deget
Se mdica pacientului sa execute aceste miscan. ajutat sau smgur, cu
Incarcatura sau cu opozijie.
Se efectueaza netezirea cu doua maini si se trece la masajul gleznei drepte.

ARTICULAT'A GLEZNEI DREPTE - PARTEA ANTERIOARA

Pozitia pacientulm. a maseurului si a mainilor acestuia este identica cu cea de


la masajul gleznei membrului inferior stang In ceea ce rjriveste hmile. deosebirea
consta Tn faptut ca. la glezna droapta. lima 1 este fata tibiei si se prelucreaza cu
mana dreapla, iar linia 3 este grupa de muschi latero-extema si se prelucreaza
cu mana stanga.

152
IX. MASAJUL LABEI PICIORULUI

• Delimitaro zonal*
In partea Inferioara (distala). laba piciorului este delimitata de lima articulara
metatarsofaiangiana, iar in partea supenoara (extremitatea proximala). do lima
articulara a gleznei.

• Dcscrloro anatomic*
Oase
- tarsiene (calcaneul, astragalul, navicularul. cuboidul §i trei oase
cunelforme);

TABEL
UL tUX
MUSCHIORIGINEINSERJIEACJIUNE12Z'1Abductorul
halucelui- Pe tuberculul medial al
calcaneului- Pe partea mediaia a bozei piimei 'alange a
halucelui- Sialics, comuna tuturor muschftK plantei
- Dmamica, acl'une slaba de abductie 5) de flexiune a
haluceluiFlexorul scurt al halucelui- Pe primul cuneiform si
bgamenlul plantar lung- Printr-un capat medial ?i ailul
lateral pe par(*e ccrespunzaioaie ale bazei 1 (falanga
halucelui)- Sialic^, in menjinerea bol[ii plantare
- Slab flexor al haluceluiAdduciorul halucelui- Pe cuboid,
cuneiform, baza metatarsienelor 2-4 §i ligamentul plantar
lung (capat oblic)
- Pe capsula articulaliilor metatarsofalangiene 3-5 (capat
transversal)- Printr-un tendon unlc pe partea lateraia a
primei (alange a halucelui- Adductor al halucehil
- Staiica. in menimerea bolfci plantareAbductorul degetului
mic- Pa tubercuiii medial $i lateral ai tuberoziiaiii
calcaneului
• Pe aponevroza plantara• Pe lata laterals a bazei falangei
proximaie a degetului mic• StalicS, asigurand curbura bolt"
planlare
- Slab abductor
- Flexor al degetului mic
- metatarsiene (in numar de
cinci), Muschi:
1 2 3 4
Flexorul scurt - Pe Iigamentul - Pe fala interna a - Statics, asigurand prin
al dcgetulul plantar lung si baza hazel falangei Iigamentul plantar lung
mlc metatarsianului 5 proximaie a de- men|i-nerea botlii plantare
gelului mic ■ Sla& ■ 'toxin ■-.
deget...ui mic
Flexorul scurt - Pe luberculul calca- - Prin 4 tendoane •Statica. in menfcnerea
al degetelor neului perforate ale belli plantare
- Pe aponevroza flexorului king al •Flexeaza falanga a 2-a
plantard degetelor pe falenga pe pi--,
mijlocie a uhimelcr 4 - Rol in mere
deqete
Patratui planlei • Pe marginea • Pe tendonul • Flexia degetelor 2-3
laterala si mediala a flexorului lung al

153
felei plantare a degetelor
calcaneului
Lorn brica 111 - Pe tendoanele fiexo- • Pe aponevroza • Flexia primei falange -
{4 muschi rului lung al dorsala a ultimefor 4 Extensa utb'melct doua
tnici) degetelor degete
Interososl al - Pe metatarsienele 3. • Pe fai,a mediala a • Flexia falangelor
piciorului 4 si 5. pe fa^a care bazei falangeler proximate
plantar pri-veste axul proximaie ale - •.' - • • • ulbmelor 2
(in numar de piciorului. Axul degetelor si pe faiange ale degetelor
3) piciorului trees prin metatarsienele 3-5 - Adducjia degetelor
al 2-lea metalar-sian unde au si originea
- Trimit expansiuni pe
aponevroza doraaia
formats de tendonul
mus-cniulu- extensor
lung al degete* or
Interososl ai • Pe ambele case - Pe baza falangelor . Flexia falangelor
piciorului dor- meta-tarsiene care pro-ximalo aht proxlmale
sal 'in numar marginesc spatiul degetelor 2, 3 si 4 - Exlensia ultimelo' 2
de 4) mtorosos -Trimit expansiuni pe falange ale degetelor
aponevroza dorsala a - Abducpa degetelor
degetelor
Extensorul - Pe epiconrJil - Pe baza falangelor • Extensor al falangei 1 -
scurt al 2-3 Extensor al articulaliei
degetelor - Pe ilgamentele mtorfaiangiene
laieraie ale
art'Culajiilor
metacarpofalartgien
e
Extensorul - Pe tela posterioara - Pe tela dorsala a • Extensor al falangei 1 si
scurt al a radiusului si pnmei telange a al metacarpianului 1
Halucelui cuBltusulw pollcelul
- Pe membrana
inlerosoasfl
Articulapr.
- talocrural^;
- intertarsiene (subtalars talocalcaneonaviculars, calcaneocuboidianS,
cuneonavicu-lara, cuboidonaviculara):
- intercuneene si cuneocuboidiene;
- tarsometatarslerte;
- intermetatarsiene;
- metatarsofalangiene.
• Detimitare regionalS
Tn partea inferioara", regiunea este delimrtatS de degetele labei piciorului.
iar Tn partea superioara. de articulatia genunchiului.

A. MASAJUL - ORDINEA SI TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR

Masajul regional al labei piciorului Tncepe cu partea posterioarS a labei


piciorului drept, apoi a labei piciorului stang si continua cu partea anterioara a
labei piciorului stSng si apoi a labei piciorului drept.

154
Pozitia pacientului pentru partea postariorS: In decubit ventral, cu picioarele
Tn usoarS abductie. cu pema sub abdomen si rulou sub glezne; pentru partea
anterioarS: tn decubit dorsal sau lateral cu pema Tntre genunchi si glezne.
Pozitia maseurului: Tn ortostatism, cu soldul drept la nivelul labei piciorului
pacientului si piciorul stang usor Tn fata.
Pozitia pacientului si a maseurului nu se descrie la fiecare manevrS. ci
numal cSnd se schimba.
Fiecare manevrS (cu formele ei) se repeta de 3-5 oh, pe aceeasj linie §i in
cadrul acelorasj limite (in functie de diagnostic).
In cadrul acestei regiuni, se executa masajul zonal pe laba piciorului.
manevrele pe care se pune accentul fiind framantatul sj frictiunea.

. LABA PICIORULUI DREPT - PARTEA POSTERIOARA 1. NETEZIREA

Pozitia pacientului: in decubit ventral.


a. N e te zi re a c u douS mai ni
L i ni a 1 - grups de muschi posterioara. Palma mainii drepte se fixeazS pe
partea postero-externa a calcaneului, iar palma mainii stangi pe partea postero-
intema (varful degetelor este orientat spre cap). Se efectueaza netezirea pe
partea posterioara a calcaneului. gleznei sj gambei, pana la plica genunchiului,
de unde se aluneca usor Tn lateral. Se revine si se reia.
L i ni a 2 - grupa de muschi latero-externa si fala tibiei. Palma mainii drepte
se aoziijoneaza pe partea latero-extema a calcaneului. iar palma mainii stangi
pe partea iaterc-interna (varful degetelor este orientat spre cap). Se efectueaza
netezirea pe partea externa sj interna a calcaneului si a gambei, concomitent.
cu ambele maini pSnS la articulatia genunchiului. de unde se aluneca spre linia
mediana a gambei. Se revine st se reia.

b. N e te zi re a c u mai mul te de ge te
L i ni a 1 - grupa de muschi latero-externa. Palma mainii drepte esle
suspendata sub partea laiero-exlernS a calcaneului, cu indexul pe partea latero-
exlerna si, Tn continuare. pe panea posterioara a maleolei, apoi pe sanlul dintre
grupele de muschi posterioarS si latero-externS; degetele 3 si 4 pe partea
latero-extema si. in continuare. pe maleolS. apoi pe saniurile dintre muschii
grupei latero-externe, iar degetul 5 pe partea latero-externS si. in continuare, pe
partea anterioara a maleolei. apoi pe sanlul dintre grupele de muschi latero-
externS si antGrioara. Urmarind santurile indicate, se executa netezirea pSnS la
partea latere • • a articulaliei genunchiului. Se revine si se reia.
Urn's 2 - grupa de muschi postorioara. Palma mainii drepte este
suspendalS sub calcaneu (varful degetelor este orientat spre cap): indexul pe
partea latero-internS a calcaneului si. in continuare, pe partea posterioara a
maleolei interne, apoi pe santul dintre grupa de muschi posterioarS si muchia
posterioara a tibiei; degetul 3 pe partea latero-interna posterioara 5!, Tn

155
continuare, pe partea latero-internS a tendonului ahilian. 3poi pe sen(ul dintre
muschii grupei posterioare; degetul 4 pe partea latero-externS postarioarS s,L in
continuare. pe partea latero-externa a tendonului ahilian, apoi pe sarHul dintre
muschii grupei posterioare: degetul 5 pe partea latero-externa si, Tn continuare,
pe partea posterioarS a maleolei externe. apoi pe santul dintre muschii grupelor
latero-externe si posterioare. Urmarind santurile indicate, se executa netezirea
pSna pe plica genunchiului. Se revine s' se reia.
Unia 3 - fate tibiei. Palma mainii stangi este suspendata pe partea latero-
interna sub calcaneu (varful degetelor este orientat spre cap): degetul 5 pe
partea latero-interna a calcaneului si. in continuare, pe partea anterioarS a
maleolei interne, apo* pe muchia anterioara a tibiei; degetele 4 si 3 pe partea
latero-interna si. in continuare, pe maleola interna, apoi pe fata tibiei; degetul 2
pe partea latero-internS si. in continuare, pe partea posterioara a maleolei
interne, apoi pe muchia posterioarS a tibiei. UrmSrind santurile indicate, se
executa netezirea pana la partea latero-interna a genunchiului. Se ravine si se
reia.
c. N e t e z i r e a s u b forma* de p i e p t e n e
Mainile se pozitioneaza de o parte si de alia a tendonului ahilian
(mana dreapta pe partea latero-extema si mana stanga pe partea
latero-interna). Se executa netezirea pe partea postenoara a gambei
pana la plica genunchiului. Se revine si se reia.

d. N e t e z i r e a c u d o u a d e g e t e ( z o n a l t )
Panea postenoara a caJcdiului se pnnde in palma. cu policele si
indexul sub maleole Se executa netezirea cu cele doua degete. de o
parte si do alia, pe linia articulatiei 51 pe caicaneu. pana la tendonul
lui Ahile Aici. se schimbd pozitia degetelor (cu varful spre cap) si se
efectueaza netezirea pe langa s> P* tendonul lui Ahile. pana la
insertia cu muschiul Se revine si so reia.
Se intercaleaza netezirea cu doua mdmi si se trece la framantat.

2. F R A M A N T A T U L

a. F r a m a n t a t u l c u o m a n a
Lima 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma BtfH drepte se
fixeaza sub maleola externa, cu policele pe santul dintre grupele do
muschi latero-extema si postenoara. iar indexul pe santul ointre
grupele de muschi antenoara s« latero-extema (intre deschiderea
acestora se afla grupa de muschi latero-externd) Urmannd santurile
indicaie. se efectueazd framantatul (adunand concomitent cu
policele SA indexul) pe gamba. pdna la partea latero-extema a
articulatiei genunchiului. Se revine si se reia
Linia 2 - grupa de muschi postenoara. Palma mainii drepte se
fixeaza pe caicaneu. cu policele pe santul dmtre grupa de muschi
postenoara s> muchia postenoara a tibiei. iar cu indexul pe sanlul

156
dintre grupele de muschi postenoara si Iatero-externa (intre
deschiderea acestora se afla grupa de muschi postenoard).
Urmarind aceste santuri. se efectueazd framdntotul (adundnd
concomitent cu policele si indexul) pe gamba. pana la plica
genunchiului. Se revine si se reia.
Se intercaleaza nolezirea cu doua maini si se trece la framantatul
cu doua mdmi.

b.Fr§mantatul cu doua maini


Pozifa maseurului: cu fa(a la regiunea de tratat
Lima 1 - grupa de muschi latero-externd. Palma mdmn drepte se
fixeaza sub maleola externa cu policele pe santul dintre grupele de
muschi latero-extema 51 postenoard. iar cu indexul pe santul dintre
grupele de muschi latero-externd si antenoara (intre deschiderea
acestora se afia grupa de muschi latero-externd). mdna stanga fiind
oglinda mainii drepte Urmdnnd santurile indicate, se efectueazd
frdmdntatul (adunand concomitent cu policele si cu indexurile) pe
gamba. pana la panea latero-extema a articulatiei genunchiului. Sa
revine $1 se reia.
Linia 2 - grupa de muschi posterioarS. Palma mainii drepte se fixeazS pe
calcaneu, cu policeie pe santul dintre grupa de muschi posterioara si muchia
posterioara a tibiei. iar cu indexul pe sanlul dintre grupele de muschi posterioarS
si latero-exlerna (Intre deschiderea acestora se afIS grupa de muschi
posterioarS), mSna stanga fiind oglinda mainii drepte. UrmSrind aceste linii, se
efectueaza framantatul (adunSnd concomitent cu indexurile si cu policeie) pe
gambS, pana la plica genunchiului. Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la frSmSntatuI in
contratimp.

c. Framantatul in contratimp
Pentru aceastS forms de frSmSntat, pozijia pacientului, a maseurului si a
mainilor acestuia. precum si liniile cu limitele lor este identtcS cu cela de la
framantatul cu doua maini.
DupS frSmSntatuI in contratimp, maseurul revine la pozilia anterioara
Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la frSmSntatuI sub forma de
geluire.

d. Geluirea
• Geluirea cu mai multe degete
Unia 1 - grupa de muschi latero-externa. Palma mainii drepte este
suspendatS sub partea latero-externa a calcaneului, cu indexul pe partea latero-
externa a calcaneului si. in continuare, pe partea posterioara a maleolei. apoi
pe sanlul dintre grupele de muschi posterioarS §i latero-externS; degetele 3 si 4
pe partea latero-externS §l. In continuare, pe maleolS, apoi pe saniurile dintre
muschii grupei latero-externe, iar degetul 5 pe partea iatero-externS §i, Tn
continuare, pe partea anterioara a maleolei. apoi pe santul dintre grupele de
muschi latero-externa si anterioara. UrmSnnd santurile indicate, se executS

157
geluirea pSnS la partea latero-externa a articulaliei genunchiului. Se revine si se
reia.
Unia 2 - grupa de muschi posterioarS. Palma mainii drepte este suspendatS
sub calcaneu (vSriul degetelor este orientat spre cap): indexul pe partea latero-
internS a calcaneului §i, Tn continuare, pe partea postenoara a maleolei interne,
apoi pe santul dintre grupa de muschi posterioarS si muchia postenoara a tibiei:
degetul 3 pe partea latero-interna posterioara a calcaneului si. in continuare. pe
partea latero-interna a tendonului ahilian. apoi pe santul dintre muschii grupei
posterioare: degetul 4 pe partea latero-extema posterioara a calcaneului si, Tn
continuare. pe partea latero-extema a tendonului ahilian, apoi pe santul dintre
muschii grupei posterioare: degetul 5 pe partea latero-externa a calcaneului si,
Tn continuare. pe partea posterioarS a maieotei externe. apoi pe sanlul dintre
muschii grupelor latero-externe 51 posterioare). UrmSrind saniurile indicate, se
executa geluirea pSnS pe plica genunchiului. Se revine si se reia.
Linia 3- fata tibiei. Palma mSinii stSngi este suspendata pe partea latero-
internS sub calcaneu (vSrful degetelor este orientat spre cap): degetul 5 pe
partea latero-internS a calcaneului si. in continuare. pe partea anterioara a
maleolei interne, apoi pe muchia anterioara a tibiei; degetele 4 si 3 pe partea
latero-internS a calcaneului si. Tn continuare.
pe maleola interna, apoi pe fata tibiei; degetul 2 po partea
latero-interna a calcaneului si. in continuare, pe partea
posterioara a maleolei interne, apoi pe muchia posterioara a
tibiei Urmannd santurile indicato. se executa geluirea pana la
partea latero-interna a genunchiului Se revine si se reia

• Gol ui re a c u doua de ge te (tonal a)


Pozitia maseurului; in ortostatism, la capatul patului cu fata
la partea plantara. Po parte a l ate ro- exte rnS a c al c ane ul ui
Palma mainii stangi se pozitioneaza pe partea latero-interna
a calcaneului (po care il fixeazd). iar palma mainii drepte este
suspendata. cu degetele 2 $i 3 pe partea posterioara s*
inferioara a calcaneului Urmarind aceste linn, se efectueaza
gelu<rea pana la metatarsiene Se revine s> se reia
Tot cu palma mainii drepte suspendata, cu degetul 2 pe
partea postenoara s superioard a calcaneului, iar cu degetele 3
1

si 4 pe caicaneu. se efectueaza geluirea pand la metatarsiene.


Se revine S' se reia.

Po ii arte a l ate ro-mte mS a c al c ane ul ui


Palma mdlnii drepte se pozitioneaza pe partea Iatero-
externa a calcaneului (pe care il fixeazd). iar palma mainii
stdngt este suspendatd. cu degetul 2 pe partea postenoara s'i
superioard a calcaneului. iar degetele 3 si 4 po caicaneu.
Urmarind aceste knii. se efectueazd geluirea, pdnd la
metatarsiene. Se revine $i se reia

158
Apoi. tot cu palma mdinii stdngi suspendatd. cu degetele 2 51
3 pe partea poslero-mfenoard a calcaneului, se efectueazd
geluirea pdnd la tarsiene. Se revine si se reia.
Se intercaleaza neiezirile specifice si se trece la frictiune.

3. F RI C JI UN EA

a. F ri c ti une a c u mai mul te de ge te


L i ni a 1 - grupa de muschi latero-extema. Palma mamii
drepte este suspendata sub partea latero-extema a calcaneului.
cu indexul pe partea Iatero-externa a calcaneului si. in
continuare, pe partea postenoara a maleolei, apoi pe sanjul
dintre grupele de muschi posterioara s< latero-extema;
degetele 3 $< 4 pe partea latero-extema a calcaneului si. in
continuare, pe maleola. apoi pe sanlunle dintre muschii grupei
latero-exteme, iar degetul 5 pe partea Iatero-externa a
calcaneului si- 'n continuare. pe partea antenoara a maleolei,
apoi pe sanlul dintre grupele de muschi latero-externd s>
antenoara. Urmarind Santurile indicate, se executa fricliunea
pana la partea Iatero-externa a articulatiei genunchiului. Se
revine $i se reia.
Linia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte este suspendata
sub caicaneu (varful degetelor este oriental spre cap); indexul pe partea latero-
interna a calcaneului si, in continuare. pe partea posterioara a maleolei interne,
apoi pe sanlul dintre grupa de muschi posterioara si muchia postenoara a tibiei;
degetul 3 pe partea latero-interna posterioara a calcaneului si. Tn continuare, pe
partea latero-interna a tendonului ahilian, apoi pe sanlul dintre muschii grupei
posterioare; degetul 4 pe partea Iatero-externa posterioara a calcaneului sj, Tn
continuare. pe partea Iatero-externa a tendonului ahilian, apoi pe sanjul dintre
muschii grupei postenoare; degetul 5 pe partea Iatero-externa a calcaneului si.
Tn continuare. pe partea posterioara a maleolei exteme, apoi pe §anlul dintre
muschii grupelor latero-externe si posterioare. Urmannd san(urile indicate, se
executa fricliunea pana pe plica genunchiului. Se revine si se reia.
Linia 3 - lata tibiei. Palma mainii stangi este suspendata pe partea latero-
interna a calcaneului (varful degetelor este oriental spre cap); degetul 5 pe
partea latero-interna a calcaneului si, in continuare, pe partea antenoara a
maleolei interne, apoi pe muchia anterioara a tibiei; degetele 4 sj 3 pe partea
latero-interna a calcaneului si, Tn continuare, pe maleola interna si pe fata tibiei;
degetul 2 pe partea latero-interna a calcaneului si. in continuare, pe partea
posterioara a maleolei interne, apoi pe muchia postenoara a tibiei. Urmarind
aceste linii, se executa fricliunea pana la partea latero-interna a genunchiului. Se
revine si se reia.

159
b. Frictiunea cu douS degete (zonalS)
Pozilia maseurului; Tn ortostatism, la capatul patului. cu faja la partea
plantara. Pe partea latero-extema a calcaneului
Palma mainii stangi se pozilioneazd pe partea latero-interna a calcaneului
(fixSndu-l), iar palma mainii drepte este suspendata, cu degetele 2 si 3 pe partea
posterioara §i inferioara a calcaneului. UrmSrind aceste linii, se efectueaza
fricliunea pana la metatarsiene. Se revine sj se reia.
Apoi. tot cu palma mainii drepte suspendata, cu degetul 2 pe partea
posterioara si superioara a calcaneului, iar degetele 3 $i 4 pe caicaneu, se
efectueaza frictiunea pana la metatarsiene. Se revine $\ se reia.

Pe partea latero-internS a calcaneului


Palma mainii drepte se pozitioneaza pe partea latero-extema a calcaneului
(fixandu-l). iar palma m3inii stangi este suspendata, cu degetele 2 pe partea
posterioara si superioara a calcaneului si degetele 3 $i 4 pe caicaneu. Urmarind
aceste linii, se efectueaza fricliunea pana la metatarsiene. Se revine si se reia.
Tot cu palma mainii stSngi suspendata. cu degetele 2 sj 3 pe partea postero-
in-ferioara a calcaneului. se efectueazd fricliunea pe aceasta linie, pana la
tarsiene. Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirile specifice $i se trece la batere.
Manevra se repeta de 3-5 ori, pe acelasi traseu si intre
aceleasi limite (in functie de : agnostic). Intensitatea
compresiunii $1 ritmul miscarii mSinii (mainilor) variaza in
functie n efectul urmarit §i pot creste sau scadea odata cu
numarul de neteziri.

g. N e te zi re a c u mana dup S mana


Aceasta forma de netezire se executa pe suprafete mari:
musculatura paravertebrala :-acala. lombara). muschii feselor,
coapselor. gambelor sj deltoizii.
Netezirea se executa succesiv, cu ambele maini. intr-un ritm
variabil. avand ca efect accelerarea circulatiei si cresterea
temperaturii locale Tn profunzime.

Te hni c a de e xe c utfo: Se
pozilioneaza mSna stanga
Creapta) cu degetele lipite de
tegument
BJ varful orientat in sensul circulatiei

•encase), la limita inferioara a zonei


de satat. pe spatiul indicat. Mana
dreapta este succedata de mana
stanga (sau rvers). Se executa
netezirea. pana la li-msa superioara a

160

Fig. 1.7 - NdOiiroa cu


mana dupa mana.
zonei de prelucrat. Se revine la limita inferioara, pe pozitia ia$ald si se
reiau netezirile; odata cu recetarea acestora, toata suprafala falangelor
si a palmelor se lipeste de tegument, (fig. 1.7)
Manevra se repeta de 3-5 ori.
pe aceias' traseu si Tntre aceleasi
limite (Tn
fcjnctie de diagnostic). Intensitatea compresiunii si ritmul miscSrii
mainilor vanaza Tn ^jrctie de efectul urmant si pot creste sau scadea
odata cu numarul de neteziri.

ft. Ne te zi re a sub form* de romb (zona l ombara)


Aceasta forma de netezire se apllca numal pe zona lombara (crestele
iliace si •ebordurile ultimetor coaste). Este 0 forma de netezire cu
actiune in profunzime. care se cu mana pe mana. Pczitia pncienWui oste
in cocur;n ventral, cu sau EBtrS peffifi .: abdomen sau sub glezne, iar
pozitia maseurului in ortostatism sau in sezut, cu fa(a s 'egiunea de
tratat.
4. BATEREA

Pozilia maseurului: cu fata, la regiunea de tratat.


Baterea se executa pe partea posterioara a gambei. in toate formele: cu causul, cu
panea cubitala, cu pumnul si sub forma de ciupitura.

ATENTIE!
Esle inten /sa baKrea In ca2u> pacieniSor cu varlce.

Maseurul revine la pozilia anterioara.


Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la vibra(ii.

5. VIBRATIILE

a. Vibratiile cu douS maini


Unia 1 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte sa pozilioneaza pe partea
postero-externa a calcaneului, iar palma mainii stangi pe panea postero-interna (vdrful
degetelor este oriental spre cap). Se efectueaza vibratii pe panea posterioara a
calcaneului. gleznei si gambei, pana la plica genunchiului; apoi, se aluneca usor tn lateral.
Se revine ?i se reia.
Linia 2 - grupa de muschi Iatero-externa $i fate tibiei. Palma mainii drepte se
pozitioneaza pe panea Iatero-externa a calcaneului, iar palma mainii stangi pe partea
latero-interna (varful degetelor este orientat spre cap). Se efectueaza vibratii, conco-
mitent, pe partea externa si interna a calcaneului si gambei, pSna la articulatia genun-
chiului si se aluneca usor spre linia mediana a gambei. Se revine si se reia.

161
b. Vibratiile cu mai multe degete
Linia 1 - grupa de muschi latero-extema. Palma mainii drepte esle suspendata sub
partea latero-extema a calcaneului, cu indexul pe partea Iatero-externa a calcaneului si.
tn continuare, pe partea posterioara a maleolei, apoi pe santul dintre grupele de muschi
posterioara §i Iatero-externa; degetele 3 $i 4 pe partea Iatero-externa a calcaneului §i. in
continuare, pe maleola. apoi pe sanlurile dintre muschii grupei latero-exteme. iar degetul
5 pe partea (atero-extema a calcaneului si, tn continuare, pe partea anterioara a ma-
leolei. apoi pe sanlul dintre grupele de muschi Iatero-externa $i anterioara. Urmarind
sanjurile indicate, se executa vibratii pana la partea Iatero-externa a articulatiei genun-
chiului. Se revine si se reia.
Linia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte esle suspendata sub
caicaneu (cu varful degetelor orientat spre cap): indexul pe partea latero-interna a calca-
neului si, In continuare, pe partea poslerioara a maleolei interne, apoi pe sanlul dintre
grupa de muschi posterioara si muchia posterioara a tibiei; degetul 3 pe partea latero-
interna posterioara a calcaneului §i. In continuare. pe partea latero-interna a tendonului
ahilian. apoi pe sanlul dintre muschii grupei posterioare; degetul 4 pe partea latero-
extema posterioara a calcaneului si. Tn continuare. pe partea latero-externa a
tendonului ahilian, apoi pe sanlul dintre muschii grupei posterioare; degetul 5 pe partea
latero-extema a calcaneului si, in continuare. pe partea posterioara a maleolei exierne,
apoi pe Sanlul dintre muschii grupelor latero-externe si posterioare Urmarind saniurile
indicate, se executa vibralii pana pe plica genunchiului. Se revine §i se reia.
L i ni a 3 - fala tibiei. Palma mainii stangi este suspendata pe partea latero-interna
sub calcaneu (cu varful degetelor oriental spre cap): degetul 5 pe partea latero-interna a
calcaneului s'< Tn continuare, pe partea anterioara a maleolei interne, apoi pe muchia
anterioara a tibiei; degetele 4 §1 3 pe partea latero-interna a calcaneului 51. In continuare.
pe maleola interna, apoi pe fala tibiei; degetul 2 pe partea latero-interna a calcaneului §i.
In continuare, pe partea posterioara a maleolei interne, apoi pe muchia posterioara a
tibiei. Urmarind aceste linii. se executa vibralii pana la partea latero-interna a genun-
chiului. Se revine si se reia.

c. Vi brati i l e c u doua de ge te (zonal e )


Se prinde partea posterioara a caicaiului In palma, cu policeie si indexul sub maleole.
Cu cele doua degete se executa vibratii de 0 parte si de alta. pe linia articulaliei Si a
calcaneului, ajungSnd spre partea posterioara pana la tendonul lui Ahile, De aici, se
schimba pozilia degetelor (cu vSrful spre cap) sj se efectueaza vibralii pe ISngS si pe
tendonul lui Ahile, pana la inserjla cu musehiul. Se revine si se reia.
Se efectueaza netezirea si se trece la masajul labei piciorului stang - partea
posterioara.

. L AB A PIC I O RUL UI STAN G - PARTE A PO STERI O ARA

162
Pentru masajul labei membrului inferior stang, pozilia pacientului, a maseurului si a
mSinilor acestuia este identica cu cea de la masajul labei membrului inferior drept. In ceea
ce priveste liniile. deosebirea consta Tn faptul ca. pentru masajul labei membrului inferior
stang. linia 1 este fa(a tibiei si se prelucreaza cu mana dreapta. iar linia 3 este grupa de
muschi latero-externa si se prelucreaza cu mana stangS.
Pacientul Isi schimba pozilia pentru efectuarea masajului pe partea anterioara.
. L AB A PIC I O RUL UI STAN G - PARTE A AN TERI O ARA

Pozitia pacientului: in decubit dorsal, cu picioarele in usoara


abductie sau in decubit lateral, cu pema Tntre genunchi si glezne.
Pozilia maseurului: in ortostatism, lateral in dreapta pacientului, cu
soldul drept la nivelul labei piciorului acesluia si piciorul stang usor in
fata sau la capatul patului.

1 . N ETEZ I REA

Pozitia pacientului: Tn decubit dorsal.

a. Ne te zi re a c u douA mi i ni
Linia 1 - partea dorsaia a labei
piciorului §i grupa de muschi
anterioara. Palma mainii drepte
este suspendata Tn fate degetelor
5, 4 $i 3 ale labei piciorului cu
degetele pe partea antero-externa.
Palma mainii stangi este
suspendata Tn fata degetelor 1 si 2
ale labei piciorului. cu degetele pe
partea anterc-lalero-internd (varful
degetelor este orientat spre
articulatia gleznei). Se efectueaza
netezirea. conoomiteni, cu palmele,
urmarind aceste linii. pana la si pe Fig. 11.103 - Neiewea cu
articulatia gleznei. Se continua pe doua maw.
gamba (cu mana dreapta pe partea
antero-latero-externa, iar cu mana
sldnga pe partea antero-latero-
interna), pana la articulatia
genunchiului. Se revine si se reia.
(fig. 11.103)
Linia 2 - grupa de muschi Iatero-externa s> 'ata tibiei. Palma mainii
drepte se fixeaza pe partea Iatero-externa a labei piciorului, degetele

163
imbrdcdnd maleola externa, iar palma mainii stdngi pe partea latero-
interna, degetele imbracSnd maleola interna (vdrful degetelor este
orientat spre cap). Se efectuazd netezirea, urmarind cu mSna dreapta
partea latero-extema a gleznei s' a gambei. pdna la articulatia
genunchiului, iar cu mdna stangd (concomitent cu mdna dreapta)
urmarind partea latero-interna a gleznei si gambei, pana la articulatia
genunchiului. Se revine si se tela.

b. Ne te zi re a c u mai mul te de ge te
Linia 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mSinii drepte este
suspendata sub partea latero-extema a calcaneului. cu degetul 5 pe
caicaneu si. in continuare, pe partea
poslerioara a maleolei. ape pe sanlul dintre grupele de muschi latero-externa si
posterioara. degelele 4 si 3 pe calcaneu si, Tn continuare, pe maleola, apoi
printre tendoane si muschii latero-extemi, iar degetul 2 pe calcaneu si.
continuare. pe partea anterioara a maleolei, apoi pe sanlul dintre grupele de
muschi anterioara §i latero-extema. Urmarind aceste sanluri. se executS
netezirea pSnS la articulalia genunchiului. Se revine si se 'eia.
Ltnta 2 - partea dorsala a labei piciorului ?i grupa de muschi antenoara.
Palma mainii drepte este suspendata Tn (aia degetelor 5. 4. 3 ale labei pioorului
stdng. cu degeiui 5 pe partea latero-extema a dogetuiui 5 51 a labei piciorului,
degetul 4 pe partea antenoard a degetului s i metatarsianului 5. degetul 3
printre degetele s> metatarsienele 5 si 4. degetul 2 pe 51 printre degetele S'
metatarsienele 4 s i 3. Palma mdinii stSngi este suspendata in fala degetekx 1 si
2 ale labei piciorului. cu degetul 2 pe si printre degetele 31 metatarsienele 3 sj
2. degetul 3 pe s» pnntre degetele S1 metatarsienele 2 51 I. degetul 4 pe
degetul si metatarsianul 1, iar degetul 5 pe partea latero-internS a degetului 1 si
a labei piciorului. Varful degetelor (de la ambele maini) este oriental spre
articulalia gleznei. Urmannd aceste linii. se efectueaza netezirea cu degetele
pSnS la si pe articulalia gleznei.
In continuare, mana dreapta ajunge cu degetul 5 pe santul dintre grupele de
muschi anterioara si latero-externa, degelele 4 s> 3 pe saniurile dintre muschii
grupei anterioare. iar degetul 2 pe santul dintre grupa de mu$chi anterioara §i
muchia anterioara a tibiei. MSna slfinga ajunge cu degetele 2. 3 s i 4 pe fate
tibiei. iar degetul 5 po sanlul dmtre muchia poslerioara a tibiei si muschii
posteriori. Urmarind aceste san(un. so executa netezirea pdna la articulalia
genunchiului. Se revine s i se reia.
Una 3 - fate tibiei Palma mainii stSngi se poziloneaza sub partea latero-
interna a calcaneului. cu degetul 5 pe calcaneu SJ. in continuare. pe partea
posterioara a maleolei interne, apoi pe sanlul dintre grupele de muschi
postenoara si muchia postenoara a tibiei. degetele 4 si 3 pe calcaneu S'. in
continuare, pe maleola. apoi pe fata tibiei, iar degetul 2 pe calcaneu si. in
continuare, pe partea anterioara a maleolei. apoi pe marginea anterioara a tibiei.
UrmSrind aceste sanluri. se efectueaza netezirea pdna la articulatia genunchiului.
Se revine s' se reia.
Se intercaleaza netezirea cu doua maim S1 se trece la framantal.

2. FRAMANTATUL

a. Framantatul cu o mana

164
Linia 1 - grupa de muschi latero-extema. Se fweazS palma mainii drepte
sub maleola externa, cu policeie pe sanlul dmtre grupele de muschi antenoara si
latero-extema. iar cu mdexul pe sanlul dmtre grupele de muschi latero-externa
51 posterioara (intre aceslea afiandu-se grupa de muschi latero-externa).
Urmarind saniunle indicate, se
efectuazd frdmdntatul (adundnd concomitent cu indexul si policele) pana la
partea latero-externd a articulatiei genunchiului. Se revine si se reia.
Linia 2 - grupa de muschi anterioara. Se fixeaza palma mSinii drepte pe
partea anterioara a articulatiei gleznei. cu policele pe santul dmtre muchia
anterioara a tibiei si grupa de muschi anterioara. iar cu indexul pe santul dintre
grupele de muschi anterioara Si iatero-externa (intre acestea afiandu-se grupa
de muschi antenoara a gambei) Urmannd santurile indicate, se efectuaza
framantatul (adunand concomitent cu indexul s1 pofccete) pana la articulatia
genunchiului. Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantatul cu doua
maini.

b. FrSmSntatuI cu douS main!


Pozitia maseurului: In ortostatism, cu fata la regiunea de tratat Uni a 1 - grupa
de muschi Iatero-externa. Se fixeaza palma mSinii drepte sub maleola externa,
cu policele pe santul dintre grupele de muschi anterioara sj Iatero-externa, iar
cu indexul pe sanlul dintre grupele de muschi Iatero-externa si posterioara
(intre acestea afiandu-se grupa de muschi latero-extema), mdna stanga fiind
oglinda mainii drepte. Urmarind santurile indicate, se efectueaza framantatul
(adunand concomitent cu indexurile s1 policele) pana la partea latero-externd a
articulatiei genunchiului Se revine si se reia.
Linia 2 - grupa de muschi antenoara. Se fixeaza paima mainii drepte pe
partea anterioara a articulatiei gleznei. cu policele pe santijl dintre muchia
anterioara a tibiei 51 grupa de muschi antenoara. iar cu indexul pe santul dintre
grupele de muschi anterioara Si latero-extema (Intro acostea aftdndu-se grupa
de muschi anterioara a gambei). mdna stdngd fiind oglinda mdmn drepte
Urmannd santurile indicate, se efectueaza framantatul (adunand concomitent
cu Indexurile S' cu policele) pflnft la articulatia genunchiului. Se revine s> se reia.
Se intercaleaza netezirea cu doud maini 5I se trece la framantatul in
contratimp.

c. FrSmSntatuI in contratimp
Pentru aceasta forma de framantat, pozitia pacientului, a maseurului S" a
mainilor acestuia, precum 51 liniile cu limitele lor sunt identice cu cele de la
framantatul cu doua maini.
Dupa framantatul in contratimp. maseurul revine la pozilia antenoard.
Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la framdntatul sub forma de
geiuire.

d. Geluirea
Linia 1 - grupa de muschi latero-extema. Palma mdmn drepte esle
suspendata sub partea latero-extema a calcaneului: degetul 5 pe caicaneu si. in
continuare, pe partea posterioara a maleolei, apoi pe santul dintre grupele de

165
muschi Iatero-externa si poslerioara, degelele 4 §i 3 pe calcaneu si. in
continuare. pe maleola, apoi printre ten-doane si muschii latero-extemi. iar
degetul 2 pe calcaneu si. Tn continuare, pe partea anterioara a maleolei, apoi pe
sanlul dintre gnjpele de muschi anterioara si latero-externa. Urmarind aceste
sanluri, se executa geluirea pana la articulalia genunchiului. Se revine si se reia.
Linia 2 - partea dorsala a labei piciorului |i grupa de muschi anterioara.
Palma mSinii drepte este suspendata in fala degetelor 5, 4, 3 ale labei piciorului
stang. cu degetul 5 pe partea latero-extema a degetului 5 si a label piciorului,
degetul 4 pe partea anterioara a degetului si metatarsianului 5. degetul 3 printre
degetele si metatarsienele 5 Si 4, degetul 2 pe si printre degetele si
metatarsienele 4 si 3. Palma mainii stangi este suspendata Tn fate degetelor 1
si 2 ale labei piciorului, cu degetul 2 pe $i printre degetele Si metatarsienele 3
si 2, degetul 3 pe si printre degetele si metatarsienele 2 §>i 1. degetul 4 pe
degetul s" metatarsianul 1. iar degetul 5 pe partea latero-interna a degetului 1
si a label piciorului. varful degetelor este orientat spre articulatia gleznei.
Urmarind aceste linii, se efectueaza geluirea pana la si pe articulalia gleznei.
In continuare, mSna dreapta ajunge cu degetul 5 pe santul dintre grupele de
muschi anterioara si latero-extema, degetele 4 si 3 pe santurile dintre muschii
grupei anterioare, iar degetul 2 pe santul dintre grupa de muschi anterioara si
muchia anterioara a tibiei. Mana stanga ajunge cu degetele 2, Z si 4 pe fate
tibiei, iar degetul 5 pe sanlul dintre muchia posterioara a tibiei si muschii
posteriori. Urmarind aceste sanluri. se executa geluirea pana la articulalia
genunchiului. Se revine si se reia.
Unia 3 - fata tibiei. Palma mSinii stSngi se pozilioneaza sub partea latero-
interna a calcaneului, cu degetul 5 pe calcaneu si. Tn continuare, pe partea
posterioara a maleolei interne, apoi pe sanlul dintre grupa de muschi posterioara
si muchia posterioara a tibiei, degetele 4 st 3 pe calcaneu si, Tn continuare. pe
maleolS. apoi pe fate tibiei. iar degetul 2 pe calcaneu fi, in continuare, pe partea
anterioara a maleolei, apoi pe marginea anterioara a tibiei. Urmarind aceste
sanlun' se efectueaza geluirea pana la articulalia genunchiului. Se revine $i se reia.
Se intercaleaza netezirile specifice s' se trece la friciiune.

3. FRICTIUNEA SI FRICTIUNEA CU VIBRATII

Linia 1 - grupa de muschi latero-externa. Palma mSinii drepte este


suspendata sub partea latero-externS a calcaneului, cu degetul 5 pe calcaneu
si. Tn continuare, pe partea posterioara a maleolei. apoi pe santol dintre grupele
de muschi latero-externa $i posterioarS, degetele 4 si 3 pe calcaneu si. Tn
continuare. pe maleola. apoi printre tendoane S' muschii latero-externi, iar
degetul 2 pe calcaneu si. ftl continuare, pe partea anterioara a maleolei. apoi pe
sanlul dintre grupele de muschi anterioarS si lateroexterna. Urmarind aceste
sanluri. se executa fricliunea pana la articulatia genunchiului. Se revine si se reia.
Linia 2 - partea dorsaia a labei piciorului ?i grupa de muschi anterioara.
Palma mainii drepte este suspendata Tn fata degetelor 5. 4, 3 ale labei piciorului
stang, cu degetul 5 pe partea latero-extema a degetului 5 si a labei piciorului,
degetul 4 pe partea anterioara a degetului %\ metatarsianului 5, degetul 3
printre degetele si metatarsienele 5 Si 4. degetul 2 pe s* printre degetele si

166
metatarsienele 4 s* 3. Palma mainii stangi esle suspendata Tn fata degetelor 1 si
2 ale label piciorului, cu degetul 2 pe si printre degetele Si metatarsienele 3 si 2,
degetul 3 pe si printre degetele si metatarsienele 2 §l 1, degetul 4 pe degetul si
metatarsianul 1. iar degetul 5 pe partea latero-internS a degetului 1 §i a labei
piciorului. Varful degetelor este orientat spre articulatia gleznei. UrmSrind aceste
linii. se efectueaza frictiunea cu degetele, pSnS la si pe arliculalia gleznei.
in conlinuare. mSna dreaptS ajunge cu degetul 5 pe santul dintre grupele de
muschi anterioara si gnipa Iatero-externa", degetele 4 si 3 pe san(urile dintre
muschii grupei anterioare, iar degetul 2 pe sanlul dintre grupa de muschi
anterioara ?i muchia anterioarS a tibiei. Mana stangS ajunge cu degetele 2. 3 si
4 pe fate tibiei, iar degetul 6 pe santul dintre muchia posterioara a tibiei s1
muschii posteriori. Urmarind aceste santuri, se executS frictiunea pSnS la
articulatia genunchiului. Se revine $i se reia.
Linia 3 - fate tibiei. Palma mSinii stangi se pozilioneaza sub partea latero-
interna a calcaneului, cu degetul 5 pe caicaneu §i, in continuare. pe partea
posterioara a maleolei interne, apoi pe sanlul dintre grupa de muschi posterioara
si muchia posterioara a tibiei. degetele 4 si 3 pe caicaneu s*. In continuare, pe
maleola, apoi pe fate tibiei, iar degetul 2 pe caicaneu si. "n continuare, pe partea
anterioarS a maleolei. apoi pe marginea anterioara a tibiei. Urmarind aceste
santuri, se efectueaza frictiunea pana la articulatia genunchiului. Se revine si se
reia.

. MASAJUL ZONAL AL PARJII PLANTARE

1 . NETEZIREA

a. Netezirea cu o manS
Pozitia maseurului: la capSlul patului, cu fate la partea planters a piciorului
pacientului.
MSna stSngS se fixeazS pe degetul mare al labei piciorului. Degetele 2, 3, 4
si 5 de la mana dreapta se fixeaza pe partea plantara a label piciorului, iar
policele pe partea Iatero-externa si anterioara. Se efectueazS netezirea pSnS pe
caicaneu. Se revine si se reia.

167
Apoi, cu mana dreapla. se fixeaza laba piciorului de la nrvelui
degetului 5. Degetele 2, 3. 4 sj 5 de la mana stanga se fixeaza pe
partea plantara a labei piciorului. iar pohcele pe partea latero-interna si
anterioara. Se ofectueaza netezirea pdna pe calcaneu Se revine si se
reia.

b. Netezirea sub fvmta de pieptene


Mana stanga flxeazd laba piciorului de la niveiul halucelui. iar mana
dreapta efectueaza netezirea sub forma de pieptene. incepand de la
nivekil falangelor pdna pe calcaneu finsistand pe aponevroza plantara)
Se revine si se reia

2. FRAMANTATUL

a. Framantatul cu o mana
Mana stanga fixeaza laba piciorului de la niveiul halucelui. iar mana
dreapta se fixeaza la nrvelui degetului mic pe partea latero-extema
(degetele 2. 3. 4. 5 pe partea plantara. iar pohcele pe partea latero-
externa anterioara). Se executa framantatul (adunand concomitent cu
policeie si indexul) pdna pe calcaneu. Se revine si se reia.
Apoi, cu mana dreapta se fixeaza laba piciorului la niveiul degetului
mic. Palma mainii stangi este suspendata (spre partea latero-interna a
taboi piciorului), cu indexul pe linia articulat,iilor metalarsofalangiene (la
mvelul halucelui) si cu policeie la niveiul Ireimii miiiocii a partii plantare.
Urmarind aceste imii. se executa framaniatul pana la partea latero-
exlerna a labei piaonjlui. Se revine s< se reia.
Se intercaleaza netezirea cu o mdna 51 se trece la framantatul cu
doua maim 91 In contratimp.

b. FrSmantatuI cu douS milnl si frdmintatul in contratimp


Aceste manevre se executa pe aceleasi linii s1 <n cadrul aceloras>
limite ca la framantatul cu o mana
Dupa fiecare forma de framantat. se intercaleaza netezrea 51 se
trece la geluire

c. Geluirea
Cu mana stanga. se fixeaza laba piciorului de la mvelul halucelui.
Palma mainii drepte este suspendata la niveiul degetelor 5, 4, 3 ale labei
piciorului,
Cu cu degetul
mana dreapta. 2 pe
se fixeaza partea
laba pkwuluilatero-externa a labei5 si
de la nivelul degetelor picionjlui,
4. Palma iar
mama stangi este suspendata la nivelul degetelor 1 si 2 ale labei poorukji. cu
degetul 2 pe partea latero-interna a labei piciorului, iar degetele 3. 4 si 5 pe
partea plantara. la nivelul articulaliilor falangometatarsiene. Se efectueaza
geluirea (cu o presiune mai mare la nivelul aponovrozei plantare) pana pe panea
postenoara a calcaneului. Se revine sj se reia.

Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la fncliune. 3. FRICTIUNEA

Cu mdna stdngd, se fixeaza laba piciorului de la nivelul halucelui Palma mainii


drepte esto suspendata la nivelul degetelor 5. 4. 3 ale labei piciorului. cu degetul
2 pe panea iatero-externa a labei piciorului. iar degetele 3. 4 si 5 pe panea
plantara, la nivelul articulapilor falangometatarsiene. Urmarind aceste linii. se
ofectueazd fncliunea pana pe panea postenoara a calcaneului Se revine si se reia
Cu mdna dreapta, se fixeaza laba piciorului de la nivelul degetelor 5 sj 4.
Palma mainii stdngi este suspendatd la nivelul degetelor 1 si 2 ale labei piciorului.
cu degetul 2 pe partea latero-intemd a labei piciorului, rar degetele 3. 4 si 5 pe
partea plantara, la nivelul articulaliilor falangometatarsiene. Se efectueazd
fncliunea (cu o presiune mai mare la nivelul aponevrozei plantare) pana pe
partea postenoara a calcaneului. Se revine sj se reia.
Pe aponevroza plantard. se efectueazd si fricliunea cu nodozltdlile degetelor.
Se efectueaza netezirea pe talpa.
Se intercaleaza netezirile specifice regiunii si se trece la batere.

ATEN TI EI
Est» i tX e r/i tA oaten* I n c azul patient/tor cu vance

4. BATEREA

Pozilia maseurului cu fa(a la regiunea de tratat.


Pe aceastd regiune. manevra de batere se executa numai pe partea antero-
latero-extema a gambei (cu causul. cu partea cubitala si. in funclie de diagnostic,
rareori, cu pumnul).
Pe partea plantara. se executa baterea cu partea cubitala si baterea
cu pumnul. "= s:anau-se pe aponevroza.
Maseurul revine la pozitia initiala.
Se intercaleaza netezirea cu doua mdini si se trece la vibrabr

5. V I B R A T I I L E

a. V i b r a t i i l e c u d o u a m i i n l
Uni a 1 - partea dorsaia a labei piciorului si grupa de muschi
anterioara. Palma mainii drepte este suspendata in fata degetelor 5, 4 si
3 ale labei piciorului, cu degetele pe partea anlero-externa. Palma mainii
stangi este suspendata in lata degetelor 1 $i 2 ale labei piciorului, cu
degetele pe panea antero-latero-interna (vdrful degetelor este onentat
spre articulatia gleznei). Se efectueaza vibratii. concomitent. cu ambele
palme. urmannd aceste linii cu degetele. pana la si pe articulatia
gleznei. Se continua pe gamba (cu mdna dreapta pe partea antero-
latero-externd. iar cu mana stdngd pe partea antero-
atero-internd) pdnd la articulatia genunchiului. Se revine si se reia.
Uni a 2 - grupa de muschi latero-externd s< fata tibiei. Palma
mdinii drepte se fixeazd pe partea latero-externd a labei piciorului.
degetele imbrdcdnd maleola externa, iar palma mdinii stdngi pe partea
latero-internd, degetele imbracand maleola Interna (vdrful degetelor
este orientat spre cap). Se efectuazd vibratii, urmarind cu mdna dreapta
partea iatero-externa a gleznei $i a gambei. pdnd la articulatia
genunchiului. iar cu mflna stanga (concomitent cu mana dreapta)
urmarind partea latero-interna a gleznei $i gambei. pdna
a articulatia genunchiului. Se revine s1 se reia.

b. Vibratiile cu mai multe degete


Linia 1 - grupa de muschi latero-externd Palma mdinii drepte este
suspendata sub partea latero-externd a calcaneului, cu degetul 5 pe
caicaneu si. in continuare. pe partea posterioard a maleolei. apoi pe
sanlul dintre grupele de muschi Iatero-externa $i posterioard. dogetele 4
si 3 pe caicaneu si, in continuare, pe maleola apoi printre tendoane si
muschii latero-extemi. iar degetul 2 pe caicaneu §1, In continuare. pe
partea anterioard a maleolei, apoi pe santul dintre grupele de muschi
anterioara si latero-extema. Urmannd aceste santun, se executa vibratii
pdnd la articulatia genunchiului. Se revine si se reia.
Lima 2 - partea dorsaia a labei picorukji s\ grupa de muschi
antenoara Palma mainii drepte este suspendatd in fa(a degetelor 5. 4. 3
ale labei piciorului stang. cu degetul 5 pe partea latero-externd a
degetului 5 si a labei pioorului, degetul 4 pe partea anterioard a
degetului $i metatarsianului 5. degetul 3 pnntre degetele s<
metatarsienele 5 Si 4, degetul 2 pe $i printre degetele s<
metatarsienele 4 si 3. Palma mdinii stdngi este suspendata in fata
degetelor 1 $i 2 ale labei piciorului, cu degetul 2 pe si printre degetele
Tehnica de execute:
Palma dreapta se fixeaza pe articulalia sacroiiiaca, cu
degetele orientate spre coccis. Degetele de la mana
stanga se suprapun pe degetele mainii drepte.
Netezirea se efectueaza prin tragerea mainilor.
degetele urmarind creasta iliaca, pana la linia medians
axilara stanga a bazinului. La acest nivel. se rotesc
palmele. cu fala spre rebordul ultimei coaste a
hemitoracelui stang. Se continua, prin tragere, pe
rebordul ultimelor coaste, pana la niveiul articulaliei
costovertebral T(2. Apoi, se schimba pozilia palmeior, cu
fala spre rebordul ultimei coaste a hemitoracelui drept.
Se continua. prin tragere, pe rebordul
ultimelor coaste, pana la linia
mediana axilara dreapta a bazinului.
Din aceasta pozilie, palmele se rotesc
cu fala spre muchia crestei iliace,
continuand netezirea pana la
articulalia sacroiliacs (incheindu-se
rombul). Se revine la pozilia initjala.
(fig. 1.8 a. b)
Manevra se repeta de 3-5 or), pe
acelasi traseu si tntre aceleasi limite
(in functie de diagnostic). Intensitatea compre-siunilor si
ritmul miscSrii mSinllor variaza Tn Fl9-1,8 (a- b> - Netezirea
funclie de efectul urmarit si pot creste sau scadea odatS
cu numarul de neteziri.
si metatarsienele 3 si 2. degetul 3 pe si pnntre degetele si
metatarsienelo 2 si 1 . degetul 4 pe degetul $* metatarsianul 1, iar
degetul 5 pe partea latero-interna a degetului 1 si a labei piciorului.
varful degetelor este onentat spre articulatia gleznei Urmannd aceste
Irw. se efectueaza vibral* pana la s> pe articulatia gleznei.
In continuare, mana dreapta ajunge cu degetul 5 pe santijl dintre
grupele de muschi anterioara si latero-extema. degetele 4 si 3 pe
santurile dintre muschii grupei anterioare, iar degetul 2 pe santul
dintre grupa de muschi anterioara si muchia anterioara a tibiei. Mana
stanga ajunge cu degetele 2. 3 si 4 pe fata tibiei, iar degetul 5 pe
sanlul dintre tibie $i muschii posteriori. Urmarind aceste santuri, se
executa vibralii pana la articulatia genunchiului. Se revine si se reia.
Linia 3 - fa(a tibiei. Palma mainii stangi se pozitioneaza sub partea
latero-interna a calcaneului. cu degetul 5 pe caicaneu si. in continuare.
pe partea posterioara a maleolei interne, apo pe sanlul dintre grupa de
muschi postenoara si muchia posterioara a tibiei. degetele 4 si 3 pe
caicaneu sj, in continuare. pe maleola. apoi pe fate tibiei. iar degetul 2
pe caicaneu sj. In continuare. pe partea anterioara a maleolei. apoi pe
marginea anterioara a tibiei Urmannd aceste sanluri. se efectueaza
vibratii pdnd la articulatia genunchiului. So revine si se reia.

c. V i b r a t t i l o z o n a l e pe p a r t e a p l a n l a r H
Mana sldngi fixeaza laba piciorului de la nivelul halucelui. Palma
mdinii drepte se pozitioneaza pe partea plantara si latero-externd la
nivelul degetelor 5. 4 si 3. Se efectueazd vibratii pdnd la partea
posterioard a calcaneului. Se revine $i se reia.
Mana dreapta fixeazd laba piciorukii de la nivelul degetelor 5 si 4.
Palma maini stdngi se pozitioneaza pe partea plantara s\ latero-
interna, la nivelul degetelor 1 sj 2. Se efectueazd v -d m ; : pdnd la
partea postenoard a calcaneului. Se revine y se reia.
Pe aponevroza plantara se efectueazd vfcratii cu nodo2itatile
degetelor
Se inlercaleazd netezirea si se trece la manevrele ajutatoare.

B. MANEVRE COMPLEMENTARE

Acestea sunt:
- rulatul si cernutul pe gamba:
- tractiunile §i tractiunile cu scuturaturi pentru articulaliile: gleznei.
intertarsiene. tarsometatarsiene. metatarsofalangiene sj
interfalangiene;
- Gompresiuni pe maleole.
Se intercaleaza netezirea cu doud maini s> se trece la miscari.
C. PROCEDURI COMPLEMENTARE

MISCARILE
Mrscanle sunt pasive. pasrvo-actrve.
acfce active cu incarcatura si cu opoziOe
E!e se executa dm urmdtoarele arti-
cuiabi:
- Articulatia gleznei. Palma mainii
stangi fixeaza gamba de la niveiul Ireimii
distale. iar palma mainii dreple se fixeaza
pe partea plantara a labei piciorului Se
efectueaza miscarile de flexie <)orsaia.
extensie. dorso-flex*, rolaUe §i
circumduclie. Apoi, se indica pacientului sa
execute aceleasi miscari. ajutat sau
singur, cu incarcatura sau cu opozijie (in functie de
diagnostic) {fig 11.104 a, b. c)

Fig. 11.104 (a. b, c) -


Miscan din articulara
gloznei,
- Arliculaliile inlenarsione. Cu mana dreapta se prinde caicaneul. iar cu
mana stangd. pe partea dorsala a labei piciorului. se fac mobili/an ale caselor
larsiene (de cate ori este nevoie)
- ArticvlafiHe mjertarsometalarsiene. Cu mana stangd sub articulatia
gleznei. se fixeaza tarsienete. iar cu mana dreapta fixata pe partea plantara (la
niveiul treimii drstale a labei piciorului), se fac mobitizari ale oaselor metatarsieno
(de cate ori este nevoie)
- Articulafiile intermetatarsiene. Indexul de la mana dreapia se
fixeaza pe partea plantara. la extremitatea distala a metatarsienelor. iar
policele pe partea dorsaia flntre deschiderea acestora aflandu-se partea
latero-extema a labei piciorului). Indexul de la mana stanga se fixeaza
pe partea plantara, la extremitatea distala a metatarsienelor, iar
policele pe partea dorsaia (Intre deschiderea acestora aflandu-se partea
latero-interna a labei piciorului). Indexurile ambelor maini fixeaza partea
planters a labei piciorului (la nivelul liniei mediane). Prin alunecare spre
pSrtile laterale. policele executa concomitent, prin tragere. miscari de
Itactiune In lateral si miscari de extensie dorsals a metatarsienelor.
Miscarea se repeta de cate ori este nevoie.
Apoi, policele ambelor maini fixeaza partea dorsaia a label piciorului
(la nfvelul liniei mediane). Prin alunecare spre parljie laterale. indexurile
executa concomitent, prin tragere. miscari de tracliune In lateral si
miscSri de extensie plantara a metatarsienelor. Miscarea se repeta de
cate ori este nevoie.
- Articulable metatarsofalangiene. Indexul de la mana.dreaplS se
fixeaza pe partea planters, la nivelul treimii mijlocii a metalarsianului,
iar policele pe fate dorsalS (fixand metatarsianul). Indexul de la mSna
stanga se fixeaza pe partea plantara a primei fatan-ge, iar policele pe
partea dorsaia. Pnn miscSri de flexie (dorsals si plantara) si prin usoare
rota(ii (interne si externe) se executa mobilizarea falangei din arliculalia
metatarso-falangians. Se procedeaza In acelasi mod pentru toate
articulaliile metatarsofalangiene.
- Articulaliile interfalangiene. Indexul de la mSna dreapta se fixeazS
pe partea planters a primei falange, iar policele pe partea dorsaia
(fixand falanga). Indexul de la mana stSngS se fixeaza pe partea
planters a urmStoarei falange. iar policele pa partea dorsaia. Prin
miscSri de flexie (dorsaia si plantara) si prin usoare rotalii (interne si
externe) se executa mobilizarea falangei din arficulajia interfalangiana.
Se procedeazS in acelasi mod pentru toate articulaliile interfalangiene.
Se indicS pacientului sS execute aceste miscSri, ajutat sau singur, cu
Incarcatura sau cu opozilie.
Se efectueaza netezirea cu douS maini si se trece la masajul label
piciorului drept.

* *

• I A B A PICIORULUI DREPT

Pentru masajul labei membrului inferior drept, pozilia pacientului, a


maseurului, a mainilor acestuia este identicS cu cea de la masajul
membrului inferior sling. In ceea ce priveste liniile. deosebirea constS In
faptul cS, pentru masajul labei membrului inferior drept. linia 1 este
linia latero-interna si se preiucreaza cu mSna dreapta. iar linia latero-
externS este linia 3 si se prelucreazS cu mSna stangS.
X. MASAJUL DEGETELOR DE LA MEMBRELE INFERIOARE
• Delimitate zonali
In partes inferioara, zona este delimitate de varful degetelor, iar Tn partea
superioara, de linia articulara metatarsofalangiana

• Descriere
anatomic* Oase: 14

123•■1Extensorul scurt al degetelor• Po eplcondil• TABEL


Pe baza falangelor 2 si 3 - Pe ligamenlgle lateraleUL IIX
ale articulaliei metacar-
MUSCHIORIGINEINSERTJEACTIUNE123-IAbductorul
oofalanpiene- Extensor al falangei 1 halucolul-
Pe tuberculul
- Extensor almedial al calcaneului•
articulaliei Pe partea medi3la
nterfalangieneExtensorul a al
scurt
bazei primei falange a halucelui•a Staiica.
halucelui- Pe *aia poslerioara comuna
radlusutul tuturor
si cuoltusului
muschilor
- Pe memoranaplantei - Dlnamica. Pe
mter-osoasa- ac|iune slaba a prime!
fa\a dorsala
da abducjie
(alange ?i de flex*
a pelicelui- a
Extensor al falangei 1 si al
haluceluiFlexor scurt
metacarpianului 1 al halucolul- Pe phmul cuneiform si
ligamentul plantar lung- Printr-un capit medial si lateral pe
parole cores-punzfitoare
Atiicufalit: ale bazei prime! ialange a
metatarsofalangiene
halucelui- StaticA. in mentinerea holt" plantare
- Slab flexor at haluceluiAdduciorul halucelui- Pe cuboid,
sj inierialangiene.
cuneiform, baza metatarsienelor 2-4 §. ligamentul plantar
lung (capat oblic)
- Pe capsula articulator metala-soioang ens 3-5- Printr-un
tendon unic pe partea lateraia a primei falange a halucelui-
Adductor al halucelui
- StaticS, in mentinerea boltei plantareAbductor a I
degetului mle• Pe tuberculli medial) si lateral! ai
tuberozitBtii calcaneului
- Pe aponevroze plantare- Pe fata laterals a bazei falangei
proximale a de-geluiui mic- Staiica. aslgurflnd curbura
boltet plantare
• Slab abductor
- Flexor al degetului micFlexor scurt al degetului mic• Pe
ligamentul plantar lung al baza metatarsianul ui 5- Pe lata
interns a bazei falangei proximale a degetului mic• Staiica,
asiouiand prin ligamentul plantar lung meniieeiea boltei
plantare
- Slab, nexia deoetuiui mic

falange. Muschi:
• Delimiters regionala
In partea inferioara. regiunea este delimitate de varful degetelor. iar In
partea superioara, de articulatia genunchiului.

A. MASAJUL - ORDINEA SI TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR

Cand se prelucreaza degetele ambelor labe ale picioarelor, se Incepe cu


masajul partii posterioare a labei piciorului drept si apoi a labei piciorului stang,
continuSndu-se cu partea anterioara a labei piciorului slSng si apoi a labei
piciorului drept.
Pozitia pacientului: pentru partea posterioara, In decubit ventral cu
picioarele In usoara abductie. cu sau fara pernS sub abdomen, cu sau fara rulou
sub articulatia gleznei sau lateral, cu perna intre genunchi si glezne; pentru
partea anterioara. In decubit dorsal sau lateral, cu pema Tntre genunchi si
glezne.
Pozitia maseurului: in ortostatism. cu soldul drept la niveiul label piciorului
pacientului Si piciorul stang usor in fata.
Pozilia pacientului sj a maseurului nu se descrie la fiecare manevra, ci numai
cand se schimbi.
Fiecare manevra (cu formele ei) se repeta de 3-5 ori, pe aceeasi linie sj Tn
cadrul acelorasi limite (Tn functie de diagnostic).
In cadrul acestei regiuni, se executS masajul zonal al degetelor de la laba
piciorului. manevrele pe care se pune accentui fiind frSmSntatuI, geluirea si
fricjiunea.
. DEGETELE DE LA MEMBRUL INFERIOR DREPT - PARTEA POSTERIOARA

1. NETEZIREA

Pozilia pacientului: In decubit ventral.

a. Netezirea cu doua maini


Unia 1 - grupa de muschi postenoara. Palma maini drepte se fixeazd pe partea
postero-externd a calcaneului. iar palma mam stdngi pe partea postero-interna (vdrful
degetelor este orientat spre cap). Se efectueaza netezirea pe partea postenoard a
calcaneului. gleznei 91 gambei, pdnd la plica genunchiului, dupd care se alunecd usor in
lateral. Se revine si se reia.
Linia 2 - grupa de muschi latero-externd S' fala tibiei. Palma mainii drepte so
pozitioneaza pe partea Iatero-externa a calcaneului, iar palma mainii stangi pe partea
latero-interna (vdrful degetelor este orientat spre cap). Se efectueaza netezirea pe partea
externa s interna a calcaneului si a gambei. concomitent, pdnd la articulatia genunchiului.
alunecandu-se apoi spre linia mediand a gambei. Se revine si se reia.

b. Netezirea cu mai multe degete


Lima 1 - grupa de muschi latero-externd. Palma mdinii drepte este suspendata sub
partea latero-externd a calcaneului, cu indexul pe partea latero-externd a calcaneului si,
In continuare, pe partea posterioard a maleolei. apoi pe §antul dintre grupele de muschi
postenoara $i latero-extema: degetele 3 si 4 pe padea latero-extema a calcaneului si. In
continuare. pe maleola. apoi pe sanlunle dmtre muschi grupei latero-exteme. iar degetul
5 pe partea latero-extema a calcaneului continuare. pe partea anterioard a
maleolei, apoi pe santul dmtre grupele de muscbi latero-externd si antenoara. Urmdnnd
sanfurile indicate, se executa netezirea pdnd la partea latero-extema a articulatiei
genunchiului. Se revine 51 se reia.
Linia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte este suspendatd sub
caicaneu (variul degetelor este onentat spre cap): indexul pe partea latero-interna a
calcaneului 51. In continuare. pe partea postenoara a maleolei Interne, apoi pe sanjul
dintre grupa de muschi posterioard $1 muchia postenoara a tibiei: degetul 3 pe partea
latero-interna postenoara a calcaneului si. In continuare. pe partea latero-internd a
tendonului ahilian, apoi pe santul dintre muschii grupei postenoare: degetul 4 pe partea
Iatero-externa posterioard a calcaneului si, In continuare, pe partea latero-externd a
tendonului ahilian. apoi pe sanjul dintre mu?chii grupei posterioare: degetul 5 pe partea
latero-externd a calcaneului s\. In continuare, pe partea postenoara a maleolei externe.
apoi pe santul dintro muschii grupetor latero-exteme s> postenoare. Urmarind sanlunle
indicate, se executa netezirea pana pe plica genunchiului. Se revine s\ se reia.
Unia 3 - faia tibiei Palma mainii stangi oste suspendata pe padea latero-interna sub
caicaneu (variul degetelor este orientat spre cap): degetul 5 pe partea latero-interna a
calcaneului si, in continuare. pe partea anterioara a maleolei interne, apoi pe
muchia anterioara a tibiei; degetele 4 si 3 pe partea latero-interna a calcaneului
si. in continuare, pe maleola interna, apoi pe fate tibiei; degetul 2 pe panea
latero-interna a calcaneului si, In continuare, pe partea posterioara a maleolei
interne, apoi pe muchia postenoara a tibiei. Urmarind aceste linii. se executa
netezirea pana la partea latero-interna a genunchiului. Se revine si se reia.

c. Netezirea sub forma de pieptene


Mamile se pozilioneaza de o parte 51 de alia a tendonului ahilian (mdna
dreapta pe partea latero-extema si mana stanga pe partea latero-interna). Se
executa netezirea pe partea postenoara a gambei. pana la plica genunchiului.
Se revine s< se reia.

of. Netezirea cu doua degete


Partea posterioara a caicdiulul se pnnde in palma, cu policeie s1 indexul sub
maleole. Se executa netezirea cu cele doud degete. de o parte s\ de alia, pe
linia articulaliei si pe calcaneu, pana la tendonul lui Ahile. Aici, se schimba
pozilia degetelor (cu vdrful spre cap) si se efectueaza netezirea pe langa §i pe
tendonul lui Ahile. pana la insertia cu muschiul. Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantat.

2. FRAMANTATUL

a. Frimintatul cu o mana
Una 1 - grupa de muschi latero-externa. Palma mainii dreple se fixeaza sub
maleola externa, cu policeie pe sanlul dmtre grupele de muschi latero-extema
s1 postenoara, iar indexul pe sa°tul dmtre grupele de muschi antenoara $1
latero-extema (intre deschiderea acestora se aft& grupa de muschi latero-
externa). Urmannd saniunle indicate, se efectueaza framantatul (adunand
concomitent cu policeie si indexul) pe gamba. pana la partea latero-extema a
articulaliei genunchiului. Se revine si se reia.
Unia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mSinii drepte se fixeaza pe
calcaneu. cu policeie pe santul dintre grupa de muschi posterioara si muchia
posterioara a tibiei, Iar cu indexul pe santul dintre grupele de muschi
posterioara $i latero-externa (intre deschiderea acestora se afIS grupa de
muschi posterioara). Urmannd aceste $an(uri, se efectueaza framantatul
(adunSnd concomitent cu policeie si indexul) pe gamba. pana la plica
genunchiului. Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirea cu doua maim si se trece la framSntalui cu douS
maini.

b. Frimantatul cu doua m&ini


Pozitia maseurului: cu fata la roglunea de tratat
Linia 1 - grupa de muschi latero-extema. Palma mainii drepte se fixeaza
sub maleola externa, cu policele pe san(ul dintre grupele de muschi Iatero-
externa si posterioara, iar cu indexul pe sanjul dintre grupele de muschi latero-
extorna si anterioara (intre deschiderea acestora se afia grupa de muschi latero-
externd), mana stanga fiind oglinda mdinii drepte. UrmSrind §anjurile indicate,
se efectueazS frSmdntatuf (adunand concomitent cu policele S1 indexurile) pe
gamba, pdnd la partea latero-extema a articulatiei genunchiului. Se revine si se
reia.
Linia 2 - grupa de muschi postenoara. Palma mdinii drepte se fixeazS pe
caicaneu. cu policele pe sanjul dmtre grupa de muschi postenoara s> muchia
posterioara a tibiei. iar cu indexul pe sanjul dintre grupele de muschi posterioard
si latero-externd (intre deschiderea acestora se afld grupa de muschi
postenoarS). mdna stanga fiind oglinda mdinii drepte. Urmannd aceste linn, se
efectueazd framantatul (adunand concomteni cu mdexunle s> policele} pe
gamba. pdnd la plica genunchiului. Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirea cu doud maini si se trece la frdmdntatul in
contratimp.

c. Framantatul in contratimp
Pentru aceastd formd de framantat, pozitia pacientului. a maseurului si a
mainilor acestuia. precum s1 liniile cu limitele lor sunt identice cu cele de la
frdmdntatul cu doud
mdini.
Dupa framantatul In contratimp. maseurul revine la pozitia anterioarS.
Se Intercaleaza netezirile specifice si se trece la frSmdntatul sub forms de
geluire.

d. Geluirea
• Geluirea cu mai multe degete
Linia 1 - grupa de muschi latero-externS. Palma mdinn drepte este
suspendatS sub panea latero-externd a calcaneului. cu indexul pe panea latero-
extorna a calcaneului s'-in continuare. pe panea posterioara a maleolei, apoi pe
santul dintre grupele de muschi DostenoarS s* latero-externd; degetele 3 si 4
pe partea latero-externd a calcaneului si, in continuare. pe maleola. apoi pe
santurte dintre muschii grupei latero-exteme. iar degetul 5 pe panea latero-
externd a calcaneului s>. in continuare. pe panea antenoara a maleolei, apoi pe
sanjul dintre grupele de muschi latero-externd s1 antenoara Urmannd sanlurile
inrJcale. se executa geluirea pana la panea latero-externd a articulatiei genun-
chiului. Se revine s> se reia.
Lima 2 - grupa de muschi posterioard. Palma mainii drepte este suspendatd
sub caicaneu (vdrful degetelor este oriental spre cap): indexul pe partea latero-
internd a calcaneului s'. In continuare. pe partea posterioara a maleolei Interne,
apoi pe santul dintre grupa de muschi posterioara §i muchia posterioara a tibiei:
degetul 3 pe partea latero-interna posterioard a calcaneului si, in continuare. pe
partea latero-internd a tendonului ahilian. apoi pe sanlul dintre muschii grupei
posterioare; degetul 4 pe partea latero-externS posterioard a calcaneului §i. '<n
continuare. pe partea latero-extema a tendonului ahilian, apoi pe santul dintre
muschii grupei poslenoare; degetul 5 pe partea
latero-externa a calcaneului si, Tn continuare, pe partea posterioara a maleolei externe.
apoi pe sanlul dintre muschii grupelor latero-externe S' posterioare. Urmarind saniurile
indicate, se executa geluirea pana pe plica genunchiului. Se revine si se reia.
Linia 3 - fala tibiei. Palma mainii stangi este suspendata pe partea latero-interna sub
calcaneu (varful degetelor este oriental spre cap): degatul 5 pe partea latero-interna a
calcaneului si. Tn continuare. pe partea anterioara a maleolei interne, apoi pe muchia
anterioara a tibiei; degetele 4 si 3 pe partea latero-interna a calcaneului si. in continuare,
pe maleola interna, apoi pe fa|a tibiei; degetul 2 pe partea latero-interna a calcaneului si.
Tn continuare, pe partea posterioara a maleolei interne, apoi pe muchia poslerioara a
tibiei. UrmSrind aceste linii, se executa geluirea pana la partea latero-interna a genun-
chiului. Se revine si se reia.

• Geluirea cu doua degete


Pozilia maseurului: Tn ortostatism, la capStul palului cu fala la partea plantard. Pe
partes latero-extema a calcaneului
Palma mainii stangi se pozilioneaza pe partea latero-interna a calcaneului (pe care Tl
fixeazS), iar palma mSinii drepte este suspendata. cu degetele 2 sj 3 pe partea posterioara
si inferioara a calcaneului. UrmSrind aceste linii, se efectueaza geluirea pana la
metatarsiene. Se revine si se reia.
Tot cu palma mSinii dreple suspendatS, cu degetul 2 pe partea posterioara si
superioara a calcaneului, iar cu degetele 3 sj 4 pe calcaneu- se efectueazS geluirea pana
la metatarsiene. Se revine §i se reia.

Pe partea latero-internS a calcaneului


Palma mainii drepte se poziboneaza pe partea latero-extema a calcaneului (pe care Tl
fixeazS), iar patma mSinii stangi este suspendatS, cu degetul 2 pe partea posterioara si
superioara a calcaneului si degetele 3 sj 4 pe calcaneu. Urmarind aceste linii. se
efectueazS geluirea pana la metatarsiene. Se revine sj se reia.
Apoi, lot cu palma mainii stangi suspendata, cu degetele 2 si 3 pe partea postero-
inferioara a calcaneului, se efectueaza geluirea pSna la tarsiene. Se revine §i se reia.
Se intercaleaza netezirile specifice sj se trece la frictiune.

3. F RI C TI UN EA

a. F ri c ti une a c u mai mul te de ge te


Linia 1 - grupa de muschi latero-externS. Palma mSinii drepte este suspendata sub
partea latero-extema a calcaneului, cu indexul pe partea latero-extema a calcaneului sj,
Tn continuare, pe partea posterioara a maleolei, apoi pe sanlul dintre grupele de muschi
posterioarS si latero-externa: degetele 3 si 4 pe partea latero-externS a calcaneului
s>> In continuare. pe maleola. apoi pe saniurile dintre muschii grupei latero-externe, iar
degetul
5 pe partea latero-externd a calcaneului si. in continuare. pe partea antenoara a
maleolei. apoi pe santul dmtre grupele de muschi latero-extema si antenoara.
Urmannd sanfurile indicate, se executa fncliunea pana la partea Iatero-externa a
articulatiei genunchiului Se revine si se reia.
Unia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mamii dropte este suspendata
sub caicaneu (varful degetelor este orientat spre cap): indexul pe partea latero-
interna a calcaneului si. in continuare. pe partea postenoara a maleolei interne,
apoi pe sanlul dintre grupa de muschi posterioara si muchia postenoara a tibiei;
degetul 3 pe partea atero-mterna postenoara a calcaneului 31. in continuare. pe
partea latero-interna a tendonului ahilian. apoi pe santijl dintre muschii grupei
posterioare; degetul 4 pe partea latero-extema posterioara a calcaneului si. in
continuare, pe partea latero-extema a tendonului ahilian. apoi pe sanlul dintre
muschii grupei posterioare; degetul 5 pe partea Iatero-externa a calcaneului s>.
in continuare. pe partea posterioara a maleolei externe apoi pe sanlul dmtre
muschii gnjpetor latero-exteme 51 postenoare. Urmannd san(urile indicate, se
executa fric(iunea pana pe plica genunchiului Se revine si se reia.
Unia 3 - fa\a tibiei. Palma mainii stangi esle suspendata pe partea latero-
internd sub caicaneu (vflrful degetelor oste orientat spre cap): degetul 5 pe
partea latero-internS a calcaneului si. in continuare. pe partea anterioara a
maleolei interne, apoi pe muchia antenoara a tibiei: degetele 4 51 3 pe partea
latero-interna a calcaneului si. In continuare. pe maleola interna, apoi pe fata
tibiei: degetul 2 pe partea latero-interna a calcaneului si. In continuare. pe partea
postenoara a maleolei interne, apoi pe muchia posterioara a tibiei. Urmdrind
aceste linii, se executa frictiunea pana la partea latero-interna a genunchiului. Se
revine si so reia.

b. Frictiunea cu douS degete


Pozilia maseurului in ortostatism. la capdtul patului. cu fate la partea plantara.
Pe partea latero-externS a calcaneului
Palma mdinii stangi se pozitioneaza pe partoa latero-interna a calcaneului
(fixandu-l). iar palma mdinii drepte esle suspendata. cu degetele 2 §1 3 pe partea
postenoara §i infenoara a calcaneului. Urmannd aceste linii. se efectueaza
frictiunea pftna la metatarsiene. Se revine si se reia
Apoi, tot cu palma mdinii drepte suspendata. cu degetul 2 pe partea
postenoara 5. superioard a calcaneului. iar degetele 3 si 4 pe caicaneu. se
efectueaza fricliunea. pdna la metatarsiene. Se revine $1 se reia.

Pe partea latero-interna a calcaneului


Palma mainii drepte se fixeaza pe partea latero-extema a calcaneului
(fixandu-l), iar palma mdmii stangi este suspendata. cu degetul 2 pe partea
postenoara s> superioara a calcaneului 51 degetele 3 51 4 pe caicaneu. Urmarind
aceste linii, se efectueaza fricliunea pand la metatarsiene. Se revine si se reia.
t Ne te zi re a ci rc ul ars c u o mSnS si c u doua mSi ni
(pe abdome n)
Aceasla netezire se executa pe re- ------------------
giunea abdominaia. Pozitia
pacientului este in decubit
dorsal, cu picioarele fledate.
cu sau fara pema sub cap
sau sub genunchi iar pozitia
maseurului este in
ortostatism sau in sezul, cu
fata la regiunea de tratat.
• Ne te zi re a c i rc ul ar c u o mSna

ATEN JI E!
Masajul abdominal
se executa la 2-3 ore
dupi servirea mesei
vezica urinara a
pacientului treDuie $3
Re got'tta.

Te hni c a de execute:
Pohcele mainii drepte se fixeaza
deasupra ornbiticului. iar celelalte degete in
dreptul procesului xifowt. Se efectueaza
netezirea (cu palma lipita de peretele ab-
dominal stang), descrilnd un cere, in sensul
acelor de ceasornic, pana la linia alba a
peretelui abdominal.
De aio. se continua miscarea circulara
(prin rotirea degetelor pe tegument, cu par-
tea dorsala irocand pe sub police) inchi-
zandu-se cercul. Se revine la pozitia initiala
(fig. 1.9 a. b, c)
Manevra se repeta de 4-6 ori, pe acelasi
traseu 51 Intre aceieas' limite (Tn functie de
diagnostic)- Durata unei neteziri este de
cAteva secunde. Intensitatea compresiunii 5!
ritmul mrscarii mainii vanaza in functie de
efectul urmarit si pot creste sau scadea odald
cu numarul de neteziri.

Fig. 1.9 (a, to, c) -


Netezirea circulara
cu o mana po
abdomen.
Tot cu palma mainii stSngi suspendata, cu degetele 2 si 3 pe partea postero-
infenoarS a calcaneului, se efectueazS frictiunea pe aceste linii pana la tarsiene.
Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirile speclfice si se trece la batere.

4 . BATEREA

Pozifia maseurului: cu fa;a la regiunea de tratat.


Pe partea posterioarS a gamber, se executa toate formele de batere: cu
cSusul. cu partea cubitala, cu pumnul si sub forma de ciuplturS.
ATBNVEI

Este interzisa wea i n cazut pacienplor cu varied.


bait

Maseurul revine la pozilia anterioara.


Se intercaleaza netezirea cu douS maini si se trece la vibralii

5. VIBRATIILE

a. Vlbraflile cu douS main!


Linia 1 - grupa de muschi posterioarS. Palma mainii drepte se pozilioneaza
pe partea postero-externa a calcaneului, iar palma mainii stangi pe partea
posterc-intema (vSrful degetelor este orientat spre cap). Se efectueaza vibralii
pe partea posterioara a calcaneului, gleznei si gambei, pana pe plica
genunchiului si se alunecS usor fn lateral. Se revme si se reia.
Unia 2 - grupa de muschi latero-externS si fala tibiei. Palma mainii drepte se
pozilioneaza pe partea latero-externa a calcaneului, iar palma mSinii stSngi pe
partea latero-interna (varful degetelor este orientat spre cap). Se efectueazS
vibralii. concomitent, pe partea externS si interna a caicaneulut si gambei, pana
la articulalia genunchiului si se alunecS usor spre linia medians a gambei. Se
revine si se reia.

b. Vibratiile cu mai multe degete


Linia 1 - grupa de muschi latero-externS. Palma mSinii dreple este
suspendata sub partea latero-extema a calcaneului, cu indexul pe partea latero-
externa a calcaneului si, in continuare, pe partea posterioarS a maleolei, apoi pe
sanlul dintre grupa de muschi posterioara si grupa de muschi latero-externa;
degetele 3 si 4 pe partea latero-externS a calcaneului si, in continuare, pe
maleola, apoi pe saniurile dintre muschii grupei iatero-exteme, iar degelut 5 pe
partea Iatero-externa a calcaneului si. In continuare. pe partea anterioara a
maleolei. apoi pe sanlul dintre grupa Iatero-externa si antenoara. Urmarind
sanlurile indicate, se execute vibra(ii pana la partea latero-extema a articulaliei
genunchiului. Se revine si se reia.
Linia 2 - grupa de muschi posterioara. Palma mainii drepte este suspendata
sub caicaneu (cu varful degetelor orientat spre cap): indexul pe partea latero-
interna a calcaneului si. In continuare, pe partea posterioara a maleolei interne,
apoi pe sanlul dintre grupa de muschi posterioara sj muchia posterioara a tibiei;
degetul 3 pe partea latero-interna posterioara a calcaneului si, in continuare. pe
partea latero-interna a tendonului ahilian. apoi pe sanlul dintre muschii grupei
posterioare; degetul 4 pe partea latero-extema posterioara a calcaneului si. in
continuare, pe partea Iatero-externa a tendonului ahilian, apoi pe san(ul dintre
muschii grupei posterioare; degetul 5 pe partea latero-extemd a calcaneului si.
Tn continuare, pe partea posterioara a maleolei externe, apoi pe sanlul dintre
muschii grupei latero-exteme si posterioare. Urmarind santurile indicate, se
executa vibralii pana pe plica genunchiului. Se revine si se reia.
Linia 3 - fa(a tibiei. Palma mainii stangi este suspendata pe partea latero-
interna sub caicaneu (variul degetelor este orientat spre cap): degetul 5 pe
partea latero-interna a calcaneului si. in continuare, pe partea anterioara a
maleolei interne, apoi pe muchia anterioarS a tibiei; degetele 4 si 3 pe partea
ialera-intemS a calcaneului ?i, in continuare, pe maleola interna, apoi pe fata
tibiei; degetul 2 pe partea latero-interna a calcaneului si, in continuare. pe
partea posterioara a maleolei interne, apoi pe muchia poslerioara a tibiei.
UrmSrind aceste linii, se executa vibralii pana pe partea latero-interna a
genunchiului. Se revine si se reia.

c. Vibratiile cu douS degete


Se prinde partea posterioara a calcaiului in palma, cu policele si indexul sub
maleole. Cu cete doua degete se executa vibratii de o parte si de alia, pe linia
articulatiei Si a calcaneului. ajungand spre partea posterioara pSna la tendonul
lui Ahile. De aici, se schimba pozilia degetelor (cu varful spre cap) si se
efectueazS vibralii pe ISngS si pe tendonul lui Ahile. pSna la insertia cu
muschiul. Se revine si se reia.
Se efectueaza netezirea cu doua maini si se trece la masajul degetelor
membrului inferior stSng.

* *
• DEGETELE DE LA MEMBRUL INFERIOR STANG - PARTEA
POSTERIOARA

Penlru masajul degetelor membrului inferior slang, pozilia pacienlului, a


maseurului si a mainilor acestuia este identicS cu cea de la masajul degetelor
membrului Inferior drept. in ceea ce priveste liniile. deosebirea consta in faptul
ca, pentru masajul regional al degetelor membrului inferior stang, linia 1 este
linia latero-interna si se prelucreaza cu mSna dreapta, iar linia latero-extema
este linia 3 si se prelucreaza cu mana stanga.

• DEGETELE DE LA MEMBRUL INFERIOR STANG - PARTEA ANTERIOARA

Pozilia pacientului: in decubit dorsal cu picioarele in usoara abduclie sau in


decubit lateral, cu perna intre genunchi si glezne.
Pozilia maseurului: In ortostatism sau in $ezut. lateral dreapta fala de
pacient. cu Soldul drept la niveiul labei piciorului acestuia si cu piciorul stang
usor In fala sau la capatul patului.

1 . NETEZIREA
Pozilia pacientului: in decubit

dorsal, a. Netezirea cu douS

ma\inl
Linia 1 - partea dorsala a labei piciorului si grupa de muschi anterioara.
Palma mSinii drepte este suspendata In fala degetelor 5, 4, 3 ale labei piciorului.
cu degetele pe partea antero-externa. Palma mainii stangi este suspendatS in
fala degetelor l si 2 ale labei piciorului, cu degetele pe partea antero-laterc-
interna (varful degetelor esle oriental spre articulalia gleznei). Urmarind aceste
linii, se efectueazS netezirea. concomitent. panS la §i pe articulalia gleznei. Se
continua pe gamba (cu mana dreapta pe partea antero-fatero-extemS, iar cu
mSna siSngS pe partea antero-latero-intema) pSnS la articulalia genunchiului.
Se revine si se reia.
Linia 2 - grupa de muschi latero-externa si fata tibiei. Palma mSinii drepte
se fixeazS pe partea latero-externS a labei piciorului, degetele Tmbracand
maleola externa, Iar palma mSinii stSngi pe partea latero-internS, degetele
imbracand maleola interna (vSrful degetelor este orientat spre cap). Se
efectueaza netezirea, urmarind cu m&na dreapta partea latero-externa a
calcaneului. gleznei S' 9ambei, pSna la articulajia genunchiului, Iar cu mSna
stanga - concomitent cu mana dreapta - pe partea latero-interna a calcaneului.
gleznei si gambei, pana la articulalia genunchiului. Se revine si se reia.
b. Netezirea cu mai multe degete
Linia 1 - grupa de muschi Iatero-externa. Palma mainii drepte
este suspendata sub panea latero-extema a calcaneului. cu
degetul 5 pe caicaneu si. in continuare. pe partea posterioara a
maleolei. apoi pe santul dintre grupele de muschi latero-extema
si Dosterioara. degetele * si 3 pe caicaneu si. in continuare. pe
maleola. apoi printre ■endoane si muschii latero-extemi. iar
degetul 2 pe caicaneu si. In continuare. pe partea antenoara a
maleolei, ape pe sanjul dintre grupele de muschi antenoara si
latero-extema. Urmannd aceste santuri. se executa notezirea
pana la articulatia genunchiului. Se revine si se reia.
Linia 2 - partea dorsaia a labei piciorului si grupa de muschi
antenoara. Palma mainii drepte este suspendata in fata
degotelor 5, 4 . 3 ale labei piciorului stang, cu degetul 5 po partea
latero-externd a degetului 5 si a labei piciorului. degetul 4 pe
partea anterioara a degetului si metatarsianului 5, degetul 3
printre degetele si metatarsienele 5 Si 4, degetul 2 pe s> printre
degetele s> metatarsienele 4 51 3. Palma mdinii stdngi este
suspendata in fata degetelor 1 $' 2 ale labei piciorului. cu
degetul 2 pe 51 printre degetele Si metatarsienele 3 si 2. degetul
3 pe 0 printre degetele si metatarsienele 2 si 1. degetul 4 pe
degetul & metatarsianul 1. iar degetul 5 pe partea latero-interna a
degetului 1 si a labei pioorului Varful degetelor este oriental spre
articulatia gleznei Urmannd aceste linn, se efectueaza
netezirea. pana la 51 pe articulatia gleznei.
In continuare. mana dreapta ajunge cu degetul 5 pe santul
dintre grupele de muschi anterioara si latero-extema. degetele
4 s' 3 pe santurile dintre muschii grupei anterioare. iar degetul 2
pe santul dintre grupa de muschi antorioara si muchia
anterioard a tibiei. Mana stdngd ajunge cu degetele 2, 3 si 4 pe
fata tibiei, iar degetul 5 pe sanjul dintre muchia posterioard a
tibiei §i mu§chii posteriori, Urmdrind aceste $anjuri, se executa
netezirea pdna la articulatia genunchiului Se revine si se reia.
Lima 3 - laja tibiei Palma mainn stdngi so pozitioneaza sub
partea latero-internd a calcaneului, cu degetul 5 pe caicaneu 51.
In contmuare. pe partea postenoara a maleolei interne, apoi pe
sanjul dmtre grupa de muschi postenoara si muchia postenoard
a tibiei. degetele 4 si 3 pe caicaneu S'. il conbnuare. pe maleola.
apoi pe faja bbiei. iar degetul 2 pe caicaneu si. In continuare, pe
partea antenoara a maleolei. apoi pe marginea tibiei. Urmannd
aceste sanjun. se efectueaza netezirea pana la articulatia
genunchiului. Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirea cu doua mdlni si se trece la
framantat.

2. FRAMANTATUL

a. FrSmSntatuI cu o mSnS
Linia 1 - grupa de muschi latero-extema. Se fixeaza paima
mainii drepte sub maleola externa, cu pohcele pe sanjul dmtre
grupa de muschi anterioard si latero-externd, Iar cu indexul pe
sanjul dintre grupa de muschi latero-extema si posterioard
(Intre acestea aflSndu-se grupa de muschi Iatero-externa).
UrmSrind santurile indicate, se
efectuaza framantatul (adunand concomitent cu indexul si policeie).
pana la partea latero-extema a articulaliei genunchiului. Se revine si se
reia.
fjrtta 2 - grupa de muschi antenoara Se fixeazd palma mainii drepte
pe partea anterioara a articulaliei gleznei. cu policeie pe san(ul dintre
muchia antenoara a tibiei s1 grupa antenoara. iar cu indexul pe santul
dintre grupa antenoard §\ laterrj-externa (intre aceslea afiandu-se grupa
de muschi anterioara a gambei). Urmannd santijnle indicate, se
efectuaza framantatul (adunSnd concomitent cu indexul si policeie).
pdna la articulatia genunchiului. Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirea cu doua main! si se trece la framantatul cu
doua maini.
b. Framantatul cu doui milni
PoziUa maseurului: in ortostatism. cu fata la regiunea de tratatLima 1 -
grupa de muschi latero-extema Se fixeaza palma mainii drepte sub
maleola externa, cu policeie pe santul dintre grupele de muschi
antenoara si latero-extema. iar cu indexul pe santul dintre grupele de
muschi latero-externa s< posterioara (Intre acestea afiandu-se grupa de
muschi latero-exlernd). mana stanga fiind oglinda mainii drepte.
Urmannd santurile indicate, se efectueaza framantatul (adunSnd conco-
mitonl cu indexurile $' policeie) pana la partea latero-externa a
articulaliei genunchiului. Se revine S' se reia.
Unia 2 - grupa de muschi antenoara Se fixeaza palma mainii drepte
pe partea antenoara a articulatioi gleznei. cu policeie pe sanlul dintre
muchia antenoara a tibiei s» grupa de muschi antenoara. iar cu indexul
pe santul dmtre grupele de muschi antenoara Si latero-extema (Intre
acestea afiandu-se grupa de muschi antenoara a gambei). mana sidngd
fund ogimda mainii drepte. Urmannd santunle indicate, se electueazfi
Irdmantatul (adunSnd concomitent cu indexurile si cu policeie) pSna la
articulatia genunchiului. Se revine s' se reia.
Se intercaleaza netezirea cu doud maini S' se trece la framantatul in
contratimp.

c. Framantatul in contratimp
Pentru aceasta forma do framantal, pozitia pacientului. a maseurului
$• a mSinilor acestuia. precum si liniile cu hrmtele kx sunt id entice cu
cele de la framantatul cu doua maini
Dupa framantatul in contratimp. maseurul revine la ooz^a anterioara.
So intercaleaza toate formeie de netezire specifice regiunn si se trece la
frdmSntatui sub forma de geluire.
d. Geluirea
Linia 1 - grupa de muschi latero-externa. Palma mainii drepte este
suspendata sub partea latero-externS a calcaneului, cu degetul 5 pe
calcaneu si. In continuare. pe partea postenoara a maleolei. apoi pe
sanlul dintre grupele de muschi latero-extema $i postenoara. degetele
4 si 3 pe calcaneu s>. In continuare. pe maleola. apoi pnntre lendoane
51 muschii latero-externi. iar degetul 2 pe calcaneu si. In continuare. pe
parlea antenoara a
maleolei. apoi pe sanlul dintre grupele de muschi anterioara si Iatero-externa.
Urmarind aceste sanluri, se executa geluirea pana po arliculalia genunchiului. Se
revine S' se reia.
Linia 2 - partea dorsaia a labei piciorului $i grupa de mu§chi anterioarS.
Palma mSinii drepte este suspendata In fate degetelor 5, 4. 3 ale labei piciorului
stang, cu degetul 5 pe partea Iatero-externa a degetului 5 si a labei piciorului,
degetul 4 pe partea antenoara a degetului S' metatarsianului 5. degetul 3
printre degetele s< metatarsienele 5 si 4. degetul 2 pe s< pnntre degetele 51
metatarsienele 4 si 3. Palma mdmi stSngi este suspendata in fate degetelor 1 $i 2
ale labei pctorului, cu degetul 2 pe si printre degetele si metatarsienele 3 si 2.
degetul 3 pe $i pnntre degetele si metatarsienele 2 si 1, degetul 4 pe degetul si
metatarsianul 1. iar degetul 5 pe partea latero-interna a degetului 1 si a labei
piciorului. Vdrful degetelor esle orientat spre articulara gleznei. UrmSrind aceste
linii, se efectueaza geluirea. pand la si pe articulatia gleznei.
in conlinuare, mdna dreapta ajunge cu degetul 5 pe santul dintre grupele de
muschi anterioard si latero-externS, degetele 4 si 3 pe sanlurile dintre muschii
grupei anterioare, iar degetul 2 pe sanlul dintre grupa de muschi anterioarS §i
muchia anterioarS a tibiei. Mdna stanga ajunge cu degetele 2. 3 si 4 pe fata
tibiei. degetul 5 pe sanlul dintre muchia posteriord a tibiei si muschii posteriori.
Urmarind aceste sanluri. se execute geluirea pdnd pe articulara genunchiului. Se
revine $i se reia.
Linia 3 - fate wowi Palma mdinii stdngi se pozjboneazd sub partea latero-
interna a calcaneului. cu degetul 5 pe caicaneu si. In continuare. pe partea
poslenoarS a maleolei interne, apoi pe santul dintre grupa de muschi posterioara
si muchia postenoara a tibiei. degetele 4 si 3 pe caicaneu si- in continuare, pe
maleola. apoi pe fata tibiei, iar degetul 2 pe caicaneu si. In continuare, pe partea
anterioarS a maleolei, apoi pe marginea anterioara a tibiei. UrmSrind aceste

3. F R I C T I U N E A S I F R I C T I U N E A C U V I B R A T I I

Unia 1 - grupa de muschi latero-externS. Palma mSinii drepte este


suspendatd sub panea latoro-externS a calcaneului, cu degetul 5 pe caicaneu
si. tn continuare. pe panea postenoara a maleolei, apoi pe sanlul dmtre
grupele de muschi Iatero-externa si posterioara. degetele 4 si 3 pe caicaneu si.
in continuare. pe maleola. apoi pnntre tendoane si muschii latero-extemi. iar
degetul 2 pe caicaneu si. In continuare, pe partea antenoarfl a maleolei. apoi pe
santul dmtre grupele de muschi anterioard si latero-externd Urmdrind aceste
santuri. se execute frictiunea pana pe articulate genunchiului. Se revine 31 se
reia.
Lima 2 - partea dorsaia a labei piciorului $l grupa de muschi anterioard.
Palma mdinii drepte este suspendatd In fata degetelor 5. 4. 3 ale labei piciorului
stdng, cu degetul 5 pe partea Iatero-externa a degetului 5 si a labei piciorului,
degetul 4 pe partea anterioara a degetului si metatarsianului 5, degetul 3
printre degetele si metatarsienele 5 Si 4, degetul 2 pe s( printre degetele si
suspendata in fa(a degetelor 1 s\ 2 ale labei piciorului. cu degetul 2 pe si pnntre
degetele §i metatarsienele 3 s> 2, degetul 3 pe si pnntre degetele 51
metatarsienele 2 si 1 . degetul 4 pe degetul si metatarsianul 1. iar degetul 5 pe
partea lalero-interna a degetului 1 s i a labei piciorului. Varful degetelor este
onentat spre articulatia gleznei. Urmannd aceste linii, se efectueaza frictiunea,
pana la si pe articulatia gleznei.
In continuare. mfina dreapta ajunge cu degetul 5 pe santul dintre grupele de
muschi anterioara si latero-extema. degetele 4 si 3 pe santurile dintre muschii
grupei antenoare. iar degetul 2 pe santul dintre grupa de muschi anterioara si
muchia antenoara a tibiei. MSna stanga ajunge cu degetele 2. 3 s i 4 pe fata
tibiei. iar degetul 5 pe §an(ul dintre muchia posterioara a tibiei $' muschii
posteriori. Urmarind aceste sanluri. se executa fnctiunea pdna pe articulatia
genunchiului. Se revine s< se reia.
Unia 3 ~ fata tibiei. Palma mainii stangi se pozilioneaza sub partea latero-
interna a calcaneului. cu degetul 5 pe calcaneu si, in continuare. pe partea
posterioara a maleolei interne, apoi pe santul dintre grupa de muschi postenoara
s> muchia postenoara a tibiei. degetele 4 si 3 pe calcaneu $i, in continuare. pe
maleola. apoi pe fata tibiei. iar degetul 2 pe calcaneu fi. In continuare. pe panea
antenoara a maleolei. apoi pe marginea antenoard a lisc. Urmarind aceste
sarr,un. se efectueaza frictiunea pana pe articulalia genunchiului Se revine $i se
reia.

. MASAJUL PARTU PLANTARE

1. NETEZIREA

a. N e t e z i r e a c u O m a n a
Pozitia maseurului: la capatul patului, cu fata la partea plantara a piciorului
pacientului.
Mdna stanga se fixeaza pe degetul mare al labei piciorului. Degetele 2, 3 4 si
5 de la mdna dreapta se fixeaza pe partea plantara a labei piciorului, iar policeie
pe partea latero-externd 31 antenoara. Se efectueaza netezirea. pdna pe
calcaneu. Se revine S1 se reia.
Apoi. cu mdna dreapta. se fixeaza laba piciorului de la niveiul degetului 5.
Degetele 2. 3, 4 si 5 de la mdna stanga se fixeaza pe partea plantara a labei
piciorului. iar policete pe partea latero-interna s i anterioara. Se efectueaza
netezirea. pdnd pe calcaneu. Se revine 51 se reia

b. Netezirea sub form* de pieptene


Mdna stdngd fixeaza laba picionjlui de la mvelul halucelui. iar mdna dreapta
e'ectueazd netezirea sub forma de pieptene. incepand de la niveiul falangelor
pdnd pe calcaneu (msistdnd pe aponevroza plantara). Se revine $1 se reia.
Se intercaleaza netezirea cu 0 mdna S1 se trece la frdmdntat.
2. FRAMANTATUL

a. Framantatul cu o mSnS
Mana slanga fixeaza laba piciorului de la nivelul halucelui, iar mana dreapia
se pozitioneaza la nivelul degetului mic pe partea Iatero-externa {degetele 2. 3.
4, 5 pe partea plantara, iar policele pe partea Iatero-externa anterioarS). Se
execute framantatul {adunand concomitent cu policele sj indexul), pana pe
caicaneu. Se revine sj se reia.
Apoi, cu mana dreapta se fixeaza laba piciorului la nivelul degetului mic.
Palma mainii stangi este suspendata (spre partea latero-interna a labei
piciorului). cu indexul pe linia articula(iilor metatarsofalangiene (la nivelul
halucelui) sj cu policele la nivelul treimii mijlocii a pSrtji plantare. Urmarind
aceste linii, se executa framantatul. pana la partea Iatero-externa a labei
piciorului. Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirea cu o mana si se trece la framantatul cu doua maini
sj in contratimp.

b. FrSmSntatuI cu douS m a i n i s i frSmSntatuI in contratimp


Aceste manevre se executa pe aceieasi linii. cu aceieasi limite ca la
framantatul cu o mana.
Dupa fiecare forma de framantat. se intercaleaza netezirea si se trece la
geluire.

c. Geluirea
Cu mana stanga. se fixeaza laba piciorului de la nlveM halucelui. Palma
mainii drepte este suspendata la nivelul degetelor 5, 4, 3 ale labei piciorului. cu
degetul 2 pe partea latero-extema a label piciorului. iar degetele 3, 4 sj 5 pe
partea plantara. la nivelul articulaliilor falangometatarsiene. Urmarind aceste
linii. se efectueaza geluirea pana pe partea posterioara a calcaneului. Se revine
sj se reia.
Cu mana dreapta. se fixeaza laba piciorului de la nivelul degetelor 5 si 4.
Palma mSinii stangi este suspendata fa nivelul degetelor 1 sj 2 ale labei
piciorului, cu degetul 2 pe partea latero-interna a labei piciorului, iar cu degetele
3, 4 si 5 pe partea plantara. la nivelul articulaliilor falangometatarsiene. Se
efectueaza geluirea (cu o presiune mai mare la nivelul aponevrozei plantare),

3. FRICTIUNEA

Cu mana stanga. se fixeaza laba piciorului de la nivelul halucelui. Palma


mainii drepte este suspendata la nivelul degetelor 5, 4, 3 ale labei piciorului, cu
degetul 2 pe partea Iatero-externa a labei piciorului, iar degetele 3, 4 si 5 pe
partea plantara, la nivelul articulaliilor falangometatarsiene. Urmarind aceste
linii, se efectueazS fricliunea pans pe partea posterioara a calcaneului. Se revine
si se reia.
Cu mana dreapta, se fixeaza laba piciorului de la niveiul degetelor 5 si 4.
Palma mainii stangi este suspendata la niveiul degetelor 1 s i Z ale labei
piciorului, cu degetul 2 pe partea latero-interna a labei piciorului, iar cu degetele
3, 4 §i 5 pe partea plantara, la niveiul articulaliilor falangomeialarsiene. Se
efectueaza frictiunea (cu o presiune mai mare la niveiul aponevrozei plantare),
pana pe partea posterioara a calcaneului. Se revine si se reia.
Pe aponevroza plantara. se efectueaza si frictiunea cu nodozitStile
degetelor. Se efectueazS netezirea pe talpS si se trece la masajul zonal.
. MASAJUL ZONAL PE DEGETE

NolS: Se flecteaza degetele invecinate degetului care se prelucreazS. 1.

NETEZIREA

• Netezirea cu policeie si indexul pe degetul 5


Pe partea dorsala si plantarS - indexul $i policeie mainii stangi sus(tn
degetul 5 al membrului inferior stang de la extremitatea distala. Policeie de la
mana dreapta se fixeazS pe partea dorsala a degetului 5, pe ultima falanga, iar
indexul pe partea plantara. Urmarind liniile indicate, se executa netezirea pSnS
pe articulatia metatarsofalangianS.

Pe parple iatero-laterale - indexul si policeie mSinii stangi sustin degetul 5


al membrului inferior stang de la extremitatea distalS. Policeie si indexul mSinii
drepte se fixeazS pe pSrtile Iatero-laterale ale degetului 5, la niveiul ultimei
fatange. UrmSrind aceste linii, se executS netezirea pans la articulalia
metatarsofalangianS.

Netezirea transversals pe partea plantara si dorsala a articulator


interfafangiene si melatarsofalangiene - indexul si policeie mSinii stSngi
sustin degetul 5 al membrului inferior sting de la extremitatea distalS. Policeie
de la mana dreapta se fixeazS pe fala dorsala a articulaliei interfalangiene, iar
indexul pe fala plantara. Netezirea se efeclueazS incepSnd de la partea interna
pana la partea externa a articulaliei.

Netezirea transversals pe p&rtjle laterale ale articulaliilor


interfalangiene - indexul si policeie mSinii stSngi sustin degetul 5 al membrului
inferior stang de la extremitatea distala. Indexul si policeie de la mana dreapta
se fixeaza pe partite latero-l ate rale ale articulaliei interfalangiene. Netezirea se
efectueazS incepSnd de la partea planters pSna la partea dorsala a articulatiei.
•Netezirea cu policele si indexul pe degetele 4 si 3
Pentru degetele 4 sj 3, tehnica de executie este identica cu tehnica de
executie a netezirii cu policele si indexul pe degetul 5.

•Netezirea cu policele si indexul pe degetele 1 si 2


Pentru degetele 1 si 2, tehnica de execute este identica cu cea de la degetul
5, cu deosebirea ca policele §i indexul mainii drepte sustin degetul labei
piciorului. iar indexul sj policele mainii stangi executa netezirile.

2. FRAMANTATUL

a. FrSmSntatuI cu doua degete


Indexul si policele mSinii stangi sustin degetul 5 al membrului inferior stSng
de la extremitatea distala. Indexul si policele mSinii drepte executa framantatul
pe partea plantara a degetului sj apoi pe partea laiero-extema, incepand de la
ultima falangS pans la articulatia metatarsofalangiana.
Pentru degetele 4, 3 si 2 indexul si policele de la mSna dreapta (stanga}
sustin degetul de la extremitatea distala. iar indexul si policele de la mana stSngS
(dreaptS) executa framantatul pe partea planters, TncepSnd de la ultima falanga
pana la articulatia metatarsofalangiana.
Indexul sj policele mainii drepte sustin degetul 1 al membrului inferior stang
de la extremitatea distala. Indexul si policele mainii stangi executS frSmSntatuI
pe partea plantara a degetului sj apoi pe partea Iatero-externa. incepand de la
ultima falanga pana la articulatia metatarsofalangiana.
Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la geluire.

b. Geluirea cu un deget
Indexul si policele de la mana stSngS suslin degelul 5 al membrului inferior
stang de la extremitatea distala. Palma mainii drepte este suspendata, iar cu
indexul se efectueazS geluirea pe fiecare parte (plantara, dorsaia si laterc-
tateralS). incepSnd de la extremitatea distalS pSnS la articulatia
metatarsofalangiana.
Aceasta tehnica de executie se foloseste §i pentru executarea geluirii pe
degetele 4 Si 3. Pentru degetele 1 si 2 tehnica este aceeasi. cu deosebirea ca
policele si indexul de la mana dreaptS sustin degetul labei piciorului, iar indexul
mSinii stangi executa geluirea.
• Netezirea circulars cu doua maini
Aceasla forma de netezire se aplicS pe
tot peretele abdominal (avSnd influents si
asupra colonului).
Tehnica de execute;
MSna dreapta" se fixeaza sub ombilic. iar
mSna stanga sub rebordul ultimei porecbl de
coaste a hemitoracelui drept (cu vSrful dege-
telor orientate in sensul tranzitului colonului).
Mana stanga efectueaza miscan circuiare (in
sensul acefo* de ceasornic). urmdrind
rebordul ultimetor coaste (trasoul ascendent,
transvors si descendenl al colonului) si
crestele iliace. fiind succedatd de mSna
dreaptd, care este lipita in permanent de
peretele abdominal si care. In miscare. des-
crie un oval, in timpul executarli manevrei.
mdna stdngS se intersecteazd cu mdna
dreaptd (la nivekil linlei albe). pdseste peste
aceasta si revine la pozijia initials, (fig. 1.10
a. b. c)
Manevra se repeta de 4-6 on. pe acelasi
traseu 91 intre aceleasi limite (In functie de
diagnostic) Durata unei netezin este de
cdteva secunde. Intensitatea compresiunii si
ritmul miscSnl mSinilor variaza in functie de
efectul urmdrll si pot creste sau scSdea
odatS cu numSrul de neteziri.
3. FRICTIUNEA

• Frictiunea cu policele si indexul pe degetul 5


Pe partea dorsals si plantara - Indexul st policele mainii stangi sustin
degetul 5 al membrului inferior stang de la extremitatea distala. Policele de la
mana dreapia se fixeaza pe partea dorsaia a degetului 5, pe ultima falanga. iar
indexul pe partea plantara. Urmarind liniile indicate, se executa frictiunea
incepand de la ultima falanga pana pe articulatia metatarsofalangiana.
Pe partite latero-iaterale - indexul si policele mainii slangi sustin degetul 5
al membrului inferior stang de la extremitatea distala. Policele si indexul mainii
drepte se fixeaza pe partite latero-iaterale ale degetului 5, la nivelul ultimei
falange. Urmarind aceste linii. se executa frictiunea incepand de la ultima
falanga pana la articulatia metatarsofalangiana.
Frictiunea transversals pe partea plantara si dorsaia a articulaliilor
interfalangiene si metatarsofalangiene - indexul si policele mainii stangi
sustin degetul 5 al membrului inferior stang de la extremitatea distala. Policele
de la mdna dreapta se fixeaza pe fate dorsaia a articulatiei interfalangiene. iar
indexul pe fata plantara. Frictiunea se efectueaza incepand de la partea interna
pana la partea externa a articulatiei.
Frictiunea transversals pe parple laterale ale adiculaliitor
interfalangiene - indexul si policele mainii stangi sustin degetul 5 al membrului
inferior stang de la extremitatea distala. Indexul §i policele de la mSna dreapta
se fixeaza pe partile latero-iaterale ale articulatiei interfalangiene. Frictiunea se
efectueaza incepand de la partea plantara pana la partea dorsaia a articulatiei.
• Frictiunea cu policele si indexul pe degetele 4 si 3
Pentru degetele 4 si 3, tehnica de executie este identica cu tehnica de
executie a frictiunii cu policele si indexul pe degetul 5.
• Fncliunea cu policele si indexul pe degetele 1 si 2
Pentru degetele 1 si 2. tehnica de execute este identica cu cea de la degetul
5. cu deosebirea ca policele si indexul mSinii drepte sustin degetul labei
piciorului, iar indexul si policele mSinii stSngi executa frictiunea.
Se intercaleaza toate formele de netezire si se trece la batere.

4 . BATEREA

Pozijia maseurului: cu fate la regiunea de tratat.


Se executa numai pe partea antero-lateraia externa a gambei: cu causul. cu
partea cubitala si, rareori. cu pumnul. Tn functie de diagnostic.
Baterea pe partea plantara se executa cu partea cubitala 51 cu pumnul.
insistandu-se pe aponevroza.

A7ENTIE!

193
Esle mtervsS baierea in cazu' packml'to/ cu varies

Maseurul revine la pozilia initiala.


Se intercaleaza netezirea cu doud maini si se trece la
vibrate.

5. VIBRATIILE

a. Vibratiile cu doud maini


Lima 1 - partea dorsala a labei picionjlui si grupa de muschi antenoarfl.
Palma mainii drepte este suspendata in lata degetelor 5, 4 p 3 ale labei
piciorului. cu degetele pe partea antero-externa Palma mdinii stangi este
suspendata in fala degetelor 1 si 2 ale labei poorukji. cu degetele pe partea a
ntero-latero-interna (varful degetelor este onentat spre articulatia gleznei).
Urmannd aceste knit, se efectueaza vibratii. concomitent (Cu ambele palme).
pdna la si pe articulatia gleznei So continua pe gamba (cu mana dreapta pe
partea antero-latero-externa, iar cu mSna stanga pe partea antero-laterc-
intema) pdnd pe articulatia genunchiului. Se revine 91 se reia.
Linia 2 - grupa de muschi latero-exlerna st fata tibiei. Palma mainii drepte se
fixeaza pe partea latero-externa a labei piciorului. degelele lmbrdcand maleola
externa, iar palma mftmn stangi pe partea latoro-intema. degetele imbracand
maleola interna (varful degetelor este oriental spre cap) Se efectuaza vibratii.
urmarind cu mana dreapta partea latero-exlerna a gleznei si a gambei. pdna la
articulatia genunchiului. iar cu mana stanga (concomitent cu mdna dreaptd)
partea latero-internd a gleznei si gambei. pdnd pe articulalia genunchiului. Se
revine si se reia.

b. Vibratiile cu mai multe degete


Linia 1 - grupa de muschi latoro-externa. Palma mdinii drepte este
suspendata sub partea latero-extema a calcanoului. cu degetul 5 pe calcaneu si.
in continuare, pe partea postenoara a maleolei. apoi pe santul dintre gnjpele de
muschi latero-extema si postenoara. degetele 4 si 3 pe calcaneu si. in
continuare. pe maleola. apoi pnntre tendoane si muschii latero-externi. iar
degetul 2 pe calcaneu si, In continuare. pe partea antenoara a maleolei. apoi pe
santul dmtre grupele de muschi anterioara si latero-externa Urmarind aceste
santuri. se executa vibratii pdnd pe articulatia genunchiului. Se revine S1 se reia.
Linia 2 - partea dorsala a laboi piciorului $i grupa de muschi antenoara.
Palma mdinii
anterioara a drepte eslesisuspendata
degetului in fala 5.
metatarsianului degetelor
degetul5. 34. pnntre
3 ale labei piciorului
degetele si
metatarsienele 5 si 4. degetul 2 pe si printre degetele si metatarsienele 4 si 3.
Palma mainii stangi este suspendata in fala degetelor 1 si 2 ale labei piciorului,
cu degetul 2 pe sj printre degetele $i metatarsienele 3 51 2, degetul 3 pe 51
printre degetele si melatarsieneie 2 si 1. degetul 4 pe degetul $i metatarsianul
1, iar degetul 5 pe partea latero-interna a degetului 1 si a labei piciorului. Varful
degetelor este orientat spre articulatia gleznei. Urmarind aceste linii, se
efectueaza vibratii pana la 51 pe arliculalia gleznei.
In continuare, mdna dreapta ajunge cu degetul 5 pe santul dintre grupele de
muschi anterioara si iatero-externa, degetele 4 $i 3 pe sanlurile dintre muschii
grupei anterioare, iar degetul 2 pe sanlul dintre grupa de muschi anterioara S'
muchia anterioara a tibiei. Mana stanga ajunge cu degetele 2. 3 si 4 pe fata
tibiei. iar degetul 5 pe sanjul dintre muchia posterioara a tibiei si muschii
posteriori. Urmarind aceste santuri, se executa vibrajii pSnS pe articulatia
genunchiului. Se revine si se reia.

194
Linia 3 - fata tibiei. Palma mainii stangi se pozitioneaza sub partea latero-
interna a calcaneului, cu degetul 5 pe caicaneu si. in continuare, pe partea
posterioara a maleolei interne, apoi pe santul dintre grupa de muschi
posterioara si muchia posterioara a tibiei. degetele 4 si 3 pe caicaneu si. in
continuare, pe maleola. apoi pa fata iibiei, iar degetul 2 pe caicaneu si. In
continuare, pe partea anterioara a maleolei, apoi pe marginaa anterioara a
tibiei. Urmarind aceste sanluri, se efectueaza vibralii pana pe articulatia genun-
chiului. Se revine s> se reia.

c. Vibratiile pe partea plantara


Pozitia maseurului este la capatul patului.
Mana stanga fixeazS laba piciorului de la nivelul halucelui. Palma mainii
drepte se pozitioneaza pe partea plantara si latero-extema la nivelul degetelor
5. 4 si 3. Se efeclueaza vibratii panS pe partea posterioara a calcaneului. Se
revine si se reia.
MSna dreapta fixeaza laba piciorului de la nivelul degetelor 5 si 4. Palma
mainii stangi se pozitioneaza pe partea plantara si latero-interna, la nivelul
degetelor 1 si 2. Se efeclueaza vibratii, pans pe partea posterioara a
calcaneului. Se revine si se reia.
Pe aponevroza plantara se efectueaza vibratii cu nodozitatile degetelor.

of, Vibrat'He zonale pe degete


Indexul si policele de la mana stanga sustin degetul 5 al membrului inferior
stang de la extremitatea distala. Palma mainii drepte este suspendata, iar cu
indexul se efectueazS vibralii pe fiecare parte (planters, dorsals si lalero-
laleralS), incepand de la extremitatea distala pSnS la articulatia
metatarsofalangiana.
AceastS tehnicS de execute se foloseste §i pentru executarea vibratiilor pe
degetele 4 si 3.
Pentru degetele 1 si 2, tehnica este aceeasi. cu deosebirea ca policele $i indexul
de la mana dreaptS sustin degetul labei piciorului, iar indexul mainii stangi
executa vibratiile. Se intercaleaza netezirile cu doua maini s' se trece la
rnanevrele ajutatoare.
B. MANEVRE COMPLEMENTARE

Acestea sunt:
- ruiatul si cemutut pe gamba:
- t-acVunrie si tractiunile cu scuturaturi pentru articulable gleznei.
intertarsiene. sometatarsiene, metatarsofalangiene si interfalangwne;
- compresiuni pe maleoie
Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la miscan

C. PROCEDURI COMPLEMENTARE

MISCARILE

Miscarile sunt pasive, pasivo-active, active, active cu incarcatura si cu


opozitie.
Ele se executa din urmatoarele articulatii:

195
- A/liculatia gleznei. Palma mdinii stangi fixeaza gamba de la niveiul treimii
distolo. .v palma mainii drepte so fixeaza pe partea plantara a labei piciorului. Se
efectueaza
- sea rile de flexie dorsala, oxtonsio. dorsoflexie, rola'ie si circumductie. Apoi, se
indicd pacentului sa execute aceleasi miscan. ajutat sau smgur. cu incarcatura
sau cu opozitie tin functie de diagnostic).
-Articulable intertarsiene. Cu mdna dreapta so pnnde calcaneul. iar cu
mdna stdnga. pe partea dorsaid a labei pioorukji. se fac mobiazdn ale oasetor
tarsiene (de edte on este nevoie).
- AiUculat/ile intertarsometatarsiene. Cu mdna stdnga sub articulatia
gleznei. se *«eazd tarsienele, iar cu mdna dreapta fixata pe partea plantara (la
niveiul treimii distale a label piciorului). se fac mobilizan ale oaselor metatarsiene
(de cate on este nevoie).
• Articulaliile intermetolarsione. Indexul de la mfina dreapta se fixeaza pe
partea ; antard. la extremitatea distala a metatarsienelor. iar policeie pe partea
dorsala (Intra deschiderea acestora afldndu-se partea latero-extema a label
piciorului). Indexul do la mdna stanga se fixeaza pe partea plantara. la
extremitatea distala a metatarsienelor. iar ;•: cele pe partea dorsaid (Intre
deschiderea acestora afldndu-se partea latero-iniernd a >:e D cwruiui). Indexurile
ambeior mdini fixeaza partea plantara a labei piciorului (la
- .e:ui hniei medtene). Pr«i aiunecare spre partite laterale. pohcele executa
concomitent.
tragere. miscdn de tracfune In lateral si rmscdn de extensie dorsala a
melatar-s-enelor Miscarea se rcpotd de cate on este nevoie

196
Apoi, policele ambelor maini fixeaza partea dorsaia a labei ptaorulut (la
nivelul liniei mediane). Pnn alunecare spre partite laterale. indexurile executa
concomitent. pnn tragere. mi scan de tractjune In lateral s* mi$can de extensie
plantara a metatarsienelor Miscarea se repeta de cate on este nevoie.
- Articulatuio meiatarsofalangrene. Indexul de la mana dreapta se
fixeazd pe partea plantara. la nivelul treimii mijlocii a metatarsianului. iar policele
pe fate dorsaia (fixand metatarsianul). Indexul de la mana stanga se fixeazd pe
partea plantara a primei falange. iar policele pe partea dorsaia. Prin miscari de
flexie (dorsaia 51 plantara) §i prin usoare rotal.ii (interne si externe) se executa
mobilizarea falangei din articulatia metatarsofalangiana. Se procedeazd in
acelasi mod pentru toate artlculatiile metalarsofalan-giene.
- Articulettile interfalangiene. Indexul de la mdna dreapta se fixeaza pe
partea plantara a primei falange, iar policele pe partea dorsaia (fixand falanga).
Indexul de la mana stanga se fixeaza pe panea plantara a urmitoarei falange, iar
policele pe partea dorsaia. Pnn miscdn de flexie (dorsald §i plantara) 51 pnn
usoare rota(ii (interne $i externe) se execute mobilizarea falangei din articulatia
interfalangiand Se procedeaza in acelasi mod pentru toate articulatiile
interfalangiene.
Se ind.cd pacientului sd execute aceste miscari. ajutat sau singur. cu
incarcatura sau cu opozitie.
Se efectueazd netezirea cu doud maini 51 se trece la masajul degetelor
membrului inferior drept

• DEGETELE DE LA MEMBRUL INFERIOR DREPT - PARTEA ANTERIOARA

Pentru masajul degetelor label membrului inferior drept, pozitia pacientului,


a maseurului, a mainilor acestuia este identicS cu cea de la masajul degetelor
membrului inferior stang. in ceea ce priveste liniile, deosebirea consta In faptgl
cS, la masajul regional al degetelor membrului inferior drept, linia 1 este linia
latero-interna si se preiucreaza cu mdna dreapta, iar linia latero-extema este
linia 3 si se preiucreaza cu mdna stanga.
\ l . \ l \ S .VIl I KKC.il MI vmiOMIN M I

• Delimitaro zonala
In partea inferioara. zona esle delimitata median de pubis, iar bilateral de
crestele iliace. In partea superioara. este delimitata de stern (apendicele xifoid),
bilateral de rebordul ultimelor perochi do coaste. iar In partile laterale, de liniile
mediane subaxilare care se unesc cu creasta iliaca.

• Descriera anatomic*
Muschi:

TABELUL
IIJCI

MUSCHI ORIGINE INSERTIE ACTlUNE


Dreptul • Pe carBletete coas- - Pe marg*iea Supenoart a - FhKon al bwtchwlul
abdominal lelor 5. 8. 7 ■ Po pub»- - RetrowM baimului
itpondice* xrfcxd -Eipinfjt
- Pe sjmfiza Dubtana
Marele obllc - Pe lata externa a - Pe jumatatea antenoara a • Flexor- ai Wunchiului
coaatelor 5-12 creetei 1 - Rolotlo hetorWaterala
iera
- Pe pubis
- Po sunfiza publana
Mlcul obllc - Pa cele 2/3 • Pe jumatatea arMenoara a - Flexon al trunchlului
entenoa-
rt ale ciotlei iliace ■ croelol - Rolatla
Pe itgamenlul ■act - Pe pubis heteroiaterala
ingh«ial • Pe simfiza pubiana
Transveisul - Pe apoftfele trans- ■ Pe cartiiajele ultimelor 6 - Flexor! ai trunchiului
abdominal verse lombar» coatle • Pe linia alba - Pe pubis - Rotaiia homolateraia

A. MASAJUL - ORDINEA SI TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR

Pozrjia pacientului In decubit dorsal, cu picioarele fleclate. cu talpa pe pat


(sau cu pernd sub genunchi). cu mamile pe Idnga corp si In usoara abductie
Pozitia pacientului poate fi $i in decubit lateral.
Pozitia maseunjlui: Tn ortostatism, cu soldul drept la nivelul coapsei si
piciorul stang usor Tn fate" (Tn partea dreapta a pacientului).
Pozitia pacientului si a maseurului nu se descrie la fiecare manevra. ci
numai cand se schimba.
Fiecare manevra (cu formele ei) se repeta de 3-5 ori. pe aceeasi linie si Tn
cadrul acelorasi limite (in funcjie de diagnostic).
In cadrul acestei regiuni, masajul zonal se executa pe traseul colonului
(ascendent, transvers §i descendent); Tn functi/e de diagnostic, masajul zonal se
executa si Pe muschii afectati. Manevrele pe care se pune accentul sunt
framantatul si fricliunea.
Aceasta reglune se preiucreaza pe cate 3 linii de o parte §i de alta a liniei
albe (sau a ombilicului).
Pe partea stanga a abdomenuiui (cu care se Tncepe masajul), liniile sunt:
- Linia 1 - muschiul drept abdominal stSng (de la pubis pSna la stem).
• Linia 2 - linia imaginara mediana care uneste creasta iliaca cu rebordul
coastei 9.
- Linia 3 - linia subaxilara mediana stanga care uneste creasta iliaca lateraia
cu rebordul ultimei coaste.

Pe partea dreapta a abdomenuiui. liniile sunt:


- Linia 1 - muschiul drept abdominal drept (de la pubis pana la stern).
- Linia 2 - linia imaginara medians care uneste creasta iliacS cu rebordul
coastei 9.
- Linia 3 - linia subaxilara medians dreaptS care uneste creasta iliacS
1. NETEZIREA

Pozijia pacientului: Tn decubit

dorsal, a. Netezirea cu palmele


Linia 1 - partea anterioara (dreptji abdominali). Palma mainii drepte se
fixeaza la nivelul pubisului (pe partea stanga fala de linia alba), pe dreptul
abdominal stang, iar palma mSinii stangi (partea dreaptS), pe dreptul
abdominal drept. Policele ambelor maini se fixeaza de o parte si de alta a liniei
albe, iar degetele 2, 3. 4. 5 (de la ambele maini) pe dreplii abdominali (varful
degetelor este orientat spre cap). Urmarind aceste linii. se efectueazS netezirea
pSna pe stern. Se revine si se reia.
Unia 2 - partjle latero-iaterale. Palma mSinii drepte se fixeaza pe partea
latero-extemS StSngS a crestei iliace (pe linia axilara stanga), iar palma mSinii
stangi pe partea Iatero-externa a crestei iliace drepte (pe linia axilarS dreaptS).
UrmSrind liniile indicate, se efectueaza netezirea. concomitent cu ambele maini,
pSnS la coasta S si se aluneca usor spre linia medians a trunchiului. Se revine si
b. Netezirile zonale
• Netezirea circulars cu o mSna pe abdomen
Policeie mainii drepte se fixeaza deasupra ombilicului. iar celelalte
degete Tn dreptul procesului xifoid. Se efectueazS netezirea (cu patma
lipita de peretele abdominal) des-criind un cere Tn sensul acelor de
ceasornic, pana la linia albS a peretelui abdominal.
De aici, se continua aceeasi miscare circulars (prin rotirea degetelor
pe tegument, cu partea dorsals trecSnd pe sub police) TnchizSndu-se
cercul. Se revine la pozitia initials. Manevra se repeta de 4-6 ori. pe
acelasi traseu si Tntre aceleasi limite (Tn functie de diagnostic). Durata
unei neteziri este de cSteva secunde. Intensitatea compresiunii si ritmul
miscSrii mSinii variazS Tn functie de efectul urmarit si pot creste sau

Fig. 11.105 (a, b. c, d) - Noicziica orcut3ra


cu o mana pe abdomen
scadea odata cu numarul de neteziri. (fig. 11.105 a. b, c. d)
• Netezirea circulars cu doua mSini pe abdomen
Aceasta forma de netezire se aplica pe tot petetele abdominal
(avand intluen(a si a supra colonului).
Mara dreapia se fixeaza sub ombilic. iar mana stanga sub rebordul
ultimei perechi de coaste a hemitoracelui drept (variul degetelor este
oriental Tn sensul tranzrtului colonului).
Mana stanga efectueaza miscari circulare (Tn sensul acelor de
ceasornic). urmarind rebordul ultimelor perechi de coaste (traseul
ascendent, transvers si descendent al colonului) sj crestele iliace. fiind
succedata de mSna dreapta care este lipita Tn per-manenSa de peretele
abdominal S' care, in miscare. descrie
un oval. In timpul executarii manevrei.
mdna stanga se intersecteaza cu
mana dreapta, la nivelul liniei albe
dintre draplii abdominali. pSseste
peste aceasta sj revine la pozitia
initiala. (fig. 11.106 a, b, c)
Manevra se repeia de 4-6 ori, pe
acelasi traseu si Tntre aceieasi limite
(in functie de diagnostic). Durata unei
neteziri este de cateva secunde.
Intensilatea compresiunii s> ritmul miscarii mainilor variaza Tn functie
de efectul urmarit si pot creste sau scadea odata cu numarul de
neteziri.

Fig. 11.106 (a, b. c) - Neiwirea circulars cu <Jou3 maini pe


abdomen
Netezirea pe crestele
iliace Pe creasta iliaca
dreapta
MSna dreapta este suspendata deasupra pubisului, cu degetul 2 pe creasta
iliaca si degetul 3 pe partea anterioara a acesteia (varful degetelor este orientat
spre partea latero-externa stanga a crestei iliace). Urmarind liniile indicate, se
efectueaza netezirea pdna la linia mediana subaxilara. Se revine si se reia.

Pe creasta iliaca stanga


Mana dreapta este suspendata deasupra pubisului. cu degetul 2 pe
marginea latero-antenoara a crestei iliace drepte. iar cu degetul 3 pe creasta
Iliaca (varful degetelor este oriental spre partea latero-externa dreapta a crestei
iliace). Urmarind aceste linii, se efectueaza netezirea pana la linia mediana
axilara dreapta. Se revine si se reia.

Netezirea intercostala
Pe hemitoracele stSng
Palma mainii drepte este suspendata deasupra stemului (cu varful degetelor
orientat spre linia subaxilara stanga), cu degetul 2 printre coastele 8-9, degetul
3 ajunggnd printre coastele 9-10. degetul 4 printre coastele 10-11 si degetul 5
pe rebordul coastei 11. Se efectueaza netezirea pana la linia subaxilara
mediana stanga. Se revine si se reia.

Pe hemitoraceie drept
Palma mainii drepte este suspendata deasupra stemului (cu varful degetelor
orientat spre linia subaxilara mediana dreapta), cu degetul 5 prinlre coastele 8-
9. degetul 4 ajungand printre coastele 9-10, degetul 3 printre coastele 10-11. Iar
degetul 2 pe rebordul coastei 11. Se efectueaza netezirea pana la linia mediana
subaxilara dreapta. Se revine si se reia.
Maseurul revine la pozitia anterioara.
Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la frSmSntat.
j. Netezirile centrifuga si centripetS (pe fese)
Pozitia pacientului este in decubit ventral, cu sau fara perna, sub abdomen,
iar pozitia maseurului este in ortostatism sau in sezut, cu fata cat re regiunea do
tratat.

Netezirea centrifuga pe fesa dreapti

Tehnica de execw/re:
Palma dreaptd se fixeaza pe fesa,
paravertebral dreapta (cu varful
degetelor orientat spre musculatura
paravertebrals lombara). iar palma
stanga so suprapune pe mdna dreapta
(cu varful degetelor orientat spre partea
postero-intema a coapsei).
Pnn alunocare pe tegument, mainile
executa o miscare centrifuga spre
articulatia coxofemurala (mana dreapta
se onenteaza cu varful degetelor spre
plica fesiera. iar mdna stanga cu vdrful
degetelor spre creasta iiacd).

Fig. 1.11 (a. b) - Netezirea


cenlnluga pe lesa dreaptd.
imbracand fesa pe krnita supenoara si
inferioara. pdnd la linia medi-and a
corpului. De tU, degetele se rotesc pe
tegument si revm In pozitia initiala. (fig.
1.11 a, b)
Manevra se repeta de 3-5 ori. pe
acelasi traseu s> tntre aceleasi limite
(In functie de diagnostic). Durata unei
neteziri este de cdtova secunde.
Intensitatea compresiunii si ritmul
miscdril mainilor variazd tn functie de
efectul urmdnt s1 pot creste sau scddea
odata cu numdrul de neteziri.
2.
FRAMANTAT
a. Frimanlalul cu o mind
UL
Partea slangfi
Linia 1 - dreptul abdominal. Palma mainii drepte se
fixeaza pe pubis, cu policele pe linia mediana sau alba, Iar
cu indexul s.1 celelalte degele pe partea latero-externd a
flreptulul abdominal (Intre deschiderea acestora se afla
dreptul abdominal). Urmarind liniile indicate, se efectueazd
frdmdntatul (adunand concomitant cu indexul si policele).
pana la apendlcele xifoid. Se revine ?i se reia (fig. It.107 a.
b)

Fig. 11.107 (a, b) - Framantatul cu 0 mana pe


jumatatoa stanga a abdomenuiui -linia 1
(dreptul abdominal)

Fig. 11.108 - Framantatul cu


o mana pe jumalatea
stanga a abdomenuiui -
linia 2 (linia mediana)
Linia 2 — linia mediana. Palma
mainii drepte se fixeazd pe partea
anterioard a crestei Iliace. cu varful
policelui la marginea externa a
dreptului abdominal, iar cu indexul si
celelalte degete orientate spre linia sub-
axilara stanga (Intre deschiderea
acestora aflandu-se linia mediana).
Urmdrind liniile indicate, se efectueaza
framdntatul (adundnd concomitent cu
indexul si policele), pana la perechea 8

204
de coaste. Se revine si se reia (fig.
11.108)

Fig. 11.109 - Framanlalul cu


o mana pe jum&atea
dreapla a abdomenului -
inia 3 (mediana subaxilara).
Lima 3 - linia mediana subaxilara,
Palma mainii dreple se fixeaza pe
partea latero-exlerna a articulaliei
soldului. cu vSrful policelui orientat spre
tinia medians, iar cu indexul pe partea
posterioarS a crestei iliace (intre
deschiderea acestora aflSndu-se linia
subaxilara mediana). Urmarind liniile
Indicate, se efectueaza framantatul
(adunand concomitent cu indexul si
policeie), pSnS la coasta 8. Se revine si
se reia. (fig. 11.109)
Se trece, apoi. la jumatatea dreapta
a abdomenului.

Partea dreapla
Unia 1 - dreptul abdominal. Palma mainii drepte se fixeazS pe pubis, cu
indexul pe linia albS si cu policeie la extremitatea laterala a dreptului abdominal
(intre deschiderea acestora aflSndu-se dreptul abdominal). UrmSrind liniile
indicate, se efectueaza frSmSntatuI (adunSnd concomitent cu indexul §i
policeie) pSnS la apendicele xifoid. Se revine si se reia.
Linia 2 - linia mediana. Palma mainii drepte se fixeaza pe creasta iliaca
anterioara, cu varful indexului orientat spre extremitatea laterals a dreptului
abdominal, iar cu varful policelui spre linia axilarS dreapta (Tntre deschiderea
acestora aflandu-se linia mijlocie). UrmSrind liniile indicate, se efectueaza
framantatul (adunand concomitent cu indexul si policeie) pana la coasta 8. Se
revine s> se reia.
Linia 3 - linia subaxilara medians. Palma mainii stangi se fixeaza pe partea
latero-externa a articulaliei coxofemurale drepte, cu varful policelui orientat spre
linia mijlocie S' cu indexul pe partea dorsals a crestei iliace (Tntre deschiderea
acestora aflSndu-se linia subaxilara mediana dreaplS). UrmSrind liniile indicate,
se efectueaza framSntatuI (adunSnd concomitent cu indexul si policeie) pSnS la
coasta 8. Se revine S' se reia.

205
Se intercaleazS netezirea cu douS mSini pe ambele linii si se trece la
framantatul cu douS mSini.
o. Framantatul cu doua mSini
Pozitia maseurului: cu fata la regiunea de tratat. Partea
stanga
Unia 1 - dreptul abdominal. Palma mainii drepte se fixeaza
pe pubis, cu policele pe linia medians sau albS, iar cu indexul sj
celelalte degete pe partea Iatero-externa a dreptului abdominal
(intre deschiderea acestora afiandu-se dreptul abdominal),
mana stanga fiind oglinda mainii drepte. UrmSrind liniile
indicate, se efectueaza iramantatul (adunand concomitent cu
indexurile si policele) pSnS la apendicele xifoid. Se revine si se
reia.
Unia 2 — linia medians. Palma mainii drepte se fixeaza pe
partea anterioara a crestei iliace. cu varful policelui la marginea
externa a dreptului abdominal, indexul si celelalte degete
avand vSrful orientat spre linia subaxilara stanga (intre
deschiderea acestora aflandu-se linia mediana). mana stanga
fiind oglinda mSinii drepte. Urmarind liniile indicate, se
efectueaza frSmSntatuI (adunSnd concomitent cu indexurile si
policele) pana la perechea 8 de coaste. Se revine sj se reia.
Unia 3 - linia subaxilara. Palma mainii drepte se fixeazS pe
partea latero-externS a articulatiei soldului. cu varful policelui
orientat spre linia mediana, iar cu indexul pe partea posterioara
a crestei iliace (Intre deschiderea acestora aflandu-se linia
subaxilara mediana). mana stanga fiind oglinda mSinii drepte.
UrmSrind liniile indicate, se efectueaza frSmSntatuI (adunand
concomitent cu indexurile sj policele) pana la coasta 8. Se revine
si se reia.
Se trece la jumalatea dreapta a abdomenuiui.

Partea dreapta
Linia 1 - dreptul abdominal. Palma mSinii drepte se fixeazS
pe pubis, cu indexul pe linia albS si cu policele la extremitatea
laterals a dreptului abdominal (intre deschiderea acestora
aflSndu-se dreptul abdominal), mana StSngS fiind oglinda
mSinii drepte. UrmSrind liniile indicate, se efectueazS
frSmantatuI (adunand concomitent cu indexurile si policele)
pana la apendicele xifoid. Se revine sj se reia.
Linia 2 - linia mediana. Palma mSinii drepte se fixeazS pe
creasta iliacS anterioara, cu varful indexului orientat spre
extremitatea lateraia a dreptului abdominal, iar cu varful
policelui orientat spre linia subaxilara dreapta (intre
deschiderea acestora aflSndu-se linia mijlocie), mana stanga
fiind oglinda mSinii drepte. Urmarind liniile indicate, se

206
efectueaza framantatul (adunSnd concomitent cu indexurile sj
policele) pSnS la coasta 8. Se revine si se reia.
Linia 3 - linia subaxilara. Palma mSinii stSngi se fixeazS pe
partea latero-extema a articulatiei coxofemurale, cu vSrful
policelui oriental spre linia mijlocie, iar cu indexul pe partea
dorsaia a crestei iliace (intre deschiderea acestora aflSndu-se
linia subaxifarS

207
mediana), mana dreapla fiind oglinda mainii stangi. Urmarind liniile indicate, se
efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexurile ?i policeie) pans la
coasta 8. Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirea cu doua maini pe ambele linii si se trece la
framantatul in contratimp.

c. Framantatul in contratimp
Pentru aceasta manevra, pozitia pacientului, a maseurului s\ a mainilor
acestuia, precum sj liniile cu limitele lor sunt identice cu cele de la framantatul
cu doua maini.
Oupa framantatul in contratimp, maseurul revine la pozitia anterioara.
Se efectueaza netezirile specifice sj se trece la framantatul sub forma de
geluire.
In cadrul masajului zonal, in functie de diagnostic, se insists pe muschii
afectati, cu cele 3 forme de framantal (descrise la punclele a. b si c).

d. Goluirea
• Geluirea pe drepfi/ abdominal!
Mana dreapta este suspendata la niveiul pubisului. cu degetele 2, 3. 4 si 5
fixate pe muschiul drept abdominal stang. Se efectueaza geluirea pana pe
stem. Se revine $i se reia.
Tot cu mana dreapta suspendata deasupra pubisului, cu degetele 2. 3. 4 si
5 fixate pe muschiul drept abdominal drept, se efectueaza geluirea pana pe
stern. Se revine si se reia. (fig. 11.110 a. b)

Fig. 11.110 (a. b) Geluirea


pe drepi" abdomlnali
• Geluirea pe creslele iliace
MSna dreapta esle suspendata deasupra pubisutui, cu degetul 2 pe creasta
iliaca si degetul 3 pe partea anterioara a acesteia [varful degetelor este oriental
spre partea Iatero-externa stanga a crestei iliace). Urmarind liniile indicate, se
efectueaza geluirea pana la linia mediana subaxilara. Se revine si se reia.
MSna dreapta este suspendata deasupra pubisulul, cu degetul 2 pe
marginea latero-anterioara a crestei iliace drepte, iar cu degetul 3 pe creasta
iliaca (variul degetelor este orientat spre partea Iatero-externa dreapta a crestei
iliace). Urmarind aceste linii. se efectueaza geluirea pana la linia mediana
axilara dreapta. Se revine si se reia.

• Geluirea intercostale
Pozitia maseurului; Tn ortostatism cu fate la regiunea de tratat. Pe
hemitoracele stang
Palma mainii drepte este suspendata deasupra sternului (cu vSrful
degetelor orientat spre linia subaxilara siingS), cu degetul 2 printre coastele 8-9,
degetul 3 ajungand printre coastele 9-10, degetul 4 printre coastele 10-11 si
degetul 5 pe rebordul coastei 11. Se efectueaza geluirea oSnS la linia subaxilara
mediana stanga. Se revine si se reia.

Pe hemitoracele drept
Palma mainii drepte este suspendata deasupra sternului (cu varful
degetelor oriental spre linia subaxilara mediana dreapta). cu degetul 5 printre
coastele 8-9. degetul 4 ajungand printre coastele 9-10, degetul 3 printre
coastele 10-11, iar degetul 2 pe rebordul coastei 11. Se efectueazd geluirea
pana la linia mediana subaxilara dreapta. Se revine si se reia.
Maseurul revine la pozitia anterioarS.

• Geluirea pe traseul colonului {zonala)


Manevra se executa cu mSna dreapta sau cu mana stanga. Palma mSinii
este suspendata deasupra creslei iliace anterioare drepte (degetele orientate cu
vSrful Tn sensul de evacuare a colonului ascendent, transvers si descendent).
Degetul 2 de la mSna dreaptS sau degetul 5 de la mSna stSngS urm3res le
rebordul ultimelor coaste de pe hemitoracele drept. apoi apendicele xifoid si. Tn
continuare. rebordul ultimelor coaste de pe hemitoracele stang si creasta itiacS
anterioara StSngS Degetele 3. 4, 5 de la mana
dreapta sau 4, 3. 2 de la mana stanga urrnaresc, pe colon, traseul
corespunzator (ascendent, transvers §' descendent). Se revine si se reia.
(Tig. 11.111 a. b. c. d)
Fig. 11.111 (a. b. c, d) - Geluirea pe Iraseul colonului

Geluirea pe traseul colonului se executa si cu mana pe mana Se


intercaleaza netezirile specifice si se trece la frictiune.

3. FRICVUNEA SI FRICJIUNEA CU VIBRATII a. Frictiunea pe dreptii

abdominali
MSna dreapta este suspendata la niveiul pubisului, cu degetele 2, 3,
4 si 5 fixate pe muschiul drept abdominal stang. Se efectueaza frictjunea
pana pe stem. Se revine si se reia.
Tot cu mana dreapta suspendata deasupra pubtsului, cu degetele 2. 3, 4 si 5
fixate pe muschiul drept abdominal drept, se efectueazd fricliunea pana pe stern
Se revine si se reia.

b. Frictiunea pe crestele iliace


Mana dreapta este suspendatd deasupra pubtsului, cu degetul 2 pe creasla
iliacd si degetul 3 pe partea anterioara a acesteia (cu varful oriental spre parlea
Iatero-externa stanga a crestei Iliace). Urmdrind liniile indicate, se efectueazd
fncliunea pdnd la linia mediand subaxilara. Se revine si se reia.
Mdna dreapta este suspendata deasupra pubtsului. cu degetul 2 pe marginea
latero-anterioard a crestei iliace drepte, iar cu degetul 3 pe creasta iliaca (cu
varful onentat spre partea Iatero-externa dreapta a crestei iliace). Urmdrind
aceste M, se efectueazd fncliunea pdnd la lima mediana subaxilard dreapta. Se
revine $• se reia.

c. Frictiunea intercostala
Pozilia maseurului in ortostabsm cu fate la regiunea de tratat. Pe
bemitoracele stang
Palma mdinii drepte este suspendatd deasupra sternului (vdrful degetelor
este onentat spre linia subaxilard stdngd). cu degetul 2 pnntre coastele 8-9.
degetul 3 ajungand printre coastele 9-10. degetul 4 pnntre coastele 10-11 si
degetul 5 pe rebordul coastei 11. So efeclueaza friqiunea pdnd la linia subaxilard
mediand stdngd Se revine si se reia.

Pe hemitoracele drept
Palma mdinii drepte esle suspendatd deasupra sternului (vdrful degetelor
este onentat spre Unia subaxilara mediand dreapia), cu degelul 5 printre coastele
8-9, degetul 4 ajungand printre coastele 9-10, degetul 3 printre coastele 10-11,
iar degetul 2 pe rebordul coastei 11. Se efectueaza fricliunea pana la linia
mediana subaxilara dreapta. Se revine si se reia.
Maseurul revine la pozitia anterioara.

d. Frictiunea po trasoul colonului (zonalS)


Manevra se executa cu mana dreapta sau cu mana stdngd. Palma mdmn
este suspendatd deasupra crestei iliace anterioare drepte (vdrful degetelor este
onentat in sensul de evacuare a colonului ascendent, transvers si descendant)
Oegetul 2 de la mana dreapia sau degetul 5 de la mdna stangd urmdreste
rebordul ultimelor perechi de coaste de pe hemitoracele drept. apoi apendicele
xifoxd si, in continuare, rebordul ultimelor perechi de coaste de pe hemitoracele
stang si coasta iliacd anterioard stanga. Degetele 3. 4. 5 de la mdna dreapta sau
4, 3. 2 de la mdna stdngd urmdresc. pe colon.
traseul corespunzator (ascendent, transvers si descendent). Urmannd linia
indicata. se efectueaza frictiunea pana la creasta iliaca anterioara stanga. Se
revine si se reia.
Fricliunea pe traseul colonului se poate executa §i cu mana pe mana.
Se intercaleaza netezirile cu doua" maini si se trece la batere.

4 . BATEREA

Pozi(ia maseurului: cu fala la regiunea de tratat.


Pe toata regtunea. se executa baterea - cu cdusul, cu partea cubitala si sub
forma de ciupitura - evitandu-se zona suprapubiana (vezica urinara). Maseurul
revine !a pozitia initiala.
Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la vibralii.

5. VIBRATIILE

a. Vibratiile cu palmele
Linia 1 - partea anterioara (dreptii abdominal!). Palma mainii drepte se
fixeaza la niveiul pubisului (pe partea stanga fala de linia alba), pe dreptul
abdominal stang, iar palma mainii stangi (pe partea dreapta), pe dreptul
abdominal drept. Policeie ambelor mSini se fixeaza de o parte si de alta a liniei
albe, iar degetele 2, 3, 4, 5 (de la ambete maini) pe dreptii abdominali (cu varful
orientat spre cap). Urmarind aceste linii. se efectueaza vibralii pana pe stem. Se
revine §i se reia.
Linia 2 - partite Iatero-laterale. Palma mSinii drepte se fixeaza pe partea
latero-externa stanga a crestei iliace (pe linia subaxilara stanga), iar palma
mSinii stSngi pe partea latero-extema a crestei iliace drepte (pe linia subaxilara
dreapta). Urmannd liniile indicate, se efectueaza vibratii. concomitent cu ambele
maini. pSnS la coasta 8 si se aluneca usor spre linia mediana a trunchiului. Se
revine si se reia.

b. Vibrap'ile zonale
• Vibrafiile circulare cu o mana pe abdomen
Policeie mainii drepte se fixeaza deasupra ombilicului. iar celelalte degete in
dreptul procesului xifoid. Se efectueazS vibratii (cu palma lipitS de peretele
abdominal), des-criind un cere in sensul acelor de ceasornic, pana la linia alba a
pereteiui abdominal.
De aid. se continuS aceeasi miscare circulars (prin rotirea degetelor pe
tegument, cu partea dorsals trecSnd pe sub police) TnchizSndu-se cercul. Se
miscarii mainii variaza Tn funciie de efectul urmarit si pot creste sau scadea
odata cu numarul de vibratii.

• Vibrapile circulare cu doua maini pe abdomen


Vibratiile circulare se executa pe tot peretele abdominal (avand influenta si
asupra colonului).
MSna dreapta se fixeaza sub ombilic, iar mana stanga sub rebordul ultimei
perechi de coaste a hemitoracelui drept (cu varful degetelor orientate Tn sensul
tranzitului colonului).
MSna stanga efectueaza miscari circulare (Tn sensul acelor de ceasornic).
urmarind rebordul ultimelor perechi de coaste (traseul ascendent, transvers si
descendent al colonului) §i crestele Iliace, fiind succedatS de mana dreapta,
care este lipita In permanent,?* de peretele abdominal si care. Tn miscare,
descrie un oval, in timpul executSrit manevrei. mSna stdng3 se intersecteaza cu
mana dreapta, la nivelul liniei albe dintre dreptii abdominali, pSseste peste
aceasta si revine la pozitia initiala.
Manevra se repeta de 4-6 ori, pe acelasi traseu si Tntre aceieasi limite (in
functie de diagnostic). Durata unei vibratii este de cateva secunde. Intensitatea
vibrate! §i ritmul miscarii mainilor variaza In functie de efectul urmarit §' Pdt
creste sau scadea odata cu numarul de vibra(ii.

• Vibrepile pe crestele iliace


Mana dreapta este suspendata desupra pubisului, cu degetul 2 pe creasta
iliaca si degetul 3 pe partea anterioara a acesteia (vSrful degetelor este
orientat spre partea latero-extema stanga a crestei iliace). Urmarind liniile
indicate se efectueaza vibratii pana la linia mediana subaxilara stanga. Se
revine §i se reia.
Mdna dreapta este suspendata deasupra pubisului cu degetul 2 pe
marginea latero-anterioara a crestei iliace drepte. iar cu degetul 3 pe creasta
iliaca (varful degetelor este orientat spre partea Iatero-externa dreapta a crestei
iliace). Urmarind aceste linii se efectueaza vibratii pana la linia mediana axilara
dreapta. Se revine si se reia.

• Vibrapile
intercostale Pe
hemitorecele
slang
Palma mainii drepte este suspendatd deasupra sternului (cu vdrful degetelor
Pe hemitoracele drept
Palma mainii drepte este suspendatS deasupra stemului (cu varful
degetelor orientat Spre linia mediana subaxilara dreapta), cu degetul 5 printre
coastele 8-9. degetul 4 ajungand printre coastele 9-10. degetul 3 printre
coastele 10-11 §i degetul 2 pe rebordul coastei 11. Se efectueaza vibralii pana
la linia subaxilara mediana dreaptS. Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la manevrele ajutStoare.

B. MANEVRE COMPLEMENTARE

COMPRESIUNILE

1. Compresiunile pe abdomen cu o mana sau mSnS peste mana


Comprestunite se executa in zona supraombilicala. fixandu-se palma mSinii
drepte pe dreptii abdominal! si palma mSinii stSngi pe partea dorsala a mainii
drepte.
Compresiunile se executa pe inspiralia si expiratia pacientului, cu o presiune
si intensitale constante, stabilite in functie de volumul §i tonusul musculalurii, de
varsta si sexul pacientului.

2. Compresiunile s» mobiUzArile bilateraie


Se fixeaza palma mainii stangi sub rebordul ultimelor coaste ale
hemiloracelui stSng, cu vSrful degetelor orientat spre linia medians subaxilara
stanga. Se trage abdomenul spre partea dreaptS. Cu palma mainii drepte fixata
deasupra crestei iliace laterale drepte (cu vSrful degetelor orientat spre linia
alba) se impinge abdomenul spre stSnga.
Miscarile se fac concomitent cu ambele maini, amplitudinea acestora
depinzand de volumul abdomenului, de vSrsta §i sexul pacientului.
Dupa aceasta mobilizare. pozitia mainilor se schimbS: mana dreapta fixata
deasupra crestei iliace stangi (cu vSrful degetelor orientat spre linia subaxilara
mediana stanga) trage abdomenul spre dreapta; mSna stangS fixata sub
rebordul ultimelor coaste ale hemitoracelui drept (cu varful degetelor oriental
spre linia albS) impinge abdomenul spre StSnga. Amplitudinea si intensitatea se
stabilesc in functie de volumul abdomenului, de varsta si sexul pacientului.
Manevra se repeta de cate ori este nevoie.
Se executa si mobilizarea unilateralS (cu ambele mSini fixate una langa
alta). Palma mSinii stSngi se fixeaza sub rebordul coastei hemitoracelui drept,
CTPRINS

PNTTITL.............-...........................-........................................................ 5
Scurt Ittorio................................................................................................................ 7
I DOTAREA SI CONDITHLE SALII DE MASAJ.......................................................... 9
II. CAUTAtlLE SI OBLIGATIILE MASEURULUI......................................................... 11
III. NOTIUNI GENERALE DESPRE MASAJUL TERAPEUTIC........................................ 13
IV.......................................................................................EFEC
TELE MASAJULUI TERAPEUTIC ....................................................... 15
Capiiolul I MANEVRELE MASAJULUI TERAPEUTIC ____________________ »
Menevre. tucoesunea manevfekx »> tehnica de —cufr-----------------------——----------------— 19
A DeKde/ea tehoc* Oe execute a manavrator maMji*.. icapeuuc----------------- 21
1 Netozvea (efteurajul sau manga<e*eai . . .-----------------------------.......-..........—— 21
2. Framantatul.......-.........*..............................----------------............................. 32
3 Fncliunea..............................................................■................................... 40
4..................Baterea............................................................................-
«3
5................................................................................vlbrali
ite.........................................................................................................................«
8 Manevra complementare.....................■...........................-............................... 50
1. Ru«iul (mangaKiirea)-...............................................-......-..........................- 80
2 Carnutul---------------------------------------------------------------------............------------ 82
3 C^p*aaajn*B----------------------------------------------------------------------------------------- S3
4 Trac&uniB----------------------------------------------------------------------—------------------- 98
5 Scutuntturite---------------------------------------------------------------------------------------- 62
6 EBNOAPA-----------....-------------------------------------------------......---- 63
C Procedurt complemenlare---------.....................................---------.......................... 66
Miicarilt.................................................................................................... 66
CapHolul II MASAJUL TERAPEUTIC REGIONAL SI ZONAL............................................ 67
" -i.ii generate .................................................................4.......................... 67
wasajui spateiui Regwnea dorsal* (torecal*)........................-................................. 70
Masaiui ragiunii lombosacrale si coccigwne.......................................................... 100
■ Masaiui regiunii fesiera....._____________________--------------------------.......■.............— 116
v«*> arw^laeei coxofemun» (arewlapa solo^ ............----------------------------------__. 127
• Netezirea centrifugal pe fesa stSnga

Tehnica de execute:
Mana dreapla se fixeaza pe articulalia
coxofemurala (cu degelele orientate spre
regiunea lombard). iar mana stanga se
supra-pune pesie mana dreapta (cu
degetele onen-tate spre partea postero-
externd a coapsei),
Prin alunecare po tegument, mdinile
execuia o miscare centrifuga spre linia
mediana a corpului {mana dreaptd se
onenteazd cu varful degetelor spre plica
fesiera. Iar mana stdnga cu varful
degetelor spre creasta ihaca).
Tmbracand fesa pe limita superioara si
Inferioara, pdnd la linia mediana laterala
a bazinului. De aici. degetele se rotesc pe tegument si revin Tn pozilia Fig. L1Z -
Neterirea oentnfuga po rote sianga. initiala. (fig. 1.12)
Manevra se repeta do 3-5 ori. pe acelasi traseu si Intro aceleasi limite (In
funcbe de diagnostic). Durata unei neteziri este de cdtova secunde. Intensitatea
compresiunii si ritmul rmscdrii mdinilor vanaza In functie de efectul urmant si pot
creste sau scadea odatd cu numarul de neteziri.

• Netezirea centripetB pe fesa dreapta

Tehnica de execute:
Palma mdinii drepte se fixeazd pe
plica fesiera (cu varful degetelor orientat
spre articulalia coxofemurala, urmarind
plica fesiera, cu podul palmei la niveiul
linioi mediane posterioare a bazinului).
Mdna stanga so fixeaza pe creasta iliaca.
urmd-rind-o (cu vdrful degetelor orientat
spre articulalia soldului si podul palmei la
niveiul coloanei vertebrate - U, St).
Prin alunecarea mainilor spre
articulalia
coxofemurala. se executa miscarea
cenlri-
peta. Imbracdnd fesa si apoi. prin supra-
punerea mdmitor, se ajunge la niveiul Imiei
mediane a bazinului. De aka. degetele so ro-
tesc si revin in pozitia mitiald. (fig. 1.13) Fig. L13 - Nelewea centripeia pe feu
dreapta
abdominali. se ajunge cu variunle degetelor la hnia subaxilara mediana stanga Din
aceasta pozitie. se trago abdomenul spre dreapta. (fig 11.112 a, b)

Fig. 1.112 (a. b) - Compresvni si


mobiuan Matonrte
Miscarile se repeta de cate ori este nevoie. amplitudinea si intensitatea acestora
depmzdnd tot de volumul abdomenuiui, de varsta s sexul pacientului.
Dupa compresiuni se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la miscan.

C. PROCEDURI COMPLEMENTARE
MISCARILE

Pentru aceasta regiune. miscarile sunt pasivo-active. active si active cu incarcatura


Miscarile contnbuie la cresterea tonusului muschilor care tormeazfl peretele abdominal,
pentru manrea 31 mentinerea presiunii pe organele interne.

M i s c a r i l e d e f l e xi e a t r u n c h i u l u i pe b a z i n
Palma mami drepte se pozitioneaza pe coapsele pacientului. fixandu-le. iar palma
mdinii stangi pe panea dorsaia a cutiei toradce. la nivelul venebreior C-, T.. T-. Se ajuta
pacientul sa efectueze miscarea de flexie a trunchiului pe bazin Apoi. acesla executa.
ajutat sau singur. miscarile de flexie (daca este cazul, cu mdna dreapta. i se sustin
picioarele pe pat).
Miscarile de flexie a coapsei (caapselor) pe bazin
Cu palmele ambelor maini se prinde genunchiul/genunchii pacientului si se
ajuta pacientul sa execute miscarea de flexie a coapsei pe bazin. Apoi. acesta
executa. ajutat sau singur, miscarile si miscarile cu incarcatura.
Tot pentru cresterea tonusului muschilor peretelul abdominal, se indicS
pacientului sa se ridice in §ezut, la marginea patului, s\ sa execute miscarile de
lateralitate (dreapta, stanga) si de rotatie (dreapta. stanga). De asemenea. se
indica pacientului sa mearga si sa aterge.
Este cunoscut faptul ca musculatura unui perete abdominal cu tonus bun (in
special, dreptji abdominali) preia 75% din greutatea cutiei toracale de pe coloana
$\ protejeaza astfel coloana lombara. De asemenea, prin cresterea tonusului
peretelui abdominal se poate evita constipatia.

301
XII. MASAJUL REGIUMI TORACALE ANTERIOARE (PIEPTUL)

• Delimitate zonal 'a


tn parted inferioara bilateral, zona este delimitate de rebordul ultimelor
coaste. iar Tn partea mediana, de capatul sternului.
In partea superioara, zona este delimitate de partea anterioara si superioara
a celor doud clavicule, iar median, este delimitate de stern. Bilateral, zona este
delimitate de liniile subaxilare mediane ale loracelui

• Descriere anatomica
Oase; stemul (compus din procesul xifoid. corpul sternului si manubriu). 12
perechi de coaste {primele 7 perechi ajung la stem, fiind considerate coaste
adevarate. iar ultimele 5 perechi nu ajung la stern, fiind considerate coaste
false) si cele doua clavicule.
Muschi:
TABELU
L
MUSCHIORIGINEINSERTIEACTIUNE23-Pcctoralul 11X11
marc
a.fasclculut aupe-
rioi (clavicular)
b.faaciculul inferior
(sternal)- Pe Ireimea interna a cla-vlcu =
. Pe fa(a anlerioaia a sternului
- Pe caflilajui pnmelor 6-7 coaste- Pe cuiisa bdpitaia a
humerusului- Adductor al bratuiui (fasci-culul sternal)
- Flexor al bralului (fascxu-lul clavicular)
- Rc-.s'ia irlernaPcctoralul mic• Pe treimea interna a
clavicule)
- Pe 1a\a anterioara a sternului
• Pe cartilajul pnmelor 6-7 coaste- Pe leteie anierioare ale
coasteior 3. 4 si S- Coboarft umanjl in jos si
Tnaints (cand punctul fix
este pc lorace) • Rid<a coastele (cand
punctul fix esle pe
procesul coracoid)Subclavicular^• Sub davicula- De la pnma
coasta la sanlul de pe mijkt-cul lejei inferioare a claviculei-
Coboara ciawcuia si cu aceasta cobce/a s) umarul
1 2 3 ■1
OinUKul anterior ■ Pe tola externa a - Pe lata antenoara - Rotator in sus
pnmelor 9-9 coaste a intregii marginl ■ Abductor al
■ Pe apronevfoza sp*-nate a
muschilor Intercostal omopiatului omopiatului
1
Intercostam - Pe extremitatea - Po buza externa a - Ridicatori al coastetor
a. partea externa verte-brata a spatiuiui marginilor a doud - Inspiratori
b. partea Interna Iruereos-lai pana la coaste vecine
aruCuiat,ia -Pe buza externa a • RKJicatoti a* coasteior
conoJODOStala margin" - Coboratori ai coasteior
- De la unghiul costal si supenoare a
ste-u coastei subjacente • Expiratoil

Amcufagt
- articulatii costostemale bilaterale (semimobile);
- articulatii intercostale:
- articulatii sternaclavicuiare;
• articulatii acromioclaviculare.

302
A. MASAJUL - ORDINEA SI TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR

Pozi|ia pacientului; In decubit dorsal, cu mainile In usoara abductie. cu pema


sau fara pema sub cap, cu picioarele flectate. cu perna sau lara pornd sub
genunchi. In functie de diagnostic, pozitia pacientului poate fi 51 tn decubit lateral
(stanga sau dreapta).
Poziba maseurului In ortostatism sau in sezut lateral dreapta pacientului. cu
soldul drept la nivelul regiunu abdommale. cu piciorul stang usor in fata
Poziba pacientului si a maseurului nu se descne la fiecare manevra, ci numai
cand se schimba.
Fiecare manevra (cu formele e<) se repeta de 3-5 ori. pe access. lm« 51 in
cadnji acelorasi limite (in functie de diagnostic).
Prelucrarea so executa pe fiecare hemitorace, incepdndu-se cu hemitoracele
stang. trecandu-se apoi la hemitoracele drept.
In cadrul masajului zonal se insista pe stem si pe articulable costostemale.
pe coaste si printre coaste, manevrele pe care se pune accentul fiind geluirea si
frictiunea.

302
• MODUL DE PRELUCRARE LA

BARBAfl 1. NETEZIREA

Pozilia pacientului: in decubil dorsal.

a. Netezirea cu dou§ m&ini


Linia 1 - partea anterioara. Mdna
dreapta se fixeaza pe hemitoracele
stang. la niveiul ultimelor perechi de
coaste si al procesului xifoid. cu policeie
pe stern; mana stanga se fixeaza pe
hemitoracele drept, tot la niveiul
ultimelor coaste si al procesului xifoid.
cu policeie pe stem (varful degetelor de
la ambele maini este orientat spre cap).
Se efectueaza netezirea, concomitent,
pana la manubnul sternal si clavicule,
apoi se aluneca cu mainile Tn lateral
dreapta si stanga. pe si sub clavicule,
apoi pe articulaliile umerilor (care se
Tmbraca cu podul palmelor), pana" pe Fig. 11.113 (a, b) -
V-ul deltoidian Se revine Si se reia. (fig. f&tezirea cu doua maini pe
11.113 a, b) pa ilea antenoara.

Linia - partite Iatero-laterale.


2
Mana dreapta se fixeaza la niveiul
ultimelor perechi de coaste, pe linia
subaxilara' mediana stanga; mdna
stanga se fixeaza tot la niveiul ultimei
perechi de coaste, pe linia subaxilara
medians de pe partea dreapta (varful
degetelor de la ambele maini este
orientat spre axile). UrmSrind aceste
linii. se efectueaza netezirea
Fig. 11.114 - Neiezirea cu
doufl maini pe penile
(concomitent cu ambele mSini), pana la iatero-laterale.
axile. In continuare. se aluneca pe

304
b. Netezirea cu douS degete (pe
stern)
Mana dreapia esle suspendata
deasupra liniei albe. cu degetele 2 si 3
fixate pe extremitatea distala a
sternului (cu varful orientat spre cap) Se
efectueaza netezirea pe stern pana la
extremitatea proximaia. Se revine si se
roia. (fig. 11.115)

c. Netezirea cu mai multe degete (intercostal)


Pe hemrtoracele stang
Pozi]ia maseurului: in ortostatism. cu fata la regiunea de tratat.
Unia 1 - mana dreapta este suspendata deasupra sternului (treimea
superioara). cu degetul 2 pe clavwuld. la nivelul articular sternociaviculare.
degetul 3 sub davicuta, degetul 4 printre prima si a doua coasta. iar degetul 5
printre coastele 2-3 (cu varful oriental spre articulara umarului stang). Urmarind
aceste linii. se efectueaza netezirea pana la articulara urmdrului. Se revine si se
reia.
Linia 2 - mSna dreapta este suspendata deasupra sternului (treimea
medie), cu degetele la nivelul articulaliilor costostemale (degetul 2 printre
coastele 3-4, degetul 3 printre coastele 4-5. degetul 4 printre coastele 5-6 si
degetul 5 printre coastele 6-7). Urmarind aceste linii. se efectueaza netezirea
pana la tendonul comun al pectoralilor. Se revine s' se reia.
Lima 3 - mdna dreapta este suspendata la nivelul sternului (apendicele
xifoid), cu degetul 2 printre coastele 7-8, degetul 3 ajungand printre coastele 8-
9. degetul 4 ajungand pnntre coastele 9-10. iar degetul 5 printre coastele 10-11.
Urmannd aceste linii. se efectueazd netezirea pdnd la lima subaxilara mediand
stdngd. Se revine 51 se reia.

Pe hemitoracele drept
Linia 1 - mdna dreapta este suspendata deasupra sternului (treirnea
superioard). cu degetele la nivelul articulalntor costostemale (degetul 5 pe
daviculd, degetul 4 sub ciavicuia, degetul 3 printre cosiele 1-2 sj degetul 2
printre coastele 2-3. cu vdrful orientat spre arliculalia umdrului drept). Urmarind
aceste imn. se efectueaza netezirea pdnd la articula(ia umdnjlui Se revine s 1 se
reia.
Lin/a 2 - mdna dreapta este suspendatd deasupra sternului (treimea
medie). cu degetele pe articulaliile costostemale (degetul 5 printre coastele 3-4,
degetul 4 printre coastele 4-5, degetul 3 pnntre coastele 5-6 si degetul 2 pnntre
coastele 6-7. cu vanV orientat spre mamelonul drept). Urmarind aceste linii. se

304
efectueazd netezirea. pana la tendonul comun al pectoralllor. Se revine si se
reia.
Unia 3 - mdna dreapta este suspendata deasupra sternului (apendicele
xifoid). cu degetul 5 printre coastele 7-8. degetul 4 ajungdnd pnntre coastele 8-
9, degetul 3 printre coastele 9-10, degetul 2 printre coastele 10-11. Urmannd
aceste M, se efectueazd netezirea pdnd la linia subaxilara mediana dreapta. Se
revine si se reia (fig. 11.116 a. b)
Maseurul revine la poziba anterioard.

Fig 11.116 (a. b) Ndonrea cu mai multe oQgete pe


soa'mi mic'costal al rwintcraceluiFig. dfept
11.117 - Fiama'taM cu
Se intercaleaza
o mana pa ht~
netezirea cu doud
maini $i se trece la raoele slang - I
framdntal una 1

2. F R A M A N T A T U L

a. F r a m a n t a t u l c u o mana"
Pe hemitoracele slang
Unia 1 - mana dreapta se fixeaza pe
treimea superioara a sternului. cu policele
sub clavicula si cu indexul la ravetul coas-
telor 5-4 (cu varful oriental spre articulara
umarului stang). Urmannd aceste linii, se
executa frdmdntatul {adunand concomitent
cu indexul si policele) pana la arliculalia
umarului Se revine si so reia (fig. 11.117)
umarului drept, intre deschiderea lor aflandu-se muschii pectoral!), mana stanga
fiind oglinda mSinii drepte. Se efectueaza framantatul (adunSnd concomitent cu
indexurile si policeie) pana la mamelon (peste care se pSseste) si, in continuare,
pe muschii pectorali, panS la articulalia umarului. Se revine si se reia.
Linia 3 - mSna stSnga se fixeazS pe rebordul ultimelor coaste. pe linia
medians subaxilara, cu varful policelui orientat spre partea antenoara a axiiei,
iar cu vSrful inde-xului orientat spre partea posterioara a axiiei (Tntre
deschiderea acestora se afla linia subaxilara mediana dreapta). mSna dreapta
fiind oglinda mSinii stSngi. UrmSrind aceste linii, se efectueaza frSmSntatuI
(adunSnd concomitent cu indexurile si policeie) pSna la axila. Se revine si se
reia.
Se intercaleaza netezirile cu doua maini si se trece la frSmSntatuI In contratimp.

304
c. Framantatul in contratimp
Pozilia pacientului, pozilia maseurului si a mainilor acestuia, precum si liniile
cu Nmitele lor sunt identice cu cele de la framantatul cu doua maini.
Dupa frSmSntatuI In contratimp, maseurul revine la pozilia anterioarS.
Se efectueazS netezirile specifice si se trece la frSmSntatuI sub forma de
geluire.

Fig. 11.120 - Geluirea cu


doua degete pe stem

d. Geluirea
• Geluirea cu doua degete (pe
stern) Mana dreapta este suspendata
deasupra liniei albe, cu degetele 2 si 3
pe extremitatea distala a stemului (cu
varful onentat spre cap). Se efectueaza
geluirea pe stem pana la extremitatea
proximalS. Se revine si se reia. (fig.
11.120)

• Geluirea cu mai multe degete (intercostal) Pe hemitoracele stang


Pozilia maseurului: cu fala la regiunea de tratat.

304
Manevra se repeta de 3-5 ori, pe acelasi traseu si Intre aceleasi limite (In
functie de diagnostic). Durata unei neteziri este de cateva secunde. Intensitatea
compresiunii si ritmul miscSrii mainilor variazS In functie de efectul urmarit si pot
creste sau scadea odata cu numarul de neteziri.

• Netezirea centripeta pe fesa stanga

Tehnica de oxecufre:
Mana dreapta se fixeazS pe plica
fesiera (cu varful degetelor orientat spre
linia mediana a bazinului 91 podul
palmei la niveiul anlculaftei
coxotemurale) MSna stanga se fixeaza
pe creasta ihacd. urmannd-o (cu varful
degetelor orientat spre L$ si podul
palmei la ruvekii articulaliei
coxotemurale). Prin alunecarea mainilor
pe tegument, spre linia mediana a
bazinului. se executa miscarea
centripeta. imbracfind fesa. pana la
niveiul liniei mediane a bazinului. De
aid.
mainile se suprapun si revin la pozi|ia Fjg.,.14 - Netearea centripeta pe fesa sianga.
initiala. (fig. 1.14)
Manevra se repeta de 3-5 ori. pe acelasi traseu si intre aceleasi limite (in
func(ie de diagnostic). Durata unei neteziri este de cateva secunde. Intensitatea
compresiunii s\ rilmul miscarii mainilor variaza In functie de efectul urmSrit si pot
creste sau scadea odata cu numarul de neteziri.

31
Unia 1 - mana dreapta este
suspendata deasupra sternului
(treimea superioara). cu degetul 2
pe clavicula, la nivelul articulatiei
stemodaviculare. degetul 3 sub
clavicula. degetul 4 printre prima si
a doua coasta. iar degetul 5 pnntre
coastele 2-3 (cu varful onentat
spre articulatia umarului).
Urmannd aceste linii. se
efectueazd geluirea pana la
articulatia umarului stang. Se
revine si se reia. (fig. 11.121)
Fig. 11.121 -
Geluirea cu rt
spafU
intercostal al
hemitor*

Unia 2 - mana dreapia esle


suspendata deasupra sternului
(treimea medie), cu degetele la

310
mvelul articulaliilor costostemale
(degetul 2 printre coastele 3-4.
degetul 3 printre coastele 4-5.
degetul 4 printre coastele 5-6 $i
degetul 5 pnntre coastele 6-7)
Urmannd liniile indicate, se
efectueaza geluirea pdnd la ten-
donul comun al pectoralilor. Se
revine s\ se reia. (fig. 11.122)

Unia 3 - mdna dreapta oslo


suspendatd deasupra sternului
(apendicele xlfoid). cu degetul 2
pnntre coastele 7-8. degetul 3
ajungdnd pnntre coastele 8-9,
degetul 4 pnntre coastele 9-10. iar
degetul 5 pnntre coastele 10-11.
Urmannd aceste linii. se
efectueaza geluirea pdnd la linia
subaxilard mediand stdngd. Se
revine S' se reia. (fig. 11.123)
Fig. 11.123 - Geluirea cu mai multe
cegete spaju intercostal al
hemitoracelui Sang - krua 3
Pe hemitoracele drept
Linia 1 - mana dreapta este suspendata deasupra stemului (treimea
superioara). cu degetele la niveiul articulaliilor costosternale (degetul 5
pe clavicula, degetul 4 sub clavicuia, degetul 3 printre coastele 1-2 si
degetul 2 printre coastele 2-3, cu varful orientat spre articulatia
umarului drept). Urmarind aceste linii, se efectueaza geluirea pdna la
articulalia umSrutui. Se revine si se reia.
Linia 2 - mSna dreapta este suspendata deasupra stemului (treimea
medie), cu degetele pe articulaliile costosternale (degetul 5 printre
coastele 3-4, degetul 4 printre coastele 4-5. iar degetul 3 printre
coastele 5-6 si degetul 2 pnntre coastele 6-7. cu varful oriental spre
rnamelonul drept). Urmarind aceste linii. se efectueaza geluirea pana
la :endonul comun al pectorahlor. Se revine si se reia.
Linia 3 - mana dreapta este suspendata deasupra stemului
(apendicele xifoid), cu degetele pe articulaliile costosternale (degetul 5
printre coastele 7-8. degetul 4 ajungSnd printre coastele 8-9. degetul 3
printre coastele 9-10. degetul 2 printre coastele 10-11). Urmarind
aceste linii. se efectueaza geluirea pana la linia subaxilara mediana
dreapta. 3e revine si se reia.
Maseurul revine la pozilia anterioara.
Se intercaleaza netezirile spe&fice si se trece la frictiune.

310
3. FRICJIUNEA SN CADRUL MASAJULUI ZONAL

a. Frictiunea cu douS degete (pe stern)


MSna dreapta este suspendatS deasupra liniei albe. cu degetele 2 si
3 pe extremitatea distalS a stemului (cu vSrful orientat spre cap). Sa
efectueazS fricliunea pe stern pans la extremitatea proximala. Se revine
si se reia.

b. Frictiunea cu mai multe aegetc (intercostal)


Pozitia maseurului: cu fata la ;ona de tratat. Pe hemitoracele stang
Fricliunea se poate efectua cu mana dreapta sau stSnga.
Linia 1 - mSna dreapta este suspendata deasupra stemului (treimea
superioara). cu degetul 2 pe claviculS, la niveiul articulaliei
stemoclaviculare, degetul 3 sub clavicula. -egetul 4 printre prima si a
doua coasta si degetul 5 printre coastele 2-3 (cu varful onentat spre
articulalia umarului stang). Urmarind aceste linii. se efectueaza
fricliunea pana la articulalia umarului Se revine si se reia.
Linia 2 — mSna dreapta esle suspendata deasupra stemului
(treimea medie). cu □egetele la niveiul articulatiilor costosternale
(degetul 2 printre coastele 3-4. degetul 3 pnntre coastele 4-5. degetul 4
printre coastele 5-6 §i degetul 5 printre coastele 6-7). UrmSrind liniile
indicate, se efectueaza frictiunea pSna la tendonul comun al
pectoralllor. Se revine si se reia.
Lima 3 - mana dreapta oste suspendata deasupra sternului
(apendicele xifoid) cu degetul 2 pnntre coastele 7-8, degetul 3 ajungand
printre coastele 8-9, degetul 4 pnntre coastele 9-10. degetul 5 pnntre
coastele 10-11. Urmarind aceste linii, se efectueaza fncliunea pana la
linia axilara mediana stanga. Se revine S1 se reia,

Pe hemitoracele drept
Unia 1 - mflna dreapta este suspendata deasupra sternului (treimea
superioara). cu degetele la nivelul articulaliilor costostemale (degetul 5
pe clavicula. degetul A sub clavicula. degetul 3 printre coastele 1-2 si
degetul 2 pnntre coastele 2-3. cu varfu onentat spre articulatia
umdrului drept). Urmannd aceste limi. se efectueaza frictiunea pana la
articulatia umamlui Se revine si se reia.
Unia 2 - mdna dreapta este suspendata deasupra sternului (treimea
medie). c;. degetele pe articulable costostemale (degetul 5 pnntre
coastele 3-4, degetul 4 printre coastele 4-5. degetul 3 pnntre coastele 5-
6 si degetul 2 pnntre coastele 6-7. cu vdnV oriental spre marneionul
drept). Urmarind bnlile indicate, se efectueazd frictiunea pana la
tendonul comun al poctoratilor Se revine si se reia.
Linia 3 - mdna dreapta este suspendata deasupra sternului
(apendicele xifoid). cu degetele pe articulaliile costostemale (degetul 5
printre coastele 7-8, degelul 4 ajungand printre coastele 8-9, degetul 3

310
printre coastele 9-10, degetul 2 printre coastele 10-11) Urmarind liniile
indicate, se efectueaza frictiunea pdnd la linia subaxilara mediana
dreapta. Se revine si se reia.
Maseurul revine la pozitia imtiald.
Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la batere.

4. BATEREA

Poziba maseurului: cu fata la regiunea de tratat.


Pe aceasla regiune, se executa manevra de batere cu partea cubitala
(pe pectoraii; Si baterea sub forma de ciupitura (evitandu-se
marneionul). Maseurul revine la pozitia anterioara.
Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la vibralii.

5. VIBRATIILE

a. Vibratiile cu doua malnl


Unia 1 - partoa anterioara Mdna dreapta se fixeazd pe
hemitoracele stang, la nivelul ultimelor perechi do coaste si al
procesului xifoid, cu policele pe stem. Mdna stangd so fixeazd pe
hemitoracele drept. tot la nivelul ultimelor coaste si al procesuiu xifrjtd.
cu policele po stem (vdrful degetelor este oriental spre cap). So
efectueazd vibra;:i
Linia 2 - mSna dreapla esle suspendata deasupra siernului (treimea medie), cu
degelul 5 printre coastele 3-4, degetul 4 printre coastele 4-5. degetul 3 printre coastele 5-
6 §i degetul 2 printre coastele 6-7 (cu varful orientat spre mamelonul drept), Urmarinfl
liniile indicate, se efectueaza vibratii p3na la tendonul comun al pectoralilor. Se revine si
se reia.
Linia 3 - mana dreapta este suspendata deasupra stemului {apendicele xifoid). cu
degetul 5 printre coastele 7-8, degetul 4 ajungSnd printre coastele 8-9, degetul 3 pnntre
coastele 9-10. degetul 2 printre coastele 10-11. Urmarind aceste linii. se efectueaza
vibratii pana la linia subaxilara medians dreapta. Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirea cu douS maini si se trece la manevre ajutatoare.

B. MANEVRE COMPLEMENTARE

COMPRESIUNILE

Pozitia maseurului: Tn ortostatism, cu soldul drept la niveiul abdomenului pacientului


si piciorul stang Tn fate.

- Compresiunile pe partea anterioara

310
Se fixeaza mSlnile pe partea inferioara a cutiei toracice. de o parte si de alta a
stemului (cu varful degetelor orientat spre clavicule). Se executS compresiun concomitenl,
pe partea anterioara a cutiei toracice, Tn timpul inspiratiei si expira|ie pacientului.

Fig. 11.124 C-
omisesiiiW bilatei
- Compresiunile pe pSrtile laterale
MSna dreapta se fixeaza pe hemitoracele
stang, la niveiul liniei mediane subaxilare,
iar mana stanga pe hemitoracele drept. la
niveiul liniei mediane subaxilare drepte.
Se executa compresiuni, concomitent, pe
partile laterale ale cutiei toracice. in timpul
inspiratiei si expi-ratiei pacientului. (fig.
11.124)
Durata compresiunilor depinde de varsta si sexul pacientului. precum si de
capacitatea cutiei toracice.
Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la miscari.

C. PROCEDURI COMPLEMENTARE

MISCARILE

MiscSnle au o deosebila important^ In cre?terea capacitatoi cutiei toracice.


Miscarile pentru cutia toracica sunt:
- miscari de flexie a coloanei (bSrbia ajungand spre stern);
- miscari de ridicare a mainilor;
- miscari prin inspiratj'e si expira(ie (care mobilizeaza articulaliile
costostemale, musculatura intercostala §t diafragma).

■ MODUL DE PRELUCRARE A CUTIEI TORACICE LA FEMEI

310
Pozilia pacientei, a maseurului si a mainilor acestuia este identica cu cea de
la masajul cutiei toracice la barbati.
La femei. masajul toracelui anterior prezinta anumite particuiaritati. datorate
faptului ca, la executarea tuturor manevrelor, se evita zona sanilor.

• Netezirea cu palmele pe partea amerioara


Mana dreapta se fixeaza pe hemitoracele stang. la nivelul ultimelor coaste,
cu policele pe stem, iar palma mainii stangi pe hemitoracele drept. Se executa
netezirea pana In dreptul sanilor. Aici, se ridica p3rlile cubitale ale mainilor
(palmele luand forma unor aripi de lluture) si se continua netezirea, evitandu-se
zona sanilor. pana la treimea superioara a sternului. In continuare. mainile
aluneca in lateral, pe sub clavicule, imbracand umerii $i deltoidul. Se revine $i
se reia.

• Netezirea cu palmele pe partile latero-iaterale


Se fixeaza mana dreapta pe rebordul ultimelor coaste. pe linia subaxilara
medians stanga, iar mana stanga pe rebordul ultimelor coaste, pe linia
subaxilara mediana dreapta. Urmarind aceste linii. se executa netezirea pana la
axile. Se revine si se reia.

310
■ Netezirea cu degetele
Netezirea cu degetele se executa pe stern si pe spatiile intercostale
(ovitdndu-se zona sanilor).

• Framantalul cu o mini, cu doua maini si in contratimp


Framantatul se executa pe pectorali. pe zona dmtre sani S' articulatia
umarului.

• Baterea
in cadrul masajului pentru femei, se executa (rareori) numai baterea cu
panea cubitala, pe pectorali (zona cuprinsa intre sani 51 articulatia umarului).

• Compresiunile
Compresiunile se executa fixand mainile pe stem si apoi pe partite Iatero-
laterale ale cutiei toracice.
XIII. MASAJUL KEG It MI CERVICALE

• Delimitate zonal*
In panea Inferioara. coloana cervicala este delimitata. median, de
lima articulara dintre Cj si Di. iar bilateral de rebordul primei perechi de
coaste si articulaliile umerilor. In partea superioara, coloana cervicala
este delimitate de linia articulara dintre vertebra C i si cutia craniana, iar
In partile laterale, de linia imaginara care uneste apofizele transverse C ,
si C?.

• Descriere anatomies
Oase: vertebrele CI-CT (7
TABELUL
IIJOII

MUSCHIORIGINEINSERflEACTIUNE1234Trapezul -fasciculul suporior-


Pe treimea interna a liniui cccipitalc
- Pe llpamenuil cental poslenoi- Pe treimea externa a otaviculei-
Ridsaior al umarului
- Lateral'tate a capukii (cand acl©neazfi homolateral)
- Rotator al capului (cand actoneaza heterolateral)Scmlsplnalul
capulul- Pe vertebrele cervicale si primele dorsale (apolizcle
transverse articulate si
spinoase)- Pe occipul Si mastoid
- Pe apofizele vertebrelor cervicale- Exlensori ai gatului
- Rotaiori (cand ac|ioneaza heterolateral)Sptenlul capulul• Pe
vertebrele cervicala si primele dorsale (apofizele transversa
articulate si spinoase)- Pe occiput si mastoidal
- Pe apofizele vertebrelor cervicale• Exlensori ai galului - Rotatori
(cand aclioneaza heieroiate*al)Spleniul gatului• Pe vertebrele
cervicale si prime'© dorsale (apofizele transverse articutare si
spinoase)- Pe occiput si mastoxia ■ Pe apofl?ete vertebrelor
cervicale• Exlensori ai gatului
• Rotatori {cand ac(ioneaza heteroialeral)Ridfcatoml scapulei- Pe
tuberculul posterior al apofizelor UaTSvcse cervicale de la Ct-Ct- Pe
ungnlul supero-mtern scapular (mar-glne posterioara)- Ridicator al
omoptatuM

vertebre). Muschi:
1 2 3 4
Romboidul - Pe apolizete splnoase. - Pe marginea verte- • Adductor si ndicator al
ale ultimelor 2 brelor scspulei uma-rulii
vertebre cervi-cale si - Roie§te scapula in jurul
primelcr 4 vertebre un-ghtiiui lateral
toracale
Semispinals - Pe apofize* transverse, ■ Pe aoo'iza
-parte a sar peste 4 vertebre spinoasa a vertebral
cervical* a 5-a si a 6-a de
deasupra
Longissi-n - Pe apofizele - Pe tuhercuiii
cervical transverse ale posleriort ai
primeior 4 vertebre apofizelor transver-
toracale se cervicale a ?-a -
a 3-a
Longissim al - Pe apoflzele - Pe apofiza
capului transverse ale mastotda a tempo
primeior 3 vertebre ralulw
toracale sr utimele
cer-vicale
Rot atom I - Pe apoflzele • Pe apofiza spinoasa
capului transverse si spincese si lama arcuiui
ale venebreioi vertebral imedijit
s^cerioare

ArticulafH:
- articulalia dinlre cutia craniana si vertebra C t :
- articulaliile dintre vertebrele C,-C2, C 2 -C^ CrC4, C4-Cs, CrC*. Ct-C? si
C;-D,. Aceste articular sunt mobile pluriaxiale.

■ Delimltare regional*
In partea inferioara. regiunea cervlcaia este delimitata, median, de
vertebra D-biiateral, de perechea de coaste 7 s) in partea superioara de
treimea inferioara a osului occipital.
Bilateral, regiunea cervicala este delimitata de liniile care unesc
vSrful apofizelor transverse (cervicate) cu articulalia umarului (aceasta
regiune cuprinzand toata zona superioara a spatelui, indusiv articulaliile
umerilor).
Pentru obtinerea unui elect cat mai bun (avand in vedere orlgmea
si insets muschilor acastei regiuni), este de preferat ca prelucrarea sa
inceapa cu regiunea dorsala. trecandu-se apoi la regiunea cervicala.
A. MASAJUL - ORDINEA SI TEHNICA DE PRELUCRARE A LINHLOR

Pozijia pacientului: Tn sezut sau. Tn anumite situafii. Tn decubit


ventral, cu rulou sub frunte.
in cazul in care pozitia pacientului este Tn sezut (pe scaun sau pe
pat), pozitia maseurului este in ortostatism sau Tn sezut, cu fata ia
coloana cervicala.
Pozitia pacientului s< a maseurului nu se descrie la fiecare manevra,
ci numai cand se schlmba.
Fiecare manevra se repeta de 3-5 ori, pe aceeasi linie si Tn cadrul
aceleiasi limite (in functie de diagnostic).
In cadrul acestei regiuni, se executa masajul zonal pe coloana
cervicala, manevrete pe care se pune accentul fiind geluirea si
frictiunea.
1. NETEZIREA

Pozitia pacientului: in sezut pe scaun.


Poz^ia maseurului: cu fata la zona de
prelucrat.

a. Netezirea cu o mana
Pe partea dreaptd
Cu varful degetelor de la mSna dreapta
se fixeazd capul pacientului. Mana stanga se
pozitioneaza la nivelul occipitalului. cu
policele pe santul paravertebral dreapia la
nivelul vertebrelor C-, C?, iar cu indexul si
celelalte degete iatero-laterat.
Netezirea se executa pana la nivelul
unghiului costovertebral. Se continua cu
toata palma (cu policele pe treimea
superioara a omopiatului, iar indexul cu
celelalte degete pe partea antero-superioara
a re-giunii), pana pe articulatia umarului si
apoi pe deltoid (cu policele pe partea
posterioara a V-ului, iar indexul Si celelalte
degete pe partea posterioara), pana la
Fig. 11.125 - Netezirea
cu o mana pe
variul V-ului deltoidian Se revine si se reia. panes Creapta
(fig. 11.125)
2 . FRAMANTATUL

Framantatul este cea de-a doua manevra a masajului, folosita indeosebi pentru
masa musculara.
Prin framantare. se prelucreaza: tegumental, vasele. nervii, (esutunle (conjuncliv.
muscular, adipos. si periost). elementele articulare (Igamente. capsule, lendoane) si
unele organe interne (colon. vezKuia biliara).
Preiucrarea se face prin compresiuni (stoarcen) perpendiculare si longuudmale pe
fibrele musculare.

ATENTIE!
Dad se efectueazS transversal oceUea pot produce leziuni.

Compresiunile se fac prin prinderea fibrelor musculare tntre index (ajutal


de degetele 3, 4, 5), police si podul palmei.
Intensitatea §i durata comprosiunilor este variabila, tn functie de scopul
urmarit. In cazul masajului tonifiant, intensitatea compresiumlor pe fibrele
musculare este mai mare si creste odata cu repetarea manevnsi. iar durata
compresiunii este mai mica (circa 1-2 secunde) Pentru masajul de relaxare si de
decontracturare. intensitatea compresiumlor este mai mica sj scade odata cu
repetarea numarului de framantari: durata compresiunii este mai mare (circa 2-
3 secunde).
Framantatul poate fi com pie tat de rutat (mangdluire) sj cernut

Etectole generate ale frSmSntatulul:


- aclivarea circulatiei si cresterea temperaturii locale;
■ redarea supletei si elasticitatii fibrelor musculare;
■ imbunatatirea metabolismului intern al tesuturilor muscular sj
conjuncliv;
- relaxarea si decontracturarea musculaturii (in vederea prelucrflrii prin
celelalte forme).

a. Framantatul cu o mani
Esle prima forma de framantare. care prelucreaza musculatura supemciaia
(prin compnmarea s1 ndicarea muschilor), pregdtind-o pentru preiucrarea
stratunlor musculare mai profunde (prin framantatul cu doua maini s< in
contratimp). in cadrul masajului de combatere a obezrtatoi. se prelucreaza sj
lesutunle subcutanate adipoase.
Compresiunile se fac perpendicular s< longitudinal pe fibra muscular*. In
sensul circulatiei venoase.

236
Pa partea st6nga
Cu varful degetelor de la mana
stanga se fixeaza caput pacientului, iar
cu mana dreapta se executa netezirea
pe partea stanga, Tn acelasi mod, pe
acelasi traseu si limite ca §i la netezirea
pe partea dreapta. Se revine si se reia.
(lig. 11.126)

Fig. 11.126 Netezirea o mana pe


- cu stanga pate $
b. Netezirea cu doua maini
Linia 1 - paravertebral. MSna
dreapta se fixeaza cervical,
paravertebral dreapta, iar mana stanga
cervical paravertebral stanga (cu varful
degetelor la nivelul occi-pitalului, iar
policele pe santurile paravertebral
dreapta s\ stanga). Se executa nete-
zirea pana la ungbiul costovertebral, se
continua pe musculatura paravetebraia,
printre o.r.opla',1. pana la varful inferior
al acestora. de unde se aluneca usor in
lateral. Se revine si se reia. (fig. 11.127
a, b, c) /

Fig. 11.127 (a, b, c) - Nctezt'ea cu doua


maini paravertebral - itnia 1,

237
Linia 2 - latero-lateral. Se fixeaza
palmele pe partile laterale ale
coloanei cervicale, cu varful degetelor
la niveiul occipttatului. Se executa
netezirea (concomitent bilateral) pSnS
la unghiurile costovertebrale, de
unde. cu toata palma se aluneca in
lateral spre articulaliile umerilor
(mana dreapta spre umarul drept si
mana stanga spre umarul stang. pe
care Ti Tmbraca). De aici, cele doua Fig. 11.128 - Ne:e?.rea cu
police urmaresc crestele superioare si doua malm latero-laieral -
l«iia 2
laterale mediane ale omo-platjlor.
pana la variurile inferloare ale vertebrald). Se efectueaza
acestora (imbracand omoplatii cu netezirea, prin tragere spre
palmele). Se revine si se reia. (fig. coloana cervicala, pdna la
11.128) partea posterioara a acesteia.
c. Netezirea cu doua degete Se revine S' se reia. (fig.
Linia 1 - paravertebral cervical. Cu 11.130)
varful degetelor de la mdna dreaptd
(stanga) se fixeaza capul pacientului.
Palma mainii drepte (stangi) se
pozilioneaza la niveiul occtpitalulul, cu
indexul S" mediusul fixate
paravertebral (dreapta §i stdnga) la
niveiul vertebrei C-. Se efectueaza
netezirea pdna la niveiul vertebrei
dorsale 7. Se revine s> se reia. (fig.
11.129)
Fig. 11.129 - Netezirea cu doua
degete paravertebral - linia 1.
Linia 2 - latero-lateral sub
occipital. Cu varful degetelor de la
mana dreapta (stdnga) se fixeaza
capul pacientului. Partite laterale ale
indexului s> policelui de la cealaltS
mdna se fixeazd sub occipital
(dreapta-stdnga coloanei, cu vSrful
orientat spre urechi, Intre deschiderea
acestora aflandu-se coloana

238
Fig. n.130 - Netezirea zo>vila cu ooua
degete latere-lateral (sub occipital).

d. Netezirea sub forma de pieptene (pe fibrele inferioare ale trapezului)


Partea dorsaia a mainilor se fixeaza la nivelul unghiului costovertebral. Se
executa netezirea pana. la articulable umerilor. Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantat

2. FRAMANTATUL

a. FrSmSntatuI cu o mana
Pe partea dreapta
Linia 1 - vSrful degetelor de la mana dreapta se fixeaza pe capul
pacientului. Mana

239
pe sanjul
paravertebral

Fig. 11.131 (a,


b) - Ftaman-
tatul cu o mana
pe partea
stanga este suspendata la nivelul occipitalului. cu
policele dreapia. la nivelul vertebrelor Ci. C?. iar cu
indexul si celelalte degete lateral dreapta, la nivelul
varfului apofizelor transverse (cu vdrful orientat spre
coasts). Se efectueazd frfcmSn- tatul (adundnd
concomitent cu indexul si policele) pana la nivelul
unghiului costovertebral. Se continua cu policele pe
partea superioard a omopiatului, iar cu indexul pe
partea antero-superioara a trapezului, pdnS pe articulate
umdrului. Apoi, cu policele pe partea postenoara, iar cu
indexul pe partea anterioara a V-ului deltoidian, pdnd la
vdrful acestuia. Se revine sj se reia. (fig. 11.131. a)
Unia 2 - tot cu mdna dreapta, se fixeaza capul
pacientului. Mana stanga se pozitioneaza la nivelul
coloanei cervicale. cu policele pe sanjul paravertebral
dreapta, la nivelul vedebrelor Ce, C?. D(, iar cu indexul pe
partea superioara a omopiatului (cu varful orientat spre
acesta). Se efectueaza framantatul (adunand
concomitent cu indexul sj policele), pdnd la muchia
mediand a omopiatului sj. in continuare. pe acesta. pSna
la vdrful inferior. Se revine si se reia. (fig. 11.131. b)

240
Unia 3 - mana dreapta continua sa fixeze capul pa-
cientului. Mana stanga se pozitioneaza la nivelul
coloanei cervicale. cu policele pe sanlul paravertebral
dreapta, iar cu indexul si celelalte degete pe partea
Iatero-externa a musculaturii paravertebrale drepte (cu
vdrful orientat spre zona lombara). Se efectueazd
frdmdntatul (adunand concomitent cu indexul si
policele). pana la nivelul vertebrei dorsale 6-7. Se revine
si se reia.
Pe partea stanga
Cu mana stanga. se fixeaza capul pacientului, iar cu mSna dreapta se
executa framantatul pe aceleasi linii cu aceleasi limite ca la partea
dreapta.
Se intercaleaza netezirea cu palmele si se trece la framantatul cu
doua maini,

b . Framantatul cu doua maini


Pe partea dreapta
Linia 1 - mana stdnga este suspendatS la niveiul occipitalului, cu
policeie pe sant,ul paravertebral dreapta, la niveiul vertebrelor Ci. Cj. iar
cu indexul si celelalte degete lateral dreapta, la niveiul varfului
apofizelor transverse (cu varful orientat spre coasta). mana dreapta fiind
oglinda mdinii stangi- Se efectueazS frSmSntatuI (adunSnd concomitent
cu indexurile si policeie). pana la niveiul unghiului costovertebral De
aici. varful degetelor de la mdna stSngd se onenteazS spre articulalia
umSrului. cu policeie pe partea superioara a omoplatului, iar cu
indexurile pe partea antero-superioara a tra-pezului. Se executa
framantatul pana pe articulalia umarului, Se continua pe deltoid, cu
policeie pe partea posterioara, iar indexurile pe partea anterioara a V-
ului deltoidian. pdna la varful acestuia. Se revine si se reia.
Linia 2 - mSna stSnga se fixeazS la niveiul coloanei cervicala, cu
policeie pe sanlul paravertebral dreapta. la niveiul vetebretor C$ C D», iar
?<

cu indexul pe partea superioara a omoplatului (cu vSrful degetelor


orientat spre acesta). mdna dreaptS fiind oglinda mainii stangi. Se
efectueazS frSmdntatuI (adunSnd concomitent cu indexurile si policeie)
pdnd la muchia mediana a omoplatului 5!, in continuare. pe omoplat. pana
la varful inferior. Se revine si se reia.
Linia 3 - mana stanga se fixeaza la niveiul coloanei cervicale, cu
policeie pe santol paravertebral dreapta. iar cu indexul ?i celelalte
degete pe partea latero-externa a musculaturii paravertebrale drepte
(cu varful orientat spre zona lombara), mana dreaptS fiind oglinda
mSinii stangi. Se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu
indexurile Si policeie) pSna la niveiul vertebrelor dorsale 6-7. Se
revine s> se reia.

Pe partea stSngS

241
Se fixeaza mdna dreapta in aceeasi pozitie Tn care s-a fixat mdna
stSnga la framantatul pe partea dreapta, mana stanga fiind oglinda
mSinii drepte.
Preiucrarea se executS in acelasi mod S' Pe aceleasi linii (cu aceleasi
limite) descrise in cadrul framantatutui pe partea dreapta.
Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framantatul in
contratimp.

c. Framantatul in contratimp
Pentru aceasta forms de frSmdntat, pozilia pacientului, pozilia
maseurului §1 a mainilor acestuia, precum si liniile cu limitele lor sunt
identice cu cele de la frSmdntatuI cu doua maini.
Se efectueaza netezirile specifice si se trece la framdntaiul sub forms
de geluire.
d. Geluirea
Geluirea se poale executa cu degetele de la o mana sau concomitent
cu degetele de ta ambele maini (mana dreapta pe partea dreapta. mana
stanga pe partea stanga).
Manevra se executa incepand de la limita superioara a regiunii pana
la limita inferioara sau invers.
Pe partea dreaptS
Cu varful degetelor de la mana dreapta se fixeaza capul pacientului.
Unia 1 - mana stanga se fixeaza la nivelul occipitalului, cu indexul
si mediusul la baza cutiei craniene, pe partea dreapta a coloanei
cervicale (pe apofizele transverse}, orientate cu varful spre partea
dorsaia a cutiei toracice. Se efectueaza geluirea pana la unghiul
costovertebral, unde se schimba pozi|ia mainii. MSna stanga ajunge la
nivelul coastei 1 de pe hemitoracele stang. cu variul degetelor orientat
spre arliculalia umarului drept. Se efectueaza geluirea pe partea
superioara a cutiei toracice si a omopiatului. pang pe arliculalia
umarului. Se revine si se reia.
Unia 2 - mana stanga se fixeaza la nivelul coloanei cervicale. cu
degetele 2 sj 3 la nivelul unghiului costovertebral, pe hemitoracele
drept. orientate cu varful spre muchia mediana a omopiatului drept. Se
efectueaza geluirea, pana pe omoplat si, Tn continuare. pSna la varful
inferior a! acestuia. Se revine sj se reia.
Linia 3 ~ mana stanga se fixeaza la nivelul coloanei cervicale, cu
degetele pe musculatura paravertebrala dreapta, orientate cu varful
spre creasta iliaca. Se efectueaza geluirea, pana la nivelul coastei 7.
Se revine si se reia.

Pe partea stanga

242
Cu varful degetelor de la mSna stanga se fixeaza capul pacientului.
Liniile 1. 2 si 3 se preiucreaza cu degetele de la mana dreapta, pe
acelasi traseu sj Tn acelasj mod in care s-a prelucrat partea dreapta. Se
revine si se reia. (fig. 11.132 a, b, c)

Fig. 11.132 (a, b, c) - Geluirea


cu doua degete

243
Pe santurile paravertebrale
Cu varful degetelor de la mana
dreapta sau stdnga, se fixeaza capul
pacientului. Palma mainii stangi sau
drepte este suspendata la niveiul
occipitalului, cu degetele 2 si 3 fixate
paravertebral, la baza cutiei craniene sau
la niveiul vertebrei cervicala 1
(orientate cu varful spre cutia toraacd).
Se efectueaza geluirea. pdna la niveiul
vertebrei dorsale 7. Se revine si se reia.
(fig. 11.133)
Fig. 11.133 - Gelu'ou cu
doua degete
pnrjivniin-bral
Pe suboccipital (pe partea dreapta si pe partea stinga)
In cadrul masa(ului zonal, geluirea se efectueaza si la baza cutiei craniene.
bilateral fala de coloana cervicala. Cu mdna dreaptd sau sldngd se fixeazd capul
pacientului Palma mdinii stdngi sau drepte este suspendata deasupra coloanei
cervicale (vertebrelor Ci-Cj), cu degetul 2 fixat po partea posterioara mediana
inferioara a occipitalului §i degetul 3 pe marginea inferioara a occipitalului si pe
apofiza transversa (dreapta-stanga) a vertebrei C-. Se efeclueazd geluirea pdnd In
apropierea urechii. Se revine si se reia. (fig 11.134 a. b)

Fig. 11.134 (a. b) - Goluroa


zonala la baza oeooitalutui
So intercaleaza netezinle specrfice 51 se trece la fiicliune
3. FRICTIUNEA S/ FRICTIUNEA CU VIBRATII

Fricliunea se poate executa cu degetele de la o mana sau concomitenl, cu


degetele de la ambele maini (mana dreapta pe partea dreapia, mSna stangS pe
partea stanga). de la limita superioara a regiunii pana la limita infenoara sau
mvers.

Pe partea dreapta
Cu variul degetelor de la mana dreapta se fixeaza capul pacientului.
Linia 1 - mana stanga se fixeaza la nivelul occipitalului. cu indexul si
mediusul la baza cutiei craniene. pe partea dreapta a coloanei cervicale (pe
apofizele transverse), orientate cu varful spre partea dorsaia. Se efectueaza
fricliunea pana la unghiul costovertebral, unde se scbimba pozilia mainii. Mana
stanga ajunge la nivelul coastei 1 de pe hemitoracele stang (cu varful degetelor
orientat spre arliculalia umarului drept). Se efectueaza fricliunea pe partea
superioara a cutiei toracice si a omopiatului. pana pe arliculalia umarului. Se
revine si se reia.
Linia 2 - mana stanga se poziiioneaza la nivelul coloanei cervicale. cu
degetele 2-3 fixate la nivelul unghiului costovertebral pe hemitoracele drept
(orientate cu varful spre muchia mediana a omopiatului drept). Se efectueaza
fricliunea pana pe omoplat si, in continuare. pana la varful inferior al
omopiatului. Se revine si se reia.
Linia 3 - mana stanga se fixeaza la nivelul coloanei cervicala, cu degetele
pe musculatura paravertebrala dreapta (orientate cu varful spre creasta iliaca).
Se efectueaza fric(iunea pSna la nivelul coastelor 6-7. Se revine si se reia.

Pe partea stanga
Cu varful degetelor de la mana stanga se fixeaza capul pacientului. Liniile 1, 2
si 3 se preiucreaza cu degetele de la mana dreapta, pe acelasi traseu s i in
acelasi mod Tn care s-a executat prelucrarea pe partea dreapta.

Pe sanlurile paravertebrale
Cu varful degetelor de la mana dreapta sau stanga se fixeaza capul
pacientului, iar mSna stanga (dreapta) este suspendata la nivelul occiprtalului,
cu degetele 2 si 3 fixate paravertebral, la baza cutiei craniene sau la nivelul
vertebrei cervicale 1 (orientate cu vdrful spre cutia toracica). Se efectueaza
fricliunea, pana la nivelul vertebrelor 6-7. Se revine si se reia.

Pe suboccipital (pe partea dreaptS si pe partea stanga)


In cadrul masajului zonal, frictiunea se executa s1 la baza cutiei craniene,
bilateral fata de coloana cervicala. Cu mana dreapta (stanga) se fixeaza capul
pacientului. iar palma mainii stangi (drepte) este suspendata deasupra coloanei
cervicale (vertebrelor Ci-C?). cu degetul 2 fixat pe partea posterioara mediana
inferioara a occipitalului S1 cecetul 3 pe marginea inferioara a occipitalului si pe
apofiza transversa (dreapta-stanga) a -ertebrei C-. Se executa frictiunea. pdna in
apropierea urechii. Se revine s< se reia.

Interapotizal {cu deget pe deget)


Cu varful degetelor de la mana dreapta (stanga) se fixeaza capul
pacientului, iar mSna stanga (dreapta) este suspendata in dreapta sau stanga,
lateral fa(d de coloana cervicaid. Degetul 2. peste care se suprapune degetul 3
(sau invers), se fixeaza la baza cutiei craniene. unde se executa frictiunea si
frictiunea cu vibratii, apoi coboara spre coloana dorsaid. pe s< printre apofizeie
cervicale dorsale pana la mvelul vertebrelor D,. D-. Se revine S' se reia.
Se intercaleaza netezirile specifice 51 se trece la batere.

4 . BATEREA

Manevra de batere se executa cu palma sub forma de caus. cu partea cubitala


si cu pumnul pe partea supenoara a spatelui. pe spapul dintre omopiati s>
coloana. de la C» la T». Se intercaleaza netezirea cu palmele si se trece la
vibratii.
5. V I B R A T I I L E

a. Vibratiile cu o manS
Pe partoa dreapta
Cu vdrful degetelor de la mdna dreaptd se fixeaza capul pacientului, iar
mdna stanga se pozilioneaza la niveiul occipitalului, cu policeie pe sanlul
paravertebral dreapta ;a mvelul vertebrelor C, C 3 , si cu indexul si celelalte
degete latero-lateral.
Se efectueazd vibralii, pana la niveiul unghiului costovertebral. In continuare.
se executa vibralii cu toata palma (urmarind treimea superioara a omoplatului
cu policeie, ndexul cu celelalte degete fiind fixate pe partea antero-supenoara a
reglunii). pdnd pe articulatia umarului $1 apoi pe deltoid (policeie pe partea
posterioarS a V-ului, iar indexul s celelalte degete pe partea antenoara). pdnd la
varful V-ului. Se revine si se reia.

Pe partea staogd
Cu vdrful degetelor de la mana stanga se fixeaza capul pacientului, iar cu
mdna creaptd se executd vibratii pe partea stdnga in acelasi mod. pe acelasi
traseu s1 I file ca a - : - H ( I if pe partea dreapta. Se revine si se reia.
b. Vibratiile c u douS mSini
Linia 1 - paravertebral. Mana dreapia se fixeazd cervical,
paravertebral dreapta, iar mana stanga, paravertebral stanga,
cu vSrful degelelor la nivelul occipitalului si cu policele pe
sanlurile paravertebrale. Se efectueazd vibralii pdnd la unghiul
costovertebral si, In continuare. pe musculatura paravertebrala.
printre omoplat,i, pana la vdrful inferior al acestora, de unde se
aluneca usor in lateral. Se revine sj se reia.
Linia 2 - latero-lateraf Palmele se fixeaza pe partile laterale
ale coloanei cervicale. cu vdrful degetelor la nivelul
occipitalului. Se efectueaza vibratii (concomitent bilateral) pSnS
la unghiurile costovertebral. De aici. cu toata palma, se aluneca
in lateral spre articulaliile umerilor (mana dreapta spre umdrul
drept si mana stanga spre umdrul stdng), pe care Ii Tmbraca. in
continuare, cele doua police urmaresc crestele superioare si
laterale mediane ale omoplatilor pSnd la varfurile inferioare
(Imbrdcdnd omoplatii cu palmele). Se revine si se reia.

c Vibratiile c u doua degete


Paravertebral cervical
Cu vdrful degetelor de la mana dreapia (stanga) se fixeaza
capul pacientului. Mana dreaptd (stanga) se pozitioneaza la
nivelul occipitalului. cu indexul si mediusul paravertebral
(dreapta sj stanga). la nivelul vertebrei C Se efectueazd vibratii
pana la nivelul vertebrei dorsale 5-6. Se revine si se reia.

Lalero-lateral suboccipital
Cu vdrful degetelor de la mana dreapta (stdngd) se fixeaza
capul pacientului. Indexul ?i policele de la mana stanga
(dreaptd) se fixeazd sub occipital (dreapta-stanga coloanei. cu
varful orientat spre urachi. Tntre deschiderea lor aflandu-se
coloana cervicala). iar partile laterale ale degetelor urmdresc
partea inferioara a occipitalului de o parte SJ de alta. Se
efectueazd vibratii prin tragerea degetelor spre coloana
cervicald, pand la partea posterioara a acesteia. Se revine si se
reia.
Se intercaleaza netezirea cu doud maini si se trece la
manevre ajulatoare.

B. MANEVRE COMPLEMENTARE

ELONGATIILE

Mana dreaptd se fixeazd pe partea lateral-dreapta a cutiei


craniene (cu podul palmei la baza cutiei craniene, urechea
afldndu-se Tn scobitura palmara), cu vSrful degetelor orientat
spre vertex. Mdna stanga se fixeaza pe partea tateral-stanga a
cutiei craniene
(cu podul palmei la baza cutiei craniene
si urechea in scobitura palmara). cu
varful degetelor onentat spre vertex Se
executa efongatn. lent 51 progresiv In
funcQe de diagnosiic. Relaxarea se face
lot lent si progresiv. (fig. 11.135)
Numarul si forta elonga'iiior depind
de diagnostic. Etongatilie se pot

Fig. 11.135
- Etongafr
executa cu usoare vibralii, precum si cu
usoare rotalii slftnga-dreapta.
Se intercaleaza netezirea cu doud
ma mi Si so trece la miscari.

C. PROCEDURI COMPLEMENTARE

MISCARILE
Miscanle pentru aceasta regiune sunt pasive. pasivo-actrve. active, active cu
Incarcatura si active cu opoziiie
Avand in vedere faptul ca articulaliile intervertebrale. articulaba vertebraia
cu cutia craniana. precum si articulalia dintre C, si D. sunt articulalii pluriaxiale.
miscarile se pot execute In toate axele.

Fig. 1.136
M>v»m oe teoe

1. Miscarile pasive

a. Miscarile de flexie 51 do extensie


Pozilia maseurului: in ortostatism, lateral dreapla
sau stanga pacientului.
Miscarea de flexie. Mana dreapta se fixeaza pe
treimea superioara a stemului. Cu mdna stanga fixata
pe occipital se executa miscarea de flexie a capului
(bdrbia in piept). lent si progresiv. (fig. 11.136)
Tannics de execuj/e:
Se pozitioneaza palma pe tegument, sub iimiia inferioard a zonei
de iralal. Se fixeazd policele cu fata palmara a celor doud falange pe
sanjul dinlre muschi sau grupe de muschi. Iar cu Jata latero-inlerna pe
partea laterals a muschiului sau gnjpelor de muschi Indexul se fixeazd
cu *a;a pamara a ultimelor doua falange pe santul : —,r© muschi sau
grupe de muschi. iar cu partea atero-externd pe cealalta parte lateraia
(ajutat de segeteie 3. 4. 5).
Astfel. muschiui/grupa de muschi care se ;-e jcreaza se afia intre
deschiderea dmtre index si police. Pnn alunecarea degetelor in laterals,
se apropie concomitent policele de index, adunSnd cu parole antero-
laterale ale acestora. muschiul/ grupa de muschi de
prelucrat, efoctudndu-se smultan compresiuni
perpendiculare $i longitu-an»e pe fibre {ultimele
falange ale degetelor apjngAnd in usoarS exlensie,
pentru a nu da sen-zr a :e ciupiturd). Apoi. prin
inchnarea mdinii see spate, cu sprijin pe partea
cubitald. muschiul index si police se ridicd usor (cu
degetele) (UAna a aspectul unui gdt de lebdda. cu
ciocul kWKleschis. pe tot traseu) zonei de prelucrat.
902$a menpnandu-se din antebrat Cuta care se fcr
—*azS intre partile laterale ale indexului si pc*c*u. pnn compresiunea fibrelor
musculare. Fig., us (a. b) - Frarr^ntatui cu o man* ■M paralelS cu fibra muschiului).
(fig 1.15 a, b)

ATEHTIEI
Prmdeta muschiului intre index si po/ee sa face cu paVi* laterale ale acestora,
prin alunecare cii>e ceia/att, ullimele falange a/ungand In ufoa/A exlensie
(fafa palmare se noVca* usor de pe ™#nf ImpreunO cu muscnk/i dintre
degete, spryirHndu-sa pe partea cubitala; m&na la aspect de

~"~^'ea nu se face pnn Hectarea dogotetot si rwo) prin alunecare pests mu$d»
(pentru ca in 1se ormde Boar pielea cu tesutui adtpos si aparo sonzava oe
ciupiturt Outemas* si tarn elect

Pnr reiaxarea mdinii. se revine la pozitia initials. Se aluneca cca 2-4 cm (in sensul

Fig. 11.137 -
MbcWM de
cuttbei venoase). cu potcele s< mdexul pe santurile indicate, cu toata palma lipitS pe

Miscarea de extensie. Mana stanga se fixeaza pe


coloana dorsaia (D„ D*. D*). iar mana dreapta pe
frunte. Se execuia miscarea de revenire la pozilia
ini[iafa si, tn conlinuare. da extensie a coloanei
cervicale (capul dat pe spate), lent si progresiv. (fig.
11.137)

Prin schimbarea mainilor la pozilia anterioara. se executa miscarea de


readucere a capului la pozitia anatomies. Miscarile de flexie si de extensie se
repeta de cate ori este nevoie, cu arnplitudinea si intensitatea adecvate.

b. Miscarea de rotafie
Pozilia maseurului: in ortostatism. cu fata la spatele pacientului.
Mana dreapta se fixeaza pe obra2ul stSng al pacientului (mandibula), iar
palma mainii stangi pe partea lateraia dreapta a cutiei craniene. Prin tragerea
barbiei cu mana dreapta fn lateral si spre spate si prin impingerea, cu mana
stanga. a cutiei craniene usor spre stanga, se executa miscarea de rotatie a
capului (bdrbia ajungdnd pe umdrul drept). Miscarea se face lent s' progresiv,
pand la limita dureroasa.
Apoi, prin schimbarea pozitiel mdinilor
(mana stanga pe partea dreapta a man-
dibulei. iar mana dreapta pe partea
stdngd a cutiei craniene) se executa
miscarea de revenire la pozitia initials §i. ?
n continuare, rotaiia cutiei craniene spre
stanga (barbia ajungand pe umdrul
stSng), pana la limita dureroasa. Miscarea
se face tot lent si progresiv, pdnd la limita
dureroasa.
Se scbimba mainile Tn pozitia
anterioard Si se executa miscarea de
revenire a capului la pozitia initiala. Rotable se repeta
de cdte ori este nevoie, cu arnplitudinea si F'fl- 1-138 - Rota|ia barbei pe umarui
diept sau
intensitatea adecvate. (fig. 11.138) stang.
c. Miscarea de lateraiitate
MSna dreapta se fixeaza pe articulatia scapulohumeral^ dreapta (pe
deltoid), iar mana sldngS pe partea stanga a cutiei craniene. Cu mana stanga se
incline capul spre umarul drept. iar cu mdna dreapta. umarul se ridica usor in
sus (urechea ajungand pe umarul drept). Miscarea se face lent si progresiv,
pSna la limita dureroasa.
Apoi, mana stdnga se fixeaza pe deltoidul umarului stang. pe care il ridica
usor in sus, iar mana dreaptd pe partea dreapta a cutiei craniene, pe care o
aduce in pozitia initiala S'. t[> continuare, o inclind usor spre stdnga (urechea
ajungdnd pe umarul slang). Miscarea se face lent s> progresiv. pdna la limita
dureroasS. Mdinlle revin la pozitia anterioara si se executa miscarea de revenire
a capului la pozitia anatomies.
Miscarea de lateralitate se repeta. cu amplitudinea si intensitatea adecvate,
de cate ori este nevce

d. Miscarea de circumductie spre dreapta si spre stanga


Palma mainii stangi se fixeazS pe coloana dorsalS (D,, D?, Dj). iar palma
mainii drepte pe crestetul capului. Se efectueaza miscarea de circumductie spre
dreapta si apoi spre stanga (ingloband miscarile de lateralitate, flexie. extensie
si rotatie), cu o amplitudine cat mai mare (in functie de diagnostic).

2. Miscarile pasivo-active, active, active cu tncSrcatura si active cu


opozifie

La mdicatia maseurului, pacientul executa aceste miscan, ajutat sau singur.


In functie de diagnostic, maseurul axercitS incarcatura sau opozitie la miscare
(in cazurile de torticolis).
Tn anumite afectiuni, mobillzarea articulaliilor umerilor si a omoplatilor se
executa atat pasiv. cdt si activ,
Se executS netezirea cu doud mSini.
XIV. MASAJUL ARTICULATIEI UMARULUI (CENTURA
SCAPULOHUMERAL,*)

• D e l i m i t a t e zonal*
tn partea superioara, arliculalia umarulur esle delimitate de cavitatea
acetabulars a omopiatului, iar in partea inferioara, de colui anatomic ai capului
humeral.

• Descriere anatomic*
Oase:
■ omoplatul;
- osul humerus cu extremitatea proximata;
- clavicula;
- acromionul.
Muschii care mobilizeazS segmented ce formeaza
TABBLOL
MU§CH1ORIGINEINSERTIEACTIUNEDeltoldul anteriorItsixiv
posterior- Pe treimea extend a ciavcuiei
- Pe acromion
- Pe spina scapulei- Pe fala supero-ex-lerna a bumerusului•
Flexor al bra ]u lui
- Extensor al bratului
• Abductor al oraiuiuiCoracobrahial■ Pe apoliza coraeada-
Pe fata antero-in-terna a humenisului• Flexor al bratului -
Aoauctor al brajuiuiMmcIc dorsal- Pe apofizele spinoase
ae vertebrelor D'-Oia-Lt-l-i si sacrate
• Ulhrneto 4 coaste
- Pe c<easia ">ocu• Pe culisa biopitala a humenisului-
Extensor al bratului • Aixfuclor al bialului
- Rotalta internaMarele rotund- Pe unghktl infenor scapular
(faja ooslorioara)• Pe culisa b&pitala a humerusului-
Extensor al bratului
- Adtfuclot al bratului
- Rotaiia internsPecioralut maro- Pe treimea interna a
clavlculei
- Fala antenoara a sternului
• Cartilajvl primetor 6-7 coasle- Pe culisa bopliaia a
humerusulua■ Adducio> al bratukii
- Flexor al braiulw
- Rotaiia internaSubspinos- Pe fosa subspinoasa- Po Irohltcr•
Rolatia externa a brajuluiMicul rotund■ Pe cele 2'3
supenoarc ale felei posterioare a margin* amiare scapulare-
Pe Irohiter- Rolatia externa* a bratului
arliculapa:
Articulatii:
- articulalia umarului (pluriaxiala);
- articulatia acromicriaviculara (semimobilSJ;
- articulatia omoplatului cu cutia toracica.
• Delimitata r e g i o n a l J
In partea anterioara, Centura scapulohumeral este delimitata de stem
(parlea hemitoracelui aiaturat articulaliei). in partea posterioara de coloana
loracaia (partea hemitoracelui aiaturat articulaliei). in partea laterals de braj. in
partea supenoara de fibrele inferioare ale trapezului, iar in partea inferioara de
plica axilara.
Aceasta delimitare este mai complexa, intrucat mu§chii care mobilizeazS
segmented sunt amplasafi pe aceste zone, iar tendoanele acestor muschi tree
peste articulalia umarului.

A. MASAJUL - ORDINEA SI TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR

Pozi(ia pacientului: In decubit lateral pe partea opusS umarului de prelucrat


sau in sezut (la capatul patului ori pe scaun).
Pozilia maseurului: Tn ortostatism sau Tn sezut, lateral faia de umarul de
prelucrat.
Pozilia pacientului si a masaurului nu se descrie la fiecare manevra. ci numai
cand se schimba.
Fiecare manevra (cu formele ei) se repeta de 3-5 ori, pe aceeasi linie si in
cadrul acelorasi limite (In functie de diagnostic).
In cadrul aceste! regluni, masajul zonal se executa pe articulalia umarului. a
omoplatului si pe articulalia acrorniodaviculara, manevrele pe care se pune
accentui fiind geluirea s\ fricliunea.

Pentru abtinerea unui efect mai mare, ordinea de prelucrare este


urmatoarea: partea posterioara. superioara si anterioara a hemitoracelui, bratii
si articulalia propriu-zisa a umarului.

. UMARUL DREPT

Pozilia pacientului: In sezut. pe scaun, cu mSna pe §old. Pozilia maseurului;


in ortostatism. lateral.
1. NETEZIREA

a. Netezirea cu o mana
Pe partea anterioard
- Palma mdinii siangi fixeaza
partea posterioara a articula|iei
umarului, iar palma mairW oVepte se
pozitioneaza pe treimea n j oae sau
distala a bralului (partea latero-
anterioard), cu policele pe varful V-ului

Fig. 11.139 (a) - Netezirea


cu o manS pe partes
del-toidian. pe sanlul dmtre fascicule (cu fasciculul posterior al deltoidului pana
varful orientat spre arliculalia umarului) pe articulatia umarului s>. in
si cu celelalte patru degete pe fasciculul continuare. pe muchia supenoara a
anterior (degetul 5 pe latura anterioara omopiatului. imbracandu-l, pSnS la
a V-ului del-toidian). Urmarind aceste vSrful inferior. Se revine si se reia.
linii. se efectueaza netezirea pana pe (fig. II. 139. b)
articulatia umarului si, Tn continuare, pe
partea anterioara a toracelui. imbracand
muschii pectorali. pana la nivelul coastei
56. Se revne si se reia (fig. II. 139. a)

Pe partea postenoard
- Palma mamii drepte fixeaza
partea anterioara a articulatiei umSrului,
iar palma mSinii stangi pe treimea

I
mijlocie sau distala a bra(ului (partea
postero-laterala). cu policele pe varful V-
ului delloidian, pe sanlul acestuia
(oriental spre arliculalia umSrului) si cu
celelalte patru degete pe fasciculul
posterior (degetul 5 pe latura
posterioara a V-ului). Urmarind aceste Fig. 11.139 (b) - Nete2lrea cu o mana pe
linii. se efectueazS netezirea imbracand partea posterioara.

b. Netezirea cu doua maini


Palmele se fixeaza pe treimea mijlocie a bratului (mana dreapta pe partea
anterolaterals, iar mana stanga pe partea postero-laterala), cu policele la vSrful
V-ului deltoidian (pe sanlul dintre fascicule). Degetele 2-5 de la mana dreapta
fmbracS fasciculul anterior, iar degetele de la mana stanga imbracS fasciculul
posterior (vSrful

Fig. 11.140 -
Nolvzi'sa cu doud
main).
degetelor este onentat spre articulatia
umdrului). Se efectueaza netezirea pe
deltoid pana pe articulara umarului si, In
continuare. palma mainii drepte aluneca
pe sub clavicula si imbraca muschii
peclorall pdna la niveiul coastei 5-6.
Concomitent cu mdna dreapta. mdna
stdngd alunecd pe muchia supenoara a
omoplatului. imbrd-cdndu-l pdnd La
vdrful inferior.
Netezirea se face si in sens invers de
ia vdrful omoplatului s< de la niveiul
coastei 5-6. Tmbracdnd omoplatul si
pectorali! pdnd po articulatia umarului
§1, de aici. cu mdnd pe mana, se
Imbracd deltoidul, pdna la mvelul
varfului V-ului deltoidian. Se revine s>
se reia. (fig. 11.140)

c. Netezirea cu mai multe degete


Pe partea antorioarS
- Palma mSinii stSngi fixeaza partea posterioara a articulaliei umSrului. iar
palma mdinii drepte este suspended la niveiul treimii mljlocil a bralului (partea
antero-lateraia), cu indexul pe varful V-ului deltoidian. pe san(ul dintre fascicule.
Se efectueaza netezirea pe acesta pana deasupra articuiatiei umdrului si. in
continuare. cu indexul $i mediusul. pe acromion si pe partea anterioard a
acestuia si pe clavicula. pdnd la manubriul sternal Se revine S' se reia.
Cu degetele de la mana dreapta fixate pe partea antenoara a V-ului
deltoidian. se efectueaza netezirea pe acesta. incepand de la vdrf si pdna la
articulatia umarului. Se revme s> se reia

Pe parlea postenoarS
- Palma mdinii drepte fixeazd partea antenoara a articulaliei. iar palma mainii
stdngi este suspendata deasupra treimii miikx* a bralului. cu mdexul pe vdrful V-
ului deltoidian. pe sanlul dintre fascicule. Se efectueaza netezirea pdnd pe
articulalia umdrului $i. In continuare. pe partea postenoara a acrormonului si
muchia supenoara a omoplatului. Totodatd. cu mediusul fixat pe partea
posterioarS a omoplatului, se continud netezirea pe omoplat, pana la vdrful
superior al acestuia. Se revine si se reia.
Cu indexul de la mana sldngd. se efectueaza netezirea pe partea posterioarS
a V-ului. incepSnd do la vdrf pdna la articulalia umdrului. Se revine si se reia.
Pe omoplat
- Mana stanga este suspendata deasupra articulatiei umarului, cu
indexul pe partea postenoara a muchiei anterioare a omopiatului, iar
mediusul pe muchia anterioara a acestuia. Se efectueazS netezirea panS
la vSrful inferior al omopiatului, Se revine si se reia.
- Palma mainii stSngi este suspendata deasupra vSrfului superior al
omopiatului, cu indexul pe muchia medians a omopiatului si mediusul pe
partea posterioara. Se efectueazS netezirea pana la vSrful inferior al
omopiatului. Se revine si se reia.
rj. Netezirea cu degetele 2-5 de la ambele
maini
Policele de la ambele mSiru se fixeazS in
axilS. cu degetele 2-5 de la mana dreapta
fixate cu ultima falanga pe acromion 51 pe
lima articulara anterioard. iar degetele 2-5 de
la mana stSngS fixate cu ultima falanga pe
acromion si pe lima articulara posterioara. Se
efectueaza netezirea (concomitent cu
ambele maini) pe Imnle arbculare. pana la
plica axilara. Se revine S' reia. (fig. 11.141)
Fig. n.141 - Nclezi'ea cu degeiele 2-5 de la
ambele maini.

Fig. 11.142 - Netezirea cu


oanea cubitala pe partea
anlerioarfl.
e. Netezirea cu partea cubital*
Pe partea anterioard
- Cu mana StSngS. se suspne bra(ul
paoentuhii (de la nivelul articulatiei cotuiui.
cu antebralul usor fiectat) In usoara proiec(ie
in fa(a. ndicat in axa articUabei. Cu partea
cubitaid a mainii drepte fixats sub extre-
mitatea distalS a acromionului, se efec-
tueazS netezirea pe lima articulara, pana la
plica axilei. So revine si se reia (fig. 11.142)
Pe partea postohoaro
- Cu mana dreaptd. se sus(ine
brajul pacientului (de la niveiul
articulaliei cotului. cu antebralul usor
flectat) In usoara protectfe in spate,
ndicat in axa amcuiatiei, iar partea
cubitala a mdma stangi se fixeaza sub
extremitatea distala a acromxjnului Se
efectueaza netezirea pe Imia
articulara. pana la plica axiiei. Se
revine si se reia (fig. 11.143)

Fig. 11.143 - Netezirea cu


f. Netezirea sub forms de pieptene partea cubtlaia pe parlea
Se fixeaza partea dorsala a postenoara.
mainilor la niveiul treimii mijlocli a
bralului (la niveiul varfului V-ului
deltoidian, mSna dreapta pe
fasciculul anterior si mana stanga
pe fasci-culul posterior). Se
efectueaza netezirea pe fasciculeie
deltoidulut. pdna pe articulatia
umarului. Se revine si se reia. (fig.
II. 144)
Se intercaleaza netezirea cu
doua maini si se trece la framantal. Fig. 11.144 - Ne:ezirea sub
forma do pieptene

2. FRAMANTATUL

a. Framantatul cu o mSna
Pe partea anterioara
- Mana stanga se pozilioneaza pe partea postero-laterala a bralului. fixand
articulatia cotului.
Fig. 11.145 (a) - Framaniatul
cu o mana pe part anterioara.

Palma mainii drept© se


fixeaza la nivelul treimii mijlocii a
bratului, cu policele pe varful V-ului
deitoidian. pe santul dmtre
fascicule (onentat spre articulatia
umarului), Iar cu indexul pe knia
anterioard a V-utui deHo»<*an
(Intro deschiderea tor aflandu-so
fasciculul anterior at Celtoidului).
Urmarind aceste Imii. se efectueaza
framantatul (adunand concomitent
cu indexul si policele) pdnd po
articulatia umarului Se revine si se

Palma mainii drepte se fixeazd pe hemitoracele anterior drept, la


nivelul coastelor 5-6, cu indexul pe partea antero-laterala a pectoralilor,
iar policele pe partea latero-tate-rald (intre deschiderea acestora
afidndu-se muschii pectorali). Urmarind aceste linii, se efectueaza
framantatul (adunand concomitent cu indexul si policele) pasjnd peste
mamelon p^nd la articulatia umdrului. Se revine §i se reia.

Pe p a r t e a p o s t e r i o a r a
- Palma mdirvi drepte se
pozitioneaza pe partea antero-
laterala a bratului. fixand articulatia
cotUui
- Palma mdinii stdngi sa fixeazd Urmannd aceste M, se
pe treimea mijlocie a bra(ului (pe efectueazd framantatul
partea postero-tateraia), cu policele (adunand concomitent cu
pe vdrful V-ului deitoidian. pe indexul si policele) pdnd pe
santul dinlre fascicule (cu vdrful artculatia umarului. Se
onentat spre articulara umdrului), revne si se reia. (fig. 11.145.
iar cu indexul pe latura postenoara b)
a V-ului deitoidian (intre Fig. 11.145 (b) - FiSmanlalul cu o
mana pe paileti postenoara a
deschiderea acestora aflandu-se deltoiouluL
fasciculul posterior al Geltcudului).
- Palma mainii stangi se fixeaza
pe he-mitoracele posterior §i lateral
drept, cu indexul si celelalte degete
pe omoptat feu varful orientat spre
articulalia umdrului), iar policeie pe
linia subaxilara mediana (Tntre
deschiderea acestora afldndu-se
muschii ro-lundul mare §i rotundul
mic). Urmarind aceste linii, se
efectueaza framantatul (adunand
concomitent cu indexul $i policeie)
pdna Tn apropierea axiiei, unde
policeie rarnane fixat. Se continua Fi
11.145 (c)- Framantatul
framantatul. adunand numai cu g. cu o manS partea
indexul. spre police (ajutat de postenoara a
celelalte degete). pana la articulalia
umarului. Se revine Si se reia. (fig.
11.145. c)
Palma mainii stangi se fixeaza pe partea superioara a articulaliei
umdrului (vdrful degetelor este orientat spre C..). cu policeie pe partea
superioara s« anterioara a fibrelor inferioare ale trapezului. iar cu
indexul §i celelalte degete pe partea posterioara a omoplatului (Tntre
deschiderea acestora afldndu-se fihrele inferioare ale trapezului).
Urmarind aceste linii. se efectueaza framdntatul (adundnd concomitent
cu indexul si policeie) pdnd la unghiul costovertebral. Se revine si se
reia.
Daca Tnainte nu se prelucreaza partea posterioara a hemitoracelui
drept, framantatul se executa si pe cea de-a sasea Hnie (muschii
romboidul mare si romboidul mic).
Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la framdntatul cu
doud maini.

b. FrSmantatui cu doua maini


Pe parlea antenoara
— Palma mdinii drepte se fixeaza la niveiul treimii mijlocii a bralului.
cu policeie pe varful V-ului deltoidian, pe sanlul dintre fascicule
(orientat spre articulatia umarului), iar cu indexul pe linia anterioara a
V-ului deltoidian (Tntre deschiderea acestora aflandu-se fasciculul
anterior al deltoidului), mdna stdnga fiind oglinda mdinii drepte.
Urmarind aceste linii, se efectueaza framantatul (adunand concomitent
cu indexurile s' policeie) pdnd pe articulatia umarului. Se revine si se
reia.
Palma mdinii drepte se fixeazd pe hemitoracele anterior drept, la
niveiul coastelor 5-6, cu indexul pe partea antero-laleralS a pectoralilor,
iar cu policeie pe partea latero-laterala (Tntre deschiderea acestora
afldndu-se muschii pectorali), mana stdnga fiind oglinda mdinii drepte.
Urmarind aceste linii, se efectueazd frSmdntatuI (adundnd concomitent
cu indexurile s\ policeie) pasind peste mamelon. pdna la articulatia
umdrului. Se revine si se reia.
tegument (indepdrtSnd stazele prod use de compresiuni). Se reia miscarea de
alunecare a dogetelor apropiind Indexul si policele. Se aduna. se compnma
fibrele si se ridica usor muschiul sau grupa de muschi de pe pianul osos. Se
repeta manevra. din aproape in aproape. pand la limita superioara a zonei de
prelucrat. Se revine la pozilia initials.
Framantatul se repeta de 3-5 ori, pe acelasi traseu Si intre aceieasi limite {in
functie de diagnostic). Intensitatea si durata compresiuni lor sunt variabile. Tn
functie de scopul urmanl. si pot creste sau scadea odata cu repetarea serial de
manevre
Se intercaleaza netezinle si se trece la framantatul cu doua mSini.

b. FrSmSntatuI cu douS maini


Este cea de-a doua forma a frSmSntalului. care preiucreaza. in mod special,
musculatura profunda. Compresiunile se executa perpendicular pe fibrete
muscutare (Tn sensul circulatiei venoase), cu indexuhle si policele de la ambele
maim adunand concomitent o suprafafa mai mare si cu o intensitale mai mare.
In cadrul masajului de combatere a obezitatii. manevra se aplica si pe tesutuhle
subcutanate (adlpoase)

Efectole specifice ale frSmSntatului cu douS mSini;


- activarea circulatiei Tn profunzime:
- indepartarea stazetor.
- mobilizarea depunenlor de acid lactic st de minerale. precum si a celuleior
imbdtranite sau moarte;
- PBdarea supletei si elasticitalii fibrelor musculare ale (esutului conjunctiv si
ale tegumentului:
- imbunatatirea metabohsmului fibrelor musculaturii profunde

Tehnica de execujte:
Se pozitioneaza palma mainii drepte (stangi) pe tegument sub limita
infenoara a zonei de tratat. Se fixeaza policele, cu fata palmara a celor doua
falange, pe santul dintre muschi sau grupe de muschi. iar cu fata latero-interna
pe partea laterals a muschiului sau grupei de muschi. Indexul se fixeaza cu fata
palmara a ultimelor doud falange pe santul dintre muschi sau grupe de muschi,
iar cu partea latero-extema, pe cealalta parte laterals a muschiului sau grupei de
muschi de prelucrat (ajutat de degetele 3, 4. 5). Mana stanga (droaplfl) este
oglinda mainii drepte (stangi). intre vSrful degetelor acestora fiind o distanja de
2-3 cm (pentru evitarea ciupini); Intre deschiderea dintre indexuri 51 police se
afla muschiul sau grupa de muschi de prelucrat.
Pnn alunecarea degetelor in lateral, pe tegument, se apropie policele de
mdexun (sau invers). adunSnd cu pSrtile laterale muschiul sau grupa de muschi
de prelucrat.
Pe partea posterioara
- Palma mainii stangi se fixeazS pe treimea mijlocie a bralului (pe
parlea postero-lateralS), cu policeie pe varful V-ului deltoidian. pe santul
dintre fascicule (orientat spre articulatia umarului), iar cu indexul pe
latura postenoarS a V-ului deltoidian (Tntre deschiderea acestora
aflandu-se fasciculul posterior al deltoidului). mSna dreapta fiind
oglinda mSinii stSngi. UrmSrind aceste linii, se efectueaza framSntatuI
(adunSnd concomitent cu indexurile si policeie) pSna pe articulatia
umSrului. Se revine si se reia.
- Palma mainii stangi se fixeazS pe hemitoracele posterior si lateral
drept, cu indexul §i celelalte degete pe omoplat (orientate spre
articulatia umSrului). iar policeie pe linia subaxilara medians (intre
deschiderea acestora aflandu-se muschii rotundul mare §i rotundul mic).
mana dreaptS fiind oglinda mSinii stSngi. UrmSrind acesta linii, se
efectueazS framantatul (adunand concomitent cu indexurile si policeie)
pana la articulatia umarului. Se revine si se reia.
- Palma mSinii drepte se fixeaza pe partea superioarS a articulaliei
umSrului (cu varful degetelor orientat spre C7), cu indexul pe partea
superioara si anterioara a fibrelor inferioare ale trapezului, iar cu
policeie pe partea posterioarS a omoplatului (intre deschiderea acestora
aflSndu-se fibrele inferioare ale trapezului, supra- si subspinosul), mSna
stSngS fiind oglinda mainii drepte. Urmarind aceste linii. se efectueazS
framantatul (adunSnd concomitent cu indexurile si policeie) pans la
unghiul costovertebral. Se revine si se reia.
Dac3 Tnainte nu se prelucreaza partea posterioara a hemitoracelui
drept, framSntatuI se executS §i pe cea de-a sasea linie (muschii
romboidul mare si romboidul mic). Se intercaleaza netezirea cu doua
maini si se trece la framantatul Tn contratimp.

c. FrSmSntatuI in contratimp
Pozi|ia pacientului. a maseurului $i a mainilor acestuia. precum si
liniile cu limitete lor sunt identice cu cele de la framantatul cu douS
maini.
Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la frSmantatul sub
forma de geluire.

d. Geluirea
• Geluirea cu douS
degete Pe partea
antenoara
- Palma mSinii stSngi fixeazS partea posterioara a articulatiei
umarului. iar palma mSinii drepte este suspendata la niveiul treimii
mijtccii a brayjlui (partea antero-lateraia), cu indexul pe vSrful V-ului
deltoidian, pe sanlul dintre fascicule. Se efectueaza geluirea pe acesta.
pana pe articulatia umSrului si, Tn continuare, cu indexul si mediusul. pe
acromion si pe partea anterioara a acestuia si pe clavicula, pSnS la
manubriul sternal. Se revine si se reia.
Indexul de la mana dreapta se fixeaza pe partea anterioara a V-ului deltoidian
si se efectueaza geluirea pe aceasta. Incepand de la varf pans la arliculalia umarului.
Se revine si reia.
- Degetele de la mana dreapta se fixeazd pe partea anterioara a articulatiei, sub
clavicula. pe spaliile intercostale si se efectueazd geluirea pana la stem. Se revine si se
<eia.

Pe panea postenoara'
Palma mainii drepte fixeazd panea antenoara a articulatiei. iar palma mainii
stdngi este suspendatd deasupra treimn m»k>oi a bratului. cu indexul pe vdrful V-ului
deltoidian. pe santul dmtre fasciculete anterior 51 mi|ioau. iar cu degetul 3 pe santul
dintre fascicuieie posterior si mi^ociu. Se efectueazd geluirea pdnd pe articu!a|ia
umdrului s«. in continuare. pe partea postenoara a acromionului $i muchia supenoard a
omopiatului Totodatd. cu mediusul fixat pe partea posterioard a omopiatului, se
contmud geluirea pe omoplot, pdnd la vdrful superior al acestuia Se revine si se reia.
Tot cu indexul de la mana stdnga, se efectueazd geluirea pe partea posterioard a
V-ului, Incepdnd de la vdrf pana la articulatia umdrului. Se revine si se reia,
Pe omoplat
Mdna stdngd este suspendatd deasupra aniculafiei umarului. cu indexul pe partea
postenoard a muchiei antenoare a omopiatului. iar mediusul pe muchia antenoara a
acestuw. Se executa geluirea pdnd la vdrful inferior al omopiatului. Se revme s» se
reia.
- Palma mainii stdngi este suspendatd deasupra vSmjlui superior al omopiatului. cu
mdexul pe muchia mediand a omopiatului si mediusul pe partea postenoara a acesteia.
Se efectueaza geluirea pana la varful inferior al omopiatului. Se revine 51 se reia

• Geluirea cu deget pe deget (zonala)


Po partea anterioara Mdna stanga
susllne bralul pacientului (de la nivelul
articulatiei cotului. cu antebralul usor
flectat) Tn u$oard proleclie In fata, ridical
in axa articulaiiei. Palma mamii 3repte este
suspendatd sub nivelul axilei. cu degetele 2
si 3 suprapuse pe linia articulard la nivelul
axilei (panea anterioard) Se ofec-tueazd
geluirea pe aceasta Inie. pdnd pe panea
superioard a arbculabei Se revine si se
reia. (fig. 11.146)
Fig. 11.146 - Gelu'oa po
lima aibcuianlcu
deget pe deget
(panea antenoara).

341
Fig. 11.147 - Geluirea pe
panea postenoara articulatiei
umarului
Pa partea posterioara
Mana dreapta sustjno bra(ul
pacientului (de la nivelul articulatiei
cotului cu antebralul usor flectat) In
usoard proiectie in spate, < ■ ) : = ■
in axa arucuiabci. iar palma ma.mi
stangi este suspendata sub nivelul
axiioi. cu degetele 2. 3 supra pose
pe linia articulara. la nivelul axilei
(partea postenoara). Urmdrind
aceste linii, se executa geluirea
pand pe paflea superioara a
articulatiei umarului. So revine si se
reia. (fig. 11.147)

342
• Geluirea cu degetele 2-5 de
la ambele mSint (zonald)
Se fixeazd policele ambelor
maini in axild. cu degetele 2-5 do la
mdna dreaptd la nivelul axilei
(partea anterioara pe lima
articulara) si degetele 2-5 de la
mana stdngd la nivelul axilei
(partea posterioara a liniei
art*ulare) Urmannd aceste tin«. se
efectueazd geluirea (concomitent cu
ambele maini) pdnd pe partea
superioara a articulatiei umarului. Fig. 11.149 - Geluirea cu
Se revine si se reia (fig 11.148) Cegelete 2-5 de la ambele
maini
• Geluirea cu policele pe
linia articulara ax/lars (zonala")
Degetele 2-5 de la mdna dreapta
se fixeaza pe partea anterioard si
superioara a articulatiei umdrului.
iar degetele 2-5 de la mana stdngd.
pe partea postenoara si supe-noara. f
Poiceie de la mdna dreapta se
V
fixeazd pe partea antenoara a
axilei. iar cel de la mdna stdngd pe
partea postenoard. Se efectueazd
gelmrea (concomitent cu ambele
police) pe lima articulara Fig. 11.14ft - Gelutiea cu
subaxilard. pana la linia mediand a policele pe linia articulara
axilei. Se revine si se reia (fig. axilara
11.149)
Se intercaleaza netezinle
specifice si se trece la frictiune.

342
3. FRICTIUNEA SI FRICTIUNEA CU
VIBRATII
a. Frictiunoa cu douS degete
Pe padea anterioara
- Palma mdinii sldngi fixeaza partea poslertoard a anicuialiei umdrului. iar
palma mdimi drepte este suspendata ta niveiul treimii mijiocn a bralului (partea
antero-lateraia). cu indexul pe vdrful V-ului deltoidian. pe santal dmtre fascicule
So efectueaza fncbunea oe acesta. pdna deasupra articulatiei umarului si. in
continuare. cu mdexj ? mediusul. pe acromion $■ pe partoa antendard a
acestuia si pe daviculd. pdnd la manubnul sternal. Se revine si se reia
Indexul de la mana dreaptd se fixeazS pe partea antenoara a V-ului
deltoidian. Se efectueaza frictiunea pe aceasta. incepand de la vdrf. pdnd la
articulatia umdrului. Se -evine si se reia.
- Degetele de la mdna dreaptd se fixeaza pe partea antenoara a articulatiei.
sub clavicula. pe spatnle intercostale. Se efectueaza frictiunea pdna la stern. Se
revine sj se reia.

Pe partea posterioarS Palma mdinii drepte fixeaza partea anterioara a articulaliei.


iar palma mdinii stangi este suspendata deasupra treimii mijlocii a bralului, cu
indexul pe vdrful V-ului deltoidian, pe santul dintre fasciculeie anterior si mijlociu,
iar cu degetul 3 pe santul dintre fasciculeie posterior si mijlociu. Se efectueazS
frictiunea pe acesta pdnd pe acromion si muchia superioara a omoplatului.
Totodata. cu mediusul fixat pe partea posterioara a omoplatului. se continua
tnctiunea pe omopJat. pdna la vdrful superior al acestuia. Se revine s< se reia.
- Cu indexul do la mdna stdnga se efectueaza frictiunea pe partea
postenoarS a V-ului, incepand de la vdrf pdnd la articulatia umarului. Se revine si
se reia.

Pe omopJat
- Maria stdnga este suspendata deasupra articulatiei umarului. cu indexul pe
parlea costerioara a muchiei anterioare a omoplatului. iar cu mediusul po muchia
anterioara. Se efectueaza frictiunea. pdnd la varful inferior al omoplatului. Se
revine S1 se reia.
- Palma mdinii stangi este suspendatS deasupra vdrfulul superior al
omoplatului. cu indexul pe muchia mediana a omoplatului si mediusul pe partea
posterioara. Se efectueazd fricliunea pdnS la vSrful inferior al omoplatului. Se
revine si se reia.

b. Fricfiunea cu doget pe deget (zonala)


Pe partea antaiioarS
- Cu mdna stdngS se susline bratol pacientului (de la mvelul articulaliei
cotului. cu antebratiil usor fiectat) in usoara proieclie in fald, ridical in axa
articulatiei. Palma mainii drepte esle suspendata sub mvelul axiiei. cu degetele 2.
3 suprapuse pe linia arficulard. la nrvelui axiiei (partea antenoara) Urmdnnd
Pe partea posterioara
Mana dreapta sus(ine bralul pacientului (de la nivelul articutatlei cotului cu
antebralul usor flectat) in usoara proieclie In spate, ridicat In axa articulatier Palma
mainii stangi este suspendata sub nivelul axilei. cu degetele 2, 3 suprapuse pe
linia articulara. la nivelul axilei (partea posterioara). Se efectueaza fricliunea pdna
pe partea superioara a articulaliei umarului. Se revine si se reia.

c. Frictiunea cu degetele 2-5 de la ambele mSini (zonala)


Policele de la ambele maini se fixeaza In axda. degetele 2-5 de la mana
dreapta se fixeaza la nivelul axilei, pe partea antenoara a liniei articulare. iar
degetele 2-5 de la mdna stanga la nivelul axilei. pe partea posterioara a liniei

343
articulare Urmannd aceste linii. se efectueaza fnctwnea (concomitent cu ambele
maini). pana pe partea superioara a articulaliei umarului. Se revine si se reia.

d. Frictiunea cu policele pe linia articulara axilarS (zonal*)


Degetele 2-5 de la ambele mdini se fixeaza bilateral si superior pe arliculalia
umarului. Cu policele de la ambele mSini se efectueaza fricliunea pe linia
articulara axilara (policele mainii drepte incepe de la partea externa anterioara a
axilei. iar policele mSinii slflngl de la partea posterioara). Fricliunea se executa
(concomitent cu ambele police) pSna la linia mediana a axilei. Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirile specifice 51 se trece la batere.

4. BATEREA

Baterea cu causul 51 cu partea cubitala se executa pe deltoid, pe omoplat si


pe pectoral, iar baterea cu pumnul se oxecutd numai pe deltoid.
Se intercaleaza netezirea cu doua mdini si se trece la vibralii.

5. VIBRATIILE

a. Vibratiile cu o man*
Pe partea antenoara
- Palma mainii stangi fixeaza partea poslenoara a articulaliei umarului. Palma
MM drepte se pozitioneaza pe treimea rm*ooo a bratului (partea laterc-antenora).
cu pofccele pe varful V-ului de«o>c«an. pe sanlul dmtre fascicule (orientat spre
articulatia umarUui). iar celelalte patru degete pe fasciculul antenor (degetul 5 pe
latura antenora a V-ului delloidian) Urmarind aceste linii. so efectueaza vibra(ii
pana pe articulatia umdrului si. in continuare. pe partea anterioara a loracelui.
imbracandu-se muscnii pectoral) pana la nivelul coastei 5-6. Se revine si se reia.
Pe partea posterioara
- Palma mainii drepte fixeaza partea anterioara a articulaliei
umarului. Palma mainii stangi se pozilioneaza pe treimea mijlocie a
bralului (partea postero-laterala). cu policeie pe varful V-ului deltoidian,
pe sanlul acestuia (orientat spre articulalia umarului), iar celelalte patru
degete pe fasciculul posterior (degetul 5 pe latura posterioara a V-ului).
Urmarind aceste linii, se efectueazS vibralii, imbraeandu-se fasciculul
posterior al celtoidulul, pSnS pe articulalia umarului, si. Tn continuare,
pe muchia superioara a omoplatului si pe acesta, pans la varful inferior.
Se revine si se reia.

b . Vibratiile cu doua degete


Pe partea anterioarS
- Palma mainii stangi fixeaza partea posterioara a articulaliei
umarului. Palma mainii drepte este suspendata la niveiul treimii mijlocii
a bralului (parlea antero-lateral a ) , cu ndexul pe varful V-ului
deltoidian, pe sanlul dintre fascicule. Se efectueazS vibralii pe acesta
pSna deasupra articulaliei umSrului si, in continuare, cu indexul S' cu
mediusul, pe acromion s> pe partea anterioarS a acestuia, apoi pe
claviculS pans la manubriul sternal. Se revine si se reia.

343
- Indexul de la mSna dreaptS se fixeaza pe partea anterioara a V-ului
deltoidian. Se efectueaza vibralii pe aceasta, incepand de fa varful V-
ului, pSnS la articulalia umSrului. Se revine si se reia.
- Tot cu degetele de la mSna dreaptS fixate pe parlea anterioara a
articulaliei, sub ClaviculS, pe spaliile intercostale, se efectueaza vibralii
pana la stern. Se revine si se
reia.

Pe partea posterioara
- Palma mainii drepte fixeaza partea anterioarS a articulaliei. Palma
mSinii stSngi este suspendata deasupra treimii mijlocii a bralului, cu
indexul pe vSrful V-ului deltoidian, pe sanlul dintre fascicule. Se
efectueaza vibralii pe acesta pana pe articulalia umarului Si. In
continuare, pe partea posterioara a acromionului §i muchia superioara a
omoplatului. Totodata. cu mediusul fixat pe partea posterioarS a
omoplatului, se continua' vibratiile pe omoplat. pana la varful superior
al acestuia. Se revine si se reia.
- Tot cu indexul de la mSna stdnga ^e efectueazS vibralii pe partea
posterioara a V-ului, incepand de la vdrf pSnS la articulalia umSrului. Se
revine si se reia.

Pe omoplat
- Cu mana stanga (dreaptS) suspendatS deasupra articulaliei
umSrului s> degetele la niveiul articulaliei umSrului (indexul pe partea
posterioarS a muchiei anterioare a omoplatului, iar mediusul pe muchia
anterioarS a acestuia), se efectueazS vibralii pSnS la vSrful infehor al
omoplatului. Se revine s\ se reia.
- Tot cu palma mainii stangi (drepte) suspendata deasupra varfului
superior al omoplatului. cu degetele pe omoplat (indexul pe muchia
mediana a omoplatului si mediusul pe partea posterioara a acestuia).
se efectueaza vibratii pSnS la vdrful inferior al omoplatului. Se revine si
se reia.
c. Vibratiile cu degetele 2-5 de la ambele maini
- Policele se fixeazS in axila, degetele 2-5 de la mana dreapta cu ultima
falangS pe acromion si linia articulara anterioara, iar degetele 2-5 de la mana
stanga cu ultima falanga" pe acromion si pe linia articulara posterioara. Se
efectueaza vibrayi (concomitent cu ambele maini) pe liniile articulare, pana la
plica axilara. Se revine si se reia.

d. Vibratiile cu partea cubitala


Pe partea anterioarS
- Mana stanga sustjne bra(ul pacienlului (de la nivelul articulaliei cotului cu
antebralul usor flectat) in usoarS proieclie in fata, ridicat in axa articulatiei. iar
partea cubitala a mSinii drepte se fixeazS sub extremitatea distalS a
acromionului. Se efectueaza vibratii pe linia articulara, pSnS la plica axilei. Se
revine si se reia.

343
Pe partea posterioara
- MSna dreaptS susline bratijl pacientului (de la nivelul articulaliei cotului cu
ante-bra(ul u§or flectat) in usoara proiec(ie in spate, ridicat in axa articulaliei, iar
partea cubitala a mSinii stSngi se fixeaza sub extremitatea distala a
acromionului. Se efectueaza vibralii pe linia articulara. panS la plica axilei. Se
revine si se reia.
Se intercaleaza netezirea cu ambele mSini §i se trece la manevrele ajutStoare.

B. MANEVRE COMPLEMENTARE

Acestea sunt: rulatul. cemutul (pe brat), tractiunile si tractiunile cu


scuturSluri (pentru articulatia umarului).
Se intercaleaza netezirea cu doua maini si se trece la miscSri.

C. PROCEDURI COMPLEMENTARE

MISCARILE

Arliculalia umSrului este mobila (pluriaxiala). Pentru aceastS articulate,


miscarile sunt pasive, paslvo-active. active, active cu tncSrcSturS §i active cu
opozitie.
1. Miscarile pasive
Pozitia masounjlui: in spate* pacientului. Mana stdnga se fixeaza deasupra
acromionului. iar cu mana dreapta se pnnde ^dna pacientului do la niveiul
articulatiei cotului, executandu-se miscarea de abductie si adductie, pdnd la
hmita dureroasa (de cdte ori esle nevoie) (fig. I1150)

343
Fig I1150 - Miscan pasive Cin arocJa(a umarul .
JI

Din aceeasi pozitie, se executa miscarea de proicctic in fata *i in spate, mana


pacientului fiind miscatd pe Idngd trunchi. Apoi. mdna pacientului se ridica in
axa articulara. cu antetxatul usor flectat pe brat
Miscarea de rotatie in spate 5! in fa|a (externa 51 interna) so oxocuta de la
niveiul articulatiei coiulul (de cate ori este nevoie).
Din aceoasi pozitie, mdna stdnga se fixeaza po acromion 91 prinde (cu
indexul si policeie) indexul s mediusul pacientului. iar mana dreaptd se fixoazd
1

po articulatia cotului. So efectueaza miscarea de circumductie in fata si in


spate, cu 0 amplitudine cat mai mare (de cdte ori este nevoie).
Pentru muschiul subscapular, mobilizarea si indepdrtarea omoplatului de pe
cutia toracicd se efectueazd astfel: mana stanga este suspendata deasupra
cutiei toracice (partea latero-exlernd). cu indexul sub muchia mediand a
omoplatului. iar cu policeie sub muchia laleraia (Intre deschiderea acestora
afiandu-se vdrful infenor al omoplatului) indexul $1 pokcele aluneca usor sub
omoplat si il indeparteazd de pe cutia toracicd.
- Mdna dreaptd so fixoazd pe treimea inferioara a bralului. pe care II ndicd
(pentru a reduce tractiunea omoplatului).
Miscarea se repeta pdnd cand pacientul simte o usoara descongestionare.
prm decont/acturarea muschtulm subscapular.
Prin aceasta miscare. se reaiizeazd 51 mobitizarea articulatiei
acromioclaviculare.

343
2 Miscarilo pasivo-active, active, active cu incarciturS si active cu opozitie
DupS executarea miscanlor pasive. se indica pacientului sa le
execute, ajutat de maseur sau singur. In functie de diagnostic, maseurul
poate exercita incarcatura adecvatd sau opozijie la miscSri.
Se efectueazS netezirea cu doua maini.

*
* «

. UMARUL STANG

Pentru masajul umarului stdng. pozitia pacientului este identica cu


coa do la masajul umarului drept
Pozitia maseurului se schimba dm lateral dreapta. in lateral stanga.
ceea ce face ca liniile prelucrate - la umarul drept - cu mana dreapta, sa
fie prelucrate - la umarul stang -cu mdna suing* (si mvers). Manevrele se
executa pe aceieasi fin- cu aceieasi imrte.
In cadrul masajulu umarului la femei, toate manevele se opresc
deasupra sanuliK (coasta 2-3).

348
\ \ . MASAJ l l I t K M I I I I

• Delimitare zonaM
In panea inferioara. bra|ul este detimitat de linia axei articulare dintre capul
distal 8l numerusului si capul proximal al cubitusului. iar in partea superioara. de
linia articulara 3>ntre cavilatea scapulohumerala si capul proximal al
humerusului.

•Oescriere anatomic*
Oa&a:
humerus.
Muschi:
TABELVL »XV

A. MUSCHII ANTERIOR!
MUSCHI ORIGINE INSERTIE ACTlUNE
Bicepsul brahial - Pe ccacc-di (portiunea - Petubero2«taa - Flexor al
scurta) bt-ootaB a antebrafului
- Pe tubercuM raokoWv
- Supnaw a>
tubglenoMfcan amecratuw
<por>unea V.ngai
Coracobrahial - Pe apo'iza coracadfl - Pe fa(a ntema a - Flexor al bralului
humerusului - Supinator a'
antobra;ului
Brahial - Pe (umfliatea irdonoara a - Pe fauj • Flexor al
lelc anterloaio a humerusului emenoara a antebraiului - Un
apoDui coronoide tensor al capsulei
aiUcuiabol cotului
B. MUSCHI! POSTERIORI
MUSCHI ORIGINE INSERTIE ACTlUNE
brafeat j - Pe tubercuU scapuiei - Pnotr-un tendon - Extensor al
capatul lung - P« (a |a postenoara a plat pe oMcran ametraf**
humerusului. In partea - Pe olecran - Tensor al capsulei
supenoara deasupra - -V n ■■■ .in articulare
o capatul
san(ului de lotsiune al - Exlensorl 31
humorutulul adductori ai bratuiui
- In partea inferioara sub san| (prin capatul lung)
ul de torsiune al
humerusului
lateral c.

capatul medial

349
Fig. 1.16 (a, b) -
Frflmaniatui cu doua
maini.
Concomileoi, se efectueaza compresiuni
perpendiculare si longitudinale pe fibre,
cu partea lateraia a indexunlor si
policelor (ultimele falange ale degetelor
ajungand in usoara extensie).
Totodata, prin inclinarea mainilor pe
spate, cu sprijin pe pantile cubitale,
degetele ridica usor muschiul dintre ele
(mainile iau aspectul unui gat de lebada,
cu ciocul Tntredeschis, pozibe care se
mentine, din antebra(e. pe tot traseul
zonei de prelucrat). Cuta care se for-
meaza intre indexuri si police, prin
compre-siunea muschiului. este paraleia
cu fibreie muschiului de prelucrat. (fig.
1.16 a. b)

ATENJIEI
PtNtaoiQO muscniului intra- indexurl si police so face cu AaYfM laterale. prin alunecare
unul catre celAlolt. uttimoio falange ajungdnd in usoara extensio ifafa palmara se ridica

349
usor de pe fegurne,"?;. impreunS cu muschiul dintre degete. sprjftnindu-se pe panea
cubitala; mana ia aspect de ceus tn lateral).
Pfinderea nu se 'ace prin Ihciatea degetelor si nici prin alunecare peste muschi
(prtnzand do$r pieha cu (esutut adipos. spare semapa de auptiura, dure/oasS si t&S elect
terapeutic).

Prin relaxarea mainilor se revine la pozitia iniiiaia. Se aluneca cca 2-4 cm


(in sensul circulatiei venoase), cu policele sj indexurile pe santijrile Indicate, cu
toata palma mainilor lipita pe tegument (Tndepartand stazele produse de
compresiuni). Se reia miscarea de alunecare a degetelor Tn lateral §i, prin
apropierea indexurilor §i policelor, se aduna, se comprimS fibreie si se ridica
usor muschiul sau grupa de muschi de pe planul osos. Manevra se repeta. din
aproape Tn aproape, pana la limita superioara a zonei de tratat. Se revine la
pozitia initiate.
Articulatii:
- in partea inferioara: articulatia cotului (uniaxials sau balama);
- in partea superioara: articulatia scapulohumeral*) (piuriaxiaia) La formarea
acestor articulatii partiopa capote le humerusului.

. Delimitare regional*
- In partea inferioara de la extremitatea distala a antebratului sau treimea
medie.
- in partea supenoara regiunea este delimitata de Centura scapulard.

A. MASAJUL - ORDINEA SI TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR

Pozitia pacientului: in decubit dorsal, in decubit lateral (dreapta sau stanga).


In decubit ventral sau in sezut. la margnea patului sau pe scaun.
Pozitia maseurului: In ortostatism sau in sezut In lateral fata de padent sau
In fata pacientului.
Pozilia pacientului $> a masourului nu se descne la fiecare manevra. ci
numai cdna so schimbS.
Fiecare manevra (cu formele oi) se repeta de 3-5 ori. pe aceeasi lime si In
cadrul acelorasi limite (In funclie de diagnostic).
In cadrul acestei regiuni, se executa masajul zonal po brat,, manevrele pe
care se pune accentul fiind framantatul $1 frictiunea.

. BRA JUL DREPT

Pozifia pacientului: In sezut, cu mana pe sold sau suslmuta de mana


maseurului Pozitia maseurului: In ortostatism. cu fala la regiunea de tratat.

349
1. NETEZIREA

a. Netezirea cu o man*
Linia 1 - grupa de muschi de pe partea cubitala. Cu mdna stanga. se
suslme mdna dreaptd a pacientului in suptnabe Mdna dreaptd se fixeaza pe
partea latero-interna (cubitala). la nrvelui articulatiei pumnului sau la treimea
medie a antebratului. cu policeie pe santul dintre grupele de muschi de pe
partea antenoara. iar cu indexul si cu oeJelatte degete pe santul dintre grupa
de muschi antenoara (cubrtaid) si muchia cubitala (intre deschiderea
acestora aflandu-se grupa de muschi de pe partea cubitala).
Urmarind aceste santuri, se efectueaza netezirea cu toata
palma pana la articulatia cotului.
In continuare. palma mainii aluneca pe panea anterioara a
bratului, cu policele pe santul latero-exlern dintre grupele de
muschi anterioara si posterioara. iar cu indexul s\ cu celelalte
degete pe sanlul latero-intern Se efectueaza netezirea pana la
articulapa umarului. de unde se coboara pe muschiul pectoral
Se revine s' *o reia.
Linia 2 - grupa de muschi de pe partea radtaia Cu mdna
dreapta. se sustine fa(a palmara a mdinii pacientului in usoara
pronatie. iar mdna stdngd se fixeazd pe partea latero-externd
(radiaia). pe treimea distaia sau mijlocie a antebrapjlui. cu
policele pe santul dmtre grupele de muschi de pe panea
antenoara. iar cu indexul si celelalte degete pe sanlul dmtre
grupele de muschi posterioard si rad'ald (intre deschiderea
acestora aflandu-se grupa de muschi de pe partea radial A)
Urmannd aceste santun. se efectueazd netezirea pdnd la
articulara cotului.
In continuare. se aluneca cu palma pe partea posterioara a
brapJui. cu policele pe santul latero-extem dmtre grupele de
muschi antenoara S1 postenoard. iar cu moexul s< celelalte
degele pe santul latero-intern. Urmdnnd aceste sanluri. se
efectueaza netezirea cand pe arliculalia umdrului. $i. In
continuare, pe omoplat Se revine s> se reia.
Linia 3 - cu palma mdinii drepte se sustine palma
pacientului In pronape. Palma mainii stdngi se fixeazd pe partea
posterioard a articulaliei pumnuiui, cu policele pe Santul dintre
muchia anterioard a radiusului $i grupa de muschi poslerioara.
iar cu mdexul pe santul dintre muchia postenoard cubitala s'
grupa do muschi posterioara Urmdrind aceste Imii. se
efectueaza netezirea pana la partea posterioard a articulatiei
cotului. Se revine si se reia

b. Nctcziroa cu douA maini


Pozilia pacWntuim: in sezut. cu mana pe sold.

349
Palmele se fixeazd pe braful pacientului, cu policele pe
vdrful V-ului deltoidian: mana dreapta pe fasciculul anterior, iar
mdna stanga pe fasciculul posterior Se efectueazd netezrea.
rnibrdcandu-se deltoid ul. De aici, mana dreaptd coboara pe
pectoral, iar mdna stanga imbraca ornopiatui
Se revine si se reia

c. N e t e z i r e a c u m a i m u l t e d e g e t e
Lima 1 - partea antenoara. Cu mdna stdngd. se sustine
partea dorsaia a mainii drepte a pacientului (In supinape). iar
degetele de la mana dreaptd se fixeaza pe treimea distala a
antebralului (degetul 5 pe partea radiald. degetolo -I. 3 . ? pe
sanlunle dintre muschii de pe partea anlerioard. iar degetul 1 pe
partea cubitala). Urmarind aceste Santuri. se efectuoaza
netezirea pdnd la articulatia cotului. In continuare, pe partea
anterioard a bratijtui (degetul 5 pe sat1!"1 latero-intern dintre
grupele de muschi anterioara s' posterioard. degetele 4 . 3. 2 pe
santurile dintre muschii si fasclile de pe partea anterioarS. iar degetul
t pe sanlul latero-extem dintre grupele de muschi anterioarS §i posterioara)
pSna la articulalia umarului. Se revine si se reia.
Linia 2 - partea posterioara. Cu mdna dreapta, se sus(me fala palmara a
mainii pacientului. in usoara pronalie, iar degetele de la mana stanga se fixeaza
pe partea dorsala a antebratului. la niveiul treimii distale (degetul 5 pe partea
cubitala, degetele 4. 3, 2 pe saniunle dintre muschii de pe partea posterioara,
iar degetul 1 pe partea radiala). Urmannd aceste sanluri. se efectueaza
netezirea pdna la articulalia cotului. De aici. degetele aluneca pe partea
postenoara a antebratului, degetul 5 pe santul latero-intem dintre grupele de
muschi anterioara si posterioarS. degetele 4. 3 si 2 pe saniunle dintre muschi si
fascii musculare, iar degetul 1 pe sanlul latero-extern dmtre grupele de muschi
anterioara s\ postenoara, pana la articulatia umarului. Se revine si se reia.

o*. Netezirea sub forma de pieptene


Pozilia pacientului: cu mana pe sold.
MSinile se fixeaza pe bta\, la niveiul varfului V-ulul deltoidian. Se efectueaza
netezirea pe fasciculeie deltoidului pana pe articulatia umSrului. Se revine si se
reia. Se intercaleaza netezirea cu o mSnS s» se trece la framantal,

2. FRAMANTATUL

a. FrSmSntatuI cu o mSna
Linia 1 - grupa de muschi de pe partea cubitala. Cu mana stanga se sustine
fata dorsala a mainii drepte a pacientului (in suplnalie). MSna dreapta se fixeaza
pe partea latero-interna (cubitala), la niveiul articulatiei pumnului sau la treimea
medie a antebralului. cu policeie pe santul dintre grupele de muschi de pe

349
partea anterioara, iar cu indexul s* celelalte degete pe san\u\ dintre grupa de
muschi anterioara s' muchia cubitala latero-externS (intre deschiderea acestora
afiandu-se grupa de muschi de pe partea cubitala). Urmarind santurile indicate,
se efectueaza framantatul (adunand concomitent cu indexul ?i policeie) pSnS la
articulalia cotului.
tn continuare, palma mSinii aluneca pe partea anterioara a bralului, cu
policeie pe Santul latero-extern dintre grupele de muschi anterioarS 51
postenoara, iar cu indexul s-celelalte degete pe santul latero-intem (intre
deschiderea acestora aflSndu-se grupa de muschi de pe partea anterioara a
bralului). UrmSrind saniurile indicate, se efectueaza framantatul (adunand
concomitent cu indexul S' policeie) pans la V-ui deltoidian. Se continuS pe fascia
anterioara a deltoidului pana pe articulatia umarului $i apoi pe pectoral. Se
revine s> se reia.
Unia 2 - grupa de muschi de pe partea radiala. Cu mana dreapta se sustine
fata palmara a mainii pacientului, in usoara pronalie. MSna stanga se fixeaza pe
partea latero-externS (radiala), pe treimea distalS sau mijlocie a antebratului, cu
policeie pe sanlul dintre grupele de muschi de pe partea
antenoara, iar cu indexul sj celelalte degele pe sanlul dintre
grupa de muschi posterioara si anterioara (intre deschiderea
acestora afiandu-se grupa de muschi de pe partea radiala).
Urmdrind sanlurile indicate, se efectueaza framantatul
(adunand concomitent cu indexul s* policele) pana la arliculalia
cotului.
In continuare, palma aluneca pe partea posterioara a
bratului, cu policele pe sanlul latero-extern dintre grupele de
muschi anterioara ?i posterioara. iar cu indexul §i celelalte
cegete pe $an\u\ latero-intern (intre deschiderea acestora
aflandu-se grupa de muschi posterioara a bralului). Urmarind
aceste sanluri. se efectueazd framSntatuI (adunand
concomitent cu indexul si policele) pdnd la V-ul deltoidian. Se
continua, cu policele pe Sanjul dinlre fasciculele deltoidului §i cu
indexul $i celelalte degete pe partea Iatero-externa posterioara
a deltoidului (intre deschiderea acestora afldndu-se fasciculul
posterior al deltoidului), pdnd pe articulatia umdrului si apoi pe
omoplat. Se revine 51 se reia.
Linia 3 - grupa de mu§chi de pe partea posterioara. Cu
palma mainii drepte se sustine palma pacientului in u§oara
pronatie. Palma mdinii stdngi se fixeazd pe partea postenoara a
articulatiei pumnului, cu policele pe santul dintre muchia
anterioard a radiusului §i grupa de muschi posterioara, iar cu
indexul pe santul dintre muchia posterioara cubitala si grupa
de mu$chi posterioara (Intre deschiderea acestora se afia grupa
de muschi posterioara). Se efectueazd framdntatul (adundnd
concomitent cu indexul §i policele) p3nS la partea posterioara a
articulatiei cotului. Se revine §i se reia.
Se intercaleaza netezirea cu o mana $' se trece la
framantatul cu doua mdini.

349
b. FrSmSntatuI cu doua maini
Pozilia mainii pacienlului: pe coapsa, Tn supinatie.
Unia 1 - grupa de muschi de pe partea cubitala. Mana
dreapta se fixeazd pe partea latero-interna (cubitala). la nivelul
articulatiei pumnului sau la treimea medie a ante-bratului. cu
policele pe sanjul dintre grupele de mu§chi de pe partea
anterioara, iar cu indexul §i celelalte degete pe sanlul dintre
gtupa de muschi anterioara si muchia cubitala latero-externd
(intre deschiderea acestora afiandu-se grupa de muschi de pe
partea cubitald), mana stanga fiind oglinda mainii drepte.
Urmarind §anturile indicate, se efectueazd framantatul
(adunand concomitent cu indexurile si policele) pdnd la
articulatia cotului.
De aici, se aluneca cu palmele pe partea anterioara a
bratului, cu policele pe sanlul latero-extern dintre grupele de
muschi anterioard s> posterioard. iar cu indexurile si celelalte
degete pe santul latero-intern (Tntre deschiderea acestora
aflandu-se grupa de muschi de pe partea anterioard a bratului).
Urmarind santurile indicate, se afectueaza framdntatul
(adunand concomitent cu indexurile §i policele) pana la V-ul
deltoidian. Se continud pe fascia anterioara a deltoidului, pdna
pe articulalia umarului si aP°i Pe pectoral. Se revine si se reia.
Linia 2 - grupa de muschi de pe partea radiatd. Mana
dreapta se fixeaza pe partea iatero-externd (radialS), pe
treimea distala sau mijlocie a antebralului, cu indexul pe
Banjul dintre grupele de muschi de pe partea antenoara, iar cu policeie pe
santal dintre grupa de muschi radiala" si muchia radiala (intre deschiderea
acestora afiandu-se grupa de mujchi de pe partea radiala), mana stSnga fiind
oglinda mSinii drepte. UrmSrind Saniurile indicate, se efectueaza framantatul
(adunand concomitent cu indexurile S1 policeie) pans la articulalia cotului.
De aici. se rotesc mSinile si se aluneca cu palmele pe partea postenoarS a
bralului. cu policeie pe sanlul latero-extern dintre grupele de muschi anterioarS
§i posterioara. iar cu indexurile si celelalte degete pe §anlul talero-intern (Tntre
deschiderea acestora aflSndu-se grupa de muschi postenoara a bralului).
UrmSrind aceste sanluri. se efectueazS frSmSntatuI (adunand concomitent cu
indexurile si policeie) pSnS la V-ul deltoidian. Se continuS, cu policeie pe san(ul
dintre fasciculeie deltoidului. iar cu indexurile Si celelalte degete pe partea
latero-externa posterioarS a deltoidului (Tntre deschiderea acestora afiandu-se
fasciculul posterior al deltoidului) pana pe articulalia umarului si apoi pe
omoplat. Se revine si se reia.
Linia 3 - grupa de muschi de pe partea posterioarS. Pozitia mainii
pacientului este pe coapsa, Tn pronalie. Palma mainii stangi se fixeaza pe
partea posterioarS a articulatiei pumnulul, cu policeie pe sanjul dintre muchia

349
anterioarS a radiusului si grupa de mu$ch> posterioara. iar cu indexul pe
saipJ1 dintre muchia posterioarS si cubitala si grupa de muschi posterioara
(Tntre deschiderea acestora se afIS grupa de muschi posterioarai: mSna
dreaptS este oglinda mSinii stangi. Se efectueaza frSmSntatuI (adunSnd
concomitent cu indexurile si cu policeie) p£n3 la partea posterioara a
articulaliei cotului. Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirea cu o mana §i se trece la frSmSntatuI Tn
contratimp.

c. FrSmSntatuI in contratimp
Pozilia pacientului. a maseurului $i a mainilor acestuia, precum si liniile cu
limitele lor, sunt identiee cu cele de la framSntatuI cu doua maini.
Se efectueaza netezirile specifice s i se trece la frSmSntatuI sub forma de
geluire.

d . Geluirea
• Geluirea c u mai multe degete
Linia 1 - partea anterioarS. Cu mSna stanga. se susjine partea dorsala a
main:i drepte a pacientului (in supinatie), iar degetele de la mana dreapta se
fixeazS pe treimea distala a antebratului (degetul 5 pe partea radialS. degetele
4, 3. 2 pe saniurile dintre muschii de pe partea anterioara. iar degetul 1 pe
partea cubitala). UrmSrind aceste Sanluri, se efectueazS geluirea pSna la
articulalia cotului.
?n continuare. se executS geluirea pe partea anterioara a bralului (degetul
5 pe santul latero-intem dintre grupele de muschi anterioarS s\ posterioarS,
degetele 4. 3. 2 pe saniurile dintre muschii §i fasciile de pe partea anterioara, iar
degetul 1 pe sar>\^\ latero-extern dintre grupele de muschi anterioara si
posterioara) pana la articulalia umSrului. Se revine si se reia.

349
_r»e 2 - oartea postenoard. Cu mana dreaptd, se sustine fata palmara a
mainii HJMWto. In usoard pronatie, iar degetele de la mdna stanga se fixeazd pe
partea mm = ameoratului. la nivelul treimii distale (degetul 5 pe partea
cubitala. degetele 4, Wmt sarv>e dmtre muschii de po partea posterioard. iar
degetul 1 pe partea radiald). tmrnz aoev.e santuri. se efectueaza geluirea
pana la articulatia cotului. De aici. mme avcxa pe partea postenoard a
antebrajului degetul 5 pe santul latero-intern teajKCM de muschi antenoard si
postenoara, degetele 4. 3 51 2 pe santurile dintre mm s ^aso musculare, iar
degetul 1 pe santul latero-extern dintre grupele de muschi Mtnm si
postenoara, pdnd la articulatia umdrului. Se revine s1 se reia.

"" iflld pe bra( pe V-ul deltoidian


ea postenoard Pozitia mdinii pacientului: pe soW. Mdna dreapta
(sau endata la mvelut treimii mijlocii a bratului. cu degetele 2 s<
3 fixate la 3ian. Se efectueaza geluirea pe latura posterioara a
V-ului deltoidian. umarului. Se revine si reia.
ea antenoard. Palma mainii stangi (sau drepte) este suspendata
la X" a brafului, cu degetele 2 si 3 pe vdrful V-ului deltoidian. Se
a oe latura anterioard a V-ului pdnd la articulatia umarului Se
revine §1

a -^jiooe Palma mdinii stdngi (sau drepte) este suspendatd la


nivelul ifUui. Cu degetul 2 pe san(ui dintre fasciculul anterior $i
cel median, iar ii dmtre fasciculul posterior s\ cel median.
Urmdrind sanlunle indicate. . -ea pana pe articulatia umarului a
netezirile specifice si se trece la frictiune.

--- ; ■ FRICTIUNEA CU VIBRATII

i • ; . m a t multi) dvante
una ' -:-j-ea antenoard. Cu mdna stdngd, se sustine partea dorsaia a mdinii
f degetele de la mdna dreaptd se fixeazd pe treimea partea radiald. degelele
4, 3, 2 po sanlunle dintre ar degetul 1 pe partea cubitala). Urmannd aceste id
la articulatia cotului fc =rtnj»n se executa fricliunea pe partea anterioara a
brafului (degetul 5 pe
e muschi anterioard si posterioara. degetele 4.
3, 2 pe 1 de pe partea anterioard, iar degetul 1
pe $an[ul luschi anterioara 51 poslerioara) pdna
la articulatia

280
Lima 2 - partea posterioara. Cu mana dreapta se sustine (a(a patmara a
mdinii pacientului. in usoara pronat«. iar degetele de la mdna stanga se fixeazd
pe partea dorsaia a antebratului, la nivelul treimii distale (degetul 5 pe partea
cubitala. degetele 4. 3. 2 pe santurile dintre muschii de pe partea posterioara, iar
degetul 1 pe partea radiald). Urmannd aceste santuri. se efectueaza frictiunea
pana la articulatia cotului. De aici, degetele aluneca pe partea posterioara a
antebratului, degetul 5 pe sanlul latero-intern dintre grupele de muschi
anterioara si posterioara. degetele 4. 3 si 2 pe santurile dmtre muschi si fascii
musculare. iar degetul 1 pe santul latero-extern dintre grupele de muschi
antenoara $i postenoara. pdnd la articulatia umarului. Se revine si se reia

/>. Frictiunea zonula po braf pe V-ul deltoidian


Linia 1 - partea posterioard. Pozitia mainii pacientului: pe sold. Mana dreapta
(sau stanga) este suspendata la nivelul treimii mijlocii a bratului. cu degetele 2 si
3 fixate la varful V-ului deltoidian. Se efectueaza frictiunea pe latura posterioara a
V-ului deltoidian. pdnd la articulatia umdrului. Se revine s1 se reia.
Lima 2 - partea antenoara Paima mdmn stangi (sau drepte) este
suspendata la nivelul treimii mijlocii a bratului, cu degetele 2 si 3 pe vdrful V-ului
deltoidian. Se efectueaza frictiunea pe latura anterioara a V-ului, pana la
articulatia umarului. Se revine Si se reia.
Linia 3 - partea mijlocie. Palma mainii stangi (sau drepte) este suspendata la
nivelul treimii mijlocii a bratului. cu degetul 2 pe santul dintre fasciculul anterior $i
cel median, iar degetul 3 pe santul dinlre fasciculul posterior si cel median.
Urmannd santurile indicate, se efectueazd frictiunea pdnd pe articulatia
umdrului. Se revine s i se reia.
Se intercaleaza netozinle specifice S' se trece la batere.

4, BATEREA

Manevra de batere se executa cu partea cubitala si sub forma de ciupitura,


cu ambele mdmi. pe antebrat st brat- p« deHc-d se executa S' baterea cu
pumnul.
Pozitia mdinii pacientului: pe sold sau intmsa. susbnuta de paJmd de cdtre
maseur. cu mdna stanga (sau dreaptd).
Cu mdna dreaptd (sau stdngd). se efectueazd baterea cu partea cubitala S'
sub formd de ciupitura. aid! pe fata anterioara a antebratului si bratului. cat si
pe partea posterioard a acestora, pdsindu-se peste articulatia cotului.
Se intercaleaza netezirea cu palma si se trece la vibratii.
5. VIBRATIILE

a. Vibratiile cu o mSni
Linia 1 - grupa de muschi de pe partea cubilaid. Cu mdna stanga se sus{ine
fata dorsaia a mdinii drepte a pacientului (in supinatie), iar mana dreapta se
fixeazd pe partea latero-internd (cubitala). la nivelul articulaliei pumnului sau al
treimii medil a antebratului. cu policele pe santul dintre grupele de muschi de pe
partea anterioara. iar cu indexul si celelalte degete pe santul dintre grupa de
muschi antenoard si muchia cubitala (intre deschiderea acestora afldndu-se
grupa de muschi cubrtald). Urmarind aceste santuri. se efectueazd vibratii. pdnd
la articulara cotului De any. palma aluneca oe partea anterioard a bratului
pacientului. cu policele pe santul latero-extern dmtre grupele de muschi
antenoard si posterioard. iar cu indexul si celelalte degete pe santul atero-intem.
Se efectueazd vibralii pdnd la articulatia umdrului. de unde se coboara pe
-nuschiul pectoral Se revine si se reia.

281
Linia 2 - grupa de muschi de pe partea radiald. Cu mdna dreaptd se sustine
fafa salmard a mdmn pacientului. in usoara pronatie. iar mdna stdngd se fixeazd
pe partea atero-externd (radiald) pe treimea distala sau mijlocie a antebratului,
cu policele pe san(ul dintre grupele de muschi de pe partea anterioard. iar cu
indexul si celelalte degete pe santul dintre grupele de muschi posterioard si
radiald (intre deschiderea acestora afldndu-se grupa de muschi radiala).
Urmarind aceste $an(uri. se efectueazd vibratii, pand la articulatia cotului. De
aici. palma alunecd pe partea posterioard a bratului, cu policele pe santul latero-
extern dintre grupele de muschi anterioard si posterioara. iar cu mdexul S'
celelalte degete pe santul latero-intern. Urmdrind aceste santuri, se efectueazd
vibratii pdnd la articulatia umdrului. Tmbrdcdndu-se apoi omoplatul. Se revine si
se reia.
Linia 3 - grupa de muschi posterioard. Cu palma mdinii dreple se sustine
palma pacientului In usoara pronatie Palma mainii stangi se fixeazd pe partea
posterioara a articulaliei pumnului, cu policele pe santul dintre muchia anterioard
a radiusului si grupa de muschi posterioard. iar cu indexul pe santul dintre
muchia postenoard cubitala s1 grupa de muschi postenoard Urmdrind aceste
santun. se efectueazd vibratii pdnd la sartea postenoard a articulatiei cotului. Se
revine si se reia

b. Vibratiile cu mai multe degete


Linia 1 - partea antenoard. Cu mana stdngd se sustine partea dorsaia a
mdinii crepte (In supinatie). iar degetele de la mdna dreapta se fixeazd pe
santurile dintre muschii de pe partea anterioard a antebralului, la nivelul treimii
distale sau mijlocii. Urmdrind aceste sanluri. se efectueazd vibratii pdnd la
articulatia cotului Se contmud pe santurile dintre lascillo si grupele musculare de
pe partea anterioard a bratului, pdnd la arliculalia umdrului. Se revine si se reia,
Unia 2 - partea posterioard Cu mdna dreapta se suspne fata palmara a
mdinii pacientului. In usoara pronatie, iar degetele de la mdna stdngd se fixeazd
pe sanlurile dintre muscha de pe partea posterioara a antebratului. a mvelul tret
mi i d.staie sau mijloca. Urmannd aceste santijn. se efectueaza vibra|ii pana la
articulatia cotului. Se continua pe partea posterioara a bralului. cu degetele pe
saniunle dintre grupele de mu?chi si fasaile musculare. pana la articulalia
umarului. Se revine s< se reia.

c. Vibratiile cu degetele pe V-ul deltoidian


Linia 1 - partea posterioara. Pozilia mainii pacientului; pe sold. Mdna dreapta
(sau stSnga) este suspendata la niveiul treimii mijlocii a bralului. cu degetele 2 $\
3 fixate la vSrful V-ului deltoidian. Se efectueaza vibratii pe latura postenoara a
V-ului deltoidian. pdna la articulalia umarului. Se revine si se reia.
Linia 2 - partea anterioara. Palma mainii stangi (sau drepte) este suspendata
la niveiul treimii miilocii a bralului. cu degetele 2 si 3 pe varful V-utui deltoidian.
Se efectueaza vibratu pe latura anterioara a V-ului. pana la articulalia umarului
Se revine §. se reia
Linia 3 - parlea mijlocie. Palma mainii stangi (sau drepte) este suspendata la
niveiul treimn mijlocii a bralului. cu degetul 2 pe sanlul dintre fasciculul anterior
s\ eel median, iar degetul 3 pe sanlul dintre fasciculul posterior 51 eel median.
Urmannd santurile inotcate. se efectueaza vibraln panfi pe articulalia umarului.
Se revine s1 se reia
Se intercaleaza netezirea cu o mana si se trece la manevrele ajuldtoare.

B. MANEVRE COMPLEMENTARE

282
Acestea sunt; rulatul s< cernutul pe bra( s1 antebrat. tractiunile s' tractiunile
cu scuturaturl pentru articulatia umarului §i a cotului.
Se intercaleaza netozirea cu 0 mana si se trece la miscari.

C. PROCEDURI COMPLEMENTARE

MISCARILE

Miscame pentru aceasta regiune sunt: pasrve. pasivo-active. active, active


cu incarcatura si active cu opozitie. Acestea se executa atat dm articulalia
cotului, cat 51 dm articulalia umarului (deoarece tendoanele muschilor de pe zona
bralului tree peste aceste articulatii)
• Miscarile din articulatia cotului
Pozitia pacientului: in decubit dorsal sau in sezut, pe marginea patului sau pe
scaun. Pozitia maseurului: in lateral dreapta.
• -\ ■- pasive
Palma mainii stangi se pozitioneaza pe partea dorsaia a Ireimii mqlocii a
bratului. po care il fixeaza. Palma mdnii drepte prmde partea dorsaia a
antebratului. la nivelul treimii nfenoare, si n moMizeaza Se execuia flexia acestuia
pe brat, lent si progresiv. dupa care esle adus la pozrtia initial*. In continuare. se
efectueaza oxtonsia antebratului pe Drat, tot lent si progresiv, pana la limita
dureroasa. Se revine la pozitia initial si se -epeia miscarile (de cate on esle
nevoie).

- Miscarile pasivo-active, active, active cu incarcStura si cu opozitie


Acestea sunt miscari de flexie s\ extensie, pe care pacientul le executa.
ajutat sau
smgur.

• Miscarile din articulatia umarului


Pozitia maseurului: in ortostatism in spatele pacientului. in dreptul
hemiloracelui drept.
- Miscarile pasive
MSna stanga se fixeaza deasupra articulatiei umarului (pe acromion), iar
palma mainii drepte pe panea posterioara a articulaliei cotului. cu antebralul in
usoara flexie. Se efectueaza miscarea do abductie pana la limita posibild. lent si
progresiv. Se revine la pozilia initiala si se efectueaza miscarea de adduclie.
Miscanle se repeta de cate on este nevoie.
In continuare. se efectueaza miscarea de proiec(ie In fata si in spate, de cate on
este nevoie. Dm aceeasi poziba. se efectueaza miscirile de rotahe. in fata si in spate,
lent si progresiv. pan* la Imita dureroasa (de cate ori este nevoie).
Se efectueaza. de asemenea, miscari de circumduct, in fata si in spate, de cate
on este nevoie.
- Miscanle pasivo-active, active, active cu incdrc&turd si active cu
opozitie Pacientul executa aceste miscari. ajutat sau singur, do cate ori este
nevoie. Se efectueaza netezirea cu o mana.

* •

283
Framantatul sa repeta de 3-5 on. pe acelasi traseu $' intre aceleasi ■mite (In lunette
de diagnostic). Intensitatea $' durata cornpresnjnilor vanazd in functie de scopul urmdnt Si
pot creste sau scadea odata cu repetarea senei de manevre.
Se intercaleaza netezirile s' se trece la framantatul In contratimp.

c. Framantatul in contratimp
Este cea de-a treia formd de frdmdntat. care prelucreaza indeosebi musculatura mai
profunda, fiind fotosita cu precadere in cadrul masajului tonrftant (exortant).
Compresiunile se executa perpendicular si longitudinal pe firxeie musculare (In sensul
circulatiei venoase). pe care le mobilizeaza in zig-zag
tn cadrul masajului de combatere a obezita'ii, manevra se aplica si pe lesulunle
adipoase.

irigarea pe zona preiucrata In


Efectele specifice alo frSmSntatului In contratimp:
profunzime: cresterea temperaturii zonei respective in profunzime: cresterea
tonusului fibrelor musculare profunda.

Tehnica de execute:
Se pozilioneaza palma mainii drepte (stangi) pe tegument, sub limita inferioara a zonei
de tratat. Se fixeaza policeie cu fa(a palmara a color doua falange pe santul dintre muschi
sau grupo de muschi. iar cu fata latero-interna pe partea laterala a muschiului sau grupei
de muschi Indexul se fixeaza cu fala palmara a ultimelor doua falange, pe Santul dintre
muschi sau grupe de muschi. iar cu partea latero-externa. pe ceaJaltfl parte laterala (ajutat
de degetele 3. 4. 5). Mana stdnga (dreapta) esle oglinda mainii dreple (stdngi). intre
vdrful degetelor acestora fiind o distant de 2-3 cm (pentru evitarea ciupirii); Intre
deschiderea dintre indoxurl si police se afla muschiul sau grupa de muschi de prelucral.

TVmpur 1: cu lata palmara a policelui de la mdna dreaptd se aluneca in lateral pe


tegument iar cu partea latero-interna se aduna muschiul. Concomitent se aluneca In lateral
spre pohco. cu fata palmara a indexului de la mdna stdnga (ajutat de celelalte degete).
adundndu-se muschiul cu partea latero-extema a mdexului.
Prin apropierea mdexului de police (sau invers) se executd compresiuni perpondi-
culare s" longitudlnale pe fibrele musculare. mobilizdndu-le In lateral (valul care se
formeazd intre aceste degete este pulm oblic, formdnd. la timpul 2, un zig-zag). In acelasi
timp. policeie de la mdna stdngd S' indexul de la mdna dreapta (impreuna cu celelalte
degete) sunt relaxate si urmarosc saniurile dintre muschi, in vederea adundrii muschiului
pentru timpul 2.

284
BRATUL STANG

Pentru masajul bratului stang. pozitia pacientului este identica cu cea de la


masajul bratului drept.
Pozitia maseurului se schimba din lateral dreapta, in lateral stanga. ceea ce
face ca liniile prelucrate - la bratijl drept - cu mana dreapta, sa fie pfelucrate - la
bratul stang - cu mana stanga" (si invers). Manevrele se execute pe aceleasj linii
cu aceieasi limite.

285
XVI. MASAJUL ARTICULATIEI COTULUI

• Delimitare zonala
In partea inferioara, articulatia cotului este delimitata de extremitatea
proximaia a osului cubitus si radius, iar Tn partea superioara, de extremitatea
distala a osului humerus (extremitStile acestor vase participa la formarea
articulatiei).

• Descriere anatomica
Oase:
- humerus;
- cubitus.
Muschii care mobilizeaza' antebratul:

TABELUL
U.XVI

MUSCHI ORIGINE INSERpE ACTlUNE


Blcepsul brahial • Pe coraccida* (porUUnea - Pe tuberozitalea - Flexor al ante-
scurta) - Pe lubercuiui bicipital^ a bra|u!ui
subgienotdtan (por-(iunea radiusului
lunga)
Brahialul f • Pe jumatatea inferioara a - Pe fa|a anterioara a - Flexor al ante-
anterior) felei anterioare a apofrzei corcnolde t:>,--t-ll.»
humerusului
Brahioradialul - Pe treimea inferioara' a - Pe sttoxla radiala - Flexor al ante-
llungul humerusului bra|ului
supinator)
Tiicepsul brahial - Pe tuberozitatea - Pe olecran - Extensor al ante-
(lunga perfume, subglenoidiana a scapulei brapjlul
vastul extern si (pentru lunga port,ijne)
- Pe fala posterioara a
humerusului (pentru vastul
extern si intern)

Articulatii:
- humeroulnara (pentru miscarile de flexie si extensie ale antebratului pe
brat);
- radioulnara proximaia (pentru miscarea de pronatie si supinatie a
antebratului).

■ Delimitare regional^
Avand in vedere ca muschii care mobilizeaza aceasta articutatie se afla pe
brat,, limitele regiunii sunt: in partea inferioara - articulatia pumnului, iar Tn
partea superioara -articulatia umSrului.
A MASAJUL - 0RD1NEA S\ TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR

286
Pozilia pacientului: in decubit dorsal, in decubit lateral (dreapta sau stanga).
in decubit ventral sau in sezut. la marginea patului sau pe scaun.
Poziba maseurului in ortostatism sau in sezut. in lateral fata de paoent sau in
fala pacientului.
Pozilia pacientului si a maseurului nu se descne la fiecare manevra, c) numai
cand se schimba.
Fiecare manevra (cu formele ei) se repeta de 3-5 on. pe aceeasi linie s> in
cadrul acelorasi limite (in functie de diagnostic).
In cadrul acestei regiunii, se executa masajul zonal pe articulatia cotului.
manevreie pe care se pune accentul fiind geluirea si fncliunea.

. COTUL DREPT

Pozilia pacientului: in sezut.


Pozi(ia maseurului in ortostatism. in fata pacientului

1. NETEZIREA

a. Netezirea cu o mind
Lima 1 - grupa de muschi de pe partea cubitala Cu mana stanga. se suspne
partea dorsaia a mainii drepte a paoentukii (in supma|ie), iar m&na dreapta se
fixeaza pe partea latero-interna (cubitala), la nivelul articulatiei pumnului, cu
policele pe santul dintre grupele de muschi de po partea anterioara. iar cu
indexul s' celelalte degete pe santul dintre grupa de muschi anterioara $i
muchia cubitala latero-extema (Tntre deschiderea acestora afiandu-se grupa de
muschi de pe partea cubitala). Urmannd aceste santuri. se efectueaza neteziraa
(cu toata palma) pana la articulatia cotului.
In continuare, palma aluneca pe partea anterioara a bratului. cu policele pe
sanlul latero-extern dinlre grupa de muschi anterioara $1 posterioara. iar cu
indexul $1 celelalte degete pe santul grupei de muschi latero-intome. Se
efectueaza netezirea pana pe articulatia umarului Se revine si se reia.
Luna 2 - grupa de muschi de pe partea radiald. Cu mdna dreapta, se
sustine fata palmara a mainii pacientului in usoara pronatie. iar m3na stanga se
fixeaza pe partea latero-externd (radiald). cu policele pe santul dintre grupele de
muschi de pe partea anterioara, iar cu indexul si celelalte degete pe sant,ul
dintre grupele de muschi anterioarS si posterioara (intre deschiderea acestora
aflandu-se grupa de muschi de pe partea radiala). Urmarind aceste sanluri, se
efectueazS netezirea cu toata palma pana la articulatia cotului.
In continuare, palma aluneca pe partea posterioarS a bralului. cu policeie pe
$an\\j\ latero-extern dintre grupele de mu§chi anterioarS si posterioarS. iar cu
indexul s' celelalte degete pe sanlul grupei de muschi latero-interne. UrmSrind

287
aceste sanluri. se efectueaza netezirea pSna pe articulalia umarului. Se revine si
se reia.
Unia 3 - grupa de muschi posterioarS. Pozilia mainii pacientului este aceeasi
ca cea de la linia 2. Palma mainii stangi se fixeazS pe partea posterioarS a
articulaliei pumnului. cu policeie pe sanlul dintre grupele de muschi radiala si
posterioara, iar cu indexul pe Sanlul dintre muchia cubitala si grupa de muschi
posterioarS. UrmSrind aceste sanluri. se efectueazS netezirea pSnS la articulalia
cotului. Se revine si se reia.

b. Netezirea cu mai multe degete


Unia 1 - partea anterioarS. Cu mSna stSngS, se sustine partea dorsala a
mainii drepte a pacientului (in supinatie), iar degetele de la mana dreaptS se
fixeazS pe treimea distalS a antebratului (degetul 5 pe partea radialS, degetele
4, 3, 2 pe saniurile dintre muschii de pe partea anterioara. iar degetul 1 pe
partea cubitalS). UrmSrind aceste sanluri. se efectueaza netezirea pSnS la
articulalia cotului.
fn continuare, se executa netezirea pe partea anterioarS a bralului (degetul 5
pe Sanlul latero-intem dintre grupele de muschi anterioarS si posterioara.
degetele 4, 3. 2 pe San{urile dintre muschii si fasciile de pe partea anterioara.
iar degetul 1 pe santul latero-extern dintre grupele de muschi anterioarS si
postenoarS) pSnS la articulalia umarului. Se revine si se reia.
Unia 2 - partea posterioarS. Cu mana dreaptS. se sustine fata palmara a
mainii pacientului, Tn usoara pronalie. iar degetele de la mana stangS se fixeazS
pe partea dorsala a antebratului. la niveiul treimii distale (degetul 5 pe partea
cubitala, degetele 4, 3. 2 pe santurile dintre muschii de pe partea posterioara.
iar degetul 1 pe partea radialS). UrmSrind aceste sanluri, se efectueaza
netezirea pans la articulatia cotului. De aici, degetele aluneca pe partea
posterioara a antebratului. degetul 5 pe sanlul latero-intern dintre grupele de
muschi anterioara %\ posterioarS, degetele 4. 3 si 2 pe saniurile dintre mu§chi
si fascii musculare. iar degetul 1 pe sanlul latero-extern dintre grupele de
muschi anterioara s> posterioara. pana la articulatia umSrului. Se revine si se
reia.

288
c. Netezirea zonatS cu partea
cubitala pe plica cotului
Pozitia maseurului: lateral dreapia.
Cu mana dreapta se prinde mana
dreapta a pacientului (de la nivelul
treimu distale a antebratului) ftectandu-
l usor pe brat (aprox 45 grade), iar
partea cubitala a mdinii stangi se
fixeaza pe partea latero-intema a
articulatiei cotului. Se efectueaza
netezirea pe linia articulara pana pe
partea Iatero-externa a acesteia. Se
revine si se reia. (fig. 11.151) Fig. 11.131 - Netezirea
zonala cu partea cuc-fleA
po plica cotului
d. Netezirea cu ambele police pe capsula artlculart (partea
posterioara)
Pozitia degetelor (pnza): degetele 2 si 3 de la ambele maim fixate pe plied
sunt ta\a In fafa (fotdnd articulatia). iar cele doua police, pozitionate in fosa
olecraniana. efectueaza netezirea pe capsula articulatiei cotului. urmdrind fosa
olecraniana 51 ofecranul pana la epicondilii humerali 51. In continuare. spre
partea anterioara, pe marginea acestora. pana la plica cotului.
Apoi, se trece pe partea lateraia a epicondililor ulnan, efectudnd netezirea
pe marginea ulnei pana la partea posterioara (traseul descris reprezinta insertia
capsulei articulare). Se revine si se reia. (fig. 11.152 a, b)

Fig.
1.152 (a. **c DOftce oe capsuia artcuUv-
b) i i'.i-v-s oostenca'ai

e. Netezirea cu doua degete pe plica cotului


Pozilia mainii pacientului: pe sold.
Policeie de la mana dreapta se fixeaza pe partea latero-externa- si
superioara a fosei olecraniene. policeie de la mana stSnga pe partea latero-
interna si superioarS (cu vSrful In fosa oiecraniana, unde raman fixate), iar
degetele 2 si 3 de la ambele mSini se fixeaza pe plica cotului (falS In faiS, pe linia
medians a acesteia).

289
Degetele 2-3 de la mana dreapta efectueazS netezirea pe linia a
pana pe epicondilul extern, iar degetele de la mSna stSnga efectueazS n
pe linia articulara pSnS pe epicondilul Intern. Se revine si se reia.
Maseurul revine la pozilia anterioara.
Se intercaleaza netezirea cu o mana si se trece la frSmSntat.

2. FRAMANTATUL

a. Framantatul cu o mana
Linia 1 - grupa de muschi de pe partea cubitala. Cu marts stSnga se
fala dorsala a mainii drepte a pacientului (in supinalie). iar mana dre
fixeaza pe partea latero-interna (cubitalS), la niveiul articulaliei pumn
policeie pe sanlul dintre grupele de muschi de pe partea anterioara
indexul si celelalte degete pe sanlul dintre grupa de muschi cubitalS si
posterioara a cubitusului (Intre deschiderea acestora aflandu-se gr
muschi de pe partea cubitala). Urmarind santurile indicate, se efe
framSntatuI (adunSnd concomitent cu indexul si policeie) pSnS la ar
cotului.
De aici. mana alunecS cu palma pe partea anterioarS a bralului, cu
pe santul latero-extern dintre grupele de muschi anterioara si posterio
indexul cu celelalte degete pe sanlul latero-intem (intre deschiderea a
aflSndu-se grupa de muschi de pe partea anterioara a bratului). U
santurile indicate, se efectueaza framantatul (adunSnd concomitent cu
si policeie) pSnS la V-ul deltoidian si. in continuare, pe fascia ante
deltoidului, pana la articulalia umarului. Se revine si se reia.
Linia 2 - grupa de muschi de pe partea radiala. Cu mana drea
sustine fata palmara a mSinii pacientului (in usoara pronalie), iar mana
se fixeazS pe partea latero-externS (radialS). pe treimea distalS a ante
cu policeie pe sanlul dintre grupele de muschi de pe partea anterioar
indexul si celelalte degete pe santul dintre grupele de muschi ra
posterioara (intre deschiderea acestora aflandu-se grupa de muschi
Urmarind santurile indicate, se efectueaza framSntatuI (adunSnd conc
cu indexul sj policeie) pana la articulalia cotului.
De aici. palma aluneca pe partea posterioara a bralului. cu policeie p
latero-extern dintre grupa de muschi anterioarS si posterioara. iar cu in
celelalte degete pe sanlul latero-intem (Intre deschiderea acestora afl
grupa de muschi posterioarS a bratului). UrmSrind aceste sanluri. se efe
fram&ntatul. pans la V-ul deltoidian. Tn continuare, cu polic
sanjul dintre lasciile deltoidului, iar cu indexul s< ce
degete pe partea Iatero-externa a acestuia (intre desch
acestora aflSndu-se fasciculul posterior al deltoidul
efectueaza frSmSnlatul. urmSnna santunle indicate, pa
articulatia umarului. Se revine si se reia.
Linia 3 - grupa de muschi posterioara. Pozitia si sust
mainii pacientului sun: identice cu cele de la linia 2,
stanga se fixeaza pe partea postenoara a articulate pum
cu policele pe san{ul dintre grupele de muschi rad
postenoara. bv indexul si celelalte degete pe santul
muchia postenoara cubitala si grupa Ce muschi post
(Intre deschiderea lor se afla grupa de muschi posten
antebratului). Se efectueaza framantatul. urmannd
santun. pana la articuta; a cotului. Se revine si se reia.

290
Se intercaleaza netezirea cu o mSna si se trece la
framantatul cu doua maini.

b . F r am S n t a l u l c u d o u a m a i n i
Pozi(ia maseurului In lateral.
Pozitia mdinii pacientului: pe sold sau pe coapsa. in
supinatie.
Linia 1 - grupa de muschi de pe partea cubitala. Mana dreaptd
se fixeaza pe partea latero-interna (cubitalS) la nivelul
articulaliei pumnului, cu policele pe sanjul dintre grupele de
muschi de pe partea anterioara. iar cu indexul si celelalte
degete pe saniui dintre grupa de muschi cubitala si muchia
posterioard a cubitusului (Intre deschiderea acestora afiandu-se
grupa de muschi de pe partea cubitala), mana stanga fiind
oglinda mSinii drepte. Urmfinnd sanlurile indicate, se
efectueaza framantatul (adunSnd concom:-lent cu indoxurilo si
policele) pSnS la articulatia cotului.
Oe aici. palmele mSinilor aluneca pe partea antenoara a
bratului. cu policele pe san(ul latero-extern dintre grupele de
muschi anterioarS si posterloarS. iar cu indexurile s< celelalte
degete pe sanjul latero-intern (intre deschiderea acestora
aflSndu-se grupa de muschi de pe partea anterioarS a bratului).
Urmannd sanlurile indicate, se efectueazd frSmSntatuI
(adunSnd concomitent cu indexunle si policele) pana la V-ul
doito.d.an si. <" continuare. pe fascia anterioarS a deltoidului.
pana pe articulatia umdrukii Se revine 5 se reia
Una 2 - grupa de muschi de pe partea radiaia. Mana dreaptS
se fixeaza pe partea latero-externS (radialS). pe treimea distala
a antebratului. cu indexul pe san|ul dmtre grupele de muschi de
pe partea antenoara, iar policele pe sanlul dintre grupele de
muschi radiald si postenoara (intre deschiderea acestora
aflSndu-se grupa de muschi radialS), mSna StSngS fiind oglinda
mSinii drepte. Urmdrind sanlunle indicate, se efectueazS
framSntatuI (adunSnd ccncomitenl cu indexunle si policele) pSnS
la articulatia cotului.
De aici. se rotesc mainile si aluneca pe partea posterioara a
bralului cu policele pe San(ul latero-extern dintre grupele de
muschi anterioara si posterioara. iar cu indexurile $< celelalte
degete pe sanlul latero-intern (intre deschiderea acestora
aflSndu-se grupa de muschi posterioara a bratului). UrmSrind
aceste sanluri, se efectueazS frSmSntatuI. pana la V-u!
deltoidian. in continuare, cu policeie pe sanlul dintre fasciculeie
deltoidului. iar cu indexurile §i celelalte degete pe partea latero-
externS posterioara a acestuia (intre deschiderea lor aflandu-se
fasciculul posterior al deltoidului) se efectueaza framantatul,
pana pe articulalia umarului. Se revine si se reia.

291
Linia 3 - grupa de muschi posterioara. MSna pacientul
pe coapsa. in pronalie. Palma mainii drepte se fixeaza pe
posterioarS a articulaliei pumnului. cu indexul si ce
degete pe saniu! dintre grupele de muschi radi
posterioarS, iar policeie pe sanlul dintre muchia poste
cubitalS si grupa de muschi postenoara (intre deschiderea
afIS grupa de muschi posterioarS), mSna stSnga fiind o
mainii drepte. Se efectueaza framSntatuI (adunSnd conco
cu indexurile si policeie), urmannd aceste sanluri pa
articulalia cotului. Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirea cu o mSnS si se trece la
frSmSntatuI Tn contratimp.

c. Framantatul in contratimp
Pozilia pacientului. a maseurului si a mSinilor acestuia, pr
si liniile cu limitele lor sunt identice cu cele de la framanta
doua maini. Maseurul revine la pozilia anterioarS.
Se efectueaza netezirile specifice si se trece la frSmSn
sub forma de geluire.

d , Geluirea
• Geluirea cu mai multe degete
Unia 1 - partea anterioarS. Cu mSna stSngS, se s
partea dorsala a mSinii drepte a pacientului (in supinat
degetele da la mSna dreaptS se fixeazS pe saniurile
muschii de pe partea antenoara a antebratului, la
articulatiei pumnului. UrmSrind aceste sanluri, se efec
geluirea pana pe articulalia cotului. Se continua gelui
saniurile dintre fasciile si grupele musculare de pe
anterioara a bralului, pSnS pe articulalia umarului. Se re
se reia.
Unia 2 - partea posterioarS. Cu mana dreaptS, se s
fata palmarS a mSinii pacientului Tn usoara pronal
degetele de la mSna stSngS se fixeaza pe santurile
muschii de pe partea posterioara a antebratijlul, la
articulatiei pumnului. UrmSrind aceste sanluri, se efec
geluirea pana pe articulalia cotului. Se continua gelui
partea posterioara a bratului, cu degetele pe saniurile
muschi si fasciite musculara, pSnS la articulalia umaru
revine §i se reia.

• Geluirea zonatS pe
articulalia cotului Pozilia
maseurului: lateral
dreapta.
- transversals pe plica cotului. Cu mSna dreap
sustine antebralul pacientului (de la articulatia pumnu

292
usoara flexie pe bra|, iar cu degetele 2 sau 3 (sau deget pe
deget) de la mSna stSnga se efectueaza geluirea TncepSnd de
pe epicondilii externi, urmSrind linia articulara, pana pe
epicondilii interni. Se revine $i se reia;
- longitudinals pe plica cotului. Cu mana stanga. so sustine antebralul
pacientului in supinatie (de la nivelul articulatiei pumnului), iar cu degetele 2, 3, 4,
5 de la mana dreapta (fixate la nivelul treimii superioare a bratului) pe santurile
dintre muschi si dintre radius s> cubitus, se efectueaza geluirea pe aceslea.
pan* la articulatia radioulnar proximaJa $i. in continuare. pe aceasta. pe plica
cotului 51 pe brat, pana la Ireimea mijlocie. Se revine si reia.
- postenoara pe capsula articulara. Pozitia mlM paoentulut: pe
§c4d Se fixeaza paima mainii drepte pe partea Iatero-externa a anleoraiukii. iar
palma mamii stang. pe partea latero-interna, cu policele pe muchia posterioara a
ulnei. Se executa geluirea pe partea postenoara a articulatiei cotului, cu ambele
police concomitent, urmanndu-se insertia capsulei pe marginea epicondiiilor
ulnari. pfina la plica cotului. apoi pe epicondilu humerusului. pana la fosa
olecraniana si olecran. Se ravine §i se reia;
- cu deget pe deget. Urmarind acelasi traseu (capsula). geluirea se mai
poate executa cu degetul mediu suprapus pe index, iar cealalta mdna fixeaza
cotul dm lateral So revine si se reia.
Maseurul revine la pozitia anterioara
Se intercaleaza netozmle specifice $> se trece la fnctiune.

3. FRICTIUNEA $1 FRICTIUNEA CU VIBRATII

a. Frictiunea cu mai multe degete


Linia 1 - partea anterioara. Cu mdna stdngd. se sustine partea dorsald a
mdinii drepte a pacientului (in supinatie), iar degetele de la mdna dreapta se
fixeazd pe sanlunle dintre muschii de pe partea antenoard a antebralului. la
nivelul treimii distale a acestuia Urmarind acesle san(un. se efectueaza fncliunea
pana pe articulatia colutu> Apoi. se continuS fnctiunea pe sanlunle dmtre fasoile
%\ muschii de pe partea anterioara a bratului. pdnd la articulatia umdrului. Se
revine 51 se reia.
Linia 2 - partea posterioara Cu mdna dreapia. se sustine fa\a palmara a MM
pacientului (Tn usoara pronatie). iar degetele de la mdna stdngd se fixeaza pe
sanlunle dintre muschii de pe partea posterioara a antebratului. la nivelul treimii
distale. Urmdrind aceste santijn, se efectueazd fncliunea pdna pe articulatia
cotului. Apoi. se continua frictiunea pe partoa postenoard a bratului, cu degetele
pe santurile dintre fasciile il muschii de pe partea posterioara, pdnd la articulatia
umdrului. Se revine $1 se raid.

b. Frictiunea zonali pe articulatia cotului


Pozitia maseurului: in lateral.
- transversal Cu mdna dreaptd. se sustine antebralul pacientului (de (a
articulatia pumnukji). in usoara flexie pe brat iar cu degetele 2 sau 3 (sau deget
pe deget) de la mdna stdngd, se efectueaza frictiunea incepdnd de pe epicondriii
extemi. urmarind lima articulara. pdnd pe epicondilii interni Se revine si se roia.
- longitudinals. Cu mana stanga. se susline antebra(ul pacientului
in supinatie (de la niveiul articulatiei pumnului). iar degetele 2, 3, 4, 5 de
la mana dreapta se fixeaza la niveiul treimii superioara a bralului, pe
saniurile dintre muschi si dintre radius si cubitus. Se efectueaza
fricliunea pe acestea pana la articulalia radioulnara proximaia si. in con-
tinuare. pe articulalia, pe plica cotului si pe brat, pana la treimea mijlocie.
Se revine S' se reia;

293
- posterioarS pe capsula articulara. Pozilia mainii pacien
§oid. Se fixeaza palmele mainilor pe antebraf (mana dreapta p
latero-externa si mana stanga pe partea latero-interna). cu po
muchia posterioara a ulnei. Se executa fricliunea urmSrindu-se
capsulei pe marginea epicondililor ulnari. pana la plica
continuand pe epicondilii humerusului, pana la fosa oiecra
olecran. Se revine s' se reia.
- cu deget pe deget. Pe acelasi traseu (capsula). fricliunea
executa cu degetul mediu suprapus pe index, iar ceaialta mdna
cotul din lateral, Se revine si se reia;
Maseurul revine la pozilia anterioara.
Se intercaleaza netezirile specifice S' se trece la batere.

4. BATEREA

Cu mdna stanga (dreapta), se susline mana pacientului (de l


palmei sau partii dorsale), iar cu mana dreapta (stdnga) se efe
baterea cu parlea cubitala §i sub forma de ciupitura pe fata ante
posterioara a antebratului s' bralului. pSsind peste articulalia cot
Pentru baterea cu partea cubitala a ambelor maini. pentru
cu causul si pumnul pe deltoid, pozitia pacientului este in sezut,
pe sold.
Se intercaleaza netezirea cu o mand §i se trece la vibratii.

5. VIBRATIILE

a. Vibratiile cu o manS
Linia 1 - grupa de muschi de pe partea cubitala. Cu mdna
se sustine fata dorsaid a mdinii drepte a pacientului (In supin
mdna dreapta se fixeaza pe partea latero-internd (la niveiul ar
pumnului). cu policeie pe sanlul dintre grupele de muschi de p
anterioara. iar cu indexul si celelalte degete pe sanlul dintre g
muschi cubitala st muchia posterioara a cubitusului (intre des
acestora

294
Timpul 2: policele de la mana dreapta si
indexul de la mana stanga se relaxeaza si
revin in pozipa initiala pe santurile dintre
muschi, in vederea continuarii prelucrarii.
Concomitent, policele de la mana stanga
aluneca Tn lateral, adunand muschiul cu
partea latero-interna.
in acelasi timp, indexul mainii drepte
(ajutat de celelalte degete). aluneca Tn
lateral, adunand muschiul cu partea Iatero-
externa. Prin apropierea indexul ui de police
(sau in vers) se executa compresiuni
perpendicuiare §i longitudinals pe fibreie
musculare, mobilizandu-le lateral (valul care
se formeaza Tntre aceste degete este putin
oblic, for-mand cu valul de la timpul 1 un
.V"). (fig. 1.17 a, b)
Se revine la pozitia initiala s< se
aluneca cu mainile lipite de tegumenl, circa
2-4 cm (Tn sensul circulatiei venoase). Prin
succedarea timpilor 1 s\ 2 tn cadrul
executarii manevrei, valul dintre indexuri si Fig. 1.17 (a, b) -
police capala torma unui zig-zag. Framantatul in
contratimp

ATENJIE'
Phnderea muschiului inlre index si police so face cu PAfM laterale. pnn alunecare unul
csire ce-iSlalt. ultimate (alange ajungand in usoara extensie In OCGtasi limo. so fac
compresiuni porpcnoScutare si longitudinals pa ftbrefe musculare. pe cars ie mcbDizeaza.
In timpul compresiunii, fafa palmara din dreptul indexunior se ridica usor de pe
tegumenl. impreunS cu muschiul prins int/e degete. spii)ininduse pe partea cubitala a
maintior (lu&nd aspect de cSus in lateral sau de gat de leoada cu cioc iniredeschis. pozjfie
care se menfine, dm antobrafe. pe lot faseul zonei preiucrate).
Prinderoa nu se face prin flectarea degetelor §i nici prin alunecare peste muschi
(prinzand doar plelea cu {esutu) adipos. spare senzatia de ciupiturd. dureroasa si fara elect
taropautic).

Tn momentul formarii zig-zagului si al relaxSrii alternative a degetelor.


partea cubitala a mainilor aluneca pe tegument, cca 2-3 cm (in sensul
circulatiei venoase) pentru indepartarea stazelor produse de compresiuni. Valul
format Tntre degele se menpne Tn permanent^, iar prelucrarea se executa. din
aproape Tn aproape, pana la limita superioara a zonei de tratat. Se revine la
pozitia initials.
aflandu-se grupa de muschi de pe partea cubitalS). UrmSrind aceste sanluri. se
efectueazS vibratii cu toatS palma, pSnS la articulatia cotului.
In continuare, mdna alunecS. cu palma pe partea anterioarS a bratului, cu pohcele pe
santul latero-extern dintre grupele de muschi antenoara s' postenoarS. iar cu mdexu Si
celelalte degete pe santul latero-intem Se efectueaza vibratii pand pe articulatia umarului.
Se revine s> se reia.

295
U n i a 2 - grupa de muschi de pe partea radiala. Cu mdna dreapta. se
palmara a mdinii paoentului (in usoara pronalie). iar mdna stdnga se fixeaza
latero-extema (radiald). pe treimea distala a antebratului. cu policeie pe sa
grupele de muschi de pe partea antenoara iar cu indexul si celelalte dege
dintre grupa de muscN radiald s< muchia latero-extema radiald (intre d
acestora afldndu-se grupa de muschi de pe partea radiald) Urmannd aceste
efectueaza vibratii cu toata palma. pana la articulalia cotuhji
In continuare. palma aluneca pe partea postenoara a bratului, cu police
latero-extern dintre grupele do muschi anterioara s< posterioara. iar cu
celelalte degete pe santul latero-intern. Urmarind aceste santijri. se efectue
pdnd a articulatia umarului. Se revine s' se reia.
L i n i a 3 - grupa de muschi postenoara. Cu mdna dreaptd, se sustine fa|a
mdinii pacientului (In pronalie). Palma mdmii stSngi se fixeaza pe partea po
articulatiei pumnului. cu policeie pe s a n \ u l dintre grupele de muschi radiala s
iar cu indexul pe santul dintre muchia cubitalS si grupa de muscrv posterioar
aceste santuri, se efectueaza vibratii pdna la articulalia cotului. Se revine $i se r

b. V i b r a t i i l e c u m a i m u l t e d e g e t e
Linia 1 - grupa de muschi de pe partea antenoara Cu mdna stdngd. se sus
dorsaid a mdinii drepte a pacientului (in supmatie). iar degetele de la mdna
fixeaza pe santurile dmtre muschi de pe partea antenoara a acestuia. a niv
disiale. Urmannd aceste santun. se efectueaza vibralii pdnd la articulatia
continud vibratiile pe santurile dintre muschK si fascuie musculare de partea a
bralului. pdna La articulatia umarului Se revine $t se reia.
Lmia 2 - grupa de muschi de pe partea posterioara Cu mdna dreaptd. se s
palmara a mdinii pacientului (in usoara pronatie). iar degetele de la mdna
fixeaza pe santurile dintre muschii de pe partea postenoara a antebratului. la m
disiale. UrmSrind aceste santun, se efectueaza vibratii pdnd la articulalia cotti-S
vibratiile pe partea postenoara a bratului. cu degetele po santurile dmtre musc
musculare. pdnd la articulatia umdrului Se revma si se reia.
Vibratiile zonate
Pozilia maseurului: in lateral.
Vibraliile transversals cu partea cubitala pe plica cotului (zonald) Cu ma
se prinde mana dreapia a pacientului (de la nivelul treimii distale a antebralului
flectandu-l usor pe bra! (aproximativ 45 grade), iar partea cubitala a mdinii sta
fixeaza pe partea latero-interna a articulatiei cotului. Se efectueaza vibratii pe li
articulara, pana pe partea Iatero-externa a acesteia. Se revine sj reia.

Vibratiile transversale cu doua degete pe plica cotului Pozitia mSinii p


pe sold.
Policele de la mana dreapta se fixeaza pe partea latero-extema sj superio
olecraniene, iar policele de la mSna stanga pe partea latero-internS sj su
acesteia. VSrful policelor se fixeaza in fosa olecraniana (si rSmSn Tn aceasta
degetele 2 sj 3 de la ambele maini se pozitioneaza pe plica cotului (fats Tn f
medians a acesteia),

296
Degetele 2-3 de la mana dreapta executa vibratii pe linia articulara. pana pe
epicondilul extern, iar degetele de la mSna stSngS executa vibratii pe linia articulara, oSna
pe epicondilul intern. Se revine sj se reia.

Vibratiile pe partea posterioard cu ambele police pe capsula articulara


Pozitia degetelor (priza); degetele 2 si 3 de la ambele maini fixate pe plicS sunt fajs
in fata (fixand articulatia cotului), iar cele doua police fixate in fosa olecraniana efectueazS
vibratii pe capsula articulara, alunecand pe marginea acesteia si pe langa olecran, pSnS la
nivelul epicondililor intern sj extern ai humenisului sj. in continuare. spre partea anterioarS,
pe marginea acestora, pSnS la plica cotului.
Se trece pe partea laterals a epicondililor ulnan si se efectueaza vibralii pe marginea
ulnei, pans la partea posterioara (traseul descns prezinta insertia capsulei articulare). Se
revine si se reia.
Maseurul revine la pozitia anterioarS.
Se intercaleaza netezirea cu o mana si se trece la manevre ajutatoare.

B. MANEVRE COMPLEMENTARE

Acestea sunt: rulatul sj cernutul pe brat si antebrat. tractiunile si tractiunile cu


scuturaturi pentru articulatia cotului.
Pentru rulat si cernut. pozrtia mainii pacientului este pe sold.
Pentru tractiuni si tracliuni cu scuturaturi, pozitia maseurului este cu fata la vdrful
degetelor mainii pacientului.
Cu mana dreapta (stanga) se prinde palma mainii pacientului. iar cu mdna stdnga
(dreapta) fixata pe articulalia umarului se executa manevra 'de tracliune in axul
articulaliilor, tn special pentru articulalia cotului.
Se intercaleaza netezirea si se trece la miscari.

C. PROCEDURI COMPLEMENTARE

MISCARILE

Pentru aceastS articulate, se executa miscari pasive. pasivo-active. active,


active cu incarcatura si active cu opozilie.

1. MiscSrile din articulara cotului


Pozitia pacientului: in decubit dorsal sau in sezut, pe marginea patulur sau
pe scaun. Pozilia maseurului: In lateral dreapta.
- Miscarile pasive (flexia $i extensia) Mdna stanga se pozilioneaza pe
partea
dorsaid a treimii mijlocii a bralului
(fixandu-l), iar mana dreapta pe partea
dorsala a antebratului, de la niveiul treimii
inferioare (mobi-lizdndu-l). Se executa
flexia antebratului pe brat lent si

297
progresiv, pana la limita dureroasa. Antebratul se reeduce la pozitia initial
11.153)
in continuare, se efectueaza extensia antebratijlui pe brat tot l
progresiv, pand la limita dureroasa. Antebra(ul se rea-duce la pozilia initials
Aceste miscari se repatS de cdte ori ng. 11.153 - Fiexa amabraruiKi Pe
este nevoie (In functie de diagnostic).

- MiscSrile pasivo-active. active si active cu incarcatura sau opoz


La indicatia maseurului, pacientul executa aceste miscari. ajutat sau s
In functie de diagnostic, maseurul exercita incarcatura sau opozilie la misc

298
2. Mi$cirile din articulatia radiocubitala
- Miscarile pasive
Pentru articulatia radiocubitala se efectueazS miscari de pronatie si
supinatie. MSna stangS fixeazS brajul pacientului. MSna dreapta se fixeaza pe
antebrat. la nivelul articulatiei pumnului 51 Tl roteste spre interior (pronatie) si
spre exterior (supinatie). Miscarea se executa lent si progresiv. pana la limita
dureroasa (de cate on este nevoie).

- Miscarile pasivo-active, active, active cu IncarcaturS $i active cu


opozitie
Sunt miscari de pronatie si supinatie, pe care, la Indicatia maseurului,
pacientul le executa ajutat sau singur. In functie de diagnostic, maseurul
exercits TncSrcSturS sau opozitie la miscare.
Se executa netezirea cu 0 mSna.

* *

. COTUL STANG

Pentru masajul cotului stang, pozitia pacientului este identica cu cea de la


masajul cotului drept.
Pozitia maseurului se schimbS din lateral dreapta. in lateral stSnga, ceea ce
face ca liniile prelucrate - la cotul drept - cu mSna dreapta. sa fie prelucrat© - la
cotul stSng - cu mSna stanga (si invers). Manevrele se executa pe aceieasi linii
cu ace'ea$i limite.
XVII. MASAJUL ANTEBRATULUI

• Delimitare zonata
In partea inferioara. antebrajul esle dellmltat de linia articulara a pumnului,
iar in partea superioara. de linia articulara a cotului.

• Doscriere anatomica
Oase: -
radius;
• cubitus
(ulna).
TABELUL
H.XVi)
MUSCHIORIGINEINSERTIEACTlUNE1234Rotundul
pronator- Pe fa|a antero-suoeroars a
oprtrohleei • Pe fala antenoara a apod-
zei coronoide- Pe creasta ruc.oa?a a radiusului
- Pe treimea medie a fejei externe- PronatorPatralul
pronator- Pe patrimea fe{ei anterioare a cubitusului- Pe
patrtmea 'e(ei anterioare a radiusului- Pronator
principalScurtul supinator- Pe epicondil
- Pe cubitus (sub cavriatea sigmoiaians illicit*- Pe radius
(fata postero-externa a diafizei)- Supinator al
antebratuluiBicepsul brahial- Pe corawida (poriiunea
Bcurta)
- Po tuberculul subglenOdian (pon)unea lunga)- Pe
luberozrtatea biclpitaia a radiusului- Flexor al
antebratului
- Supinator (cu cotu! intins)Marete palmar- Pe
epitrohlee- Pe baza metacarpianu-U 3 - fata anterioara
- Flexor al pumnului • LolcraMate radiala
(usoara)Cubltalul anterior- Pe epitrohlee (capul humeral)
- Pe cele 2/3 superkjare ale cfecranuiul (capul cubital)-
Pe pisiform
- Pe osu! cu carlig
- Pe baza melacarpianu-lui 1- Flexor al pumnului
- Lateralitate cubiiaia (usoara)

Muschi:
1 2 3 4
LungDI extensor - Po treimea inferioara a • Pe la[a posterioara a - Extensor al
radial at caipului crestei supraepicondiliene bazei pumnului
numerals melacarplanului 2 - Lateraiilate
radiaia"
Scurtul extensor - Pe ep«orWil - Pe fata posterioara a - Extensor al
radial al carputui bazei pumnului •
metaca<pianului 3 Leteiatilate radiaia
(usoaraj
Cubitalul • Pe epKondil - Pe baza me'acarpla- - Extensor al
posterior - Pe margiiea poslero- nuluiS ■ Pe pumnului
supe-rioara a cubitusului tuborcuiul intern - Lateraiilate cubitala
(usoara)
Flexorul profund : - Pe cole 2/3 superioara - Pe baza utomeior fa- • Flexor al
al degetelor ate 'elci anlero-inlemo a lange (degetele 2-5) faiangetor 2. 3
cub*-tu$ului - Flexor al pumnului
j - Pe memfcrana (in asociere cu fle-
Hiierosoasa - Pe apofiza xorul superficial)
coronoidS • Adductor al mSinii
Flexorul super- - Pe caput humeral (opiro- - Pe la(a latero-mijiocie • Flexor ai
ficial al degetelor hleea) a latangelor 2 fatangeior
- Pe capul cubital (apoFiza 2. 1
coroncloa) - Flexor al pumnului
Abductorul - Pe pisiform - Pe baza falangei 1 a - Abductor al
degetului mic • Pe tendonul cubitusului degetului 5 (fata degetului 5
anterior cubitala) - Flexor ai degetului
- Pe expansiunea 5
exten-soru^n propriu
al degetului 5

Artieutaiii ie tbrmerea carora parliopS oasele antebraielor:


- articulatia radiocarpiana (in partea inferioara):
- articulaliile radwufnara distala si radioulnara proximala;
- articulatia cotului (in partea superioara).

• Delimitate regional*
Muschii degetelor aflandu-se pe zona antebratului. iar tendoanele
unor muschi de pe brat inserandu-se pe antebrat. regiunea este
delimitata, in partea infenoara, de varful degetelor maini), iar in partea
superioara. de articulatia umarului.
A. MASAJUL - ORDINEA SI TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR

Pozilia pacientului: Tn decubit dorsal lateral (dreapta, stanga), ventral sau Tn sezut la
marginea patului. precum si pe scaun.
Pozitia maseurului: Tn ortostatism sau Tn sezut lateral sau in fata antebratului de
prelucrat.
Pozi(ia pacientului si a maseurului nu se descrie fa fiecare manevra, ci numai cand se
schimba.
Fiecare manevra (cu formele ei) se repeta de 3-5 ori, pe aceeasi Imie si <n cadrul
acelorasi limite (Tn functie de diagnostic).
In cadrul acestei regiuni se executa masajul zonal pe antebra|. manevrele pe care se
pune accentul fiind framantatul §i frictiunea.

. ANTEBRATUL DREPT

301
Pozit,ia pacientului: in sezut pe scaun.
Pozi{ia maseurului: in ortostatism. lateral dreapta sau in fata mainii pacientului

1. NETEZIREA

a. Netezirea cu o mSnS
Linia 1 - grupa de muschi de pe partea cubitala. Mdna stanga sustine fata dorsala a
mainii pacientului (In supinatie), iar degetele de ta mana dreapta se pozitioneaza astfe:
degetele 2. 3. 4, 5 pe partea dorsata a degetelor pacientului si policeie pe partes latero-
externa (cubitala) si palmara. Se efectueaza netezirea pe degete, pe partea cubitala a
mdinii si a articulatiei. Se continua pe antebrat. cu policeie pe santul dintre grupele de
muschi de pe partea anterioara, iar cu indexul si celelalte degete pe santul dintre grupa de
muschi cubitala §i muchia cubitala (Tntre deschiderea acestora afiandu-se grupa de
muschi de pe partea cubitala). pdna la articulatia cotului.
De aici, palma aluneca pe partea antenoara a bratului, cu pohcele pe santul de pe
partea latero-externa dintre grupele de muschi antenoara 5I posterioara, iar cu indexul si
celelalte degete pe §antul de pe partea latero-interna. pdna la articulatia umarului. Se
revine s' se reia.
Unia 2 - grupa de muschi de pe panea radiaia. MSna dreapia sustine fala palmara a
mainii pacientului (In semipronatje), iar degetele de la mana stanga se pozitioneaza astfel:
degotele 2, 3, 4 , 5 pe partea dorsaia a mainii pacientului si policele pe partea radialS si
palmara. Se efectueaza netezirea pe mdna si pe partea radiaia a articulatiei. Se continua
pe antebrat. cu policele urmarind sanlul dintre grupele de muschi de pe panea antenoara,
iar cu indexul si celelalte degete. pe santul dmtre grupele de muschi 'adiaia si posterioara
(intre deschiderea acestora aflandu-se grupa de muschi de pe oartea radiald) pana la
articulatia cotului.
De aici. palma aluneca pe partea postenoara a brafului. cu policele pe santul de pe
partea Iatero-externa dintre grupele de muschi antenoara si posterioara. iar indexul s
celelalte degete pe santul de pe partea latero-interna. pSna la articulatia umarului. Se
revine si so reia.
Unia 3 - grupa de muschi de pe partea posterioara. Pozitia mdinii pacientului este
aceeasi cu coa de la linia 2. Palma mdinii stdngi se fixeazd pe partea posterioara a
articulaliei pumnului. cu policele pe sanlul dmtre muchia radiald si grupa de muschi
poslerioard, Iar cu indexul pe sanlul dintre muchia cubitala si grupa poslerioara. Urmarind
aceste santun. se efectueazd netezirea pdna la articulatia cotului Se revine si se reia.

b. Netezirea cu mai multe degete


Linia 1 - partea antenoard. Cu mdna stanga. se sustine fata dorsaia a mdinii
pacientului (In supinatie), iar cu degetele mdinii drepte se efectueaza netezirea pe fa|a
palmara a degelelor. pe metacarpiene si pe articulatia pumnului. Se continua pe antebrat
(cu degetele 2. 3. 4 pe sanlurile dintre muschii §i grupele de muschi de pe partea
anterioara, policele pe muchia radiald. iar degetul mic pe muchia cubitala) pSnd la
articulatia cotului. de unde. degetele aluneca pe partea anterioard a brafului printre
tendoane, muschi $i fasdi musculare. pdnd la articulatia umarului. Se revine s> se reia.
Linia 2 - partea postenoard. Cu mdna dreaptd. se sustme faja palmara a mainii
pacientului (In usoara pronatie). iar cu degetele mdinii stangi se efectueazd netezirea,
incepand de pe fata dorsaia a degetelor s< continudnd pe spatiile mtermetacarpiene.
carpiene si antebrat (degetele 2. 3 }i 4 pe sanlunle dintre muschii de pe partea
posterioara, policele pe partea radiaia $i degetul mic pe partea cubitala) pdna la articulatia
cotului, de unde degetele aluneca pe partea posterioara a bratului printre tendoane,
muschi si fascii musculare, pdnd la articulatia umarului. Se revine s< se reia.
Se intercaleaza netezirea cu o mdna si se trece la framantat.

302
2. FRAMANTATUL

a. FrSmdntatuI cu o minS
Unia 1 - grupa da muschi de pe partea cubitala. Cu mana stanga. se sustine fala
dorsala a mainii pacientului (In supinatie). Mdna dreapta se fixeaza pe partea cubitala. cu
degetele 2. 3. 4. 5 pe partea dorsaid. iar policeie pe fatia palmara (intre acestea se alia em
men la hipotenard). Se efectueaza framantatul pe eminen(a hipotenard si. in continuare, pe
aniebrat. cu policeie pe santul dintre grupele de muschi de pe partea antenoara. iar
indexul si celelalte degete pe santul dintre grupa de muschi cubitala si muchia cubitala
(intre deschideroa acestora se afla grupa de muschi de pe partea cubrtaia). Urmannd
aceste sanluri. se continud framantatul (adundnd concomitent cu policeie si indexul) pdna
la articulatia cotului.
Oe aici, palma aluneca pe partea anterioara a bratului, cu policeie pe santul de pe
partea latero-oxterna dintre grupele do muschi antenoara si posterioara, iar Indexul si
celelalte dogete pe sanlul de pe partea latero-interna (intre deschiderea acestora se alia
grupa de muschi antenoara a bratului). Urmarind aceste santuri. se exocutd frdmdntatul
pdnd la articulatia umdrului. Se revine $i so reia.
Unia 2 - grupa de muschi de pe partea radiald. Cu mdna dreaptd se sustine fata
palmard a mdinii pacientului (in pronabe). iar mdna stdnga se fixeaza pe partea radiala a
policelui. pe eminentia tenara. Se efectueaza frdmdntatul pe aceasta s>- in continuare. pe
aniebrat. cu policeie pe santijl dintre grupele de muschi de pe partea antenoara. iar cu
indexul s< celelalte degete pe sanlul dmtre grupele de muschi radiald si postenoara (Intre
acestea afldndu-se grupa de muschi de pe parlea radiala). Urmannd aceste sanluri. se
executd framdntatul (adundnd concomitent cu policeie §i indexul) pdnd la articulatia
cotului.
De aici. palma aluneca pe parlea posterioara a bratului. cu policeie pe santul de pe
partea latero-externd dintre grupele do muschi antenoard S' postenoara. iar Indexul %i
celelalte dogoto pe san(ul de pe partea latero-interna. Urmarind aceste sanluri, se executa
frdmdntatul pana la articulalia umdrului. Se revine si se reia.
Unia 3 - grupa de muschi de pe partea postenoara. Pozitia mdinii pacientului este
aceeasi ca cea de la linia 2. Mdna stdngd se fixeazd pe partea postenoara a articulatiei
pumnului. cu policele pe santul dintre grupele de muschi radiald s1 postenoara. iar indexul
si celelalte degete pe santul dintre grupa postenoara $i muchia cubitala (intre deschiderea
acestora se afld grupa de muschi posterioara). Urmarind aceste santun. se executd
framdntatul (adunand concomitant cu policeie s' mdexul). pdnd la articulalia cotului. Se
revine si se reia.
Se intercaleaza netezirea cu o mand si so trece la framantatul cu doud maini.

6. FrSmSntatuI cu douS maini


Pozilia mdinii pacientului: Tn supinatie. pe coapsd. Pozitia maseurului: in lateral.
Linia 1 - gnjpa de muschi de pe partea cubitald. Mana dreapta se fixeaza pe panea
cubitald. cu degetele 2. 3. 4. 5 pe panea dorsaia, iar policele pe fala palmara. mana stanga
fiind oglinda mdinii drepte (intre acestea se afla eminenfa hipotenara). Se efectueaza
framantatul pe eminent^ hipotenara si, in continuare. pe antebra(. cu policele pe sanlul
dintre grupele de muschi de pe panea anterioara. iar indexurile si celelalte degete pe
sanlul dintre grupa de muschi cubitala si muchia cubitala (Intre deschiderea acestora se
afia grupa do muschi de pe partea cubitala) Urmdrind aceste sanluri, se continud
framantatul (adunSnd concomitent cu policele s' indexurile) pdnd la arliculalia cotului.
De aici, palmele aluneca pe partea anterioara a bratului, cu policele pe sanlul de pe
panea latero-extorna dintre grupele de muschi anterioara s\ postenoara. iar indexurile si
celelalte degete pe santul de pe partea latero-interna (intre deschiderea acestora se afia
grupa de muschi antenoara a bratului). Urmarind aceste santuri, se executa framantatul.
pana la arttcu!a|ia umarului Se rev me s> se reia.
Lima 2 - grupa de muschi de pe partea radiaia. Mana dreapta se fixeaza pe partea
radiaia a policelui. pe eminenla tenara. mana stanga fiind oglinda mdinii drepte. Se
efectueaza framantatul pe emmenta tenara §>. in contrtuare. pe antebrat. cu indexurile

303
pe santul dmtre grupele de muschi de pe panea anterioara, iar cu policele pe sanhjl dintre
grupa de muschi radiaia $i posterioara (intre acestea afiandu-se grupa de muschi de pe
partea radiald) Urmannd aceste sanluri, se executa frdmdntatul (adundnd concomitent cu
policele $■ indexurile) pdna la articulatia cotului.
De aid, se rotesc mainile 5< aluneca pe partea posterioard a bratului, cu policele pe
santul de pe partea latero-externd dintre grupele de muschi anterioard $i posterioara, iar
indexurile §i celelalte degete pe santul de pe partea latero-internd. Urmdrind aceste
San(uri, se executa frdmdntatul pdnd la articulatia umarului. Se revine $i se reia
Linia 3 - grupa de muschi posterioara. Pozitia mainii pacientului este aceoasi cu cea
de la linia 2. Palma mdinii drepte se fixeaza pe partea posterioara a articulatiei pumnului.
cu policele pe sanlul dintre grupa posterio-:ra si muchia cubitald. tar indexul 51 celelalte
degete pe sant,ul dmtre grupele de muschi radiald $1 postenoard (intre deschiderea
acestora se afla grupa de muschi postenoara). mdna stdngd fund oglmda mdmn drepte.
Urmdnnd aceste san(un. se executa framantatul (adundnd concomitant cu poiicele s1
mdexurile). pdna la art>cula[ia cotului Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirea cu o mana 51 se trece la frdmdntatul In contratimp.

c. Frimintatul In contratimp
Pozitia pacientului. a maseurului si a mainilor acestuia, precum s< liniile cu limitele lor
sunt identice cu cele de la frdmdntatul cu doud mdini.
Se efectueazd netezirile specifice si se trece la framantatul sub forma de geluire.
Framantatul se repeta de 3-5 ori, pe acelasi traseu §i Tntre aceleasi limite (Tn functie
de diagnostic). Intensitatea, durata compresiunitor si amplitudinea zig-zagului variaza In
functie de efectul urmant si pot creste sau scadea odata cu repetarea seriei de manevre.
Se intercaleaza netezirile specifice (indeosebi netezirile cu ultima falanga sau cu toate
falangele de la unul sau mai multe degete si netezirile cu partea cubitala a mainii) $i se
trece la framantatul sub forma de geluire.

d. FramSntatuI sub formS da geluire


Geluirea se aplica pe s' printre elementefe articulare (capsule, ligamente). pe s
1

printre tendoane, muschi. epiderma cicatnzata (cicatrice cheloide). tesuturi conjunctive,


aponevroze (palmara $r plantara). pe s' printre spatiile interverlobralo s» intercostale,
tarsiene. metatarsiene, falange. carpiene. metacarpiene. pe suprafa(a libera a oaselor
lungi (tibie. radius, ulnd. crestele s< muchiile oaselor). pe regiunea capului (fata, frunte.
calota) s' pe regiunea abdomnaia (inclusiv colon).
Framantatul sub forma de geluire prelucreaza tegumental si tesutunle subcutanate
prin compresiuni intre fata palmara a ultimei falange (de la unul sau mai multe degete) $i
periost

Efectelo specifice ale trSmantatului sub forma de geluire:


- cresterea hiperemiei locale (prin Tmbunataurea circulatiei. Inclusiv la niveiul
periostului);
- mobilizarea $1 indepartarea depunerilor de minerale; mobilizarea, desprinderea si
diminuarea aderentolor cheloide.

Tehnica de execute:
Geluirea se efectueaza cu ultimele falange de ta degetele 2 51 3 sau cu ultimele
falange de la degetele 2. 3, 4, 5.
Mana este lipita de tegument sau este suspendata sub limita inferioara a zonei de
tratat, cu ultima falanga a degetelor lipita de tegument, pe liniile indicate, la limita infe-
rioara a zonei de tratat. Se executa geluirea prin tragerea degetelor spre palma (cea 2-4
cm. prin flectare). Palma se ridica de pe tegument, sprijlnindu-se pe podul acesteia.
Concomitent cu tragerea degetelor, ultima falanga executa S compresiuni. Mana ia
1

304
aspect de caus. cu sprijin pe podul palmei si pe ultimele falange (care ajung Tn
hiperextensie). Manevra nu va avea efectul scontat daca nu se respecta cu strictete aceste
pozitionari.
Apoi, degetele revin la pozi(ia initials (cu palma lipita de tegument, pentru indepartarea
stazelor produse de compresiuni), aluneca cea 2-4 cm (in sensul circulatiei d. Geluirea
Unia 1 - partea antenoara. Cu mana stdngd, se sustine fata dorsaia a
mainii pacientului (in supinatie), iar cu degetele mainii drepte se
executa geluirea pe fata palmara a degetelor. pe 31 printre
metacarpiene. carpiene. pe articulatia radioulnara. pe partea anterioara
a antebratului (cu degetele 2, 3 si 4 pe san(urile dintre muschii si grupele
de muschi de pe partea antenoara, cu policele pe muchia radiaia, iar cu
degetul mic pe muchia cubitald) pdna la articulatia cotului. Se continua
pe partea anterioara a bra(ului, pe si pnntre tendoane, santijnle dintre
muschi si fascn musculare. pdna la articulatia umArukji. Se revine s> se
reia.
Unia 2 - partea postenoard. Cu mana dreapta. se sustine fata palmara a
mamii pacientului (in pronatie), iar cu degetele mainii stangi se executa
geluirea pe degete. apoi. pe 51 printre oaseie metacarpiene. carpiene.
articulatia radioulnara. pe panea postenoara a antebratului (cu degetele
2. 3 si 4 pe sanlunle dmtre muschii de pe panea postenoard. cu policele
pe muchia radiaia 51 cu degetul mic pe muchia cubitald) pdna la articulatia
cotului. Se continua pe partea posterioara a bratului, pnntre tendoane,
muschi §1 fascii. pdnd la articulatia umdrului. Se revine si se reia.
in cadrul masajului zonal se inslsta cu geluirea pe sanlul dintre radius
§1 ulna si pe muchiile laterale ale acestora.
Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la frictiune.

3. FRICTIUNEA SI FRICTIUNEA CU VIBRATII

Linia 1 - partea antenoara. Cu mdna stanga. se sustine fata dorsaia a


mdinii pacientului (in supinatie), iar cu degetele mdinii drepte se
executa frictiunea pe fata palmara a degetelor. apoi pe S' printre
metacarpiene, carpiene, pe articulatia radioulnara. pe partea antenoara
a antebratului (cu degetele 2. 3 s" 4 pe sanlurile dmtre muschii $i
grupele de muschi de po partea antenoard. cu policele pe muchia
radiaia. iar cu degetul mic pe muchia cubitala) pdna la articulatia cotului.
Se continud pe partea anterioara a bratului. pe s1 prmtre tendoane. pe
santurile dintre muschi 51 fasoi musculare. pdna la articulatia umdrului Se
revine 51 se reia.
Lima 2 - partea postenoara. Cu mdna dreaptd, se sustine fata palmara a
mamii pacientului (In pronatie), iar cu degetele mainii stdngi se executa
fncliunea pe degete. apoi pe si printre oaseie metacarpiene. carpiene. pe
articulatia radioulnara. pe partea posterioard a antebratului (cu
degetele 2. 3 si 4 pe santurile dmtre muschii de pe partea posterioara, cu
policele pe muchia radiaia si cu degetul mic pe muchia cubitald) pana la
articulatia cotului. Se continua pe partea posterioard a bratului, pnntre
tendoane, muschi Si fascii, pdnd la articulatia umdrului. Se revine si se
reia.
In cadrul masaiuiui zonal, so msista cu frictiunea po spatiul dinlre radius 51 ulna si pe
muchiile laterale ale acestora.
Se intercaleaza netezirile specilico s\ se trece la batere.

4. BATEREA

305
Cu mana stanga. se sustine lata dorsaia a mamii pacientului (in supinatie), iar cu mana
dreapta. so executa baterea cu partea cubitala 51 baterea sub forma de ciupitura pe partea
anterioard si posterioara a antebratului si a bratului: pe fata palmara se executa baterea
cu partea cubitala si baterea cu pumnul.
Se intercaleaza netezirea cu o mdna $i se trece la vibratii.

5. VIBRATIILE

a. Vibratiile cu o man$
Unia 1 - pariea anterioard. Cu mana stdngd. se sustine lata dorsaia a mamii
pacientului (In supinatie). iar cu palma mdinii drepte se executd vibratii pe fata palmara a
degetelor. pe palma. pe partea antenoard a antebratului 51 bratului. pdnd la articulatia
umdrului. Se revine si se reia.
Unia 2 - partea posterioara. Cu mdna dreaptd se susfine fata palmara a mdinii
pacientului (In usoara pronatie), iar cu palma mdinii stangi se executa vibratii pe fata
dorsaia a degetelor si a mainii. apoi pe antebrat si bra(, pdna la articulatia umdrului. Se
revine 51 se reia.

b. Vibratiile cu mai multe degete


Linia I - partea antenoard. Cu mdna stdngd. se sustine fata dorsaia a mamii
pacientului (in supinatie), iar cu degetele mainii drepte se efectueazd vibratii pe fata
palmara a degetelor, pe metacarpleno si pe articulatia pumnului. Se continuft pe antebrat
(cu degetele 2. 3 si 4 pe sanlunle dintre muschii si grupele de muschi de pe partea
antenoard. policele pe muchia radiald. degetul mic pe muchia cubitald) pdnd la
articulatia cotului. de unde degetele alunecd pe partea antenoard a bratului pnntre
tendoane. muschi si fascii musculare. pana la articulatia umdrului. Se revine 51 se reia.
Linia 2 - partea postenoara. Cu mana dreapta se sustine fafa palmara a mdmn
pacientului (In usoara prona(ie), iar cu degetele mdinii stdngi se efectueazd vibratii,
incepdnd de pe fala dorsaia a degetelor §i continudnd pe spaliile mtermetacarpiene.
carpiene si antebrat (degetele 2, 3 si 4 pe sanlunle dintre muschii de pe partea
postenoard. pohcele pe muchia radiald S' degetul mic pe muchia cubitald) pana la
articulalia cotului, de unde degetele aluneca pe partea poslerioara a
bralului printre lendoane, muschi si fascii musculare, pana la articulalia
umarului. Se revine si se reia. Se intercaleaza netezirea cu o mSn3 si se
trece la manevre ajutatoare.

B. MANEVRE COMPLEMENTARE RULATUL SI CERNUTUL


MSna pacientului este pe sold. Se efectueaza rulatul $\ cernutul pe
antebral si brat;.

TRACVUNILE

• Cu mdna stdnga se fixeaza bratijl pacientului. iar cu mana dreapta


se prinde mana acestuia si se executa tracliuni si tracliuni cu scuturdturi
din articulalia cotului §1 pumnului.
• Tracliuni din articulalia radioulnara, din articulaliile intercarpiene,
carpometacar-piene, metacarpofalangiene si interfalangiene.

COMPRESIUNILE

Compresiuni pe epifize (radiala §i ulnara).


Se intercaleaza netezirea cu o mdna si se trece la miscari.

306
C. PROCEDURI COMPLEMENTARE

MISCARILE

Pozilia maseurului: in lateral.


Se executd urmatoarele miscari; pasive, pasivo-active, active, active
cu incarcatura Si active cu opozilie.
Miscari pasive
a. Miscarile din articulatia cotului
Cu mana slanga, maseurul fixeaza braful pacientului. iar cu mana
dreapia pozi(io-nala pe partea dorsaia a articulaliei pumnului. executa
miscari de flexie si de extensie din arliculalia cotului.
b. Miscarile din articulatia radiocubilalS
Se executa miscari de pronalie si supinatie. Cu mana stanga se
fixeaza bra(ul pacientului, iar cu mana dreapta pe articulatia pumnului,
se executa miscarea de rotate interna si externa.

c. Miscarile din articulatia pumnului

Fig. 11.154. (a) - Miscari


din arltCuiaita pumnului
Mana stanga :»e pozitioneaza pe trei-
mea distala a an'.ebrabjlui (fixandu-l).
iar mana dreapta pe palma pacientului.
Se execute miscari de flexie si de
extensie a mainii pe antebrat. (fig.
11.154. a)

307
Din aceeasi pozi'ie. se executa
miscari de lateraiitate (radial s'\ cubital),
miscari de rotatte (externa §i interna),
miscari de circumduct (dreapta-stanga)
si miscari de pronalie s» supinaiie. (fig.
11.154. b)
La indicafa maseurului, pacientul
executa aceste miscari, ajutat sau
singur. in funclie de diagnostic,
maseurul exereita incarcatura sau
opozitie la miscare.
Fig. 11.154 (b) - Miscan oe
lawralitate
d. Miscarile din articuia{iiia intercarpiene
Policeie se fixeaza pe partea anterioara a carplenetor si indexurile pe partea
posterioara. Se executa. concomitent, miscari de tracUune bilaterala (cubital sj
radial) si miscari de extensie (dorsaid si palmarS).

e. Miscarile din articulable carpometacarpiene


Indexul mainii stangi se fixeaza pe parlea anterioara a carpienelor (randul 2).
iar policeie pe partea dorsala. Indexul mdinii drepte se fixeaza pe treimea distala
a metacarpienelor (partea palmarS), iar policeie pe partea dorsaid. Se executa
miscari de mobilizare din articulatiile carpometacarpiene.

f. MiscSrile din articulaliile intermetacarpiene


Mdna pacientului este Tn pronafie sau in supinatie. Policeie de la ambele
maini se fixeaza transversal, la niveiul treimii distale a metacarpienelor (pe
partea dorsala sau palmara), iar indexurile tot transversal, la niveiul treimii
distale a metacarpienelor (pe partea dorsaid sau palmara). Se executa,
concomitent, miscari de tractiune biiaterald (cubital si radial) si miscari de
extensie (dorsaid si palmara).

g. Mi$c3rile din articulaliile melacarpcfalangiene


Policeie mainii stangi se fixeaza pe partea dorsala sau palmara a mainii
pacientului. iar indexul pe partea palmard sau dorsala la niveiul treimii distale a
metacarpienelor. Policeie mainii drepte se fixeaza pe partea palmard sau
dorsaid a falangei proximaie. iar indexul pe partea dorsala sau palmara. Se
efectueaza miscari de flexie. miscari de extensie si miscari de usoara rotatie
(interna §i externa) din articulatia metacar-pofalangiand.
In acelasi mod. se executd si miscSrile din articulatia metacarpofalangiana a
policelui.
La indicatia maseurului, pacientul executa aceste miscari. ajutat sau singur.
In func$e de diagnostic, maseurul exercita incarcatura sau opozijie la miscare

h. Miscarile din articulatia inlerialangiana


Indexul §i policeie de la mdna dreapta (stanga) fixeaza falanga, iar indexul si
policeie de la mdna stanga (dreapta) mobilizeaza falanga superioara (prin
miscari de flexie. extensie si usoare rota^ii interne $i externe).
In acelasi mod se mobilizeaza toate articulatiile interfalangiene.

308
MiscSnle pasivo-active. active, active cu incSrcaturi 5/ active cu
opozitie
la .ndcaua maseurulu.. paoentui executa aceste rniscari. ajutat sau s.nqur In
Tunctje de diagnostic, maseurul exercita Incarcdiura sau opoz-tie la miscare
Se executa netezirea. v

•ANTEBRATUL STANG

-4SSA8P^8,fln9, pozi,ia
'
Dacien,ulu es,e
lden,lcd cu cea de la
6 IUI Se ChimM din a,eral dfeap,a m la,eral slt,n c
InftWrS! T T 'a,an,*-T1U' dreP' '■ CU ^ dreap,fl &> *«a
' 53 '« ~* ce face ca
stangacu^nV
(s. mvers). Manevrele se executa pe- aceieasi
antebnaul
M cu«ng - cu mana
aceieas,
XVIII. MASAJUL ARTICULATIEI MAINII (PUMNULUI)

• Delimitare zonal*
In partea infenoara, articulalia pumnului esle delimitata de extremitatea
proximaia a metacarpienelor si do randul doi de carpiene. iar in partea
superioara. de extremitatea distalS a radiusului si cubitusului.

• Descriere anatomic*
Oase:
- radius;
- cubitus;
- pnmul land de oaso carpiene (scafoidul, semilunars, plramidalul si
pisitormul) - ai doilea rand de carpiene ?i metacarpiene (cu extremitatea lor
proximaia).

Muschii care mobilizeaz* mana din articulalia pumnului:


MUSCHIORIGINEINSERTIEACTlUNEMiirolo palmar- Pe
TABELUL
epitrohlee• Pe baza metacarpianului 3 - <aUj njtVN)
antenoara- Flexor al pumnului
■ Lateralitate radiala (usoaraCubrtalul anterior-
Peep*oMee
- Pe co*o 2/3 supen-oare ale Oecranului (capul cubital)-
Pe ptstorm
■ Pe osul cu cafig
- Pe Baza metacarpianului 9• Ftexcr at pumnului
•Latorattate cubaaU (usoaraLungul extensor radial al
carpulul- Pe treimea inferioara a cam lei supraepicon-drlwno
numerate- Po fii;a posterioara a bnzoi metacarpianului 2-
Extensor al pumnului
- Laterahtaie radiala (usoarfliScurtul extensor radial al
carpului- Pe epicondii- Pe fa(a postenoara a Bezel
metacarpianului 3• Extensor al pumnului
- LateraMafe raciaifl (usoara:Cubiuiul posterior- Pe epeorxH
- Pe marginea posiero-supoiloara a cubltu-sulm- Pe baza
metacarpianului S
• Pe luBerculul intern- Extensor al pumnului
- Lateralitate cubital* (usoarti
Arttcutslfl:
- radiocarpianS;
- intercarpiana;
- carpometacarpiana.
• Delimitate regional*
Avana in vedere ca si lendoanele muschilor degetelor tree peste aceasta
articua',c tn partea infenoara regiunea este delimitate de extremitatea distala a
ultimelor falange. iar In panea superioara de articula;ia cotului.

A. MASAJUL - ORDINEA S\ TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR

Pozitia pacientului: in decubit dorsal, lateral (dreapta, stanga), ventral; in


sezut la marginea patului sau pe scaun.
Pozilia maseurului: in ortostatism; in sezut lateral, in fala articulaliei de
prelucrat.
Pozilia pacientului sj a maseurului nu so descrie la fiecare manevra, ci
numai cand se schimba.
Fiecare manevrS (cu formele ei) se repetS de 3-5 on. pe aceeasi linie si In
cadrul acelorasi limite (In functie de diagnostic).
In cadrul aceslei regiuni se executa masaiui zonal pe articulatia pumnului.
manevrele pe care se pune accentul fund geluirea si frictiunea.

1. NETEZIREA

Pozilia pacientului: In sezut, pe scaun.


Pozilia maseunjtui. in lateral dreapta.

a. Netezirea cu o mana
Unia 1 - grupa de muschi de pe partea cubitatS. Mana stSngS susline fa(a
dorsaia a mSinii pacientului (in supinatie). Degetele 2. 3. 4 si 5 de la mSna
dreapta so fixeaza pe partea dorsaia a degetelor pacientului. iar policele pe
partea Iatero-externa (cubitalft) si palmarS Se efectueazS netezirea po dogote 51.
in continuare, pe partea cubitala a mainii si a articulaliei pumnului. apoi pe
antebrat cu policele pe santul dintre grupele de muschi de pe partea antenoara.
iar cu indexul $1 celelalte degete pe sanjul dmtre grupa do muschi de pe partea
cubitala si muchia postenoara cubitala. pSnS la articulatia cotului. Se revine st se
reia.
Una 2 - grupa de muschi de pe partea radialS. MSna dreapta sustine fata
palmara a mSmii
pe partea pacientului
dorsala a mdinii(Tn semipronatie).
pacientului, Degetele
iar policeie 2. 3. 4 radiald
pe partea si 5 de si
la palmard.
mana
Se efectueazS netezirea pe mand si pe partea radiald a articulatiei. Se continud
pe aniebrat. cu policeie urmdrlnd santul dintre gnjpele de muschi de pe partea
anterioarS, iar cu indexul s\ celelalte degete urmarind santul dintre grupele de
muschi de pe partea radiala Si posterioara. pdna la articulara cotului. Se revine $i
se reia.
Linia 3 - grupa de muschi de pe partea posterioara. Palma mainii pacientului
este sustinutS de palma mdinii dreple a maseurului, In pronatie. Palma mdinii
stdngi se fixeaza pe partea postenoara a articulaliei pumnului, cu policeie pe
santul dintre grupele de muschi radiala s postenoara, iar cu indexul s* celelalte
degete pe santul dintre muchia cubitala si grupa de muschi postenoara
Urmannd aceste santun. se efectueaza notezrea pdna la articulatia cotului Se rev
no > se reia.

b. Netezirea cu mai multe degete


Linia 1 - partea anterioara. Cu mdna stdnga. se sustine fata dorsaid a mainii
pacientului (In supinatie). iar cu degelele mdinii drepte se efectueaza netezirea
pe fata palmara a degetelor, pe metacarpiene $t pe articulatia pumnului. Se
continud pe aniebrat (cu degetele 2, 3, 4 pe santurile dintre muschii si gnjpele
de muschi de po partea anterioara. policeie pe muchia radiald, iar degetul mic pe
muchia cubitalfl) pdnd la articula[ia cotului. Se revine s> se reia.
Unia 2 - partea posterioara Cu mdna dreapta. se sustine fa(a palmard a
mdim pacientului (in usoara pronatie). iar cu degetele mainii stdngi se
efectueaza netezirea. incepdnd de pe fata dorsaid a degetelor 51 continudnd pe
spatiile mtermetacarpiene carpiene si aniebrat (degelele 2. 3 si 4 pe saniunle
dintre muschii de pe partea posterioara. policeie pe muchia rao>aid $i degetul
mic pe muchia cubitalS) pdna ia articulatia cotului. Se revine 51 se roia.

c. Netezirea sub forma de pieptene


Cu mdna stanga se sustine fata dorsaid a mdinii pacientului (in supinatie). iar
cu mdna dreapta se executd netezirea pe fa(a palmara. incepand de la niveiul
degetelor. pdnd la articulatia pumnului. Se insists cu nodozitatile degetelor pe
aponevroza palmare So revine 51 se reia.
So intercaleaza netezirea cu 0 mdnd si se trece la framantal.

2. FRAMANTATUL

a. Framantatul cu o mdnd
Linia 1 - grupa de muschi de pe partea cubitala. Cu mana stanga. se
sustine fata dorsala a mainii pacientului (in supinatie) Mdna dreapta se fixeaza pe
partea cubitalS cu degetele 2. 3. 4 s* 5 pe partea dorsaid. tar policeie pe fata
palmara (intra acestea se afld emnema hipoienard). Se efectueaza framantatul
pe emnenta hipotenard yi, In
continuare, pe aniebrat, cu policeie pe sanlul dintre grupele de muschi de pe
partea anterioara, iar indexul $i celelalte degete pe sanlul dintre grupa de muschi
cubitala sj muchia posterioara cubitalS (intre deschiderea acestora se afla grupa
de muschi de pe canea cubitala). Urmarind aceste santijn. se continua
framantatul (adunand concomitent cu policeie S> Indexul) pana la articulatia
cotului. Se revine si se reia.
Unia 2 - grupa de muschi de pe partea radiala. Cu mSna dreapta se susline
fala palmara a mainii pacientului (in pronalie), iar mana stSnga se fixeazS pe
partea radialS a coiicelui, pe eminenla tenara. Se efectueaza framantatul pe
aceasta si. In continuare, pe antebrat cu policeie pe santul dintre grupele de
muschi de pe partea anterioara, iar cu -dexul §i celelalte degete pe sanlul dintre
grupa de muschi radiala si posterioara (intre acestea aflandu-se grupa de
muschi de pe partea radiala). Urmarind aceste sanluri, se executS framantatul
(adunSnd concomitent cu policeie §i indexul) pSna la articulalia cotului. Se revine
si se reia.
Linia 3 — grupa de muschi de pe partea posterioara. Palma mainii
pacientului este in pronalie. sustinuta de palma mSinii drepte a maseurului. MSna
stanga se fixeazS pe cartea posterioara a articulaliei pumnului, cu policeie pe
sanlul dintre grupele de mu$chi •adialS §i posterioarS, iar indexul si celelalte
degete pe santul dintre grupa de muschi posterioara s> muchia cubitalS (Intre
deschiderea acestora se afIS grupa de muschi posterioarS). UrmSrind aceste
santun. se executa framantatul (adunSnd concomitent cu ndexul si policeie)
pana la articulatia cotului. Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirea cu o mana si se trece la framSntatuI cu douS
mSini.

6. FrSmSntatuI cu doua" mSini


Pozilia mSinii pacientului: Tn supinatie. pe coapsS. Pozitia maseurului; in
lateral,
Linia 1 — grupa de muschi de pe partea cubitalS. MSna dreapta se fixeaza pe
partea cubitalS, cu degetele 2, 3, 4 si 5 pe partea dorsals, iar policeie pe fata
palmara, mSna stanga fiind oglinda mainii drepte (intre acestea se afta eminenta
hipolenata). Se efectueaza framSntatuI pe eminenta hipotenarS si. in
continuare, pe aniebrat, cu policeie pe sanlul dintre grupele de muschi de pe
partea anterioarS. iar indexurile si celelalte degeie pe santijl dintre grupa de
muschi cubitala s\ muchia posterioarS cubitalS (Tntre deschiderea acestora se
afla grupa de muschi cubitald). UrmSrind aceste sanluri. se continua framSntatuI
(adunSnd concomitent cu policeie si indexurile) pSnS la articulalia cotului Se
revine si se reia.
Linia 2 - grupa de muschi de pe partea radiala. MSna dreaptS se fixeaza pe
partea radiala a policelui, pe eminenta tenarS, mSna stSnga fiind oglinda mainii
drepte. Se efectueazS framantatul pe eminenta tenara si. In continuare, pe
aniebrat, cu indexurile pe santul dintre grupele de muschi de pe partea
-

313
Fig. 1.18 - Framanlaiui sub
forma de geluire

venoase) si
continuare, misc
aproape Tn apro
superioara a zon
revine la limita i
initiala si se reia
Pentru prelu
(umarului. co
interfalangienelo
genunchiului, gl
capului (fala, fr
Tn care podul
sprijinit pe tegu
suspendata, iar
pe spaliile ind
executa tot p
ultima falanga
(fig. 1.18)

Seria de man
ei, iar intensita
scadea odata cu
variaza in funcl
prin suprapune
suprapunerea d
falange ale dege
Se intercalea
si se trece la fri
Unia 3 - grupa de muschi de pe partea posterioarS. MSna pacientului este
Tn pronatie pe coapsa. MSna dreaptS se fixeazS pe partea posterioarS a
articulaliei pumnului, cu policeie pe santul dintre muchia posterioarS cubilalS si
grupa de muschi posterioarS, iar cu indexul §i celelalte degete pe sanlul dintre
grupele de muschi radiala §i posterioarS (Tntre deschiderea acestora se afla
grupa de muschi posterioara), mana stSngS fiind oglinda mSinii drepte.
Urmarind aceste sanhjri, se efectueaza frSmSntatuI (adunSnd concomitent cu
indexurile si policeie). pSnS la articulalia cotului. Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirea cu o mSnS si se trece la framantatul in contratimp.
c. F r a m a n t a t u l i n c o n t r a t i m p
Pozilia pacientului, a maseurului si a mainilor acestuia este identica cu cea
de a frSmSntatuI cu douS mSini. Preiucrarea in contratimp se face pe aceleasi
linii $i in aceleasi limite.
Se efectueaza netezirile specifice si se trece la frSmSntatuI sub forms de
geluire.
d . Geluirea
Unia 1 - parlea anterioara. Cu mana stanga, se susline fala dorsalS a mSinii
pacientului (in supinatie), iar cu degetele mainii drepte se executS geluirea pe
fata palmarS a degetelor. pe si printre metacarpiene, carpiene, pe articulatia
radioulnara, pe partea anterioara a antebratului (cu degetele 2, 3 ?i 4 pe
saniunle dintre muschii §i grupele de muschi de pe partea anterioarS. cu
policeie pe muchia radiala, iar cu degetul mic pe muchia cubitalS) pSnS (a
articulatia cotului. Se revine si se reia.
Unia 2 - partea posterioara. Cu mana dreaptS, se sustine fala palmara a
mSinii pacientului (if pronatie), iar cu degetele mainii stangi se executa geluirea
pe degete apoi, pe si printre oasele metacarpiene. carpiene, articulatia
radioulnara. pe partea posterioara a antebratului (cu degetele 2. 3 si 4 pe
saniurile dintre muschii de pe panes posterioara, cu policeie pe muchia radialS §i
cu degetul mic pa muchia cubitalS) pSnS la articulatia cotului. Se revine si se
reia.
Se intercaleazS netezirile specifice s\ se trece la fricliune.

3. F R I C J I U N E A $1 F R I C T I U N E A C U V IB R A T I I

Linia 1 - partea anterioarS. Cu mSna StSngS, se sustine fala dorsals a


mainii pacientului {in supinatie), iar cu degetele mSinii drepte se executS
fricliunea pe fata palmarS a degetelor, apoi pe si printre metacarpiene,
carpiene, pe articulatia radioulnara, pe partea anterioarS a antebratului (cu
degetele 2, 3 si 4 pe saniurile dintre muschii si grupele de muschi de pe partea
anterioarS. cu policeie pe muchia radiala. iar cu degetul mic pe muchia cubitala)
pana la articulatia cotului. Se revine si se reia.
Linia 2 - partea posterioarS. Cu mSna dreaptS, se susline fata palmarS a
mSinii pacientului (in pronatie), iar cu degetele mainii stangi se executa
frictiunea pe degete. apoi pe s' pfintre oasele metacarpiene, carpiene, pe
articulatia radioulnara, pe parlea posterioara a antebratului (cu degetele 2. 3 si 4
pe santurile dintre muschii de pe partea posterioara, cu policele pe muchia
radiaia si cu degetul mic pe muchia cubitala) pana la articulatia cotului. Se
revine si se reia.

390
. MASAJUL ZONAL

1. NETEZIREA

a. Netezirea cu partea cubitala"

Fig. 11.155 (a) - Netezcea


cu panea cubilela
pe partea
antenoara.
Partea anterioarS
Mana pacientului se fixeaza in
supinatie. Cu degetele 2-5 de la mSna
stanga, se sustine partea dorsaia a
antebratului pacientului. iar cu podul
palmei se sustine mana pacientului in
flexie de 30-40 grade. Cu par-tea
cubitala a mainii drepte fixata pe linia
articulara anterioara. se efectueaza
netezirea transversals, incepand; de pe
partea radiaia, pana pe partea cubitala a
articulatiei. Se revine si se reia. (fig.
11.155. a)

390
Partea dorsaia

Cu degetele 2-5 de la mana dreaptS


se sustine partea anterioara a
antebratului pacientului. iar cu podul
palmei se fixeazS mana pacientului in
extensie de 30-40 grade (mSna fiind in
pronatie). Cu partea cubitala a mainii
stangi fixata pe linia articulara
posterioara se efectueazS netezirea
transversals, incepand de la partea
radialS pana pe partea cubitala. Se
revine §i se reia. {fig. 11.155. b)
Fig. 11.155 (b) - Netezirea cu partea
cubitala pe partea odrsald.

Fig. 11.156 - Neie2irea cu


wdcxu'He si policeie (cu mana
in supinatie).
b. Netezirea cu indexurile si
policeie
Pozi{ia mainii in supinatie:
cu degetele 3, 4 si 5 de la ambele
maini. se sustine mdna pacientului
Tn supinatie. Degetele ara-taioare

390
se fixeaza pe partea postenoara a
liniei articulare. petrocute unul pe
ISnga allul, iar policeie pe partea
anterioara. Se executa netezirea pe
ambele parti ate liniei articulare
(transversal), din partea mediana a
articulatiei spre partite laterale
(radiala si cubitala). (fig. 11.156)
Netezirea se poate executa
concomitent (cu degelele aratatoare
si police) sau alternativ. Se revine si
se reia.

Pozitia mSinii in pronatie: cu


degetele 3, 4 si 5 de la ambele
maini se sustine mdna pacientului
in pronatie. Degetele aratatoare se

Fig. 11.157- Neteznea cu


inflexunie si policed (cu mana
In pronatie).
fixeaza pe partea antenoara a liniei
articulare, petrecute unul pe langS
altul. iar policeie pe partea
posterioara. Se executa netezirea
pe ambele parti ale liniei articulare
(transversal) din partea medians a
articulatiei spre partile laterale
(radiala si cubitalS). Se revine si se
reia. (fig. 11.157)
Netezirea se poate executa
concomitent (cu degetele
aratatoare si police) sau alternativ.
c. Netezirea longitudinals
Partea anterioara
Mana pacientului este tn supinatie, sustinuta de palma mainii stangi
a maseurului. Netezirea se executS cu degetele mSinii drepte. pe fata
palmara a mainii pacientului, printre tendoane. ligaments, oase

390
carpiene si articulatia radioulnara pana la treimea medie a antebratului.
Se revine si se reia,

Partea postorioara
MSna pacientului este Tn pronatie, sustinuta de palma mainii drepte
a maseurului Netezirea se executa cu degetele mSinii stSngi a
maseurului. pe partea dorsala a mainii pacientului. pe si printre oasele
metacarpiene, carpiene, tendoane sj ligaments si. mai departs, pe
articulatia radioulnara, pans la treimea medie a antebratului. Se revine
si se reia.
2. GELUIREA
• Partea antenoard
Geluirea transversals: mana
pacientului este in supinatie Cu
degetele mainii stangi (2-5), se S J .;
m; partea dorsaia a antebratului
pacientului, iar cu podul palmei se
fixeaza mana In flexie.
Gekjrea se executa cu mana
dreapta. cu unul sau doua dogoto
sau deget pe deget. pe unia
articulara antenoara. transversals,
de pe partea cubitala pana pe par-
tea radiald a articulatiei pumnului.
Fig. 11.158 - Golui'ca zonala pe
articulara pumnului (mana In
Se revine si se reia. (fig. 11.158) supinaiie).

Geluirea longitudinals: mana pacientului este in supinatie. Cu


degetele mSinii stSngi (2-5). se sustine partea dorsaia a antebratului
pacientului, Iar cu podul palmei se fixeaza mana. Geluirea se executS cu
mai multe degete de la mSna dreapta. pe partea anterioarS, TncepSnd
de pe fata palmara a mainii, printre tendoane. ligamente, oase carpiene
si articulatia radioulnara pana la treimea medie a antebratului. Se
revine S' se reia.

• Partea postenoara
Geluirea transversals: mana
pacientului este in pronatie. Cu
degetele mSinii drepte (2-5), se
sustine partea anterioara a
antebratului pacientului. iar cu
podul palmei se fixeazS mSna in
extensie.
Geluirea se executa cu mana
stanga, cu unul sau douS degete.
sau deget pe deget, pe partea

390 Fig. 11,159 Geluirea zonala


pe articulara pumnului (mana
in pronat,ie).
dorsaia, transversal, pe articulatia
radiocarpiana. pe articulaliile inter-
carpiene si carpometacarpiene,
incepand de pe partea cubitalS,
pSnS pe partea radiaia a articulatiei
pumnului. Se revine si se reia.

390
• Partea posterioarS
Fricliunea transversals; mana pacientului este In pronatie. Cu
degetele mSinii drepte (2-5). se sus(ine partea antenoara a antebratijlui
pacientului. iar cu podul palmei se fixeazS mana in extensie
Frictiunea se executd cu mana stdnga. cu unul sau doud degete. sau
deget pe deget, pe partea dorsaid. transversal, pe articulatia
radiocarptana. pe articulatiile intercarpiene si carpometacarpiene.
incepand de pe panea cubitala. pdnd pe partea radiala a articulatiei
pumnului. Se revine si se reia

Frictiunea longitudinals: mdna pacientului este in pronatie. Cu


degetele mdinii drepte (2-5), se sustine partea anterioarS a antebratului
pacientului. tar cu podul palmei se fixeazd mdna.
Frictiunea se executa cu degetele mdinii stdngi a maseurului. pe
partea dorsaid. incepand de pe si prlntro oasele metacarpiene.

394
□eparte, pe articulatia radioulnara, pana la treimea media a antebratului. Se
revine si se reia.

Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la batere. 4. B A T E R E A P E

ANTEBRAT SI PALMA

Cu mdna stanga. se sustine fala dorsaia a mainn pacientului (In supinatie).


iar cu mana dreaptd (pe partea antenoara si posterioara a antebratului). se
executa baterea cu partea cubitala si baterea sub formd de ciupitura. iar pe fala
palmara baterea cu partea cubitala si baterea cu pumnul.
Se intercaleaza netezirea cu o mdna si se trece la vibratii.

5. VIBRATIILE

a.Vibratiile cu o man*
Una 1 - partea antenoara. Cu mana stanga se sustine fata dorsaia a mainii
pacientului (in supinatie). ia' cu palma si cu degetele mdinii drepte se executa
vtbratii pe la(a paimard a degetelor, pe palmd. pe panea anterioard a
antebratului. pana la articulatia cotului. Se revine si se reia.
Linia 2 - partea posterioard. Cu mdna dreapta se sustine fa(a palmara a
mdinii pacientului (in usoara pronatie), iar cu palma si cu degetele mdinii stdngt
se executa vibralii pe fala dorsaia a degetelor, pe partea dorsaia a mainii si a
antebratului, pdnd la articulatia cotului. Se revine si se reia

b.Vibratiile cu mai multe degete


Lima 1 - partea antenoard Cu mdna stanga. se sustine fata dorsaia a
mdmn pacientului (In supinatie). iar cu degetele mamii drepte se efectueaza
vibratii pe fata palmara a degetelor, pe metacarpiene si pe arliculalia pumnului.
Se continua pe antebra( (cu degetele 2. 3 si 4 pe sanlunle dintre muschii si
grupele de muschi de pe partea anlerioard. cu policele pe muchia radiaia, iar cu
degetul mic pe muchia cubitald) pdnd la arliculalia cotului. Se revine si se reia
Linia 2 - partea posterioard. Cu mdna dreapta. se sustine fata palmara a
mftmii pa&entului (in pronatie). ar cu degetele mainii stdngi se efectueaza
vibratii. Incepdnd de pe fata dorsaia a degetelor $i conbnuand pe spatiile
intermetacarpiene. carpiene si antebrat (cu degetele 2. 3 si 4 pe sanjurie dmtre
muschii de pe partea posterioard, cu policele pe muchia radiald 91 cu degetul
mic pe partea cubitala) pdna la articulatia cotului. Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirea cu o mdnd.

395
c. Vibratiile zonale
• Vibratiile cu parlea
cubitalS Parlea anterioara
Mana pacientului se fixeaza in supinatie. Cu degetele 2-5 de la mana stSngS,
se sustine partea dorsalS a antebratijlui pacientului. iar cu podul palmei se
sustine mana pacientului in flexie de 30-40 grade. Cu partea cubitalS a mSinii
drepte fixata pe linia articulara anterioarS, se efectueaza vibratii transversale.
incepand de pe partea radiala. pana pe partea cubitalS a articulatiei. Se revine si
se reia.

Partea dorsala
Cu degetele 2-5 de la mSna dreaptS se sustine partea antenoara a
antebratului pacientului, iar cu podul palmei se fixeaza mana pacientului in
extensie de 30-40 grade (mSna fiind Tn pronatie). Cu partea cubitala a mSinii
stSngi fixata pe linia articulara posterioara se efectueazS vibratii transversale,
incepSnd de la partea radialS pana pe partea cubitalS. Se revine si se reia

• Vibratiile cu indexurile $i policeie


Pozitia mSinii in supinatie: cu degetele 3. 4 si 5 de la ambele maini. se
sustine mSna pacientului in supinatie. Degetele arStStoare se fixeazS pe partea
posterioarS a liniei articulare. petrecute unul pe ISnga altul. iar policeie pe partea
anterioarS. Se executS vibratii pe ambele parti ale liniei articulare (transversal).
Tncepand din partea mediana a articulatiei spre pSrJile laterale (radialS si
cubitalS).
Vibratiile se pot executa concomitent (cu degetele arStStoare si police) sau
alternativ. Se revine si se reia.

Pozitia mainii in pronatie: cu degetele 3, 4 si 5 de la ambele maini se


sustine mSna pacientului Tn pronatie. Degetele aratatoare se fixeaza pe partea
anterioarS a liniei articulare, petrecute unul pe langa altul, iar policeie pe partea
posterioarS. Se executS vibratii pe ambele parti ale liniei articulare (transversal)
incepSnd din partea medians a articulatiei spre partite laterale (radiala si
cubitala).
Vibratiile se pot executa concomitent (cu degetele aratatoare si police) sau
alternativ

• Vibratiile
longitudinals Partea
anterioarS
MSna pacientului este in supinatie, sustinuta de palma mSinii stSngi a
maseurului. Vibratiile se executS cu degetele de la mana dreapta, pe fa(a
palmara a mainii pacientului. printre tendoane, ligamente, oase carpiene si
articulatia radioulnara pana la treimea medie a antebratului. Se revine si se reia.
Panea posterioara'
Mana pacientului este in pronatie, sustinuta de palma mainii drepte a
maseurului. Vibratiile se execute* cu degetele de la mana stanga a maseurului.
pe parted dorsala a mainii pacientului, pe sj printre oasele metacarpiene,
carpiene. tendoane sj ligaments si, mai departe, pe articulatia radioulnara, pana
la treimea medie a antebratului. Se revine sj se reia.
Se intercaleaza netezirea cu palma si se trece la manevrele ajutStoare.

396
B, MANEVRE COMPLEMENTARE RULATUL SI

CERNUTUL

MSna pacientului este pe sold. Se efectueaza rulatul si cernutul pe antebraf.


Se intercaleaza netezirea cu o mana sj se trece la tractiuni sj tracliuni cu
scuturdturi.

TRACJIUNILE $1 TRACJIUNILE CU SCUTURATURI

Cu mana stdnga, se fixeaza antebratijl pacientului, iar cu degetele mainii


drepte se prind degetele pacientului si se executa tractiuni sj tracliuni cu
sculuraturl. pentru articulalia pumnului si pentru articulaliile intercarpiene,
carpometacarpiene, metacarpc-falangiene sj interfalangiene

COMPRESIUNILE

MSna pacientului este in supinatie. Cu policeie si indexul de la mdna dreaptd


fixate pe epifiza cubitala. Iar policeie s'\ indexul de la mana stdnga pe epifiza
radiala, se efectueaza compresiuni sj tracliuni in lateral.
Se intercaleaza netezirea cu o manS sj se trece la miscari.

C. PROCEDURI COMPLEMENTARE

MISCARILE

Articulatia pumnului este mobild (plunaxiald). Miscdnle care se executa sunt


miscdn pasive. pasivo-active. active, active cu incarcatura si active cu opozitie.
a. Miscarile pasive din articulatia pumnului
Mana stanga se pozitioneaza pe treimea distala a antebratului (fixandu-l), iar
mdna dreapta pe palma pacientului, Se executa miscSri de flexie si de extensie
a mainii pe antebrat.
Din aceeasi pozitie. se executa miscSri de lateralitate (radial si cubital),
miscSri de rotatie (externa si intemS). miscari de circumductie (dreapta-stanga)
$i miscari de pronatie s> supinatie.
La indicatia maseurului, pacientul executa aceste miscari, ajutat sau singur.
In functie de diagnostic, maseurul exercitS TncSrcSturS sau opozilie la miscare.

b Miscarile din articulatiile intercarpiene


Policele se fixeaza pe partea anterioarS a carpienelor si indexurile pe partea
posterioara. Se executS, concomitent, miscSri de tractiune bilateralS (cubital §i
radial) s\ miscSri de extensie (dorsaia s* palmara).

c. Miscarile din articulatiile carpometacarpiene


Indexul mainii stangi se fixeaza pe partea anterioara a carpienelor (rSndul 2),
iar policele pe partea dorsals. Indexul mSinii drepte se fixeazS pe treimea distala
a metacarpienelor (partea palmarS). iar policele pe partea dorsaia. Se executa
miscari de mobilizare din articulatiile carpometacarpiene.

396
d. Miscarile din articulatiile intermetacarpiene
Mana pacientului este in pronatie sau Tn supinatie. Policele de la ambele
mSini se fixeazS transversal, la nivelul treimii distale a metacarpienelor (pe
partea dorsalS sau palmarS), iar indexurile tot transversal, la nivelul treimii
distale a metacarpienelor (pe partea dorsalS sau palmarS). Se executS,
concomitent. miscari de tractiune bilateralS (cubital s' radial) si miscSri de
extensie (dorsaia si palmarS).

e. Miscarile din articulatia motacarpofalangianS


Policele mainii stangi se fixeaza pe partea dorsaia sau palmarS a mSinii
pacientului, iar indexul pe partea palmarS sau dorsalS la nivelul treimii distale a
metacarpienelor Policele mSinii drepte se fixeazS pe partea palmara sau dorsaia
a falangei proximale, iar indexul pe partea dorsaia sau palmara. Se efectueazS
miscari de ftexie, miscari de extensie si miscari de usoara rota(ie (interna si
externa) din articulatia metacarpofa-langianS.
In acelasi mod, se executS si miscarile din articulatia metacarpofalangianS a
policelui. La indicatia maseurului, pacientul executa aceste miscari. ajutat sau
singur. In functie de diagnostic, maseurul exercitS TncSrcSturS sau opozitie la
miscare.

396
• ARTICULATIA MAlNII STANGI

Pentru masajul articulatiei main- stang,. pozitia pacientului esle .dentica cu


cea de la masajul articulatiei mSinii drepte.
Pozilia maseurului se schimba din lateral dreapta, in lateral stSnga. ceea ce
face ca linnle prelucrate - la articulalia mSinii drepte - cu mSna dreapta sS fie
prelucrate - la articulalia mainii stdngi - cu mSna stSngS (si invers). Manevrele se
executa pe aceleasi linii cu aceleasi limite.

399
V. Ma»a|ui regiunii coopMi............,....................................................................... 148

VI. M»*a|ul articulatiei genunonlului.....................................................................—•■ l ?2

VII. Ma*a|ul gambei_________....-------------------.....-------------............-.....-----.....------- ™*


viii Ma*a|ui aitcutaf* gtenai------------------------------------------.------------------------------------- 2,6

IX Maufin iabe< pooruM...............---------------------------------------------------------------- 242

X. Masajul cegeieior de la memtxeic inferoore...............--------------------------------.......—-


263
XI. Masa|ul regiunii abdominali................................................................................
285
XII. Masajul regiunii toracale anterioare (pleptut)......~...........................................••>
302
XIII..............................................Masajul regiunii cervicala..................-
317
XIV.....................................................Masajul aracUai/ei umarului (Centura
scapulohumeral*)........................................................... --------------..........
332
XV. Ua«Mbra»ului—__----------------------------------------------------------------------------------
XVI..........................Masajul artcutafr* cotuM----------------------------------- _„
XVII Masajul amebratuiut.............--------.....................-----......................................... 3?4
XViii. Masajul articulatiei mainii (pumnului)........................~............................
......................................................................................386
XIX........................................................................Masajul maimi
proprlu-zlae.............................................................................................<•■<...... 400

XX. Masajul degetelor de la membrele suporioare.............-...................—.................... 41


$
XXI Masaiui parpi artenoere a gatufea.—.............__________------------------------------------ *33
XXIL MauM «e;e----------------------------------------------------------------------------------------------- 442

XXII Masajul Hmji_______________________-------_........-------------------------------------------...... *52


XXIV Masaiui capului (cul*l camene)—.....................................................--------........... 457

MASAJUL GENERAL...............................................................................
Bibliogralla.....................................-.......
3. FRICTIUNEA

Fricliunea se apiica pe si printre elementeie articulare (capsule,


ligament©), pe §i pnntre tendoane, muschi, epiderma cicatrizata
(cicatrice cheloide), tesutun conjunctive, aponevroze (palmard si
plantard), pe si printre spatiile intervenebrale §i intercostale. tarsiene.
metatarsiene, (alange, carpiene, metacarpiene, pe suprafala liberd a
oaselor lungi (tibie, radius, ulna, crestele $i muchiile oaselor), pe
regiunea capului (fat,S, frunte, calota) si pe regiunea abdominala
(inclusiv colon).
Pnn frictiune se prelucreaza tegumentul S' tesuturile subcutanate,
prin compresiuni Intre fatia palmara a ultimei falange (de la unul sau
mai multe degete) si periost. Fnctiunea este o manevra usor excitanta si
se apiica Tn mod deosebit In masajul de tonifiere. Pentru un efect mai
bun frictiunea se combina cu vibratia.

Efeciete generals ale frictiunii: slimularea circulatiei sangvine si


cresterea temperaturii locale; descongestionarea (esuturilor
fibroase compacte;
- Indepartarea depunerilor de sarun din tesutun:
- redarea elaslicitalii s' supletei fibrelor musculare; imbundtdtirea
Si stimularea mobilitatii elementelor articulare.

Tehnica de execuf/e:
Fricliunea se efectueaza cu ultimele falange de la degetele 2 si 3 sau
cu ultimele falange de la degetele 2. 3. 4, 5.
Mana este lipita de tegument sau este suspendata sub limita
inferioara a zonei de tratat, cu ultima falanga a degetelor lipita de
tegument, pe liniile indicate, la limita inferioara a zonei de tratat. Se
executa fricliunea prin tragerea degetelor spre palma (cea 2-4 cm, prin
flectare). Palma se ridica de pe tegument, sprijinindu-se pe podul
acesteia. Concomitent cu tragerea degetelor, ultima falanga executa si
compresiuni. Mana ia aspect de cdus, cu sprijin pe podul palmei s\ pe
ultimele falange (care sunt Tn hiperextensie). Manevra nu va avea
efectul scontat dacd nu se respecta cu strictele aceste pozitionari.
Tn continuare, degelele aluneca, cea 1-2 cm (in sensul circulatiei
venoase). cu ultima falangd a degetului (degetelor) lipita de tegument.
De aici. se aluneca cu ultima falanga in lateral dreapta. circa 0,5-1 cm.
Se revine la pozilia din care a inceput alunecarea spre dreapta. Apoi, se
aluneca spre partea stdnga. circa 0.5-1 cm. revenindu-se la pozilia din
care a inceput alunecarea spre partea stanga (miscarile seamana cu
semnul crucii).

40
XIX. MASAJUL MAINII PROPRIU-ZISL

• Delimitate zonala
in partea inferioara mana este delimitala de articulaliile
metacaipofalangiene, iar In partea superioara. de arliculalia pumnului.

* Descriere anatomic*
Oase:
- 8 carpiene;
-5
metacarpiene.
Muschi;
TABELUL II.XIX
A. MUSCHII
POLICELUI
MUSCHIORIGINEINSERT1EACTIUNEScurtul abductor (al
policelui)- Pe tuberculul scafoid
- Pe ligamentul meiar anterior al carpului- Pe baza
faiango 1 a policelui (fata externa)
- Pe expansiunea ex-tensorilor policelui- Abductor al
melacarpianului 1
- Flexor al melacarpianului 1
• Extensor al falangei distale a policeluiOpozantul (policelui)-
Pe tuberculul sca'oid ■ Pe ligamentul ineiar anterior- Pe
pflmul meia-carpian (marginea radialS). Opazipa policelui
- Adductfa si fexia. precum sj
adduc^a si rotaiia primului
metacarplanScurtul flexor (al policelui)- Pe ligamentul
Ineiar anterior al carpului
• Pe tuberculul trapezului (fasciculul extern)
- Pe primui metacarplan
- Po osul trapezoid $■ osul mare (fasciculul intern)- Pe
baza falangei 1 pe fe|ele laterale■ Plexor al falangei 1 si al
melacarpianului 1 • Adductor al policelui - OpozHia
poUcelmAdduciorul (policelui)- Pnntr-un capat oblic pe
osul mare si baza metacarpienelor 2 si 3
- Printr-un capat trans vers pe lala palmara a meta-
ciirpioneior 3 si 4- Printr-un tendon comun pe fata me-dials
a falangei proximale a pdicelu'- Flexor al falangei 1 ;i al
melacarpianului 1
- Adtiuctor al policelui
- Opozrya policelui

400
B. MUSCHII
DEGETULUI MIC
MUSCHIORIGINEINSERTIEACTlUNEPalmarul acurl• Pe
aponevroza palmar*• Pe pielea marglnii mediaie a mainii.
Increieste pielea regiurai si proiejeaz* ariera ulnara cand
pumnul «■!• stran* putemici
Flexorul scurt (al degetului mic) - Pe osul cu carlig
- Pe Iigamentul transfers al carpului- Pe lendonul abduc-
torulm degelulul 5• Flexor el degetului 5
•Abductor al degelului 6Abductorul (degetului mic)• Pe osul
pisiform - Pe Iigamentul transvers al carpului- Pe baza
falange- 1 a degetului 5 (fala cubitala)• Abductor al
degetului 5 - Flexor ai degetului 5Opozantul (degetului mlc)•
Pe osul cu carlig
• Po l^amentui transvers al carpului- Pe maromea
meot-ala a - Q in• Opoziba degetului 5C. MUSCHII
REGIUNII PALMARE
MIJLOCIIMUSCHIORIGINEINSERTIEACTlUNELombncalM
(4
muschi) - 2 lateral!
• 2 mediali• Pe fala laterala a lendoa-mtor fltxorului profund
- Pe unbelt lew ale ten-doanoior flexorului prolund- Pe
aponevroza dorsaid a degetelor 2-5- Heton ai lalangei
proximaie
- Extenson a> celonalte doua falange {nvjOcie si distala)
• Adductori al primei falangeInterososl i
a. palmari (Tn
numar do 3)
b. dorsal! (in
numar do 4) • Pe faut metacarpianului care privesle spre
axul median al mfl nil Axul median ill mainii trece prin
degetul medius
- Pe faUi mtUKarpeoetor cue imteaza spabee 1. 2. 3*4 -
Printr-un tendon subpre pe aponevroza dorsala a degetului
corespun. zator metacarpianului pe care s$> ou •v ■; ■ '-.1
(respectr. pe degetele 2-4-6)
- Pe aponevroza dorsala a degete tor. pe marginea care nu
pnveste axul manii- Flecleaza (alttnga proximaia si le
exiind pe celelalte doud
- Adductori (apropie degelele d« axul rrujjnil)
• Abductori (IrxJepArteaza degetele do axul mamn]

Articulatii:
- radiocarpiana;
- intercarpjene:
- carpometacarpiene;
- interrrietacarpiene;
- metacarpofalangiene.

• Delimitare regional*
tn partea inferioara, regiunea este delimitate de extremitatea distala a ultimelor
falange, iar in partea superioara, de articulatia cotului, deoarece muschii ale caror ten-
doane tree pe mana- se afia pe aniebrat.

A. MASAJUL - ORDINEA SI TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR

401
Pozitia pacientului: in decubit dorsal, lateral fdreapta-stanga), ventral, in se2ut la
marginea patului sau pe scaun.
Pozit,ia maseurului: In ortostatism sau in sezut lateral sau Tn fala mainii.
Pozitia pacientului si a maseurului nu se descrie la fiecare manevra, ci numai cand se
schimba.
Fiecare manevra (cu formeie ei) se repeta de 3-5 ori, pe aceeasi linie si In cadrul
acelorasi limite (In functie de diagnostic).
In cadrul acestei regiuni se executa masajul zonal pe mana. manevrele pe care se
pune accantul fiind framantatul s\ frictiunea.

. MANA DREAPTA

Pozitia pacientului: In sezut. pe scaun.


Pozitia maseurului: Tn ortostatism sau in sezut, Tn fata mainii pacientului.

1. NETEZIREA

a. Netezirea cu o man*
Unia 1 - grupa de muschi de pe partea cubitala. MSna stanga sustine fata dorsala a
mainii pacientului (in supinatie). Degetele 2. 3, 4 si 5 de la mana dreapta se fixeaza pe
panea dorsaia a degetelor pactentutut. iar potcele pe partea Iatero-externa
(cutxlata) $i palmara Se efeclueaza netezirea pe degete, pe panea cubitala a
mainii $1 a articulaliei Se continua pe antebral. cu policele pe sanjul dintre grupele
de muschi de pe partea anterioara, Iar cu indexul si celelalte degete pe sanjul
dmtre grupa de muschi cubitala si muchia postenoara cubitala (Intre deschiderea
acestora afldndu-se grupa de muschi de pe partea cubitala) pana la articulatia
cotului. Se revine 51 se reia.
Linia 2 - grupa de muschi de pe partea radiaia Mana dreapta susjme fata
palmara a mainii pacientului (In semipronatie). Degetele 2, 3. 4 si 5 de la
mdna stanga se fixeaza pe partea dorsaia a mflinll pacientului, iar policele pe
partea radiaia s> palmara. Se efectueaza netezirea po mdna 51 pe partea
radiaia a articulatiei. So continua pe antebrat, cu policele pe santul dmtre grupele
de muschi de pe partea antenoard, iar cu indexul S' celelalte degete pe sanjul
dmtre grupele de muschi radiaia si posterioara (intre deschiderea acestora
afldndu-so grupa de muschi de pe partea radiald) pand la articulatia cotului. Se
revme s> se reia.
Unia 3 - grupa do muschi do pe partea postenoara. Palma mamii pacientului
este in pronatie. sustinuta de palma mdinii drepte a maseurului. Palma mainii
stdngi se fixeaza pe partea postenoara a articulatiei pumnului. cu policele pe
santul dmtre grupele de muschi radiaia 5 1 posterioara. iar cu indexul si celelalte
degoto po sanjul dintre muchia cubitald s' gnipa de muschi posterioard
Urmannd sanlunle indicate, se efectueaza netezirea, pdnd la articulara cotului. Se
revine si se reia

6. Netezirea cu mai mullo degete


Linia 1 - partea anterioara. Cu mana stanga, se sus(ine faja dorsaia a
mainii pacientului (in supinatie). iar cu degetele mainii drepte se efectueazd
netezirea pe faja palmara a degetelor, pe metacarpiene si pe arliculalia
pumnului. Se continud pe antebrat (cu degetele 2, 3. 4 pe santurile dintre
muschii si grupele do muschi de pe partea anterioara, policele pe muchia

401
radiaia, iar degetul mic pe muchia cubitald) pdna la articulatia cotului. Se revine
$1 se reia.
Linia 2 - partea posterioard. Cu mdna dreapta. se susjme fata palmara a
mdinii pacientului (In u$oard pronatie). iar cu degetele mamii stangi se
efectueazd netezirea, incepdnd de pe fata dorsaia a degetelor si continuand pe
spajiilo mtermetacarpiene, carpiene si antebrat (degetele 2. 3 S' & pe sanjurile
dintre muschii de pe partea postenoara. policele pe muchia radiaia si degetul m*
pe muchia cubitald) pdna la articulatia cotului Se revme si se reia.

c. Netezirea sub formi de pieptene


Cu mdna stdngd, se sustine fala dorsald a main* pacientului (in supmajie). Cu
mana dreaptd, se executa netozirea pe faja palmara. incepand de la nivelul
degetelor pdnd la articulajia pumnului. Se msistd cu nodozitdtile degetelor pe
aponevroza palmard. Se revine $1 se reia.
Se intercaloazd netezirea cu 0 mdna s\ se trece la framdntat.
1. FRAMANTATUL

a. FrSmSntatuI cu o manS
Linia 1 - gmpa de muschi de pe panea cubitala. Cu mana stanga.
se sustine fala dorsala a mainii paoentukii (in supinatie) Mana dreaptd
se fixeazd pe partea cubitala cu degetele 2. 3. 4, 5 pe partea dorsaid.
iar policeie pe lata palmard (Intre acestea se atld emmen|a hipotonard).
Se efectueaza' frdmdntatul pe eminenta hipotenard si. in continuare. pe
antebrat. cu policeie pe santul dmtre grupele de muschi de pe partea
anterioara, iar Indexul si celelalte degete pe santul dintre grupa de
muschi cubitala si muchia posterioara cubitald (intre deschiderea
acestora se afla grupa de muschi de pe partea cubitala). Urmarind
aceste sanluri, se continua frdmdntatul (adundnd concomitent cu
policeie si indexul) pana la articulalia cotului. Se revine s' se reia.
Linia 2 - grupa de muschi de pe partea radiala. Cu mana dreaptd se
sustine fata palmara a mdmii pacientului (in pronatie). iar mdna stanga
se fixeazd pe partea radiala a po&cekji. pe eminenta tenara. Se
efectueazd frdmdntatul pe aceasta si in continuare. pe antebrat. cu
policeie pe santul dintre grupele de muschi de pe partea antenoard. iar
cu indexul si celelalte degete pe santul dintre grupa de muschi de pe
panea radiald s postenoara (Intre acestea afldndu-se grupa de muschi
de pe panea radiald) Urmannd aceste sanluri. so executa frdmdntatul
(adundnd concomitent cu pollcole si indexul) pana la articulatia cotului.
Se revine s1 se reia.
Linia 3 - grupa de muschi de pe partoa posterioara. Palma mdinii
pacientului este in pronatie. sustinuta de palma mdinii drepte a
maseurului. Palma mdinii stdngi se fixeaza pe partea posterioara a
articulatiei pumnului. cu policeie pe santul dintre grupele de mu$chi
radiald si posterioara, <ar cu indexul si celelalte degete pe santul dmtre
grupa de muschi posterioara %\ muchia cubitald (intra deschiderea
acestora so afla grupa de muschi postenoard). Urmarind saniunle
indicate, se executa framdntatul (adundnd concomitent cu policeie s*
mdexul). pana la articulalia cotului.
Se intercaleaza netezirea cu o mdna &> se trece la framantatul cu
doud mdini.

b. FrSmSntatuI cu doud maini


Pozi|ia mdinli pacientului: in supinatie. po coapsd. Pozitia
maseurului: in lateral.
Linia 1 - grupa de muschi de pe partea cubitald. Mana dreaptd se
(Ixeazd pe panea cubitald. cu degetele 2. 3, 4, 5 pe partea dorsala, iar
policeie pe fa(a palmard (intre deschiderea acestora afldndu-se

401
eminenta hipotenard). mana stanga fund oglmda mdinii drepte. So
efectueazd framdntatul pe emmenla hipotenard si- <n continuare. pe
antebrat. cu policeie pe santul dintre grupele de muschi de pe partea
antenoara. iar indexuri© § celelalte degete pe santul dintre grupa de
muschi cubitala 51 muchia posterioara cubitald (intre deschiderea
acestora se afla grupa de muschi de pe panea cubitald). Urmdrind
aceste santun, se continud framantatul (adunand ccmcomttent cu policeie 51
indexunle) pana la articulatia cotului Se revine si se reia.
Una 2 - grupa de muschi de pe partea radiala. Mana dreapta se fixeazS pe
partea radialS a policelui. pe ominenta tenara, mana stanga fund oglinda mainii
drepte. Se efectueazS framSntatuI pe eminenta tenara si, in continuare. pe
antebrat. cu indexunle pe santul dintre grupele de muschi de pe partea
antenoara. iar cu policeie pe santul dintre grupele de muschi radialS §i
posterioara (intre deschiderea acestora aflandu-se grupa de muschi de pe panea
radiala). Urmarind aceste santijn. se executd framSntatuI (adunSnd concomitent
cu policeie si indexurile) pSnS la articula(la cotului So revine si se reia.
Lima 3 - grupa de muschi de pe panea posterioara. MSna pacientului este in
pronatie. pe coapsd. MSna dreaptd se fixeaza pe partea postenoara a articulatiei
pumnului. cu policeie pe sanlul dintre muchia posterioara cubitala ?i grupa de
mu$chi posterioara. iar indexul cu celelalte degete pe sanlul dintre grupele de
muschi radiala si postenoara (intre deschiderea acestora se ana grupa de
muschi posterioara). mdna slangd fend ogknda rndm* dreple. Urmarind saniunle
indicate, so executd frdmdntatul (adundnd concomitent cu policeie si indexurile).
pdnd la articulalia cotului. Se revine sj se reia.
Se intercaleaza netezirea cu 0 mdnd si se trece la frdmdntatul in contratimp

c. Frdm&ntatut in contratimp
Pozitia pacientului, a maseurului S' a mdinilor acestuia. precum si liniile cu
limitele lor sunt identice cu cele de la frdmdntatul cu doua maini.
Se efectueazd netezirile specifice si se trece la frdmdntatul sub formd de
geluire.

d. Geluirea
Unia 1 - partea antorioard. Cu mSna stanga. se sustino lata dorsaid a
mdmii pacientului (tn supinatie). iar cu degetele mdinii drepte se executd
geluirea pe fata palmard a degotelor. pe s pnntre metacarpiene, carpiene. pe
articulatia radioulnara. pe partea anterioara a antebratului (cu degetele 2. 3 si 4
pe santurtlo dintre mu$chii si grupele de muschi de pe partea antenoara. cu
policeie pe muchia radiald. iar cu degetul rmc pe muchia cubitald) pdnd la
articulatia cotului. Se revine si se reia
Una 2 - panea poslerioara Cu mdna dreaptd. se susline fata palmard a mdinii
pacientului (in pronatie). iar cu degetele mamn stdngi se executd geluirea pe
degete. ape-, pe si pnntre oasele metacarpiene, carpiene. articulalia radioulnara.
pe partea posterioara a antebratului (cu degetele 2. 3 51 4 pe saniunle dintre
muschii de pe partea postenoara. cu policeie pe muchia radiald S' cu degetul mic
pe muchia cubitald), pdna la articulatia cotului. Se revine $i se reia.
Se intercaleazd netezirile specifice si se trece la frlctiune.
2. FRICTIUNEA $1 FRICTIUNEA CU VIBRATII

Linia 1 - partea anterioara. Cu mana stanga. se sus(lne fala dorsala a


maini! pacientului (in supinatie), iar cu degetele mdinii drepte se executa
fric[iunea pe fa;a palmara a degetelor. apoi pe si pnntre metacarpiene,
carpiene. pe articulatia radioulnara pe partea antenoara a antebratijlui (cu
degetele 2. 3 si 4 pe santurile dintre muschi s grupele de muschi de pe partea
antenoara. cu policeie pe muchia radiald. iar cu dege:_ mic pe muchia cubitald)
pdna la articulatia cotului. Se revine s> se reia.
Lima 2 - partea postenoara Cu mdna dreaptd, se sustine fata palmara a
man. pacientului (in pronatie). iar cu degetele mdmii stangi se executd
frictiunea pe degete apoi pe si printre oasele metacarpiene. carpiene. pe
articulatia radioulnara. pe partea posterioara a antebratului (cu degetele 2, 3 si

401
4 pe santurile dintre muschii de pe partea posterioard. cu policeie pe muchia
radiald si cu degotul mic pe muchia cubitald) pdna la articulatia cotului. So
revinesi se reia.
Se trece la masajul zonal.

- MASAJUL ZONAL PE FATA PALMARA 1. NETEZIREA

a. Netezirea cu o mana
Cu mdna dreapta. so sustine partea dorsaid a mdinii pacientului, iar cu
mdna stanga se efectueaza netezirea pe fata palmard, Incepdnd de la degete
pdna la articulatia pumnului. Se revinesi
se reia.

b. Netezirea cu mai multe degete


Netezirea se face cu degetele. pe si printre metacarpiene. pe latunle
fi
externe ale metacarpienelor 5. 2 si
1. atat pe fata palmard. cat pe partea dorsala.

Pe fata palmara
Linia 1 - patma mdinii stangi se fixeaza pe panea dorsaid a degetelor
pacientului (in supinatie). Mdna droaptd este suspendatd, cu degetele fixate la
niveiul articuiatiilor melacarpofalangiene; degetul 2 pe partea latero-interna a
metacarpianului 2, degetul 3 pe metacarpianul 2. degetul 4 printre
metacarpionele 2-3. degetul 5 pe metacarpianul 3 (varful degetelor esle
oriental spro articulatia pumnului). Urmdrind aceste linii, se efectueazd
netezirea pdnd pe articulatia pumnului Se revine si se reia
Linia 2 - mdna dreaptd este suspendata. cu degetele fixate la mvelul
articuiatiilor melacarpofalangiene: degetul 2 pe metacarpianul 4. degetul 3
printre metacan>enele 4. 5. degetul 4 pe metacarpianul 5 $i degetul 5 pe
partea latero-extema a metacarpianului 5. Urmarind aceste linii. se efectueaza
netezirea pdnd pe articulatia pumnului. Se revine Si se reia.
Indexul si policele de la mana dreapta suslin policele pacientului de
la exiremltataa distala a ultimei falange, iar indexul si policele de la
mana stSngS se fixeaza pe partile palmara si dorsaia si apoi pe partile
laterale ale policelui pacientului. Urmdrind aceste linii, se efectueaza
netezirea pand la articulatia pumnului. Se revine §i se reia.

Pe partea dorsaia
Mana pacientului esle Tn pronajie. Se fixeaza palma mdinii drepte
pe fata palmara a degetelor si mainii pacientului. pe care o sustine.
Linia 1 - palma mainii stangi este suspendata, cu degetele fixate la
nivelul articulaliilor metacarpofalangiene: degetul 5 pe partea Iatero-
externa a metacarpianului 5. degetul 4 pe metacarpianul 5, degetul 3
pnntre metacarpienele 5 si 4. iar degetul 2 pe metacarpianul 4 (varful
degetelor este oriental spre articulatia pumnului). Urmdrind aceste linii.
se efectueazd netezirea pana pe articulatia pumnului. Se revine si se
reia
Linia 2 - mdna stdnga este suspendata. cu degetele fixate la nivelul
articulator metacarpofalangiene: degetul 5 printre metacarpienele 4, 3.
degetul 4 pe metacarpianul 3. degetul 3 pe si printre metacarpienele 2,
3. iar degetul 2 pe partea latero-externd a metacarpianului 2 (vdrful
degetelor este orientat spre articulatia pumnului). Urmarind aceste linii,
se efectueaza netezirea pdnd pe articulatia pumnului. Se revine si se
reia.

c. Netezirea sub forma de pieptene


Cu mdna stanga, se sustine faja dorsaia a mdinii pacientului (Tn
supinatie). Cu mdna areapta. se executa netezirea pe fata palmard,

401
incepand de la nivelul degetelor pana la articulatia pumnului. Se insists
cu nodozitatile degetelor pe aponevroza palmard. Se revine 51 se reia.
Sa intercaleazd netezirea cu o mana si se trece la framantat.

2. FRAMANTATUL

a, FrSmSntatuI cu o mana
Linia 1 - partea cubitald, Cu mSna stanga, se sustine fata dorsaia a
mdinii pacientului (Tn supinatie). Mdna dreapta se fixeaza pe partea
cubitala a mdinii pacientului (pe aminenbi hipotenara). cu policele pe
fata palmara. iar indexul si celelalte degete pe fata 3orsala. Se
efectueazd framantatul pe eminenta hipotenara (adundnd concomitent
cu idexul s< policele) pdna la articulatia pumnului. Se revine st se reia.
Unia 2 - panea radiaia. Cu mana dreapta, se sustine fata dorsaia a
mdinii pacientului (Tn usoara supinatie). MSna stanga se fixeaza pe
partea radiald a policelui (pe :■- tenia tenara). Se efectueazd
framantatul pe eminenta tenara (adunand concomitent cu indexul s>
policele) pana la articulatia pumnului. Se revine §i se reia.
Linia 3- partea inferioara palmara. Cu mdna stdngd se sustine fala
dorsaia a mainii pacientului (Tn supinatie), iar cu mana dreapta se
efectueaza framantatul pe linia paralela cu articulatiile metacarpofalangiene
de Id baza degetului mic. pana la baza degetului ardtator. Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirea cu o mana $* se trece la framantatul cu doua maini

b.FrSmSntatuI cu doui mSini


Pozitia mdinii pacientului: in supinatie, pe pat sau pe coapsd.
Unia 1 - partea cubitala Mana dreapta se pozitioneazd pe partea cubitala a
mdmii pacientului (pe eminenta hipotenard). cu policeie pe partea palmard. iar
cu indexul si celelalte degete po fata dorsaid. mdna stdngd fiind oglinda mdinii
drepte. Se efectueaza framantatul pe eminenta hipotenard (adundnd
concomitent cu indexurile si policeie) pdnd la articulatia pumnului. Se revine si
se reia.
Unia 2 - partea radiald. Mdna dreapta se pozitioneazd pe partea radiald a
policelui (pe eminenta tenara). mdna stdnga hind oglinda mdinii drepte. Se
executd framantatul pe eminenta tenara (adundnd concomitent cu indexunle si
policeie) pdna la articulatia pumnului. Se revine si se reia
Se intercaleaza netezrea cu palma si se trece la framdntatul In contratimp

c. FrSmSntatuI in contratimp
Pozitia pacientului. a maseurului si a mdmilor acestuia. precum $i Imiile cu
limrteJe ior sunt identice cu cele de la framdntatul cu doud mdmi
Se mtercaleazd netozirile specifice si se trece la frdmdntatul sub forma de
geluire.

d. Geluirea cu mai multe degete


Geluirea se face cu degetele, pe si pnntre metacarpiene, pe latunle externe ale
metacarpienelor 5. 2 si 1, atdt pe fala palmard. cat $i pe partea dorsala. Pe fala
palmanS
Linia 1 - palma mdinii stdngi se fixeazd pe partea dorsaid a degetelor
pacientului (in supinatie) Mdna dreaptd oste suspendata, cu degetele fixate la
niveiul articuiatiilor melacarpofalangiene degetul 2 pe partea lateronntemd a
metacarpianului 2. degetul 3 pe metacarpianul 2. degetul 4 pnntre
metacarpienele 2-3. degetul 5 pe metacarpianul 3 (varful degetelor este onentat
spre articulatia pumnului). Urmannd aceste linii. se efectueaza geimrea pdnd pe
articulatia pumnului Se re vine si se reia.

401
Lima 2 - mdna dreaptd este suspendata. cu degetele fixate la nrvelui
articuiatiilor metacarpofalangiene: degetul 2 pe metacarpianul 4, degetul 3
pnntre metacarpienele 4. 5. degetul 4 pe metacarpianul 5 si degetul 5 pe
partea latero-extema a metacarpianului 5. Urmannd aceste linn, se efectueazd
geluirea pana pe articulatia pumnului. Se revine si se reia.
Indexul si policeie de la mdna dreapta sustin policeie pacientului de la
extremitatea distala a ultimei falange, iar indexul si policeie de la mdna sldngd
se fixeazd pe pdrjile palmara $i dorsaia si apoi pe pa/tile laterale ale policelui
pacientului. Urmarind aceste linii, se efectueaza geluirea pana la articulatia
pumnului. Se revine si se reia.

Pe panea dorsalS
Mana pacientului este In pronatie. Se fixeaza palma mainii drepte pe faja
palmara a degetelor si mdinii pacientului. pe care o sustine.
Unia 1 - palma mainii slang) este suspendata. cu degetele fixate la nivelul
arti-Gutojfex metacarpofalangiene. degetul 5 pe partea latero-extema a
metacarpianului 5. degetul 4 pe metacarpianul 5. degetul 3 printre
metacarpienele 5 si 4. iar degetul 2 pe metacarpianul 4 (vdrful degetelor este
onentat spre articulatia pumnului). Urmdrind aceste linit. se efectueazd geluirea
pand pe articulatia pumnului. Se revine si se reia.
Linia 2 - mdna stdngd este suspendatd. cu degetele fixate la nivelul
articulator metacarpofalangiene degetul 5 pnntre metacarpienele 4. 3. degetul
4 pe metacarpianul 3. degetul 3 pe si pnntre metacarpienele 2. 3. iar degetul 2
pe partea latero-externd a metacarpianului 2 (vdrful degetelor este onentat spre
articulatia pumnului). Urmannd aceste linii. se efectueazd geluirea pdnd pe
articulatia pumnului Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirile specifice si se trece la frictiune.

3. FRICTIUNEA

Fncliunea se face cu degetele. pe 51 printre metacarpiene. pe laturile externe


ale metacarpianului 5. 2 si 1 . atdt pe fala palmard. cdt §i pe partea dorsald. Pe
fala palmarS
Palma mainii stdngi se fixeaza pe partea dorsaia a degetelor pacientului (In
supinatie).
LirUa 1 - mdna dreaptd este suspendata. cu degetele fixate la nivelul
articulaliilor metacarpofalangiene: degetul 2 pe partea latero-intemd a
nielacarpianuiui 2. degetul 3 pe metacarpianul 2. degetul 4 printre
metacarpienele 2-3. degetul 5 pe metacarpianul 3 (vdrful degetelor este
orientat spre articulatia pumnului). Urmannd aceste linii. se efectueazd fricliunea
pdnd pe articulatia pumnului. Se revine si se reia.
Linia 2 - m&na dreapia este suspendata. cu degetele fixate la nivelul
articulaliilor metacarpofalangiene: degetul 2 pe metacarpianul 4. degetul 3
pnntre metacarpienele 4. 5. degetul 4 pe metacarpianul 5 51 degetul 5 pe
partea latero-exlemd a melacarpianului 5. Urmannd aceste hnn. se efectueaza
frictiunea pana pe articuiatia pumnului. Se revine si so reia.
Indexul 51 policele de la mana dreapta sustin policele pacientului de la
extremitatea distala a ultimei falange. iar indexul si policele de la mana stdngd
se fixeazd pe partite palmard si dorsald si apoi pe partile laterale ale policelui
pacientului. Urmdrind aceste Imil. se efectueaza frictiunea pSna la articulatia
pumnului. Se revine S' se reia.
Apoi, lot cu ultima falanga a degetului
(degetelor) lipita pe tegument, se executa
miscari circulars Tn jurul punctului central
al zonei prelucrate (atat de la dreapta
spre stanga, cat si de la stanga spre
dreapta). Toate aceste miscari se repeta
de 2-3 ori pe acelasi loc.

401
Apoi, degetele revin la pozitia initiala
(cu palma lipita de tegument, pentru in-
departarea stazelor produse de compre-
siuni). aluneca oca 2-4 cm (Tn sensul
circulatiei venoase) si efectueaza. in conti-
nuare, fric(iunea, din aproape in aproape. Fig. 1.19 -
Frictiunea.
pana la limita superioara a zonei de pre-
lucrat. Se revine la limila inferioara, pe pozitia initials si se reia frictiunea.
(fig. 1.19)
Seria de manevre se repeta de 3-5 ori, pe zona indicata cu limitele
ei, iar intensitatea si amplitudinea compresiunilor pot creste sau scSdea
odata cu repetarea seriilor. Intensitatea si durata compresiunii variaza in
functie de diagnostic. Intensitatea poate fl amplrficata atat prin
suprapunerea degetului 2 pe 3 (sau invers), cat si prin suprapunerea
degetelor de la cealalta mSna, pe ultima sau ultimele falange ale
degetelor cu care se prelucreaza.

Frictiunea se mai executa cu:

• Nodozitatile degetelor, pe
bolta plantara a labelor
picloarelor, pe fata palmara a
mainilor si pe articulaliile mari
(sold, umSr). (fig. 1.20)

Fig. 1.20 - Fnctiunea cu


ncdoznatiie degetelor
Pe partea dorsaia
Mana pacientului este in pronatie. Se fixeaza palma mamii drepte
pe fa(a palmara a degetelor si mdinii pacientului, pe care o susbne.
Linia 1 - palma mdinii sling este suspendatd. cu degetele fixate la
nrvelj: articuialtiior metacarpofalangiene: degetul 5 pe panea latero-
extema a metacarpianului 5 degetul 4 pe metacarpianul 5. degetul 3
printre metacarpienele 5 si 4. iar degetul 2 pe metacarpianul 4
(vSrful degetelor este orientat spre articulatia pumnului). Urmarinc
aceste linii, se efectueazd fncliunea pand pe articulatia pumnului. Se
revine si se reia.
Linia 2 - mana stanga este suspendata, cu degetele fixate la
nivelul articulable metacarpofalangiene: degetul 5 pnntre
metacarpienele 4. 3. degetul & pe metacarpenui 3, degetul 3 pe sj
pnntre metacarpienele 2. 3. iar degetul 2 pe panea latero-extema a
metacarpianului 2 (vdrful degetelor este oriontat spre arliculalia
pumnului). Urmarino aceste linii, se efectueazd frictiunea pdna pe
arliculalia pumnului. Se revine si se reia
Se intercaleaza netozinle specifice si se trece la batere.

401
4. BATEREA PE ANTEBRAT SI PALMA

Cu mdna stdngd. se sustine fata dorsaia a mdmii pacientului (in


supinatie), iar cu mdna dreaptd (pe partea antenoard si postenoara a
antebratului). se executa baterea cu partea cubitald si baterea sub
forma de ciupitura. iar pe fa(a palmara baterea cu partea cubitala si
baterea cu pumnul.
Se Intercaleaza netezirea cu o mdna si se trece la vibratii.

5. VIBRATIILE

a. Vibratiile cu o mana
Unia 1 - partea antenoara. Cu mdna stanga. se sustme fala dorsaia
a main, pacientului (in supinatie). iar cu paima si cu degetele mainii
drepte se executa vibratii pe fata palmara a degetelor. pe palmd. pe
partea antenoard a antebratului, pdna la articulatia cotului Se revine si
se reia.
Linia 2 - partea posterioara. Cu mdna dreapta se sustme fata
palmard a mainii pacientului (in usoard pronatie), iar cu palma si cu
degetele mdinii stdngi se executa vibratii pe fa(a dorsald a degetelor, pe
partea dorsaia a mdmii. pe partea dorsaia a antebratului. pdnd la
articulatia cotului. Se revme si se reia.

b. Vibratiile cu mai multe degete


Ltnia 1 - partea antenoara. Cu mdna stdnga, se sustine fa(a dorsald
a mainii pacientului (in supinatie), iar cu degetele mdinii drepte se
efectueazd vibratii pe faja palmara a cegeie.o'. pe metacarpiene si pe
articulatia pumnului Se continua pe aniebrat (cu degetele 2, 3, 4 pe
santurile dintre muschii si grupele de muschi de pe partea anterioara.
policete pe partea radiala. iar degetul mic po partea cubitala) pana la
articulalia cotului. Se revine s' se reia
Unia 2 - partea posterioara. Cu mdna dreapta se suslino fata palmara
a mdinli pacientului (in usoara pronatie}, iar cu degetele mainii stdngi se
efectueazd vibratii. incepand de pe fata dorsala a degetelor $1
continudnd pe spatiile intermetacarpiene. carpiene S' anlebral (degetele
2, 3 si 4 pe saniunle dintre muschii s1 grupele do muschi de pe partea
postenoara. policeie pe partea radiald s degetul mic pe partea cubitald)
pdnd la articulatia cotului Se revine si se re«a

c. Vibratii zonale
o mSnS
• Vibratiile cu
Cu mdna dreaptd, se sustine partea dorsaid a mainii pacientului, iar
cu mana stdnga se efectueaza vibratii pe fata palmard. incopdnd de la
degete pdnd la articulatia pumnului. Se revino 91 so reia.
• Vibratiife cu mai multe degete
Vibratiile se executd cu degetele. pe si pnntre metacarpiene, pe
lalurtle externa ale metacarpienelor 5. 2 si 1. atdt pe fata palmard, cdt si
pe partea dorsaid.
Pe fata palmara
Palma mainii stdngi se fixeazd pe partea dorsaid a degetelor
pacientului (in supmalie).
Unia 1 - mana dreapta este suspendata. cu degetele fixate la niveiul
articulabilor metacarpofalanpjene: degetul 2 pe partea latero-mema a
metacarpianului 2. degetul 3 pe metacarpianul 2. degetul 4 pnntre
metacarpienele 2-3. degetul 5 pe metacarpianul 3 (vdrful degetelor este

401
oriental spre articulatia pumnului). Urmdrind aceste linii. se efectueazd
vibratii pdna pe articulatia pumnului Se revme §i se reia.
Linia 2 - mdna dreaptd este suspendata. cu degetele fixate la niveiul
articuiatiilor motacarpofalangiene: degetul 2 pe melacarplanul 4,
degetul 3 printre metacarpienele 4. 5. degetul 4 pe metacarpianul 5 si
degetul 5 pe partea latero-extema a metacarpianului 5. Urmannd
aceste linn, se efectueaza vibralii pdnd pe articulatia pumnului. Se
revine s> se reia.
Indexul si policeie de la mana dreaptd sustin policeie paaentului de
la extremitatea d-staia a ultimei falange. iar indexul si pohcele de la
mdna sidngd se fixeazd pe pdrtile palmara 51 dorsaid si apoi pe partite
latorale ale policelui pacientului. Urmdrind aceste limi, se efectueazd
vibratii pana la articulatia pumnului. Se revino si se reia
Pe partea dorsalS
Mdna pacientului este in pronatie. Se fixeazd palma mainii drepte pe
fata palmard a degetelor si mdinii pacientului. pe care o sustine.
Linia 1 - palma mainii stdngi este suspendata, cu degetele fixate la niveiul
articulaliilor melacarpofalangiene degetul 5 pe partea latero-extema a
motacarpianului 5 degetul 4 pe metacarpianul 5, degetul 3 pnntre
metacarpienele 5 si 4. iar degetul 2 pe metacarpianul 4 (vdrful degetelor este
oriental spre articulalia pumnului). Urmarinc aceste linii, se efectueazd vibratii
pdnd pe articulatia pumnului. Se revine si se reia.
Linia 2 - mdna stdngfi este suspendatS, cu degetele flxato la niveiul
articulaliilor motacarpolalanglene: degetul 5 printre metacarpienele 4. 3, degetul
4 pe metacarpianul 3. degetul 3 pe si printre metacarpienele 2, 3. Iar degetul 2
pe partea latero-externS a metacarpianului 2 (vdrful degetelor este orientat spre
articulalia pumnului). Urmdrind aceste linii, se efectueazS vibralii pdnd pe
articulalia pumnului. Se revine si se reia.
Se intercaleaza netezirea cu o mdnd si se trece la manevre ajutdtoare.

B. MANEVRE COMPLEMENTARE RULATUL SI CERNUTUL

Mdna pacientului esle pe sold. Se efectueazd rulatul $> cemutul pe antebraj


Se inlercaleazd netezirea cu o mdna §i se irece la tracpuni si tracliuni cu
scuturaturi

TRACTIUNILE $1 TRACT'UNILE CU SCUTURATURI

Cu mdna stdnga. se fixeaza antebratijl pacientului. iar cu degetele mdinii


drepte se prind degetele pacientului si se executd tracliuni si tracliuni cu
scuturdturl, pentru articulalia pumnului si pentru articulaliile intercarpiene.
carpometacarpiene, melacarpofalangiene si interfalangiene.
So fac si tracliuni In lateral pentru articulaliile intormetatarsiene.
Se Intercaleaza netezirea cu o mana si se trece la miscari

C. PROCEDURI COMPLEMENTARE

MISCARILE

Miscdnle cans se executa sunt miscan pasive. pasivo-active. active, active cu


incdredturd $' active cu opozitie.
a. MiscArile din articulatia pumnului

401
Mana stanga se pozitioneaza pe treimea distala a antebratului
(fixdndu-1). iar mana dreapta pe palma pacientului. Se executa misean
de flexie si de extensie a mainii pe antebraj.
Din aceeasi pozitie. se executa miscari de lateralltate (radial si
cubital), miscari de rotatio (externa si interna), miscari de circumduct
(dreapta-stanga) S1 mi§cari de pronatie 51 supinatie.
La indicatia maseurului. pacientul executa aceste miscan. ajutat sau
singur. In 'uncpe de diagnostic, maseurul exercitd Incarcatura sau
opozi{ie la miscare

b. Miscarile din articulatiile intercarpiene


Policele se fixeaza pe panea antenoard a carpienelor s» indexunle
po panea postenoard Se executa, concomitent, miscan de tractiune
bilaleraia (cubital s1 radial) 51 miscdn de extensie (dorsaia 51 palmard).

c. MiscArile din articulatiile carpometacarpiene


Indexul mainii stangi se fixeaza po panea antenoara a carpienelor
(rdndul 2), iar policele pe partea dorsald. Indexul mdinii drepte se
fixeaza pe treimea distala a metacarpienelor (partea palmara). iar
policele pe partea dorsaia. Se executa miscari de mobilizare dm
articulatiile carpometacarpiene.

d. MiscArile din articulatiile intermetacarpiene


Mana pacientukii este in pronatie sau In supmaUe. Policele de la
ambele maini se fixeaza transversal, la nivelul treimii distale a
metacarpienelor (pe partea dorsaia sau palmard). iar indexunle tot
transversal, la nivekil treimi distale a metacarpienelor (pe partea dorsaia
sau palmara). Se executd, concomitent. miscan de tractiune bilateraia
(cubital S' radial) $i miscan de extensie (dorsald s< palmara).

o. MiscArile din articulatia metacarpofalangianA


Policolo mdinii stdngi se fixeaza pe partea dorsaia sau palmara a
mdinii pacientului. iar indexul pe partea palmara sau dorsald la nivelul
treimii distale a motacarpienelor. Policolo mdinii drepte se fixeaza pe
partea palmara sau dorsaia a falangei proximale. iar .ndexul pe partea
dorsaia sau palmard. Se efectueazd miscan de flexie, miscdn de
extensie si miscdn de usoara rotate (interna si externa) din articulatia
metacarpofalan-giand
in acelasi mod. se executa 51 miscarile din articulatia
metacarpofalangiana a potcelui.
La indicatia maseurului, pacientul executd aceste miscdn, ajutat sau
singur. In functie de diagnostic, maseurul exercitd incdredturd sau
opozitie la mlscaro.

401
f. Miscarile din articulatia intertalangianS
Indexul si pci.cole de la mana dreapta (stanga) fixeaza falanga. iar
indexul si pohcele de la mana stanga (dreaptd) mobilizeaza falanga
supenoara (pnn miscah de flexie. extensie si usoare rotat,ii Inlerne si
externe).
In acelasi mod se mobilizeaza toate articulatiile interfalangiene.
La indicatia maseurului. pacientul executa aceste miscan. ajutat sau
singur. In functie de diagnostic, maseurul exercita incdredtura sau
opozibe la miscare.
Se executa netezirea cu palma.

*
* *

• MANA STANGA

Pentru masajul mainii stangi. pozitia pacientului este identicd cu cea


de la masaiu
mdinii drepte. '
Pozitia maseurului se schimba din lateral dreapta. in lateral stdnga,
ceea ce face ca liniile prelucrate - la mana dreapta - cu mdna dreaptd sa
fie prelucrate - la mdna stanga -cu mana stanga (si invars). Manevrele se
executa pe aceleasi linii cu aceleasi limite

341
XX. MASAJUL DEGETELOR DE LA ME.MBRKLE SLPERIOARE

• Delimitare zonala
fn partea inferioara, degelele sunt delimitate de extremitatea distala a
ultimelor fa-ange. iar in partea superioara, de linia articulara
metacarpofalangiana.

• D&scriere anatomica
Oase: 14 falange.
Muschi care mobilizeaza
falangele:
TABEL
tJL
MUSCHIORIGINEINSERTIEactiuneI234Flexorul profund- H .Pe
XX
cele 2/3 superioare ale lelei antero-lnierne a cubnu-Md
- Pe membrana interosoasa
- Pe apofaa cotonc. Pe baza ultimelor falange (degete 2-5)-
Flexor al falangei 3
- Flexor al falangei 2
- Flexoi al pumnului (in aso-c«re Cu flexorul superficial)
■ Adductor a mainiFlexorul superficial- Pe caput Humeral
(eprtro-hleea)
• Pe capul cubital (apofiza coronolda)• Pe faja latero-mijlocie
a fatangelcr 2- Flexor al falangei 2
- Flexor al falangei t
- Flexor al pumnuluiInlerososi dorsal.• Pe marginile
adiaoante a 2 metacarpiene veone- Pe baza falangetor
pioximaie ale degeietor 2-3 (marginea radiali) si ale
degetelor 3-4 (maro»>ea cubitala)- Flcxori ai falange 1
- Extensor al falangei 2 (cand falanga 1 se flee-teaza sau
este flectats)
• Abductori ai degetelorInlerososi paimarl- Pe fa*a antenoara
a metacarpienelor 2-4-5- Pe Daza falangeior proximate ale
oegcicr 2-4-5- Adductori ai degetelor
- Translate antenoaraFlexorul scurt at degeiulul mic- Pe osui
cu cariig
- Pe expansiunea flexor! lor comuni• Pe tendonul abductorul
ui degetului 5- Flexor ai dcgeluiui 5
- Abductor al degeiuiui 5
1 7 3 4
Abductorul - Pe pisiform - Pe baza falangei 1 - Abductor ai degetului 5
degetului mic - Pe tendonul cubitusului a degetului 5 (fata - Flexor al degetului S
anterior cubitala)
- Pe expansiunea ex-
tensorului prnpriu
al degetului 5
Extensorul - Pe epicondil - Pe baza falangelor - Extensor al falangei t •
comun al 2 Extensor al articulatiei
degetelor - Pe ligamentele interfalangiene
laterale ale
articulatiei
i ni j Ui c ar ^fiiian-jiecs

342
Extensor al - Esle situat medial de - Se face proximal pe - Extensor al indexului
mdexului lungui extensor al fata posterioara a - AjutS la extensia mainii
policelui ulnei si a membranei
intorosoase
Extensor al - Situat medial de - Pe epeondlld • Extensor ai degetului
degetului mlc extensorul degetele si lateral mic - Extensor al mainii
tuziona! adesea cu - Pe fascia
acesta antebrabiala . Pe
desparjitoarele fi-
broase care ii separa
de muschii veclni
Opozant al - Pe tubercuM scafold - Pe primul ■ Opozifa policelui =
policelui - Pe Iigamentul inelar metacarpian adductie si flexie *
(marginea odiaia) adductie si rota(ia
gntenor primului metacarpian

Articutdili:
- melacarpofalangiene;
- interfalangiene.

• Delimitare reglonalS
fn partea inferioara. regiunea este delimitata de extremitatea distalS
a ultimelor falange, iar Tn partea supenoara, de articulalia cotului.

A. MASAJUL - ORDINEA §1 TEHNICA DE PRELUCRARE A LINIILOR

Pozilia pacientului; in decubit dorsal, lateral fdreapta-stanga),


ventral sau Tn sezut la marginea patului sau pe scaun.
Pozitia maseurului: Tn ortostatism sau in sezut, lateral sau Tn fala
degetelor pacientului.
Pozitia pacientului si a maseurului nu se descrie (a fiecare manevra. ci
numai cand se schimba.
Fiecare manevra (cu formele ei) se repotd de 3-5 ori. pe aceeasi linie si
in cadrul acelorasi limite (Tn lunette de diagnostic).
?n cadrul acestei regiuni. se executa masajul zonal pe fata palmara
dorsaia si Dilateraia a degetelor. manevrele pe care se pune acceniul fiind
geluirea si frictiunea

. DEGETELE MAlNII DREPTE

Pozi(ia pacientului: in sezut pe scaun.

343
Pozi(ia maseurului: in sezut, Tn lateral dreapta cu fala la degetele
pacientului.

1. NETEZIREA

a. Netezirea cu o man*
Linia 1 - grupa de muschi de pe partea cubitala. Mana stanga
sustine fata dorsaia a mdinii pacientului (Tn supinatie). Degetele 2, 3. 4
si 5 de la mana dreapta se fixeaza pe partea dorsaia a degetelor
pacientului sj policele pe partea latero-extema (cubitala) si fata palmara.
Se efectueaza netezirea pe degete, pe partea cubitala a mainii si a
articulaliei. Se continua pe antebrat, cu policele pe sant,ul dintre grupele
de muschi de pe partea anterioara. iar cu indexul si celelalte degete pe
sanjul dintre grupa de muschi cubitala sj muchia posterioara cubitala
(intre deschiderea acestora aflandu-se grupa de muschi de pe partea
cubitala) pana la articulatia cotului. Se revine sj se reia.
Linia 2 - grupa de muschi de pe partea radiaia. Mana dreapta
sustine fata palmara a mainii pacientului (in semiprona(ie). Degetele 2,
3. 4 si 5 de la mana stanga se fixeaza ce partea dorsaia a mainii
pacientului sj policele pe partea radiaia si palmara. Se efectueaza
netezirea pe mana sj pe partea radiaia a articulaliei Se continua pe
antebrat, cu policele urmarind sanjul dintre grupele de muschi de pe
partea anterioara, iar cu indexul si celelalte degete, santul dintre grupele
de muschi radiaia si posterioara (Tntre deschiderea acestora aflandu-se
grupa de muschi de pe partea radiaia) pana la articulatia cotului. Se
revine sj se reia.
Linia 3 -