Sunteți pe pagina 1din 14

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Specială Târgoviște

Nr. de înregistrare în unitatea școlară:

RESPONSABIL DE CAZ SERVICII EDUCAȚIONALE: AVIZAT,


Director CJRAE DÂMBOVIȚA,
Numele și prenumele: DIACONU STELA Prof. psih. ȘE
Date de contact: tel.
e-mail:

PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT (PIP)

 NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI (EI): C.B.A


 DATA NAŞTERII:
 DOMICILIUL:
 CLASA / GRUPA: a VII a A
 ANUL ȘCOLAR: 2020-2021
 Nr. de înregistrare în unitatea școlară a planului de servicii individualizat :
 DIAGNOSTICUL/ PROBLEMELE cu care se confruntă copilul (rezultatele evaluării complexe - deficiențele / afectările din certificatul de
orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE, numărul și data eliberării acestui document): Tulburare emoțională a
copilăriei, Discalculie, Certificat nr. ....., eliberat de CJRAE Dâmbovița
 ECHIPA DE INTERVENȚIE (se vor preciza cadrele didactice implicate, alți specialiști, membrii familiei):
Prof de sprijin/itinerant: DIACONU STELA
Prof. Limba română M.L
Prof.psiholog școlar R.E
Mama: P.L

 DISCIPLINA/DOMENIUL /DOMENIILE DE INTERVENŢIE: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


 SCOPUL (comportamentul țintă/rezultatul așteptat):

- diminuarea tulburarilor de atentie


- diminuarea dificultăților de citit/scris
- identificarea naratorului, personajelor, indicilor spațiali și temporali, a cuvintelor cheie
- rezumarea orală a unui text
- adaptarea mesajului la interlocutor, la situatia de comunicare, de selectare a comportamentului comunicativ potrivit etc.
*valabil din 14.09.2020
- identificarea informaţiilor importante din texte literare si nonliterare, continue, discontinue
- identificarea categoriilor semantic(sinonime, antonime, omonime, paronime, pleonasm)
- identificarea cuvintelor obținute prin derivare, compunere, conversiune
- redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de scriere si structurile specifice, pentru a comunica idei si
informaţii sau pentru a relata experiente trăite sau imaginate
- identificarea verbului, formelor verbale personale și nepersonale

OBIECTIVE/ COMPETENȚE SPECIFICE DIN ADAPTAREA CURRICULARĂ :


2.1. Recunoaşterea modurilor în care sunt organizate informaţiile din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale
2.2. Compararea diferitelor puncte de vedere exprimate pe marginea unor texte diverse
2.3. Adecvarea atitudinii și a practicilor de lectură în funcție de scopul lecturii
2.4. Dezvoltarea competenţei de lectură prin diversificarea activităţilor consacrate cărţii
4.1. Folosirea structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea clară şi precisă a intenţiilor comunicative
complexe
4.4. Raportarea conştientă la normă în exprimarea intenţiei de comunicare, din perspectivă morfosintactică, fonetică şi lexicală
4.2. Exprimarea clară a intenţiei comunicative prin corelarea achiziţiilor lexicale şi semantice cu cele sintactice şi morfologice din limba română
standard
4.3. Aplicarea conştientă a regulilor şi a convenţiilor ortografice şi ortoepice pentru o comunicare corectă
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text simplu, pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini, desene, scheme.
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu acelea provenind din alte culturi.
1.1. Sintetizarea informaţiilor, a intențiilor de comunicare și a atitudinilor comunicative din diverse texte monologate şi dialogate
DURATA programului de intervenţie personalizat:
 Data elaborarii PIP: 01.10.2020
 Data revizuirii PIP: 29.01.2021

*valabil din 14.09.2020


STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT:
EVALUARE ŞI APRECIEREA
Nr PERIOADA
OBIECTIVE EVOLUŢIEI
. DE
OPERAŢIONA CONȚINUTUL STRATEGII DE TERAPIE METODE ŞI
crt INTERVENŢI
LE ACTIVITĂȚILOR ŞI RECUPERARE INDICATORI INSTRUMENTE
. E
DE EVALUARE
- să citească  Textul narativ literar S1 - evaluare orală și
corect în ritm în proză: Cum e -citește în ritm scrisă;
propriu textul lumea de Veronica propriu textul
- să identifice D. Niculescu -autoevaluarea;
1 informaţiile esenţiale (narativul literar, -răspunde corect la - teste de evaluare;
şi cele de detaliu din structură, legarea întrebările pe baza
-conversația euristică,
fragmente date secvențelor narative; textului
observația, lectura,
(răspunzând la naratorul, explicația, exercițiul, lucru
întrebările: Cine?, personajele, autorul; cu manualul,
Ce?, Unde? Când?.) enumerația) încurajarea, lauda
-texte suport fișe de lucru
- identificare a -identifică indicii
indicilor spaţio- spațio-temporali
temporali 01.10-
16.10.
2020
--să identifice
naratorul și -identifică naratorul
personajele și personajele
textului citit

-lectura textului în - evaluare orală și


- să citească -conversația euristică, ritm propriu scrisă;
corect în ritm  Textul nonliterar, observația, lectura,
propriu textul explicația, exercițiul, lucru -formulează -autoevaluarea;
2 textul discontinuu.
- să identifice Anunțul cu manualul, răspunsuri la - teste de evaluare;
informaţiile esenţiale încurajarea, lauda întrebări pe baza
şi cele de detaliu din -texte suport fișe de lucru textului citit
text (răspunzând la
*valabil din 14.09.2020
întrebările: Cine?,
Ce?, Unde? Când?.)

Text auxiliar: fragment S1 Evaluare orală


din Amintiri din − formulează
copilărie de Ion Creangă Aparatura audio-video enunţuri privind
-să formuleze mesajul unor texte Aprecierea
enunțuri privind Lectura pe roluri
de diverse tipuri răspunsurilor
mesajul unor (continue,
Activitatea frontală
texte de diverse discontinue sau
tipuri /individuală multimodale);
-să identifice − identifică tehnici
-conversația euristică, 19.10-
structuri şi structuri narative
3 observația, lectura, 30.10
narative dintr- dintr-un text dat cu
explicația, exercițiul, lucru 2020
un text dat sprijin CDS
-să identifice cu manualul,
− identifică
trăsăturile încurajarea, lauda
trăsăturile specifice
specifice unui -texte suport fișe de lucru
unui text epic, liric
text epic, liric, sau dramatic cu
dramatic sprijin CDS

4 -să identifice Contacte culturale S1 Aparatura audio-video 02.11- -identificarea Evaluare orală
asemănări între 06.11. asemănărilor între
cultura română şi Lectura pe roluri 2020 cultura română şi
cultura popoarelor Activitatea frontală cultura popoarelor Aprecierea
vorbitoare de limbi vorbitoare de limbi răspunsurilor
romanice /individuală romanice cu sprijin
-să elaboreze CDS
proiecte despre -conversația euristică, - elaborarea de
tradiţii şi/sau observația, lectura, proiecte despre
obiceiuri comune explicația, exercițiul, lucru tradiţii şi/sau
mai multor culturi. cu manualul, obiceiuri comune
încurajarea, lauda mai multor culture
*valabil din 14.09.2020
-texte suport fișe de lucru cu sprijin CDS

5 S1 09.11- - identificarea Evaluare orală


-să identifice sensul 13.11. sensului cuvintelor
cuvintelor în funcţie Vocabularul. Cuvântul 2020 în funcţie de
de context și contextul context Aprecierea
-să identifice răspunsurilor
- identificarea
cuvinte cuvintelor
monosemantice şi monosemantice
polisemnatice şi
polisemnatice
-conversația euristică, cu sprijin CDS
observația, lectura,
explicația, exercițiul, lucru
cu manualul,
încurajarea, lauda
-texte suport ,fișe de lucru

16.11-
20.11.
2020

-să identifice Categorii semantice S3 -identifică Evaluare orală


6 sinonime, (actualizare) sinonime, antonime
antonime, Sinonime. Antonime. - prin intermediul pentru cuvintele Aprecierea
paronime Omonime. Paronime aplicației MEET: date răspunsurilor orale
- să alcătuiască -conversația euristică, -identifică
enunțuri prin care observația, lectura, Aprecierea
Pleonasmul omonime,
să stabilească explicația, exercițiul, lucru răspunsurilor din
paronime cu sprijin
omonimia unor cu manualul, fişele de lucru
din partea prof
cuvinte încurajarea, lauda
*valabil din 14.09.2020
-să identifice - laptop, itinerant în timpul
pleonasmul tabletă/smartphone, întâlnirilor pe Meet
manualul digital, texte -alcătuiește
suport, fișe de lucru enunțuri pentru a
stabili omonimia
unor cuvinte cu
sprijin din partea
prof itinerant în
timpul întâlnirilor
pe Meet
7 -să identifice -identifică greșeli
cuvinte derivate de exprimare,
cu prefixe și Derivarea. Compunerea 23.11- pleonasmul
sufixe de la (actualizare) 27.11. -identifică cuvinte Evaluare orală
cuvinte date - prin intermediul 2020 derivate cu sufixe și
- să identifice aplicației MEET: prefixe Aprecierea
cuvinte compuse -conversația euristică, -identifică cuvinte răspunsurilor orale
prin alăturare, observația, lectura, compuse cu sprijin
subordonare, explicația, exercițiul, lucru din partea prof Aprecierea
abreviere cu manualul, itinerant, pe fișe de răspunsurilor din
- să scrie correct încurajarea, lauda lucru transmise de fişele de lucru
cuvinte compuse - laptop, acesta în Classroom
-să identifice tabletă/smartphone, -scrierea corectă a
părțile de vorbire manualul digital, texte cuvintelor
diferite ale unui suport, fișe de lucru compuse
cuvânt 30.11- -identifică părțile
- să descopere Conversiunea 04.12. de vorbire diferite
modul în care se 2020 ale unui cuvânt cu
realizează sprijin din partea
conversiunea prof itinerant, pe
fișe de lucru
transmise de acesta
în Classroom
- prin intermediul -descoperă modul
aplicației MEET: în care s-a realizat
-conversația euristică, conversiunea cu
observația, lectura, sprijin din partea
explicația, exercițiul, lucru prof itinerant, pe
cu manualul, fișe de lucru Aprecierea
*valabil din 14.09.2020
Familia lexicală încurajarea, lauda 07/12- transmise de acesta răspunsurilor orale
8 -să alcătuiască Câmpul lexical - laptop, 11.12. în Classroom
familii de cuvinte tabletă/smartphone, 2020 Aprecierea
- să diferenţieze manualul digital, texte -alcătuiește familii răspunsurilor din
câmpul lexical de suport, fișe de lucru de cuvinte cu fişele de lucru
familia lexicală sprijin CDS
-să alcătuiască -diferențiază
câmpul lexical şi câmpul lexical de
familia lexicală a familia lexical cu
unor cuvinte date sprijin CDS
-alcătuiește câmpul
-să identifice lexical și familia
termenii care lexical a unor
aparţin cuvinte date cu
câmpurilor sprijin din partea
lexicale şi prof itinerant în
familiilor lexicale timpul întâlnirilor
din textul şi pe Meet
enunţurile date - identifică
termenii care
- prin intermediul aparţin
aplicației MEET: câmpurilor
-conversația euristică, lexicale şi Aprecierea
observația, lectura, familiilor răspunsurilor
explicația, exercițiul, lucru lexicale din
cu manualul, textul şi Autoevaluarea
încurajarea, lauda enunţurile date
- laptop, cu sprijin din
tabletă/smartphone, partea prof
manualul digital, texte itinerant în
suport, fișe de lucru timpul
întâlnirilor pe
Aprecierea
Meet
- prin intermediul răspunsurilor
14.12-
9 -să identifice termeni Termeni științifici aplicației MEET: 18.12.
-conversația euristică, Grilă de evaluare
ştiinţifici Limbaj popular. Variație 2020 - identifică
-să diferenţieze observația, lectura, termenii ştiinţifici Autoevaluare
regională a limbii
termenii uzuali de cei explicația, exercițiul, lucru -diferenţiază
cu manualul,
termenii uzuali de
*valabil din 14.09.2020
ştiinţifici încurajarea, lauda cei ştiinţifici cu
- laptop, sprijin din partea
-să diferenţieze tabletă/smartphone, prof itinerant în
regionalismele de manualul digital, texte timpul întâlnirilor
cuvintele populare suport, fișe de lucru pe Meet
1 -diferenţiază
-să asocieze
0 Structura textelor de tip 21.12- regionalismele de
fragmentele de
narativ 22.12. cuvintele populare
text cu secvenţele
Narativul literar 2020
narative
identificate Momentele subiectului
-citește textul
-să formuleze share-uit de prof.
răspunsuri pe itinerant în întâlniri
baza textului citit pe Meet
-să înţeleagă
mesajul textului -asociază
-să asocieze fragmentele de
imaginile text cu
personajelor cu secvenţele
enunțurile narative
corespunzătoare identificate cu
- să ordoneze - prin intermediul sprijin din evaluare orală și
momentele date în aplicației MEET: partea prof scrisă;
funcție de -conversația euristică, itinerant în
intensitatea observația, lectura, -autoevaluarea;
timpul
trăirilor transmise explicația, exercițiul, lucru întâlnirilor pe - teste de evaluare;
cu manualul, Meet
încurajarea, lauda - formulează
- laptop, răspunsuri pe
tabletă/smartphone, baza textului
manualul digital, texte citit
suport, fișe de lucru - înţelege
mesajul
1 textului
1 -asociază
-să identifice ideile imaginile
Textul nonliterar – Evaluare orală
textului personajelor cu
jurnalul de călătorie
- prin intermediul enunțurile
-să identifice
*valabil din 14.09.2020
trăsăturile textului Lectura textului aplicației MEET: corespunzătoare cu Aprecierea
-conversația euristică, sprijin din partea răspunsurilor
observația, lectura, prof itinerant în
explicația, exercițiul, lucru timpul întâlnirilor
cu manualul, pe Meet
1 -să citească și să încurajarea, lauda - ordonează
2 înțeleagă textul - laptop, momentele
-să identifice ideile tabletă/smartphone, date în funcție
textului manualul digital, texte de intensitatea
Etapele scrierii suport, fișe de lucru trăirilor
-să identifice transmise cu
trăsăturile textului, sprijin din
prin raportare la partea prof
model itinerant în Evaluare orală
-să redacteze un text - prin intermediul
aplicației MEET: timpul Aprecierea
ce conține diverse întâlnirilor pe
structuri textuale -conversația euristică, răspunsurilor
observația, lectura, Meet
(narativă, descriptivă,
explicativă, explicația, exercițiul, lucru
dialogată) cu manualul,
încurajarea, lauda
- laptop, -citește textul Evaluare orală
tabletă/smartphone, share-uit de prof.
manualul digital, texte itinerant în întâlniri
suport, fișe de lucru pe Meet
Aprecierea
1 -să despartă în silabe, - identifică răspunsurilor
3 aplicând regulile ideile textului
fonetice sau după Despărțirea în silabe. 11.01- cu sprijin CDS
structură Utilizarea corectă a 15.01. în timpul
-să identifice accentului 2021 întâlnirilor pe
accentul în Meet
cuvintele date -identifică
trăsăturile
textului cu
sprijin CDS în
1 -să identifice timpul
4 instanţele Textul epic întâlnirilor pe
comunicării în Trăsăturile textului epic Meet
textul epic - prin intermediul -citește și înțelege
*valabil din 14.09.2020
-să desprindă Exerciţii de identificare aplicației MEET: textul
informații esențiale și a indicilor spaţio- -conversația euristică, 18.01- -identifică
de detaliu dintr-un temporali observația, lectura, 22.01. ideile textului
Personajul. Mijloace de explicația, exercițiul, lucru 2021 cu sprijin CDS
text citit cu manualul, în timpul
caracterizare
-să formuleze încurajarea, lauda întâlnirilor pe
răspunsuri pe baza - laptop, Meet
textului citit tabletă/smartphone, - identifică
manualul digital, texte trăsăturile
-să stabilească suport, fișe de lucru textului, prin
valoarea de adevăr a raportare la
enunţurilor model cu sprijin
CDS în timpul
- să identifice timpul, întâlnirilor pe
spaţiul acţiunii și Meet evaluare orală și
-redactează scrisă;
personajele din textul
scurte texte -autoevaluarea;
suport
care conțin
-să citească fluent și diverse - teste de evaluare
expresiv textul structuri textual
suport cu sprijin CDS
în timpul
-să clasifice și să
întâlnirilor pe
caracterizeze
Meet
personajele -desparte în silabe,
aplicând regulile
fonetice sau după
structură
-identifică
accentul în
cuvintele date
-citește textul
share-uit de prof.
itinerant în întâlniri
pe Meet
- identifică
instanţele
comunicării în
textul epic
- prin intermediul
*valabil din 14.09.2020
aplicației MEET: -desprinde
-conversația euristică, informațiile
observația, lectura, esențiale și de
explicația, exercițiul, lucru detaliu din
cu manualul, textul citit cu
încurajarea, lauda sprijin CDS în
- laptop, timpul
-să formuleze tabletă/smartphone, întâlnirilor pe
răspunsuri pe baza manualul digital, texte Meet
textului citit suport, fișe de lucru
-formulează
răspunsuri pe baza
textului citit
-stabilește valoarea
de adevăr a
enunțurilor
- să identifice timpul,
-identifică timpul,
spaţiul acţiunii și spațiul, personajele
personajele din textul din textul suport
suport -citește corect,
fluent și
expresiv cu
sprijin CDS în
timpul
întâlnirilor pe
Meet

-să citească fluent și -clasifică și


expresiv textul caracterizează
suport personajele cu
sprijin CDS în
timpul
întâlnirilor pe
Meet

Verbul. Verbe
predicative, verbe
1 auxiliare, verbe - prin intermediul
*valabil din 14.09.2020
copulative -identifică
Modurile verbale. tipurile de
Modul indicativ. Modul verbe cu sprijin
imperativ. Modul CDS în timpul
conjunctiv. Modul întâlnirilor pe
condițional-optativ Meet
aplicației MEET:
Utilizări sintactice ale
-conversația euristică, - identifică
formelor verbale
observația, lectura, modurile şi
nepersonale. Posibilități explicația, exercițiul, lucru timpurile
combinatorii ale cu manualul, verbelor cu
verbului încurajarea, lauda sprijin CDS în
- laptop, timpul
5 -să clasifice și să tabletă/smartphone, 25.01- întâlnirilor pe
caracterizeze manualul digital, texte 29.01. Meet
personajele suport, fișe de lucru 2021

- identifică
formele verbale
-să identifice tipurile
nepersonale cu
de verbe
sprijin CDS în
-să identifice timpul
modurile şi timpurile întâlnirilor pe
verbelor Meet

Notă:
* Pentru fiecare obiectiv operațional se precizează modul de lucru pentru scenariul 1 (S1 - față în față) și scenariul 3 (S3 - online). Scenariul
hibrid reiese din îmbinarea scenariilor enumerate anterior
*Precizarea STRATEGIILOR DE TERAPIE ŞI RECUPERARE pentru copiii/ elevii din învățământul de masă presupune enumerarea metodelor
şi mijloacelor utilizate în vederea realizării obiectivelor operaționale
** Precizarea INDICATORILOR presupune identificarea și enumerarea criteriilor minimale de apreciere a progreselor copiilor/ elevilor

Director, Întocmit,
Prof. M.E Numele și prenumele profesor de sprijin/itinerant: Diaconu Stela
Semnătură: Semnătură:
Data: ___________________________________

*valabil din 14.09.2020


UNITATEA ȘCOLARĂ:  Aprobat.
____________________________ Directorul unităţii de învăţământ:
Nr. de înregistrare în unitatea școlară: ________________________________________
______________________________________________ __
___ Avizat responsabil CIEC
________________________________________
__

RAPORT DE MONITORIZARE
SECŢIUNEA I
  Date de identificare
   a) Numele şi prenumele copilului/ elevului (ei): C.B.A
   b) CNP:
SECŢIUNEA II
  Date relevante privind activitatea asistentului personal (se completează numai pentru copiii încadraţi în
gradul grav
de handicap care au asistent personal)
  a) Activitatea asistentului personal se desfăşoară în interesul superior al copilului, în acord cu fişa postului
DA NU
  b) Dificultăţi întâmpinate în desfăşurarea activităţii asistentului personal DA NU
  c) Soluţii de remediere DA NU
_______________________________________________________________
SECŢIUNEA III
  Date relevante privind serviciile cuprinse în planul de servicii individualizat/ respectiv PIP:
  a) Serviciile pentru copil/familie sunt furnizate în termenii stabiliţi de profesionistul responsabil DA NU.
  b) Se observă progres/stagnare în normele admise în situaţia copilului DA NU
  c) Dificultăţi întâmpinate în furnizarea serviciilor DA NU
  d) Se observă stagnare îndelungată/regres în situaţia copilului DA NU
  e) Soluţii de remediere DA NU____________________________________________________________________
SECŢIUNEA IV
  Date relevante privind intervenţiile cuprinse în planul de servicii individualizat/ respectiv PIP
  a) Intervenţiile pentru copil/familie sunt furnizate în termenii stabiliţi de profesionistul responsabil. DA NU
  b) Dificultăţi întâmpinate în furnizarea intervenţiilor DA NU
  c) Soluţii de remediere DA NU____________________________________________________________________
SECŢIUNEA V
  Gradul de satisfacţie a beneficiarului şi familiei sale privind progresele copilului şi modul de implementare a
Planului de servicii individualizat/ respectiv PIP ………………………………………………………………………..................
SECŢIUNEA VI
  CONCLUZII PRIVIND PLANUL DE SERVICII INDIVIDUALIZAT (P.S.I): (se completează la sfârșitul anului în echipa
multidiciplinară); ((încercuiți litera/literele corespunzătoare enunțurilor adecvate din punctul dvs de vedere))
  a) Procesul de acordare a serviciilor psihoeducaționale decurge conform planului, cu/ fără soluţii de remediere.
  b) Procesul de acordare a serviciilor psihoeducaționale întâmpină dificultăţi care necesită revizuirea planului
  c) Este necesară o nouă orientare şcolară şi profesională înainte de expirarea termenului legal, DA NU
  d) Obiectivele planului au fost atinse în totalitate/ parţial/ nu au fost atinse în termenul propus.
  e) Obiectivele planului au fost atinse în termenul propus/ înainte de termenul propus.
  f) Alte concluzii ....................................................................................................................................................................
CONCLUZII PRIVIND PLANUL DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT (se completează la sfârșitul perioadei de
implementare)
a) Obiectivele planului au fost atinse în totalitate/ parţial/ nu au fost atinse în termenul propus.
   b) Obiectivele planului au fost atinse în termenul propus/ înainte de termenul propus.
   c) Alte concluzii ..................................................................................................................................................................
SECŢIUNEA VII
   RECOMANDĂRI PRIVIND PLANUL DE SERVICII INDIVIDUALIZAT (P.S.I): (încercuiți litera/literele
corespunzătoare enunțurilor adecvate din punctul dvs de vedere)
  a) Menţinerea planului şi reevaluare pentru perioada următorului semestru DA NU
  b) Propunere/Decizie de revizuire a planului DA NU
  c) Propunere/Decizie de revizuire a contractului cu familia DA NU
  d) Propunere de reevaluare complexă DA NU
  e) Reluarea demersurilor de reevaluare complexă, conform termenului legal DA NU
  f) Decizie de începere a monitorizării postservicii pentru următorul semestru/an școlar DA NU
*valabil din 14.09.2020
  g) Alte recomandări _______________________________________________________________________________
  
RECOMANDĂRI PRIVIND PLANUL DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT (PIP)
a) Menţinerea planului şi reevaluare pentru perioada următorului semestru DA NU
b) Propunere/Decizie de revizuire a planului DA NU
   c) Alte concluzii ..................................................................................................................................................................

     Numele și prenumele responsabilului de caz servicii educaţionale : Diaconu Stela


Data __________________ Semnătura _______________________________________________

*valabil din 14.09.2020

S-ar putea să vă placă și