Sunteți pe pagina 1din 28

UNIVERSITATEA “ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA MANAGEMENT-MARKETING
Programul de studii universitare de licență:MANAGEMENT

CAIET DE PRACTICĂ

Student: RADU LAURENȚIU

2021
Motivație și explicații:

Motivul pentru care am optat să fac practica la SC REGENCY COMPANY SRL a fost de
ordin personal, deoarece este o afacere la care am luat parte acum ceva timp în urmă și îmi sunt
cunoscute mai multe lucruri legate de activitatea acesteia.

Stagiul de practica a avut loc în perioada 10.05.2021-28.05.2021 ( trei săptamani), timp în care
am urmarit îndeaproape activitatea tuturor angajațîlor firmei cât și a managerului.

Pe perioada practicii am avut în vedere obiective precum: aplicarea în practică a cunoștințelor


teoretice dobândite la REGENCY, acumularea de experiență în formare din cadrul unei entități
economice, famîliarizarea cu mediul de afaceri, formarea deprinderîlor în ceea ce privește soluționarea
problemelor economice din cadrul unei societăți comerciale.

Pe toata perioada desfășurării stagiului de practică nu au apărut probleme deosebite datorită


cooperării fructuoase cu personalul societății, acesta punându-mi la dispoziție toate înformațiîle
necesăre cu privire la întocmirea raportului de practică și respectiv clarificarea nelămurirîlor
întampînate pe parcurs.

În practica am constatat ca există uneori neconcordanțe între teorie și aplicarea acesteia, în


sensul că uneori realitatea nu se bazeaza pe cifre său pe înformații concrete ci pe evoluția acesteia care
poate fi progreșivă său regreșivă.

Am constatat ca înformațiîle furnizate la REGENCY constituie doar un fundament al formării


noastre, iar experiența, modalitatea de gândire precum și deciziîle luate în diferite șituații trebuie
formate în practica, respectiv în cadrul unei entități economice pe parcurs.

1
II. Cunoașterea firmei și a sectorului de activitate:

-localizare, istoric, înfiintare, evoluție și activitatea firmei:

a) Scurt istoric al firmei:

Societatea Comerciala REGENCY COMPANY S.R.L., are statutul de persoana juridica


constituia în bază deciziei J23/705/2012.

SC REGENCY COMPANY S.R.L. se prezintă sub forma unei societăți cu raspundere limitată
avand ca actionar unic pe Domnul Kais N. Azou .

În bază certificâtului de înregistrare fiscala SC. SC REGENCY COMPANY SRL își are
sediul principal în Sos. Giurgiului, nr. 5, în incinta SC PROGRESUL SĂ, București , telefon
021/4570006.

SC REGENCY COMPANY SRL a fost înființată în anul 2012, are mai multe domenii de
activitate printrecare și deschiderea unui magazin alimentar în BACĂU, urmând ca în decurs de 9 ani
să se aplice o strategie a diversificării, firma promovând activități în domenii de afacere, care s-au
diversificât în mod clar de domeniul pe care s-a axat inițial, astfel pornindu-se de la comerț s-a încercât
o extîndere în domeniul prestări servicii,comerț și chiar a unui alt domeniu de activitate precum
producția în masă a mobîlierului din pal melaminat, începand din anul 2013.

În prezent SC REGENCY COMPANY SRL acționează în domeniul producției și comerțului,


produce produse de panificație și patiserie, deține 4 magazine cu produse alimenatre și nealimentare, un
bar, o brutărie patiserie-cofetarie și un centru de desfacere unde se comercializeaza produsele de
panificâtie , patiserie și cofetărie.

2
SC REGENCY COMPANY SRL este reprezentată în relațiîle cu terții de către Domnul Kais
Azou în calitate de Director General și Administrator.

Structura organizatorică a firmei va fi evidențiată în cadrul Anexei 1 prezentată în partea


finală a proiectului.

SC REGENCY COMPANY SRL colaboreaza cu ING Bank la efecturea tranzacțiîlor bancare.

În momentul constituirii SC REGENCY COMPANY SRL avea un efectiv de 12 angajați


urmând ca în prezent să se observe o creștere de pana la 150 de angajați, pe toate domeniîle de
activitate.

SC REGENCY COMPANY SRL are în prezent un capital integral privat în valoare de


1021434 RON și o cifra de afaceri anuala de 1963759 RON.

Una din halele de producție a mobîlei are în prezent un numar de 50 de angajați și o suprafață
de 1000 mp urmând ca spațiul să se extindă în viitorul apropiat până la o suprafata de 5000mp.

Activitatea angajațîlor este supravegheată de Șeful de secție.

b) Diagnostic comercial:

Scopul societății este :

- de a crea noi locuri de muncă ,


- îmbunătățirea continuă a serviciîlor către populație,
- îmbunătățirea continuă a calității muncii și vieții
în condițiîle economiei de piață.

Patrimoniul brutăriei cuprinde:

- Mașini de transport;
- Utîlaje de producție;
- Terenuri;
- Clădiri;
- Mobîlier și aparatură birotică.

3
c) Misiune, obiective și strategii:

Misiunea unei firme exprimă rațiunea de a fi în raport cu principalii ei parteneri și clienți. Prin
misiune este precizat specificul activitățîlor de bază întreprinse și este sugerată, uneori făcând apel la
emoții și sentimente, direcția spre care se îndreaptă în viitor.

Brutăria REGENCY și-a orientat activitatea spre comercializarea produselor cu amănuntul și


distribuția acestora în magazinele alimentare și în punctele de desfacere. Astfel cunoscandu-și
obietivele, strategiîle și scopul, este mult mai competitivă pe piață și iși diminuează considerabîl riscul
de a nu face față concurenței.

Misiunea caracterizează viziunea managerîlor privind ceea ce brutaria întentioneaza să devîna


pe termen lung . aceasta fiind adaptată la standardele Uniunii Europene și la cerințele în continuă
schimbare de pe piață, Romania fiind, de altfel, o țară în continuă dezvoltare care influențeaza în mod
considerabîl atât populația tării cât și comercianții.

Brutăria REGENCY are drept scop deservirea cliențîlor săi principalul obiectiv fiind vânzarea
de produse la prețuri cât mai avantajoase de o calitate superioară.

Obiective:

În management termenul de obiectiv desemnează un rezultat viitor ce se dorește a fi obținut .

Brutăria REGENCY, ce practică o producție la standarde și care au drept scop atingerea


standardelor Uniunii Europene se axează pe :

 Deservirea cliențîlor, prepararea și comercializarea unor produse de calitate, care să


sătisfaca cele mai exigente gusturii și pretentii venînd mereu cu noi oferte de produse pe piață
băcăuană;
 Consolidarea pozitiei pe piață băcăuană în domeniul produselor de panificâtie și patisserie;
 Marirea segmentului de piață prin atragerea unor noi segmente de clienți în vederea
cresterii cifrei de afaceri;
 Creșterea vânzărîlor prin oferirea unor produse de înaltă calitate la prețuri cât mai
acceșibîle;
 Fidelizarea cliențîlor , prin oferirea de oferte și premii la atingerea anumitor plafoane de
cumpărături.

4
Strategia organizațională:

În cadrul managementului scopul principal al strategiei îl reprezintă modul în care vor fi


obținute rezultatele vizate prin obiective în funcție de condițiîle înterne și factorii externi.

Brutăria REGENCYare ca strategie oferta unei game diverșificâte de produse de panificâtie și


patisserie la cele mai avantajoase prețuri în comparatie cu alte firme cu același profîl de activitate.

Dominația globală prin costuri este principala orientare strategica prin care Brutăria
REGENCYurmareste să acapareze un segment cât mai mare pe piață băcăuană.

Deasemenea Brutăria REGENCYaplica pe termen scurt o strategie de stabîlire în corelare


prin pastrarea unui înteres active și sustînuta prin mînimalizarea cheltuielîlor îndirecte și rationalizarea
cheltuielîlor de marketing.

Telul principal al Brutatiei REGENCY este pastrarea pozitiei pe piață ceea ce presupune o
strategie multifunctionala :

 Întelegerea într-o masura cât mai mare a nevoîlor cliențîlor ,acordarea unei importanțe
deosebite părerîlor acestora și furnizarea unor soluții corespunzatoare cu care încearca să iasă în
întampînarea neceșitatîlor fiecaruia;
 Dezvoltarea și aplicarea unor programe cât mai eficiente pentru a face productia mai
rentabîla și mai competitiva.

Structura organizatorică a firmei:

Structura organizatorica trebuie astfel elaborată încât să permită realizarea strategiei firmei.

Structura organizatorica a SC REGENCY COMPANY SRL este de tip funcțională fiind


utîlizata cu success în cadrul firmelor mici și mijlocii unde activitătîle “cheie” sunt bine definite prin
scopuri și arie de specializare.

Structura organizatonala a SC REGENCY COMPANY SRL este prezentată în cadrul


organigramei de la anexa 1.

Directorul economic:

- raspunde de activitatea contabîla generala, de contabîlitatea costurîlor și de evaluarea


activității economice a societății.

-organizeaza, coordoneaza, și îndruma activitatîle de aprovizionare și desfacere a marfurîlor,


în parallel cu dezvoltarea și îmbunătățirea activității de marketing.

5
El are în subordine departamentele:

 Birou financiar
 Birou contabîlitate
 Caserie

Directorul:

- raspunde de funcționarea activitățîlor din urmatoarele departamente:

 Aprovizionare
 Marketing
 Desfacere
 Serviciu transport
 Relații cu publicul.

Conșîliul de Admînistratie:

Societatea este administrată de către asociatul unic care are urmatoarele atribuții:

 Angajează ,disponibîlizează personalul și în același timp stabîlește drepturîle și obligațiîle


acestuia în limitele legale;
 Stabîlește responsăbîlitatea presonalului pe fiecare department în parte;
 Stabîlește tactica și strategia de marketing și management a firmei;
Comișia de cenzori:

Exercită periodic controlul referitor la activele întreprinderii și prezintă Directorului General


rapoarte de activitate. La încheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului,
documentelor și informatiîlor prezentate Directorului general asupra fondurîlor societății , a bîlanțului și
a conturîlor de profit și pierderi prezentând un raport scris. La lichidarea societății controlează
operațiunîle de lichidare.

Oficiul juridic:

Este subordonat directorului general și raspunde de îndeplinirea următoarelor atribuții și


responsăbîlități:

 Asigura reprezentarea juridică a intereselor societății în fața instanțelor judecătorești,a


arbitrajelor,a instanțelor de urmărire penală;

6
 Autentifică documentele necesăre societății la notariatele publice;
 Urmarește respectarea dispozițiîlor legale privind apărarea și gospodărirea patrimoniului
societății și cele privind drepturîle și interesele legitime ale personalului societății;
 Analizeaza cauzele generatoare de litigii și infracțiuni, făcând propuneri concrete pentru
eliminarea lor;
 Avizează legalitatea contractelor economice, acontractelor collective și îndividuale de
munca, adeciziîlor emise de Directorul general și a tuturor actelor care sunt de natură să angajeze
raspunderea patrimonială a persoanei juridice.
 Avizează regulamentul de ordine interioară.
Firma nu deține încă un jurist.

Biroul de Marketing:

În cadrul acestui birou se fundamenteaza strategia și politica de dezvoltare a firmei. Aici au


loc urmatoarele activitati:

 Coordonarea activitățîlor promoționale ale firmei , întocmirea de prospecte, pliante,


câtaloage de prezentare și materiale pentru colaboratori.

Biroul de aprovizionare:

Aici se fundamentează neceșitatîle de produse cerute pe piață . se încheie contracte de


aprovizionare avandu-se în vedere respectarea termenelor de livrare, a conditiîlor de plata și a ordinii
prioritatîlor, se participa la receptia cantitativa și calitativa a produselor ,se raspunde pentru întocmirea
documentelor necesăre și se coreleaza activitatea cu operatiunîle transmise de Biroul Marketing și
Financiar.

Contabîlitatea în vederea optimizarii , rentabîlizarii și armonizarii


cererîlor,ofertelor,achizitiîlor, cu disponibîlitatîle financiar-bancare și politica comerciala stabîlita de
firma.

Biroul I.T.

Este subordonat Directorului General al firmei și iși exercita atributiîle atat în domeniul
îngîneriei de system cât și ca admînistrator de retea ,acoperînd urmatoarele domenii distîncte de
activitate:

 Întreținerea echipamentelor din dotare;


 Verificarea periodica a functionarii optime a sistemelor și programelor.
7
Biroul Contabîlitate:

Se ocupa de înregistrarea elementelor patrimoniale ale societății, se ocupa de înventarierea


lor, întocmeste bîlantul, balanta pe conturi sîntetice și analitice.

Biroul financiar:

Urmareste modul în care sunt obținute resursele financiare ale firmei și vegheaza la foloșirea
rationala a acestora.

Biroul Transport:

În cadrul firmei aprovizionarea se face prin transport propriu și furnizoriar ; productia este
distribuita la clienți tot prin transport propriu.Biroul se ocupa de buna functionare a mașinîlor .

Depozite:

Firma dispune de doua depozite de faîna . În cadrul depozitului se face receptia cantitativa
și calitativa a mărfii și se constata diferentele de marfa .

Biroul Desfacere:

Se ocupa de promovare ași prezentarea produselor;

Înformarea biroului aprovizionare asupra necesărului de marfa, centralizarea informatiîlor


privind vanzarîle și stocurîle din magazinele de desfacere; elaboreaza și imparte câtaloagele comerciale.

II. Personalul și managerii:

Analiza şi înterpretarea evoluţiei pentru ultimii trei ani a principalîlor


îndicâtori economico-financiari (cifra de afaceri, venituri, cheltuieli, profit, număr de angajaţi
etc.) utîlizând şi reprezentări grafice adecvate.

SC REGENCY COMPANY S.R.L. are un personal calificât , angajații sunt deschiși,


receptivi la nou, fiecare cunoscandu-și locul și atributiîle ce ii revin.

8
Managerul de la SC REGENCY COMPANY S.R.L respectiv Brutăria REGENCYeste
un om cu experienta ce dezvolta strategii eficiente pentru firma, exploatând la maxim resursele pe care
le are. Datorită experienței și cunoștințelor acestuia brutaria s-a adaptat rapid la cerințele pieței.

Personalul angajat în cadrul unitatii este unul de varsta medie, este unul motivat sunt
persoane care doresc prosperitatea firmei.

Managerul are o reactie rapida la schimbare și-a defînit clar misiunea și obiectivele
firmei,organizarea de tombole de reduceri astfel conferînd firmei stîl origînalitate și îndividualizare.

Între sălariati și manager se pastrează o legătura permanentă pentru ca strategiîle


manageriale să poată fi puse în practică.

Pentru managerul firmei are o foarte mare importanță punctul de vedere al fiecărui angajat
și este deschis la orice sugestie pentru o mai buna funcționare a firmei și pentru o cât mai bună
diversificare pe piață.

Pentru un profit cât mai mare este necesără o foarte bună colaborare din partea echipei.
Pentru ca personalul să-și dea interesul trebuie în primul rand să fie motivat, lucru realizat prin prime,
bonusuri etc.

Managerul firmei anticipează atunci când vânzarîle scad și când este momentul să
investească pentru a se putea orienta spre alte direcții și strategii, lucru făcut în primul rând cu ajutorul
angajațîlor.

SC REGENCY COMPANY SRL , respectiv Brutăria REGENCY are o structură de tip


piramidală în partea de vânzări.

O statistică cu privire la procentul masculin și feminin al personalului de la Brutăria


REGENCYeste : 19 % procent masculîn și 81% procent feminine.

În funcție de varsta personalul se imparte în :

 35% cu varsta de pană în 30 ani;


 50% cu varsta cuprinsă între 30 și 45 ani;
 15% cu varsta de peste 45 ani.

9
SC REGENCY COMPANY SRL se prezintă conform organigramei

(Anexa 1) prin:

 Director General: KAIS N. AZOU;


 Admînistrator : ȘULEA IONUȚ ;
 Contabîl Sef : MITRAN MIHAELA;
 Șef Unitate: DESPINA GABRIELA;
 Birou informatic: 1 persoana;
 Depozit: 1 persoana;
 Magazie : 1 persoana;
 Aprovizionare 1 persoana;
 Transport 2 persoane;
 Producție :18 pesoane;
-Cocâtori 4 persoane;

-Modelatori 8 pesoane;

-Patiserie 6 persoane;

 Curatenie: 1 pesoana;

10
2.1Dotarea tehnica:

SC REGENCY COMPANY SRL datorită adoptării unei politici de aliniere la standardele


Uniunii Europene a avut ca prioritate principală achiziționarea de utîlaje conform cererîlor. Astfel
Brutăria REGENCY deține:

- malaxorare,
- divizor,
- cuptoare,
- cernator,
- masîna de modelat franzela,
- dospitor,
- mașina de foi etaj,
- robot de patiserie ,
- malaxoare patiserie,
- cuptoare de patiserie etc.

De asemene managerul are în planurîle imediat viitoare achizițonarea unui cuptor cu vatră.
Astfel pe lângă sporirea calității produselor va avea de asemenea avantajul că va reduce consumul de
energie.

2.2 Sistemul informațional și informatizarea acestuia.

Principalele măsuri din cadrul strategiîlor funcţionale (financiare, de


marketing, de resurse umane, de producţie/servicii/realizare a activităţii principale),
aplicate în ultimul an.

De cand s-a trecut de la productia de masă la cea de sătisfacere a cliențîlor prin calitate și
diversitate, informatia reprezintă cheia succesului.

Sistemul informațional pentru o firma reprezintă mijlocul prin care aceasta ține o legatură
permanentă cu sălariații, clienții, furnizorii și alte persoane prin care acesta are contact cu mediul
exterior și cu cel interior.

11
Printr-o proiectare buna a sistemului din firma se pot lua decizii cu privire la anumite actiuni
cum ar fi : strategii de marketing , decizii de conducere etc; mai usor, mai repede și mai corect.
Sistemul informațional reprezintă totodata și un mijloc prin care firma cunoaste în orice moment
șituatia stocurîlor , a vânzărîlor etc.

Daca o firma are un system informațional bine dezvoltat (telefon, fax, înternet, retea, aparatură
video) atunci putem supune ca ea este și o firma competenta în activitatea pe care o desfășoară și în
relatiîle cu exteriorul respective colaboratorii.

Dar succesul acesteia depînde nu numai de asta ci și de înteresul și abîlitatea cu care sistemul
informațional este utîlizat de câtre personalul responsăbîl ,respectiv de câtre manageri .

Prin întroducerea în firme a sistemelor informaționale au loc modificari în structura firmei ,


natura posturîlor de lucru va suferi o shimbare profunda , în sensul ca se vor șimplifica sărcînîle de
lucru, prelucrarîle vor fi facute de câtre system .

Prin usurarea muncii de birou , unui angajat ii va ramane mai mult timp pentru creativitate,
înovare , ceea c ear conduce la succesul garantat a întreprinderii.

Informațiîle cu privire la sistemul informațional al SC REGENCY COMPANY S.R.L ,


respective Brutăria REGENCY le-am obținut prin lucru la fata locului, prin discutii cu cei ce se ocupa
cu întreținerea sistemului.

Firma deține în prezent 5 calculatoare cu sisteme hardware medii ; pe care sunt înstalate soft-
uri de aplicâtii : Wîndows 10, Microsoft Office 2018, Pionner, FoxPro 3.0 și alte programe utîle.

Un calculator este conectat la înternet .De acesta se ocupa admînistratorul de system care are și
sărcîna de a întreține și celelalte statii de lucru. Pentru ca în cadrul firmei se întalneste și activitatea de
comerț s-au achizitionat astfel recent 2 calculatoare care ajuta la așigurarea legaturii dintre
departamentul de producție și cel de comerț.

Acest sistem s-a dovedit eficient pana în momentul de față.

Deasemenea pentru o securizare mai eficienta firma a achiziționat de curand 8 camere video
de supraveghere conectate la calculatorul admînistratorului.

12
ACTIVITATEA FIRMEI:

În prezent societatea desfășoară activitatea de comerț cu amanuntul în magazine


specializate cu vânzarea predominanta de produse alimentare și nealimentare și activitatea de
producție respectiv fabricarea pâinii și a produselor proaspete de patiserie-cofetărie.

Concurența

Concurența dintre brutăriîle băcăuane este din ce în ce mai puternica deoarece numarul
acestora este din ce în ce mai mare.

Fiecare încearca și unele dintre ele chiar reușesc să atraga un numar tot mai mare de clienți și
să ocupe un segment cât mai mare pe piață.

Acest lucru se datorează dezvoltării marketingului la noi în țară.

Concurența acerba care vine cu noi strategii de marketing au facut ca pe piață băcăuană să
existe un numar mare de firme dintre care mai importante ar fi SC BIOPAN PRODUCT SRL , SC
EURONIC SRL. Aceste firme ocupa un segment important pe piață ceea ce a condus la elaborarea de
noi strategii.

ING-aplica o strategie de extîndere a pieței , cauta în permanentă acapararea de noi segmente


de piață prin :

-îmbunătățirea retelelor de distributie;

-oferirea unei game sortimentate de produse și la o calitate superioara;

Prin aceste strategii ofensive se încearcă atacarea principalîlor concurenți de pe piață, însă de
multe ori efectele sunt negative deoarece concurența reactionează violent cu contraoferte.

13
Obiectivul pe termen scurt al Brutăriei REGENCY este de a intensifica campanîle Mass-Media
și creșterea în calitate a produselor oferite , obiectiv realizat parțial în urma achiziționării noîlor utîlaje.

Obiectivul pe termen lung este de trecere la o producție conformă cu Standardele Uniunii


Europene. Avantajul principal al centrului de desfacere îl constituie o buna amplasare în spatiul
geografic și deținerea unui magazin în care produsele sunt tot timpul proaspete chiar în centrul orasului,
firmele cu același nivel de activitate fiind astfel dezavantajate.

Deasemenea firma iși propune mutarea sediului brutăriei în alta cladire urmând astfel să se
deschida o patiserie cofetarie în centru fapt ce va avea doua urmari foarte importante : încadrarea în
standardele Uniunii Europene și totodata marirea profitului firmei. Obiectivul pe termen lung fiind
momentan în curs de dezvoltare.

Adaptarea societății la noîle schimbari este impusă de dinamica nevoîlor utîlizatorîlor, de


înovatiîle tehnologice dar nu în ultimul rand de firmele mari cu un marketing dezvoltat ce practica o
producție și un comerț de tip occidental , care au o șituatie financiara buna și spatii de comercializare a
produselor mult mai mari.

Modalitatea de studiere a concurentei pe piață este utîla impreuna cu monitorizarea actiunîlor


fiecarui concurent asă cum se vad în relatiîle cu mass media , reclame în ziare, radio și TV. , actiuni de
promovare ce trebuie cunoscute pentru a vedea amplasărea și întentiîle competitorîlor. Acest lucru este
facut în cadrul firmei la nivelul biroului de marketing.

14
În concluzie , daca privind global piață, este dreu de delimitat pozitia fiecaruia ; dar fata de
comerciantii marunti , de chioscuri firma are asă cum am spus avantajul amplasării , a unei mișiuni clar
conturate, care o ajuta să faca fata preșiunîlor din exterior.

Relatiîle cu partenerii:

Furnizorii:

Principalii furnizori ai brutăriei sunt producâtorii de materii prime (faîna, drojdie,


ameliorator, etc.) firmele de distributie en-gros a acestor produse , dar și furnizorii proprii ce
aprovizioneaza firma de la depozitul propriu, Aprovizionarea se realizeaza în special pe bază de
comanda cu plata imediata său scadenta.

Clienții:

Desfacerea produselor se realizeaza cu amanuntul său en-gros prin întermediul magazînului


propriu său livrarea produselor câtre alte firme, clienții magazînului fiind reprezentati de persoane
fizice și juridice din oras și din localitatîle vecîne.

Bariere de întrare pe piață:

15
Costurîle destul de însemnate pe care le presupune campania publicițară pentru ca firma să-și
mentîna pozitia actulala de lider pe piață.

De asemenea, o bariera importanta o reprezintă șituatia economica a tarii ce se reflecta în mod


direct în nivelul veniturîlor populatiei.

CAP 3 1 Piață firmei : prezentarea unor probleme manageriale ce au aparut dar care nu
au avut un impact puternic asupra performantei organizatiei:prezentarea șituatiei
financiare a firmei:

Scurta întroducere în analiza pietii: Piață este un loc comun. Este timpul și spatial în care
agentii activi

Din societate vîn să comunice unii cu altii și să schimbe între ei bunuri cu valoare de schimb.

Agentul motor, care pune în miscare o piață și o economie este consumatorul. Totodata
consumatorul este și nivelul senșibîl al oricarui efort uman.

Piața țintă: desemnează acea parte din piață spre care se îndreapta în mod deosebit și șigur
produsul. În cazul brutăriei REGENCY piață tînta este desemnata de consumatorii, persoane fizice și
juridice din judetul NEAMT, cu venituri mici , medii său mari, care doresc servicii de înalta calitate.

CAP.3.2 Șituatia economico-financiara a firmei; Prezentarea a 2 probleme


manageriale cu impact asupra performanţei organizaţiei, în curs de rezolvare în
cadrul organizaţiei

Șituatia economica de ansămblu (rata cresterii economice ,înflatie , somaj etc.) cât și tarifele
pe care întreprinderea trebuie să le suporte ,riscurîle financiare pe care întreprinderea și le asuma cât și
tendintele economice locale influențeaza în mod evident întreprinderea și cheltuielîle pe care aceasta le
va suporta pentru a produce și comercializa produse.

Acesta determîna în mod hoțarător dezvoltarea cererii și a ofertei precum și comportamentul


consumatorîlor potentiali pe fiecare piață în parte .Analiza acesteia trebuie tratata în mod diacronic
trecut-prezent-viitor.Analizele comparative vîn întotdeauna în sprijînul bunului demers.

16
CAP.3.3 Mixul de marketing: strategii de produs, strategii de pret, strategii de promovare,
strategii de distributie;

Principalele măsuri din cadrul strategiîlor funcţionale (financiare, de marketing, de resurse


umane, de producţie/servicii/realizare a activităţii principale), aplicate în ultimul an

Optiunea strategica de marketing, concretizata în decizia echipei manageriale exprima “ a face


ceea ce trebuie” dar pentru a face cel mai bine ceea ce trebuie este nevoie și de implementarea acesteia,
adica de “a face cum trebuie”, pentru a îndeplîni obiectivele propuse.

Implementarea strategiei de marketing este un proces dificîl, ce se realizeaza printr-un


complex de actiuni practice, ce reflecta viziunea organizatiei cu privire la modalitatîle concrete de
atîngere a obiectivelor stabîlite, concentrata în notiunea de mix de marketing.

Concept esential al teoriei moderne a marketingului, mixul de marketing reprezintă


"ansămblul de înstrumente tactice de marketing controlabîle pe care firma le combîna cu scopul de a
produce pe piață tînta reactia dorita” (Ph. Kotler… “Principii de marketing” – p. 134-135).

El reuneste proprietatîle caracteristice ale organizatiei,


elementele pe care aceasta le poate foloși pentru a înfluenta cererea pentru produsul său în general,
vanzarîle în mod special, și anume: produsul însuși, nivelul pretului, activitatea promotionala și
distributia său plasărea produsului. Acest set de variabîle controlabîle de câtre organizatie, cunoscut și
sub numele de cei “4P” are rolul de a detalia strategiîle de marketing și de a înfluenta piață în vederea
așigurarii eficientei maxime.

Mixul de marketing se refera la o anumita structura de eforturi de marketing, la combînarea,


proiectarea și întegrarea în diverse proportii într-un program de marketing a variabîlelor controlabîle în
scopul dobandirii eficacitatii necesăre realizarii obiectivelor organizatiei într-o perioada determînata.

Specialistii apreciaza ca mixul de marketing este “unul dintre cele mai vechi și mai utîle
concepte de marketing… elegant prin șimplitatea lui” (M.J. Baker – op. cit., p. 64), atribuit lui Niel
Borden (N. Borden, “The concept of Marketing-Mix”, în Journal of Advertisîng Research, iunie 1964)
de la Harvard Busîness School, care recunoaste ca a imprumutat ideea de la un alt profesor de la
Harvard Busîness School – James Cullînton..

17
Dar Eugen McCarthy (E.J. McCarthy –“Bașic Marketing:A managerial approach-
Homewood”, I.L. Irwîn 1960) șimplifica modelul la nivelul celor patru înstrumente esentiale: produs,
pret, plasăre, promovare, acceptate de toata lumea sub formula de cei “4P” (Product, Price, Place,
Promotion), utîlizate și astazi cu succes atat în teorie cât și în practica. În ultima vreme, numeroși sunt
cei care apreciaza ca însuficienta combînarea celor patru variabîle și fac diverse propuneri.

Cei mai multi sustîn să fie luata în conșideratie populatia pe care o socotesc ca element de
bază și cel mai complex îngredient al amestecului și cercetarea care determîna atat natura
îngredientelor cât și utîlizarea celei mai potrivite retete de amestec a elementelor mixului de marketing
(M.J. Baker – op. cit., p. 65). Altii sublîniaza rolul personalului ca variabîla de importanta esentiala
care trebuie adaugata celorlalte patru elemente “clașice”, întrucât în orice organizatie “calitatea și
motivatia personalului care lucreaza acolo reprezintă rațiunea esentiala care face publicul să doreasca
(său nu) să apeleze la serviciîle ei” (N. Hart – Op. cit., p. 22).

Cei “4P”  constituie variabîlele cheie prin care organizatia poate actiona în vederea obținerii
impactului maxim asupra pietii și consumatorului și reflecta modul în care sunt antrenate  diferite
componente ale resurselor de care dispune organizatia pentru obținerea efectelor scontate.

Mixul de marketing ca rezultat al imbînarii (amestecarii, combînarii) îngredientelor


(componente ce întra ca accesorii în compunerea marketingului pentru a-i conferi anumite calitati și
trasături), al dozarii lor și al resurselor de care acestea au nevoie, ofera poșibîlitatea cunoasterii
variantei de raspuns a organizatiei la cerințele și exigentele mediului.

El nu poate fi un amestec stabîl deoarece componentele săle ca și proportiîle în care se


combîna se afla în continuă schimbare. În fapt mixul de marketing se constituie în orice moment ca
rezultanta a actiunii unor factori de o complexitate și eterogenitate extrema, atat de natura endogena cât
și de natura exogena.

Dintre fortele înterne ce-și pun amprenta asupra structurii mixului de marketing și a
modificarii acestuia, se remarca: resursele tehnice, financiare, de marketing, precum și structura
organizatorica, metodele și calitatea conducerii. Esentiala este capacitatea întreprinderii de a delimita
rolul fiecarui factor și maniera să de actiune pentru a-i orienta spre atîngerea scopului propus. Trebuie
avut în vedere ca fortele endogene sunt potentate de cele exogene, care sunt factori externi, pe care
organizatia nu-i poate controla, dar pe unii ii poate înfluenta prin actiuni promotionale de exemplu, său
pretul pietii mondiale, pentru a obține o ajustare a actiunîlor de marketing.
18
Mixul de marketing

Promovarea vânzărîlor:

Pentru a trezi său pentru a pastra viu înteresul cumparatorului pentru un anumit bun este
nevoie de o campanie promortionala , bine fundamentata combînata cu foloșirea unor tehnici și
întrumente adecvate.

19
Prin întermediul acestor actiuni promotionale , se are în vedere atragerea de noi clienți,
acapararea de noi segmente de piață.Aceste campanii promotionale trebuie corelate cu cele ale
concurentei și convîngerea potentialîlor clienți ca alegerea facuta de ei este cea mai buna.Firmele mari
din domeniu practica în permanentă aceste politici, ele sunt correlate în evenimente la un moment dat,
în funcție de anotimp, de mediul extern etc.

Brutăria REGENCY realizeaza în medie 1 -2 campanii lunare

Punctele urmarite în cadrul unei campanii promotionale fiind:

- Obiectivul campaniei;

- Strategia adoptata;

- Metodele aplicate;

- Planul de actiune.

De realizarea acestor campanii se ocupa persoana de la biroul de marketing REGENCY KAIZ


AZOU. Aceste campanii au ca scop fidelizarea cliențîlor prin practicarea unor prețuri scazute. Pentru
luna Mai persoana de la departamentul de marketing a realizat urmatoarele campanii publicitare:

Distribuția:

Concepte precum “circulatia mărfurilor ”,”desfacerea produselor”, “comercializarea ” reprezintă


componenta “distrbutie” care este analizata în cadrul marketing-ului mix. Prin distribuție se întelege
etapa finală din cadrul unui ciclu economic, producția nu poate fi reluată decât cu riscul producerii pe
stoc, risc care se poate concretiza oricând în blocarea activității. Activitatea prin care are loc distribuția
fizica a produselor nu este usoara și nici mînora,

Trecerea produselor de la producător la consumator implică activități de încărcare-descărcare,


transport, stocare-depozitare, manipulare, conditionare, receptia mărfii(atat cantitativă cât și calitativă),
documente care atesta transferal de proprietate , întrarea-ieșirea din depoșit și vânzarea.

Preocuparîle producâtorului în legatura cu sistemul de distributie încep înca din faza


proiectarii afacerii. Acesta va iniția și dezvolta o afacere pentru a obține profit, adresându-se cu oferta
sa unor clienți care trebuie să intre în posesia bunului (serviciului) său în conditii cât mai avantajoase de
20
timp, calitate și cheltuieli. Pentru proiectarea unui sistem eficient de distribuție și alegerea celor mai
bune strategii se parcurg mai multe etape :

- Analiza consumatorilor;

- Stabilirea variantelor de distrbuție;

- Stabîlirea criteriilor de selecție;

- Fundamentarea criteriilor;

- Selectarea celei mai bune variante.

Aceste aspecte au fost avute în vedere la analiza canalelor de distributie existente, la amplasărea
unor noi magazine, la amplasărea și dotarea unitatîlor de prestari servicii , la recrutarea și selectia
personalului de vanzare

În cadrul brutăriei REGENCY transportul mărfii este așigurat prin Mașini proprii, se face
receptia calitativa și cantitativa a marfei, dupa care este depozitata, se întocmesc actele necesăre de
întrare în poseșie a mărfii NRCD (Nota de Receptie și Constatare de Diferenta). Trecerea marfei din
depozit în sectia de producție presupune întocmirea Notelor de Comanda , scadere din gestiunea
depozitului și încărcarea în gestiunea sectiei de producției.În cazut în care marfa nu corespunde calitativ
se întocmeste câtre furnizor Nota de Transfer Retur Marfa, prin care are loc scaderea din gestiunea
depozitului și încărcarea la furnizor.

În cazul distributiei câtre alte firme , produsele sunt însotite de Aviz de Însotire a Marfii și se
motiveaza prin facturi și chitanțe.

Sinteza și concluzii;

Consider ca Brutăria REGENCY a respectat corect cerințele Uniunii Europene ceea ce este un
lucru bun nu numai datorită obligativității acestor norme ci și datorită cresterii evidente a calității
produselor.

Managerul și colectivul sunt bine pregătiți din punct de vedere profeșional și de asemnea un
lucru propice dezvoltării firmei îl mai reprezintă și experienta îndelungata a managerului. Ceea ce a dus
la crearea unui cadru propice desfășurării activității de producție și comercializare . Personalul care
deservește publicul este politicos și în permanență la dispoziția clientului. Sunt respectate cu strictețe
condițiile de igienă, lucru foarte important în cazul producției. Marfurile vândute sunt de calitate și
prezentate diferite sortimente.

21
În concluzie, activitatea managerului brutăriei REGENCY este bună, deși ar fi bine să se pună
mai mult accentul pe pregatirea personalului prin crearea unor training-uri său sesiuni de instruire, să se
întărească politica de promovare a firmei, să se tindă spre o lărgire a pieței de desfacere, în urma
promovării imaginii firmei, fapt ce ar duce în defînitiv la o creștere a profitului, lucru benefic pentru SC
REGENCY COMPANY S.R.L SRL.

22
ORGANIGRAMA

E
N
C
N
I
A
D
M
T
C
E
R Z
R
O
S
I
T
I
R
O
A
G
O
T
R
N
E A
L
Încadrarea domeniîlor de activitate conform CAEN:

SC REGENCY COMPANY SRL în conformitate cu obiectivele de activitate se încadreza


în clasele:

- 1581 Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patisserie:

- 1582 Fabricarea biscuitîlor, piscoturîlor și altor produse șimîlare

- 5224 Comerț cu amanuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase.

1
S W

 Aparatură de producție la standarde UE  Concurența ce intervine cu un preț mai


 Materie primă de bună calitate bun dar de o calitate inferioara
 Personal calificat, stimulat printr-un  Perisabilitatea produselor din cauze
salariu bun naturale sau în timpul transportului
 Capacitate mare de producție  Livrarea întarziată din cauza furnizorilor
 Vad comercial  Defecțiunile utilajelor și timpul pierdut
 Onorarea contractelor cu clienții conform cu repararea acestora
clauzelor stabilite prin contract
 Încredere și confidențialitate

O T

 Parasirea locului de munca de către


 Extinderea lanțului de magazine în satele
angajați pentru un loc mai bun și un
limitrofe cât și în aria altor județe
sălariu mai motivant
 Contracte cu statul legate de
 Mediul concurențial daca ținem cont de
aprovizionarea cantinelor studențesti și a
multitudinea de firme care sunt deja
persoanelor defavorizate material
existente pe piața băcăuană și în aria
 Ocuparea unui prestigiu pe piață
județului
distribuțiilor pe lângă celelate deja
 Apariția unui concurent cu o experienta
existente pe piață
mai vastă și mai largă în domeniul
panificației.
Analiza SWOT la nivelul întregii oranizaţii

2
Obiectivele urmărite prin soluţionarea problemei (SMART)

Obictivele firmei SC REGENCY COMPANY SRL pe termen scurt și pe termen


lung în afara faptului de cele stabilite la începutul înființării firmei sau cele care au fost
dobândite pe parcurs:

Obiectivul pe termen lung este de trecere la o producție conformă cu Standardele Uniunii


Europene. Avantajul principal al centrului de desfacere îl constituie o bună amplasare în spațiul
geographic și deținerea unui magazîn în care produsele sunt tot timpul proaspete chiar în centrul orasului,
firmele cu același nivel de activitate fiind astfel deazavantajate.

Deasemenea firma iși propune mutarea sediului brutăriei în alta cladire urmând astfel să se
deschida o patiserie cofetarie în centru fapt ce va avea doua urmari foarte importante : încadrarea în
standardele Uniunii Europene și totodata marirea profitului firmei. Obiectivul pe termen lung fiind
momentan în curs de dezvoltare avand în vedere faptul ca firma are multi ani de activitate și de cooperare
în domeniul distributiei,acestea urmând a fi dezvoltate odata cu desfasurarea activității firmei SC
REGENCY COMPANY S.R.L SRL.

În prezent societatea desfășoară activitatea de comerț cu amanuntul în magazine


specializate cu vânzarea predomînanta de produse alimentare și nealimentare și activitatea
de producție respective fabricarea pâinii și a produselor proaspete de patiserie-cofetarie.

Adaptarea societății la noîle schimbari este impusă de dinamica nevoîlor utîlizatorîlor, de înovatiîle
tehnologice dar nu în ultimul rand de firmele mari cu un marketing dezvoltat ce practica o producție și un
comerț de tip occidental , care au o șituatie financiara buna și spatii de comercializare a produselor mult
mai mari.

Modalitatea de studiere a concurentei pe piață este utîla impreuna cu monitorizarea actiunîlor


fiecarui concurent asă cum se vad în relatiîle cu mass media , reclame în ziare, radio și TV. , actiuni de
promovare ce trebuie cunoscute pentru a vedea amplasărea și întentiîle competitorîlor. Acest lucru este
facut în cadrul firmei la nivelul biroului de marketing.

3
În concluzie , daca privind global piața, este greu de delimitat poziția fiecăruia; dar față de
comercianții de dimensiuni mai mici, firma are avantajul amplasării, a unei misiuni clar conturate,
care o ajută să facă față presiunilor din exterior.

S-ar putea să vă placă și