Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Copilărie
Muzică și versuri:
Allegretto Nicoleta Negreanu

### 4Refren $ j
& 4 œ œ ß œ™ j j
œ œ œ™
(guitar)

œ œ œ œj œ œœ
œ
œœ
œ
œœ
œ
œ œ œ œ œ
œ >
œ
>
œ
>
œ
Un co - pil râ de la soa - re, Un co - pil vrea me - reu să

& œ œ œ œ œ œ œ ™™ œ ‰ œ œ œ
### j
1.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
creas - că ma re, Un co - pil e un co - pil me - reu, nu ui - ta că ai fost în

### ™™ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
2. (guitar)
& œ œ œ œ ∑ Œ
œ œ œ œ œ œ
lo - cul său, Un co - ta că ai fost în lo - cul său. 1.Cu ma - șini fru -
2.Un co - pil vi -

###
3.Tu, co - pi - le,

&
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
moa - se ne ju - căm și pă - puși e - le - gan - te îm - bră căm,
sea - ză ca să zboa re, un co - pil ar vrea să se-a - tin - gă de soa
râzi din nou la soa re și fă-mi zi - ua ca o săr bă - toa

###
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Cu pa - pu - cii ma - mei ne în căl - țăm, vrem cu a - dul - ții să
re, Un co - pil ar vrea să cân - te me reu, a - șa cum vreau să
re, Pu - ri - ta - tea ta va fi me - reu lu - mi - na su - fle
###
& Œ j‰
œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
se - mă - năm. Și nu știm de ce me - reu ei spun, că ar vrea să
cânt și eu. Un co - pil ca noi e fe - ri- cit, pen - tru că el
tu - lui meu. Prin cân - tec și po - e - zi - e, lu - mea-n - trea - gă
###
& j ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
fi e co - pii a - cum, Pe când noi, toți vrem ca ei să fim
ști - e că e iu - bit De pă - rinți și de spec - ta - tori ca voi
vreau să ști - e Im - nul vos - tru-al bu - cu - ri - ei

### $
ß
Refren
& Ó Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
și pe pă - rinți să îi
iu - bim
ca voi, ca voi. Un co -
vo - ci - le co - pi - lă - ri - ei.
2

### ∑
&

Refren:
Un copil râde la soare,
Un copil vrea mereu să crească mare,
||: Un copil e un copil mereu, nu uita că ai fost în locul său. :||

1. Cu mașini frumoase ne jucăm și păpuși elegante îmbrăcăm,


Cu papucii mamei ne încălțăm, vrem cu adulții să semănăm.
Și nu știm de ce mereu ei spun, că ar vrea să fie copii acum,
Pe când noi, toți vrem ca ei să fim și pe părinți să îi iubim.

Refren

2. Un copil visează ca să zboare, un copil vrea să se-atingă de soare,


Un copil ar vrea să cânte mereu, așa cum vreau să cânt și eu.
Un copil ca noi e fericit pentru că el știe că e iubit
De părinți și de spectatori ca voi, ca voi, ca voi.

Refren

3. Tu, copile, râzi din nou la soare și fă-mi ziua ca o sărbătoare,


Puritatea ta va fi mereu lumina sufletului meu.
Prin cântec și poezie, lumea-ntreagă vreau să știe
Imnul vostru-al bucuriei, vocile copilăriei.

Refren