Sunteți pe pagina 1din 99

LEGE nr.

277 din 24 decembrie 2010 (**republicată**)(*actualizată*)


privind alocaţia pentru susţinerea familiei*)
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 22 noiembrie 2012
Data intrarii in vigoare : 22 noiembrie 2012

Forma actualizata valabila la data de : 5 octombrie 2015


Prezenta forma actualizata este valabila de la 20 octombrie 2014 pana la 5
februarie 2016

----------------
*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 5 octombrie 2015
este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial
de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi
completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 15 mai 2013;
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014.

Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul


Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind
destinat pentru informarea utilizatorilor.

----------
**) Republicată în temeiul art. VII din Legea nr. 166/2012 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 11 octombrie
2012, dându-se textelor o nouă numerotare.
Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei a fost publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 30 decembrie 2010 şi a mai
fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2011,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 31 ianuarie 2011,
aprobată prin Legea nr. 111/2011, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 428 din 20 iunie 2011, şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează
acordarea de beneficii de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 938 din 30 decembrie 2011, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 166/2012.

CAP. I
Alocaţia pentru susţinerea familiei

ART. 1
(1) Prin prezenta lege se instituie alocaţia pentru susţinerea familiei ca
formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere şi
îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, denumită în continuare alocaţie.
(2) Acordarea alocaţiei prevăzute la alin. (1) are drept scop completarea
veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiţii mai bune pentru
creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, precum şi stimularea frecventării de
către copiii de vârstă şcolară, aflaţi în îngrijirea familiilor cu venituri reduse,
a cursurilor unei forme de învăţământ, organizate potrivit legii.
ART. 2
(1) Beneficiază de alocaţia prevăzută la art. 1 familia formată din soţ, soţie
şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună, denumită în
continuare familie.

1
(2) Beneficiază de alocaţie şi familia formată din persoana singură şi copiii
aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta, denumită în
continuare familie monoparentală.
(3) Se consideră familie în înţelesul prevederilor alin. (1) şi bărbatul şi
femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi
gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează în ancheta socială.
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. NORMA (A) 19/01/2011
ART. 1
(1) Beneficiază de alocaţia pentru susţinerea familiei, denumită în continuare
alocaţie, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea
familiei, denumită în continuare lege, familiile ai căror membri sunt cetăţeni
români care locuiesc în România.
(2) Alocaţia se acordă şi familiilor şi persoanelor singure care nu au
cetăţenie română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a) sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic
European, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai altor state, pe perioada în care au
domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii;
b) sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile
legii, o formă de protecţie;
c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în
condiţiile legii.
ART. 2
(1) Beneficiază de alocaţie familiile care îndeplinesc condiţiile prevăzute la
art. 2 din lege.
(2) În perioada în care unul dintre soţi este detaşat pe perioadă determinată
în interes de serviciu ori efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat,
condiţia de a locui împreună se consideră îndeplinită.
(3) Sunt consideraţi copii aflaţi în întreţinerea familiilor definite la art. 2
din lege, copiii naturali ai soţilor sau ai unuia dintre aceştia ori, după caz, ai
persoanei singure, copiii adoptaţi, copiii încredinţaţi în vederea adopţiei, copiii
aflaţi în plasament sau în plasament în regim de urgenţă ori pentru care s-a
instituit tutela în condiţiile legii, cu excepţia celor aflaţi în plasament la
asistentul maternal profesionist.
(4) În situaţia în care copiii în vârstă de până la 18 ani urmează o formă de
învăţământ în altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, condiţia de
a locui împreună se consideră îndeplinită şi pe această perioadă, dacă se prezintă
dovada că sunt în întreţinerea familiei ori a persoanei singure.
(4^1) În situaţia în care copiii în vârstă de până la 18 ani urmează o formă de
învăţământ în străinătate, aceştia sunt luaţi în calcul la stabilirea dreptului la
alocaţie doar dacă reprezentantul legal al copilului prezintă în termenul prevăzut
la art. 28 alin. (1) din lege dovada frecventării cursurilor şi a numărului
absenţelor înregistrate de copil/copii, eliberată de unitatea de învăţământ din
străinătate, iar aceasta funcţionează în condiţiile legislaţiei statului respectiv.
(5) Asistentul maternal profesionist beneficiază de alocaţie în condiţiile
prevăzute la art. 4 alin. (2) din lege.
└──────────────────────────────────────

ART. 3
Prin persoană singură, în sensul art. 2 alin. (2), se înţelege persoana care se
află în una dintre următoarele situaţii:
a) este necăsătorită;
b) este văduvă;
c) este divorţată;
d) are soţul/soţia declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre
judecătorească;

2
e) are soţul/soţia arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de
zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea
copiilor;
f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute
la lit. a)-e);
g) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori i s-au dat în plasament unul
sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-c).
ART. 4
(1) Sunt consideraţi ca făcând parte din familia definită la art. 2 şi copiii
încredinţaţi în vederea adopţiei, cei aflaţi în plasament la o persoană sau familie
ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii.
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. NORMA (A) 19/01/2011
(3) Sunt consideraţi copii aflaţi în întreţinerea familiilor definite la art. 2
din lege, copiii naturali ai soţilor sau ai unuia dintre aceştia ori, după caz, ai
persoanei singure, copiii adoptaţi, copiii încredinţaţi în vederea adopţiei, copiii
aflaţi în plasament sau în plasament în regim de urgenţă ori pentru care s-a
instituit tutela în condiţiile legii, cu excepţia celor aflaţi în plasament la
asistentul maternal profesionist.
└──────────────────────────────────────

(2) Asistentul maternal profesionist beneficiază de alocaţie doar pentru copiii


săi, luându-se în considerare la stabilirea dreptului toate veniturile realizate de
membrii familiei, cu excepţia celor provenite din alocaţiile de plasament şi alte
sume acordate asistentului maternal pentru acoperirea cheltuielilor lunare, în
condiţiile legii.
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. NORMA (A) 19/01/2011
(5) Asistentul maternal profesionist beneficiază de alocaţie în condiţiile
prevăzute la art. 4 alin. (2) din lege.
└──────────────────────────────────────

ART. 5
(1) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (1), al cărei venit net mediu
lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar
al alocaţiei este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinţă,
denumit în continuare ISR, după cum urmează:
a) 0,1640 ISR pentru familia cu un copil;
b) 0,3280 ISR pentru familia cu 2 copii;
c) 0,4920 ISR pentru familia cu 3 copii;
d) 0,6560 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.
---------
Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20
octombrie 2014.

(2) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (1), al cărei venit net mediu
lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR şi până la 1,06 ISR inclusiv,
cuantumul alocaţiei este stabilit după cum urmează:
a) 0,1500 ISR pentru familia cu un copil;
b) 0,3000 ISR pentru familia cu 2 copii;
c) 0,4500 ISR pentru familia cu 3 copii;
d) 0,6000 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.
---------

3
Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20
octombrie 2014.

(3) Dacă din calculul în lei al alocaţiei rezultă fracţiuni în bani, acestea se
rotunjesc la un leu în favoarea beneficiarului."
-------------
Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42
din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 21 mai 2013.
--------------
*) NOTA CTCE:
Reproducem mai jos prevederile art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 15
octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie 2014:
"Art. IV
(1) Cuantumurile prevăzute la art. 5 şi 6 din Legea nr. 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare,
astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică
începând cu drepturile aferente lunii noiembrie 2014.
(2) Pentru beneficiarii de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza
Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu drepturi stabilite
anterior datei de 1 noiembrie 2014, noul cuantum al alocaţiei pentru susţinerea
familiei se stabileşte prin decizia directorului executiv al agenţiei judeţene
pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în
continuare agenţii teritoriale, pe baza ultimei dispoziţii a primarului.
(3) Decizia prevăzută la alin. (2) se comunică primarilor şi beneficiarilor.
(4) Pe baza deciziei prevăzute la alin. (2), primarii au obligaţia de a emite o
nouă dispoziţie de modificare a cuantumului pe care o comunică agenţiilor
teritoriale în termenul prevăzut la art. 10 alin. (3) din Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea
familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
(5) Deciziile agenţiilor teritoriale şi dispoziţiile primarilor, precum şi
comunicările prevăzute la alin. (3) şi (4) se emit colectiv pentru toţi
beneficiarii de alocaţie pentru susţinerea familiei, la nivelul fiecărei unităţi
administrativ-teritoriale."

ART. 6
(1) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (2), al cărei venit net mediu
lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar
al alocaţiei este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinţă, după
cum urmează:
a) 0,214 ISR pentru familia cu un copil;
b) 0,428 ISR pentru familia cu 2 copii;
c) 0,642 ISR pentru familia cu 3 copii;
d) 0,856 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.
---------
Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20
octombrie 2014.

(2) Pentru familia prevăzută la art. 2 alin. (2), al cărei venit net mediu
lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR şi până la 1,06 ISR inclusiv,
cuantumul alocaţiei este stabilit după cum urmează:
a) 0,204 ISR pentru familia cu un copil;
b) 0,408 ISR pentru familia cu 2 copii;
c) 0,612 ISR pentru familia cu 3 copii;

4
d) 0,816 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.
---------
Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20
octombrie 2014.

(3) Dacă din calculul în lei al alocaţiei rezultă fracţiuni în bani, acestea se
rotunjesc la un leu în favoarea beneficiarului.
-------------
Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42
din 15 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 21 mai 2013.

ART. 7
(1) Beneficiază de alocaţie familiile ai căror membri sunt cetăţeni români care
au domiciliul sau reşedinţa în România, precum şi cetăţeni ai altor state ori
apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile
legislaţiei române.
(2) Beneficiază de alocaţie şi persoanele fără domiciliu sau reşedinţă şi fără
locuinţă, pe baza declaraţiei pe propria răspundere că nu au solicitat alocaţia de
la alte primării.
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. NORMA (A) 19/01/2011
(2) În cazul familiei fără domiciliu sau reşedinţă şi al celei fără locuinţă,
cererea de acordare a alocaţiei se înregistrează la primăria comunei, oraşului,
municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti, în a cărei rază
teritorială aceasta trăieşte, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere că nu
a solicitat alocaţia de la alte primării.
└──────────────────────────────────────

ART. 8
(1) Familiile definite la art. 2, care au în întreţinere copii de vârstă
şcolară, beneficiază de alocaţie în condiţiile în care copiii frecventează fără
întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii, cu
excepţia celor care le întrerup din motive medicale, şi nu înregistrează absenţe
nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la
purtare.
(2) Pentru familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară cu handicap
grav sau accentuat şi care nu frecventează o formă de învăţământ, organizată în
condiţiile legii, alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de
încadrare într-un grad de handicap şi a dovezii eliberate de către secretariatele
comisiilor pentru protecţia copilului din cadrul direcţiilor generale de asistenţă
socială pentru protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului
Bucureşti, denumite în continuare direcţii de asistenţă socială, sau de către
Serviciul de evaluare complexă din cadrul direcţiilor de asistenţă socială, prin
care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de
învăţământ, prevăzută de lege.
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. NORMA (A) 19/01/2011
ART. 8
(1) Familiile definite la art. 2 din lege, care au în întreţinere copii de
vârstă şcolară, beneficiază de alocaţie în condiţiile în care copiii frecventează
fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii şi nu
înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la
scăderea notei la purtare sub 8.
(2) La depunerea cererii de acordare a alocaţiei, reprezentantul familiei
prezintă la dosar o adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt

5
înscrişi copiii, care să ateste că aceştia frecventează o formă de învăţământ
organizată potrivit legii.
(3) Beneficiază de alocaţie şi familiile care au în întreţinere copii de vârstă
şcolară, dar care întrerup temporar frecventarea cursurilor de învăţământ
organizate potrivit legii sau repetă anul şcolar din motive de sănătate dovedite cu
certificat medical.
(4) Alocaţia se acordă şi în perioada vacanţelor şcolare.
(5) Pentru familiile care au în întreţinere copii cu handicap grav sau
accentuat, de vârstă şcolară şi care nu frecventează o formă legală de învăţământ,
alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad
de handicap şi a dovezilor prevăzute la art. 8 alin. (2) din lege.
(6) În aplicarea art. 28 alin. (2)-(6) din lege, diminuarea cu 20% a
cuantumului alocaţiei se calculează pentru un număr de 10 absenţe nemotivate şi se
menţine până la înregistrarea unui număr de 20 de absenţe nemotivate pentru care se
aplică diminuarea cu 50%.
(7) În situaţia în care mai mulţi copii înregistrează absenţe nemotivate,
diminuarea prevăzută la art. 28 alin. (2) din lege se aplică pentru fiecare copil
în parte în funcţie de numărul de absenţe nemotivate înregistrate de acesta, de
fiecare dată raportând diminuarea la cuantumul alocaţiei.
(8) Cuantumul acordat în condiţiile prevăzute la alin. (7) se calculează ca
diferenţă între cuantumul alocaţiei prevăzut de lege, stabilit prin dispoziţie a
primarului, şi valoarea rezultată prin însumarea diminuărilor.
(9) Formula de calcul pentru determinarea cuantumului diminuat potrivit alin.
(8) este următoarea:
Exemplu:
Familie formată din soţ şi soţie şi 2 copii de vârstă şcolară.
Cuantumul alocaţie stabilit prin dispoziţia primarului: 60 lei
Primul copil a înregistrat 10 absenţe şcolare nemotivate.
Al doilea copil a înregistrat 20 de absenţe şcolare nemotivate.
Calculul diminuării:
Pentru primul copil: 60 lei x 20% = 12 lei
Pentru al doilea copil: 60 lei x 50% = 30 lei
Diminuarea totală pentru absenţele nemotivate înregistrate:
12 lei + 30 lei=42 lei
Cuantumul diminuat rezultat: 60 lei - 42 lei= 18 lei.
(10) În situaţia în care unul dintre copii finalizează cursurile învăţământului
general obligatoriu, conform legii, dar nu a împlinit vârsta de 18 ani sau unul
dintre copii repetă anul şcolar din alte motive decât cele medicale, acesta nu este
luat în calcul la numărul de copii din familia respectivă în vederea stabilirii
dreptului de alocaţie, iar alocaţia se va acorda corespunzător numărului de copii
din familie care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.
(11) În situaţia prevăzută la alin. (1), copilul este luat în calcul ca membru
al familiei la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei.
└──────────────────────────────────────

CAP. II
Stabilirea şi plata drepturilor de alocaţie

ART. 9
Alocaţia se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere
însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi,
după caz, privind frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi în
întreţinere.
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. NORMA (A) 19/01/2011

6
ART. 3
(1) Alocaţia se acordă lunar, pe baza cererii şi declaraţiei pe propria
răspundere întocmite de reprezentantul familiei, care se înregistrează la primăria
comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti,
în a cărei rază teritorială familia îşi are domiciliul ori reşedinţa.
(2) În cazul familiei fără domiciliu sau reşedinţă şi al celei fără locuinţă,
cererea de acordare a alocaţiei se înregistrează la primăria comunei, oraşului,
municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti, în a cărei rază
teritorială aceasta trăieşte, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere că nu
a solicitat alocaţia de la alte primării.
(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), cererea se înregistrează
la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului
municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială domiciliază ori îşi are
reşedinţa familia.
(4) Formularul "Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea
unor drepturi de asistenţă socială" este prevăzut în anexa nr. 1.
ART. 5
(1) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 3 alin. (1)
este însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile
acesteia şi, după caz, privind frecventarea cursurilor şcolare de către copiii
aflaţi în întreţinere.
(2) În situaţia în care familia definită la art. 2 din lege este beneficiară de
ajutor social, alocaţia se acordă la cererea reprezentantului familiei, însoţită
numai de livretul de familie.
(3) În situaţia prevăzută la art. 2 alin. (4^1), dacă reprezentantul legal nu
prezintă dovada privind frecventarea cursurilor şcolare, copiii nu vor fi luaţi în
calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei şi nici la stabilirea
cuantumului alocaţiei.
└──────────────────────────────────────

ART. 10
(1) Cererile pentru stabilirea şi acordarea alocaţiei se întocmesc de
reprezentantul familiei şi se înregistrează la primăria comunei, oraşului,
municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază
teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia.
(2) Pentru cetăţenii altor state sau apatrizi, cererea prevăzută la alin. (1)
se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a
sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul
sau reşedinţa familia.
(3) În cazul familiilor care nu au locuinţă de domiciliu sau reşedinţă
stabilită ori fără locuinţă, cererea prevăzută la alin. (1) se înregistrează la
primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului
Bucureşti în a cărei rază teritorială acestea trăiesc.
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. NORMA (A) 19/01/2011
ART. 11
(1) Plata drepturilor de alocaţie se face prin decizie a directorului executiv
al agenţiei teritoriale, emisă pe baza documentelor prevăzute la art. 10 alin. (2).
(2) Plata alocaţiei se asigură lunar de către agenţiile judeţene pe bază de
mandat poştal sau, după caz, în cont personal ori în cont de card, potrivit
dispoziţiilor art. 23 din lege, ţinând seama de opţiunea beneficiarului. Plata se
efectuează în luna curentă pentru drepturile lunii anterioare.
(3) În cazul familiilor prevăzute la art. 11 alin. (3) din lege, plata
alocaţiei se asigură prin stat de plată şi se efectuează până la data de 15 a lunii
în curs, pentru luna anterioară. Agenţiile teritoriale împreună cu primarii
organizează activitatea de plată a drepturilor de alocaţie pentru aceste situaţii.

7
└──────────────────────────────────────

(4) În sensul prezentei legi, prin familii care nu au locuinţă de domiciliu sau
reşedinţă stabilită ori fără locuinţă se înţelege persoanele care nu deţin o
locuinţă principală sau, după caz, o locuinţă secundară, în condiţiile legii.
(5) Locuinţa de domiciliu sau reşedinţa este construcţia aflată în proprietate
personală sau închiriată ori asupra căreia titularul sau un membru al familiei
exercită un drept de folosinţă în condiţiile legii, cu dependinţele, dotările şi
utilităţile necesare, formată din una sau mai multe camere, care acoperă condiţiile
minimale de odihnă, preparare a hranei, educaţie şi igienă ale persoanei singure
sau ale familiei, conform anexei nr. 1 la Legea locuinţei nr. 114/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Se asimilează locuinţei de
domiciliu sau reşedinţei şi locuinţa de necesitate, precum şi locuinţa socială,
astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor aceleiaşi legi.
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. NORMA (A) 19/01/2011
ART. 3
(1) Alocaţia se acordă lunar, pe baza cererii şi declaraţiei pe propria
răspundere întocmite de reprezentantul familiei, care se înregistrează la primăria
comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti,
în a cărei rază teritorială familia îşi are domiciliul ori reşedinţa.
(2) În cazul familiei fără domiciliu sau reşedinţă şi al celei fără locuinţă,
cererea de acordare a alocaţiei se înregistrează la primăria comunei, oraşului,
municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti, în a cărei rază
teritorială aceasta trăieşte, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere că nu
a solicitat alocaţia de la alte primării.
(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), cererea se înregistrează
la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului
municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială domiciliază ori îşi are
reşedinţa familia.
(4) Formularul "Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea
unor drepturi de asistenţă socială" este prevăzut în anexa nr. 1.
. NORMA (A) 19/01/2011
ANEXA 1
la normele metodologice

*T*
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ (STEMA UNITATEA AGENŢIA NAŢIONALĂ │
│ ROMÂNIEI) ADMINISTRATIV (SIGLA) PENTRU PLĂŢI ŞI │
│ TERITORIALĂ ................... INSPECŢIE SOCIALĂ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*
CERERE - DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială

Stimaţi cetăţeni, Statul nostru, în conformitate cu prevederile constituţi-


onale, doreşte să vă ajute să depăşiţi momentele speciale prin care treceţi,
dvs. şi familia dvs. Pentru aceasta vă adresăm rugămintea să citiţi cu foarte
multă atenţie formularul şi să completaţi cu sinceritate toate datele
solicitate, conform indicaţiilor de mai jos.
Cu speranţa că situaţia dvs. personală se va schimba în bine cât mai curând,
vă mulţumim pentru înţelegere.

8
CAP. 1.
Acest capitol al cererii se completează de către solicitant. Dacă
solicitantul este persoana îndreptăţită sau reprezentantul familiei, datele
se vor repeta la Cap. 2.
*T*
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Subsemnatul(a): │
│ ----------------- │
│ Numele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenumele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Cod numeric personal │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cetăţenia? │
│ [] UE ┐ │
│ [] Română [] Non UE ┘ şi anume (ţara) .......................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr │
│ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ │
│ Eliberat de La data de │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ (z z l l a a a a) │
│ │
│ *) Pentru cetăţenii români Pentru cetăţenii străini sau apatrizi: │
│ PST - permis de şedere temporară │
│ BI - buletin de identitate DI - document de identitate │
│ CI - carte de identitate PSTL - permis de şedere pe termen lung │
│ CIP - carte de identitate provizorie │
│ P - paşaport │
│ Pentru cetăţenii UE, SEE sau Confed. Elveţiană: │
│ CIN - certificat înregistrare │
│ CR - carte de rezidenţă │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Domiciliul/ Date de contact: │
│ Strada │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sector │
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ │
│ Localitatea │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Judeţ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Telefon Mobil │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Reşedinţa (loc de şedere obişnuită) este în afara României? │
│ │
│ [] NU [] DA, în localitatea .......................... ţara ............ │

9
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
[] În nume propriu [] În calitate de reprezentant [] În numele persoanei
al familiei mele îndreptăţite

Vă rog să aprobaţi acordarea:


----------------------------
[] Ajutorului social [] Alocaţiei pt. susţinerea [] Ajutorului pentru
familiei încălzire

*ST*
Pentru

CAP. 2
Date despre persoana îndreptăţită
*T*
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Numele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenumele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Cod numeric personal │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cetăţenia? │
│ [] UE ┐ │
│ [] Română [] Non UE ┘ şi anume (ţara) .......................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr │
│ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Eliberat de La data de │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ (z z l l a a a a) │
│ │
│ *) Pentru cetăţenii români Pentru cetăţenii străini sau apatrizi: │
│ PST - permis de şedere temporară │
│ BI - buletin de identitate DI - document de identitate │
│ CI - carte de identitate PSTL - permis de şedere pe termen lung │
│ CIP - carte de identitate provizorie │
│ P - paşaport │
│ Pentru cetăţenii UE, SEE sau Confed. Elveţiană: │
│ CIN - certificat înregistrare │
│ CR - carte de rezidenţă │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Domiciliul/ Date de contact: │
│ Strada │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sector │
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ │
│ Localitatea │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Judeţ │

10
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Telefon Mobil │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Starea civilă? [] căsătorit(ă) [] necăsătorit(ă) [] uniune consensuală │
│ [] văduv(ă) [] divorţat(ă) [] despărţit(ă) în fapt │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ │
│ ┌ În perioada anilor ................. Ţara ................ │
│ [] Da ┤ │
│ └ În perioada anilor ................. Ţara ................ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Situaţia şcolară? [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Situaţia [] salariat [] pensionar [] şomer [] student │
│profesională ? [] independent [] lucrător [] lucrător [] elev │
│ agricol ocazional │
│ Altele ..................................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ │
│ ┌ În perioada anilor ................. Ţara ................ │
│ [] Da ┤ │
│ └ În perioada anilor ................. Ţara ................ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii? │
│ └─┴─┴─┴─┘ lei │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor ataşa acte doveditoare) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Dacă beneficiază sau a beneficiat de unele drepturi de asistenţă socială ? │
│(se vor ataşa acte doveditoare) │
│ │
│ [] NU │
│ [] DA, din alte ţări ┌ [] Ajutor Social ┐ Drepturi │
│ [] DA, din România │ [] Alocaţia pentru Susţinerea familiei ┘ în curs │
│ └ [] Ajutorul pentru Încălzirea Locuinţei │
│ (pentru sezonul rece anterior) │
│ │
│ ┌────────────────────┬───────┴────────────┬──────────────────┐ │
│ │ │ │ │ │
│[] Energie termică [] Gaze naturale [] Energie electrică [] Lemne, cărbuni│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*
CAP. 3
Date despre familia persoanei îndreptăţite formată din ...... persoane
majore (inclusiv persoana îndreptăţiţă) şi ..... copii

11
a) Date despre partenerul/partenera persoanei îndreptăţite
*T*
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Numele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenumele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Cod numeric personal │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cetăţenia? │
│ [] UE ┐ │
│ [] Română [] Non UE ┘ şi anume (ţara) .......................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr │
│ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ │
│ Eliberat de La data de │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ (z z l l a a a a) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ │
│ ┌ În perioada anilor ................. Ţara ................ │
│ [] Da ┤ │
│ └ În perioada anilor ................. Ţara ................ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Situaţia şcolară? [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Situaţia [] salariat [] pensionar [] şomer [] student │
│profesională ? [] independent [] lucrător [] lucrător [] elev │
│ agricol ocazional │
│ Altele ..................................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ │
│ ┌ În perioada anilor ................. Ţara ................ │
│ [] Da ┤ │
│ └ În perioada anilor ................. Ţara ................ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii? │
│ └─┴─┴─┴─┘ lei │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor ataşa acte doveditoare) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

12
b) Date depre copiii persoanei îndreptăţite

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Nume │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenume │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Cod numeric personal │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr │
│ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Relaţia de rudenie cu [] copil natural [] copil adoptat [] copil în │
│ persoana îndreptăţită? plasament │
│ familial │
│ [] copil în tutelă [] copil în [] copil în- │
│ curatelă credinţat spre│
│ adopţie │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Situaţia [] preşcolar [] elev cls. I-VIII ┐ ┌ Şcoala nr. ............ │
│şcolară? ├ ┤ │
│ [] fără studii [] elev cls. IX-XII ┘ └ Loc. .................. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor ataşa acte doveditoare) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială ? │
│(se vor ataşa acte doveditoare) │
│ │
│ [] Nu [] Da, din alte ţări [] Da, din România │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│2. Nume │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenume │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Cod numeric personal │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr │
│ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Relaţia de rudenie cu [] copil natural [] copil adoptat [] copil în │
│ persoana îndreptăţită? plasament │
│ familial │
│ [] copil în tutelă [] copil în [] copil în- │
│ curatelă credinţat spre│
│ adopţie │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

13
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Situaţia [] preşcolar [] elev cls. I-VIII ┐ ┌ Şcoala nr. ............ │
│şcolară? ├ ┤ │
│ [] fără studii [] elev cls. IX-XII ┘ └ Loc. .................. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor ataşa acte doveditoare) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială ? │
│(se vor ataşa acte doveditoare) │
│ │
│ [] Nu [] Da, din alte ţări [] Da, din România │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│3. Nume │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenume │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Cod numeric personal │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr │
│ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Relaţia de rudenie cu [] copil natural [] copil adoptat [] copil în │
│ persoana îndreptăţită? plasament │
│ familial │
│ [] copil în tutelă [] copil în [] copil în- │
│ curatelă credinţat spre│
│ adopţie │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Situaţia [] preşcolar [] elev cls. I-VIII ┐ ┌ Şcoala nr. ............ │
│şcolară? ├ ┤ │
│ [] fără studii [] elev cls. IX-XII ┘ └ Loc. .................. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor ataşa acte doveditoare) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială ? │
│(se vor ataşa acte doveditoare) │
│ │
│ [] Nu [] Da, din alte ţări [] Da, din România │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│4. Nume │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenume │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Cod numeric personal │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

14
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr │
│ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Relaţia de rudenie cu [] copil natural [] copil adoptat [] copil în │
│ persoana îndreptăţită? plasament │
│ familial │
│ [] copil în tutelă [] copil în [] copil în- │
│ curatelă credinţat spre│
│ adopţie │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Situaţia [] preşcolar [] elev cls. I-VIII ┐ ┌ Şcoala nr. ............ │
│şcolară? ├ ┤ │
│ [] fără studii [] elev cls. IX-XII ┘ └ Loc. .................. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor ataşa acte doveditoare) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială ? │
│(se vor ataşa acte doveditoare) │
│ │
│ [] Nu [] Da, din alte ţări [] Da, din România │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*
*T*
*) Pentru cetăţenii români Pentru cetăţenii străini sau apatrizi:
PST - permis de şedere temporară
BI - buletin de identitate DI - document de identitate
CI - carte de identitate PSTL - permis de şedere pe termen lung
CIP - carte de identitate provizorie
P - paşaport
Pentru cetăţenii UE, SEE sau Confed. Elveţiană:
CIN - certificat înregistrare
CR - carte de rezidenţă
*ST*

c) Date depre celelalte persoane majore din familia persoanei îndreptăţite


*T*
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Numele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenumele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Cod numeric personal │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cetăţenia? │
│ [] UE ┐ │
│ [] Română [] Non UE ┘ şi anume (ţara) .......................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

15
│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr │
│ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Eliberat de La data de │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ (z z l l a a a a) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ ┌ În perioada anilor ................. Ţara ................ │
│ [] Da │ │
│ └ În perioada anilor ................. Ţara ................ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Situaţia şcolară? [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Situaţia [] salariat [] pensionar [] şomer [] student │
│profesională ? [] independent [] lucrător [] lucrător [] elev │
│ agricol ocazional │
│ Altele ..................................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ ┌ În perioada anilor ................. Ţara ................ │
│ [] Da │ │
│ └ În perioada anilor ................. Ţara ................ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii? │
│ └─┴─┴─┴─┘ lei │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor ataşa acte doveditoare) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2. Numele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenumele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Cod numeric personal │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cetăţenia? │
│ [] UE ┐ │
│ [] Română [] Non UE ┘ şi anume (ţara) .......................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr │
│ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Eliberat de La data de │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ (z z l l a a a a) │

16
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ ┌ În perioada anilor ................. Ţara ................ │
│ [] Da │ │
│ └ În perioada anilor ................. Ţara ................ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Situaţia şcolară? [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Situaţia [] salariat [] pensionar [] şomer [] student │
│profesională ? [] independent [] lucrător [] lucrător [] elev │
│ agricol ocazional │
│ Altele ..................................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ ┌ În perioada anilor ................. Ţara ................ │
│ [] Da │ │
│ └ În perioada anilor ................. Ţara ................ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii? │
│ └─┴─┴─┴─┘ lei │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor ataşa acte doveditoare) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3. Numele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenumele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Cod numeric personal │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cetăţenia? │
│ [] UE ┐ │
│ [] Română [] Non UE ┘ şi anume (ţara) .......................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr │
│ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Eliberat de La data de │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ (z z l l a a a a) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ ┌ În perioada anilor ................. Ţara ................ │
│ [] Da │ │
│ └ În perioada anilor ................. Ţara ................ │

17
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Situaţia şcolară? [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Situaţia [] salariat [] pensionar [] şomer [] student │
│profesională ? [] independent [] lucrător [] lucrător [] elev │
│ agricol ocazional │
│ Altele ..................................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ ┌ În perioada anilor ................. Ţara ................ │
│ [] Da │ │
│ └ În perioada anilor ................. Ţara ................ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii? │
│ └─┴─┴─┴─┘ lei │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor ataşa acte doveditoare) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 4. Numele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenumele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Cod numeric personal │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cetăţenia? │
│ [] UE ┐ │
│ [] Română [] Non UE ┘ şi anume (ţara) .......................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr │
│ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Eliberat de La data de │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ (z z l l a a a a) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ ┌ În perioada anilor ................. Ţara ................ │
│ [] Da ┤ │
│ └ În perioada anilor ................. Ţara ................ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Situaţia şcolară? [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Situaţia [] salariat [] pensionar [] şomer [] student │

18
│profesională ? [] independent [] lucrător [] lucrător [] elev │
│ agricol ocazional │
│ Altele ..................................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ ┌ În perioada anilor ................. Ţara ................ │
│ [] Da ┤ │
│ └ În perioada anilor ................. Ţara ................ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii? │
│ └─┴─┴─┴─┘ lei │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor ataşa acte doveditoare) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*
CAP. 4
În continuare se vor completa date privind locuinţa familiei/persoanei
singure îndreptăţită:
*T*
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Familia/persoana singură îndreptăţită locuieşte: │
│ │
│ [] singură [] împreună cu altă persoană singură sau familie │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Model locuinţă: │
│ │
│[] Casă cu curte ─┐ Regimul juridic al locuinţei │
├──────────────────── │ ───────────────────────────── │
│[] Casă fără curte │ ┌ [] 1 cameră [] Proprietate personală │
├──────────────────── │ │ ───────── ──────────────────────────── │
│[] Apartament la bloc │ │ [] 2 camere [] În închiriere public/privat│
├──────────────────── │ │ ───────── ──────────────────────────── │
│[] Locuinţă socială │ │ [] 3 camere Altele ................ │
├──────────────────── ├ ┤ ───────── │
│[] Locuinţă de serviciu │ │ [] 4 camere Modul de dobândire a locuinţei │
├────────────────────── │ │ ──────── ──────────────────────────── │
│[] Locuinţă necesitate │ └ [] > 4 camere [] Cumpărare │
├──────────────────── │ ───────── ──────────── │
│[] Instituţionalizat/ │ [] Moştenire │
│ nu are locuinţă ─┘ ──────────── │
│ Altele ..................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipul locuinţei │
│ │
│[] TIP A (construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal, lemn │
│ piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma │
│ unui tratament termic şi/sau chimic) │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│[] TIP B (construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice │
│ alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

19
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Dacă are încheiată poliţă de asigurare a locuinţei? │
│ │
│ [] Nu () Da, la societatea ....................................... │
│ Nr. poliţă ................... Valabilă de la ........... la ............ │
│ │
│Dacă poliţa acoperă riscurile obligatorii (cutremur, alunecări de teren, │
│inundaţii)? │
│ [] Nu []Da │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Familia/persoana singură îndreptăţită se încălzeşte cu: │
│ │
│[] ENERGIE TERMICĂ Denumire furnizor │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ Codul titularului de contract │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│[] GAZE NATURALE Denumire furnizor │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ Codul client │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│[] COMBUSTIBILI SOLIZI ŞI LICHIZI (lemne, cărbuni, combustibili petrolieri) │
│[] ENERGIE ELECTRICĂ Denumire furnizor │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ Codul client │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*
CAP. 5
În acest Capitol se vor completa datele privind toate veniturile şi bunurile
familiei/persoanei singure îndreptăţite în luna .............
*T*
┌───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────┐
│Cod│ Categoria de venituri │ Acte │ Venitul │
│ │ │ dovedi-│ realizat**) │
│ │ │ toare*)│ lei │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────┤
│VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 1│Venituri din profesii libere veniturile obţinute │adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, │rinţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert│elibe- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contabil, contabil autorizat, consultant de plasa- │rată de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ment în valori mobiliare, arhitect sau a altor │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │profesii reglementate, desfăşurate în mod │traţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │independent, în condiţiile legii │finan- │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ciară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 2│Venituri comerciale provenite din fapte de comerţ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ale contribuabililor, din prestări de servicii, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │precum şi din practicarea unei meserii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 3│Veniturile din valorificarea sub orice formă a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │drepturilor de proprietate intelectuală provin din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │brevete de invenţie, desene si modele, mostre, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │know-hovv, din drepturi de autor şi drepturi conexe│ │ │ │ │ │ │ │ │

20
│ │dreptului de autor şi altele asemenea │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│SALARIUL ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 4│Salariul obţinut pe bază de contract de muncă/ │adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │raport de serviciu │rinţă │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤elibe- ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 5│Salariul asistentului personal al persoanei cu │rată de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │handicap │angaja- │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤tor ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 6│Salariul asistentului maternal │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 7│Salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vârstnice dependente │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 8│Venitul lunar realizat ca membru asociat sau │adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │persoană autorizată să desfăşoare o activitate │rinţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │independentă │elibe- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │rată de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │traţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │finan- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ciară │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 9│Indemnizaţia de şomaj şi/sau venit lunar de │mandat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │completare │poştal │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │/extras │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 10│Indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare│adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a unei funcţii de demnitate publică, stabilite │rinţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │potrivit legii │elibe- │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rată de ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 11│Indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a│Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice │traţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fără scop patrimonial │finan- │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ciară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 12│Drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │premiile, sporurile şi alte drepturi ale persona- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lului militar, acordate potrivit legii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 13│Indemnizaţia lunară brută, precum şi suma din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profitul net, cuvenite administratorilor la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │companii/societăţi naţionale, societăţi comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la care statul sau o autoritate a administraţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publice locale este acţionar majoritar, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la regiile autonome │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 14│Remuneraţia obţinută de directori în baza unui │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contract de mandat conform prevederilor legii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │societăţilor comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 15│Remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietari sau de alte persoane, în baza contrac- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea│ │ │ │ │ │ │ │ │

21
│ │organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietari │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 16│Sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comerciale constituite prin subscripţie publică │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 17│Sumele primite de reprezentanţii în adunarea gene- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rală a acţionarilor, în consiliul de administraţie,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │membrii directoratului si ai consiliului de supra- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │veghere, precum şi în comisia de cenzori │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 18│Sumele primite de reprezentanţii în organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tripartite, potrivit legii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 19│Indemnizaţia lunară a asociatului unic, la nivelul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 20│Sumele acordate de organizaţii nonprofit şi de alte│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │entităţi neplătitoare de impozit pe profit, peste │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │indemnizaţia primită pe perioada delegării şi deta-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şării în altă localitate, în ţară si în străinătate│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în interesul serviciului, pentru salariaţii din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţiile publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 21│Indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profitul net cuvenite administratorilor societăţi- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lor comerciale potrivit actului constitutiv sau │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stabilite de adunarea generală a acţionarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 22│Sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rămase definitive şi irevocabile, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │actualizarea acestora cu indicele de inflaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 23│Indemnizaţiile lunare plătite conform legii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conform contractului individual de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 24│Orice alte sume sau avantaje de natură salariată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ori asimilate salariilor în vederea impunerii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 25│Veniturile în bani şi/sau în natură, provenind din │adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, │rinţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obţinute de câtre proprietar, uzufructuar sau alt │elibe- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │deţinător legal, altele decât veniturile din │rată de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţi independente │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │traţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │finan- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ciară │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│VENITURI DIN INVESTIŢII │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 26│Dividende │adeve- │ │ │ │ │ │ │ │

22
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rinţă ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 27│Venituri impozabile din dobânzi │elibe- │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rată de ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 28│Câştiguri din transferul titlurilor de valoare │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤traţia ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 29│venituri din operaţiuni de vânzare-cumparare de │finan- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valută la termen, pe baza de contract, precum şi │ciară │ │ │ │ │ │ │ │
│ │orice alte operaţiuni similare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 30│venituri din lichidarea unei persoane juridice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│PENSII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│PENSII DE STAT │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 31│Pensia pentru limită de vârstă │mandat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 32│Pensia anticipată │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤decizie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 33│Pensia anticipată parţială │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 34│Pensia de invaliditate │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 35│Pensia de urmaş │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│PENSII AGRICULTORI │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 36│Pensie agricultor │mandat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │extras │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│PENSII MILITARE │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 37│Pensie de serviciu │mandat │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤poştal/ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 38│Pensia de invaliditate │extras │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤de cont/├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 39│Pensia de urmaş │decizie │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 40│Pensia I.O.V.R. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│INDEMNIZAŢII │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 41│Indemnizaţia pt. persoanele care şi-au pierdut │mandat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total sau parţial capacitatea de muncă ca urmare a │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │participării la revoluţie şi pt. urmaşii acestora │extras │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤de cont/├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 42│Indemnizaţia de însoţitor pentru pensionari gr. I │decizie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │invaliditate/nevăzători handicap grav │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 43│Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de │adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │muncă │rinţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │angaja- │ │ │ │ │ │ │ │

23
│ │ │tor │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 44│Indemnizaţia lunară pentru activitatea de liber- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│INDEMNIZAŢII ŞI STIMULENTE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 45│Indemnizaţia pentru maternitate │adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │rinţa │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │angaja- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │tor │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 46│Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la │mandat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vârsta de 1, 2 sau 3 ani │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 47│Stimulent lunar/de inserţie │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤decizie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 48│Indemnizaţia şi ajutoare pentru creşterea copilului│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│INDEMNIZAŢII CU CARACTER PERMANENT │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 49│Indemnizaţia lunară acordată magistraţilor înlătu- │mandat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │raţi din justiţie din considerente politice │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 50│Indemnizaţia lunară acordată persoanelor persecu- │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │tate din motive politice sau etnice │decizie │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 51│Indemnizaţia, sporul sau renta acordată invalizilor│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │veteranilor şi văduvelor de război │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 52│Indemnizaţia lunară pentru persoanele care au efec-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 53│Indemnizaţia lunară pentru pensionarii sistemului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de pensii, membrii ai uniunilor de creaţie, legal │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │constituite şi recunoscute ca persoane juridice de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utilitate publică │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 54│Indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 55│Indemnizaţia cuvenită revoluţionarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 56│Indemnizaţia de merit acordată în temeiul Legii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 118/2002 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 57│Renta viageră pentru sportivi │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 58│Venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │irigat │rată de │ │ │ │ │ │ │ │

24
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤Adminis-├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 59│Venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor│ traţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │plantelor decorative şi ciupercilor │ finan- │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ciară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 60│Venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pomicole şi altele asemenea │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 61│Venituri din valorificarea produselor agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenurile agricole proprietate privată sau luate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în arendă, către unităţi specializate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │colectare, unităţi de procesare industrială sau │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │către alte unităţi, pentru utilizare ca atare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ VENITURI DIN PREMII ŞI DIN JOCURI DE NOROC │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 62│Veniturile din premii ce cuprind veniturile din │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │concursuri │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ elibe- ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 63│Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind câştigu- │rată de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rile realizate ca urmare a participării la jocuri │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot │ traţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ finan- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ciară │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ VENITULUI DIN TRANSFERUL PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL │
│ ŞI AL DEZMEMBRĂMINTELOR ACESTUIA │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 64│Venituri din transferul dreptului de proprietate │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi al dezmembrămintelor acestuia, altele decăt │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cele cu titlu de moşternire │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │rată de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ traţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ finan- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ciară │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ VENITURI DIN ALTE SURSE │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 65│Prime de asigurări suportate de o persoană fizică │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │independentă sau de orice altă entitate, în cadrul │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unei activităţi pentru o persoană fizică în legă- │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tură cu care suportatorul nu are o relaţie genera- │rată de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │toare de venituri din salarii │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ traţia ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 66│Câştiguri primite de la societăţile de asigurări, │ finan- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ca urmare a contractului de asigurare încheiat │ ciară │ │ │ │ │ │ │ │
│ │între părţi cu ocazia tragerilor de amortizare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 67│Venituri sub forma diferenţelor de preţ pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anumite bunuri, servicii şi alte drepturi, primite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de persoanele fizice pensionari, foşti salariaţi, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │potrivit clauzelor contractului de muncă sau în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │baza unor legi speciale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 68│Venituri primite de persoanele fizice reprezentând │ │ │ │ │ │ │ │ │

25
│ │onorarii din activitatea de arbitraj comercial │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 69│Venituri din alte surse sunt orice venituri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │identificate ca fiind impozabile │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ VENITURI OBŢINUTE DIN STRĂINĂTATE │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 70│Venituri obţinute din străinătate │Contract│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de muncă│ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ ALOCAŢII │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 71│Alocaţia de stat pentru copii │mandat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 72│Alocaţia lunară de plasament │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 73│Alocaţie de întreţinere │Hotărâre│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │judecă- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │torească│ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ BURSE - Cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale precum şi a │
│ sprijinului financiar prevăzut de H.G. nr. 1488/2004 │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 74│Burse pentru elevi │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤institu-├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 75│Burse pentru studenţi │ţie în- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │văţământ│ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ AJUTOARE │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 76│Ajutorul bănesc lunar pentru persoanele care au │mandat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │devenit incapabile de muncă în perioada efectuării │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unei pedepse privative de libertate │extras │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ ALTE SURSE DE VENIT │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 77│Depozite bancare │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ rinţă ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 78│Rentă viageră agricolă │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rată de ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 79│Alte venituri (inclusiv din arendă) │insti- │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤tuţiile ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 80│Sume primite din proiecte cu finanţare │compe- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │internaţională nerambursabilă │tente │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│FAMILIA/PERSOANA SINGURĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI SPECIALE CONFORM │
│CONTRACTULUI COLECTIV SAU INDIVIDUAL DE MUNCĂ? (se vor menţiona natura lor │
│şi valoarea) │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 81│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

26
│ 82│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 83│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
*ST*
*) Se vor anexa pentru fiecare membru de familie
**) Pentru aceeaşi categorie de venituri se va înscrie suma totală a
acestora.
*T*
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Familia/persoana singură îndreptăţită deţine în proprietate/folosinţă? │
│ │
│Bunuri imobile │
│ │
│[] Clădiri sau spaţii locative, altele decât locuinţa de domiciliu şi │
│ anexele gospodăreşti │
│[] Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri │
│ intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 în zona rurală │
│ │
│Bunuri mobile, aflate în stare de funcţionare │
│ │
│[] Autorurism şi/sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani │
│[] Două sau mai multe autorurisme şi/sau motociclete cu o vechime mai mare │
│ de 10 ani │
│[] Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci,│
│ rulote, autobuze, microbuze │
│[] Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi │
│[] Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată │
│[] Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale │
│[] Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, │
│ mecanic sau electric │
│ │
│Terenuri, animale şi păsări din gospodărie │
├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┤
│ 1│Grâu comun (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 2│Grâu dur (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 3│Secară (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 4│Orz (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 5│Orzoaică (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 6│Ovăz (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 7│Amestecuri de cereale de vară (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 8│Porumb boabe (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 9│Orez (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

27
│ 10│Alte cereale (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 11│Mazăre, fasole de câmp şi lupin dulce (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 12│Linte, năut şi mazariche (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 13│Alte culturi proteice (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 14│Cartofi (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 15│Sfeclă de zahăr - fără seminceri (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 16│Rapiţă (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 17│Floarea soarelui (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 18│Soia (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 19│In pentru ulei (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 20│Altele (ricin, mac, muştar, s.a.) (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 21│Hamei (fără seminceri) (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 22│Tutun (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 23│Plante medicinale, condimentare, aromatice (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 24│In pentru fibră (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 25│Cânepa (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 26│Alte culturi industriale (inclusiv in, cânepa pt. fibră) (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 27│Legume proaspete, pepeni, căpşuni în câmp (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 28│Legume proaspete, pepeni, căpşuni în grădină (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 29│Legume proaspete, pepeni, căpşuni în sistem protejat (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 30│Ciuperci (100 mp) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 31│Flori, plante ornamentale cult. în aer liber (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 32│Flori, plante ornamentale cult. în sist. protejat │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 33│Seminţe de iarbă (graminee şi legumin. furaj) (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 34│Alte seminţe (pt. hortic. cult. arabile fără cereale, cartofi, │ │
│ │oleaginoase) (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 35│Culturi furajere rădăcinoase (sfeclă furajeră, napi, morcovi │ │
│ │furajeri) (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 36│Porumb furajer pentru siloz (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

28
│ 37│Alte cereale pentru siloz (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 38│Alte plante furajere (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 39│Terenuri productive şi necultivate (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 40│Alte culturi arabile neincluse (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 41│Pajişti şi păşuni permanente (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 42│Pâşuni sărace, de obicei nefertilizate şi necultivate (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 43│Livezi de măr, păr (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 44│Livezi de prun, piersic, cais, cireş (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 45│Livezi de nuc, alun, migdal, castan (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 46│Livezi de coacăz, smochin, zmeur (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 47│Struguri pentru masă (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 48│Struguri pentru vin de calitate (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 49│Struguri pentru vin de masă (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 50│Pepiniere fără silvicultură (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 51│Alte culturi permanente (răchită, salcie) (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 52│Cabaline (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 53│Viţei pt. îngrăşat │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 54│Viţei sub un an (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 55│Tăuraşi de la 1 la 2 ani (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 56│Viţei de la 1 la 2 ani (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 57│Tăuraşi de 2 ani şi mai mult (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 58│Juninci de reproducţie (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 59│Viţele pt. îngrăşat (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 60│Vaci de lapte (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 61│Vaci de lapte la reformă (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 62│Alte vaci (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 63│Stupi (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 64│Iepuri, femele pt. prăsilă (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

29
│ 65│Caprine, femele pt. prăsilă (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 66│Alte caprine (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 67│Oi mame (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 68│Alte ovine (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 69│Purcei (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 70│Scroafe pt. reproducţie (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 71│Porci pt. îngrăşat (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 72│Alte porcine (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 73│Pui de caren (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 74│Găini ouătoare (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 75│Alte păsări (buc.) │ │
└───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘
*ST*

*T*
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CAP. 6. │
│ Modalitatea de plată al ajutoarelor (cu excepţia ajutoarelor pentru încălzi- │
│ rea locuinţei cu energie termică, gaze naturale şi energie electrică) │
│ │
│ [] Mandat poştal │
│ [] În cont Nume titular cont ..................................... │
│ Număr cont bancar ..................................... │
│ Deschis la banca ...................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CAP. 7. │
│ Declar pe propria răspundere şi sub sancţiunile Codului penal că datele şi │
│ informaţiile prezentate sunt complete şi corespund realităţii şi mă oblig │
│ să aduc la cunoştinţa autorităţilor, în scris şi în termenul prevăzut de │
│ lege, orice modificare a situaţiei mai sus prezentate care poate conduce la │
│ încetarea sau suspendarea drepturilor. │
│ │
│ Data................. │
│ Numele solicitantului.............................. │
│ │
│ Semnătura ................................ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Se ataşează următoarele documente: │
│ │
│ 1. .................................................................. │
│ 2. .................................................................. │
│ 3. .................................................................. │

30
│ 4. .................................................................. │
│ 5. .................................................................. │
│ 6. .................................................................. │
│ 7. .................................................................. │
│ 8. .................................................................. │
│ 9. .................................................................. │
│ 10. .................................................................. │
│ 11. .................................................................. │
│ 12. .................................................................. │
│ 13. .................................................................. │
│ 14. .................................................................. │
│ 15. .................................................................. │
│ 16. .................................................................. │
│ 17. .................................................................. │
│ 18. .................................................................. │
│ 19. .................................................................. │
│ 20. .................................................................. │
│ 21. .................................................................. │
│ 22. .................................................................. │
│ 23. .................................................................. │
│ 24. .................................................................. │
│ 25. .................................................................. │
│ 26. .................................................................. │
│ 27. .................................................................. │
│ 28. .................................................................. │
│ 29. .................................................................. │
│ 30. .................................................................. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*
└──────────────────────────────────────

ART. 11
(1) În cazul familiei definite la art. 2 alin. (1), reprezentantul familiei se
stabileşte de către soţi sau, în caz de neînţelegere între aceştia, de către
autoritatea tutelară.
(2) În cazul familiei monoparentale, reprezentantul familiei este persoana
singură.
(3) În cazul persoanei prevăzute la alin. (2) care are copii în întreţinere şi
nu a împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul familiei este persoana singură, dacă
are capacitate deplină de exerciţiu, sau, după caz, reprezentantul
legal/ocrotitorul legal al acesteia.
(4) În cazul familiei definite la art. 2 alin. (3), pentru stabilirea
reprezentantului familiei prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător.
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. NORMA (A) 19/01/2011
ART. 4
Reprezentantul familiei prevăzut la art. 3 alin. (1) se stabileşte în
condiţiile prevăzute de art. 12 din lege.
└──────────────────────────────────────

ART. 12
(1) Componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de
reprezentanţii legali se dovedesc cu livretul de familie.
(2) Pentru situaţiile în care nu este eliberat livretul de familie sau pentru
cele care nu sunt evidenţiate în livretul de familie, reprezentantul familiei
prezintă, în mod obligatoriu, actele doveditoare necesare.

31
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. NORMA (A) 19/01/2011
ART. 6
(1) Componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de
reprezentantul legal se dovedesc cu livretul de familie.
(2) În situaţia în care livretul de familie nu este completat la zi cu
modificările survenite în componenţa familiei, serviciul de stare civilă al
consiliului local are obligaţia de a-l actualiza în termen de 10 zile de la data
depunerii cererii de solicitare a alocaţiei.
(3) În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situaţia familiei
nu este evidenţiată în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, după
caz, în copie certificată sau, după caz, autentificată pentru conformitate cu
originalul, următoarele documente:
a) certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor
definite la art. 2 din lege;
b) certificatul de căsătorie;
c) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit
legii;
d) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
e) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia
copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;
f) decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi
protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura
plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
g) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia
autorităţii tutelare, potrivit legii;
h) actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei
minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, pentru
situaţia prevăzută la art. 12 alin. (3), respectiv părinte, tutore, curator, altă
persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al
direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin
hotărâre judecătorească;
i) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată
dispărut/dispărută;
j) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată
preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de
libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
k) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.
(4) Pentru situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) nu se solicită livretul de
familie. Componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de
reprezentantul legal se dovedesc cu documentele eliberate de autorităţile din ţara
de origine, traduse şi legalizate, precum şi cu alte documente eliberate de
autorităţile române competente.
└──────────────────────────────────────

ART. 13
(1) La stabilirea veniturilor pe baza cărora se acordă alocaţia se iau în
considerare toate veniturile pe care membrii familiei le realizează sau, după caz,
le-au realizat în ultima lună înainte de solicitarea dreptului, aşa cum acestea
sunt prevăzute de art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) În situaţia în care familia definită la art. 2 locuieşte şi gospodăreşte
împreună cu alte familii sau persoane, la stabilirea dreptului la alocaţie se iau
în considerare numai partea ce revine de drept din veniturile lunare nete,
realizate în comun de persoanele din gospodărie, precum şi sumele reprezentând

32
obligaţii legale de întreţinere faţă de copiii pentru care se solicită dreptul
şi/sau, după caz, faţă de părinţii acestora.
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. NORMA (A) 19/01/2011
ART. 7
(1) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în
considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz,
le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului, aşa cum sunt acestea
prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
(1^1) În cazul în care familia definită conform prevederilor art. 2 din lege
are în proprietate, închiriere, comodat sau în altă formă de deţinere cel puţin
unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării
ajutorului social, prevăzută la art. 8 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 416/2001, cu
modificările şi completările ulterioare, aceasta nu beneficiază de alocaţie.
(2) Categoriile de venituri nete realizate şi actele doveditoare sunt cele
menţionate în formularul de cerere.
(3) Veniturile nete realizate de membrii familiei, înscrise în cererea şi
declaraţia pe propria răspundere, inclusiv cele care provin din drepturi de
asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare
cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale
de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia ajutorului social prevăzut de
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza
Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea
ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările
ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului
financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea
criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul
Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi
completările ulterioare, se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de
angajator sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de
cont, decizii de stabilire şi altele asemenea şi se verifică prin ancheta socială
prevăzută la art. 9.
(4) În situaţia în care familia definită la art. 2 din lege locuieşte şi
gospodăreşte împreună cu alte familii sau persoane, la stabilirea venitului
familiei solicitante de alocaţie se iau în calcul:
a) partea ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de
persoanele din gospodărie;
b) sumele reprezentând obligaţii legale de întreţinere faţă de copiii pentru
care se solicită dreptul/şi sau, după caz, faţă de părinţii acestora.
(5) În cazul în care nu se poate determina partea prevăzută la alin. (4) lit.
a), fiecare familie sau persoană singură va completa o declaraţie pe propria
răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea împreună.
└──────────────────────────────────────

ART. 14
Formularul de cerere, declaraţia pe propria răspundere pentru solicitarea
alocaţiei, precum şi lista actelor doveditoare privind membrii familiei şi
veniturile realizate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei
legi.
ART. 15

33
(1) În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de
acordare a alocaţiei, primarul dispune, în mod obligatoriu, evaluarea
socioeconomică a familiei, prin anchetă socială.
(2) Ancheta socială se efectuează, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de
la data înregistrării cererii, de către personalul serviciului public de asistenţă
socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de către personalul din
compartimentul cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de
specialitate al primarului.
(3) Răspunderea asupra conţinutului anchetei sociale revine persoanelor care au
efectuat ancheta socială şi primarului.
(4) În cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informaţiile necesare
pentru întocmirea anchetei sociale, se consideră că familia acestuia nu
îndeplineşte condiţiile de acordare a alocaţiei.
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. NORMA (A) 19/01/2011
ART. 9
(1) În vederea soluţionării cererii pentru acordarea alocaţiei, primarul
dispune, în mod obligatoriu, verificarea prin anchetă socială, la domiciliul sau,
după caz, la reşedinţa solicitantului, a situaţiei ce rezultă din datele înscrise
în actele doveditoare.
(2) În cazul familiilor prevăzute la art. 3 alin. (2), verificarea prevăzută la
alin. (1) se va efectua la locul indicat de solicitant, de către o comisie formată
din cel puţin două persoane.
(3) Ancheta socială se efectuează, în termenul prevăzut la art. 15 alin. (2)
din lege, de la data înregistrării cererii, de către personalul serviciului public
de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de către
personalul din compartimentul cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din
aparatul de specialitate al primarului.
(4) Pentru definitivarea anchetei sociale personalul prevăzut la alin. (3)
poate utiliza şi informaţii de la persoane sau instituţii care cunosc situaţia
materială, socială şi civilă a familiei solicitantului de alocaţie.
(5) Ancheta socială prevăzută la alin. (1), precum şi anchetele sociale
prevăzute la art. 24 alin. (3), art. 26 alin. (1) şi art. 29 alin. (2) din lege se
întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.
. NORMA (A) 19/01/2011
ANEXA 2
la normele metodologice

*T*
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ [Stema] │
│ României UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ............................ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────┐
│ │
│CERTIFICARE PRIMAR│
│ (L.S.) │
│ │
│ │
└──────────────────┘
ANCHETĂ SOCIALĂ

efectuată astăzi ...../....../......


urmare a cererii nr. ....... din data de ...../...../.....

34
a solicitantului:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Domnul/Doamna: │
│ Numele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenumele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Cod numeric personal │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cetăţenia? │
│ [] UE ┐ │
│ [] Română [] Non UE ┘ şi anume (ţara) .......................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Act identitate/doveditor*)(copie ataşată) Seria Nr │
│ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ Eliberat de La data de │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ (z z l l a a) │
│ *) Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii străini │
│ BI - buletin de identitate sau apatrizi: │
│ CI - carte de identitate PST - permis de şedere temporară │
│ CIP - carte de identitate DI - document de identitate │
│ provizorie PSTL - permis de şedere pe termen lung │
│ P - paşaport │
│ │
│ Pentru cetăţeni UE, SEE sau Confed.Elveţiană: │
│ CIN - certificat înregistrare │
│ CR - carte de rezidenţă │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Domiciliu/Date de contact: │
│ │
│ Strada │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sector │
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┘└─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┘ │
│ Localitatea │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Judeţ Telefon │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Mobil │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Reşedinţa (loc de şedere obişnuită) este în afara României? │
│ │
│ [] Nu [] Da, în localitatea ..................... ţara ................ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

[] În nume propriu [] În calitate de reprezentant [] În numele persoanei


al familiei mele îndreptăţite

35
Care s-a adresat primarului pentru acordarea:

[] Ajutorului social [] Alocaţiei pt. susţinerea [] Ajutorului pentru


familiei încălzire

Pentru

CAP. 2
Date despre persoana îndreptăţită
(În cazul în care solicitantul este persoana îndreptăţită sau reprezen-
tantul familiei, datele se vor repeta de la Cap. 1).

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Numele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenumele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Cod numeric personal │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cetăţenia? │
│ [] UE ┐ │
│ [] Română [] Non UE ┘ şi anume (ţara) ................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Act identitate/doveditor*)(copie ataşată) Seria Nr │
│ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Eliberat de La data de │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ (z z l l a a) │
│ *) Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii străini │
│ sau apatrizi: │
│ CN - Certificat de naştere PST - permis de şedere temporară │
│ BI - buletin de identitate DI - document de identitate │
│ CI - carte de identitate PSTL permis de şedere pe termen lung │
│ CIP - carte de identitate provizorie │
│ P - paşaport │
│ │
│ Pentru cetăţeni UE, SEE sau Confed. Elveţiană: │
│ CIN - certificat înregistrare │
│ CR - carte de rezidenţă │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Domiciliul/Date de contact: │
│ │
│ Strada │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sector │
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┘└─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┘ │
│ Localitatea │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │

36
│ Judeţ Telefon │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Mobil │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Stare civilă? [] casătorit(ă) [] necăsătorit(ă) [] uniune consensuală │
│ [] vaduv(ă) [] divorţat(ă) [] despărţit(ă) în fapt │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ │
│ ┌ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ []Da │ │
│ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia şcolară? │
│ │
│ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia profesională? │
│ │
│ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student │
│ [] independent [] lucrător agricol [] lucrător ocazional [] elev │
│ │
│ Altele ..................................................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ │
│ ┌ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ []Da │ │
│ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii │
│ └─┴─┴─┴─┘ lei │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grad de dizabilitate? [] NU [] DA (se va ataşa acte doveditoare) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă beneficiază sau a beneficiat de unele drepturi de asistenţă socială? │
│ (se vor ataşa acte doveditoare) │
│ │
│ [] Nu │
│ │
│ []Da, din alte ţări ┌ [] Ajutor Social ┐ │
│ │ │ Drepturi în │
│ [] Da, din România │ [] Alocaţia pentru Susţinerea Familie ┘ curs │
│ │ │
│ └ [] Ajutor pentru Încălzirea Locuinţei(pentru sezonul │

37
│ rece anterior) │
│ │
│ ┌───────────────────────┬────────┴───────────┬──────────────────────┐ │
│ │ │ │ │ │
│ [] Energie termică [] Gaze naturale [] Energie electrică [] Lemne, cărbuni │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

CAP. 3
Date despre familia persoanei îndreptăţite formată din ...... persoane
majoare (inclusiv persoana îndeptăţită) şi ...... copii:

a) Date despre partenerul/partenera persoanei îndeptăţite:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Numele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenumele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Cod numeric personal │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cetăţenia? │
│ [] UE ┐ │
│ [] Română [] Non-UE ┘ şi anume (ţara) ................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Act identitate/doveditor*)(copie ataşată) Seria Nr │
│ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Eliberat de La data de │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ (z z l l a a) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ │
│ ┌ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ []Da │ │
│ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia şcolară? │
│ │
│ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia profesională? │
│ │
│ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student │
│ [] independent [] lucrător agricol [] lucrător ocazional [] elev │
│ │
│ Altele ..................................................................... │

38
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ │
│ ┌ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ []Da │ │
│ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii │
│ └─┴─┴─┴─┘ lei │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grad de dizabilitate? [] NU [] DA (se va ataşa acte doveditoare) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

b) Date despre copiii persoanei îndeptăţite:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Numele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenumele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Cod numeric personal │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr │
│ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Relaţia de rudenie cu [] copil natural [] copil adoptat [] copil în │
│ persoana îndreptăţită? plasament │
│ familial │
│ [] copil în tutelă [] copil în [] copil în- │
│ curatelă credinţat spre│
│ adopţie │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Situaţia [] preşcolar [] elev cls. I-VIII ┐ ┌ Şcoala nr. ............ │
│şcolară? [] fără studii [] elev cls. IX-XII ┘ └ Loc. .................. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor ataşa acte doveditoare) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială ? │
│(se vor ataşa acte doveditoare) │
│ │
│ [] Nu [] Da, din alte ţări [] Da, din România │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│2. Numele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenumele │

39
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Cod numeric personal │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr │
│ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Relaţia de rudenie cu [] copil natural [] copil adoptat [] copil în │
│ persoana îndreptăţită? plasament │
│ familial │
│ [] copil în tutelă [] copil în [] copil în- │
│ curatelă credinţat spre│
│ adopţie │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Situaţia [] preşcolar [] elev cls. I-VIII ┐ ┌ Şcoala nr. ............ │
│şcolară? [] fără studii [] elev cls. IX-XII ┘ └ Loc. .................. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor ataşa acte doveditoare) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială ? │
│(se vor ataşa acte doveditoare) │
│ │
│ [] Nu [] Da, din alte ţări [] Da, din România │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│3. Numele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenumele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Cod numeric personal │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr │
│ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Relaţia de rudenie cu [] copil natural [] copil adoptat [] copil în │
│ persoana îndreptăţită? plasament │
│ familial │
│ [] copil în tutelă [] copil în [] copil în- │
│ curatelă credinţat spre│
│ adopţie │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Situaţia [] preşcolar [] elev cls. I-VIII ┐ ┌ Şcoala nr. ............ │
│şcolară? [] fără studii [] elev cls. IX-XII ┘ └ Loc. .................. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor ataşa acte doveditoare) │

40
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială ? │
│(se vor ataşa acte doveditoare) │
│ │
│ [] Nu [] Da, din alte ţări [] Da, din România │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│4. Numele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenumele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Cod numeric personal │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr │
│ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Relaţia de rudenie cu [] copil natural [] copil adoptat [] copil în │
│ persoana îndreptăţită? plasament │
│ familial │
│ [] copil în tutelă [] copil în [] copil în- │
│ curatelă credinţat spre│
│ adopţie │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Situaţia [] preşcolar [] elev cls. I-VIII ┐ ┌ Şcoala nr. ............ │
│şcolară? [] fără studii [] elev cls. IX-XII ┘ └ Loc. .................. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor ataşa acte doveditoare) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială ? │
│(se vor ataşa acte doveditoare) │
│ │
│ [] Nu [] Da, din alte ţări [] Da, din România │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*) Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii străini


sau apatrizi:
CN -
cerificat de naştere PST - permis de şedere temporară
BI -
buletin de identitate DI - document de identitate
CI -
carte de identitate PSTL - permis de şedere pe termen lung
CIP -
carte de identitate
provizorie
P - paşaport

Pentru cetăţeni UE, SEE sau Confed.Elveţiană:


CIN - certificat înregistrare
CR - carte de rezidenţă

41
c) Date despre celelalte persoane majore din afare persoanei îndeptăţite:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Numele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenumele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Cod numeric personal │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cetăţenia? │
│ [] UE ┐ │
│ [] Română [] Non-UE ┘ şi anume (ţara) ................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Act identitate/doveditor*)(copie ataşată) Seria Nr │
│ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Eliberat de La data de │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ (z z l l a a) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ │
│ ┌ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ []Da │ │
│ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia şcolară? │
│ │
│ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia profesională? │
│ │
│ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student │
│ [] independent [] lucrător agricol [] lucrător ocazional [] elev │
│ │
│ Altele ..................................................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ │
│ ┌ În perioada anilor ............ Ţara ............. │
│ []Da │ │
│ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii │
│ └─┴─┴─┴─┘ lei │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

42
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grad de dizabilitate? [] NU [] DA (se vor ataşa acte doveditoare) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│2. Numele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenumele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Cod numeric personal │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cetăţenia? │
│ [] UE ┐ │
│ [] Română [] Non-UE ┘ şi anume (ţara) ................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Act identitate/doveditor*)(copie ataşată) Seria Nr │
│ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Eliberat de La data de │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ (z z l l a a) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ │
│ ┌ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ []Da │ │
│ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia şcolară? │
│ │
│ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia profesională? │
│ │
│ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student │
│ [] independent [] lucrător agricol [] lucrător ocazional [] elev │
│ │
│ Altele ..................................................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ │
│ ┌ În perioada anilor ............ Ţara ............. │
│ []Da │ │
│ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii │
│ └─┴─┴─┴─┘ lei │

43
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grad de dizabilitate? [] NU [] DA (se vor ataşa acte doveditoare) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│3. Numele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenumele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Cod numeric personal │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cetăţenia ? │
│ [] UE ┐ │
│ [] Română [] Non-UE ┘ şi anume (ţara) ................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Act identitate/doveditor*)(copie ataşată) Seria Nr │
│ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Eliberat de La data de │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ (z z l l a a) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ │
│ ┌ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ []Da │ │
│ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia şcolară? │
│ │
│ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia profesională? │
│ │
│ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student │
│ [] independent [] lucrător agricol [] lucrător ocazional [] elev │
│ │
│ Altele ..................................................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ │
│ ┌ În perioada anilor ............ Ţara ............. │
│ []Da │ │
│ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii │

44
│ └─┴─┴─┴─┘ lei │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grad de dizabilitate? [] NU [] DA (se vor ataşa acte doveditoare) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│4. Numele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenumele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Cod numeric personal │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cetăţenia ? │
│ [] UE ┐ │
│ [] Română [] Non-UE ┘ şi anume (ţara) ................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Act identitate/doveditor*)(copie ataşată) Seria Nr │
│ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Eliberat de La data de │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ (z z l l a a) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ │
│ ┌ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ []Da │ │
│ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia şcolară? │
│ │
│ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia profesională? │
│ │
│ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student │
│ [] independent [] lucrător agricol [] lucrător ocazional [] elev │
│ │
│ Altele ..................................................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ │
│ ┌ În perioada anilor ............ Ţara ............. │
│ []Da │ │
│ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

45
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii │
│ └─┴─┴─┴─┘ lei │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grad de dizabilitate? [] NU [] DA (se vor ataşa acte doveditoare) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

CAP. 4
Date privind locuinţa familiei/persoanei singure îndeptăţită

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Familia/persoana singură îndreptăţită locuieşte: │
│ │
│ [ ] singură [ ] împreună cu altă persoană singură sau familie │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Model locuinţă: │
│ │
│[] Casă cu curte ─┐ Regimul juridic al locuinţei │
├──────────────────── │ ───────────────────────────── │
│[] Casă fără curte │ ┌ [] 1 cameră [] Proprietate personală │
├──────────────────── │ │ ───────── ──────────────────────────── │
│[] Apartament la bloc │ │ [] 2 camere [] În închiriere public/privat│
├──────────────────── │ │ ───────── ──────────────────────────── │
│[] Locuinţă socială │ │ [] 3 camere Altele ................ │
├──────────────────── │ │ ───────── │
│[] Locuinţă de serviciu │ │ [] 4 camere Modul de dobândire a locuinţei │
├────────────────────── │ │ ──────── ──────────────────────────── │
│[] Locuinţă necesitate │ └ [] > 4 camere [] Cumpărare │
├──────────────────── │ ───────── ──────────── │
│[] Instituţionalizat/ │ [] Moştenire │
│ nu are locuinţă ─┘ ──────────── │
│ Altele ..................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipul locuinţei │
│ │
│[] TIP A (construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal, lemn │
│ piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma │
│ unui tratament termic şi/sau chimic) │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│[] TIP B (construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice │
│ alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Dacă are încheiată poliţă de asigurare a locuinţei? │
│ │
│ [] Nu [] Da, la societatea ....................................... │
│ Nr. poliţă ................... Valabilă de la ........... la ............ │
│ │
│Dacă poliţa acoperă riscurile obligatorii (cutremur, alunecări de teren, │
│inundaţii)? │
│ [] Nu []Da │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

46
│Familia/persoana singură îndreptăţită se încălzeşte cu: │
│ │
│[] ENERGIE TERMICĂ Denumire furnizor │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ Codul titularului de contract │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│[] GAZE NATURALE Denumire furnizor │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ Codul client │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│[] COMBUSTIBILI SOLIZI ŞI LICHIZI (lemne, cărbuni, combustibili petrolieri) │
│ │
│[] ENERGIE ELECTRICĂ Denumire furnizor │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ Codul client │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

CAP. 5
Date privind toate veniturile şi bunurile familiei/persoanei singure
îndeptăţite în luna .........

┌───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────┐
│Cod│ Categoria de venituri │ Acte │ Venitul │
│ │ │ dovedi-│ realizat**) │
│ │ │ toare*)│ lei │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────┤
│VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 1│Venituri din profesii libere veniturile obţinute │adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, │rinţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert│elibe- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contabil, contabil autorizat, consultant de plasa- │rată de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ment în valori mobiliare, arhitect sau a altor │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │profesii reglementate, desfăşurate în mod │traţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │independent, în condiţiile legii │finan- │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ciară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 2│Venituri comerciale provenite din fapte de comerţ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ale contribuabililor, din prestări de servicii, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │precum şi din practicarea unei meserii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 3│Veniturile din valorificarea sub orice formă a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │drepturilor de proprietate intelectuală provin din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │brevete de invenţie, desene si modele, mostre, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dreptului de autor şi altele asemenea │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│SALARIUL ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 4│Salariul obţinut pe bază de contract de muncă/ │adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │raport de serviciu │rinţa │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤elibe- ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 5│Salariul asistentului personal al persoanei cu │rată de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │handicap │angaja- │ │ │ │ │ │ │ │

47
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤tor ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 6│Salariul asistentului maternal │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 7│Salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vârstnice dependente │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 8│Venitul lunar realizat ca membru asociat sau │adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │persoană autorizată să desfăşoare o activitate │rinţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │independentă │elibe- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │rată de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │traţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │finan- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ciară │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 9│Indemnizaţia de şomaj şi/sau venit lunar de │mandat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │completare │poştal │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │/extras │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 10│Indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare│adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a unei funcţii de demnitate publică, stabilite │rinţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │potrivit legii │elibe- │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rată de ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 11│Indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a│Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice │traţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fără scop patrimonial │finan- │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ciară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 12│Drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │premiile, sporurile şi alte drepturi ale persona- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lului militar, acordate potrivit legii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 13│Indemnizaţia lunară brută, precum şi suma din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profitul net, cuvenite administratorilor la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │companii/societăţi naţionale, societăţi comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la care statul sau o autoritate a administraţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publice locale este acţionar majoritar, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la regiile autonome │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 14│Remuneraţia obţinută de directori în baza unui │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contract de mandat conform prevederilor legii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │societăţilor comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 15│Remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietari sau de alte persoane, în baza contrac- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietari │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 16│Sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comerciale constituite prin subscripţie publică │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 17│Sumele primite de reprezentanţii în adunarea gene- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rală a acţionarilor, în consiliul de administraţie,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │membrii directoratului şi ai consiliului de supra- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │veghere, precum şi în comisia de cenzori │ │ │ │ │ │ │ │ │

48
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 18│Sumele primite de reprezentanţii în organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tripartite, potrivit legii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 19│Indemnizaţia lunară a asociatului unic, la nivelul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 20│Sumele acordate de organizaţii nonprofit şi de alte│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │entităţi neplătitoare de impozit pe profit, peste │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │indemnizaţia primită pe perioada delegării şi deta-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şării în altă localitate, în ţară şi în străinătate│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în interesul serviciului, pentru salariaţii din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţiile publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 21│Indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profitul net cuvenite administratorilor societăţi- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lor comerciale potrivit actului constitutiv sau │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stabilite de adunarea generala a acţionarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 22│Sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rămase definitive şi irevocabile, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │actualizarea acestora cu indicele de inflaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 23│Indemnizaţiile lunare plătite conform legii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conform contractului individual de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 24│Orice alte sume sau avantaje de natură salariată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ori asimilate salariilor în vederea impunerii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 25│Veniturile în bani şi/sau în natură, provenind din │adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, │rinţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obţinute de câtre proprietar, uzufructuar sau alt │elibe- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │deţinător legal, altele decât veniturile din │rată de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţi independente │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │traţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │finan- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ciară │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│VENITURI DIN INVESTIŢII │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 26│Dividende │adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rinţă ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 27│Venituri impozabile din dobânzi │elibe- │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rată de ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 28│Câştiguri din transferul titlurilor de valoare │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤traţia ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 29│Venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de │finan- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valută la termen, pe baza de contract, precum şi │ciară │ │ │ │ │ │ │ │
│ │orice alte operaţiuni similare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 30│Venituri din lichidarea unei persoane juridice │ │ │ │ │ │ │ │ │

49
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│PENSII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│PENSII DE STAT │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 31│Pensia pentru limită de vârstă │mandat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 32│Pensia anticipată │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤decizie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 33│Pensia anticipată parţială │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 34│Pensia de invaliditate │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 35│Pensia de urmaş │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│PENSII AGRICULTORI │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 36│Pensie agricultor │mandat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │extras │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│PENSII MILITARE │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 37│Pensie de serviciu │mandat │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤poştal/ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 38│Pensia de invaliditate │extras │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤de cont/├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 39│Pensia de urmaş │decizie │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 40│Pensia I.O.V.R. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│INDEMNIZAŢII │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 41│Indemnizaţia pt. persoanele care şi-au pierdut │mandat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total sau parţial capacitatea de muncă ca urmare a │postal/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │participării la revoluţie şi pt. urmaşii acestora │extras │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤de cont/├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 42│Indemnizaţia de însoţitor pentru pensionari gr. I │decizie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │invaliditate/nevăzători handicap grav │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 43│Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de │adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │muncă │rinţa │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │angaja- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │tor │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 44│Indemnizaţia lunară pentru activitatea de liber- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ÎNDEMNIZAŢII ŞI STIMULENTE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 45│Indemnizaţia pentru maternitate │adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │rinţa │ │ │ │ │ │ │ │

50
│ │ │angaja- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │tor │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 46│Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la │mandat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vârsta de 1, 2 sau 3 ani │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 47│Stimulent lunar/de inserţie │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤decizie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 48│Indemnizaţia şi ajutoare pentru creşterea copilului│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│INDEMNIZAŢII CU CARACTER PERMANENT │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 49│Indemnizaţia lunară acordată magistraţilor înlătu- │mandat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │raţi din justiţie din considerente politice │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 50│Indemnizaţia lunară acordată persoanelor persecu- │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │tate din motive politice sau etnice │decizie │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 51│Indemnizaţia, sporul sau renta acordată invalizilor│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │veteranilor şi văduvelor de război │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 52│Indemnizaţia lunară pentru persoanele care au efec-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 53│Indemnizaţia lunară pentru pensionarii sistemului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de pensii, membrii ai uniunilor de creaţie, legal │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │constituite şi recunoscute ca persoane juridice de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utilitate publică │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 54│Indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 55│Indemnizaţia cuvenită revoluţionarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 56│Indemnizaţia de merit acordată în temeiul Legii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 118/2002 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 57│Renta viageră pentru sportivi │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 58│Venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │irigat │rată de │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤Adminis-├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 59│Venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor│ traţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │plantelor decorative şi ciupercilor │ finan- │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ciară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 60│Venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pomicole şi altele asemenea │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 61│Venituri din valorificarea produselor agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenurile agricole proprietate privată sau luate │ │ │ │ │ │ │ │ │

51
│ │în arendă, către unităţi specializate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │colectare, unităţi de procesare industrială sau │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │către alte unităţi, penru utilizare ca atare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ VENITURI DIN PREMII ŞI DIN JOCURI DE NOROC │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 62│Veniturile din premii ce cuprind veniturile din │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │concursuri │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ elibe- ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 63│Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind câştigu- │rată de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rile realizate ca urmare a participării la jocuri │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot │ traţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ finan- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ciară │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ VENITURI DIN TRANSFERUL PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL │
│ ŞI AL DEZMEMBRĂMINTELOR ACESTUIA │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 64│Venituri din transferul dreptului de proprietate │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi al dezmembrămintelor acestuia, altele decăt │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cele cu titlu de moşternire │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │rată de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ traţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ finan- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ciară │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ VENITURI DIN ALTE SURSE │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 65│Prime de asigurări suportate de o persoană fizică │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │independentă sau de orice altă entitate, în cadrul │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unei activităţi pentru o persoana fizică în legă- │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tură cu care suportatorul nu are o relaţie genera- │rată de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │toare de venituri din salarii │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ traţia ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 66│Câştiguri primite de la societăţile de asigurări, │ finan- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ca urmare a contractului de asigurare încheiat │ ciară │ │ │ │ │ │ │ │
│ │între părţi cu ocazia tragerilor de amortizare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 67│Venituri sub forma diferenţelor de preţ pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anumite bunuri, servicii şi alte drepturi, primite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de persoanele fizice pensionari, foşti salariaţi, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │potrivit clauzelor contractului de muncă sau în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │baza unor legi speciale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 68│Venituri primite de persoanele fizice reprezentând │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │onorarii din activitatea de arbitraj comercial │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 69│Venituri din alte surse sunt orice venituri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │identificate ca fiind impozabile │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ VENITURI OBŢINUTE DIN STRĂINĂTATE │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 70│Venituri obţinute din străinătate │Contract│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de muncă│ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤

52
│ ALOCAŢII │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 71│Alocaţia de stat pentru copii │mandat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 72│Alocaţia lunară de plasament │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 73│Alocaţie de întreţinere │Hotărâre│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │judecă- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │torească│ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ BURSE - Cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale precum şi a │
│ sprijinului financiar prevăzut de H.G. nr. 1488/2004 │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 74│Burse pentru elevi │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤institu-├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 75│Burse pentru studenţi │ţie în- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │văţământ│ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ AJUTOARE │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 76│Ajutorul bănesc lunar pentru persoanele care au │mandat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │devenit incapabile de muncă în perioada efectuării │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unei pedepse privative de libertate │extras │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ ALTE SURSE DE VENIT │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 77│Depozite bancare │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ rinţă ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 78│Rentă viageră agricolă │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rată de ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 79│Alte venituri(inclusiv din arendă) │institu-│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ţiile ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 80│Sume primite din proiecte cu finanţare internaţi- │compe- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │onală nerambursabilă │tente │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│FAMILIA/PERSOANA SINGURĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI SPECIALE CONFORM │
│CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ?(se vor menţiona natura lor şi valoarea) │
│ │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 81│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 82│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 83│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
-------
*) Se vor anexa pentru fiecare membru de familie

53
**) Pentru aceeaşi categorie de venituri se va înscrie suma totală a
acestora.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Familia/persoana singură îndreptăţită deţine în proprietate/folosinţă? │
│ │
│Bunuri imobile │
│ │
│[] Clădiri sau spaţii locative, altele decât locuinţa de domiciliu şi │
│ anexele gospodăreşti │
│ │
│[] Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri │
│ intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 în zona rurală │
│ │
│Bunuri mobile, aflate în stare de funcţionare │
│ │
│[] Autorurism şi/sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani │
│ │
│[] Două sau mai multe autorurisme şi/sau motociclete cu o vechime mai mare │
│ de 10 ani │
│ │
│[] Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci,│
│ rulote, autobuze, microbuze │
│ │
│[] Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi │
│ │
│[] Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată │
│ │
│[] Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale │
│ │
│[] Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, │
│ mecanic sau electric │
│ │
│Terenuri, animale şi păsări din gospodărie │
├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┤
│ 1│Grâu comun (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 2│Grâu dur (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 3│Secară (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 4│Orz (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 5│Orzoaică (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 6│Ovăz (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 7│Amestecuri de cereale de vară (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 8│Porumb boabe (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 9│Orez (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 10│Alte cereale (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 11│Mazăre, fasole de câmp şi lupin dulce (ha) │ │

54
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 12│Linte, năut şi mazariche (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 13│Alte culturi proteice (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 14│Cartofi (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 15│Sfeclă de zahăr - fără seminceri (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 16│Rapiţă (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 17│Floarea soarelui (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 18│Soia (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 19│In pentru ulei (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 20│Altele (ricin, mac, muştar, s.a.) (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 21│Hamei (fără seminceri) (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 22│Tutun (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 23│Plante medicinale, condimentare, aromatice (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 24│In pentru fibră (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 25│Cânepa (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 26│Alte culturi industriale (inclusiv in, cânepa pt. fibră) (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 27│Legume proaspete, pepeni, căpşuni în câmp (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 28│Legume proaspete, pepeni, căpşuni în grădină (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 29│Legume proaspete, pepeni, căpşuni în sistem protejat (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 30│Ciuperci (100 mp) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 31│Flori, plante ornamentale cult. în aer liber (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 32│Flori, plante ornamentale cult. în sist. protejat │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 33│Seminţe de iarbă (graminee şi legumin. furaj) (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 34│Alte seminţe (pt. hortic. cult. arabile fără cereale, cartofi, │ │
│ │oleaginoase) (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 35│Culturi furajere rădăcinoase (sfeclă furajeră, napi, morcovi │ │
│ │furajeri) (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 36│Porumb furajer pentru siloz (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 37│Alte cereale pentru siloz (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 38│Alte plante furajere (ha) │ │

55
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 39│Terenuri productive şi necultivate (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 40│Alte culturi arabile neincluse (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 41│Pajişti şi pâşuni permanente (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 42│Pâşuni sărace, de obicei nefertilizate şi necultivate (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 43│Livezi de măr, păr (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 44│Livezi de prun, piersic, cais, cireş (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 45│Livezi de nuc, alun, migdal, castan (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 46│Livezi de coacăz, smochin, zmeur (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 47│Struguri pentru masă (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 48│Struguri pentru vin de calitate (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 49│Struguri pentru vin de masă (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 50│Pepiniere fără silvicultură (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 51│Alte culturi permanente (răchită, salcie) (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 52│Cabaline (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 53│Viţei pt. îngrăşat │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 54│Viţei sub un an (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 55│Tăuraşi de la 1 la 2 ani (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 56│Viţei de la 1 la 2 ani (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 57│Tăuraşi de 2 ani şi mai mult (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 58│Juninci de reproducţie (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 59│Viţele pt. îngrăşat (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 60│Vaci de lapte (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 61│Vaci de lapte la reformă (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 62│Alte vaci (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 63│Stupi (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 64│Iepuri, femele pt. prăsilă (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 65│Caprine, femele pt. prăsilă (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 66│Alte caprine (buc.) │ │

56
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 67│Oi mame (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 68│Alte ovine (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 69│Purcei (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 70│Scroafe pt. reproducţie (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 71│Porci pt. îngrăşat (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 72│Alte porcine (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 73│Pui de caren (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 74│Găini ouătoare (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 75│Alte păsări (buc.) │ │
└───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│CAP. 6. - Starea de sănătate a persoanei singure/membrilor familiei sau │
│ persoanei îndeptăţite │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────-──────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────-──────┐
│CAP. 7. - Nevoi speciale ale persoanei singure/membrilor familiei sau │
│ persoanei îndeptăţite │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────-──────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────-──────┐
│CAP. 8. - Alte aspecte │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────-──────┘

57
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────-──────┐
│CAP. 9. - Concluzii: │
│ │
│ │
│Se propune [] acordarea ___________________________ │
│ │
│ [] neacordarea _________________________ │
│ │
│ │
│ │
│MOTIVAŢIA: │
│ │
│ │
│ │
│AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ │
│ │
│SOLICITANT _____________________ ÎNTOCMIT ___________________ │
│ │
│SEMNĂTURA ______________________ SEMNĂTURA __________________ │
│ │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────-──────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Se ataşează următoarele documente: │
│ ---------------------------------- │
│ │
│ 1. ........................................................ │
│ 2. ........................................................ │
│ 3. ........................................................ │
│ 4. ........................................................ │
│ 5. ........................................................ │
│ 6. ........................................................ │
│ 7. ........................................................ │
│ 8. ........................................................ │
│ 9. ........................................................ │
│ 10. ........................................................ │
│ 11. ........................................................ │
│ 12. ........................................................ │
│ 13. ........................................................ │
│ 14. ........................................................ │
│ 15. ........................................................ │
│ 16. ........................................................ │
│ 17. ........................................................ │
│ 18. ........................................................ │
│ 19. ........................................................ │
│ 20. ........................................................ │
│ 21. ........................................................ │
│ 22. ........................................................ │
│ 23. ........................................................ │
│ 24. ........................................................ │
│ 25. ........................................................ │
│ 26. ........................................................ │
│ 27. ........................................................ │

58
│ 28. ........................................................ │
│ 29. ........................................................ │
│ 30. ........................................................ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*
└──────────────────────────────────────

ART. 16
(1) Stabilirea dreptului la alocaţie şi a cuantumului acesteia se face prin
dispoziţie scrisă a primarului.
(2) În termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale, primarul are
obligaţia să comunice solicitanţilor dispoziţia de acordare a dreptului sau
respingerea cererii.
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. NORMA (A) 19/01/2011
ART. 10
(1) Dreptul la alocaţie se stabileşte prin dispoziţie scrisă a primarului şi se
acordă începând cu luna înregistrării cererii, inclusiv pentru situaţiile prevăzute
la art. 6 alin. (2) şi (3).
(2) Dispoziţia primarului de stabilire a dreptului la alocaţie se transmite la
agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, însoţită de copia cererii şi
a declaraţiei pe propria răspundere, certificată de primar.
(3) Primarul are obligaţia de a transmite agenţiei teritoriale, pe bază de
borderou, documentele prevăzute la alin. (2), până la data de 5 a lunii următoare,
pentru luna anterioară. Borderoul se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în
anexa nr. 3.
(4) Actele doveditoare care au stat la baza emiterii dispoziţiei primarului
împreună cu ancheta socială se păstrează la primărie în dosarul titularului.
└──────────────────────────────────────

ART. 17
Dreptul la alocaţie se acordă începând cu luna înregistrării/depunerii cererii.
ART. 18
Titularul alocaţiei este reprezentantul familiei, iar beneficiarul este
familia.
ART. 19
Plata drepturilor pentru alocaţie se asigură de către agenţiile pentru
prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în
continuare agenţii teritoriale, începând cu luna următoare celei pentru care s-a
stabilit dreptul, prin decizie a directorului.
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. NORMA (A) 19/01/2011
ART. 11
(1) Plata drepturilor de alocaţie se face prin decizie a directorului executiv
al agenţiei teritoriale, emisă pe baza documentelor prevăzute la art. 10 alin. (2).
└──────────────────────────────────────

ART. 20
Emiterea deciziei directorului agenţiei teritoriale are la bază dispoziţia
primarului privind acordarea dreptului la alocaţie, însoţită de cererea prevăzută
la art. 10 alin. (1).
ART. 21
Pentru familiile care îndeplinesc condiţiile de acordare a alocaţiei, primarul
are obligaţia de a transmite agenţiei teritoriale până la data de 5 a lunii

59
următoare, pentru luna anterioară, pe bază de borderou, documentele prevăzute la
art. 20.
ART. 22
(1) Plata alocaţiei se realizează de către agenţiile teritoriale pe bază de
mandat poştal sau, după caz, în cont curent personal sau în cont de card.
(2) În cazul achitării drepturilor la alocaţie în cont curent personal sau cont
de card, agenţiile teritoriale efectuează plata prin unităţile bancare, pe bază de
borderou, cu plata unui comision bancar. Comisionul bancar nu poate fi mai mare de
0,1% din drepturile achitate şi va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial
între agenţiile teritoriale şi unităţile bancare.
(3) În cazul achitării drepturilor la alocaţie prin mandat poştal, agenţiile
teritoriale efectuează plata prin intermediul Companiei Naţionale "Poşta Română" -
S.A., cu plata unui comision care nu poate fi mai mare decât cel utilizat în cazul
altor drepturi de asistenţă socială.
(4) Pentru situaţia prevăzută la alin. (3), Agenţia Naţională pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială încheie convenţie cu Compania Naţională "Poşta Română" - S.A., cu
avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(5) Fondurile necesare achitării comisionului prevăzut la alin. (2) şi (3) se
suportă din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, din aceleaşi fonduri din care
se suportă plata drepturilor la alocaţie.
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. NORMA (A) 19/01/2011
(2) Plata alocaţiei se asigură lunar de către agenţiile judeţene pe bază de
mandat poştal sau, după caz, în cont personal ori în cont de card, potrivit
dispoziţiilor art. 23 din lege, ţinând seama de opţiunea beneficiarului. Plata se
efectuează în luna curentă pentru drepturile lunii anterioare.
└──────────────────────────────────────

ART. 23
(1) În cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familiei
şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocaţiei are
obligaţia ca, în termen de maximum 10 zile, să comunice în scris primarului
modificările intervenite.
(2) În situaţia în care modificările intervenite nu conduc la pierderea
dreptului la alocaţie, titularul solicită modificarea cuantumului dreptului printr-
o nouă cerere însoţită de actele doveditoare privind modificările intervenite.
(3) Primarul are obligaţia să dispună verificarea, prin anchetă socială, a
modificărilor intervenite şi să emită dispoziţie scrisă referitoare la noul
cuantum.
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. NORMA (A) 19/01/2011
ANEXA 2
la normele metodologice

*T*
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ [Stema] │
│ României UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ............................ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────┐
│ │
│CERTIFICARE PRIMAR│
│ (L.S.) │

60
│ │
│ │
└──────────────────┘
ANCHETĂ SOCIALĂ

efectuată astăzi ...../....../......


urmare a cererii nr. ....... din data de ...../...../.....
a solicitantului:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Domnul/Doamna: │
│ Numele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenumele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Cod numeric personal │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cetăţenia? │
│ [] UE ┐ │
│ [] Română [] Non UE ┘ şi anume (ţara) .......................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Act identitate/doveditor*)(copie ataşată) Seria Nr │
│ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ Eliberat de La data de │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ (z z l l a a) │
│ *) Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii străini │
│ BI - buletin de identitate sau apatrizi: │
│ CI - carte de identitate PST - permis de şedere temporară │
│ CIP - carte de identitate DI - document de identitate │
│ provizorie PSTL - permis de şedere pe termen lung │
│ P - paşaport │
│ │
│ Pentru cetăţeni UE, SEE sau Confed.Elveţiană: │
│ CIN - certificat înregistrare │
│ CR - carte de rezidenţă │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Domiciliu/Date de contact: │
│ │
│ Strada │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sector │
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┘└─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┘ │
│ Localitatea │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Judeţ Telefon │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Mobil │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

61
│Reşedinţa (loc de şedere obişnuită) este în afara României? │
│ │
│ [] Nu [] Da, în localitatea ..................... ţara ................ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

[] În nume propriu [] În calitate de reprezentant [] În numele persoanei


al familiei mele îndreptăţite

Care s-a adresat primarului pentru acordarea:

[] Ajutorului social [] Alocaţiei pt. susţinerea [] Ajutorului pentru


familiei încălzire

Pentru

CAP. 2
Date despre persoana îndreptăţită
(În cazul în care solicitantul este persoana îndreptăţită sau reprezen-
tantul familiei, datele se vor repeta de la Cap. 1).

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Numele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenumele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Cod numeric personal │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cetăţenia? │
│ [] UE ┐ │
│ [] Română [] Non UE ┘ şi anume (ţara) ................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Act identitate/doveditor*)(copie ataşată) Seria Nr │
│ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Eliberat de La data de │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ (z z l l a a) │
│ *) Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii străini │
│ sau apatrizi: │
│ CN - Certificat de naştere PST - permis de şedere temporară │
│ BI - buletin de identitate DI - document de identitate │
│ CI - carte de identitate PSTL permis de şedere pe termen lung │
│ CIP - carte de identitate provizorie │
│ P - paşaport │
│ │
│ Pentru cetăţeni UE, SEE sau Confed. Elveţiană: │
│ CIN - certificat înregistrare │
│ CR - carte de rezidenţă │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Domiciliul/Date de contact: │

62
│ │
│ Strada │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sector │
│ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┘└─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┘ │
│ Localitatea │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Judeţ Telefon │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Mobil │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Stare civilă? [] casătorit(ă) [] necăsătorit(ă) [] uniune consensuală │
│ [] vaduv(ă) [] divorţat(ă) [] despărţit(ă) în fapt │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ │
│ ┌ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ []Da │ │
│ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia şcolară? │
│ │
│ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia profesională? │
│ │
│ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student │
│ [] independent [] lucrător agricol [] lucrător ocazional [] elev │
│ │
│ Altele ..................................................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ │
│ ┌ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ []Da │ │
│ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii │
│ └─┴─┴─┴─┘ lei │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grad de dizabilitate? [] NU [] DA (se va ataşa acte doveditoare) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă beneficiază sau a beneficiat de unele drepturi de asistenţă socială? │
│ (se vor ataşa acte doveditoare) │
│ │

63
│ [] Nu │
│ │
│ []Da, din alte ţări ┌ [] Ajutor Social ┐ │
│ │ │ Drepturi în │
│ [] Da, din România │ [] Alocaţia pentru Susţinerea Familie ┘ curs │
│ │ │
│ └ [] Ajutor pentru Încălzirea Locuinţei(pentru sezonul │
│ rece anterior) │
│ │
│ ┌───────────────────────┬────────┴───────────┬──────────────────────┐ │
│ │ │ │ │ │
│ [] Energie termică [] Gaze naturale [] Energie electrică [] Lemne, cărbuni │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

CAP. 3
Date despre familia persoanei îndreptăţite formată din ...... persoane
majoare (inclusiv persoana îndeptăţită) şi ...... copii:

a) Date despre partenerul/partenera persoanei îndeptăţite:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Numele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenumele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Cod numeric personal │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cetăţenia? │
│ [] UE ┐ │
│ [] Română [] Non-UE ┘ şi anume (ţara) ................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Act identitate/doveditor*)(copie ataşată) Seria Nr │
│ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Eliberat de La data de │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ (z z l l a a) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ │
│ ┌ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ []Da │ │
│ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia şcolară? │
│ │
│ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

64
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia profesională? │
│ │
│ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student │
│ [] independent [] lucrător agricol [] lucrător ocazional [] elev │
│ │
│ Altele ..................................................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ │
│ ┌ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ []Da │ │
│ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii │
│ └─┴─┴─┴─┘ lei │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grad de dizabilitate? [] NU [] DA (se va ataşa acte doveditoare) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

b) Date despre copiii persoanei îndeptăţite:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Numele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenumele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Cod numeric personal │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr │
│ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Relaţia de rudenie cu [] copil natural [] copil adoptat [] copil în │
│ persoana îndreptăţită? plasament │
│ familial │
│ [] copil în tutelă [] copil în [] copil în- │
│ curatelă credinţat spre│
│ adopţie │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Situaţia [] preşcolar [] elev cls. I-VIII ┐ ┌ Şcoala nr. ............ │
│şcolară? [] fără studii [] elev cls. IX-XII ┘ └ Loc. .................. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor ataşa acte doveditoare) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială ? │
│(se vor ataşa acte doveditoare) │

65
│ │
│ [] Nu [] Da, din alte ţări [] Da, din România │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│2. Numele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenumele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Cod numeric personal │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr │
│ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Relaţia de rudenie cu [] copil natural [] copil adoptat [] copil în │
│ persoana îndreptăţită? plasament │
│ familial │
│ [] copil în tutelă [] copil în [] copil în- │
│ curatelă credinţat spre│
│ adopţie │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Situaţia [] preşcolar [] elev cls. I-VIII ┐ ┌ Şcoala nr. ............ │
│şcolară? [] fără studii [] elev cls. IX-XII ┘ └ Loc. .................. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor ataşa acte doveditoare) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială ? │
│(se vor ataşa acte doveditoare) │
│ │
│ [] Nu [] Da, din alte ţări [] Da, din România │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│3. Numele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenumele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Cod numeric personal │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr │
│ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Relaţia de rudenie cu [] copil natural [] copil adoptat [] copil în │
│ persoana îndreptăţită? plasament │
│ familial │
│ [] copil în tutelă [] copil în [] copil în- │
│ curatelă credinţat spre│
│ adopţie │

66
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Situaţia [] preşcolar [] elev cls. I-VIII ┐ ┌ Şcoala nr. ............ │
│şcolară? [] fără studii [] elev cls. IX-XII ┘ └ Loc. .................. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor ataşa acte doveditoare) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială ? │
│(se vor ataşa acte doveditoare) │
│ │
│ [] Nu [] Da, din alte ţări [] Da, din România │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│4. Numele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenumele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Cod numeric personal │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Act de identitate/doveditor*) Seria Nr │
│ (copie ataşată) └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Relaţia de rudenie cu [] copil natural [] copil adoptat [] copil în │
│ persoana îndreptăţită? plasament │
│ familial │
│ [] copil în tutelă [] copil în [] copil în- │
│ curatelă credinţat spre│
│ adopţie │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Situaţia [] preşcolar [] elev cls. I-VIII ┐ ┌ Şcoala nr. ............ │
│şcolară? [] fără studii [] elev cls. IX-XII ┘ └ Loc. .................. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grad de dizabilitate? [] Nu [] Da (se vor ataşa acte doveditoare) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială ? │
│(se vor ataşa acte doveditoare) │
│ │
│ [] Nu [] Da, din alte ţări [] Da, din România │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*) Pentru cetăţenii români: Pentru cetăţenii străini


sau apatrizi:
CN - cerificat de naştere PST - permis de şedere temporară
BI - buletin de identitate DI - document de identitate
CI - carte de identitate PSTL - permis de şedere pe termen lung
CIP - carte de identitate
provizorie

67
P - paşaport

Pentru cetăţeni UE, SEE sau Confed.Elveţiană:


CIN - certificat înregistrare
CR - carte de rezidenţă

c) Date despre celelalte persoane majore din afare persoanei îndeptăţite:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Numele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenumele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Cod numeric personal │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cetăţenia? │
│ [] UE ┐ │
│ [] Română [] Non-UE ┘ şi anume (ţara) ................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Act identitate/doveditor*)(copie ataşată) Seria Nr │
│ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Eliberat de La data de │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ (z z l l a a) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ │
│ ┌ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ []Da │ │
│ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia şcolară? │
│ │
│ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia profesională? │
│ │
│ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student │
│ [] independent [] lucrător agricol [] lucrător ocazional [] elev │
│ │
│ Altele ..................................................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ │
│ ┌ În perioada anilor ............ Ţara ............. │
│ []Da │ │

68
│ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii │
│ └─┴─┴─┴─┘ lei │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grad de dizabilitate? [] NU [] DA (se vor ataşa acte doveditoare) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│2. Numele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenumele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Cod numeric personal │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cetăţenia? │
│ [] UE ┐ │
│ [] Română [] Non-UE ┘ şi anume (ţara) ................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Act identitate/doveditor*)(copie ataşată) Seria Nr │
│ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Eliberat de La data de │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ (z z l l a a) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ │
│ ┌ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ []Da │ │
│ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia şcolară? │
│ │
│ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia profesională? │
│ │
│ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student │
│ [] independent [] lucrător agricol [] lucrător ocazional [] elev │
│ │
│ Altele ..................................................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ │
│ ┌ În perioada anilor ............ Ţara ............. │

69
│ []Da │ │
│ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii │
│ └─┴─┴─┴─┘ lei │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grad de dizabilitate? [] NU [] DA (se vor ataşa acte doveditoare) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│3. Numele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenumele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Cod numeric personal │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cetăţenia ? │
│ [] UE ┐ │
│ [] Română [] Non-UE ┘ şi anume (ţara) ................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Act identitate/doveditor*)(copie ataşată) Seria Nr │
│ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Eliberat de La data de │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ (z z l l a a) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ │
│ ┌ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ []Da │ │
│ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia şcolară? │
│ │
│ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia profesională? │
│ │
│ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student │
│ [] independent [] lucrător agricol [] lucrător ocazional [] elev │
│ │
│ Altele ..................................................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ │

70
│ ┌ În perioada anilor ............ Ţara ............. │
│ []Da │ │
│ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii │
│ └─┴─┴─┴─┘ lei │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grad de dizabilitate? [] NU [] DA (se vor ataşa acte doveditoare) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│4. Numele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Prenumele │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Cod numeric personal │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cetăţenia ? │
│ [] UE ┐ │
│ [] Română [] Non-UE ┘ şi anume (ţara) ................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Act identitate/doveditor*)(copie ataşată) Seria Nr │
│ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Eliberat de La data de │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ (z z l l a a) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dacă a locuit în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ │
│ ┌ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ []Da │ │
│ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia şcolară? │
│ │
│ [] fără studii [] generale [] medii [] superioare │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Situaţia profesională? │
│ │
│ [] salariat [] pensionar [] şomer [] student │
│ [] independent [] lucrător agricol [] lucrător ocazional [] elev │
│ │
│ Altele ..................................................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

71
│ Dacă a lucrat în afara ţării în ultimii 2 ani? [] Nu │
│ │
│ ┌ În perioada anilor ............ Ţara ............. │
│ []Da │ │
│ └ În perioada anilor ............. Ţara ............. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii │
│ └─┴─┴─┴─┘ lei │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grad de dizabilitate? [] NU [] DA (se vor ataşa acte doveditoare) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

CAP. 4
Date privind locuinţa familiei/persoanei singure îndeptăţită

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Familia/persoana singură îndreptăţită locuieşte: │
│ │
│ [ ] singură [ ] împreună cu altă persoană singură sau familie │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Model locuinţă: │
│ │
│[] Casă cu curte ─┐ Regimul juridic al locuinţei │
├──────────────────── │ ───────────────────────────── │
│[] Casă fără curte │ ┌ [] 1 cameră [] Proprietate personală │
├──────────────────── │ │ ───────── ──────────────────────────── │
│[] Apartament la bloc │ │ [] 2 camere [] În închiriere public/privat│
├──────────────────── │ │ ───────── ──────────────────────────── │
│[] Locuinţă socială │ │ [] 3 camere Altele ................ │
├──────────────────── │ │ ───────── │
│[] Locuinţă de serviciu │ │ [] 4 camere Modul de dobândire a locuinţei │
├────────────────────── │ │ ──────── ──────────────────────────── │
│[] Locuinţă necesitate │ └ [] > 4 camere [] Cumpărare │
├──────────────────── │ ───────── ──────────── │
│[] Instituţionalizat/ │ [] Moştenire │
│ nu are locuinţă ─┘ ──────────── │
│ Altele ..................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipul locuinţei │
│ │
│[] TIP A (construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal, lemn │
│ piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma │
│ unui tratament termic şi/sau chimic) │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│[] TIP B (construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice │
│ alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Dacă are încheiată poliţă de asigurare a locuinţei? │
│ │
│ [] Nu [] Da, la societatea ....................................... │

72
│ Nr. poliţă ................... Valabilă de la ........... la ............ │
│ │
│Dacă poliţa acoperă riscurile obligatorii (cutremur, alunecări de teren, │
│inundaţii)? │
│ [] Nu []Da │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Familia/persoana singură îndreptăţită se încălzeşte cu: │
│ │
│[] ENERGIE TERMICĂ Denumire furnizor │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ Codul titularului de contract │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│[] GAZE NATURALE Denumire furnizor │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ Codul client │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│[] COMBUSTIBILI SOLIZI ŞI LICHIZI (lemne, cărbuni, combustibili petrolieri) │
│ │
│[] ENERGIE ELECTRICĂ Denumire furnizor │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ Codul client │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

CAP. 5
Date privind toate veniturile şi bunurile familiei/persoanei singure
îndeptăţite în luna .........

┌───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────┐
│Cod│ Categoria de venituri │ Acte │ Venitul │
│ │ │ dovedi-│ realizat**) │
│ │ │ toare*)│ lei │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────┤
│VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 1│Venituri din profesii libere veniturile obţinute │adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, │rinţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert│elibe- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contabil, contabil autorizat, consultant de plasa- │rată de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ment în valori mobiliare, arhitect sau a altor │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │profesii reglementate, desfăşurate în mod │traţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │independent, în condiţiile legii │finan- │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ciară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 2│Venituri comerciale provenite din fapte de comerţ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ale contribuabililor, din prestări de servicii, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │precum şi din practicarea unei meserii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 3│Veniturile din valorificarea sub orice formă a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │drepturilor de proprietate intelectuală provin din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │brevete de invenţie, desene si modele, mostre, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dreptului de autor şi altele asemenea │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤

73
│SALARIUL ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 4│Salariul obţinut pe bază de contract de muncă/ │adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │raport de serviciu │rinţa │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤elibe- ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 5│Salariul asistentului personal al persoanei cu │rată de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │handicap │angaja- │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤tor ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 6│Salariul asistentului maternal │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 7│Salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vârstnice dependente │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 8│Venitul lunar realizat ca membru asociat sau │adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │persoană autorizată să desfăşoare o activitate │rinţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │independentă │elibe- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │rată de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │traţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │finan- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ciară │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 9│Indemnizaţia de şomaj şi/sau venit lunar de │mandat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │completare │poştal │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │/extras │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 10│Indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare│adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a unei funcţii de demnitate publică, stabilite │rinţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │potrivit legii │elibe- │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rată de ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 11│Indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a│Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice │traţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fără scop patrimonial │finan- │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ciară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 12│Drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │premiile, sporurile şi alte drepturi ale persona- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lului militar, acordate potrivit legii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 13│Indemnizaţia lunară brută, precum şi suma din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profitul net, cuvenite administratorilor la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │companii/societăţi naţionale, societăţi comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la care statul sau o autoritate a administraţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publice locale este acţionar majoritar, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la regiile autonome │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 14│Remuneraţia obţinută de directori în baza unui │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contract de mandat conform prevederilor legii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │societăţilor comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 15│Remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietari sau de alte persoane, în baza contrac- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietari │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

74
│ 16│Sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comerciale constituite prin subscripţie publică │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 17│Sumele primite de reprezentanţii în adunarea gene- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rală a acţionarilor, în consiliul de administraţie,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │membrii directoratului şi ai consiliului de supra- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │veghere, precum şi în comisia de cenzori │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 18│Sumele primite de reprezentanţii în organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tripartite, potrivit legii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 19│Indemnizaţia lunară a asociatului unic, la nivelul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 20│Sumele acordate de organizaţii nonprofit şi de alte│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │entităţi neplătitoare de impozit pe profit, peste │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │indemnizaţia primită pe perioada delegării şi deta-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şării în altă localitate, în ţară şi în străinătate│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în interesul serviciului, pentru salariaţii din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţiile publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 21│Indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profitul net cuvenite administratorilor societăţi- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lor comerciale potrivit actului constitutiv sau │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stabilite de adunarea generala a acţionarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 22│Sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rămase definitive şi irevocabile, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │actualizarea acestora cu indicele de inflaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 23│Indemnizaţiile lunare plătite conform legii de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conform contractului individual de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 24│Orice alte sume sau avantaje de natură salariată │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ori asimilate salariilor în vederea impunerii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 25│Veniturile în bani şi/sau în natură, provenind din │adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, │rinţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obţinute de câtre proprietar, uzufructuar sau alt │elibe- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │deţinător legal, altele decât veniturile din │rată de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţi independente │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │traţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │finan- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ciară │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│VENITURI DIN INVESTIŢII │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 26│Dividende │adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rinţă ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 27│Venituri impozabile din dobânzi │elibe- │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rată de ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

75
│ 28│Câştiguri din transferul titlurilor de valoare │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤traţia ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 29│Venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de │finan- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valută la termen, pe baza de contract, precum şi │ciară │ │ │ │ │ │ │ │
│ │orice alte operaţiuni similare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 30│Venituri din lichidarea unei persoane juridice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│PENSII │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│PENSII DE STAT │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 31│Pensia pentru limită de vârstă │mandat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 32│Pensia anticipată │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤decizie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 33│Pensia anticipată parţială │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 34│Pensia de invaliditate │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 35│Pensia de urmaş │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│PENSII AGRICULTORI │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 36│Pensie agricultor │mandat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │extras │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│PENSII MILITARE │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 37│Pensie de serviciu │mandat │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤poştal/ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 38│Pensia de invaliditate │extras │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤de cont/├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 39│Pensia de urmaş │decizie │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 40│Pensia I.O.V.R. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│INDEMNIZAŢII │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 41│Indemnizaţia pt. persoanele care şi-au pierdut │mandat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │total sau parţial capacitatea de muncă ca urmare a │postal/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │participării la revoluţie şi pt. urmaşii acestora │extras │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤de cont/├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 42│Indemnizaţia de însoţitor pentru pensionari gr. I │decizie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │invaliditate/nevăzători handicap grav │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 43│Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de │adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │muncă │rinţa │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │angaja- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │tor │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 44│Indemnizaţia lunară pentru activitatea de liber- │ │ │ │ │ │ │ │ │

76
│ │profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ÎNDEMNIZAŢII ŞI STIMULENTE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 45│Indemnizaţia pentru maternitate │adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │rinţa │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │angaja- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │tor │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 46│Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la │mandat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vârsta de 1, 2 sau 3 ani │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 47│Stimulent lunar/de inserţie │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤decizie ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 48│Indemnizaţia şi ajutoare pentru creşterea copilului│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│INDEMNIZAŢII CU CARACTER PERMANENT │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 49│Indemnizaţia lunară acordată magistraţilor înlătu- │mandat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │raţi din justiţie din considerente politice │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 50│Indemnizaţia lunară acordată persoanelor persecu- │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │tate din motive politice sau etnice │decizie │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 51│Indemnizaţia, sporul sau renta acordată invalizilor│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │veteranilor şi văduvelor de război │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 52│Indemnizaţia lunară pentru persoanele care au efec-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 53│Indemnizaţia lunară pentru pensionarii sistemului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de pensii, membrii ai uniunilor de creaţie, legal │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │constituite şi recunoscute ca persoane juridice de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utilitate publică │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 54│Indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 55│Indemnizaţia cuvenită revoluţionarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 56│Indemnizaţia de merit acordată în temeiul Legii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 118/2002 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 57│Renta viageră pentru sportivi │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 58│Venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │irigat │rată de │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤Adminis-├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 59│Venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor│ traţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │plantelor decorative şi ciupercilor │ finan- │ │ │ │ │ │ │ │

77
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ciară ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 60│Venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pomicole şi altele asemenea │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 61│Venituri din valorificarea produselor agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terenurile agricole proprietate privată sau luate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în arendă, către unităţi specializate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │colectare, unităţi de procesare industrială sau │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │către alte unităţi, penru utilizare ca atare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ VENITURI DIN PREMII ŞI DIN JOCURI DE NOROC │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 62│Veniturile din premii ce cuprind veniturile din │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │concursuri │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ elibe- ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 63│Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind câştigu- │rată de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rile realizate ca urmare a participării la jocuri │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot │ traţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ finan- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ciară │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ VENITURI DIN TRANSFERUL PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL │
│ ŞI AL DEZMEMBRĂMINTELOR ACESTUIA │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 64│Venituri din transferul dreptului de proprietate │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi al dezmembrămintelor acestuia, altele decăt │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cele cu titlu de moşternire │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │rată de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ traţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ finan- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ciară │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ VENITURI DIN ALTE SURSE │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 65│Prime de asigurări suportate de o persoană fizică │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │independentă sau de orice altă entitate, în cadrul │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unei activităţi pentru o persoana fizică în legă- │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tură cu care suportatorul nu are o relaţie genera- │rată de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │toare de venituri din salarii │Adminis-│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ traţia ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 66│Câştiguri primite de la societăţile de asigurări, │ finan- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ca urmare a contractului de asigurare încheiat │ ciară │ │ │ │ │ │ │ │
│ │între părţi cu ocazia tragerilor de amortizare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 67│Venituri sub forma diferenţelor de preţ pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anumite bunuri, servicii şi alte drepturi, primite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de persoanele fizice pensionari, foşti salariaţi, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │potrivit clauzelor contractului de muncă sau în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │baza unor legi speciale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 68│Venituri primite de persoanele fizice reprezentând │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │onorarii din activitatea de arbitraj comercial │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 69│Venituri din alte surse sunt orice venituri │ │ │ │ │ │ │ │ │

78
│ │identificate ca fiind impozabile │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ VENITURI OBŢINUTE DIN STRĂINĂTATE │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 70│Venituri obţinute din străinătate │Contract│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de muncă│ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ ALOCAŢII │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 71│Alocaţia de stat pentru copii │mandat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤extras ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 72│Alocaţia lunară de plasament │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 73│Alocaţie de întreţinere │Hotărâre│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │judecă- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │torească│ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ BURSE - Cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale precum şi a │
│ sprijinului financiar prevăzut de H.G. nr. 1488/2004 │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 74│Burse pentru elevi │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ rinţă │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤institu-├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 75│Burse pentru studenţi │ţie în- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │văţământ│ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ AJUTOARE │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 76│Ajutorul bănesc lunar pentru persoanele care au │mandat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │devenit incapabile de muncă în perioada efectuării │poştal/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unei pedepse privative de libertate │extras │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de cont/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │decizie │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│ ALTE SURSE DE VENIT │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 77│Depozite bancare │ adeve- │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ rinţă ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 78│Rentă viageră agricolă │ elibe- │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤rată de ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 79│Alte venituri(inclusiv din arendă) │institu-│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┤ţiile ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 80│Sume primite din proiecte cu finanţare internaţi- │compe- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │onală nerambursabilă │tente │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│FAMILIA/PERSOANA SINGURĂ BENEFICIAZĂ DE UNELE DREPTURI SPECIALE CONFORM │
│CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ?(se vor menţiona natura lor şi valoarea) │
│ │
├───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│ 81│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 82│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ 83│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

79
├───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
-------
*) Se vor anexa pentru fiecare membru de familie
**) Pentru aceeaşi categorie de venituri se va înscrie suma totală a
acestora.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Familia/persoana singură îndreptăţită deţine în proprietate/folosinţă? │
│ │
│Bunuri imobile │
│ │
│[] Clădiri sau spaţii locative, altele decât locuinţa de domiciliu şi │
│ anexele gospodăreşti │
│ │
│[] Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri │
│ intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 în zona rurală │
│ │
│Bunuri mobile, aflate în stare de funcţionare │
│ │
│[] Autorurism şi/sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani │
│ │
│[] Două sau mai multe autorurisme şi/sau motociclete cu o vechime mai mare │
│ de 10 ani │
│ │
│[] Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci,│
│ rulote, autobuze, microbuze │
│ │
│[] Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi │
│ │
│[] Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată │
│ │
│[] Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale │
│ │
│[] Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, │
│ mecanic sau electric │
│ │
│Terenuri, animale şi păsări din gospodărie │
├───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┤
│ 1│Grâu comun (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 2│Grâu dur (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 3│Secară (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 4│Orz (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 5│Orzoaică (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 6│Ovăz (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 7│Amestecuri de cereale de vară (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

80
│ 8│Porumb boabe (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 9│Orez (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 10│Alte cereale (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 11│Mazăre, fasole de câmp şi lupin dulce (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 12│Linte, năut şi mazariche (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 13│Alte culturi proteice (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 14│Cartofi (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 15│Sfeclă de zahăr - fără seminceri (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 16│Rapiţă (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 17│Floarea soarelui (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 18│Soia (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 19│In pentru ulei (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 20│Altele (ricin, mac, muştar, s.a.) (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 21│Hamei (fără seminceri) (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 22│Tutun (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 23│Plante medicinale, condimentare, aromatice (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 24│In pentru fibră (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 25│Cânepa (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 26│Alte culturi industriale (inclusiv in, cânepa pt. fibră) (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 27│Legume proaspete, pepeni, căpşuni în câmp (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 28│Legume proaspete, pepeni, căpşuni în grădină (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 29│Legume proaspete, pepeni, căpşuni în sistem protejat (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 30│Ciuperci (100 mp) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 31│Flori, plante ornamentale cult. în aer liber (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 32│Flori, plante ornamentale cult. în sist. protejat │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 33│Seminţe de iarbă (graminee şi legumin. furaj) (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 34│Alte seminţe (pt. hortic. cult. arabile fără cereale, cartofi, │ │
│ │oleaginoase) (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 35│Culturi furajere rădăcinoase (sfeclă furajeră, napi, morcovi │ │

81
│ │furajeri) (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 36│Porumb furajer pentru siloz (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 37│Alte cereale pentru siloz (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 38│Alte plante furajere (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 39│Terenuri productive şi necultivate (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 40│Alte culturi arabile neincluse (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 41│Pajişti şi pâşuni permanente (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 42│Pâşuni sărace, de obicei nefertilizate şi necultivate (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 43│Livezi de măr, păr (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 44│Livezi de prun, piersic, cais, cireş (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 45│Livezi de nuc, alun, migdal, castan (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 46│Livezi de coacăz, smochin, zmeur (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 47│Struguri pentru masă (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 48│Struguri pentru vin de calitate (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 49│Struguri pentru vin de masă (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 50│Pepiniere fără silvicultură (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 51│Alte culturi permanente (răchită, salcie) (ha) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 52│Cabaline (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 53│Viţei pt. îngrăşat │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 54│Viţei sub un an (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 55│Tăuraşi de la 1 la 2 ani (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 56│Viţei de la 1 la 2 ani (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 57│Tăuraşi de 2 ani şi mai mult (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 58│Juninci de reproducţie (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 59│Viţele pt. îngrăşat (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 60│Vaci de lapte (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 61│Vaci de lapte la reformă (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 62│Alte vaci (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

82
│ 63│Stupi (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 64│Iepuri, femele pt. prăsilă (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 65│Caprine, femele pt. prăsilă (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 66│Alte caprine (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 67│Oi mame (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 68│Alte ovine (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 69│Purcei (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 70│Scroafe pt. reproducţie (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 71│Porci pt. îngrăşat (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 72│Alte porcine (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 73│Pui de caren (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 74│Găini ouătoare (buc.) │ │
├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│ 75│Alte păsări (buc.) │ │
└───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│CAP. 6. - Starea de sănătate a persoanei singure/membrilor familiei sau │
│ persoanei îndeptăţite │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────-──────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────-──────┐
│CAP. 7. - Nevoi speciale ale persoanei singure/membrilor familiei sau │
│ persoanei îndeptăţite │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────-──────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────-──────┐
│CAP. 8. - Alte aspecte │
│ │
│ │

83
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────-──────┘

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────-──────┐
│CAP. 9. - Concluzii: │
│ │
│ │
│Se propune [] acordarea ___________________________ │
│ │
│ [] neacordarea _________________________ │
│ │
│ │
│ │
│MOTIVAŢIA: │
│ │
│ │
│ │
│AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ │
│ │
│SOLICITANT _____________________ ÎNTOCMIT ___________________ │
│ │
│SEMNĂTURA ______________________ SEMNĂTURA __________________ │
│ │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────-──────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Se ataşează următoarele documente: │
│ ---------------------------------- │
│ │
│ 1. ........................................................ │
│ 2. ........................................................ │
│ 3. ........................................................ │
│ 4. ........................................................ │
│ 5. ........................................................ │
│ 6. ........................................................ │
│ 7. ........................................................ │
│ 8. ........................................................ │
│ 9. ........................................................ │
│ 10. ........................................................ │
│ 11. ........................................................ │
│ 12. ........................................................ │
│ 13. ........................................................ │
│ 14. ........................................................ │
│ 15. ........................................................ │
│ 16. ........................................................ │
│ 17. ........................................................ │
│ 18. ........................................................ │
│ 19. ........................................................ │
│ 20. ........................................................ │

84
│ 21. ........................................................ │
│ 22. ........................................................ │
│ 23. ........................................................ │
│ 24. ........................................................ │
│ 25. ........................................................ │
│ 26. ........................................................ │
│ 27. ........................................................ │
│ 28. ........................................................ │
│ 29. ........................................................ │
│ 30. ........................................................ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*
└──────────────────────────────────────

(4) Primarul transmite agenţiei teritoriale documentele prevăzute la art. 20,


în termenul prevăzut la art. 21.
(5) Acordarea noului cuantum al alocaţiei se face începând cu luna următoare
celei în care au intervenit modificările.
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. NORMA (A) 19/01/2011
ANEXA 4
la norme metodologice

*T*
Font 7*
- model -

BORDEROU
DISPOZIŢII MODIFICARE CUANTUM/ÎNCETARE DREPT

┌──────────┬──────┐ ┌────────────────┐
│PRIMĂRIA │ │ │DELEGAT PRIMĂRIE│
├──────────┼──────┤ ├────────┬───────┤
│JUDEŢUL │ │ │NUME │ │
├──────────┼──────┤ ├────────┼───────┤
│ADRESA │ │ │PRENUME │ │
├──────────┼──────┤ ├────────┼───────┤
│CUI │ │ │CNP │ │
├──────────┴──────┤ └────────┴───────┘
│COD POŞTAL │
├─────────────────┤
│OFICIUL POŞTAL │
└─────────────────┘

Nr.
Data

ÎNSUŞIT PRIMAR

( L.S. )

┌───┬────────────────┬──────────────────────────────────────────┬───┬─────┬─────┬──
─────────────────────────┐
│ │ Titular │ Adresa │ │ │Nr. │
Tip dispoziţie │

85
│ ├────┬───────┬───┼────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬────┬───┤Nr.│Tip │dis-
├──────────────────┬────────┤
│Nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sec│Lo │Ofi │Cod│co-│fami-│pozi-
│Modificare cuantum│ │
│crt│Nume│Prenume│CNP│Str.│Nr.│Bl.│Sc.│Et.│Ap.│to │cali│ciul│poş│pii│lie*)│ţie
├─────────┬────────┤Încetare│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rul│ta │Poş-│tal│ │ │ │
Cuantum │Cuantum │ drept │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tea │tal │ │ │ │ │
vechi │ nou │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
(lei) │ (lei) │ │
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼──
───────┼────────┼────────┤
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼──
───────┼────────┼────────┤
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼──
───────┼────────┼────────┤
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼──
───────┼────────┼────────┤
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼──
───────┼────────┼────────┤
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼──
───────┼────────┼────────┤
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼──
───────┼────────┼────────┤
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼──
───────┼────────┼────────┤
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼──
───────┼────────┼────────┤
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼──
───────┼────────┼────────┤
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼──
───────┼────────┼────────┤
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼──
───────┼────────┼────────┤
├───┴────┴───────┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴───┴───┴─────┼─────┴──
───────┴────────┴────────┤
│ │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────
─────────────────────────┘
*ST*

-------
*) SE VA TRECE "1" PENTRU FAMILIILE CU UN PĂRINTE ŞI "2" PENTRU FAMILIILE CU
DOI PĂRINŢI
. NORMA (A) 19/01/2011
ART. 16
(1) Modificarea cuantumului alocaţiei şi încetarea dreptului în condiţiile
prevăzute la art. 24, 26, respectiv 30 din lege se fac prin dispoziţie a
primarului.
(2) Dispoziţiile primarului prevăzute la alin. (1) se transmit agenţiei
teritoriale, pe bază de borderou, în termenul prevăzut la art. 10 alin. (3).
Modelul borderoului este prevăzut în anexa nr. 4.

86
(3) Pe baza dispoziţiei primarului, directorul agenţiei teritoriale emite
decizia de modificare a cuantumului, respectiv de încetare a plăţii.
ART. 17
(1) Pentru situaţiile în care numărul beneficiarilor este mai mare de 10, atât
dispoziţia primarului, cât şi decizia directorului agenţiei teritoriale pot fi
emise colectiv, comunicarea acestora fiind realizată individual.
(2) Modelul deciziilor emise de directorul agenţiei teritoriale se stabileşte
prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.
└──────────────────────────────────────

ART. 24
(1) Titularul alocaţiei depune la primăria comunei, oraşului, municipiului ori,
după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are
domiciliul sau reşedinţa familia, din 3 în 3 luni după stabilirea dreptului la
alocaţie, o declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi
veniturile realizate de membrii acesteia, al cărei model este stabilit prin normele
metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Neîndeplinirea de către titularul alocaţiei a obligaţiei prevăzute la alin.
(1) atrage suspendarea plăţii dreptului începând cu luna următoare celei în care s-
a constatat neîndeplinirea obligaţiei, prin dispoziţie a primarului.
(3) Suspendarea prevăzută la alin. (2) se menţine până la îndeplinirea
obligaţiei prevăzute la alin. (1), dar nu mai mult de 3 luni. Dacă în termenul de 3
luni titularul nu îndeplineşte obligaţia, se consideră că nu mai sunt îndeplinite
condiţiile de acordare.
(4) Dacă în termenul prevăzut la alin. (3) titularul îndeplineşte obligaţia
prevăzută la alin. (1), plata se va relua în baza dispoziţiei primarului, începând
cu luna următoare celei în care titularul a prezentat declaraţia pe propria
răspundere.
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. NORMA (A) 19/01/2011
ART. 13
(1) După stabilirea dreptului la alocaţie, titularul acesteia are obligaţia de
a depune, la termenul prevăzut la art. 24 alin. (1) din lege, la primăria comunei,
oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti, în a
cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia acestuia, o
declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile
realizate de membrii acesteia. Modelul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 1.
(1^1) În situaţia în care titularul alocaţiei nu îndeplineşte obligaţia
prevăzută la alin. (1) se aplică prevederile art. 25 alin. (2)-(4) din lege.
(2) În cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familiei
şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocaţiei are
obligaţia ca, în termen de maximum 10 zile, să comunice în scris primarului
modificările intervenite.
(3) În funcţie de modificările intervenite în situaţia familiei titularului, se
aplică în mod corespunzător prevederile art. 24 alin. (2)-(5) din lege.
└──────────────────────────────────────

ART. 25
(1) În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la
alocaţie, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau
ori de câte ori este nevoie.
(2) În situaţia în care beneficiarii de alocaţie sunt şi beneficiari ai
ajutorului social prevăzut de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările
ulterioare, ancheta socială se efectuează o singură dată, pentru ambele beneficii
de asistenţă socială acordate.

87
(3) În situaţia în care se constată schimbări ce conduc la modificarea
cuantumului alocaţiei sau, după caz, la încetarea dreptului la alocaţie, primarul
emite dispoziţie scrisă, pe care o comunică agenţiei teritoriale, însoţită de
ancheta socială.
(4) În situaţia modificării cuantumului alocaţiei, în condiţiile prevăzute la
alin. (3), acesta se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a efectuat
ancheta socială sau, după caz, celei în care au intervenit modificările.
(5) În situaţia în care în urma efectuării anchetei sociale prevăzute la alin.
(1) se constată modificări cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor
realizate de membrii acesteia, ce nu au fost comunicate în condiţiile prevăzute la
art. 23 alin. (1), sumele încasate cu titlu necuvenit se vor recupera de la
titularul alocaţiei, începând cu luna următoare celei în care au intervenit
modificările.
(6) În cazul în care titularul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru
întocmirea anchetei sociale prevăzute la alin. (1), se consideră că familia
acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a alocaţiei şi, în baza unui
referat motivat, se emite dispoziţia primarului de încetare a acordării dreptului.
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. NORMA (A) 19/01/2011
ART. 16
(1) Modificarea cuantumului alocaţiei şi încetarea dreptului în condiţiile
prevăzute la art. 24, 26, respectiv 30 din lege se fac prin dispoziţie a
primarului.
(2) Dispoziţiile primarului prevăzute la alin. (1) se transmit agenţiei
teritoriale, pe bază de borderou, în termenul prevăzut la art. 10 alin. (3).
Modelul borderoului este prevăzut în anexa nr. 4.
(3) Pe baza dispoziţiei primarului, directorul agenţiei teritoriale emite
decizia de modificare a cuantumului, respectiv de încetare a plăţii.
ART. 17
(1) Pentru situaţiile în care numărul beneficiarilor este mai mare de 10, atât
dispoziţia primarului, cât şi decizia directorului agenţiei teritoriale pot fi
emise colectiv, comunicarea acestora fiind realizată individual.
(2) Modelul deciziilor emise de directorul agenţiei teritoriale se stabileşte
prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.
└──────────────────────────────────────

ART. 26
Ancheta socială prevăzută la art. 15 alin. (1) şi (2), art. 23 alin. (3), art.
25 alin. (1) şi art. 28 alin. (2) se întocmeşte potrivit modelului aprobat prin
normele metodologice de aplicare a prezentei legi şi constituie probă legală pentru
instanţele judecătoreşti, în legătură cu dreptul la alocaţie.
ART. 27
(1) Pentru copiii de vârstă şcolară din familiile prevăzute la art. 8 alin.
(1), inspectoratul şcolar are obligaţia să transmită agenţiei teritoriale, în luna
următoare încheierii semestrului şcolar, situaţia privind frecventarea cursurilor
de către aceşti copii. Situaţia se transmite electronic în formatul convenit cu
agenţiile teritoriale şi va conţine, în mod obligatoriu, numele, prenumele, codul
numeric personal ale copiilor şi reprezentanţilor familiei, adresa de domiciliu sau
reşedinţă şi numărul de absenţe înregistrate.
(2) În cazul în care se constată absenţe nemotivate pe parcursul unui semestru
şcolar, cuantumul alocaţiei se diminuează proporţional cu numărul absenţelor, după
cum urmează:
a) cu câte 20% pentru fiecare copil care înregistrează un număr cuprins între
10 şi 19 absenţe;
b) cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistrează un număr de 20 de
absenţe.

88
(3) În situaţia în care unul dintre copii finalizează cursurile învăţământului
general obligatoriu şi nu a împlinit vârsta de 18 ani sau unul dintre copii repetă
anul şcolar din alte motive decât cele medicale, acesta este luat în calcul la
stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numărul de
copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar alocaţia se va acorda
corespunzător numărului de copii din familie care îndeplinesc condiţiile prevăzute
de lege.
(4) Diminuarea prevăzută la alin. (2) se aplică începând cu luna următoare
celei în care inspectoratul şcolar a transmis situaţia prevăzută la alin. (1), în
baza căreia se constată neîndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 8 alin. (1), şi
se menţine pe o perioadă de 3 luni.
(5) După perioada de 3 luni prevăzută la alin. (4), alocaţia se acordă în
cuantumul aprobat anterior.
(6) Agenţia teritorială comunică primarului tabelul nominal cu familiile
beneficiare pentru care se aplică diminuarea prevăzută la alin. (2), precum şi cu
cele pentru care se produce modificarea cuantumului în condiţiile prevăzute la
alin. (3).
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. NORMA (A) 19/01/2011
ART. 8
(1) Familiile definite la art. 2 din lege, care au în întreţinere copii de
vârstă şcolară, beneficiază de alocaţie în condiţiile în care copiii frecventează
fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii şi nu
înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la
scăderea notei la purtare sub 8.
(2) La depunerea cererii de acordare a alocaţiei, reprezentantul familiei
prezintă la dosar o adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt
înscrişi copiii, care să ateste că aceştia frecventează o formă de învăţământ
organizată potrivit legii.
(3) Beneficiază de alocaţie şi familiile care au în întreţinere copii de vârstă
şcolară, dar care întrerup temporar frecventarea cursurilor de învăţământ
organizate potrivit legii sau repetă anul şcolar din motive de sănătate dovedite cu
certificat medical.
(4) Alocaţia se acordă şi în perioada vacanţelor şcolare.
(5) Pentru familiile care au în întreţinere copii cu handicap grav sau
accentuat, de vârstă şcolară şi care nu frecventează o formă legală de învăţământ,
alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad
de handicap şi a dovezilor prevăzute la art. 8 alin. (2) din lege.
(6) În aplicarea art. 28 alin. (2)-(6) din lege, diminuarea cu 20% a
cuantumului alocaţiei se calculează pentru un număr de 10 absenţe nemotivate şi se
menţine până la înregistrarea unui număr de 20 de absenţe nemotivate pentru care se
aplică diminuarea cu 50%.
(7) În situaţia în care mai mulţi copii înregistrează absenţe nemotivate,
diminuarea prevăzută la art. 28 alin. (2) din lege se aplică pentru fiecare copil
în parte în funcţie de numărul de absenţe nemotivate înregistrate de acesta, de
fiecare dată raportând diminuarea la cuantumul alocaţiei.
(8) Cuantumul acordat în condiţiile prevăzute la alin. (7) se calculează ca
diferenţă între cuantumul alocaţiei prevăzut de lege, stabilit prin dispoziţie a
primarului, şi valoarea rezultată prin însumarea diminuărilor.
(9) Formula de calcul pentru determinarea cuantumului diminuat potrivit alin.
(8) este următoarea:
Exemplu:
Familie formată din soţ şi soţie şi 2 copii de vârstă şcolară.
Cuantumul alocaţie stabilit prin dispoziţia primarului: 60 lei
Primul copil a înregistrat 10 absenţe şcolare nemotivate.
Al doilea copil a înregistrat 20 de absenţe şcolare nemotivate.

89
Calculul diminuării:
Pentru primul copil: 60 lei x 20% = 12 lei
Pentru al doilea copil: 60 lei x 50% = 30 lei
Diminuarea totală pentru absenţele nemotivate înregistrate:
12 lei + 30 lei=42 lei
Cuantumul diminuat rezultat: 60 lei - 42 lei= 18 lei.
(10) În situaţia în care unul dintre copii finalizează cursurile învăţământului
general obligatoriu, conform legii, dar nu a împlinit vârsta de 18 ani sau unul
dintre copii repetă anul şcolar din alte motive decât cele medicale, acesta nu este
luat în calcul la numărul de copii din familia respectivă în vederea stabilirii
dreptului de alocaţie, iar alocaţia se va acorda corespunzător numărului de copii
din familie care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.
(11) În situaţia prevăzută la alin. (1), copilul este luat în calcul ca membru
al familiei la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei.
. NORMA (A) 19/01/2011
ART. 12
(1) Pentru copiii de vârstă şcolară din familiile care beneficiază de alocaţie,
inspectoratele şcolare judeţene, respectiv ale municipiului Bucureşti, denumite în
continuare inspectorate şcolare, au obligaţia de a comunica agenţiilor teritoriale,
până la data de 15 a lunii următoare încheierii semestrului şcolar, situaţia
privind absenţele şcolare nemotivate înregistrate de către aceşti copii, conform
formatului electronic convenit cu agenţiile teritoriale, care conţine în mod
obligatoriu elementele prevăzute la art. 28 alin. (1) din lege.
(2) Evidenţa prevăzută la alin. (1) cuprinde şi elevii înscrişi în unităţile de
învăţământ private acreditate ori autorizate în condiţiile legii.
(3) În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1), agenţiile
teritoriale transmit inspectoratelor şcolare, până la data de 15 a ultimei luni a
semestrului şcolar, evidenţa electronică a copiilor de vârstă şcolară din familiile
beneficiare de alocaţie.
(4) Evidenţa electronică, în formatul transmis de agenţiile teritoriale, va fi
completată de către inspectoratele şcolare pe baza situaţiei centralizate a
absenţelor şcolare nemotivate comunicate de unităţile de învăţământ la care sunt
înscrişi copiii din familiile beneficiare de alocaţie.
(5) Evidenţa electronică a absenţelor şcolare nemotivate pentru copiii de
vârstă şcolară din familiile beneficiare de alocaţie va conţine în mod obligatoriu
numele, prenumele, codul numeric personal ale copiilor şi reprezentanţilor
familiei, adresa de domiciliu sau de reşedinţă şi numărul de absenţe nemotivate
înregistrate.
(6) Procedura de transmitere a situaţiei centralizate a absenţelor şcolare
nemotivate, prevăzută la alin. (3), de către unităţile de învăţământ va fi
stabilită de către Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(7) Pentru anul şcolar 2010-2011, în vederea aplicării prevederilor alin. (1)-
(5), inspectoratele şcolare transmit prima situaţie a absenţelor şcolare nemotivate
până la data de 15 a lunii următoare încheierii celui de-al II-lea semestru şcolar.
└──────────────────────────────────────

ART. 28
(1) Plata alocaţiei se suspendă în luna următoare celei în care se constată una
dintre următoarele situaţii:
a)pe perioada plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă într-un
serviciu de tip rezidenţial;
b) agenţia teritorială constată că dreptul la alocaţie a fost stabilit pe baza
unor date eronate privind componenţa familiei ori veniturile realizate sau pe
parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora;
c) pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale
returnate pentru titularul alocaţiei;

90
d) absenţele înregistrate şi nemotivate de un copil din familia beneficiară
depăşesc numărul de 20;
e) familiile beneficiare nu au îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 24 alin.
(1);
f) familiile beneficiare nu au îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 29;
g) în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanţi ai
Curţii de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la componenţa
familiei sau a veniturilor beneficiarilor.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) şi c), directorul agenţiei
teritoriale solicită primăriei în a cărei rază teritorială locuieşte familia
verificarea situaţiei, prin anchetă socială. După verificare, drepturile neridicate
de către titular se achită acestuia pe bază de cerere înregistrată la agenţia
teritorială.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. d), plata alocaţiei se suspendă
până la următoarea situaţie transmisă de inspectoratul şcolar, dar nu mai mult de 6
luni. Dacă din situaţia transmisă de inspectoratul şcolar se constată un număr mai
mic de 20 de absenţe, plata alocaţiei se reia în condiţiile prevăzute la art. 27
alin. (2) şi (3). Agenţia teritorială comunică primarului tabelul nominal cu
familiile pentru care s-a suspendat plata alocaţiei.
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. NORMA (A) 19/01/2011
ART. 15
(1) Plata alocaţiei se suspendă în luna următoare celei în care se constată
existenţa uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 29 alin. (1) din lege.
(2) Reluarea plăţii drepturilor de alocaţie suspendate se face după cum
urmează:
a) cu luna următoare încetării măsurii plasamentului sau plasamentului în regim
de urgenţă într-un serviciu de tip rezidenţial, în situaţia revenirii în familia
pentru care s-a stabilit dreptul iniţial la alocaţie, pentru situaţia prevăzută la
art. 29 alin. (1) lit. a) din lege;
b) cu luna următoare celei în care, după verificarea prevăzută la art. 29 alin.
(2) din lege, primarul comunică agenţiei teritoriale îndeplinirea de către
beneficiari a condiţiilor de acordare, pentru situaţiile prevăzute la art. 29 alin.
(1) lit. b) şi c) din lege;
c) cu luna următoare celei în care s-a primit evidenţa electronică prevăzută la
art. 12 alin. (1), pentru situaţia prevăzută la art. 29 alin. (1) lit. d) din lege.
d) cu luna următoare celei în care s-a constatat îndeplinirea obligaţiei
prevăzute la art. 25 alin. (1) din lege;
e) cu luna următoare celei în care s-a constatat îndeplinirea obligaţiei
prevăzute la art. 29^1 din lege.
(3) Plata alocaţiei în condiţiile prevăzute la alin. (2) se face în cuantumul
stabilit prin dispoziţia primarului sau, după caz, în cuantumul diminuat conform
art. 28 alin. (2) din lege.
(4) În situaţia prevăzută la art. 29 alin. (1) lit. a) din lege, în cazul în
care copilul/copiii pentru care s-a stabilit măsura plasamentului sau a
plasamentului în regim de urgenţă într-un serviciu de tip rezidenţial nu
revine/revin în familia pentru care s-a stabilit dreptul iniţial la alocaţie,
dreptul încetează pentru familia în cauză.
└──────────────────────────────────────

ART. 29
(1) Începând cu anul 2012, pentru menţinerea dreptului la alocaţie familiile
beneficiare cu drepturi stabilite de cel puţin 6 luni au obligaţia să îşi achite
obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în
proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.

91
(2) Verificarea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1) se realizează
anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru obligaţiile de plată către
bugetul local aferente anului anterior, pentru familiile aflate în plată la această
dată şi care au drepturi stabilite de cel puţin 6 luni.
(3) Pentru beneficiarii alocaţiei prevăzuţi la alin. (1) care nu şi-au achitat
impozitele şi taxele locale în termenul prevăzut la alin. (2), serviciul de
specialitate al primarului are obligaţia să comunice acestora suma de plată, iar în
cazul în care prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale s-a
stabilit eşalonarea, reducerea sau scutirea obligaţiilor legale de plată, se va
comunica şi termenul scadent pentru acestea.
(4) În situaţia în care, până la data de 31 martie a fiecărui an, primarul
constată că nu a fost îndeplinită obligaţia prevăzută la alin. (1), acesta
suspendă, prin dispoziţie, dreptul la alocaţie pe o perioadă de 5 luni, începând cu
drepturile aferente lunii aprilie.
(5) Achitarea obligaţiilor legale faţă de bugetul local în perioada prevăzută
la alin. (4) atrage reluarea prin dispoziţia primarului a dreptului la alocaţie,
începând cu luna următoare celei în care s-a achitat obligaţia, inclusiv pentru
drepturile cuvenite în perioada suspendării.
(6) În situaţia în care, până la sfârşitul perioadei prevăzute la alin. (4), nu
a fost îndeplinită obligaţia prevăzută la alin. (1), dreptul la alocaţie încetează
prin dispoziţia primarului.
(7) Dispoziţiile primarului privind suspendarea/reluarea/încetarea dreptului la
alocaţie în condiţiile alin. (3)-(5) se transmit agenţiilor teritoriale în termenul
prevăzut la art. 21.
(8) Pentru persoanele singure care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unuia
sau mai multor copii, menţinerea drepturilor reglementate de prezenta lege nu este
condiţionată de obligaţia prevăzută la alin. (1).
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. NORMA (A) 19/01/2011
ART. 14^1
(1) Pentru menţinerea dreptului la alocaţie, în condiţiile art. 29 din lege,
familiile beneficiare, cu drepturi stabilite de cel puţin 6 luni, au îndatorirea să
îşi achite obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le
deţin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Obligaţiile legale prevăzute la alin. (1) sunt cele stabilite potrivit art.
248 lit. a)-c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
şi se datorează bugetelor locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor, respectiv
sectoarelor municipiului Bucureşti.
(3) Sunt exceptaţi de la prevederile alin. (1) beneficiarii alocaţiei definiţi
la art. 3 din lege.
(4) În situaţia în care se constată că obligaţia prevăzută la alin. (1) nu a
fost îndeplinită în termenul prevăzut la art. 29 alin. (2) din lege, acordarea
alocaţiei se prelungeşte cu încă două luni, urmând ca după acest termen plata
alocaţiei să fie suspendată în condiţiile art. 29 alin. (4) din lege.
(5) Beneficiarii de alocaţie care au în proprietate bunuri aflate în altă
unitate/subdiviziune administrativ-teritorială decât cea în care s-a stabilit
dreptul la alocaţie au obligaţia ca, până la data de 20 ianuarie, respectiv 20
martie a fiecărui an, să prezinte la autoritatea publică locală unde s-a stabilit
dreptul la alocaţie copia certificatului de atestare fiscală eliberat de organul
fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază
teritorială se află bunurile impozabile sau taxabile, prin care se face dovada
achitării obligaţiilor legale către bugetele locale pentru anul anterior.
└──────────────────────────────────────

ART. 30

92
(1) În baza prevederilor art. 286 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale art. 125 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba scutiri,
reduceri, eşalonări sau amânări la obligaţiile de plată faţă de bugetele locale
pentru beneficiarii drepturilor prevăzute de prezenta lege.
(2) În situaţia în care au fost aprobate eşalonări sau amânări la plata
obligaţiilor faţă de bugetele locale, suspendarea prevăzută la art. 29 alin. (4) se
aplică numai familiilor care până la termenele de verificare nu şi-au achitat
obligaţiile, inclusiv în condiţiile alin. (1).
ART. 31
În situaţia în care pe perioada suspendării prevăzută la art. 29 alin. (4)
intervine o altă situaţie de suspendare, iar titularul aduce în această perioadă
dovada prin care se confirmă plata obligaţiilor faţă de bugetul local, plata
drepturilor se face numai pentru perioada în care nu se suprapun perioadele de
suspendare, cu excepţia celei prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin.
(2), cu respectarea prevederilor art. 27. Dacă intervine o situaţie de încetare,
plata drepturilor se face numai pentru perioada cuprinsă între data suspendării şi
data încetării acordării acestora.
ART. 32
Dreptul la alocaţie încetează în luna următoare celei în care beneficiarul nu
mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege.
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. NORMA (A) 19/01/2011
ART. 16
(1) Modificarea cuantumului alocaţiei şi încetarea dreptului în condiţiile
prevăzute la art. 24, 26, respectiv 30 din lege se fac prin dispoziţie a
primarului.
(2) Dispoziţiile primarului prevăzute la alin. (1) se transmit agenţiei
teritoriale, pe bază de borderou, în termenul prevăzut la art. 10 alin. (3).
Modelul borderoului este prevăzut în anexa nr. 4.
(3) Pe baza dispoziţiei primarului, directorul agenţiei teritoriale emite
decizia de modificare a cuantumului, respectiv de încetare a plăţii.
ART. 17
(1) Pentru situaţiile în care numărul beneficiarilor este mai mare de 10, atât
dispoziţia primarului, cât şi decizia directorului agenţiei teritoriale pot fi
emise colectiv, comunicarea acestora fiind realizată individual.
(2) Modelul deciziilor emise de directorul agenţiei teritoriale se stabileşte
prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.
. NORMA (A) 19/01/2011
ANEXA 4
la norme metodologice

*T*
Font 7*
- model -

BORDEROU
DISPOZIŢII MODIFICARE CUANTUM/ÎNCETARE DREPT

┌──────────┬──────┐ ┌────────────────┐
│PRIMĂRIA │ │ │DELEGAT PRIMĂRIE│
├──────────┼──────┤ ├────────┬───────┤
│JUDEŢUL │ │ │NUME │ │
├──────────┼──────┤ ├────────┼───────┤
│ADRESA │ │ │PRENUME │ │

93
├──────────┼──────┤ ├────────┼───────┤
│CUI │ │ │CNP │ │
├──────────┴──────┤ └────────┴───────┘
│COD POŞTAL │
├─────────────────┤
│OFICIUL POŞTAL │
└─────────────────┘

Nr.
Data

ÎNSUŞIT PRIMAR

( L.S. )

┌───┬────────────────┬──────────────────────────────────────────┬───┬─────┬─────┬──
─────────────────────────┐
│ │ Titular │ Adresa │ │ │Nr. │
Tip dispoziţie │
│ ├────┬───────┬───┼────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬────┬───┤Nr.│Tip │dis-
├──────────────────┬────────┤
│Nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sec│Lo │Ofi │Cod│co-│fami-│pozi-
│Modificare cuantum│ │
│crt│Nume│Prenume│CNP│Str.│Nr.│Bl.│Sc.│Et.│Ap.│to │cali│ciul│poş│pii│lie*)│ţie
├─────────┬────────┤Încetare│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rul│ta │Poş-│tal│ │ │ │
Cuantum │Cuantum │ drept │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tea │tal │ │ │ │ │
vechi │ nou │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
(lei) │ (lei) │ │
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼──
───────┼────────┼────────┤
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼──
───────┼────────┼────────┤
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼──
───────┼────────┼────────┤
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼──
───────┼────────┼────────┤
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼──
───────┼────────┼────────┤
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼──
───────┼────────┼────────┤
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼──
───────┼────────┼────────┤
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼──
───────┼────────┼────────┤
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼──
───────┼────────┼────────┤
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼──
───────┼────────┼────────┤
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼──
───────┼────────┼────────┤
├───┼────┼───────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼──
───────┼────────┼────────┤

94
├───┴────┴───────┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┴───┴───┴─────┼─────┴──
───────┴────────┴────────┤
│ │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────
─────────────────────────┘
*ST*

-------
*) SE VA TRECE "1" PENTRU FAMILIILE CU UN PĂRINTE ŞI "2" PENTRU FAMILIILE CU
DOI PĂRINŢI
└──────────────────────────────────────

ART. 33
(1) Diminuarea cuantumului alocaţiei în condiţiile prevăzute la art. 27 alin.
(2) şi (3), precum şi suspendarea plăţii alocaţiei prevăzute la art. 28 se fac prin
decizie a directorului agenţiei teritoriale, iar încetarea dreptului se stabileşte
prin dispoziţie scrisă a primarului.
(2) Decizia directorului agenţiei teritoriale, precum şi dispoziţia primarului
se comunică titularului în termen de 5 zile de la emitere.
ART. 34
(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de alocaţie se recuperează de la
titularul dreptului la alocaţie în termenul de prescripţie, stabilit de lege pentru
creanţele bugetare.
(1^1) Sumele prevăzute la alin. (1) se recuperează în condiţiile prevăzute de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri
privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi
pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap.
---------
Alin. (1^1) al art. 34 a fost introdus de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20
octombrie 2014.

(2) Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de alocaţie se face de către


agenţia teritorială, prin decizie a directorului, care se comunică debitorului în
termen de 15 zile.
(3) Decizia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicării.
(4) Pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit, reprezentantul legal semnează
un angajament de plată la solicitarea dreptului.
(5) Sumele încasate necuvenit ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni se
recuperează integral de la autorii acesteia, în condiţiile legii.

CAP. III
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 35
(1) Nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (2), art. 21,
art. 23 alin. (3) şi (4), art. 25 alin. (1) şi (2), art. 29, art. 33 alin. (2) şi
ale art. 34 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
200 lei la 500 lei.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin organele de control.
(3) Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) se modifică
prin hotărâre a Guvernului.
ART. 36

95
Prevederilor art. 35 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 37
În baza controlului intern Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
verifică, prin sondaj, la nivelul agenţiilor teritoriale corectitudinea datelor
introduse şi stabilirea plăţii drepturilor la alocaţie. Neregulile constatate se
sancţionează în condiţiile legii.
ART. 38
Alocaţia este o formă de sprijin cu destinaţie specială, acordată din bugetul
de stat, şi nu se ia în considerare la stabilirea obligaţiilor legale de plată sau
a altor beneficii de asistenţă socială şi se supune executării silite, în
condiţiile dispoziţiilor privind executarea silită a creanţelor bugetare, numai
pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu.
ART. 39
(1) Fondurile pentru plata alocaţiei, precum şi pentru cheltuielile cu
transmiterea dreptului la alocaţie se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2) Cheltuielile administrative pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor şi
stabilirea drepturilor la alocaţie se suportă din bugetul local al unităţilor
administrativ-teritoriale.
┌───────── Norma de aplicare ──────────
. NORMA (A) 19/01/2011
ART. 18
(1) Fondurile necesare pentru plata alocaţiei, precum şi a cheltuielilor de
transmitere se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2) Cheltuielile administrative privind stabilirea, modificarea sau încetarea
dreptului la alocaţie, precum şi pentru tipărirea formularelor cererii şi
declaraţiei pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă
socială prevăzute la art. 3 alin. (4) şi art. 13 alin. (1) se asigură din bugetele
locale.
(3) Lunar, până la data de 15 a lunii, agenţiile teritoriale transmit Agenţiei
Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, pe baza documentelor prevăzute la art.
10 alin. (2), fundamentarea necesarului de credite pentru plata alocaţiei.
(4) Pe baza fundamentărilor prevăzute la alin. (3), Agenţia Naţională de Plăţi
şi Inspecţie Socială solicită Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
până la data de 20 a fiecărei luni necesarul de credite bugetare centralizat.
└──────────────────────────────────────

ART. 40
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţională
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, monitorizează aplicarea prevederilor prezentei
legi.
ART. 41
(1) Dispoziţia scrisă a primarului privind stabilirea sau respingerea dreptului
la alocaţie şi decizia directorului de recuperare a sumelor încasate necuvenit se
pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Cererile, acţiunile şi căile de atac privind dreptul la alocaţie sunt
scutite de taxa de timbru.
ART. 42
(1) Familiile care au stabilit până la 31 decembrie 2010 dreptul la alocaţia
familială complementară ori alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, în
vederea asigurării plăţii începând cu anul 2011 a alocaţiei prevăzute de prezenta

96
lege, au obligaţia să depună cererea şi documentele doveditoare pentru stabilirea
dreptului, în perioada 1-30 ianuarie 2011.
(2) Pentru familiile prevăzute la alin. (1) primarii nu au obligaţia să dispună
efectuarea anchetei sociale.
(3) Pentru familiile prevăzute la alin. (1), veniturile care se iau în calcul
la stabilirea dreptului la alocaţia prevăzută de prezenta lege sunt cele realizate
în luna anterioară depunerii cererii.
ART. 43
Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.
ART. 44
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Administraţiei şi
Internelor şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului vor
elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, care se
aprobă prin hotărâre a Guvernului*), în termen de 30 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei legi.
----------
*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56
din 21 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 45
La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere
pentru familia monoparentală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 747 din 26 octombrie 2003, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, cu
modificările ulterioare, se abrogă.

NOTĂ:
Reproducem mai jos prevederi care nu au fost incluse în forma republicată a
Legii nr. 277/2010 şi care se aplică în continuare ca dispoziţii proprii ale
actelor modificatoare:
1. Art. VI, VII, VIII, IX şi X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
124/2011:
"Art. VI. - În tot cuprinsul Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru
copii, republicată, al Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările
ulterioare, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi
indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 132/2011, şi al Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,
cu modificările ulterioare, denumirea «Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale»
se înlocuieşte cu denumirea «Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială»,
denumirea «direcţia de muncă şi protecţie socială» se înlocuieşte cu denumirea
«agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială», iar denumirea «direcţii teritoriale»
se înlocuieşte cu denumirea «agenţii teritoriale».
Art. VII. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1
ianuarie 2012.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art.
12-14, precum şi art. 58 alin. (8) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi orice altă prevedere contrară.
(3) Prevederile art. II pct. 3, precum şi ale art. V pct. 4 se aplică după cum
urmează:

97
a) începând cu data de 1 ianuarie 2012, pentru cererile depuse cu această dată;
b) începând cu data la care se împlineşte termenul prevăzut la art. 14^1 din
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare, respectiv la art. 25 alin. (1)**) din Legea nr. 277/2010 privind
alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările ulterioare, în cazul
drepturilor stabilite prin dispoziţie a primarului până la data de 31 decembrie
2011, dar nu mai târziu de 31 martie 2012.
----------
**) Art. 25 alin. (1) a devenit în forma republicată a Legii nr. 277/2010 art.
24 alin. (1).

(4) Până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (3) lit. b), drepturile de
ajutor social, respectiv de alocaţie pentru susţinerea familiei se menţin în
cuantumurile stabilite anterior.
(5) Pentru drepturile reevaluate în condiţiile alin. (3) primarul emite o nouă
dispoziţie.
Art. VIII. - Prevederile referitoare la constatarea contravenţiilor şi
aplicarea sancţiunilor intră în vigoare în conformitate cu reglementările art. 4
alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. IX. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale elaborează
hotărârile pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările ulterioare, a Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, şi a Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea
familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011.
Art. X. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială are
obligaţia de a lua măsurile necesare pentru modificarea programului informatic în
vederea implementării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."

2. Art. II, III, IV, V şi VI din Legea nr. 166/2012:


"Art. II. - Modificările aduse prin prezenta lege la art. 1 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii
copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu
modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (2) şi (3), art. 7, 9
şi art. 30 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind
concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică
începând cu drepturile lunii octombrie 2012, inclusiv pentru persoanele ale căror
drepturi au fost stabilite până la această dată.
Art. III. - (1) Modificările aduse prin prezenta lege la art. 8 alin. (1) din
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare, se aplică începând cu luna octombrie 2012.
(2) Pentru drepturile de ajutor social, respectiv de alocaţie pentru susţinerea
familiei stabilite până la data prevăzută la alin. (1), noile cuantumuri, calculate
potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se aplică de
la data la care se împlineşte termenul de verificare prevăzut la art. 14^1 din
Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art.

98
25*) din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu
modificările şi completările ulterioare.
----------
*) Art. 25 a devenit în forma republicată a Legii nr. 277/2010 art. 24.

Art. IV. - (1) În situaţia în care drepturile reglementate de Legea nr.


416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 277/2010
privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările
ulterioare, au încetat ca urmare a neachitării impozitelor şi taxelor locale,
acestea pot fi solicitate din nou, prin depunerea unei noi cereri şi, respectiv,
acte doveditoare la primarul localităţii de domiciliu ori reşedinţă sau, în cazul
drepturilor reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti.
(2) În situaţia drepturilor reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, dreptul se acordă de la data la care a fost depusă cererea
şi pot fi luate în considerare documentele existente.
Art. V. - (1) Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei legi se
află în cele 4 luni de concediu fără plată pentru creşterea copilului, astfel cum
au fost acordate în baza art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010
privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
anterior modificărilor aduse prin prezenta lege, sau care au finalizat acest
concediu, dar copilul nu a împlinit vârsta de un an, 2 ani sau 3 ani în cazul
copilului cu handicap, au dreptul la concediu pentru creşterea copilului şi
indemnizaţia aferentă, de la data depunerii cererii.
(2) Angajatorii au obligaţia de a aproba concediul pentru creşterea copilului,
în condiţiile art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în caz contrar fiindu-le aplicabile sancţiunile prevăzute la art. 26 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr.
132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. VI. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi,
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale elaborează modificările şi
completările Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 52/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, cu
modificările şi completările ulterioare."

-----

99