Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

12

LA REGULAMENTUL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Cerere pentru exercitarea dreptului de ștergere

Către,
Camera de Comerţ şi Industrie a României cu sediul în Cluj-Napoca, st. Horea nr. 3.

Subsemnatul/Subsemnata_____________________________________(numele şi prenumele) cu
domiciliul/reşedinţa în ___________________ str. _______ nr. ____ bl. ___ sc. ___ ap. __ telefon
____________, (opţional) adresa de e-mail __________________________________
în temeiul art. 17 din Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor), vă rog să dispuneţi măsurile legale pentru ca
datele cu caracter personal care mă privesc ________________________ _______1 să fie șterse
deoarece au fost __________________________________________________________________2
PROIECT
PROIECT
Totodată, vă rog să fie notificaţi terţii ______________________________________3 cărora le-au
fost dezvăluite următoarele date cu caracter personal care mă privesc _____________
______________________________________________________4 faptul că acestea au fost șterse.
(dacă este cazul) Anexez în original/copie următoarele documente pe care se întemeiază prezenta
cerere: _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi ca informaţiile privind măsurile dispuse potrivit
solicitării formulate să-mi fie comunicate la sediul CCICJ sau la următoarea adresă
___________________________________________, (opţional) la următoarea adresă de poştă
electronică_______________________________________________________________________.

DATA :                       SEMNĂTURA:

1 3
, Se enumeră datele cu caracter personal vizate;
2
Se trece motivul;
34
Se precizează care sunt aceştia, în măsura în care se cunoaşte identitatea lor.
4

Str. Horea 3, cod 400174, Cluj-Napoca, jud. Cluj


Tel: 0364/730980, Fax: 0364/730991, E-mail: office@ccicj.ro, Website: www.ccicj.ro
Romania

S-ar putea să vă placă și