Sunteți pe pagina 1din 5

Rusia Profil de ţară

Russian Federation is one of the fifteen states born after the collapse of the Soviet Union
and thus not the only legitimate successor. Federaţia rusă este una dintre cele
cincisprezece state născut după prăbuşirea Uniunii Sovietice şi astfel nu numai succesorul
legitim.

Keywords Cuvinte cheie

 Utiliser la voie diplomatique pour gérer des conflits [>] Utilizar la diplomatique
Voie gérer pour des conflits [>]
 Etablir des concertations multilatérales pour préserver la paix [>] Etablir
concertările des multilatérales pour pastratoare la paix [>]
 Russia [>] Rusia [>]

MELLONI Nicola , Paris, Novembre 2007 MELLONI Nicola , Paris, Novembre 2007

Introduction Introducere

Russian Federation is one of the fifteen states born after the collapse of the Soviet Union
and thus not the only legitimate successor – albeit Russia inherited from USSR the seat
on the security council of the UN. Federaţia rusă este una dintre cele cincisprezece state
născut după prăbuşirea Uniunii Sovietice şi prin urmare, nu singurul succesor legitim -
deşi Rusia a moştenit de la URSS loc în Consiliul de Securitate al ONU. Russia is the
largest country in the world. Rusia este cea mai mare ţară din lume. The Russian
Federation is home to as many as 160 different ethnic groups and indigenous peoples.As
of the 2002 Russian census, 79.8% of the population is ethnically Russian, 3.8% Tatar,
2% Ukrainian, 1.2% Bashkir, 1.1% Chuvash, 0.9% Chechen, 0.8% Armenian, and 10.3%
other or unspecified. Federaţia Rusă este acasa, la cât mai multe şi 160 de grupuri etnice
diferite şi peoples.As indigene ale recensământului din 2002 din Rusia, 79,8% din
populaţie este de etnie rusă, 3,8% tătară, 2% ucraineni, 1,2% Bashkir, 1,1% ciuvaşă, 0.9
ceceni%, 0,8% armean, şi de 10,3% sau alte nespecificate. Accordingly, Russian
administrative division is charachterised by 47 oblasts, 21 republics, 6 autonomous
okrugs, 8 krays, 2 federal cities and 1 autonomous oblast. În consecinţă, divizie rusă
administrativ este caracteriza cu 47 oblasturile, 21 republici, 6 okrugs autonome, 8 krays,
2 oraşe federale şi 1 oblast autonom.

Recent history Recente istorie

Russian history after the break-up of the Soviet Union has been a dramatic one,
chacterised by one of the most impressive economic depression in history, culminated
with the financial crisis of 1998. Rusă istorie, după destrămarea Uniunii Sovietice a fost
una dramatica, chacterised de unul dintre cele mai impresionante depresiei economice din
istorie, a culminat cu criza financiară din 1998. In August 1991 a group of hard-core
Communist tried to stop the reforms started by Gorbachev but only had the results to
decree the end of the Soviet Union and the the creation of the Russian Federation. În
august 1991 un grup de hard-core comunist a încercat să oprească reformele incepute de
Gorbaciov, dar a avut numai rezultate de a decreta sfârşitul Uniunii Sovietice şi crearea
de Federaţia Rusă. Political transition has been very complicated, as Yeltsin's government
never gained the favour of the population. Tranziţie politică a fost foarte complicat, ca
niciodată guvernul lui Elţîn a câştigat favoarea populaţiei. Political contrasts became
open civil war in October 1993 when troops loyal to the President bombed the Parliament
which was governed by the opposition. Politic contraste a devenit război civil deschis in
octombrie 1993, când trupele loiale preşedintelui bombardat Parlamentului European,
care a fost guvernată de către opoziţie. Yet, since then Russia regularly held formally
regular elections. Cu toate acestea, de atunci Rusia a avut loc în mod regulat în mod
oficial alegeri regulate.

Social and economic situation has improved under Putin's presidency, albeit democracy
seemingly regressed. Situaţia socială şi economică sa îmbunătăţit sub preşedinţia lui
Putin, chiar dacă democraţia aparent regresat. Russia is supposedly a semi-presidential
system, yet it can be defined an ultra-presidential system under which the president has
enormous powers, can dissolve the parliament and can rule by decree. Rusia este
presupune un sistem semi-prezidenţial, dar acesta poate fi definit un sistem ultra-
prezidenţial în care preşedintele are puteri enorme, poate dizolva parlamentul şi poate să
se pronunţe prin decret. The government responds directly to the President and not to the
parliament (Duma). Guvernul răspunde direct în faţa preşedintelui şi nu la Parlament
(Duma).

Conflicts Conflictele

The Checen situation Situaţia Checen

Since the collapse of the Soviet Union, Russia experienced two open conflicts, both
against the small republic of Chechnya. De la căderea Uniunii Sovietice, Rusia a avut
două conflicte deschise, atât împotriva mica republica din Cecenia. In 1991, an
independence movement, initially known as the Chechen National Congress was formed.
În 1991, o mişcare de independenţă, iniţial cunoscut sub numele de Congresul Naţional
cecen a fost format. This movement was ultimately opposed by Boris Yeltsin's Russian
Federation, which argued, first, that Chechnya had not been an independent entity within
the Soviet Union—as the Baltic, Central Asian, and other Caucasian States had—but was
a part of the Russian Soviet Federal Socialist Republic and hence did not have a right
under the Soviet constitution to secede; second, that other republics of Russia, such as
Tatarstan, would join the Chechens and secede from the Russian Federation if they were
granted that right; and third, that Chechnya was at a major chokepoint in the oil
infrastructure of the country and hence would hurt the country's economy and control of
oil resources. Această mişcare a fost în cele din urmă s-au opus de către Boris Elţîn lui
Federaţia Rusă, care a susţinut, în primul rând, că Cecenia nu a fost o entitate
independentă în cadrul Uniunii Sovietice, ca Marea Baltică, din Asia Centrală, şi alte
state caucaziene au avut, dar a fost o parte a Rusiei Sovietice Republicii Socialiste
Federative şi, prin urmare nu avea dreptul, conform Constituţiei sovietice de a se separa
în al doilea rând, că din alte republici ale Rusiei, cum ar fi Tatarstan, se vor alătura ceceni
şi se separa de Federaţia Rusă în cazul în care s-au acordat acest drept, şi al treilea, că
Cecenia a fost la un chokepoint majore în infrastructura de petrol a ţării şi, prin urmare, ar
afecta economia ţării şi controlul resurselor de petrol.

Hence, in 1994 Yeltsin ordered the invasion of the small republic and the first Chechen
war begun. Prin urmare, în 1994, Eltin a ordonat invazia republicii mici şi primul război
cecen început. Despite overwhelming manpower, weaponry and air support, the Russian
forces were unable to establish effective control over the mountainous area due to many
successful Chechen guerrilla raids. În ciuda copleşitoare forţei de muncă, arme şi sprijin
aerian, forţele ruseşti nu au reuşit să instituie un control eficient asupra zonei de munte
din cauza mai multe raiduri de succes gherila cecene. Widespread demoralization of the
Russian forces in the area prompted Russian President Boris Yeltsin to declare a ceasefire
in 1996 and sign a peace treaty a year later. demoralizarea pe scară largă a forţelor ruse
din zona determinat preşedintele rus Boris Elţin să declare o încetare a focului în 1996 şi
să semneze un tratat de pace un an mai târziu. The war was disastrous for both sides.
Războiul a fost dezastruos pentru ambele părţi. Conservative casualty estimates give
figures of 7,500 Russian military dead, 4,000 Chechen combatants dead, and no fewer
than 35,000 civilian deaths—a minimum total of 46,500 dead. estimări prudente
accidentului cifre de 7.500 de morţi militare ruse, 4.000 de combatanţi ceceni mort, şi nu
mai mult de 35.000 de civili decese-un total minim de 46,500 morţi. Others have cited
figures in the range 80,000 to 100,000. Alţii au citat cifre în intervalul 80.000 şi 100.000.
However, the first Chechen war did not attract wide opposition from Western
governments since Yeltsin was a solid ally of US and his survival was vital to keep a
friendly Russia. Cu toate acestea, primul război cecen nu a atras opoziţia largă din partea
guvernelor occidentale, deoarece Elţin a fost un aliat solid al Statelor Unite şi a
supravieţuirii lui a fost vital pentru a păstra un amical Rusia.

In August 1999, Shamil Basayev began an unsuccessful incursion into the neighbouring
Russian republic of Dagestan. În august 1999, Shamil Basayev a început o incursiune în
pretenţii în republica rusă vecină a Daghestan. In September the following year a series
of apartment bombings took place in several Russian cities, including Moscow. În
septembrie anul următor o serie de atentate cu bombă apartament a avut loc în mai multe
oraşe din Rusia, inclusiv Moscova. Several doubts have been raised about the effective
responsibility of the terrorist attacks, as Chechen leaders always denied their
responsibility. Mai multe îndoieli au fost ridicate cu privire la responsabilitatea efectivă a
atacurilor teroriste, ca lideri cecen a negat întotdeauna responsabilitatea lor. However, in
response, a ground offensive began in October 1999. Cu toate acestea, în răspuns, o
ofensivă teren a început în octombrie 1999. Much better organised and planned than the
first Chechen War, the Russian Federal forces were able to quickly re-establish control
over most regions and after the re-capture of Grozny in February 2000, the regime fell
apart, although a prolonged guerrilla activity in the southern mountainous regions
continues, despite becoming increasingly sporadic. Mult mai bine organizat si planificat
decât primul război cecen, forţele ruseşti Federale au reuşit să restabilească rapid
controlul asupra cele mai multe regiuni şi după re-captura de Groznâi în februarie 2000,
regimul a căzut în afară, deşi o activitate de gherilă prelungită în regiunile sudice
montane continuă, în ciuda ce în ce mai sporadice. Nonetheless Russia was successful in
installing a pro-Moscow Chechen regime, and eliminating the most prominent separatist
leaders including former President Aslan Maskhadov and terrorist leader Shamil
Basayev. Cu toate acestea Rusia a fost de succes în a instala un regim pro-Moscova
ceceni, si eliminarea liderilor separatişti cele mai proeminente, inclusiv fostul preşedinte
Aslan Mashadov şi Shamil Basayev lider terorist.

Yet, still nowadays the guerrilla movement and the terrorist attacks has not ceased. Cu
toate acestea, încă în zilele noastre mişcarea de gherilă şi atacurile teroriste nu a încetat.
Among the most famous events, we can recall the 2002 Nord-Ost siege – in which 850
were taken in hostage in a theathre in Moscow that was liberated by special forces at the
cost of more than 300 victims and the Beslan hostage crisis – in which a group of armed
Chechen separatists and supporters took more than 1,200 schoolchildren and adults
hostage on September 1, 2004, at School Number One (SNO) in the town of Beslan,
North Ossetia-Alania. Printre evenimentele cele mai faimoase, putem aminti asediul 2002
Nord-Ost - din care 850 au fost luate în ostatici într-un theathre la Moscova, care a fost
eliberat de forţele speciale, la costul de mai mult de 300 de victime şi criza ostaticilor
Beslan - în care un grup de separatisti ceceni înarmaţi şi susţinători au luat mai mult de
1200 de elevi şi adulţi ostatici la 1 septembrie 2004, la Scoala Number One (SNO), în
oraşul Beslan, Osetia de Nord-Alania. When the special forces attacked 334 civilians
were killed,including 186 children and hundreds more were wounded. În cazul în care
forţele speciale au atacat 334 de civili au fost ucişi, inclusiv 186 copii şi mai multe sute
au fost răniţi.

Other issues Alte aspecte

Since Putin elections in 1999 Russian relations with the West and with some of its
neighbour has worringly worsened. Deoarece alegerile Putin în 1999, relaţiile Rusiei cu
Occidentul şi cu unele de vecinul său a worringly înrăutăţit. Indeed, present relations with
the United States can be described as a return to Cold War framework. Într-adevăr,
relaţiile prezent cu Statele Unite poate fi descrisă ca o întoarcere la Războiul Rece cadru.
United States accuses Russia of not respecting human rights and to have step back from
democratic transition. Statele Unite acuză Rusia de nu respectă drepturile omului şi de a
avea pas înapoi de la tranziţia democratică. Some of the accuses have certainly a firm
basis. Unele dintre acuză avea cu siguranţă un bază fermă. Opposition demonstrations
have been forcefully suppressed and Russian troops in Checnya have violently repressed
the anti-Russian groups. demonstraţii de opoziţie au fost suprimate forţat şi trupelor ruse
în Checnya au violent reprimate grupurile anti-rus. However, USA accuses look often
instrumental. Cu toate acestea, Statele Unite ale Americii acuză uita de multe ori
instrumentale. Putin is supported by a vast majority and has a better democratic record
than Yeltsin, who bombed the Parliament in 1993 and threatened to call off the elections
in 1996. Putin este susţinută de o largă majoritate şi are un record mai democratic decât
Elţîn, care a bombardat Parlamentului în 1993 şi a ameninţat să oprească alegerile din
1996. Russians felt humilated by the transition that they think was imposed by Western
insitutions and Putin is backing nationalist propaganda which is often anti-Western. Ruşii
simţit humilated de tranziţie pe care ei cred că a fost impusă de instituţiile occidentale şi
Putin se bucură de sprijinul propaganda nationalist, care este adesea anti-occidentale.
USA decision to install anti-missile defence in the former countries of Warsaw Pact has
worsened the situation. Decizia SUA de a instala de apărare anti-rachetă în fostele ţări ale
Pactului de la Varşovia, a inrautatit situatia.

The new fracture between Russia and the West explains also Russia tense relation with
some of its neighbour, particularly Georgia and Ukraine. Nouă fractură între Rusia şi
Occident explică, de asemenea, relaţia tensionată Rusia, cu unele de vecinul său, în
special Georgia şi Ucraina. In both countries a pro-western bloc launched “democratic
revolutions” in the last years and their victory signalled the beginning of problematic
relations with Russia that supported other candidates. În ambele ţări un bloc pro-
occidental a lansat "revoluţii democratice" în ultimii ani şi victoria lor semnalat începutul
relaţiilor problematice cu Rusia, care a sprijinit alţi candidaţi. In particular, to Ukraine
and Georgia' statement in favour of joining Nato, Russia has responded by threatening to
cut gas provision and rasing the price of gas itself. În special, la declaraţia Ucraina şi
Georgia ", în favoarea aderării la NATO, Rusia a răspuns prin ameninţarea de a reduce
furnizarea de gaz şi sporind preţul gazului în sine. Political situation in the two countries
is still very complex, especially in Ukraine where no parties can claim a clear majority
and where institutional crisis is particularly deep. Situaţia politică din cele două ţări este
încă foarte complex, în special în Ucraina, în cazul în care părţile nu pot pretinde o
majoritate clară şi în cazul în care criza instituţională este deosebit de profund.