Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE

Subsemnatul ……………………….., domiciliat(ă) în ...............


……………………………………………… posesor al cărţii de identitate seria .. nr. ……,
eliberată de ………………, la data de ……………., CNP …………………., va rog sa imi
aprobati angajarea in cadrul societatii ……………………. incepand cu data de .........................

Data .......................

Semnatura Aprobat