Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa 24

Plan de instruire privind certificarea managementului forestier


FSC® (Forest Stewardship Council®)

Instruirea personalului ocoalelor silvice cu privire la cerinţele standardului pentru management forestier şi asigurarea
trasabilităţii lemnului în cadrul standardului FSC, se face după următorul plan de instruire:

Nr. Conţinutul temei (exerciţiului, şedinţei) Luna Ore Respon- Bibliografie


Tema sabil
Manual proceduri management
Evaluarea cunoştinţelor personalului cu privire la cerinţele standardului de Ianuarie 2 Resp.FSC forestier FSC
I certificare FSC (testare orală şi/sau scrisă) Şef OS Legislaţie naţională sau
Actualizarea raportului public (realizari & plan de management). internaţională cu specific
forestier
Aspecte generale privind certificarea managementului forestier în sistem Manual proceduri management
II FSC - recapitularea acţiunilor corective (istoric conform raport audit) şi Februarie 2 Resp.FSC forestier FSC& Manual de
elemente de noutate (ex. “Due diligence” etc.) grup/multisite
Substanţe chimice Manual proceduri management
a)Utilizarea substanţelor chimice (lista substanţelor interzise, echipamente de forestier FSC, capitolul C,
protecţie, proceduri de lucru în urma derogărilor obţinute) Principiul 1 şi 6
III b) Modul de completare a Registrului de substanţe chimice Martie 2 Resp. FSC
Resp. PP
Lista legislaţiei naţionale și internaţionale aplicabile Legislaţie naţională şi
a) Legislaţie relevantă din sectorul forestier naţional internaţională specifică
b) Convenţii, Acorduri internaţionale (CITES, ILO, CDB etc) domeniului forestier
Managementul deşeurilor: Manual proceduri management
a) Curaţenie în canton (liziere, platforme primare, drumuri, "vagoane") Aprilie 2 Resp. FSC forestier FSC, capitolul C,
IV b) Procedura colectare si depozitare deseuri (saci de gunoaie la vagoane, nisip Resp. PP Principiul 6
pentru uleiuri la utilaje, etc)
Anexa 24

Nr. Respon-
Conţinutul temei (exerciţiului, şedinţei) Luna Ore Bibliografie
Tema sabil
Conservarea biodiversităţii:
a) Păduri cu Valoare Ridicată de Conservare (informare, definiţie, consultări
publice, scopuri, monitorizare. Cunoaşterea PVRC-urilor şi a măsurilor de Manual proceduri management
management de pe raza cantonului., districtului, procesul consultărilor publice, forestier FSC, capitolul C,
actualizarea listei factorilor interesati) principiul 6
V b) Specii rare, ameninţate, periclitate (identificare, măsuri de management şi Mai 2 Resp. FSC Studiul Pădurilor cu Valoare
monitorizare) Ridicată de Conservare
c) Habitate marginale / Insule de îmbătrânire Lista specii rare, ameninţate,
d) Modul de actualizre a Registrului de biodiversitate şi a hărtilor aferente periclitate
e) Analiza suprafeţelor destinate conservării biodiversităţii (10%) şi suprafeţe
excluse de la tăierile cu scop comercial (5%)

Modalităţi de completarea a diverselor Anexe ale Manualului de proceduri


FSC:
a) Anexa 10 - Anexa la actul de punere în valoare Manual proceduri management
Resp. FSC
VI b) Anexa 5b - Anexa la actul de control al exploatării Iunie 2 forestier FSC, capitolul C şi
Resp. FF
c) Anexa 11 - Anexa la controlul de fond Anexe
d) Anexa 13 - Anexa la procesul verbal de predare primire
e) Anexa 22 - Anexa la procesul verbal de reprimire

Valoarea ecologică şi funcţiile pădurii: Manual proceduri management


a) Proceduri și politici de gestionare a lemnului mort (desemnarea, forestier FSC, capitolul C,
Resp. FSC
VII materializarea pe teren) Iulie 2 Principiul 6
Resp. FF
b) Proceduri privind zonele de protecție din lungul cursurilor de apă Legislaţie naţională (Legea
(instrucţiuni, variante tehnice). Actualizarea evidenţei construcţiilor realizate 107/1996 republicată)

Mecanisme de soluţionare a sesizărilor/reclamațiilor:


a) Proceduri privind sesizările/reclamațiile și mecanisme de rezolvare a Manual proceduri management
Resp. FSC
VIII disputelor/litigiilor legate de: dreptul de proprietate, cerințele standarului FSC August 2 forestier FSC, capitolul C,
Resp. PP
și marca înregistrată FSC Principiul 1,2, 3 şi 4
b) Situri arheologice, istorice, culturale sau religioase
2
Anexa 24

Nr. Respon-
Conţinutul temei (exerciţiului, şedinţei) Luna Ore Bibliografie
Tema sabil
Aspecte tehnice legate de cerinţele standardului FSC:
Manual proceduri management
a) Respectarea regulilor silvice – Instrucţiunile O.M. 1540/2011
forestier FSC, capitolul C,
b) Instrucţiuni referitoare la proiectarea, construcţia şi utilizarea drumurilor de
Septem- Resp. FSC Principiul 6
IX tractor (precizari clare referitoare la protecţia solului - evitarea eroziunii, panta 2
brie Resp. FF Legislaţie naţională (Legea
maximă admisibilă etc. şi protecţia apelor - traversarea cursurilor de apă,
46/2008, OM 1540/2011,
interzicerea depozitării resturilor de exploatare în cursurile de apă etc.)
Norme tehnice etc.)

Utilizarea mărcii înregistrate FSC® şi vânzarea produselor certificate:


a) Grupele de produse care pot fi vândute ca fiind certificate FSC de către
ocol
Resp. FSC Manual proceduri management
b) Proceduri privind separarea lemnului certificat în cadrul etapelor: Octom-
X 2 Contabil şef forestier FSC, capitolul C,
procesarea/prelucrarea, depozitarea lemnului brie
Principiul 8 şi capitolul D
c) Vânzarea produselor certificate FSC
d) Modul de întocmire a documentelor de însoţire a lemnului certificat
e) Modul de utilizare a Mărcii înregistrate FSC

Securitatea şi sănătatea în muncă Manual proceduri management


a) Echipament de protecţie (dotare şi urmărire) forestier FSC, capitolul C,
b) Instrucţiuni proprii privind siguranţa muncii (evidenţierea riscurilor, măsuri Noiem- Resp. FSC Principiul 4
XI 2
de diminuare a acestora) brie Resp. SSM Legislaţie naţională (Legea
c) Registrul de evidenţa a accidentelor 247/2005 art. 40, art. 42, Legea
d) Condiţiile de cazare ale muncitorilor în “vagon” 46/2008, art. 135, art 136)
Analiza activităţilor de management forestier sub raportul certificării
managementului forestier FSC:
a) Prelucrarea listei de neconformităţi şi a acţiunilor corective constatate cu
Raport audit an curent
ocazia ultimei vizite de evaluare Decem- Resp. FSC
XII 2 Ultima versiune a Manualului de
b) Prelucrarea procedurilor modificate (Manual, Anexe) brie Şef OS
proceduri FSC
c) Actualizarea Anexei cu Factorii interesaţi şi centralizarea/analiza
Consultărilor publice realizate.
d) Actualizarea Impactului social şi de mediu;

După toate instruirile vor fi întocmite procese verbale de instruire.