Sunteți pe pagina 1din 18

Scoala Gimnaziala ”Gheorghe Banea” Măcin

Strada Florilor, nr.30


Tel/fax 0240/571004
Email: scoalagheorghebanea@yahoo.com
Web: http://scoala-ghbanea-macin.ro/

STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII


AN ŞCOLAR 2019 – 2022

Ca multe alte ţări din întreaga lume, România se confruntă cu o serie de provocări care impun o forţă
de muncă flexibilă, capabilă să răspundă cererii pieţei muncii şi dornică să participe la programe de formare
continuă pentru a ţine pasul cu schimbările economice şi tehnologice;
Nou cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi "Educaţie şi formare
2020" stabileşte obiective strategice comune statelor membre, inclusiv un set de principii care guvernează
punerea în aplicare a acestora, precum şi metodele de lucru în domeniile prioritare pentru fiecare ciclu de
lucru periodic;
Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în
domeniul educaţiei şi formării profesionale ("ET 2020") (Jurnalul Oficial C 119 din 28;5;2009) au stabilit
pentru a măsura progresele realizate în îndeplinirea obiectivelor Strategiei 2020, 5 obiective majore la
nivelul UE :
1. Ocuparea forţei de muncă:
- rată de ocupare a forţei de muncă de 75 % în rândul populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi
64 de ani
2. Cercetare şi dezvoltare :
- alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare şi dezvoltare
3. Schimbări climatice şi energie:
- reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (sau chiar cu 30%, în condiţii
favorabile) faţă de nivelurile înregistrate în 1990
- creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 20%
- creşterea cu 20% a eficienţei energetice
4. Educaţie:
- reducerea abandonului şcolar la sub 10%
- creşterea la peste 40% a ponderii absolvenţilor de studii superioare în rândul populaţiei în
vârstă de 30-34 de ani
5. Sărăcie şi excluziune socială:
- reducerea cu cel puţin 20 de milioane a numărului persoanelor care suferă sau riscă să sufere
de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale;
Educaţia la rândul ei are patru obiective strategice:
• asigurarea educaţiei şi formării de-a lungul vieţii şi a mobilităţii cursanţilor - necesitatea de a
îmbunătăţi punerea în aplicare a strategiilor de educaţie şi formare pe tot parcursul vieţii şi instituirea
unor cadre naţionale de calificări asociate cu Cadrul European al Calificărilor şi pentru a asigura o mai
mare flexibilitate în cursul formării; Mobilitatea ar trebui să crească şi Carta Europeană a Calităţii pentru
Mobilitate ar trebui să se aplice;
• îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei educaţiei şi formării - toţi cetăţenii ar trebui să aibă
posibilitatea de a dobândi competenţe cheie, iar atractivitatea şi eficienţa la toate nivelurile de educaţie şi
de formare trebuie să fie îmbunătăţite;
• Promovarea echităţii, a coeziunii sociale şi a cetăţeniei active - educaţia şi formarea
profesională ar trebui să permită tuturor nu numai dobândirea şi dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor
necesare pentru angajare, dar, de asemenea, să încurajeze educaţia continuă, cetăţenia activă şi dialogul
intercultural; Inegalităţile în sistemul de învăţământ ar trebui să fie reduse prin furnizarea de servicii de
educaţie deschise tuturor şi de înaltă calitate, încă din copilărie;
• Încurajarea creativităţii şi a inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de
educaţie şi formare profesională - dobândirea de competenţe transversale de către toţi cetăţenii ar trebui
să fie încurajată şi eficienţa triunghiului cunoaşterii (educaţie / cercetare / inovare) ar trebui să fie
asigurată; Parteneriatele între întreprinderi şi instituţii de învăţământ, precum şi între comunităţile de
învăţare şi societatea civilă mai largă şi alte părţi interesate ar trebui să fie promovate;
Uniunea Europeană (UE) este în contact cu un număr semnificativ de cetăţeni direct prin
intermediul programelor sale de educaţiei şi formare profesională;
Obiectivul programului de acţiune în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii 2007-2013 este
dezvoltarea şi favorizarea schimburilor reciproce, cooperarea şi mobilitatea, astfel încât sistemele de
educaţie şi formare profesională să devină un model de calitate la nivel mondial, în conformitate cu
Strategia de la Lisabona; Astfel, acesta contribuie la dezvoltarea Comunităţii ca o societate avansată
bazată pe cunoaştere, caracterizată de o dezvoltare economică durabilă, însoţită de o creştere cantitativă şi
calitativă a numărului locurilor de muncă şi de o mai mare coeziune socială
Pentru a realiza acest obiectiv general, programul urmăreşte obiective specifice privind învăţarea pe
tot parcursul vieţii în Uniunea Europeană (UE), care vizează:
 să contribuie la dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii de calitate şi să promoveze un nivel de
performanţă ridicat, inovarea şi o dimensiune europeană a sistemelor şi practicilor în domeniu;
 să sprijine realizarea unui spaţiu european al învăţării pe tot parcursul vieţii;
 să ajute la îmbunătăţirea calităţii, atractivităţii şi accesibilităţii posibilităţilor de învăţare pe tot
parcursul vieţii;
 să consolideze contribuţia învăţării pe tot parcursul vieţii la coeziunea socială, la cetăţenia activă,
la dialogul intercultural, la egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei şi la împlinirea personală;
 să ajute la promovarea creativităţii, competitivităţii, capacităţii de inserţie profesională şi a
dezvoltării spiritului antreprenorial;
 să contribuie la creşterea participării la învăţarea pe tot parcursul vieţii a persoanelor de toate
vârstele, inclusiv a celor cu nevoi speciale şi a grupurilor defavorizate;
 să promoveze învăţarea limbilor străine şi a diversităţii lingvistice;
 să sprijine dezvoltarea resurselor bazate pe TIC;
 să consolideze rolul învăţării pe tot parcursul vieţii în crearea unui sentiment de cetăţenie
europeană, bazat pe respectul pentru valorile europene, precum şi toleranţa şi respectul faţă de
alte popoare şi culturi;
 să promoveze cooperarea în ceea ce priveşte asigurarea calităţii în toate sectoarele educaţiei şi
formării profesionale;
 să îmbunătăţească calitatea acestora, încurajând o utilizare optimă a rezultatelor şi a produselor şi
proceselor inovatoare, precum şi schimburile de bune practici;
În acest sens, coerenţa şi complementaritatea cu politicile UE condiţionează punerea în aplicare a
programului de acţiune; Acesta contribuie astfel la realizarea obiectivelor UE în materie de politici
orizontale prin adoptarea de dispoziţii pentru persoanele cu nevoi speciale care învaţă, în special
favorizând promovarea integrării acestora în sistemul tradiţional de educaţie şi formare; Acesta
promovează, de asemenea, egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei, precum şi sensibilizarea publicului
cu privire la diversitatea culturală şi lingvistică şi multiculturalismul ca mijloc de combatere a rasismului,
prejudecăţilor şi xenofobiei;
Pentru a atinge aceste obiective, programul sprijină următoarele acţiuni:
 mobilitatea persoanelor care participă la învăţarea pe tot parcursul vieţii;
 parteneriatele bilaterale şi multilaterale;
 proiectele unilaterale, naţionale sau multinaţionale, inclusiv cele care au ca scop promovarea
calităţii în sistemele de educaţie şi formare profesională prin intermediul transferului
transnaţional de inovare;
 reţelele multilaterale;
 studii şi reexaminări ale politicilor şi sistemelor din domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii şi a
componentelor acestora;
 subvenţii de funcţionare pentru acoperirea anumitor cheltuieli de funcţionare şi costuri
administrative ale instituţiilor sau asociaţiilor din domeniu;
 măsuri adiacente, şi anume alte iniţiative pentru promovarea obiectivelor programului;
 activităţi pregătitoare pentru aceste acţiuni;
 organizarea de evenimente (seminarii, colocvii, întruniri) pentru a facilita punerea în aplicare a
programului, informarea, publicarea, acţiunile de sensibilizare a publicului şi de diseminare,
precum şi monitorizarea şi evaluarea programului;
Beneficiarii programului sunt:
 elevi, studenţi, persoane în formare şi adulţi care învaţă;
 toate categoriile de personal didactic;
 persoanele prezente pe piaţa muncii;
 instituţii şi organizaţii care oferă oportunităţi de învăţare în cadrul programului;
 persoanele şi organismele responsabile pentru sisteme şi politici la nivel local, regional şi
naţional;
2
 întreprinderi, parteneri sociali şi organizaţiile acestora la toate nivelurile, inclusiv organizaţiile
profesionale, camerele de comerţ şi industrie;
 organisme care oferă servicii de orientare, consiliere şi informare;
 asociaţiile de participanţi, părinţi şi profesori;
 centre şi organisme de cercetare;
 organizaţii non-profit, organizaţii voluntare, organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri);
O dată cu aprobarea Legii 87/ 2006 privind asigurarea calităţii în educaţie, a fost creat
cadrul legal pentru dezvoltarea unui sistem naţional de asigurare a calităţii în educaţie, la
nivel de sistem şi la nivel de unitate şcolară; În conformitate cu prevederile legii, agenţiile
responsabile cu asigurarea calităţii în învăţământul superior (ARACIS) şi preuniversitar
(ARACIP) au elaborat standarde, ghiduri şi metodologii de asigurare a calităţii pentru
cele două subsisteme;
CNAC este structurat pe 7 principii ale calităţii care acoperă domeniile calităţii care
trebuie luate în considerare de unităţile de învăţământ; Principiile calităţii vor fi utilizate ca punct
de referinţă sau bază de comunicare de către toţi cei implicaţi în procesul de asigurare a
calităţii în învăţământ; Fiecare principiu al calităţii este definit printr-un număr de descriptori de
performanţă care definesc nivelul optim al activităţilor şi proceselor din învăţământ;
Descriptorii de performanţă se bazează pe Ghidul European de Autoevaluare a furnizorilor de
formare profesională (CEDEFOP, 2003).

Misiunea Şcolii Gimnaziale ”Gheorghe Banea” Măcin este de a oferi elevilor servicii
educaţionale bazate pe obiectivitate, responsabilitate, performanţe, egalitatea şanselor, la un înalt
standard de calitate, în contextul naţional şi european, pentru dezvoltarea valorilor umane şi
formarea competenţelor profesionale care să corespundă cerinţelor unei societăţi democratice
bazate pe cunoaştere. Activitatea noastră este fundamentată pe valorificarea ideilor cuprinse în
principalele acte normative referitoare la domeniul educaţiei din România, asigurând aplicarea
Legii calităţii în învăţământ, elaborată de M.E.N.C.Ş. şi corelată cu programele de dezvoltare
locală şi judeţeană.

Viziunea
Şcoala Gimnazială ”Gheorghe Banea” Măcin susţine eforturile şcolii de a asigura un
învăţământ de calitate, performant, echitabil şi eficient, bazat pe valori europene, de a deveni un
mediu dinamic şi democratic, care să asigure accesul la educaţie şi să ofere şanse egale de
dezvoltare personală fiecărui elev prin dobândirea competenţelor cheie care să permită tinerilor
inserţia socială şi învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Ţintele strategice, care stau la baza elaborării Strategiei de evaluare internă a calităţii sunt:

1. Construirea unui sistem de indicatori cantitativi şi calitativi referitor la rezultatele


obţinute de elevi, la eficienţă şi eficacitate pentru cele patru domenii funcţionale:
curriculum, resurse umane, resurse materiale şi dezvoltare organizaţională, adaptat
specificului culturii organizaţionale a şcolii noastre, asumat colectiv prin mecanismele
interne pentru asigurarea calităţii. (Măsurare)
2. Asigurarea calităţii printr-un management transformaţional care generează calitate
referitoare la: climatul şcolar, mediul fizic, curriculum şi relaţia profesor-elevi-
comunitate. (Managementul calităţii)
3. Promovarea unui mediu educaţional deschis, spirit civic şi incluziune socială prin
validarea şi recunoaşterea educaţiei nonformale şi informale. (Educaţia complementară)
4. Formarea continuă a cadrelor didactice este realizată în triada: identificarea de nevoi
(personale, de grup, organizaţionale), realizarea programelor de formare, evaluarea
eficienţei lor. (ÎPV)
5. Implicarea şcolii în acţiuni de cooperare

3
Şcoala Gimnazială ”Gheorghe Banea” Măcin – CEAC An școlar 2020-2021

Ţinta strategică: 1. Construirea unui sistem de indicatori cantitativi şi calitativi referitor la rezultatele obţinute de elevi, la eficienţă şi eficacitate pentru cele
patru domenii funcţionale: curriculum, resurse umane, resurse materiale şi dezvoltare organizaţională, adaptat specificului culturii organizaţionale a şcolii noastre,
asumat colectiv prin mecanismele interne pentru asigurarea calităţii. (Măsurare)

Modalităţi de
Obiective evaluare a
Activităţi Instrumente/ Resurse Responsabil Termen Indicatori de realizare
specifice obiectivelor
- - Accesarea Programelor de resurse umane: cadre director Permanent raport de activitate Iniţierea şi derularea a 2-3 Proiecte/
programelor educative extraşcolare
Creşterea calităţii şi a numărului

cooperare europeană în didactice, elevi, părinţi; educativ semestrial/anual; Programe / Iniţiative europene:
domeniul educaţiei şi formării responsabil cu fişa de activităţi ( 5-6), -cadre didactice
resurse materiale: Programe autoevaluare; implicate (minim 15), - nr; de elevi
formulare, CD-uri, Europene în participanţi(> 25 elevi)
chestionare şcoală
- Promovarea de politici director permanent raport de activitate Realizarea a 3 activităţi cu privire la
educative incluzive care director semestrial/anual; promovarea toleranţei si
promovează toleranţa, educativ fişa de multiculturalismului;
multiculturalismul consilierul autoevaluare;
şcolar
cadre didactice

Ameliorare - Elaborarea unei oferte resurse umane: cadre responsabili Periodic oferta CDŞ Planificările anuale şi a unităţilor de
a calităţii şi educaţionale în acord cu didactice, elevi; comisii conform unei conform conţinut cu specificarea
eficacităţii interesele şi aptitudinile elevilor metodice planificări solicitărilor competenţelor vizate, personalizate
educaţiei şi beneficiarilor
a formării 
- Promovarea creativităţii, Săptămâna -“Târgul de
competitivităţii, capacităţii Să știi mai primăvară”- - Reluarea activităţilor proiectului
profesionale şi a dezvoltării Bugetul local - toate cadrele multe, să fii vânzare de produse „Târgul de primăvară”
spiritului antreprenorial; didactice şi mai bun create de elevi
elevii - stabilirea grilei
pentru acordarea
burselor
- dosarele de bursă
Asigurarea - Încurajarea colaborării între - resurse umane: cadre - directori Permanent dotarea/modernizar - instalarea in săli de clasă a reţelei
4
educaţiei profesori, părinţi şi servicii de didactice, elevi; - cadrele ea sălilor de de internet
de calitate asistenţă socială, inclusiv prin didactice, clasă/cu - şedinţe cu părinţii (minim 3 pe an)
pentru toţi strategii de incluziune socială diriginţi şi calculatoare şi - lectorate cu părinţii, cu invitarea
factorii învăţători internet medicului şcolii, consilierului, a
implicaţi în poliţiştilor, etc; (minim 2 pe an)
actul
educaţional
Moderniza - Ameliorarea formării iniţiale - resurse umane: cadre - toate cadrele Anual -certificate/diplome - participarea cadrelor didactice la
rea a cadrelor didactice didactice didactice de absolvire cursuri de formare continuă (fiecare
educaţiei şi - Participarea cadrelor - resurse materiale: -certificate/diplome cadru didactic căte 25 credite/an,
a formării didactice la o formare biblioteca şcolii, de competenţă medie 60 ore de formare);
profesional profesională continuă cabinete metodice - elaborarea fişei de
e - sponsorizări autoevaluare
- portofoliul
profesorului

Ţintă strategică 2: Asigurarea calităţii printr-un management transformaţional care generează calitate referitoare la: climatul şcolar, mediul fizic, curriculum
şi relaţia profesor-elevi-comunitate. (Managementul calităţii)

Modalităţi de
Obiective
Activităţi Resurse Responsabil Termen evaluare a Indicatori de realizare
specifice
obiectivelor
Asigurarea - Constituirea comisiei şi Legea ARACIP Directorul Anual, în luna Decizia de constituire a CEAC în
cadrului formal aprobarea componenţei PDI unităţii septembrie Decizii şcoală;
de funcţionare a acesteia în Consiliul de Raport de CA RAEI Decizia de validare pentru :
sistemului de Administraţie; autoevaluare pe CEAC PÎ Comisie
management al anul precedent PA Regulament
calităţii, la - Revizuirea de evaluare Strategie revizuită
nivelul unităţii internă şi asigurare a calităţii Plan de acţiune
de învăţământ; în vederea implementării; Anual, în luna Plan de îmbunătăţire
octombrie RAEI

5
- Întocmirea RAEI pentru
anul şcolar anterior şi a Anual, în luna
planului de îmbunătăţire septembrie
(PÎ) pentru anul şcolar in
curs;
Dezvoltarea - Revizuirea setului de Plan de CEAC Permanent Avizier CEAC, permanent
culturii proceduri şi completarea îmbunătăţire; CA Proceduri actualizat;
organizaţionale, acestuia funcţie de Plan de acţiune al Director Derularea ședințelor CEAC
creşterea rezultatele autoevaluării şcolii; conform planificării;
gradului de realizate în anul şcolar Strategia de Publicarea RAEI pe site-ul școlii
responsabilitate precedent, de măsurile evaluare internă a și la punctul de informare
a cadrelor propuse în planul de calităţii; Afișarea planului de îmbunătățire
didactice cu îmbunătăţire, propunerile Proceduri de asi- a calității
privire la membrilor Consiliului de gurare a calităţii
calitatea actului Administraţie,
de educaţie responsabililor de comisii,
etc;
CE Directori semestrial Graficul Graficul observării
- Planificarea activităţilor de Lista comisiilor Responsabili planificării lecţiilor/semestrial pentru
predare-învăţare-recuperare; metodice şi a comisii asistenţelor la învățământ primar şi gimnazial
şefilor de catedră metodice ore Plan remedial – clasa a VIII- a
Fişe de observare a Fişe de Fişe de
activităţii observare a observare a
activităţii activităţii
AC Plan remedial
- Elaborare, aplicare şi analiza Chestionare pentru Elevi semestrial Grafice de Chestionare pentru elevi
chestionarelor pentru elevi, elevi , cadre Părinţi interpretare a Chestionare pentru părinți
părinţi, cadre didactice didactice, părinţi Cadre chestionarelor Chestionare pentru care didactice
didactice Rapoarte de conf; graficului de aplicare
Consilier analiză Interpretarea chestionarelor
şcolar
CEAC
Îmbunătăţirea - Monitorizarea activităţii Responsabili Echipa semestrial Grafice de Listele de verificare a
continuă a comisiilor metodice; comisii managerială monitorizare documentelor specifice şi grafice
activităţii Portofoliile CEAC de monitorizare a activităţii;
comisiilor comisiilor RA semestriale;
metodice şi a Liste de verificare

6
serviciilor - Monitorizarea activităţii Echipa managerială CEAC permanent Proceduri pentru Raport de monitorizare
educaţionale serviciilor de secretariat, Corp profesoral Directori secretariat,
contabilitate; Secretar Corp contabilitate şi
Contabil profesoral bibliotecă
Liste de verificare Secretar
Contabil
Componenta Planificarea Rapoarte de monitorizare
- Monitorizarea observării comisiilor la CEAC semestrial observării cuprinzând date statistice;
activităţilor de predare – nivelul scolii Responsabili lecțiilor listele de verificare a portofoliilor,
învăţare - recuperare; Comisia de comisii Fişe de asistenţă evidenţa activităţilor
observatori metodice la ore extracurriculare;
Fişe de asistenţe Directori Rapoarte de fişele de observare a lecțiilor şi
Liste de verificare analiză fişele de autoevaluare;
Lista de note de constatare în caz de
verificare necesitate;
Îmbunătăţirea - Monitorizarea Documente şcolare CEAC semestrial Raport de Diplome obținute la concursuri și
continuă a performanţelor privind (cataloage, Comisia autoevaluare olimpiade școlare;
rezultatelor rezultatele învăţării, raportări către CP şi Diriginţilor SC - uri Situații ale rezultatelor obținute;
învăţării; frecvenţa participării la ISJ) Coordonator raportări semestriale
programele de învăţare, Rezultate la act;
rezultatele participării olimpiade educative
elevilor la concursuri,
competiţii, evaluări
naţionale;
Asigurarea - Rezolvarea contestaţiilor; Lista contestaţiilor Comisia de Ori de câte ori Raport de Formulare tip - Cerere, solicitare
calităţii şi - Monitorizarea activitatea rezolvare a este necesar analiză informații de interes public;
transparenţei comisiei de rezolvare a contestaţiilor Reclamație administrativa;
sistemelor de sesizărilor şi contestaţiilor; şi sesizărilor; răspuns la cerere; răspuns la
înregistrare, CEAC reclamație administrativa
actualizarea şi
păstrarea în Registru pentru înregistrarea
condiţii de cererilor si răspunsurilor privind
siguranţă şi accesul la informațiile de
confidenţialitate interes public
a documentelor - Verificarea, actualizarea, Lista dovezilor CEAC Activitate cu Dovezi Listă de control cu documente
- dovezi; îmbunătăţirea şi păstrarea Dovezi CA caracter solicitate de ARACIP unităților
dovezilor în vederea Serviciile de permanent de învăţămậnt preuniversitar

7
elaborării raportului de secretariat, in diferite etape ale evaluării
autoevaluare şi a prezentării contabilitate, externe, conform legislației
acestora la solicitarea Responsabili specifice a calității
evaluatorilor interni şi comisii
externi; Diriginţi
Cadre
didactice

Planificarea Diriginţi Expoziții Expoziţii cu ocazia evenimentelor


Promovarea - Promovarea la toate activităților Cadre Sărbători de Concursuri de speciale
educaţiei disciplinele şi permanent extracurriculare didactice iarna ziua produse eco participarea a > 50% a elevilor la
ecologice in prin activităţi Şi a activităților mărţişorul, concursuri şi proiecte ECO ce se
scopul extracurriculare, a ecologice ziua păsărilor, vor derula;
asigurării unui comportamentului activ alte
mediului de pentru o dezvoltare evenimente
calitate durabilă; din calendarul
ecologic
- Acţiuni de curăţenie in Activități ecologice Participări la Graficul de planificare a
curtea şcolii şi de şi de voluntariat Diriginţi permanent acțiuni de igienizării curții școlii
voluntariat în afara şcolii Cadre voluntariat Reamenajarea foişorului din
didactice curtea şcolii
amenajarea parcului scolii
Colectarea >10 tone de
maculatura
Colectarea separată Implicarea in proporţie de 80% a
deșeurilor de elevilor si a cadrelor didactice în
aluminiu si baterii colectarea de deşeuri reciclabile
si acumulatori. colaborarea cu SC.ECO SCOR
SRL Bacău
participarea la concursul „ Tu
reciclezi, noi te premiem”,
concurs realizat in colaborare cu
Asociația Alucro si Eco Bat
București
- Păstrarea statutului de Eco – Diriginţi Colectarea Concursuri pe Steagul verde oferit școlilor
Şcoala Cadre separata a teme ecologice participante la programul
didactice deșeurilor. Patrula ECO mondial;

8
coltul verde în fiecare clasa
containere cu deșeuri depozitate
selectiv
- Implicarea elevilor si Diriginţi, implicarea a peste 75% dintre
părinţilor în realizarea de Învăţători permanent colective în acțiunile proiectului
obiecte din materiale Târg de primăvară
reciclabile, obiecte eco -
decorative, eco - mărţişoare,
aranjamente decorative, etc

9
Ţintă strategică 3: Promovarea unui mediu educaţional deschis, spirit civic şi incluziune socială prin validarea şi recunoaşterea educaţiei nonformale şi
informale. (Educaţia complementară)

Modalităţi de
Instrumente/
Obiective specifice Activităţi Responsabil Termen evaluare a Indicatori de realizare
resurse
obiectivelor
Accesul elevilor la - Înscrierea elevilor la clasele Formulare de Informatician Mai- Procesul verbal Realizarea planului de
programul de instruire pregătitoare şi clasa I înscriere Secretar şef septembrie încheiat în şcolarizare:
- Aprobarea cererilor de înscriere şi a Directorii în fiecare an cadrul şedinţelor
celor de transfer şcolii şcolar CA
- Întocmirea planificărilor Planificări Responsabilul Anual, în Analiza Existenţa planificărilor
calendaristice personalizate pentru comisiei luna proiectărilor în portofoliul cadrului
fiecare colectiv în parte Proiecte de lecţii învăţătorilor septembrie calendaristice didactic
- Adaptarea lecţiilor pentru a răspunde Responsabilul Analiza
nevoilor elevilor comisiei Permanent proiectelor de
- Folosirea de strategii diverse pentru diriginţilor lecţie
a răspunde stilurilor individuale de Analiza
învăţare şi nevoilor elevilor proiectelor
- Comunicarea eficientă (ton, ritm, Proiecte educaţionale
stil) cu elevii, răspunzând nevoilor educaţionale Procesele – Existenţa în portofoliu a
lor diferite Consilierul Anual, în verbale din proiectelor educaţionale
- Selectarea unei varietăţi de materiale şcolar luna cadrul şedinţelor demarate/în care este
şi resurse pentru a sprijini nevoile Psihologul octombrie cu părinţii, în implicat colectivul de
elevilor şcolar care sunt elevi și a parteneriatelor
- Stabilirea domeniului activităţilor de propuse
educaţie nonformală în funcţie de activităţile
nevoile elevilor extracurriculare
- Stabilirea grupurilor ţintă din cadrul şi proiectele
proiectelor educaţionale ţinând cont educaţionale
de principiul egalităţii de şanse
Valorificarea - Participarea fiecărui elev indiferent Fişa proiectelor Iniţiatorii de Permanent Tabele cu elevii Organizarea a cel puţin
potenţialului elevilor, de vârstă, religie, origine socială, educaţionale proiecte participanţi la 15 excursii în care să fie
interacţiunea şi dialogul handicap, situaţie familială, la educaţionale, proiecte, tabere, implicaţi elevi din ciclul
intercultural activităţile proiectelor educaţionale, tabere, excursii primar şi gimnazial
tabere, excursii, activităţi de excursii Organizarea unei tabere
ecologizare şi protecţia mediului şcolare

10
înconjurător; Organizarea unui atelier
- Organizarea de ateliere de gen în Programe de permanent de lucru în Şcoala de
cadrul proiectului Şcoala de vară intervenţie Interviul analiza vară
individualizată produselor
Învăţătorii şi activităţii
- Integrarea elevilor rromi în diriginţii în Promovarea elevilor
colectivele în care au fost repartizaţi colectivele 100%
şi cărora există
- Integrarea elevilor care au studiat în situaţii
străinătate în colectivele în care au Psihologul
fost repartizaţi şcolar
Stimularea dialogurilor - Iniţierea dialogului în cadrul Programe de Diriginţii Orele de Analiza Susţinerea a 2 activităţi
despre gen, vârstă, lecţiilor, cu accent pe promovarea opţionale claselor V- dirigenţie planificărilor de dirigenţie pentru
religie, origine socială în echităţii VIII orelor de fiecare clasă gimnazială,
cadrul lecţiilor, cu accent - Organizarea de opţionale şi activităţi Suport de curs Prof; educaţie dirigenţie ore care abordează
pe promovarea echităţii şi voluntare, care oferă elevilor şansa educaţie civică civică Conform această tematică
parteneriatului de a exercita activităţi tradiţionale orarului
asociate genului feminin, cât şi celui
masculin Suport de curs
- Organizarea de seminarii cu elevii ore de dirigenţie Psiholog Conform
din mai multe clase, în special la şcolar planificării
orele de Consiliere psihopedagogică
şi Cultură Civică
- Stimularea discuţiilor critice asupra
mesajelor mass-media (reclame,
articole, imagini promovate),
inclusiv a celor cu referire la
problematica de gen (sexism,
misoginism etc;);
Participarea elevilor - Derularea activităţilor de instruire şi Culegeri Şefii de Conform Tabel cu Participarea la
capabili de performanţă pregătire suplimentară a elevilor Teste catedre planificării programarea concursuri a peste 25%
la olimpiade şi concursuri capabili de performanţă Chestionare /permanent şedinţelor de dintre elevii şcolii
pregătire
Tabel cu
participanţii la
concursuri
Tabel cu

11
rezultatele
obţinute la
competiţii
Organizarea de programe - Identificarea grupului ţintă Analiza Responsabilii Anual, în Urmărirea Promovabilitate
de educaţie remedială - Proiectarea activităţilor de produselor de catedre luna progresului 98% dintre elevii şcolii
recuperare activităţii octombrie elevilor prin
- Stabilirea orarului Rezultatele notele obţinute
- Desfăşurarea activităţilor de testelor iniţiale
recuperare

Participarea cu succes la - Identificarea elevilor din grupul ţintă Chestionare Învăţătorii şi Anual, în Afişarea Acordarea burselor
educaţie a elevilor - Întocmirea dosarelor pentru aplicate la diriginţii luna rezultatelor în sociale conform
proveniţi din familii acordarea de burse sociale şedinţele cu octombrie urma analizei legislaţiei
monoparentale / cu - Acordarea de ședințe de consiliere părinţii cererilor şi a
situaţie financiară precară școlară elevilor și părinților aflați în Discuţii dosarelor
grupuri vulnerabile individuale depuse
Legislaţia în
vigoare

Ţintă strategică 4: Formarea continuă a cadrelor didactice este realizată în triada: identificarea de nevoi (personale, de grup, organizaţionale),
realizarea programelor de formare, evaluarea eficienţei lor. (ÎPV)

Obiective specifice Activităţi Instrumente/ Responsabil Termen Modalităţi de Indicatori de


resurse evaluare realizare
Motivarea atractivităţii - Consemnarea absenţelor în catalog; Cataloage Cadre
învăţării prin asigurarea - Monitorizarea stării frecvenţei la ore; SC-uri didactice semestrial SC-uri > 95% elevi cu
prezenţei elevilor la oră - Verificarea caietului elevului de Scutiri medicale Membri frecvenţă foarte bună
serviciu; CEAC
- Verificarea motivării absenţelor; Inginer de
sistem
Profesor ce
serviciu
Comisia
pentru
frecvenţă

12
Identificarea gradului de - Aplicarea pe un eşantion Chestionare – Cadre permanent Rezultatele la 1grafic de
înţelegere şi asimilare a semnificativ de elevi, de chestionare grilă didactice clase interpretare/an
cunoştinţelor predate la oră grilă privitoare la obiectivul urmărit Teste iniţiale la Şefii de Mediile claselor 2 rapoarte de
- Testarea nivelului de cunoştinţe ale nivelul catedră Rezultatele analiza/an
elevilor prin aplicarea de teste la programei Comisia de elevilor la
nivelul programei Asistenţe la ore simulare a simulare
- Simularea examenelor naţionale Subiecte pentru examenelor Statistica
- Realizarea unui studiu comparativ simularea comparativă
între rezultatele consemnate în examenelor
catalog şi la examenele naţionale naţionale
Statistică
comparativă:
rezultate pe
discipline la
examenele
naţionale
Cataloage
Manifestarea de către elevi - Integrarea, în tematica orelor de Profesorii Panificarea Realizare in proportie
a interesului pentru dirigenţie, a temelor legate de diriginţi, pentru orele de de >90% a
conţinutul ştiinţific şi motivarea elevului în educaţie; Chestionare învăţători consiliere chestionarelor pentru
educativ al lecţiei - Aplicarea de chestionare la temă prin Sondaje Membrii Interpretarea părinţi şi pentru elevi
intermediul consilierului educativ şi CEAC testelor la clasele a IV- a şi a
a diriginţilor şi învăţătorilor; Asistenţa la ore Consilierul Permanent Articole, studii VIII-a şi pentru toate
- Participarea la Simpozioane şi reviste educativ publicate clasele conform
cu referate şi articole; Membrii graficului stabilit;
comisiilor >15% din elevi sa
metodice participe la
simpozioane şi reviste,
cu articole

Feed-back-ul familiei - Şedinţe cu părinţii Chestionare - profesori Semestrial Procese verbale Planificarea
raportat la integrarea - Abordarea aspectului vizat în cadrul diriginţi Ori de cate de la şedinţe cu lectoratelor cu părinții
elevului în climatul lectoratelor cu părinţii, organizate prin - învăţători ori este părinţii și a ședințelor;
instructiv-educativ al şcolii intermediul Asociaţiei părinţilor - secretariatul nevoie Prezenţa Procese-verbale de la
- Întâlniri între consilierul educativ şi şcolii Semestrial părinţilor la ședințele cu părinții;
părinţii elevilor cu dificultăţi de adaptare consilierul şedinţele şi Planificarea ședințelor

13
-Integrarea tematicii în planificările educativ lectoratele de consiliere cu
activităţilor de consiliere şi orientare organizate părinţii elevilor cu
- Aplicarea de chestionare părinţilor dificultăţi de adaptare;
- Aplicarea modalităţilor de comunicare Nr. de Planificarea orelor de
eficientă cu părinţii în dublu sensuri Anual transferuri din dirigenție;
Permanent şcoală Aplicarea
chestionarelor la peste
75% dintre părinți;
Optimizarea relaţiei elev – - Efectuarea de asistenţă la ore Fisa de asistenţă Directorii Conform Procese - Fișe de asistențe la
profesor prin demersul Completarea fişei de asistenţă Membri graficului verbale ore;
didactic eficient, interactiv - Aplicarea de chestionare CEAC Fişa de asistenţă 90% din numărul total
şi modern, adaptat profesorilor şi elevilor Cadre la ore de elevi chestionaţi;
specificului clasei de elevi didactice
Consilier
educativ
Îmbunătăţirea calităţii - Realizarea analizei SWOT la Chestionare Pe tot Analiza registru pentru
activităţii didactice întocmirea încadrării, ţinând Analiza SWOT Membrii parcursul registrului înregistrarea sesizărilor
cont de relaţia profesor – elev Sondaje frontale CEAC anului pentru
- Medierea cu imparţialitate a Asistenţa la ore Profesorii de înregistrarea
posibilelor conflicte profesor- Semnarea serviciu sesizărilo
elev; zilnică a Şefii de Parcurgerea
- Parcurgerea integrală a materiei, condicii de catedră materiei în
conform planificării anuale şi prezenţă a proporţie de Rezultate menționate
semestriale cadrului Membrii 100% conform în rapoartele de
didactic CEAC planificării activitate
Monitorizarea Completarea
fişelor de fişei de
activitate a observare a
clasei lecţiei
Aplicarea de măsuri de - Urmărirea progresului pe tot Teste de Profesori Pe tot Salt calitativ Raportul comisiei de
îmbunătăţire a parcursul anului şcolar evaluare Învăţători parcursul faţă de anul asigurării a ritmicității
performanţelor şcolare şi sumativă la Şefi de catedra anului şcolar trecut notării
de ameliorare a sfârşit de capitol si de comisii
randamentului şcolar metodice
Membri
CEAC

14
- Îndrumarea suplimentară a elevilor Activitatea de Profesori Graficul Note şi premii Graficul programului
preocupaţi de performanţă pregătire cu Învăţători desfăşurării obţinute de elevi de pregătire
elevii concursurilor Prezența elevilor la
performanţi si activități
pentru olimpiadelor,
olimpiade şi/sau faza locală
concursuri faza judeţ
şcolare faza pe tara

- Îndrumarea suplimentară a elevilor Ore Profesori Graficul Salt calitativ Tabel cu prezența la
cu randament şcolar scăzut suplimentare de Învăţători desfăşurării faţă de anul activități
pregătire pregătirii şcolar trecut
suplimentare Cu 1 punct la
medie

Asigurarea de situaţii de - Realizarea portofoliului Plan de lecţie şefii de catedră Pe tot fise de lucru diferite
învăţare care să favorizeze profesorului; Fişe de lucru Comisia parcursul Verificarea toate lecţiile Ael
gândirea elevului şi să - Aplicarea de metode moderne de Baterii de teste CEAC anului şcolar Portofoliului propuse in grafic
formeze deprinderi de moderne de învăţare la clasă Lecţii Ael Graficul profesorului listă cu metode de
muncă intelectuală, lecţiilor AEL evaluare alternativă
respectând programa
şcolară

Calitatea activităţii - Creşterea obiectivităţii evaluării şi Notarea Comisia de Anual, în >90 % dintre elevi sa
didactice notării obiectivă şi notare ritmică luna Monitorizarea aibă notele trecute in
ritmică Comisia decembrie consemnării catalog în funcţie de
CEAC notelor in nr; ore pe săptămână la
catalog la un fiecare disciplină
Perfecţionarea sistemului - Participarea la cercurile metodice Graficul de Cadre interval de 4- 6 60 ore perfecționare
de formare continuă a - Organizare de cursuri de utilizare a desfăşurare al didactice Semestrial săptămâni /cadru didactic
personalului didactic din calculatorului, de aplicaţii soft şi şedinţelor de Responsabili
şcoală pentru asigurarea alte activităţi formative în cadrul cerc de comisii Procese-verbale de la
calităţii învăţământului şcolii; Graficul de metodice şi Lecţii deschise ședințele de comisii
gimnazial - Participarea la cursuri de organizare al cercuri la cercuri şi metodice
perfecţionare de către toate cadrele cursurilor de pedagogice Bază de date Adeverințe de
didactice; perfecţionare de privind participare la cercuri,
- Achiziţionarea şi utilizarea de la CCD participarea la cursuri de
calculatoare; Resurse cursuri de
15
materiale pentru perfecţionare perfecționare
achiziţionarea permanent Verificarea
de mijloace de Directorii bugetului
învăţământ Cadre Găsire de Existența celui de al
didactice sponsori doilea cabinet de
informatică

Ţinta strategică 5: Implicarea şcolii în acţiuni de cooperare

Modalităţi
de evaluare
Instrumente/ Indicatori de
Obiective specifice Activităţi Responsabil Termen a
Resurse realizare
obiectivelor
Iniţierea/ continuarea - resurse umane: - directori Conform - raport de
Programelor Europene - - Program perfecționare Erasmus+, cadre didactice, - director educativ graficului activitate Depunerea la timp a
parteneriate bilaterale şi secțiunea K1-proiect de mobilitate elevi, părinţi; - membrii comisiei de semestrial/an proiectului
multilaterale; Creșterea calității educației prin de proiecte depunere a ual;
întărirea dimensiunii - resurse extraşcolare proiectelor - fişa de
interculturalității materiale: autoevaluare;
formulare, CD-
uri, chestionare
Proiecte finanţate de - Proiectul ŞCOALA DE VARĂ - resurse umane: - directori la termen - raport de - implicare a peste
comunitatea locală - Proiectul educațional aniversar cadre didactice, - profesorul de activitate 25% dintre elevi şi
CUZA – 155 ani de existență și elevi, părinţi, istorie semestrial/an cel puţin 50% dintre
implicare în viața comunității comunitate - cadrele didactice, ual; cadrele didactice și
locală diriginţi şi - fişa de personalul nedidactic
învăţători autoevaluare auxiliar din instituție

Alte tipuri de proiecte - Proiecte educaționale în parteneriat - resurse umane: - profesori de periodic - raport de Inițierea, derularea și
de cooperare locală, cu instituții culturale, agenți cadre didactice, specialitate: activitate implicarea în cel
regională, naţională, economici, ONG-uri din localitate elevi, părinţi, - învăţători semestrial/ puțin 30 proiecte
internaţională - Proiecte parteneriat cu Anglia, Italia, comunitate Consilier educativ anual; - implicarea a peste
Kenia, Franța, USA-New York locală - fişa de 50% dintre elevi şi
- Proiect Mondial ECOȘcoala autoevaluare cel puţin 30% dintre

16
cadrele
didactice, precum şi
părinţi

17
18

S-ar putea să vă placă și