Sunteți pe pagina 1din 12

PEDAGOGIE I

FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI.
TEORIA ŞI METODOLOGIA
CURRICULUM-ULUI

Asist.dr. Liliana Mâţă,


Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău
Discipline la modulul psihopedagogic
 Psihologia educaţiei (anul I, semestrul I)
 Pedagogie I (anul I, semestrul II)
 Pedagogie II (anul II, semestrul I)
 Didactica predării (anul II, semestrul II)
 Practica pedagogică (anul III, sem. I şi sem. II)
 Discipline opţionale (anul III, sem. I şi sem. II)
- Instruire asistată de calculator (semestrul I)
- Managementul clasei de elevi (semestrul II)

 Examen de absolvire - Portofoliu didactic

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 1, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
Pedagogie I

 Fundamentele
Pedagogiei

 Teoria şi
metodologia
curriculum-ului
Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 1, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
Introducere sau Pedagogia în imagini

 Ce este pedagogia?

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 1, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
I. Fundamentele Pedagogiei
1. Pedagogia – ştiinţă a educaţiei (6 ore)
1.1. Pedagogie şi educaţie
1.2. Trăsăturile şi funcţiile educaţiei
1.3. Formele educaţiei
1.4. Structura acţiunii educaţionale
1.5. Sistemul ştiinţelor educaţiei
2. Dimensiunile educaţiei (4 ore)
2.1. Educaţia intelectuală
2.2. Educaţia morală
2.3. Educaţia estetică
2.4. Educaţia tehnologică
2.5. Educaţia fizică
3. Răspunsurile educaţiei la problematica lumii
contemporane (4 ore)
3.1. Educaţia şi provocările lumii contemporane
3.2. “Noile educaţii”
3.3. Educaţia permanentă şi autoeducaţia

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 1, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
II. Teoria şi metodologia curriculum-ului

1. Curriculum - delimitări conceptuale (4 ore)


1.1 Conceptul de curriculum
1.2 Definirea şi analiza conceptelor
1.3 Clasificări ale tipurilor de curriculum

2. Proiectarea, implementarea şi evaluarea


curriculum-ului (8 ore)
2.1 Teorii privind proiectarea şi dezvoltarea
curriculum-ului
2.2 Reperele structurale şi procesuale ale
proiectării curriculare
2.2.1. Finalităţile educaţiei:
clasificare, taxonomii, tehnici de
operaţionalizare
2.2.2. Conţinuturi: concept, criterii
de selecţie, organizare, documente

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 1, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
1. Pedagogia – ştiinţă a educaţiei
1.1. Pedagogie şi educaţie

Etimologie

PEDAGOGIA EDUCAŢIA
 pais, paidos – copil  educatio – creştere, hrănire,
 agoge – acţiunea de a conduce formare;
 educo-educare – a creşte, a
hrăni, a forma, a instrui;
 educo-educere – a scoate
din …, a ridica, a înălţa

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 1, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
1. Pedagogia – ştiinţă a educaţiei
1.1. Pedagogie şi educaţie

Citate

PEDAGOGIA EDUCAŢIA
 Pedagogia „nu este folositoare  „A educa înseamnă a porni de la
numai copiilor, ci şi nouă înşine ceea ce este, cu scopul de a
şi, analizându-ne propria noastră conduce spre ceea ce e mai bine
persoană, infirmităţile şi …”
slăbiciunile noastre, vedem cât (A. Ferrière)
am câştigat prin aplicarea acestor
metode.”
 Educaţia nu este pregătirea
(A. Binet) pentru viaţă, educaţia este viaţa
 „Cert este că pedagogia noastră însăşi.
se rezumă la bombardarea (J. Dewey)
copiilor cu răspunsuri, fără ca
aceştia să fi pus întrebări, în
vreme ce întrebările lor nu sunt  Educaţia este îmblânzirea unei
luate în seamă.” flăcări, nu umplerea unui vas.
(K. Popper, K. Lorenz) (Socrate)
Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 1, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
1. Pedagogia – ştiinţă a educaţiei
1.1. Pedagogie şi educaţie

Proverbe

PEDAGOGIA EDUCAŢIA

 Când înveţi pe altul, tu  Gardul fără proptele


atunci mai mult înveţi. cade în timpuri grele.
Înveţi învăţând pe alţii.
 Omul nu se bate cu  Pomul cand e mic se
băţul, ci cu cuvântul. îndreptează.
 Mai multe ştie Stan  Piatra preţioasă dacă
Păţitul decât toţi nu e şlefuită nu
cărturarii. străluceşte.

Asist.dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 1, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011


1. Pedagogia – ştiinţă a educaţiei
1.1. Pedagogie şi educaţie

Definiţii

PEDAGOGIA EDUCAŢIA
 educaţia ca proces - acţiunea de
Ştiinţă a educaţiei care transformare în sens pozitiv şi pe
îndeplineşte patru obiective: termen lung a fiinţei umane;
 educaţia ca acţiune socială -
 descrie procesele de educaţie, activitate planificată ce se
instruire şi instrucţie; desfăşoară pe baza unui proiect
 interpretează teoriile despre social;
educaţie;  educaţia ca interrelaţie umană -
 analizează relaţiile umane din efort comun şi conştient între cei doi
cadrul proceselor educative; actori (educatorul şi educatul);
 explică noţiunile de bază.  educaţia ca ansamblu de
(H. Schaub, K.Z. Zenke) influenţe - acţiuni explicite sau
implicite, sistematice sau
neorganizate
(I. Cerghit)

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 1, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
Criterii generale de evaluare

 50% examen (test de


cunoştinţe);
 50% activitatea la
seminar:
- 25% participarea la
seminar (7 puncte);
- 25% prezentarea unui
produs (poster, colaj,
studiu, film documentar,
fişă de sinteză, eseu,
dicţionar de termeni
pedagogici la un capitol)
Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 1, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011
Bibliografie selectivă

 Dumitriu, C., Sacară, L., Pedagogie I : Suport pentru curs şi seminar,


Editura Alma Mater, 2007
 Mâţă, L., Ghid de pregătire psihopedagogică pentru gradele
didactice, Editura Alma Mater, 2010
 Creţu, C., Teoria curriculum-ului şi conţinuturile educaţiei. Editura
Univ. „Al. I. Cuza”, 1999
 Cojocariu, V.M., Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia
curriculum-ului, Editura V&I Integral, 2009
 Potolea, D., Conceptualizarea curriculum-ului. O abordare
multidimensională, în Potolea, D., Păun, E. (coord.), Pedagogie.
Fundamente teoretice şi demersuri aplicative, Editura Polirom, 2002
 Bocoş, M., Jucan, D., Fundamentele pedagogiei. Teoria şi
metodologia curriculum-ului. Repere şi instrumente didactice pentru
formarea profesorilor, Editura Paralela 45, 2008
 *** Curriculum Naţional pentru învăţământul obligatoriu. Cadru de
referinţă, M.E.N., C.N.C., 1998

Asist. dr. L. Mâţă, Pedagogie I, Curs 1, Semestrul II, Anul univ. 2010-2011