Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea Agora

Facultatea de Ştiinţe Economice


Specializare : Contabilitate şi informatică de gestiune

Referat

La disciplina : Contabilitatea Consolidată


Tema :Situații financiare consolidate

Maty Ştefan
Anul III

Oradea
- 2020 -
Consolidarea conturilor reprezintă o operațiune care are ca scop exprimarea situaţiei şi a
rezultatelor unei societăţi ţinând cont de legăturile financiare şi economice ale acesteia cu alte
societăţi din cadrul unui perimetru de consolidare din cadrul unui grup de societăți.
Conform art. 29 alin. (2), art. 33 alin. (2) şi art. 36 alin. (5) din Legea contabilităţii nr.
82/1991, republicată, o societate-mamă trebuie să întocmească atât situaţii financiare anuale
pentru propria activitate, cât şi situaţii financiare anuale consolidate.
Situaţiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar şi se întocmesc în termen de 8 luni
de la încheierea exerciţiului financiar al societăţii-mamă.
Acestea cuprind:

• bilanţul consolidate

• contul de profit şi pierdere consolidate

• informaţii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, şi


note explicative la situaţiile financiare anuale consolidate.

Pe langa acestea , situaţiile financiare anuale consolidate sunt însoţite de:

• raportul consolidat al administratorilor

• raportul de audit şi

• de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute de legea contabilităţii.

Consiliul de administraţie, respectiv directoratul societăţii-mamă, definită astfel de


reglementările contabile aplicabile, este obligat ca în termen de 15 zile de la data aprobării
acestora să depună la unităţile teritoriale ale MFP situaţiile financiare anuale consolidate.

Obiectivul principal al situaţiilor financiare consolidate este de a furniza o informaţie


utilă pentru luarea deciziilor economice şi financiare.

Conturile consolidate au două obiective relativ independente:


- utilitate pentru informarea internă a grupului, adică un instrument de gestiune,
- utilitate în ceea ce priveşte informarea exterioară grupului.
Reglementarile legislative care stau la baza consolidarii sunt Standardele Internationale
de Raportare Financiară :
1. IAS 27 ”Situații financiare consolidate și separate” tratează atât aspecte referitoare la
situațiile financiare consolidate cât și elemente legate de contabilizarea în situațiile
financiare separate a participațiilor deținute în filiale, entități asociate și asocieri în
participație.

2
2. IAS 28 ”Investiții în entități asociate” prezintă aspecte cu privire la contabilizarea
participațiilor deținute la entitățile asociate prin metoda punerii în echivalență.
3. IAS 31 ”Interese în asocieri în participație” care distinge între trei tipuri de
asocieri în participație: activități controlate în comun, active controlate în comun și entități
controlate în comun si arata cele două metode posibile pentru contabilizarea entităților controlate
în comun: integrarea proporțională și punerea în echivalență.
4. IFRS 3 ”Grupări de afaceri (întreprinderi) asigură o coerență a contabilizării
grupărilor de a BUCEGI TOUReri cu referențialul contabil american. Principalele aspecte
abordate de acest standard sunt cele referitoare la contabilizarea grupărilor de afaceri prin
metoda achiziției și tratamentul contabil al fondului comercial .
Elaborarea conturilor consolidate presupune parcurgerea următoarelor etape :
- determinarea perimetrului de consolidare şi a metodelor de consolidare utilizate;
- retratarea conturilor individuale, care trebuie să fie evaluate şi prezentate pe baza
principiilor si metodelor detinute de catre grupul de societăți .
- conversia conturilor societăților aflate în străinătate în moneda de consolidare 
- cumulul conturilor individuale retratate şi convertite ;
- eliminarea operațiilor dintre societățile din cadrul grupului de societăți ;
- partajul capitalurilor proprii şi eliminarea titlurilor;
- prezentarea situatiilor financiare consolidate : bilant, contul de profit şi pierdere,  notele
explicative, tabloul fluxurilor de trezorerie, situatia variatiei capitalurilor proprii.
Perimetrul de consolidare include ansamblul format din societatea consolidantă
(societatea mamă) şi societătile consolidate, respectiv societătile asupra cărora aceasta exercită
controlul exclusiv, controlul comun sau influenta notabilă.
Procentajul de control reprezintă capacitatea societătii consildante (societatea
mamă) de a controla direct sau indirect o societate susceptibilă să intre în perimetrul
de consolidare.
Procentajul de control este calculat pe baza drepturilor de vot, fără să se tină cont
de procentajul de capital (cota de participare la capital).
Acesta se calculează ca raport între drepturile de vot detinute într-o societate şi numărul
total al drepturilor de vot ale acestora. Calculul procentajului de control permite definirea
perimetrului de consolidare şi a metodei de consolidare utilizate.
O societate-mama este scutită de la întocmirea situatiilor financiare anuale consolidate
daca, la data bilantului consolidat, societatile comerciale care urmeaza sa fie consolidate nu
depasesc împreuna, pe baza celor mai recente situatii financiare anuale ale acestora, limitele a
doua dintre urmatoarele 3 criterii:

3
– total active: 17.520.000 euro;

– cifra de afaceri neta: 35.040.000 euro;

– numar mediu de salariati în cursul exercitiului financiar: 250.

Scutirea nu se aplica daca una dintre filialele care urmeaza sa fie consolidate este o
societate comerciala ale carei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata
reglementata, în conformitate cu legislatia în vigoare privind piata de capital.
Conditiile în care o societate-mama este scutita de la obligatia întocmirii situatiilor
financiare anuale consolidate sunt prevazute în Reglementarile contabile conforme cu Directiva a
VII-a a Comunitatilor Economice Europene.
Criteriile de marime prevazute anterior se stabilesc pe baza situatiilor financiare anuale
ale societatii-mama si ale filialelor sale.
Situatiile financiare anuale consolidate ale grupului nu sunt egale cu suma situatiilor financiare
ale societatilor din grup.
Intre societatile grupului pot exista tranzactii interne care majoreaza artificial valoarea
conturilor individuale. Eliminarea acestora nu se reduce la simpla adunare a conturilor
individuale.
Conturile consolidate vor prezenta numai creantele si datoriile grupului fata de terti in timp ce
creantele si datoriile intragrup vor fi eliminate.
Obiectivul consolidarii conturilor este de a prezenta pozitia financiara, performantele si
evolutia pozitei financiare referitoare la entitatile cuprinse in grupul de societati ca si cum ar fi
vorba despre o singura societate.
Subiectul consolidarii il constituie societatile din cadrul grupului, iar obiectul consolidarii
situatiile lor financiare anuale.
In vederea consolidarii conturilor trebuie delimitat perimetrul de consolidare, adica,
ansamblul societatilor care apartin grupului. Perimetrul de consolidare reprezinta ansamblul de
consolidate format din societatea consolidanta (societatea mama) si societatile consolidabile.
Pentru a reflecta natura controlului trebuie calculate procentul de control care indica
intensitatea controlului politic si strategic, direct sau indirect, al societatii mama asupra unei alte
societati din grup. Procentul de control este exprimat cu ajutorul procentajului drepturilor de vot
detinute de societatea mama in celelalte societati. El se calculeaza prin insumarea tuturor
drepturilor de vot detinute direct sau indirect printr-o societatea plasata sub controlul societatii
mama.

TIPURI DE CONTROL
Controlul poate imbraca 3 forme:
Control exclusiv
Control conjugat
Influenta notabila

1. Control exclusiv – consta in capacitatea societatii consolidante de a conduce direct sau indirect
societatea consolidata;

4
2. Controlul conjugat sau concomitant – consta in impartirea puterii de decizie, a controlului
asupra unei societati exploatate in comun de catre un numar limitat de actionari care o
controleaza impreuna dar nici unul nu poate sa ia decizii fara acordul celorlalti;
3. Influenta notabila – este puterea de a participa direct sau indirect la deciziile referitoare la
politicile financiare si de exploatare ale unei societati fara a detine controlul exclusive si nici
controlul conjugat asupra acestor decizii;

METODE DE CONSOLIDARE A CONTURILOR

Cunoasterea tipurilor de control permite alegerea metodei de consolidare a conturilor si


anume:
in cazul controlului exclusiv metoda integrarii globale;
in cazul controlului conjugat metoda integrarii proportionale;
in cazul influentei notabile metoda punerii in echivalenta;

Metoda integrării globale – consta în : - integrarea în conturile intreprinderii consolidante a


elementelor bilanturilor si conturilor de profit si pierdere ale societatilor consolidabile dupa
eventuale prelucrari pentru a le armoniza cu principiile si politicile contabile ale grupului;
- eliminarea operatiunilor si conturilor reciproce;
- eliminarea titlurilor detinute de societatea consolidanta in societatile consolidate
reducand cu aceeasi suma capitalurile proprii consolidate;
- repartizarea in functie de procentul de interes a capitalurilor proprii si a rezultatelor
grupului intre societatea consolidanta si celelalte societati care detin titluri in filiala dar
care nu fac parte din grup denumite interese minoritare. Procentul de interes – reprezinta
cota-parte din capital si implicit din patrimoniu detinuta direct sau indirect de catre
societatea mama in fiecare din societatile ce formeaza perimetrul de consolidare.

In bilantul consolidat apar elemente noi :


- rezultate consolidate formate din rezultatele acumulate de societatea supusa integrarii ce
revin grupului;
- rezultatul consolidat format din rezultatul societatii consolidante si cota-parte din
rezultatul filialei;
- interese minoritare ce reprezinta cota-parte din rezultatul si capitalurilee proprii ale
filialei ce revin actionarilor din afara grupului;
- datorii consolidate formate din datoriile societatii consolidante si datoriile societatii
consolidate;

Contul de profit si pierdere consolidat va cuprinde in plus rezultatul aferent intereselor


minoritare care reflecta cota-parte din rezultatul filialelor ce revine intereselor minoritare.

Metoda integrarii proportionale - consta in : - integrarea in conturile consolidate a cotei-parti


corespunzatoare participarii intreprinderii detinatoare de titluri, a elementelor de bilant si ale
contului de profit si pierdere ale societatii consolidate.
- eliminarea operatiunilor si conturilor reciproce intre cele doua societati
- determinarea rezervelor consolidate si a rezultatului consolidat
5
- eliminarea titlurilor societatii consolidate detinute de societatea consolidanta reducand cu
aceeasi valoare capitalurile proprii consolidate

Metoda punerii in echivalenta – presupune parcurgerea urmatoarelor etape:


- inlocuirea in activele societatii consolidate a valorii contabile a titlurilor detinute in
societatea consolidata cu cota-parte ce ii revine societatii consolidante din capitalurile
proprii ale societatii puse in echivalenta
- evidentierea diferentelor dintre partea cuvenita din capitalurile proprii ale societatii puse
in echivalenta si valoare contabila a titlurilor asupra drepturilor grupului in rezervele si
rezultatului consolidat.

Daca capitalurile proprii ale societatii consolidate sunt negative titlurile puse in echivalenta
sunt inscrise cu valoarea 0. Daca societatea asociata raporteaza ulterior profit, investitorul
inregistreaza partea cuvenita din acel profit numai dupa ce acesta acopera pierderea neta
nerecunoscuta anterior.

Diferentele dintre cele 3 metode ar fi:


o      in cazul integrarii globale se preiau toate activele, datoriile si capitalurile proprii, respectiv
cheltuielile si veniturile
o      in cazul integrarii proportionale sunt cumulate interesele societatii consolidante in activele,
datoriile si capitalurile proprii, respectiv veniturile si cheltuielile societatii consolidate
o       in cazul punerii in echivalenta nu se preia nici un element de activ, datorii, capitaluri
proprii respectiv venituri sau cheltuieli, deoarece substituirea se realizeaza direct la nivelul
capitalurilor proprii si rezultatului si nu la nivelul elementelor constitutive
Metodele de consolidare presupun folosirea unor procedee sau tehnici de consolidare de catre
societatile comerciale care trebuie sa intocmesca conturil consolidate.  

PROCEDEE DE CONSOLIDARE

Principalele procedee de consolidare sunt:

consolidarea directa;
consolidarea pe paliere;

1. consolidarea directa – consta in determinarea pentru fiecare societate inclusa in perimetrul de


consolidare a drepturilor grupului in capitalurile proprii ale acesteia. Aceasta tehnica permite
calcularea contributiei fiecarei societati consolidate la rezervele si rezultatul grupului.
Consolidarea directa consta in consolidarea fiecarei societati direct in societatea mama
utilizandu-se procentul de interes detinut de societatea mama in celelalte societati din grup.

Consolidarea directa se realizeaza in urmatoarele etape:

-determinarea procentului de interese ale grupului


-cumularea conturilor societatilor consolidabile
-repartizarea capitalurilor proprii si eliminarea titlurilor societatii cansolidate
-transferul rezervelor si a rezultatului societatii mama in rezervele si rezultatul grupului

2. consolidarea pe paliere – consta in efectuarea consolidarii tinandu-se seama de


subgrupurile consolidate care la randul lor vor fi integrate in ansamblul grupului pe etape.
6
ELABORAREA SITUATIILOR FINANCIARECONSOLIDATE

Situatiile financiare anuale consolidate sunt elaborate in conformitate cu Reglementarile


contabile conforme cu Directiva a VIIa a Comunitatilor Economice Europene.
O societate-mama trebuie sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate daca aceasta face
parte dintr-un grup de societati si indeplineste una dintre urmatoarele conditii :

a) detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor intr-o alta societate
denumita filiala;
b) este actionar sau asociat al unei societati si majoritatea membrilor organelor de administratie,
conducere si de cursul exercitiului financiar, in cursul supraveghere ale societatii in cauza
(filiala), care au indeplinit aceste functii in exercitiului financiar precedent si pana in momentul
intocmirii situatiilor financiare anuale consolidate, au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii
drepturilor lor de vot;
c) este actionar sau asociat al unei societati si detine singura controlul asupra majoritatii
drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor societatii, ca urmare a unui acord cu alti
actionari sau asociati ;
d) este actionar sau asociat si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra filialei, in
temeiul unui contract incheiat cu societatea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau
statut, daca legislatia aplicabila filialei permite astfel de contracte sau clauze;

e) societatea-mama detine puterea de a exercita sau exercita efectiv o influenta dominanta ori
control asupra unei filiale;
f) este actionar sau asociat si are dreptul de a numi ori de a revoca majoritatea membrilor
organelor de administratie, conducere sau de supraveghere ale filialei;
g) societatea-mama si filiala sunt conduse pe o baza unificata de catre societatea-mama

BILANTUL CONSOLIDAT

Activele si datoriile entitatilor incluse in consolidare se incorporeaza in totalitate in bilantul


consolidat, prin insumarea elementelor similare.
Stocurile pot fi prezentate ca un singur element in situatiile financiare anuale consolidate,
daca exista circumstante speciale care ar putea determina cheltuieli nejustificate.
Valorile contabile ale actiunilor in capitalul entitatilor incluse in consolidare se
compenseaza cu proportia pecare o reprezinta in capitalul si rezervele acestor entitati, astfel:

a) compensarile se efectueaza pe baza valorilor contabile ale activelor si datoriilor identificabile


la data achizitiei actiunilor sau, in cazul in care achizitia are loc in doua sau mai multe etape, la
data la care entitatea a devenit o filiala . Data achizitiei reprezinta data la care controlul asupra
activelor nete sau operatiunilor entitatii achizitionate este transferat efectiv catre dobanditor.

b) in conditiile in care nu se pot stabili valorile contabile la data achizitiei compensarea se


efectueaza pe baza valorilor contabile existente la data la care entitatile in cauza sunt incluse in
consolidare pentru prima data. Diferentele rezultate din asemenea compensari se inregistreaza, in
masura in care este posibil, direct la acele elemente din bilantul consolidat care au valori
superioare sau inferioare valorilor lor contabile.

7
c) orice diferenta rezultata se prezinta ca un element separat in bilantul consolidat, astfel:

-  diferenta pozitiva se prezinta la elementul 'Fond comercial pozitiv';

- diferenta negativa se prezinta la elementul 'Fond comercial negativ'.

Aceste elemente, metodele utilizate si orice modificari semnificative fata de exercitiul financiar
precedent trebuie explicate in notele explicative la situatiile financiare anuale consolidate.

NOTE EXPLICATIVE

Notele explicative trebuie sa cuprinda informatii privind metodele de evaluare aplicate diferitelor
elemente din situatiile financiare anuale consolidate, precum si metodele utilizate pentru
calcularea ajustarilor de valoare.

Pentru elementele incluse in situatiile financiare anuale consolidate care sunt sau au fost
initial exprimate in moneda straina, trebuie furnizate bazele de conversie utilizate pentru
exprimarea acestora in moneda in care se intocmesc situatiile financiare anuale consolidate.
In notele explicative trebuie cuprinse, de asemenea, urmatoarele informatii:
denumirile si sediile sociale ale entitatilor incluse in consolidare;
-proporția de capital detinuta in entitatile incluse in consolidare, altele decat societatea-mama, de
catre entitatile incluse in consolidare sau de catre persoanele care actioneaza in nume propriu,
dar in contul acestor entitati;

De asemenea, se prezinta numarul si valoarea nominala a tuturor actiunilor societatii-


mama detinute de entitatea insasi,de filialele entitatii in cauza sau de o persoana care actioneaza
in nume propriu, dar in contul acelor entitati.
In notele explicative se prezintă ,valoarea avansurilor si creditelor acordate potrivit legii
membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale societatii-mama, de catre
acea entitate sau de catre una dintre filialele sale, indicand ratele dobanzii, principalele conditii si
orice sume restituite, precum si a angajamentelor asumate in contul lor sub forma garantiilor de
orice fel, indicand totalul pe fiecare categorie.

RAPORTUL CONSOLIDAT AL ADMINISTRATORILOR

Consiliul de administratie al societatii-mama elaboreaza pentru fiecare exercitiu financiar un


raport, denumit in continuare raportul consolidat al administratorilor, care cuprinde cel putin o
revizuire fidela a dezvoltarii si performantei activitatilor si a pozitiei entitatilor incluse in
consolidare, considerate ca un tot unitar, impreuna cu o descriere a principalelor riscuri si
incertitudini cu care acestea se confrunta.
Revizuirea este o analiza echilibrata si cuprinzatoare a dezvoltarii si performantei
activitatilor si a pozitiei entitatilor incluse in consolidare, considerate ca un tot unitar, adecvata
cu dimensiunea si complexitatea afacerilor.
In masura in care este necesar pentru a intelege dezvoltarea, performanta sau pozitia
financiara, analiza cuprinde atat indicatori financiari, cat si, daca este cazul, indicatori
nefinanciari cheie de performanta, relevanti pentru activitati specifice, inclusiv informatii privind
probleme de mediu inconjurator si angajati.
In furnizarea analizei sale, raportul consolidat al administratorilor prevede, atunci cand
este cazul, referiri si explicatii suplimentare privind sumele raportate in situatiile financiare
anuale consolidate.

8
Referitor la entitatile cuprinse in consolidare, raportul furnizeaza, de asemenea, o
indicatie despre:
a.      orice evenimente importante aparute dupa sfarsitul exercitiului financiar;
b.     dezvoltarea previzibila a entitatilor respective, considerate ca un tot unitar;
c.      activitatile entitatilor respective, considerate ca un tot unitar, din domeniul cercetarii si
dezvoltarii;
d.     utilizarea de catre entitatile incluse in consolidare, a instrumentelor financiare si daca sunt
semnificative pentru
profitului sau pierderii, si anume:
-obiectivele și politicile entitatilor in materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politicile
lor de acoperire impotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzactie previzionata pentru
care se utilizeaza contabilitatea de acoperire impotriva riscurilor expunerea la riscul de piata,
riscul de credit, riscul de lichiditate si la riscul fluxului de trezorerie, asa cum acestea sunt
prezentate in Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice
Europene.

9
Bibliografie

Legislație
1. ***Legea Contabilității nr.82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, Nr.454 din 18.06.2008, actualizată prin OUG nr.37 din 13.04.2011, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, Nr.285 din 22.04.2011
2. ***OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu
directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.766 bis din 10.11.2009

Site-uri
1. http://www.international-sinaia.ro/corporate- Raport Audit financiar, accesat la data
de 27.12.2014
2. http://elis.univnt.ro/biblioteca.php?page=biblioteca, curs contabilitate consolidata,
Prof. Dumitru Paula, accesat la data de 27.12.2014

10

S-ar putea să vă placă și