Sunteți pe pagina 1din 5
Anexa nr Hh Ja Regulamental privind particularitiile de desemnare si inregistrare a candidatilor 1a fimetia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova Comisia Electoral Central DECLARATIE Subsemnatul(a), tt e0k once _ _ » detindnd functia de _ = candidat la functia de deputat in Parlament fa alegerile parkimentare din "2 2047, in conformitate cu art.49 alin. (1) lit. e) din Codul electoral, declar pe propria rispundere ca: 1. in ultimii 2 (doi) ani, perioada 1 ianuarie 20¢7 31 decembric 2020 - am realizat urmatoarele venituri: aeeee ere prestaVobiectul | Suma venitului | : generator de | | ve 1. Venitul obtinut la locul de munca de baz | 1 ‘tul declard CHO RL SUE 4000 Ge | 1.2 | Sopul/sotia sau | -concubinul/eoncubina eee | Copii minori—— _ | [Persoanele aflate la intrefinere | | 3_| Copii minori 4 | Persoanele aflate la intve . Venitul obtinut din depuner Subiectul dec! Soful/sotia sau coneubinul/eoncubina : | 4, Venitul obfinut din activitatea de repi ciale 4.1 | Subiectul declararii cone 43 | Copiii minori 4.4 | Persoanele aflate la in | (5. Venitul obtinut din donatii si mosteniri 6. Venitul obtinut din instriinarea si/s: capitalul social al societitilor com 6.1 | Subiectul deci au a cotelor-parti in i, drepturi de proprictate 6.4 | Persoanele affate la intretinere | 7. Venitul obtinut din inst 7.1_| Subiectul declararii 7.2 | Sofullsotia sau coneubinul/coneubina 73 (7.4 _ | Persoanele aflate ta intr L 8. Venitul obtinut din alte surse legale (per intelectuata ete.) ii, pre 8.3_| Copii ti a 8.4 | Persoanele aflate la intrefinere ML, BUNURIIMOBILE INTARK SUSAU IN STRAINATATE. A. Terenuri Modulde | Anul dobandire * | dobindirii Valoarea Categoria’ bunului*** ‘Titularul*** poet oa WI Se indied, inclusiv, bumurile definate de membral faniliei, concubinuluile declararii, fara indicarea numelui/prenumelui acestuia, * Categorii: (1) agricat; (2) forestier: (3) intravilan: (4) extravilan: (3) alte categorti de terenuri aftate in civewitul civil. *¥ Mod de dobandire: (1) proprietate; (2) posesie: (3) alte contracte translative de posesie gi de falosin( *** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrald, in cazul in care terenul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea terenului conform documentului care certified provenienta acestuia. seee Se indicd - numele subiectului declardrii; Nu se indicé - numele membrului de familie. al concubinului/concubinei subiectului declararii. Noti. Subiectii declarérit care mu dejin bunurile in proprietate vor indica wrmédtoarele informaii: categoria hunului; modul de dobindire: anul dobdndirii: suprafata yi tinularul bumulii B, Clidiri si constructii jeubinei subiectului Tipul actului Cota- | care confirma parte | provenienta bunului Modul de Categoria* | dobandir Anul dobandiri Valoarea | Titulara bunului*** poe | | inclusiv, bunurile detinute de membrul familici, concubinuluiconcubinei subiectului declariiri, faré indicarea numelui/prenumelui acestuia: * Categorii: (1) apartament; (2) casd de locuit; (3) vild; (4) spatiu comercial sau de productie. bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate. ** Mod de dobandire: (1) proprietate: (2) posesie: (3) de posesie si de folosinga. *** Valoarea biuului: 1) valoarea cadastrala, in cu 2) valoarea bunului conform documentului care certificé provenienja acestuia, ss08 Se indicd - numele subiectului declararii; Nu se indicd - numele membrului de familie, al concubinului/concubinei subiectului declararii. Nota, Subiectii declardrit care nu detin bunurile in proprietute vor indica urmadtoarele informatit: categoria bunului: modul de dobandire: anul dobdndirii; suprafiia gi titularul bunului. (HE RONAN SIOBIEE EIN TARA ‘SUSAU IN STRAINATATE ) xara: (6) alte uiruct: (A) uz: (5) abitatie: (6) alte contracte transtarive il in care bunul a fost evaluat de organele cadastrale, saw ie, mijloace de_ A auc ‘camioane, remorci, yehicule motorizate, masini agri nayal/aerian, alte mijloace de transport supuse inmatriculirii Valoarea bunului conform documentului care ii certified provenienta Anul dobindirii Modul de dobindire* Anul de fabricatic ‘Vipul’ modetul * Mod de dobandire: (1) proprietate;(2) posesie;(3) alte contracte translative de posesie yi de folosinta. ** Se indict - mumele subiectului declardrii; Nu_se_indied - numele membrului de familie, al concubinului/eoncubinei subiectului declaréri. D. Bunuri transmise cu titly oneros sau gratuit, personal sau de citre membrii famili concubin/concubind, unor persoane fizice sau juridice in perioada declararii, daci valoarea fiecdrui bun depaseste suma a 10 salarii medii pe economie Descrierea Perscana Titularal Nr Modul de tat a Valoar | transmitere, transmiterii etrelalt- fost bunului bunulai | ri | “transmis | transmis | MW! Se indied, inclusiv, bunurile detinute de membrul familiei, concubinudui/eoncubinei subiectului declaréirii, fard indicarea numeluifprenumelui acestuia * Se indicd - numele subiectului declardrii; Nu se indic& - numele membrului de familie. al concubinului/eoncubinei subiectului declardirit - E. Alte bunuri mobile a ciror valoare unitard depigeste suma a 10 salarii medi pe eeonomie Nr Deserierea Valoarea estimata a ert. bunutui bunul ‘Modul de Data dobindirii Titwlaruls , inclusiv, bunurile detimate de membrul familie’, concubinului/eoncubine’ subiectului declararii, fara indicarea numelui/prenumelui acestuia, * Se indica - numele subiectului declardvii; Nu_se_indicd - numele membrului de familie, al concubinului/concubinei subiectului declararii IV, ACTIVE FINANCIARE IN TARA SI/SAU IN’ STRAINATATE A. Conturi baneare, plasamente in fonduri de investitii si/sau in alte forme echivalente de economisire si investire in (ara si/sau in strdinitate ~~ "are Nr. | administreazi contul banear, ert, | a fondului de investiti ete/adresa Dobindal dividend Suma gi valuta wlarul = inute de membrul familiei, concubinului/concubine’ subiectului de declaréri, far indicarew numelui/prenumelui acestuia * Categorii: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menfionénd tipul acestuia); (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investitii sau forme echivalente, inclusiv fondurt private de pensii saw alte sisteme cu acumulare. * Se indica - mumele subiectului declardrii; Nu se indied - numele membrului de familie, al concubinului/concubinei subiectului declartirit B. Plasamente, obligatiuni, cecuri, cambii, certificate de imprumut, investifii directe in moned national sau in valutit str Numirut de titluri/eota- parte persoana este actionar, fondator Dobinda sau asociat/beneficiar de imprumut IT Se indicd, inelusiv, bunurile detinute de membrul familiei, concubinului/concubine’ subiectului declariirii,fard indicarea numelui/prenumelui acestuia. * Categorii: (1) hartii de valoare (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) cecuri: (3) eambii: (4) certificate de imprumut; (5) alte forme de investitii directe. *" Se indica - mumele subiectulut dectararii;: Nu se indica ~ mumele membrulut dle familie. al concubinului/concubinei subiectului declarari. a NG TUNT IN CAPITALUL, SOCIAL AL UNUIAGENT ‘ECONOMIC Benue sect adresa es juried Tipul de Vatoarea de activitate cumparare hitate, ipoteci, garantii emise in beneficiul unor terti, imprumuturi si credite Rata dobaneii | Sumainigiat | Value Debitor Seadent la A, Calitatea de asociat, de actionar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control in cadrul unor organizatii necomerciale sau societati comerciale ori de membru in cadrul unor organiza{ii necomerciale sau internationale - Documental care cert calitatea respeetiv Denumirea gi adresa organizatici/societtii B, Contracte, inclusiv cele de asistenta juridicd, de consultant si civile, inchelate sau aflate in derulare, finan{ate de la bugetul de stat, din bugetul local gi/sau din fonduri externe ori incheiate cu societifi comerciale cu capital de stat ae Nr Beneficiarul Institutia’ Tipu | Data Durata | Yiloarea lea tot ert. contractul organizatia | contractului | inchei | | contrac vii | contractului Subiectul declardrii 2. Prezenta declarajie este un act public si raspund potrivit legii pentru caracterul inexact sau incomplet al datelor prezentate, ‘Declaratia se completeazi personal de candidat gi va fi plasatd pe pagina web oficial’ a Comisiei Electorale Centrale (www.cee.md) la rubrica ,,Alegeri parlamentare”