Sunteți pe pagina 1din 5
Anexa nr 1 a Regulamentul privind particuluritagile de desemnare si inregistrare a candidatilor Ja functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova Comisia Electoral Centra DECLARATIE : Wh 7 Subsemnatul(a), _— aderee ar Ves - + detinnd functia de __ la _— candidat la functia de deputat arlament la alegerile parlamentare din di” iccbre 2024 in conformitate cu art.49 alin, (1) lit, e) din Codul electoral, declar pe propria rispundere et 1. Tn ultimii 2 (doi) ani, perioada 1 ianvarie 20/9 ~ 31 decembrie 200 = am realiza urmatoarele venituri 1 VENITURILE OBTINUTH DE SUBIECTUL DECLARARIL DE MEMBRII FAMILIEI LUT | SIDE CONCUBINULIC( ATITIN TARA CiT SI IN STRAINATATE, generator de venit lactice, stiintifice si de creatic 2.1 | Subiectul de 2.2 | Sotul/sotia coneubinul/concubina 3__| Copii minori Persoanele aflate la intrefinere Venitul ob{inut din depuneri ta institutiile financiare 3.1 | Subiectul declaririi ees |eaet | 3.2 | Sotul/sotia sau | coneubinul/concubina Copiii minori Persoanele aflate [ai fenitul obtinut din ac Subiectul declara Sotul/sotia sau concubinul/eoncubina = 3 ae | wefinere | | a de reprezentant al statului in societati comerciale | Persoanele aflate la intretinere | | 5. Venitul obtinut din donati si mostenivi yj nitul ob(inut din instrdinare al societitilor com _| Subiectul declaririt Soful/soy _| concubinul/coneubina | Soqul/sofia sau coneubinul/coneubina Persoanele a itul obtinut di sclualii ete.) Subicctul declari atrelinore — ercial Soful/sotia inul/conc FCopilifnsinor eameaenae Persoancle aflate la intreyinor c au definerea valorilor mobiliare si/sau —_| a cotelor-parti in t 11 Se indica, inelusiv, bumurile detinud declavirii, fard indicarea numelui/pre * Categorii: (1) agricol; (2) forestier: civil. 2) vatoarea terenului conform documentul se% Se indici - manele subiectului Noid. Subiectii declararit care mi detin bunului: modul de dobéndire: anul doban: B. Clidiri si constructi ** Mod de dobéndire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte *** Valoarea bunului: 1) valoarea eadastrala, in ¢ ite de membrul fan numelui acestuia, (3) intravilan; (4) extravitan: (5) atte categorii de tere 1 in care terenul a fosi evalua ified provenienta acestuia. declararii; Nu se indicd - numele iui care certi concubinului/eoncubinei subiectului declararii, bunurile in propriet dil: sup rafata si titular! bunuui BILE IN TAI SA UIN STRAINATATE jax | Modulde | Anul Cota | Valoarea — Ty. Caterer’ | qgdaane’= | anna | Sumratata | Coe | Vahey miliei, concubinului/concubinei subiectului enuri aflate in cirenitud franslative de pusesie si de folosinné nde organele cadasirule, sau membrului de familie, al late vor indica urmitoarele informatit: categoria Modul de dobandir oe Categoria® Tipul aetul care confirma provenienta bun Cota Suprafata | te Valoarea bunului*** itu HE Se indic declararii, faré indicarea numelui/prenumelui acestuia. * Categorti: (1) apartament; (2) casi de locuit; (3) vild: (4) spatiu comercial sau de productie: (3) garaj: 16) alte bunuri imobite, inelusiv cele nefinalizane. ** Mod de dobéndire: (1) proprietate; (2) posesies (3) uzuftuct; (4) uz; (5) abltatie: (6) alte contracte twanslative de posesie si de folosingi. *** Valoarea bunului: 1) valoarea cudustrald, in cazul in care bunul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea bunului conform documentului care certificd provenienia acestuia sett Se indicd - mumele subiectului declardrii: Nu concubinului/concubinei subjectului declararii, Noti. Subiectii declararii care nu dein bunwrile in proprietate vor indica urmitoarele informatii: categoria | dunt; modul de dobéndire; aml dobéndirit: suprafata si titularul buavului. IIL BUNURT MOBILE INARA SU/SAU IN STRAINATATE, inclusiv, bunurile definute de membrul familiei, concubinului/coneubinei subjectului se indicd - mumele membrului de familie, al fax ‘Autolurisme, cainioane, remorei, vehicule motorizate, masini agricole, mijloace de transport nayal/aerian, alte mijloace de transport supuse inmatriculirii Anutae | Ano Modul de Valoarea bunului confor ‘Vipul’ 7 ee eal documentului care i certifie fabricatie | dobindirii | dobindire* modelul ls _—— * Mod de dobindire: (J) proprietat (3) alte contracte translative de posesie yi de folosinti ** Se indicd - mmele subiectului declarivii; Nu_se_indied - numele membrului de familie. al coneubinului/concubinei subiectului dectariii. D. Bunuri transmise cu titly oneros sau gratuit, personal sau de citre membr concubin/concubina, unor persoane fizice sau juridice in perioada declarit ficecdrui bun depiseste suma a 10 salarii medii pe economie familici, daci valoarea pee Modul de data | Pemonm | Vatoanen | Titularat transmiterii t i bunulu 3 MH! Se indied, inclusiv, bunurile detinute de membrul familici, concubinului concubine: subiectului declararii, fara indicarea numelui/prenumelui acestuia * Se indicd - numele subiectului declavéirti; Nu se indi | concubinului/eoncubinei subiectului declarari 7 . E, Alte bunuri mobile a ciror valoare unitart depiigeste suma a 10 salarii medii pe economic _ Desc Modulde | Valoarea est ire bunul numele membrului de familie, al nati a Se indied, inclusiv, bunurile detinute de membral familiei, concubimului/concubinei subicctului declararii, far indicarea numeluifprenumelui acestuia * Se indied - mumele subiectului declararii; Nu_se_ indi | coseciataConbie subjectului declaririi, IV, ACTIVE FINANCIARE IN TARA SUSAU IN STRAINATATE + mumele membrului de familie, at A. Conturi bancare, plasamente in fonduri de invest si/sau in alte forme echivalente de economisire si investire in {ara si/sau in strainatate Nr. contul bancar, | af Suma si | 4 es ert. | a fondului de invest Categoria valuta | Titulorulss | ures: ie | 7 = | * ; | 1 Se indicé, inclusiv, bunurile dejinute de membral familiei, concubinului/coneubinei subieenulul declarérii, fara indicarea mumeluilprenumelui acestuia. * Categorii: (J) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de eredit, menfiondnd tipul acestuia) (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investifii sau forme echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme eu acumalare. ** Se indica - mumele subiectului declardrit; Nu_se_indicd - mumele membrului de familie, al concubinului/concubinei sublectului declardri. B. Plasamente, obligatiuni, cecuri, cambii, certificate de imprumut, investiti nafionald sau in valuci strain’ direete in moneda Nr, | Emitentul tiduluirsocictatea la care Numdrut de ] crt, | _Persoana este acfionar, fondator titlurifeota- | Tt | sau asociat/heneti parte | 1 = | Z —____— | 3 : | I Se indicd, inclusiv, bunurile detinute de membrul familiei, concubinuluizconcubinel subieenului declararii, fard indicarea numeluifprenumelui acestuia, * Categorii: (1) hartié de valoare (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) cecuri: (3) cambii: (4) certificate de imprumut; (5) alte forme de investiqii directe. ** Se indicit - numele subiectului declardrii; Nu se indi concubinului/concubinei subiectului declariirit, | V. COTE-PARTWACTIUNI IN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT ECONOMIC & = manele membrului de familie, al Tipulde netivitate Cota de rticipal Vitutarul juridic’ Teri imprumutur si eredive Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipol Amul contractih Del Creditor Suma inifiali | Vatuta tor | | VIL. INTERESE PERSONALE A. Calitatea de asociat, de actionar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control in cadrul unor organizatii necomerciale sau societiti comerciale ori de membru in cadrul unor organizatii necomerciale sau internationale Denumirea si adresa , auth Documentul care Heleere atitatea de " organizatici/societaqit « Soa calitatea respect Be Contracte, inclusiv cole de asistenta Juridicd, de consultan(a si eivile, ineheiate sau aflate in derulare, finantate de la bugetul de stat, din bugetul local si/sau din fonduri externe ori ineheiate ‘etiti comereiale cu capital de stat TVatoarea purate | total a tractului | « | | ul inexact sau Nr. Beneficiarul Institutia/ ert. contractului izatia | contra 2. Prezenta declaratie este un act public si réspund potrivit legit pentru earac incomplet al datelor prezentate, Data completirii %.05 dort *Deelaratia se completeazi personal de candidat si va fi plasatd pe pagina web oficial’ a Comisici Flectorale Centrale (ww nd) la rubrica ,Alegeri parlamentare”