Sunteți pe pagina 1din 5
Anexa nr I} fa Regulamentul privind particutarititite de desemnare si invegistrave a candidatilor 4a fimnctia de deputat in Parlamentul Republicit Moldova Comisia Electoral Centralia DECLARAT Subsemnatul(a), 2ovecc’ Mita elo. _ - » detinnd functia de la a oe : candidat la fanetia de deputat in Parlament la alegerile parlamentare din iy" cuedée 202 ‘® conformitate cu ar.49 afin. (1) lite) din Codul electoral, declar pe propria sispundere ok 1. in ultimii 2 (doi) ani, perioada I januarie 20/9 31 decembrie 202 - am realizat urmitoarele venituri OBTINUTE DE SUBIECTUL DECLARARIT, DE MEMBRMT FAMILINY LUT L CUI LUI A’ TIN TARA CIT Sr iN STRAINATATE ee Nr. (numele/denum ert, persoanei | Suma venitu retinere titi didactice, stiinsitice si de c1 nitul obtinut di | Subiectul deck declaravii sau | 4 _| Persoanele aflate la intretinere nl obtin reiale bbiectul declararii a Solul/soyia sau _| concubinuleoncul 3__| Copii Persoanele aflaie la intretinere Soful/sotia sau concubinul/eoncubina Copii minoi | Persoanele aflate la intretinere | 8. Venitul obtinut din alte surse legale (p intelectual etc.) _ 8.1 | Subiec 8.4 | Persoanele aflate Ta intretinere [IL . BUNURI IMOBILE IN TARA SI/SAU IN STRAINATATE Terenuri Se i i ieee = ‘ae |, Modulde | Anul Cota: | Vatoarea Categoria | dobandl dobindirii | SYP | arte | bunuluis** Fitwtaruls#*= | idicd, inclusiv, bunurile detinute de membrul familiei, declarérti, fairé indicarea numelui/prenumelui acestuia * Categorii: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan: (4) extravilan: (5) alte categorii de teremuri aftate in virewitul civil concubinului/coneubine’ subieetului ‘Mod de dobsindive: (1) proprietate; (2) posesie: (3) alte contracte translative de posesie si de Jolosing **° Valoarea bumului: 1) valoarea cadastralé, in cazul in care terenul a fost evaluat de orgunele cadastrale, sau 2) valourea teremului conform documentulué care certified provenienta acestuia 88 Se indicd - mmele subiectului declardrii; Nu se indicd ~ mumele membrului de familie. al concubinului/concubinei subiectului declaravit Nota. Subicetil declardrit care me devin bunuile in proprietate vor indica urmétoarele informatit: categoria bunului: modul de dobaindire: anul dobandivii: suprafata titular bunului B, Clidiri si constructii ] a Tipul actului 7 | jodul de a Categoriaé | dobindir | 4 A® | suprafaya | Col | care confirma | Vatoaren | Titukara on | dobaindirii parte | provenienta | bunuluis®* |p bunul MW Se indica, inclusiv, bunurile detinute de membrul familiei, concubinuluilconcubinei subivetulut declararii, fara indicarea numelui/prenumelui acestuic, * Cutegori: (1) apartament; 2) east de lacutt (3) vil: 4) spatiu comercial sau de productie: (5) garaj: 6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate. ** Mod de dobdndire: (1) proprietate: (2) pasesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abisatie: (6) alte contracte tanstative de posesie si de folosinta. &** Yalourea bunului: 1) valoarea cadastrald, in cazul in care bunul a fost evaluat de organele eadastrale, sau 2) valoarea bunului conform documentului care certificé provenienja acestuia we88 Se indict - mumele subjectului declararii; Nu se indicd ~ numele membrului de familie, al concubinului/concubinei subiechului declariirit. Nota. Subiectii declardrii care me detin bunurile in proprietate vor indica wmdtoarele informatii: categoria dunului; modul de dobandire: anul dobandirii: suprafata yi tinularul bunalui. TH. BUNORT MOBILE IN TARA SUSAU IN STRAINATATE A. Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, masini agricole, mijloace de transport | nayal/aerian, alte mijloace de transport supuse inmatrieulin e Valoarea bunului conform documentului care ii certified provenien Modul de dobindire* Tipu’ | Anulde odelul | fabricatie dobindirit Titularui* ‘posesie;(3) alte contracte translalive de posesie si de folosinta @ ~ mumele membrulud de familie, al * Mod de dobandire: (1) proprietat * Se_indieii - numete subiectului declariirii: Nu concubinului/coneubinei subiectului declarait D. Bunuri transmise cu tithy oneros sau gratuit, personal sau de citre membrii familicl, concubin/concubind, unor persoane fizice sau juridice in perioada declararii, daei valoarea ficedirui bun depaseste suma a 10 salarii medii pe economic Deserierea bunului transmis Modul de transmit ici, inclusiv, bunurile detinute de membrul familici, concubimului/concubinel subieetului declaririi, fara indicarea numelui/prenumelui acestuia * Se indica - numele subiectului declarérii; Nu se indicd - numete membrutui de faunilie, al concubinului/concubinei subiectului declardrit, E, Alte bunuri mobile a ciror valoare unitara depigeste suma a 1 Nr. Deserierea Modul de ert bunutui | __ dobandir Data dobin 11! Se indicé, inclusiv, bunurile detinute de membrul familiei, concubimduilconcubine’ subiccralui declararii, farts indicarea numeluifprenumelui acestuia. * Se_indicd - numele subiectului declaririi; Nu se_indicd concubinului/concubinei subiectului declaririi, _ Ty. ACTIVE FINANCIARE IN TARA SUSAU IN STRAINATATE = mamele membrului de familie. al [A Conturi baneare, plasamente in fonduri de investitii si/sau in alte forme echivalente de economisire si investire in (ari si/sau in striinatate Denumirea institu administreazl contul bancar, a fondului de investitii Suma indi! valuta dividend Categoria® ‘Titularul™* runurile definute de membrul familiei, concubimulnileoncubinel subivendui declariri, fara indicarea numelui/prenumelui acestuia: * Categorit: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, mentiondnd tipul acestuia); (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investitii sau forme echivalente, inclusiy fonduri private de pensii sau alte sisteme eu acumulare. ** Se indicd - numele subiectului declariirit; Nu_se indi concubinului/concubinei subiectului declaririt B, Plasamente, obligatiuni, cecuri, cambii, certificate de imprumut, investitil directe in moneda nationald sau in valuti string ului/societatea hn eave ~] Numirul de | persoana este actionar, fondator | Categoria* | titluri/eota- | Dobanda de imprumut | = mumele membrului de familie, al lara’ parte 11 Se indica, inclusiv, bunurile detinute de membrul familiei, concubinului/concubinei subiectulul declararii, fara indicarea numelui/prenumelui acestuia. * Categorit: (1) hartit de valoare (litluri de stat, certificate, obligatiuni): (2) cecuri: (3) cambii: (4) certificate de imprumut; (5) alte forme de investitit directe. ** Se indied - numele subjectului declarérii; Nu. se_indicé - numele membrului de familie. al [ concubinului/concubinei subiectului declararii. COTE-PARTVACTIUNT IN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT ECONOMIC Valoaren de Cota de cumpirare participare Sediul, adresa juridics Fitutarul | | | + I nutri yi credite Valuta Debitor VI INTERESE PERSONALE aS A, Calitatea de asociat, de actionar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control in cadrul unor organizatii necomerciale sau societati comerciale ori de membru in cadrul unor organizatii necomerciale sau ternationale Denumirea si adresa 7 nuts Documental ¢ organizatic/societiii cacy calitat B. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, de consultan{a si civile, incheiate sau aflate in derulare, finantate de la bugetul de stat, din bugetul local si/sau din fonduri externe o incheiate digi comerciale cu eapital de stat | Vatoarea Beneficiarul Institutial Dura | Valour a contractului | (otal 3 | organizatia contractul | | mieubina 2. Prezenta declarajie este un act public si rispund pottivit legii pentru caraeterul inexact complet al datelor prezentate. Data complet: Oe) 1d a Comisiei *Declarafia se completeazi personal de candidat si va fi plasati pe pagina web of Electorale Centrale (www.ceeand) la rubrica ,Alegeri parlamentare”.