Sunteți pe pagina 1din 5
Anexa nr. 11 a Regulamentul privind parviewtariile de desemnare si inregistrare a candidlatilor Ja fimnetia de deputat in Parlamennil Republicli Moldova Comisia Blectoralt Central DECLARAY Subsemnatul, Sula fon, detindnd functia de presedinte al Asoviatie’ producitorilor si exportatorilor de struguri de mast din Costesti, candidat la funetia de deputat in Parlament la alegerile parlamentare din ..11” iulie 2021. in conformitate cu art.49 alin, (1) fit, e) din Codul electoral, declar pe propria raspunde 1. in ultimii 2 (doi) ani. perioada | ianuarie 2019 — 31 decembrie 2020 - am realizat urmatoarele venituri 1. VENITURILE OBTINUTE DE SUBIECTUL DECLARARIT, DE MEMBRIT FAMILIFI LUT $1 DE CONCUBINULJCONCUBINA LUL, ATIT IN TARA CIT SI IN STRAINATATE, rsa ve N=] cinenreatiat venti | (nme a | prestat/obicetw generator de | - Venitul ob{inut ta tocul demu - 1 | Subiectul dectararit salaria | 62389,65 Lei 2 | Sopul/sotin salar 16060775 Lei concubinul/eoncubina | 2 Copii minori 2 3 Persoanele aflate la intrejinere | - - 13 1 | 2. Venitul obtinut din activitati didactice, stiintifice si de ereatic L_| Subiectut deekarzvii | | = a 2} Sotul/sotia sa | | - - | | 3 _| Copii minori Tt = 2 2.4 | Persoanele aflate 3. Venitul obfinut n depun 3.1 | Subiectul dectararii 3.2 | Soqul/sotia sau concubinul/eoncubina 3.3._| Copii minori Persoanele affate ja intretinere | concubinul/concubina 1 comereiale ‘Statului in societa abiectul declarant Sotul concubinul/eoncubina 3 | Copiii minori 4 4, + Jal | Persoanele alfate la intretinere 5. Venitul obfinut din donatii si moyteniri 5.1 | Subivctul deckararii i - l . } | | 5.2] Sotul/sotia sau = > | concubinul/concubina | 15.3 | Copiii minor - : Sa__| Persoxmele aflate fa intretinere = I : 6. Venitul obtinut din instrainarea si/sau deinerea valorilor mobiliare si/sau a cotelor-parti in capita ial al societatilor comerciale 1 62 _| coneubinuvconeubina 63 | Copii minosi Foot | Persoanele alltel iretinete 17, Venitut obtinut din instrtinarea bun 7.1 | Subiectul deckararii ~ I 72 | Soqul/sotia sau | | concubinutéconeutina [73 _| Copiii minori _ : 7 _| Persoancle aflate In inirefinere ful objinut din alte surse legate (pen |, burse, indemmizatii, premii, drepturi de propri Subiectul declararii Indemnizatii | 57001 Soqulisotia sau - - __[ concubimul/eoneubina - 83” [Copii minori = 8.4 _| Persoanele aflate ta intretinere = Ti, BUNURT IMOBILE IN'TARA SUSAU INSTRAINATATE A. Terenuri Categorar Mee | gaat | SeDraTAO | arte | mutase | Testers Iovavitan” | Proprictate | 2017 | OLS2ha | 100% | $6792.00 Lei Sula fon J tsawitn Hopi i sors | ogsuo me | 100% | ota. 00 Lei | Sala wis | Peaeiame | 2012 | ostoina | 190% | toomooLe | Simin | | Aieol Props p 2012 | 0.4999 Ina | 100% | 10000.00 | Sila on | Proprieine: | 2009 | 05194 a | 100% | 8500.00 Lei Sula ton | | Propictre | 2008 | r2ha | 100% | 338500 Lei | Sulaion | Asricot 6 2008 Osha | 100% 4093.00 Lei | Sulaton | Traian | Propieene | 2008 | os0t2ha | 100% | 2992001. 18 Se indica, icinsiv, bunurile depimue de membrad familied, concubinuluiveo declararit, fre indicarea smonelia prenmnelat acestiia. * Cavegoril: U) agricol: 2) jarestier (31 snaranitan; (4) esiravitan: (5) alte catego de terenuri aftate fo eirenibul civ. £9 Mc ce lobvinulive: (1) proprictane, #2) poserie: (4) le comtracte transtative de po folosingtn °F Falaarea bunnduis 1) walonirea cankastvadd, in coca tn care teremal u fost evanar de organele eadustrate, sau } 2s valoarea teremutui conform decanentulni care certifica pravenienta acexnita. sees $e indict ~ numcle subjectului declararii: Ni mumele membrulni de familie, al concubimlni/concubine’ subiectului dectararti. Nota Subic declarant eure mm detin buumrle jo propricene vor atc urmaivaree informatica ursuln mrad de edn B, Cladiri gi construetii . Te Modul de 1) categoria | en Anul Cota laru ]| Satervies | dobar | gapanain | SMPTE | rte yer || Depozit | proprieta | 2003 220 m.p. | 100% Contract 7700 Lei | Sula lon | | te | | | | | | | | eel 1! Se indica, inclusiv, bunurile detinae de membrul familie, concubinutiizconcubine’ subiectului declarévii, ford indicavea nuneluisprennmelui acestuia. © Cinegori. (1) apartament; 2) case loent: (3) vi Inari tmobile, inchs cele mefinaliate, Mad de dindire (1 proprvnate: (2) poses: (3) wonfiet: (4) we: Sp abies 6) ate contract rans | le poset yi de floss vinzare ~ -4) spat comercial sin ce prantucties (5) xara (6) alte | concubinulni-concnbinei subiectulni declaravit. sn syprataa lel un ‘A. Aufoturisme, camioane, remorci, vehicule moto all mijloace de transport supuse im YValoarea bunutui conform | documentului care ii eertifiea | | provenienta LBMWX6 [2009 | 2014 | posesie Sula ton Tipn | Anut de Moat de modelut | Fabrica .* dub Tituk Mou! de dohéndire: (1) proprietate:42) posesie:(31 alte contracte iranslative de posesie $i de folosinga. | "Se indica ~ mmele subiectubi dectararit, Nu se indica ~ numele membrulut de familie, al coneubinulut concubine! subiectulni declarant | D. Bunusi tansmise cu til onerox sau gratuit, personal sau de eatre membrii familiei, concubin/concubina, unor persoane fizice sau juridice in perioada declaririi, daei valoarea ficcarui bun depigeste suma a 10 salarii medii pe eco! tra 11 Se indied, inclusix, bunurile dleyinute de membrul fomiliei, concubinntud/concubine! subioctilut declararti, fara indicarea nunelutpremumelui acestiia, * Se indict « numete subiectull dectaravii: Nu.se indicd - mumele membrului de familie, al concubinuluiconcubine’ subiectuhui declarer E, Alte bunuri mobi ‘or yaloare uni ii depageste sum Valoarea est Dunul e indied, inclusiv, bunrile «legimute de membrul families, eoncubimidui/concubines subiectulnt declarewii, fara indicarea numelui prenumelui acestiic. subigetnt declaratis Suse ind nunel J munele membrului de familie, at A. Conturi baneare, nese nte in fonduri de in alte forme echivalente de su in strainiitate investitii si T Samasi | povanaar | Categoria® | Titutarul | Cates vali | vidend | | | Bc ‘Moldindconbyink S.A MD- Cont Curent”) 2400 Lei a | Sula Ton TBC Fineonibani’ SA 1 Conc Cine | TdT! — |Siaton Chiginin o Pughin, 6 | | | _| HW Se indica, inclisiv, bunurile detinute de membrul familie’, concubinuinifeoncubines subiectilul declarinil, fara indicarea nnmelui/prenunelui acestia. * Categorii: (1) cont cnrent sau forme echivaleme (inclusiv card de credit, mentiondncl sipul acestnia): 12) depozit bascar sau forme echivalense, (3) fond de investitit sau forme echivalente, inclusiv forauri | private de pensii san atte sisteme cu acumulare, "Se indica ~ mumele subivcnilui dechararit; Nie se coneubinulutieonenbiseel subiectulni declarauth = mumele membrului de familie, al Numaral de ] P titluricota- | Dobinda | Titularut** parte | 1! $e indica, suclusiv, bunurile detimrte cle wsembrul fewniliei. concubinnlut’coneubine’ subiectulul declararii, fara indicarea numelurprenmmelui acestiia. * Categorit: (1) hértil de valoare (thu de stat, certificate, obligatiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4) certificate de imprumut; (5) alte forme de inwestitii directe. ** Se indica ~ mmele subiectudni declaravii; Nu se indicd - ramele membrului de famitie, at coneubimului‘eonenbinei subiectului eleclardrit. [V.COTE-PARTIACTIUNI IN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT ECON [he | j ] Vatonrea de Cota de | neine | rare | _paricipare WONCHIG | MBH. | mporc expos” f Tago Lat") Ts PROT | - PSRISPAVAIE | eomuna Jilava. | Import, export 300 Ron 30% | “premium | mas, Bucuresti coment ‘VI. DATORIT TSRL | Pojtreni, nloxent comer _ Debite (inclusiy lave) neaehiate. ipotcei, garantii emise in beneficiul unor ter|i, imprumutur gi credite Sat ’ ebitor | © Creditor en i iniial | Valuta | Debitor | 2018 - i000 Eure | _ 2018 2 5000 | Bur ee A. Calitatea de asoci organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control He sau socict i comerciale ori de membru in eadrul unor orga ‘ul unor organ reiale sa intermafionale : Denumivea si adresa certificl icisociet it taten detinutt itaten respect FAsociajia Producdtorilor si | Pregedinte Deeizia Aduniii Generale Hxportatoritor de Struguri de Nr din 30.03.2016 } Masi din Costesti | | /Partidul Democratdin Moldavia’ Pregedinte organizayie teritoriala | Cererea de aderare fa Partidul | __ Demoer A, de consultant gi FB Contracte, ine iv cele de asistenta ju derulare, finantate de ta bugetul de stat, din bugetul local gi/saw din fonduri externe ori cu societi{i comerciale cu capital de stat ort contract organizatia | cont cheierii | contra |) Subieetal declarant - Dee ree rere res ee ee Se em sau eoneubinuléeoncubina I Preenta declaratie este un act public gi rAspund potrivit Ie incomplet al datelor prezentate iru caracternl inexact sau Data completirii 75° *Declaratia se enmpleteaza personal de candidat gi va fi plasatd pe pagina web offciald a Comisiet Electorate Centrale (ww ww-cee. md) la rubrica .Alegeri parkamentare’