Sunteți pe pagina 1din 12

LECȚIA 1

ATENȚIE!
În limba engleză, cuvintele nu se citesc așa cum se scriu, de aceea citirea lor trebuie învățată pe de
rost. Întotdeauna cuvintele se vor citi așa cum sunt scrise între paranteze ( ) și se vor scrie așa cum apar
înaintea parantezelor.

Hello (helău)=bună!
Hi (hai)=salut!
Good morning (gud mornin)=bună dimineața
Good bye (gud bai)=la revedere
What’s your name? (uoț ior neim?)=cum te cheamă?
My name is Ben=mă cheamă Ben

TEMĂ
Scrie și citește în engleză:
Bună! Cum the cheamă?
Salut! Mă cheamă Tom.
Bună dimineața. La revedere.

TEMĂ
Tradu în română:
What’s your name? Good morning.
My name is Tom. Hello!
Hi! Good bye.

LECȚIA 2

How old are you? (hau ould ar iu)=câți ani ai?


I am nine (ai em nain)=Eu am 9 ani
Who is that? (hu iz ðet)=Cine este acela?
That is Alvin (ðet iz elvin)=Acela este Alvin
Who is that? (hu iz ðet)=Cine este aceea?
That is Mona (ðet iz moună)=Aceea este Mona

ð se citește ca sunetul z pronunțat cu vârful limbii atingând dinții de sus.

TEMĂ
Scrie și citește în engleză:
Câți ani ai? Acela este Tom.
Eu am 9 ani. Cine este aceea?
Cine este acela? Aceea este Emma.

TEMĂ
Tradu în română:
How old are you? Who is that?
I am nine. That is John.

NUMERELE 1-10

1=one (oan) 6=six (six)


2=two (tu) 7=seven (sevăn)
3=three(θrii) 8=eight (eit)
4=four (for) 9=nine (nain)
5=five (faiv) 10=ten (ten)

Θ se citește ca sunetul s pronunțat cu vârful limbii atingând dinții de sus.

TEMĂ
Scrie cu litere și citește în engleză:
3, 7, 10, 6, 4, 8, 5, 2, 9, 1
LECȚIA 3
CULORILE

Red (red)=roșu orange (oringi)=portocaliu


Yellow (ielău)=galben purple (părpl)=mov
Blue (blu)=albastru black (blec)=negru

Green (griin)=verde white (uait)=alb

Cuvintele care denumesc culori sau alte însușiri se pun înaintea celor care denumesc ființe sau lucruri,
adică invers față de limba română.

Red pencil=creion roșu


Yellow book=carte galbenă

TEMĂ
Scrie și citește în engleză:
Albastru, portocaliu, roșu, mov, galben, negru, alb, verde

LECȚIA 4

This is a school (ðis iz ă scul)=aceastaeste o școală


That is a pencil case (ðet iz ă pensl keis)=acela este un penar
This is a pencil (ðis iz ă pensl)=acestaeste un creion
That is a rubber (ðet iz ă rabă)=aceea este o radieră
This is a book (ðis iz ă buc)=aceasta este o carte
That is a schoolbag (ðet iz ă sculbeg)=acela este un ghiozdan
This is a desk (ðis iz ă desk)=aceasta este o bancă

What is this? (oat is ðis)=ce este acesta/aceasta?

TEMĂ
Scrie și citește în engleză:
Acesta este un creion. Acesta este un ghiozdan.
Aceea este o bancă Aceea este o carte.
Aceasta este o școală. Acesta este un penar.
Aceea este o radieră.

TEMĂ
Tradu în română:
This is a book. That is a school.
That is a desk. This is a pencil.
This is a schoolbag. That is a rubber.

LECȚIA 5

Teacher (tiiciă)=profesor
Classroom (clasrum)=clasă
Blackboard (blecbord)=tablă
Chair (ceă)=scaun

Atunci când avem mai multe obiecte sau ființe, adăugăm litera s la sfârșitul cuvântului.

A blackboard = o tablă Two blackboards=2 clase


A teacher=un profesor Three teachers=3 profesori
A chair=un scaun Four chairs=4 scaune
A classroom=o clasă Five classrooms=5 clase
TEMĂ
Scrie și citește în engleză:
2 scaune 2 profesori
3 table 4 clase

TEMĂ
Tradu în română:
Three pens. Six pencils.
One rubber. Four desks.

LECȚIA 6
COMENZI

Stand up (stend ap)=ridică-te


Sit down (sit daun)=așează-te
Listen (lisn)=ascultă
Colour (calăr)=colorează

VERBUL TO BE (TU BI)=A FI

I am (ai em)=eu sunt We are (ui ar)=noi suntem


You are (iu ar)=tu ești You are (iu ar)=voi sunteți
He is (hi iz)=el este They are (ðei ar)=ei/ele sunt
She is (și iz)=ea este
It is (it iz)=el/ea este

He is și she is se folosesc numai pentru oameni:


He is a boy=el este băiat
She is a girl=ea este fată

It is se folosește pentru orice alte ființe sau obiecte:


It is a pen=este un creion
It is a cat=este o pisică

TEMĂ
Scrie și citește în engleză:
Aceasta este o radieră albă. Tu ești acasă
Acesata este un penar albastru. El este elev.
Eu sunt în clasă. Ea este mică.
Noi suntem aici. Voi sunteți acolo.
Ei sunt buni.
Ridică-te
Așează-te
Colorează
Ascultă

CUVINTE NOI
În=in the (in ðă) elev=student (stiudănt)
Aici=here (hiă) acasă=home (hăum)
Acolo=there (ðeă) mic, mică=little (litl)

TEMĂ
Tradu în română:
This is a red book. She is a doctor.
That is a green chair. It is good.
I am a student. Listen!
They are here. Sit down!
We are there. Stand up!
You are good. Colour
He is home.
LECȚIA 7
MEMBRII FAMILIEI

My mum (mai mam)=mămica mea My brother (mai braðă)=fratele meu


My dad (mai ded)=tăticul meu My sister (mai sistă)=sora mea

Cuvântul my se pune numai în fața cuvântului care arată ființe sau lucruri.

TEMĂ
Scrie și citește în engleză:
Aceasta este mămica mea. Aceasta este sora mea.
Acesta este tăticul meu. Acesta este fratele meu.

NUMERELE 11-20

11=eleven (ilevăn) 16=sixteen (sixtiin)


12=twelve (tuelv) 17=seventeen (sevăntiin)
13=thirteen (θărtiin) 18=eighteen (eitiin)
14=fourteen (fortiin) 19=nineteen (naintiin)
15=fifteen (fifteen) 20=twenty (tuenti)

TEMĂ
Scrie și citește în engleză:
11 cărți 12 scaune
13 creioane 14 pixuri
15 clase 16 radiere
17 ghiozdane 18 bănci
19 școli 20 elevi

TEMĂ
Tradu în română:
Fourteen teachers. Eleven students.
Twelve pens. Nineteen pencil cases.
Twentypencils. Thirteen books.
Sixteen rubbers. Seventeen desks.

FORMAREA ÎNTREBĂRILOR FOLOSIND VERBUL TO BE

Întrebările se formează inversând ordinea cuvintelor după exemplul următor:

I am=eu sunt Am I?=sunt eu?


You are=tu ești Are you?=ești tu?
He is=el este Is he?=este el?
She is=ea este Is she?=este ea?
It is=el/ea este Is it?=este el/ea?
We are=noi suntem Are we?=suntem noi?
You are=voi sunteți Are you?=sunteți voi?
They are=ei/ele sunt Are they?=sunt ei/ele?

TEMĂ
Scrie și citește în engleză:
Tu ești acasă? Noi suntem buni?
El este Alvin? Voi sunteți frați?
Ea este profesoară? Ei sunt prieteni?
Ele sunt cântărețe?

CUVINTE NOI
Prieten=friend (frend)
Cântăreț=singer (singă)
ATENȚIE!
Când avem mai multe ființe sau obiecte, adăugăm litera s la sfârșitul cuvântului.

TEMĂ
Tradu în română:
Are you a student? Are we friends?
Is he home? Are they brothers?
Is it good? Am I safe?

CUVINTE NOI
Safe (seif)=în siguranță

LECȚIA 8
GENITIVUL SAXON

La cazul genitiv, cuvintele răspund la întrebarea al/a/ai/ale cui?

Exemplu:
Cartea mamei A cui carte? A mamei (cuvântul mamei este la cazul genitiv)
Mingea băiatului A cui minge? A băiatului (cuvântul băiatului este la cazul genitiv)

TEMĂ
Copiază în limba română cuvintele în caiet și subliniază-le pe cele la cazul genitiv:
Casa bunicilor Pixul colegului
Jucăria fetei Mașina pompierilor
Bicicleta tatei Rochia mamei

În limba engleză, cuvântul la genitiv se pune în ordine inversă față de limba română și este urmat de ‘s.

Exemplu:
This is Alvin’s schoolbag.=Acesta este ghiozdanul lui Alvin.
This is Emma’s notebook.=Aceasta este agenda Emmei.
Notebook (năutbuc)=agendă

That is Harry’s friend.=Acela este prietenul lui Harry.


Harry (heri)

Dacă cuvântul în cazul genitiv nu este numele unei persoane, țări, oraș, ci arată un lucru sau o ființă, vom
adăuga the înaintea lui.
Exemplu:
The boy’s game=Jocul băiatului
The doctor’s bag=Geanta doctorului

TEMĂ
Scrie și citește în engleză:
Ea este mama Emmei? Aceasta este păpușa fetei.
El este tatăl lui Tom? Aceea este mingea băiatului.
Voi sunteți prietenii lui Ben? Noi suntem colegii lui Harry.

TEMĂ
Tradu în română:
That is John’s book. Are you the girl’s friends?
This is Benny’s mum. Is it the student’s pen?

LECȚIA 9

Citește și tradu textul de mai jos în limba română:


Meet my family! This is my grandpa,Tom and my grandma, Mary. My dad’s name is jack and he’s a
policeman. My mum’s name is Molly. This is my sister, Claire. She’s very funny! I love my family very much.
CUVINTE NOI
Meet (miit)=întâlnește name (neim)=nume
Family (femili)=familie he’s (hiz)=he is=el este
Grandpa (grendpa)=bunic Jack (gec)
And (end)=și policeman (păliismen)=polițist
Mary (meri) Molly (moli)
She’s (șiz)=she is=ea este
Very funny (veri fani)=foarte amuzantă
I love (ai lav)=îmi iubesc
Very much (veri maci)=foarte mult

TEMĂ
Scrie și citește în engleză:
Tatăl meu este polițist. Sora mea este vânzătoare.
Mama mea este asistentă. Fratele meu este doctor.

Asistentă=nurse (nărs)
Vânzătoare=shop assistant (șop ăsistănt)
Doctor=doctor (doctă)

TEMĂ
Tradu în română:
Meet Alvin and Mona. They are friends. I love Alvin and Mona very much . Alvin is a doctor and Mona is a
nurse. Alvin’s grandma is a shop assistant and Mona’s grandpa is a policeman.

LECȚIA 10

Citește și tradu textul de mai jos în limba română:


Happy Birthday, Harry! Here are your presents! Thank you! Look at all these boxes! These are two
nice buses and those are two lorries and a big car. It is a red car.

CUVINTE NOI
Happy birthday (hepi bărθdei)=la mulți ani
Here are (hiă ar)=iată
Your presents (ior prezănț)=cadourile tale
Thank you (θenc iu)=mulțumesc
Look (luc)=privește
At (et)=la Buses (basiz)=autobuze
All (ol)=toate Those (ðăuz)=acelea
These (ðiiz)=aceste Lorries (loriz)=camioane
Boxes (boxiz)=cutii Big (big)=mare
Nice (nais)=frumos Car (car)=mașină

ATENȚIE!
Când avem mai multe ființe sau obiecte care se termină în literele sau grupurile de litere următoare, vom adăuga
es la sfârșitul cuvintelor:
Bus-buses
Glass-glasses=pahar-pahare
Box-boxes
Watch-watches=ceas-ceasuri

Când avem mai multe ființe sau obiecte care se termină în y, vom adăuga ies la sfârșitul cuvintelor fără să mai
scriem y:
Lorry-lorries
Teddy-teddies=ursuleți de pluș
Party-parties=petrecere-petreceri

TEMĂ
Scrie și citește în engleză:
Acestea sunt 2 mașini roșii. Acelea sunt 3 camioane verzi.
Acelea sunt ceasuri. Aceștia sunt prietenii mei.

TEMĂ
Tradu în română:
These are three teddies. Those are twelve orange pens.
Those are two blue pencils. These are thirteen white chairs.

LECȚIA 11
Citește și tradu textul de mai jos în limba română:
This is my computer. These are your computer games. That is his bed. This is his TV. It is her
bedroom. These are our phones. Those are your brothers. That is their radio.

CUVINTE NOI
Computer (cămpiutăr)=calculator TV (tivi)=televizor
Computer games (cămpiutăr gheimz)=jocuri pe Bedroom (bedrum)=dormitor
calculator Phone (făun)=telefon
Bed (bed)=pat Radio (reidiău)=radio

ADJECTIVUL POSESIV

Arată al cui este un obiect sau o ființă. În limba engleză adjectivele posesive sunt:

My (mai)=meu, mea, mei, mele Our (auă)=nostru, noastră, noștri, noastre


Your (ior)=tău, ta, tăi, tale Your (ior)=vostru, voastră, voștri, voastre
His (hiz)=lui Their (ðeă)=lor
Her (hăr)=ei
Its=lui/ei (pentru lucruri)

ATENȚIE!
Adjectivele posesive se pun numai înaintea cuvintelor despre care vorbesc.
Exemplu:
My phone=telefonul meu (nu phone my)
Your bed=patul tău (nu bed your)

TEMĂ
Scrie și citește în engleză:
Acesta este dormitorul meu. Acelea sunt jocurile lor pe calculator.
Acela este telelevizorul lui. Acestea sunt telefoanele voastre.
Acesta este patul ei. El este fratele meu.
Este radioul tău.
TEMĂ
Tradu în română:
This is your friend. These are my sisters.
That is his mum. That is her phone.
Those are their brothers. It is our computer game.

LECȚIA 12
PREPOZIȚII DE LOC

Citește și tradu textul de mai jos în limba română:


Where is the table? It is in the bedroom. Where is the clock? It is next to the wardrobe. Where is the armchair?
It is behind the table. Where is the cupboard? It is in the kitchen. Where is the bookcase? It is in the living room.
Where is the book? It is on the table. Where is the dog? It is under the table.

CUVINTE NOI
Where (ueă)=unde Cupboard (cabărd)=dulap de bucătărie
Clock (cloc)=ceas Kitchen (kicin)=bucătărie
Wardrobe (uordrăub)=șifonier Bookcase (buckeis0=bibliotecă
Armchair (armceă)=fotoliu Living room (livinrum)=sufragerie
Table (teibl)=masă Dog (dog)=câine

Prepozițiile de loc din acest text sunt:


In (in)=în On (on)=pe
Next to (next tu)=lângă Under (andă)=sub
Behind (bihaind)=în spatele

ATENȚIE!
După prepozițiile de loc, urmează cuvântul the [ðă] (vezi textul).

TEMĂ
Scrie și citește în engleză:
Ceasul este în bibliotecă. Lampa este în spatele fotoliului.
Tabloul este lângă dulap. Ursulețul de pluș este sub șifonier.
Vaza este pe masă.

Tablou=picture (pikciă)
Vază=vase (vaz)
Lampă=lamp (lemp)
Ursuleț de pluș=teddy bar (tedi beă)

TEMĂ
Tradu în română:
The bookcase is next to the table. The teddy bear is under the armchair.
The clock is on the table. The lamp is behind the armchair.
The cupboard is in the kitchen.

LECȚIA 13
VERBUL TO BE (A FI) ÎN PROPOZIȚII NEGATIVE

Propozițiile sunt alcătuite din cuvinte care arată cine face ceva (subiectul propoziției), ce face (predicatul
propoziției), plus alte cuvinte care pot arăta unde, când, sau în ce fel face acel lucru.
Propozițiile negative conțin cuvântul nu înaintea predicatului (cuvântul care arată ce face persoana sau
lucrul respectiv).
Exemplu:
El nu citește.
Noi nu dormim.

În limba engleză, cuvântul nu este tradus prin not (not) pus după am, are, sau is.
I am not=eu nu sunt We are not=noi nu suntem
You are not=tu nu ești You are not=voi nu sunteți
He is not=el nu este They are not=ei/ele nu sunt
She is not=Ea nu este
It is not=el/ea nu este

I am not home (hăum).=Eu nu sunt acasă.


You are not there.=Tu nu ești acolo.
He is not a student.=El nu este elev.
She is not ready (redi).=Ea nu este pregătită.
It is not well (uel).=Nu este bine
We are not in the living room. =Noi nu suntem în sufragerie
You are not good.=Voi nu sunteți buni
They are not at school.=Ei nu sunt la școală.

TEMĂ
Scrie și citește în engleză:
El nu este aici. Tu nu ești doctor.
Ea nu este acolo.
Noi nu suntem în bucătărie.
Voi nu sunteți în oraș.
Ele nu sunt la masă.
Eu nu sunt obosit.
CUVINTE NOI
în oraș=in town(in taun)
obosit=tired (taiăd)

TEMĂ
Tradu în română:
We aren not in town. It is not OK.
I am not a nurse. You are not in the park.
They are not students. He is not here.
She is not ill.

CUVINTE NOI
Ill (il)=bolnav
OK (ăukei)=în regulă
Park (parc)=parc

LECȚIA 14
THERE IS/THERE ARE

There is (ðeăriz)=există, se află, se găsește, este


Se folosește numai la începutul propoziției și numai dacă urmează un cuvânt la numărul singular (adică
este vorba despre un singur lucru sau ființă). Dacă în limba română propoziția va începe cu unul dintre cuvintele
există, se află, se găsește sau este, atunci vom folosi there is în limba engleză.

Exemple:
There is a sink in the kitchen=Se găsește o chiuvetă în bucătărie.
There is a bath in the bathroom.=Se află o cadă în baie

Sink (sinc)=chiuvetă
Bath (baθ)=cadă
Bathroom (baθrum)=baie

There are (ðeăra)- există, se află, se găsesc, sunt


Se folosește numai la începutul propoziției și numai dacă urmează un cuvânt la numărul plural (adică
este vorba despre mai multe lucruri sau ființe). Dacă în limba română propoziția va începe cu unul dintre
cuvintele există, se află, se găsesc sau sunt, atunci vom folosi there are în limba engleză.

Exemple:
There are two fridges next to the table.=Se află 2 frigidere lângă masă.
There are cushions on the bed.=Există pernuțe pe pat.

Fridge (frigi)=frigider
Cushion (cușăn)=pernuță

Întrebările se formează inversând ordinea termenilor. There is devine Is there, iar there are devine Are there
Exemplu:
Is there a carpet on the floor?=Există un covor pe podea?
Are there any curtains in the windows?=Sunt perdele la ferestre?

Carpet (carpit)=covor
Floor (flor)=podea
Curtain (cărtăn)=perdea
Window (uindău)=fereastră

ATENȚIE!
După are there urmează, de obicei, cuvântul any (niște). Dacă după are there urmează un cuvânt care
arată un număr (adică un numeral), nu se mai pune any.
Exemplu:
Are there two books on the desk?=Sunt două cărți pe masă?

După is there poate urma cuvântul a (un sau o) sau any vreun sau vreo).
Exemplu:
Is there a child in the room?=Este un copil în camer ă?
Is there any child in the room?=Este vreun copil în camer ă?

Propozițiile negative (cele care conțin cuvântul nu) se formează adăugând n’t după is sau are.
Exemplu:
There isn’t a picture on the wall.=Nu există un tablou pe perete.
There aren’t any mice in the house=Nu sunt șoareci în casă.

Isn’t (izănt)
Aren’t (arnt)

ATENȚIE!
După there aren’t va urma întotdeauna cuvântul any (vreun/vreo, niciun/nicio).
There aren’t any mirrors in the bedroom.=Nu se găsesc oglinzi în dormitor.

TEMĂ
Scrie și citește în engleză:
Este o mașină pe stradă. Este vreo jucărie pe podea?
Există 2 zmee pe cer. Există vreun aparat foto în bibliotecă?
Se găsește o păpușă pe pat. Se găsește vreun șoricel sub masă?
Sunt 3 ursuleți de pluș pe masă. Se află vreun păianjen pe perete?

Nu este niciun dulap în sufragerie.


Nu există nicio chiuvetă în bucătărie
Nu se află nicio broască în lac.
Nu este nicio stafie în dormitor.

CUVNTE NOI
Pe stradă=in the street (in ðă striit) Păpușă=doll (dol)
Zmeu=kite (cait) Jucărie=toy (toi)
Pe cer=in the sky (in ðă scai) Aparat foto=camera (kemără)
Broască=frog (frog) Șoricel=mouse (maus)
Lac=lake (leic)
Perete=wall (uol)
Păianjen=spider (spaidă)

TEMĂ
Tradu în română:
There is a knife on the table. Is there a red pencil in the pencil case?
There are three books in the bookcase. Are there four dolls in the bedroom?
There is water in the sink. Is there any man at the door?

There aren’t any boys at school.


There isn’t any girl in the bathroom.
There isn’t any clock on the wall.

CUVINTE NOI
Knife (naif)=cuțit At the door (et ðă dor)=la ușă
Water (oată)=apă
Man (men)=bărbat