Sunteți pe pagina 1din 1

LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” BUZĂU

Str. Horticolei, nr. 50; Telefon 0238/710650, 0238/445570; Fax 0238/710650


E-mail: liceul_henri_coanda_bz@yahoo.com, Web: www.henricoandabuzau.ro

CERERE DE ÎNSCRIERE
Subsemnatul/subsemnata ____________________________________________________,
născut/ă la data de ____________________, în localitatea __________________________, județul
__________________________, fiul/fiica lui ___________________ și al ___________________,
posesor al BI/CI seria ___ număr ______________, eliberat de ____________________________
la data de ____________, CNP __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, cu domiciliul stabil în
localitatea ______________________, str. ___________________________, nr. ___, bloc ____,
sc. ____, ap. ____, telefon ______________, e-mail ____________________________________,
vă rog să-mi aprobați înscrierea la clasa ______________ învățământ Seral din cadrul Liceului
Tehnologic „Henri Coandă” Buzău, în anul şcolar 2020-2021, specializarea:
______________________________________________________________________________

Anexez următoarele acte :

Clasa a IX-a seral:


 Foaie matricolă clasele I-VIII, in original
 Copie certificat de naştere
 Copie carte de identitate
 Copie certificat căsătorie (unde este cazul)
 Adeverință medicală

Clasa a XI-a Seral:


 Foaie matricolă 10 clase sau 3 ani de şcoală profesională, original
 Copie certificat de naştere
 Copie carte de identitate
 Copie certificat căsătorie (unde este cazul)
 Adeverință medicală

Vă mulţumesc,

Data ___________________ Semnătura_______________

Aprobat, Secretar,
Director, Săcuiu Geanina
prof. Furtună Doina Simona