Sunteți pe pagina 1din 3

IN ATENTIA STUDENTILOR ANULUI I

In vederea unei mai bune evaluări a lucrarilor de la disciplina de Economia mediului,


studenţii sunt rugaţi să-şi intocmescă un referat cu unul din titlurile de mai jos şi să-l
transmită la secretariatul facultăţii din Bucureşti până la data de 1.07.2006.

TEME LUCRĂRI DE REFERAT

1.Instrumente şi mecanisme economico-financiare de combatere a poluării solului .Termen cheie:


soil pollution fighting.
2.instrumente şi mecanisme economico-financiare de combatere a poluării resurselor de
apă.Termen cheie:water pollution abatement
3. Instrumente şi mecanisme economico-financiare de combatere a poluării aerului.Termen cheie :
air pollution abatement
4. Eco-eficienţă.Conţinut, indicatori de măsurare şi factori de influenţă. Termen cheie:eco-
efficiency
5.Impactul sistemului de eco-taxe asupra calităţii factorilor de mediu.Termen cheie:eco-taxes
6. Mecanisme economico-financiare de combatere a gazelor cu efect de seră.Termen
cheie:greenhouse effect gas.
7.Implicaţii economice şi sociale ale schimbăriilor de climă. Termen cheie:climate change effect
8. Aspecte economico-financiare ale strategiei naţionale a României privind combaterea
consecinţelor gazelor cu effect de seră.Termen cheie: greenhouse effect gas .
9. Evaluarea costurilor economice ale preluării acquis-ul comunitar de mediu in Romania.Termen
cheie: economic cost ; acqius communitaire.
10. Avantajele economice, sociale şi ambientale ale recuperării şi reciclării deşeurilor .studiu de caz
pe un anumit tip de deşeu sau material refolosibil. Termen cheie : waste recycling.
11. Permisele negociabile de poluare.reglementări la nivelul UE, avantaje pentru partenerii
implicaţi. Termen cheie: tradable .
12. Analiza cheltuielilor de mediu in România.volum, dinamica, structura şi sursa de
finanţare.Termen cheie:environmental expenditures; environment funding.
13. Analiza stadiului indeplinirii prevederilor Protocolului de la Kyoto in România şi alte ţări.
Termen de referinţă :Kyoto Protocol.
14. Măsuri de combatere a unor factori de poluare cu risc major pentru sănătatea umană. Termen
de referinţă: human health pollution.
15. Instrumente şi mecanisme economico-financiare pentru protecţia biodiversităţii. Termen
cheie : biodiversity protection.
16. Factori şi posibilităţi de dezvoltare a ecoturismului in România. Termen cheie: ecoturism
sustainable development.
17. Politici şi mecanisme de dezvoltare a producţiei de bunuri şi servicii ecologice in România.
Termen cheie:organic products, ecological industries.
18. Rolul ecoindustriilor in dezvoltarea durabilă a ţării şi promovarea exporturilor.Termen
cheie:eco-industries, eco-efficency.
19. Strategii de dezvoltare durabile:obiective, priorităţi şi mijloace de implementare.Termen cheie:
sustainable develoment: objectives;priorities;means of implentation.
20.Principalele obiective ale summit-urilor dezvoltării durabile de la rio şi Johannesburg.Termen
cheie :sustainable development summits.
21. Factori de sporire a ecoeficienţei energetice în România şi alte ţări.Termen cheie: energy eco-
efficiency.
22. Obligaţiile României în domeniul mediului în condiţiile integrării in UE. Termen cheie :
environmental commitments of România.
23. Politici de eficientizare a utilizării resurselor de apă in România.Termen cheie:efficient use of
water resources.
24. Activitatea de protecţie a mediului la nivel microeconimic (studiu de caz la o societate
comercială) .
25. Politici de mediu in România (studiu de caz pe un anumit domeniu sau factor de mediu).
26. Implicaţiile comerţului exterior asupra calităţii factorilor de mediu în România.
27. Rolul factorului educaţional şi al comprtamentului individual şi de grup în combaterea poluării.
28. Priorităţi şi instrumente ale Strategiei Dezvoltării Durabile a UE.Termen cheie : EU
sustainable development stategy.
29. Rolul Programului de mediu al ONU in combaterea poluării la nivel local şi
internaţional.Termen cheie :UNEP.
30. Mijloace şi instrumente de control al poluării mediului pe domenii economico-sociale şi
categorii de poluatori in România.
31. Politici şi instrumente economico-financiare de combatere a poluării in transporturi (studii de
caz pe anumite tipuri de transport).
32.Sistemul de indicatori ai ecoeficienţei (studii de caz la nivel macro sau microeconomic).
33.Politici locale de protecţie a mediului in România.dezvoltarea durabilă locală.
34. Factori ai eficientizării managementului resurselor naturale in România
35. Politici de protecţie a mediului in industrie (studii de caz pe o ramura industrială).
36. Factorul demografic şi poluarea mediului.Problema marilor aglomerări urbane.
37. Măsuri din Planul de acţiune pentru ameliorarea calităţii factorilor de mediu în zonele urbane şi
rurale din România (studii de caz pe exemplul factorilor de aer, managementul deşeurilor,
managementul resurselor de apă).
38. Căi şi modalităţi de creştere a capacităţii de absorbţie a fondurilor comunitare pentru protecţia
mediului in România.
39.Aspecte economico-sociale ale protecţiei mediului in construcţii in România.
40. Analiza aspectelor economico-sociale ale Strategiei României privind schimbările climatice
2005-2007. Obiective şi mijloace de implementare.
41. Evaluarea costurilor şi a surselor de finanţare, necesare pentru alinierea României la cerinţele
acquis-ului comunitar de mediu, in perioada 2005-2021.
42. Analiza derogărilor convenite între România şi UE in cadrul negocierilor la Capitolul de Mediu
al aquis-ului comunitar.Cauze şi posibilităţi de implementare.
43. Investiţiile străine directe in România şi impactul lor asupra mediului.
44. Analiza rolului Fondului de Mediu şi mijloace de cercetare a eficienţei utilizării acestuia.
45. Eficienţa economico-socială a instituţiilor şi orgsanizaţiilor cu competenţe şi responsabilităţi în
domeniul protecţiei mediului şi al combaterii poluării în România.
Prof.univ.dr.Gheorghe Zaman

Surse: siteul ministerului mediului ,