Sunteți pe pagina 1din 15

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 74/2009 privind gestionarea


fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă,
Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a
fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate
de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente
programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în
domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul
pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei
fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european
pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de
către fondurile de garantare

Luând în considerare:
- necesitatea asigurării cadrului juridic pentru efectuarea plăţilor reprezentând pre-finanţarea, cofinanţarea şi
finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, denumit în
continuare FEADR;
- criza financiară existentă la nivel global care a afectat și continuă să afecteze şi fermierii români beneficiari
ai fondurilor nerambursabile acordate în conformitate cu obiectivele politicii agricole comune;
- faptul că producătorii agricoli se află în prezent sub presiunea limitării posibilităţilor de creditare generată de
criza financiară şi sunt din ce în ce mai afectaţi de lipsa de lichidităţi din economie;
- necesitatea realizării de investiţii în agricultură, a introducerii şi dezvoltării de tehnologii noi, a diversificării
producţiei, a adaptării exploataţiilor la standardele comunitare;
- necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri pentru optimizarea fluxurilor financiare din cadrul
Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, denumit în continuare PNDR, finanţate din FEADR
și din bugetul de stat şi asigurarea capacităţii de absorbţie a acestor fonduri, în vederea evitării dezangajării
automate a fondurilor alocate României de către Comisia Europeană, precum şi pentru îndeplinirea
obiectivelor proiectelor eligibile și selectate pentru finanțare, evitându-se astfel întârzierile majore în
implementarea acestora şi neatingerea obiectivelor proiectelor,
Având în vedere:
- prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 209 din 11 august 2005, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru
dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 277 din 21 octombrie 2005, ale Regulamentului Comisiei
(CE) nr. 1.974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005
privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
(FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 368 din 23 decembrie 2006, ale
Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar
aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene,
seria L, nr. 248 din 16 septembrie 2002, ale Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie
2006 privitor la Fondul European pentru Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.
223 din 15 august 2006, ale Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a
unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind
Fondul European pentru Pescuit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 120 din 10 mai
2007, ale Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul
pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare
a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L,
nr. 347 din 20 decembrie 2013, ale Regulamentelor (UE): nr. 1306/2013, nr. 1307/2013 și nr. 1308/2013 ale
Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013, ale Regulamentului
Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 1310/2013 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală
(FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în
ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr.
73/2009 al Consiliului şi ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, aprobat prin Decizia Comisiei
Europene nr. C(2008) 3.831 din 16 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- luând în considerare faptul că neadoptarea proiectului de act normativ în regim de urgență poate avea drept
consecință creșterea ratei de rezilieri a proiectelor din PNDR; astfel dintr-un număr de 6.440 de contracte de
finanţare încheiate cu beneficiari privați, cu o valoare contractată de 6.276.198.901 lei, aproximativ 4.649
dintre acestea riscă a fi reziliate, cu consecințe nefavorabile atât în plan financiar pentru beneficiarii aflați în
această situație ce trebuie să returneze întregul sprijin financiar acordat, în plan social prin pierderea locurilor
de muncă create sau propuse a fi realizate prin proiect;
- având în vedere necesitatea evitării pierderii finanțării europene - de cca. 3.824.521.360 lei - prin
dezangajarea alocării aferente măsurilor din PNDR 2007-2013, în contextul finalizării perioadei de
programare, când nu se mai pot încheia contracte noi cu finanțare nerambursabilă europeană în situația
angajării totale a alocării financiare aferente măsurilor din PNDR.
În considerarea faptului că aspectele mai sus menţionate constituie o situaţie extraordinară a cărei
reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de
urgenţă,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.


Art. I - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor
comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european
agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de
stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a
fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor
necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie
şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind
stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul
european pentru pescuit şi Fondul european pentru garantare agricolă prin preluarea riscului de
creditare de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
434 din 25 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 13, după litera j) se introduc două litere noi, literele k) și l), cu următorul
cuprins: 
 
,,k) sumele necesare contractării și cofinanțării și/sau finanțării proiectelor declarate eligibile pentru
finanțare, pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile, pronunțate
în litigiile având ca obiect implementarea măsurilor din Programul SAPARD sau din PNDR 2007-
2013, inclusiv după închiderea acestor programe;
l) sumele alocate de la bugetul de stat, care acoperă atât cofinanţarea naţională, cât şi temporar
contribuţia FEADR, la nivel de credit de angajament, pentru asigurarea lansării sesiunilor de cereri
de proiecte pe măsurile din PNDR 2014-2020, în condițiile aplicării prevederilor art.60 alin.(2) din
Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 1.305/2013.”
 
2. La articolul 181, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
,,Art. 181 - (1) După efectuarea verificărilor cererilor de plată, Agenţia pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale (AFIR) virează beneficiarului, care are calitatea de ordonator de credite al
bugetului local, contravaloarea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor declarate eligibile,
într-un cont de disponibil distinct, deschis pe numele acestui beneficiar la unităţile teritoriale ale
Trezoreriei Statului.”
 
3. După articolul 181 se introduce un nou articol, articolul 182, cu următorul cuprins:  
 
,,Art. 182 – (1) Beneficiarii măsurilor din cadrul PNDR 2007-2013, alții decât cei prevăzuți
la art. 14 – 16, numiți în continuare beneficiari privați, la depunerea spre decontare a cererii de plată
pot proceda după cum urmează:
a) anexează documentele solicitate prin Anexa nr. V – ,,Instrucțiuni de plată” la contractul de
finanțare, inclusiv ordinele de plată și extrasele de cont sau alte documente cu valoare
echivalentă care dovedesc efectuarea plăților atât pentru partea de contribuție publică cât și
pentru cea proprie;
sau
b) anexează documentele solicitate prin Anexa nr. V – ,,Instrucțiuni de plată” la contractul de
finanțare, inclusiv cele care dovedesc plata integrală a taxei pe valoarea adăugată aferentă
fiecărei facturi, cu excepția ordinelor de plata și/sau a extraselor de cont sau a altor
documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăților pentru partea de
contribuție publică.
(2) Pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. b) beneficiarul privat trebuie să deschidă un cont
distinct de disponibil într-una dintre unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în raza căreia este
înregistrat fiscal, derularea operațiunilor specifice decontării cererilor de plată urmând a se efectua
cu respectarea următoarelor etape:
a) după efectuarea verificărilor Dosarului cererii de plată și autorizării plății, AFIR virează
beneficiarului privat valoarea cheltuielilor rambursabile pentru cheltuielile eligibile,
reprezentând contribuția publică, în contul distinct de disponibil, deschis pe numele
beneficiarului privat la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului;
b) în ziua imediat următoare efectuării viramentului, AFIR notifică beneficiarul cu privire la
efectuarea plății, iar o copie a notificării transmise beneficiarului se transmite unității
teritoriale a Trezoreriei Statului la care acesta are deschis contul;
c) notificarea prevăzută la lit. b) trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente, potrivit
modelului prevăzut în Anexa la prezenta ordonanță:
i) numărul şi data facturilor;
ii) codul de identificare fiscală şi denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de
servicii/executanţilor de lucrări;
iii) suma aferentă fiecărei facturi, care trebuie să fie plătită de beneficiarul privat din
suma primită de la AFIR, detaliată pe cheltuială eligibilă şi contravaloarea taxei pe
valoarea adăugată, în cazul în care aceasta reprezintă o cheltuială eligibilă;
iv) suma aferentă fiecărei facturi care trebuie să fie plătită de beneficiarul privat din
contribuţia acestuia reprezentând cheltuielile solicitate la plată şi declarate neeligibile
în urma verificării cererii de plată de către AFIR, precum şi contravaloarea taxei pe
valoarea adăugată, după caz;
d) beneficiarul privat prezintă la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, în termen de maxim 5
zile lucrătoare de la încasarea în cont a contribuției publice, pentru fiecare factură în parte,
ordine de plată pentru suma reprezentând contribuția publică, precum şi pentru sumele
declarate neeligibile în urma verificării cererii de plată de către AFIR;
(3) Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, la prezentarea ordinelor de plată de către
beneficiarii prevăzuți la alin. (1) lit. b), verifică existența următoarelor elemente:
a) concordanța dintre denumirea furnizorului de bunuri/executantului de lucrări/prestatorului de
servicii/codul de identificare fiscală și suma înscrisă în Notificare cu datele din ordinele de
plată depuse de beneficiari pentru facturi;
b) concordanța dintre numărul şi data facturii înscrise în notificare, cu cele înscrise în rubrica
«Reprezentând» din ordinul de plată;
c) dacă suma din ordinele de plată este egală cu suma înscrisă în notificare, potrivit prevederilor
prevăzute la alin. (2), lit. c), pct. iii), pentru fiecare factură în parte;
(4) După efectuarea verificărilor de către unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în cazul
constatării concordanței de date, în aceeași zi în care s-au primit ordinele de plată, acestea efectuează
plățile corespunzătoare.
(5) Beneficiarii privaţi aflați în situația prevăzută la alin. (1) lit. b), care derulează operaţiuni
aferente proiectului/proiectelor prin conturi deschise la bănci comerciale, au obligaţia de a-şi
transfera contribuţia proprie în contul deschis potrivit alin. (2), reprezentând cheltuieli declarate
neeligibile de AFIR.
(6) În cazul în care beneficiarul privat nu depune ordinul de plată prevăzut la alin. (2) lit. d)
pentru toată suma prevăzută în Notificare și în termenele prevăzute la alin. (1) sau nu respectă
condițiile menționate la alin. (3), unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului restituie integral, în
conturile AFIR, sumele primite de acestea din contul prevăzut la alin. (2).
(7) În termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AFIR
beneficiarii privați au obligația de a depune la AFIR ordinele de plată și extrasele de cont aferente
plăților efectuate din contribuția publică.
(8) AFIR virează sumele prevăzute la alin. (6) si restituite de trezorerie în conturile MADR din
care s-au efectuat plăţile, deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a
Municipiului Bucureşti.
(9) Nerespectarea procedurii de decontare a cererilor de plată prevăzută la alin. (2) – (7)
constituie infracțiunea de deturnare de fonduri publice și se pedepsește în condițiile legii.” 
 
4. La articolul 20 alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 
,,(6) Beneficiarul poate primi avansul după avizarea favorabilă de către AFIR a unei achiziţii,
conform procedurilor de lucru ale acesteia.” 
Art. II - În cuprinsul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009, cu
modificările și completările ulterioare, denumirea ,,Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi
Pescuit (APDRP)” se modifică și se înlocuiește cu denumirea ,,Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Publice (AFIR)”, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit,
publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 472 din 26 iunie 2014.

PRIM – MINISTRU
Victor - Viorel PONTA
,,Anexa
(Anexă la OUG nr. 74/2009)
(model Notificare cu privire la sumele reprezentând contribuția publică și privată )

NOTIFICARE
aferentă Cererii de plată nr. .................................

Beneficiar ............................
Cod fiscal beneficiar ..........................
Tel…./Fax…./E-mail ..................................
Nr. contract finanţare .................................
Denumire proiect ........................................
Cheltuieli eligibile reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate/bunurilor
achiziţionate/serviciilor prestate
Valoare Valoarea Valoarea
Valoarea
contribuţie proprie cheltuielilor cheltuielilor
cheltuielilor
a beneficiarului de plătit de de plătit de
solicitate în baza
Categorii Factura conform către către
Contract Codul de facturilor
de procentului de beneficiar din beneficiar
Nr. Descriere de Denumire identificare acceptate la
cheltuieli cofinanţare fonduri virate din fonduri
crt. activităţi achiziţie furnizor fiscală al plată [2]
eligibile de AFIR proprii
nr. .... furnizorului
[1] Valoarea
Valoarea Valoarea
Numărul/ Valoarea TVA Fără TVA Fără TVA
fără TVA fără
Data fără TVA aferent TVA aferent TVA aferent
TVA aferent TVA
TVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
... ... ... ... ... ... ... … ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... … … ... ... ... ... ... ...
Total
[1] Se vor prelua denumirile capitolelor bugetare şi liniilor bugetare din bugetul aprobat al
proiectului.
[2] Valoarea cheltuielilor solicitate de către beneficiar în prezenta cerere de plată în baza facturilor
acceptate la plată de către beneficiari, inclusiv contravaloarea taxei pe valoare adăugată, în cazul în
care reprezintă cheltuială eligibilă.

[semnătura]
[ştampila]”
 
 

 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE  

Secţiunea I
 

Titlul proiectului de act normativ 
 

Ordonanţă  de  urgenţă  pentru  modificarea  şi  completarea  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr. 
74/2009  privind  gestionarea  fondurilor  comunitare  nerambursabile  provenite  din  Fondul  european  de 
garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a 
fondurilor  alocate  de  la  bugetul  de  stat,  privind  gestionarea  fondurilor  nerambursabile  alocate  de  la 
Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi 
gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de 
control,  inspecţie  şi  supraveghere  în  domeniul  pescuitului  şi  pentru  modificarea  art.  10  din  Legea  nr. 
218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală,  Fondul  European  pentru  Pescuit  şi  Fondul  European  pentru  Garantare  Agricolă  prin  preluarea 
riscului de creditare de către fondurile de garantare  

Secţiunea a 2‐a

Motivul emiterii actului normativ 
 

1. Descrierea situaţiei  I. Cu  privire  la  mecanismul  decontării  cererilor  de  plată  aferente 
actuale   proiectelor beneficiarilor privați: 
 

România,  prin  Ministerul  Agriculturii  şi  Dezvoltării  Rurale  (MADR)  a 


elaborat  şi  transmis  spre  aprobare,  conform  Regulamentului  Consiliului 
(CE)  nr.  1698/2005  privind  sprijinul  acordat  din  Fondul  European  Agricol 
pentru  Dezvoltare  Rurală  (FEADR),  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare  Programul  Naţional  pentru  Dezvoltare  Rurală  2007  –  2013 
(PNDR). Prin Decizia Comisiei Europene C (2008) 3831 din 16.07.2008 s‐a 
aprobat PNDR, MADR având ca responsabilitate crearea cadrului strategic, 
legal și administrativ necesar punerii acestuia în aplicare. 
 

Obiectivul global al Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013


vizează creşterea competitivităţii agriculturii, silviculturii și dezvoltării
rurale prin îmbunătăţirea performanţei generale a unităţilor de procesare şi
marketing a produselor agricole şi forestiere printr-o mai bună utilizare a
resurselor umane şi factorilor de producţie, promovând egalitatea de şanse,
ameliorarea mediului şi a spaţiului rural prin sprijinirea gestionării durabile
a resurselor naturale şi, îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul rural.
Având în vedere faptul că Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 
2013 se află pe final de implementare, în contextul crizei economice şi al 
obiectivelor  majore  de  relansare  a  economiei  şi  reluare  a  dezvoltării 
sustenabile,  Guvernul  României  urmăreşte,  ca  prioritate  strategică 
fundamentală  creșterea  absorbției  fondurilor  comunitare  puse  la 
dispoziția României. 

În acest sens este necesară utilizarea, în integralitate, a celor 2,84 miliarde 
euro alocaţi măsurilor  de investiții din  cadrul PNDR, până la finele anului 
2015 , pentru a evita riscul de dezangajare automată a acestor fonduri. 

În  prezent,  lipsa  resurselor  financiare,    necesare  asigurării  contribuției 


private, cu care se confruntă beneficiarii privați ai proiectelor de investiții 
cofinanțate  prin  diferite  măsuri  din  cadrul  PNDR  a  avut  impact  direct 
asupra  absorbţiei  fondurilor  comunitare,  reflectată  îndeosebi  prin  
imposibilitatea  acestora  de  a  efectua  cheltuieli  în  cadrul 
contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare. Această situaţie a apărut ca 
urmare a realităților economice cu care se confruntă beneficiarii privați și 
a  imposibilităţii  acestora  de  a  asigura  fluxul  de  numerar  necesar 
implementării  proiectelor  co‐finanţate  din  PNDR,  dublată  de 
imposibilitatea  acestora  de  a  contracta  împrumuturi  pe  fondul  creşterii 
gradului de îndatorare şi a actualului context economic. 

Având  în  vedere  faptul  că  anul  2014  reprezintă  un  an  crucial  pentru 
România,  mai  ales  în  contextul  crizei  economice  şi  al  obiectivelor  majore 
de relansare a economiei şi reluare a dezvoltării sustenabile, este necesară 
utilizarea  în  integralitate  a  fondurilor  europene  pentru  a  evita  riscul  de 
dezangajare automată a acestora. 
 

Urgenţa  adoptării  prezentului  act  normativ  constă  în  evitarea  pierderii 


finanţării  europene  prin  dezangajarea  alocării  aferente  măsurilor  din 
PNDR, în contextul finalizării perioadei de programare 2007‐2013, când nu 
se mai pot încheia contracte noi cu finanţare nerambursabilă europeană. 
Sumele  care  ar  putea  rezulta  din  rezilierea  contractelor  de  finanţare  din 
motivul  imposibilităţii  suportării  de  către  beneficiarii  proiectelor  depuse 
pe măsurile din PNDR care au deja obligaţia asigurării cofinanţării acestora 
şi  a  efortului  financiar  suplimentar  rezultat  din  acoperirea  tuturor 
cheltuielilor, inclusiv a TVA‐ului, nu mai pot fi realocate pentru finanţarea 
unor noi contracte.  

Nepromovarea proiectului de act normativ în regim de urgenţă poate avea 
drept  consecinţă  creşterea  ratei  de  rezilieri  a  contractelor  de  finanţare 
prin  PNDR  din  FEADR,  cu  consecinţe  nefavorabile  atât  în  plan  financiar 
pentru beneficiarii aflaţi în această situaţie ce trebuie să returneze întregul 
sprijin  financiar  acordat,  în  plan  social  prin  pierderea  locurilor  de  muncă 
create  sau  propuse  a  fi  realizate  prin  proiect,  precum  şi  pierderea 
finanţării  europene  reprezentate  de  sumele  provenite  din  rezilieri,  IMM‐
urile cât și alte categorii de întreprinderi urmând a se confrunta cu situații 
de  dificultate  –  insolvență  sau  faliment  ‐  care  de  asemenea  nu  le‐ar  mai 
permite accesarea de fonduri comunitare nerambursabile. 
 

În concret semnalăm riscul ca, dintr‐un număr de 6.440 de contracte de 
finanţare  încheiate  cu  beneficiari  privați,  cu  o  valoare  contractată  de 
6.276.198.901  lei,  un  număr  de  4.649  contracte  să  fie  reziliate.  Aceasta 
va avea drept consecinţă, pe de o parte, nefinalizarea investiţiilor ce fac 
obiectul acestora, urmate şi de constituirea de debite pentru nerealizare 
–  iar  pe  de  altă  parte  va  avea  loc  şi  o  dezangajare  de  aproximativ 
3.824.521.360 lei și practic să fie grav afectate obiectivele PNDR. 
 

Așadar, pentru a se asigura fluxurile de numerar necesare beneficiarilor


privați ai PNDR în scopul finalizării proiectelor de investiții, apare ca
necesară acordarea pentru beneficiarii privați (similar măsurii
reglementate pentru beneficiarii fondurilor structurale prin Ordonanţa de
urgenţă nr. 84/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora
pentru obiectivul convergenţă) a posibilității de a se devansa plățile,
în sensul decontării contravalorii lucrărilor/ serviciilor/ bunurilor
achiziționate, numai în baza facturilor prezentate la dosarul cererii de
plată, dovada plății făcute de către beneficiarii privaţi ai contractelor
de finanţare din FEADR prin PNDR 2007-2013 urmând a se face într-
un termen prestabilit și cu respectarea asigurării contribuției private.
De  asemenea,  în  vederea  acelerării  absorbţiei  prin  plata  avansurilor 
pentru  beneficiarii  publici  şi  privaţi  ai  PNDR  2007‐2013  până  la  finele 
anului  2014,  este  necesară  simplificarea  mecanismului  de  acordare  a 
avansului,  în  sensul  acordării  acestuia  după  prima  achiziţie  avizată  de 
AFIR. 

II. Cu privire la reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare


Rurală şi Pescuit (APDRP):
Având în vedere reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală 
şi  Pescuit,  în  conformitate  cu  prevederile  O.U.G.  nr.  41/2014,  respectiv 
ținând  cont  de  prevederile  art.  2  alin.  (3)  ale  acesteia,  potrivit  cărora 
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (numită în continuare AFIR) 
,,se subrogă în drepturile şi obligaţiile ce decurg din actele interne la care 
Agenţia de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit este parte şi din actele 
internaţionale  privind  activitatea  Agenţiei  de  Plăți  pentru  Dezvoltare 
Rurală  și  Pescuit,  la  care  este  parte  statul  roman”,  pentru  unitate  de 
termeni,  apare  ca  necesară  înlocuirea  sintagmei  APDRP  cu  AFIR  în  tot 
cuprinsul O.U.G. nr. 74/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 

2. Schimbări preconizate  Prin  promovarea  prezentului  act  normativ  se  urmăreşte  modificarea și 
completarea cadrului legislativ în vederea adoptării unor măsuri adecvate, 
care  să  permită  asigurarea  fluxului  financiar  pentru  beneficiarii  privați  ai 
FEADR  prin  devansarea  decontării  plăților  aferente  cheltuielilor  eligibile, 
cu respectarea intensității contribuției proprii. 
 

Prin  completarea  articolului  13  cu  literele  k)  și  l)  se  intenționează 
reglementarea  cuprinderii  în  bugetul  MADR  (în  calitate  de  ordonator 
principal  de  credite  și  de  autoritate  de  management  pentru  PNDR)  a 
sumelor prin care să se asigure contractarea și finanțarea acelor proiecte 
din cadrul implementării programelor SAPARD și PNDR 2007‐2013 pentru 
care AFIR este obligată prin hotărâri definitive și executorii pronunțate de 
instanțele  de  judecată,  precum  și  a  sumelor  reprezentând  angajamente 
financiare  multianuale  necesare  lansării  în  condiții  optime  a  unor  măsuri 
din  PNDR  2014  ‐  2020,  în  condițiile  prevăzute  la  art.  60  alin.(2)  din 
Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 1305/2013 
privind  sprijinul  pentru  dezvoltare  rurală  acordat  din  Fondul  european 
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, respectiv sub responsabilitatea autorității 
de management pentru PNDR.  
 

Pentru respectarea principiului egalității de tratament între categoriile de 
beneficiari, apare ca necesară modificarea prevederilor art. 181  alin. (1), în 
sensul eliminării limitării pentru beneficiarii publici a posibilității virării de 
către  AFIR  a  contravalorii  TVA  numai  după  verificarea  ultimei  cereri  de 
plată. 

Prin introducerea articolului 182 se urmărește eficientizarea mecanismului 
de decontare a cererilor de plată, indiferent de numărul tranșelor de plată 
prezentate  de  beneficiarii  privați  ai  măsurilor  din  PNDR  2007‐2013, 
asigurându‐se  posibilitatea  efectuării  plăților  reprezentând  cheltuielile 
eligibile  ale  proiectelor  de  către  AFIR,  numai  în  baza  documentelor 
justificative  de  tip  factură  și  urmare  verificărilor  și  autorizării  cererii  de 
plată,  într‐un  cont  distinct  de  disponibil  deschis  de  beneficiar  la  unitatea 
teritorială a Trezoreriei Statului în raza căreia este înregistrat fiscal. 

Pentru  a  evita  riscul  de  dezangajare  automată  fondurilor,  prin 


introducerea modificării alin. (6) al art. 20 din actul normativ în vigoare, se 
asigură  creşterea  ratei  de  absorbţie  prin  plata  avansurilor  până  la  finele 
anului 2014 în cuantum de cca. 100 milioane Euro. 

3.Alte informaţii   Reglementările  promovate  prin  acest  act  normativ  au  impact  asupra 
creşterii  gradului  de  absorbţie  a  FEADR  și  implicit  realizarea  obiectivelor 
PAC 

Secţiunea a 3‐a

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1.Impactul macroeconomic  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

11  Impactul  asupra  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect


mediului  concurential  si 
domeniului  ajutoarelor  de 
stat 

2. Impactul  asupra  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect


mediului de afaceri 
3. Impactul  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
social 
4. Impactul  asupra  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
mediului 
5. Alte  ‐
informaţii  
Secţiunea a 4‐a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi 
pe termen lung (pe 5 ani) 

‐ mii lei ‐

Indicatori   Anul  Următorii 4 ani  Media 


curent  pe 5 
ani 

1 2 3 4 5  6 7

  2014 2015 2016 2017  2018

Cheltuieli de capital    

Cheltuieli cu bunuri şi servicii    

Cheltuieli de personal   

1. Modificări ale veniturilor bugetare,  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

   (i) impozit pe profit 

  (ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

   (i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

   (i) contribuţii de asigurări 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare,  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

   (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 
   (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

   (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

a) buget de stat 

b) bugete locale 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
cheltuielilor bugetare 

6. Propuneri  pentru  a  compensa  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect


reducerea veniturilor bugetare  
7. Calcule  detaliate  privind  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
fundamentarea  modificărilor  veniturilor 
şi/sau cheltuielilor bugetare  
7.Alte informaţii   ‐ 

Secţiunea a 5‐a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1.  Măsuri  normative  necesare  pentru  ‐ se  va  modifica  și  completa  Ordinul  MADR 
aplicarea  prevederilor  proiectului  de  act  643/2006  pentru  aprobarea  manualelor  de  proceduri  ale 
normativ:  APDRP (actualmente AFIR). 
‐ se  va  modifica  și  completa  Ordinul  MADR  nr. 
a)  acte  normative  în  vigoare  ce  vor  fi  16/2010  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de 
modificate  sau  abrogate,  ca  urmare  a  aplicare  a  prevederilor  Ordonanţei  de  urgenţă  a 
Guvernului nr. 74/2009. 
intrării  în  vigoare  a  proiectului  de  act 
normativ 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate 
în vederea implementării noilor dispoziţii. 

2.  Conformitatea  proiectului  de  act   


normativ  cu  legislaţia  comunitara  în  cazul 
proiectelor  ce  transpun  prevederi 
comunitare 
3.  Masuri  normative  necesare  aplicării   
directe a actelor normative comunitare 

4.  Hotărâri  ale  Curţii  de  Justiţie  a  Uniunii   


Europene 

5.  Alte  acte  normative  si/sau  documente   


internaţionale din care decurg angajamente

6. Alte informaţii   

Secţiunea a 6‐a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
cu  organizaţii  neguvernamentale,  institute 
de cercetare şi alte organisme implicate. 
2.  Fundamentarea  alegerii  organizaţiilor  cu  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
care  a  avut  loc  consultarea,  precum  şi  a 
modului  în  care  activitatea  acestor 
organizaţii  este  legată  de  obiectul 
proiectului de act normativ 
3.  Consultările  organizate  cu  autorităţile  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
administraţiei  locale,  în  situaţia  în  care 
proiectul  de  act  normativ  are  ca  obiect 
activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii  Guvernului  nr.  521/2005  privind 
procedura  de  consultare  a  structurilor 
asociative  ale  autorităţilor  administraţiei 
publice  locale  la  elaborarea  proiectelor  de 
acte normative  
4.  Consultările  desfăşurate  în  cadrul  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
consiliilor interministeriale, în conformitate 
cu  prevederile  Hotărârii  Guvernului 
nr.750/2005  privind  constituirea  consiliilor 
interministeriale permanente 
5. Informaţii privind avizarea de către: Proiectul de act normativ va fi supus avizului Consiliul 
Legislativ. 
    a) Consiliul Legislativ 

    b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

    c) Consiliul Economic şi Social 

    d) Consiliul Concurenţei 
    e) Curtea de Conturi

6. Alte informaţii  ‐ 

Secţiunea a 7‐a

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

1.  Informarea  societăţii  civile  cu  privire  la  Menţionăm,  că  la  elaborarea  actului  normativ  au  fost 
necesitatea  elaborării  proiectului  de  act  respectate procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind 
normativ  transparenţa decizională în administraţia publică şi prevederile 
Hotârării  Guvernului  nr.  561/2009  pentru  aprobarea 
Regulamentului  privind  procedurile,  la  nivelul 
Guvernului,  pentru  elaborarea,  avizarea  şi 
prezentarea  proiectelor  de  documente  de  politici 
publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a 
altor  documente,  în  vederea  adoptării/aprobării. 
Proiectul de act normativ a fost afișat pe website‐ul 
MADR. 

2. Informarea societăţii  civile  cu privire la  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.


eventualul  impact  asupra  mediului  în  urma 
implementării  proiectului  de  act  normativ, 
precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii biologice 
3. Alte informaţii  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Secţiunea a 8‐a

Măsuri de implementare 

1. Măsurile  de  punere  în  aplicare  a  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect


proiectului  de  act  normativ  de  către 
autorităţile  administraţiei  publice  centrale 
şi/sau  locale  –  înfiinţarea  unor  noi 
organisme  sau  extinderea  competenţelor 
instituţiilor existente 
2. Alte informaţii  ‐  
 
Faţă de cele prezentate, am întocmit proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea 
şi  completarea  O.U.G.  nr.  74/2009  privind  gestionarea  fondurilor  comunitare  nerambursabile 
provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală 
şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea 
fondurilor  nerambursabile  alocate  de  la  Comunitatea  Europeană  şi  a  fondurilor  alocate  de  la 
bugetul  de  stat  aferente  programului  de  colectare  şi  gestionare  a  datelor  necesare  desfăşurării 
politicii  comune  în  domeniul  pescuitului  şi  a  programului  de  control,  inspecţie  şi  supraveghere  în 
domeniul  pescuitului  şi  pentru  modificarea  art.  10  din  Legea  nr.  218/2005  privind  stimularea 
absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European 
pentru Pescuit şi Fondul European pentru Garantare Agricolă prin preluarea riscului de creditare de 
către fondurile de garantare, alăturat, pe care îl supunem spre adoptare. 

VICE-PRIM MINISTRU,
MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 

Daniel CONSTANTIN 

A V I Z ĂM  F A V O R A B I L: 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE MINISTRUL DELEGAT PENTRU


BUGET

Ioana-Maria PETRESCU Darius-Bogdan VÂLCOV

MINISTRUL FONDURILOR EUROPENE MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE

Eugen Orlando TEODOROVICI Titus CORLĂŢEAN

MINISTRUL JUSTIŢIEI
 

Robert‐Marius CAZANCIUC