Sunteți pe pagina 1din 3

INSTRUMENTUL DE EVALUARE SUMATIVĂ

Calificarea: TEHNICIAN ECOLOG ȘI PROTECȚIA CALITĂȚII MEDIULUI


Modulul: ANALIZA CHIMICĂ CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ
Competentele vizate: Competenţa 12.4. : Execută determinări volumetrice
Competența 2.2 Rezolvă probleme
Competenţa 2.3: Evaluează rezultatele obţinute

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul efectiv de lucru este de 90 minute.

Subiectul I Total 20 puncte


A. Scrieţi pe foaia de lucru litera corespunzătoare răspunsului corect
(2x5=10 puncte)
1. Masa de hidroxid de sodiu pur ce trebuie adăugată la 80g soluţie sodă caustică de concentraţie
10% în aşa fel încât concentraţia soluţiei finale să devină 25% este de:
a) 8g c) 16g
b) 8kg d) 24g
2. Masa de acid azotic conţinută în 0,8L soluţie centimolară este de:
a) 0,504g c) 5,04g
b) 2,52g d) 0,504kg
3. Eroarea de scurgere se datorează:
a) diametrului interior al biuretei;
b) aderării lichidului la suprafaţa interioară a biuretei sau pipetei;
c) adăugării unei picături în punct de titrant;
d) utilizării unor soluţii mai diluate de reactiv.
4. Saltul de pH la echivalenţă depinde de:
a) concentraţia reactanţilor;
b) pH-ul soluţiilor utilizate;
c) culoarea indicatorului;
d) structura chimică a indicatorului.
5. 2g piatră vânătă (CuSO4∙5H2O) se dizolvă în 98 ml apă (=1g/ml). Concentraţia procentuală a
soluţiei rezultate este de:
a) 2% c) 0,72%
b) 3% d) 1,28%
Se dau: AH=1, AS=32, AO=16, ACu=64, ANa=23, AN=14.

B. Citiţi cu atenţie enunţurile de mai jos. Transcrieţi pe foaia de lucru cifra


corespunzătoare fiecărui enunţ şi scrieţi în dreptul ei litera A dacă apreciaţi că enunţul este
adevărat şi F dacă îl consideraţi fals.
(2x5=10 puncte)
1.Titrantul folosit la determinarea cantităţii de NaOH dintr-o probă este HNO3.
2. Boraxul este o substanţă etalon, deoarece nu hidrolizează în mediul de reacţie.
3. În mediu acid fenolftaleina este roşie.
4. Factorul de corecţie al soluţiilor etalon este 1.
5. La determinarea factorului de corecţie al hidroxidului de sodiu cu acid oxalic are loc o reacţie
redox.
Subiectul II Total 30 puncte
A. Scrieţi pe foaia de lucru informaţia corectă care completează spaţiile libere astfel încât
enunţurile să devină corecte din punct de vedere ştiinţific. (10 puncte)
a. Indicatorii acido-bazici sunt de obicei acizi ......(1)...... sau baze ......(2)...... organice
care îşi schimbă o anumită proprietate în funcţie de ......(3)...... soluţiei analizate.
b. Cilindrii gradaţi se folosesc pentru măsurarea ......(4)...... a volumelor.
c. Soluţiile etalon se prepară cu ajutorul substanţelor ......(5)...... sau cu ajutorul ......
(6).......
d.Echivalentul redox al KMnO4 in mediu puternic acid este ......(7)......, iar culoarea
solutiei devine ......(8).....
e. Intervalul de schimb al culorii indicatorilor se numeşte ......(9)......
f. Eroarea în determinare datorată diferenţei dintre punctul final şi punctul de echivalenţă se
numeşte ......(10)......

B. În coloana A sunt indicate diferite determinări ale unor solutii, iar în coloana B metode
de analiză aferente acestora. Scrieţi pe foaia de lucru, asocierile corecte dintre cifrele din
coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B.

( 8 puncte)

A- solutia analizata B- metoda de analiză


1.determinarea titrului si factorului soluţiei NaOH a.metoda volumetrica prin titrare cu borax
0,1 N

2.determinarea titrului si factorului soluţiei HCl b. metoda volumetrica prin titrare cu acid
0,1 N oxalic
3. determinarea titrului si factorului soluţiei KOH c.metoda volumetrică prin neutralizare cu
0,1 N o baza de concentratie cunoscuta
4. determinarea titrului si factorului soluţiei HNO 3 d. metoda volumetrică prin complexare
0,1 N
e. metoda volumetrică prin neutralizare cu
un acid de concentratie cunoscuta

C. Prezentaţi principiul metodei de determinare a factorului de corecţie pentru soluţia de


HCl de concentraţie aproximativă. Se vor preciza: (12 puncte)
a. principiul metodei;
b. substanţele folosite (denumire şi formule chimice);
c. ecuaţiile reacţiilor chimice;
d. indicatorul folosit;
e. virajul culorii la punctul final al titrării.
Subiectul III Total 40 puncte

1. Se amestecă 300 grame soluţie 11,96% H2SO4 (=1,08g/cm3) cu 250 grame soluţie
31,4% H2SO4 (=1,23g/cm3) cu 600 grame soluţie 50,5% H2SO4 (=1,40g/cm3) şi cu 650
ml apă distilată (=1,00g/cm3). Să se afle concentraţia procentuală, molară şi normală a
soluţiei rezultate. (20 puncte)
Se dau: AH=1, AS=32, AO=16.

2. O soluţie de HNO3 este titrată cu o soluţie de KOH.


a. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice;
b. Calculaţi volumul de soluţie de HNO3 15% cu =1,085g/cm3 necesar pentru a fi
titrat cu 23,81cm3 soluţie de KOH 0,1N cu factorul 1,0001;
c. Precizaţi indicatorul folosit şi enumeraţi 3 ustensile folosite la titrare.
(20 puncte)
Se dau: AH=1, AN=14, AO=16, AK=16.

S-ar putea să vă placă și