Sunteți pe pagina 1din 12

Autor Prof.

Rău Gheorghe

Numele:…………………………………………...
Prezenta lucrare conține pagini
...........................................................................
Inițiala prenumelui tatălui: ……………...........
Prenumele:……………………………...............
........................…………………....………………
EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU Școala de proveniență: ………......................
ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a ...........................................................................
Centrul de examen: ......................................
Anul școlar 2020 – 2021
Localitatea: ………………………………...........
Județul: …………………………………….........
Matematică Nume și prenume asistent Semnătura

NUMELE ŞI PRENUMELE
A COMISIA DE EVALUARE NOTA (CIFRE ŞI LITERE) SEMNĂTURA
PROFESORULUI
EVALUATOR I
EVALUATOR II
EVALUATOR III
EVALUATOR IV
NOTA FINALĂ

NUMELE ŞI PRENUMELE
B COMISIA DE EVALUARE NOTA (CIFRE ŞI LITERE) SEMNĂTURA
PROFESORULUI
EVALUATOR I
EVALUATOR II
EVALUATOR III
EVALUATOR IV
NOTA FINALĂ

NUMELE ŞI PRENUMELE
C COMISIA DE EVALUARE NOTA (CIFRE ŞI LITERE) SEMNĂTURA
PROFESORULUI
EVALUATOR I
EVALUATOR II
EVALUATOR III
EVALUATOR IV
NOTA FINALĂ

1
Autor Prof. Rău Gheorghe

• Toate subiectele sunt obligatorii.

• Se acordă zece puncte din oficiu.

• Timpul de lucru efectiv este de două ore.

SUBIECTUL I
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
5p 1) Cel mai mic număr natural nenul care se divide cu 2, cu 3 și cu 7 este:
a) 42
b) 35
c) 21
d) 28
5p 2) sin60°+cos45°sin45°-cos30° este:
a) 1
1
b) 2
2
1
c)
2
2
d)
3
5p −5 4 2
3) Rezultatul calculului + 1 − − 1 − este:
3 3 3
1
a)
3
5
b)
3
c) -1
d) 0

5p 2− 3 2+ 3 4 3
4) Expresia + + are valoarea:
1+ 2 1− 2 2
a) -2
b) -3
c) -1
d) -4

2
Autor Prof. Rău Gheorghe

5p 5) În tabelul de mai jos sunt prezentate temperaturile măsurate la o stație meteorologică, la aceeași
oră, în fiecare zi într-o săptămână a lunii mai:
Ziua Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică
Temperatura 15° C 22° C 19° C 19° C 17° C 23° C 21° C
( °C)

Diferența dintre cea mai mare temperatură și temperatura minimă înregistrată este:
a) 6° C
b) 8° C
c) 7° C
d) 9° C

5p x +1
6) Dubla inecuație − 10   10 este verificată de:
2
a) [-21;19)
b) [-21;21)
c) [-21;19]
d) (-21;10)

SUBIECTUL al II-lea
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
5p 1) Perimetrul triunghiului isoscel ascuțitunghic, cu două linii mijlocii de 4 cm și 7 cm este egal cu:
a) 30 cm
b) 36 cm
c) 32 cm
d) 34 cm

2) Aflați m  AOB , m  BOC și m  AOC , știind că sunt unghiuri în jurul unui punct, iar m  AOB
este de două ori mai mare decât m  BOC și cu 40° mai mică decât m  AOC.

a)  AOB = 120;  BOC = 170;  AOC = 70;


b)  AOB = 130 ;  BOC = 166 ;  AOC = 64 ; B
c)  AOB = 120;  BOC = 168;  AOC = 72;
d)  AOB = 128;  BOC = 168;  AOC = 64;

O
A

3
Autor Prof. Rău Gheorghe

5p 3) În figura alăturată, ABCD este un dreptunghi cu AE ⊥ BD. AE are valoarea:


a)
b) D
c) C
d)
8 E

A B
8 3

5p 4) Perimetrul unui paralelogram este de 88 de cm. Dacă s-ar mări latura mai mică cu 30%, iar latura
mai mare s-ar micșora cu 10%, atunci paralelogramul ar fi romb. Dimensiunile paralelogramului sunt:
a) L= 26 cm; l = 18 cm;
b) L= 25 cm; l = 16 cm
c) L = 24 cm; l = 22 cm;
d) L = 26 cm; l = 24 cm l

5p 5) Triunghiul ABC are AB = 7 cm, AC = 24 cm, BC = 25 cm. Înălțimea corespunzătoare laturii BC este:
a) 6,72 cm
b) 6 cm
c) 7 cm
d) 6,5 cm

5p 6) O prismă dreaptă are ca bază un triunghi echilateral cu latura de 6 cm. Știind că aria laterală a
prismei este de 288 cm2, volumul prismei este:
a) 144 cm3.
b) 150 3 cm3.
c) 144 3 cm3.
d) 120 3 cm3.

4
Autor Prof. Rău Gheorghe
SUBIECTUL al III-lea
Scrieți rezolvările complete. (30 de puncte)

5p 1) Într-o societate comercială sunt 39 de muncitori și 3 directori. Societatea posedă o bază de date ce
poate fi consultată prin calculator, dar programul refuză să divulge unele informații considerate
confidențiale.
Iată ce apare pe monitorul calculatorului:

Media salariilor-3630 lei


Media salariilor muncitorilor-3030 lei
Salariul Directorilor -confidențial

(3p) a) Determinați salariul mediu al directorilor.

(2p) b) Determinați procentul pe care-l reprezintă salariile muncitorilor din fondul de salarii ale
societății.

5p  x + 1 x − 1 1 − x + x 2  x 2 + 2x + 1
2) Se dă expresia E(x)=  + + : ;
 x −1 x +1 1 − x 2  x3 − x
(3p) a) Să se aducă expresia la forma cea mai simplă:

5
Autor Prof. Rău Gheorghe

( 2p) b) Calculați E(2)

5p 3) Raportul catetelor unui triunghi dreptunghic este 3 , iar lungimea ipotenuzei este de 10 cm.
4
(3p) a) Să se afle lungimile segmentelor determinate de înălțime pe ipotenuză.
C D

A B

6
Autor Prof. Rău Gheorghe

(2p) b) Alați lungimea înălțimii AD.

5p  x − a, x  2
4) Fie funcția f : R → R, f ( x) =  ;
bx + 1, x  2
(2p) a) Determinați valorile parametrilor a, b  R, știind că punctele A(-1;-6) și B(2;5) aparțin graficului
funcției f.

(3p) b) Dacă a = 5 și b = 2, reprezentați grafic funcția f.

7
Autor Prof. Rău Gheorghe

5p 5) Într-un tub cu diametrul de 60 de cm sunt dispuse trei tuburi ca în figura alăturată. Se cere să se
calculeze:
(3p) a) raza tubului cu diametrul cel mai mic.
D

A B
O

(2p) b) Să se calculeze aria ΔABC.

8
Autor Prof. Rău Gheorghe

6) Se consideră o piramidă VABC cu baza ∆ ABC ( A = 90) , AB = AC = 10 2 cm și muchia


VA ⊥ ( ABC ) și VA = 10 cm. O este centrul cercului circumscris ∆ ABC.
Se cere :

(3p) a) Aria totală a piramidei VABC; V

M
A O

(2p) b) Să se calculeze tangenta unghiului format de dreptele VO și AM.

9
Autor Prof. Rău Gheorghe

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE


• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total
acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I ȘI SUBIECTUL AL II-lea:


• Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă 5 puncte, fie 0 puncte.
• Nu se acordă punctaje intermediare.

SUBIECTUL AL III-lea
• Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul
corespunzător.
• Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se acordă punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în
limitele punctajului indicat în barem.

1 2 3 4 5 6
Subiectul I (30 P). a c b d b a
Subiectul II (30 P). b d d a a c

1. a) Total salarii angajați = Salar mediu angajați * nr. angajați = 3630 * 42 = 152 460 lei
Total salarii muncitori = Salar mediu muncitori * nr. muncitori = 3030 * 39 = 118170 lei
Total salarii directori = Total salarii angajați – Total salarii muncitori = 152 460 – 118170 = 34290 lei
Salar mediu director = 34290 / 3 = 11430 lei.
b) % salarii muncitori din fondul total de salarii = Total salarii muncitori * 100 / Total salarii angajați =
=118170*100 / 152460 = 77,508 %.
2.  x + 1 x − 1 1 − x + 2x 2  x 2 + 2x + 1 ( x + 1) 2 + ( x − 1) 2 − 1 + x − 2 x 2 x( x 2 − 1)
 + + :  * 
 x −1 x +1 1 − x 2  x3 − x x2 −1 ( x + 1) 2
a)
(x 2 + 2x + 1 + x 2 − 2x + 1 − 1 − x − 2x 2 ) * x x +1 x
 *x
( x + 1) 2
( x + 1) 2
x +1

3. AC 3 AC 2 9 AC 2 9 CD * BC 9 CD 9 CD + DB 34 BC 34
a) =  =  =  =  =  =  =
BC 4 AB 2
16 AB + AC
2 2
25 DB * BC 25 DB 25 DB 25 DB 25
25 *10
 DB = cm.
34
25 * 5 45 125 45 75
b) CD = 10 − = cm. AD 2 = BD * CD = *  AD = cm.
17 17 17 17 17

4.  f ( −1) = −6 a = 5
a)  
 f ( 2) = 5 b = 2

 x − 5, x  2;
f ( x) = 
2 x + 1, x  2;

Graficul funcției f(x) este prezentat in figura de mai jos.

10
Autor Prof. Rău Gheorghe

5. a) Razele tuburilor interioare de centre A și B au lungimea de 15 cm. Dacă x este raza tubului mic, atunci
în triunghiul isoscel ABC, AC=BC=15+x, iar înălțimea CO se calculează folosind Teorema lui Pitagora:
CO 2 = AC 2 − AO 2 , deci CO = AC 2 − AO 2 = (15 − x) 2 − 152 ;
Cum CO = OD-DC=30-x, rezultă ecuația (15 − x) 2 − 152 = 30 − x. Se ridică ambii membrii ai ecuației la
pătrat si se obține (15 − x) 2 − 152 = 302 − 60x + x 2 . După efectuarea calculelor se obține ecuația de gradul
1: 30x = 900 – 60x. Deci x = 10 cm.
4p
AB * CO
b) AC = BC = R + r = 15 +10 =25 cm. AB = R + R = 15 + 15 = 30 cm. Aria ∆ = ; CO 2 = AC 2 − AO 2 ;
2
AO= 15 cm și CO = 20 cm. Deci Aria Δ ABC=30*20/2 = 300 cm2.

6. VA * AB 10 2 * 10
a) VA ⊥ ( ABC )  VA ⊥ AB;VA ⊥ AC , deoarece AB  ( ABC ),  ARIAVAB = = = 50 2cm 2 ;
2 2
ARIAVAC = 50 2 ; Se duce AM ⊥ BC și avem
VA ⊥ ( ABC ), AM ⊥ BC , AM  ( ABC ), BC  ( ABC )  VM ⊥ BC . AB = AC  AM − MEDIANĂ în
triunghiulABC; AM 2 = AB 2 − BM 2 = (10 2 ) 2 − 102 = 100  AM = 10 cm.
VAM − dreptunghic( A = 90),VM 2 = VA 2 + AM 2 și VM = 10 2 , și ARIAVBC = 100 2 cm2. Deci
AT = 100(2 2 + 1);
AV 2AM 20 3
b) tg ( VOA) = ; VA = 10 cm; AO = ;  AO = cm. tg ( VOA) = .
AO 3 3 2

11
Autor Prof. Rău Gheorghe

12